актуално » Обява

Български


УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив започва изпълнение на проект за създаване на център за семейно планиране и превенция на репродуктивното здраве в детско-юношеска възраст 10-19 години по Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Проектът стартира през м. Октомври 2015 г. и по план трябва да бъде изпълнен до края на м. Юни 2016 г. Общата стойност за рализиране на заложените дейности възлиза на 357 282,93 лв., като финансовата помощ е 100%. Повече за проекта ще намерите в презентацията тук.

English


University Hospital "St. George" EAD - Plovdiv started implementation of a project to create a center for family planning and prevention of reproductive health in children and adolescents aged 10-19 years in programme BG07 "Public Health Initiatives", financed by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014, and the European Economic Area Financial Mechanism. The project started in October 2015 and scheduled to be completed by the end of June 2016. The total value for the realization of planned activities amount to 357 282.93 BGN, with 100% financial support. More about the project can be found in the presentation here.