актуално » Развитие на човешкия капитал – път за подобряване качеството на болничните услуги ...

ПРОЕКТ BG051PO001-2.1.15

«Развитие на човешкия капитал – път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ «Свети Георги» - Пловдив»

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Проект: „Развитие на човешкия капитал – път за подобряване качеството на болничните услуги в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”

Общата проектна цел на проекта е гарантиране на устойчива заетост на лицата над 55 години в „УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив чрез обучение за повишаване на квалификацията им, като едновременно с това се използва техният професионален опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване професионалния капацитет на останалите служители на болницата. В момента се реализира Дейност 5 „Обучение на заети лица над 55 години за обучители”. С нея се цели подобряване на адаптивността, конкурентоспособността и производителността на труда на заетите лица в болницата като се повишават квалификацията и преквалификацията им посредством развиване на менторството и използване на опита на обучителите. По този начин се създават условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот. Дейността обхваща изпълнението на следните задачи:

1. Формиране на групите за обучение на обучители, които включват лекари, медицински специалисти, санитари, административно-стопански персонал. Формирани са общо 9 групи;

2. Провеждане на интегрирано обучение на обучителите от избрана лицензирана обучителна организация по изготвена учебна програма в два етапа. Първият етап представлява процесът на идентифициране на нуждите от обучение. Той се ограничава до индикативно поставяне на условията за подготовка на обучители на определени работни позиции. По-възрастните служители се нуждаят от повишаване на квалификацията и адаптиране на познанията и уменията към новите динамични условия на труд. В същото време техният опит помага обучителният процес да бъде по по-ефективен.

Обучението се налага и от потребностите за допълващи знания в области като психология на управлението, тренинг на работното място, ролеви игри, чуждоезикови познания, комуникационни умения, използване на ИКТ техника, опазване на околната среда и т.н. При втория етап се дефинират целите на обучението по отношение на знанията, уменията и нагласите и се описват крайните очаквани резултати, които трябва да се постигнат вследствие на проведеното обучение. Продължителността на курса е 48 учебни часа, които са разпределени в модули в няколко области. Първата включва познания за законовата и нормативната уредба за предлагане на болнични услуги, европейски стандарти и добри практики. Предмет на втората област са професионалните и организационни изисквания и вътрешните наредби в болницата. Синергията на корпоративната култура е във фокуса на третата област от модули. В четвъртата са засегнати мотивацията и мотивирането на персонала, както и психологическите проблеми при управлението. Петата група модули са насочени към практическите и педагогическите аспекти на менторството като метод на обучение на работното място. Шестата област се фокусира върху ефективното използване на ресурсите, опазването на природата и околната среда и управлението на отпадъците. Седмата и осмата са посветени съответно на придобиването на чуждоезикови знания и умения и на работата с информационни и комуникационни технологии. Занятията се провеждат в работно време – 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.