структура » СТАЦИОНАРЕН БЛОК

КЛИНИКА ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ ЗА ДЕЦА

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ И ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИТЕ НА ОБМЯНАТА

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ХИГИЕННО-ЕПИДЕМОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (КАИЛ)

КЛИНИКА ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ


УНГ

Клиниката е базирана на 6-ти етаж, западно в Хирургичен блок на УМБАЛ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. В УНГ клиника са спазени хигиенните изисквания за осъществяване на дейността. Със заповед на Изпълнителния директор броят на болничните легла е определен на 40, разположени в 18 стаи. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла и със самостоятелни санитарни възли. Клиниката има 1 амбулаторен-приемен кабинет в база І, аудиометричен и отоневрологичен кабинет. Клиниката разполага с 2 операционни зали, разположени в самостоятелно обособен Операционен блок на етажа на клиниката. Клиниката разполага с две манипулационни, две превързочни, стаи за дежурните лекари, сестри и санитари, складове за чисто и мръсно бельо и други помощни помещения. В административния сектор са кабинетите на лекарския състав (преподаватели и ординатори), техническия секретар, учебна зала за студенти и специализанти, рапортна зала.. За своето съществуване от 1945 година клиниката по оториноларингология се е утвърдила, като най-високо квалифицирано оториноларингологично заведение в Южна България, в която специализират ежегодно голям брой лекари. Тя е база за обучение по заболявания на ушите, носа и гърлото, за студенти по медицина и стоматология от Медицински Университет - Пловдив. Дейността в клиниката по ушно-носно-гърлени болести се осъществява при спазване на медицински стандарт утвърден с НАРЕДБА № 35 от 08 юли 2009г., които включва:

Диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на Ушно -носно-гърлените заболявания, рехабилитация на слуха и говора за всеки пациент със заболяване от областта на ушно-носно-гърлените болести.

Изследване и определяне на функцията на слуховия и вестибуларния анализатор; слухопротезиране - специфична дейност за специалността. медицинска експертиза;
експертиза на работоспособността;
съдебно-медицинска експертиза;
Консултативна и методична помощ:
Пряко или по документи консултиране на клинични случаи по искане на лекуващ лекар (екип) или консултации на пациент с ушно-носно-гърлено заболяване в друга клиника или отделение; подпомагане организацията на плановите и спешните медицински дейности. Реконструктивна и функционална хирургия "ушно-носно-гърлени болести".

Дейности в областта на общественото здравеопазване.

Научно-преподавателска дейност в областта на ушно-носно-гърлените болести. Професионална квалификация по ушно-носно-гърлени болести и нива на оказваната медицинска помощ: Лечебна дейност на пациенти с ушно-носно-гърлени заболявания се оказва от лекари със следната професионална квалификация: лекар, специализиращ "Ушни, носни и гърлени болести"; лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести"; лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" с допълнителна квалификация; Лекарите специализиращи в клиниката по "Ушно-носно-гърлени болести", извършват дейност по ушно-носно-гърлени болести (диагностично-лечебни процедури) под професионалното ръководство на лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" в съответствие с нормативните изисквания и програма за обучение; Лекарите с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" с допълнителна квалификация – извършват дейности по ушно-носно-гърлени болести (диагностично-лечебни процедури), самостоятелно, с висока степен на професионална компетентност.
Следдипломната квалификация и продължаващо обучение се осъществяват по ред, определен с нормативна уредба.


Водещи научни направления в катедрата по УНГ болести:


І. Онкология:
1.Оперативно лечение при пациенти с карциноми на ларинкса и хипофаринкса. Нови оперативни методики за функционална хирургия на ларинкса.
2.Оперативно лечение при пациенти с тумори на слюнчени жлези, нос и околоносни кухини, щитовидна жлеза и др. тумори на главата и шията.
3.Гласова рехабилитация и лечение на последиците при рака на ларинкса и хипофаринкса.
4.Хирургично лечение на злокачествените образувания на езика и устната кухина.


ІІ. Отология:
1.Оперативно и консервативно лечение при остри и хронични заболявания на външното и средното ухо.
2.Диагностика и консервативно лечение при различни форми на глухота и нарушение функцията на вестибуларния апарат.


ІІІ. Обструктивна сънна апнея.
1.Диагностика и оперативно лечение.


ІV. Ринология.
1.Ендоназална микроендоскопска хирургия на носа, синусите и слъзните пътища в детска възраст.
2.Функционална естетична хирургия на носа.
3.Ендоназална синус хирургия при патология на околоносни кухини и базата на черепа.
4.Функционално изследване на носно дишане.
5.Изследване на обонянието.


V. Аудиология и отоневрология. Слухопротезиране.
1. Диагностика вестибуларни заболявания /Стабилометрия, нистагмометрия и др./
2. Диагностика на заболявания на слуховия анализатор и нервус фациалис /импедансметрия, акустична рефлексо метрия, ниво диагностика/.
3. Слухопротезиране на възрастни и деца.
4. Изследване на слухови евокирани потенциали при новородени и малки деца.
5. Невроотология.


VI. Пластична и реконструктивна хирургия.
1.Пластична и функционална ринопластика.
2.Пластична и реконструктивна хирургия на лице , глава и шия.


VII. Детска оториноларингология.


VIII. Алергични заболявания на горните дихателни пътища.


IX. Чужди тела в трахея, бронхи и хранопровод.


За изпълнение на рутинни и специфични дейности клиниката по "Ушно-носно-гърлени болести"разполага с:


Приемно-спешен кабинет който е оборудван: медицинска кушетка, стол за лекаря, стол за пациента, инструменти за ушно-носно-гърлени прегледи (шпатули, носни и ушни спекулуми с различни размери, носни и ушни пинцети, ларингеални огледала с различни размери), спиртна лампа, отоскоп, балон на Полицер, челни огледала, камертони (С128 и С2048), ушна спринцовка, микроскоп за амбулаторни нужди, апарат за кръвно налягане, стетоскоп, негативоскоп, ушно-носно-гърлени хирургични инструменти и превързочни материали за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи, лекарствен шкаф, система за аспирация.

Аудиологичен кабинет:
- специална обезшумена кабина или стая;
- клиничен аудиометър;
- тимпанометър (III ниво на компетентност);
- импедансметър (III ниво на компетентност);
- тонална надпрагова аудиометрия;
- говорна аудиометрия;
- детска игрова аудиометрия;
- евокирани слухови потенциали;
- отоакустични емисии;
- електроаудиометрия;
- настройка на кохлеарни имплантанти;


Отоневрологичен кабинет:

а) извънболнична помощ:
- аудиометър за тонална аудиометрия;
- очила на Френцел;
- спринцовка 100 куб. см по Александър;
- хронометър; - начертани три кръга на пода с диаметър 50 см, 1 м и 1,5 м с две перпендикулярни линии за тестовете на Фукуда, Унтерберг и Бабински-Вайл;
б) болнична помощ (III ниво на компетентност):
- клиничен аудиометър за конвенционална и говорна аудиометрия;
- нистагмограф (видеонистагмограф);
- връщателен стол - механичен или електрически.


Фониатричен кабинет:
- фонетограф;
- стробоскоп.


Клиниката по УНГ болести притежава необходимото оборудване в лечебно заведение за болнична помощ, за III ниво на компетентност:
а) стандартно болнично оборудване;
б) хирургичен инструментариум за осъществяване на обема хирургически дейности;
в) хирургични консумативи, превързочни материали;
г) възможности за изследване на слуховия и вестибуларния анализатор и гласовия апарат;
д) системи за аспирация, за сгъстен въздух, за кислород;
е) проектор за диапозитиви, екрани, видеокасети за обучение, мултимедия (клиниката е база за обучение).


Общо и специализирано оборудване в операционен блок на клиниката.
а) операционен микроскоп;
б) операционен лазер;
в) операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на извършваните хирургични намеси;
г) операционна лампа - основна, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;
д) възможности за ендоскопска хирургия на ушно-носно-гърлените органи;
е) сателитно осветително тяло, включително подвижна лампа;
ж) електрокаутер;
з) система за аспирация - централна, както и чрез допълнителна вакуумна помпа;
и) анестезиологично оборудване съгласно медицинския стандарт "Анестезиология и интензивно лечение";
й) медицински изделия и превързочни материали


В сферата на своята дейност УНГ клиника изпълнява клинични пътеки, според изискванията регламентирани от НЗОК, както следва:

Клинични пътеки:
КП № 95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
КП № 114 Глухота – диагностика и консервативно лечение
КП № 116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
КП № 116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни  
КП № 118 Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана
КП № 119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха  
КП № 120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
КП № 121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята  
КП № 122 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шията и шийни метастази
КП № 123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия
КП № 127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода  
КП № 128 Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
КП № 259 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
КП № 260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност  
КП № 261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност  
КП № 262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност  
КП № 263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията  
КП № 264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област  


В УНГ клиника са спазени хигиенните изисквания за осъществяване на дейността . УНГ клиника разполага с правилник за вътрешния ред, който е съобразен с ПУДВР на УМБАЛ - ПЛОВДИВ. Спазват се правилата за взаимовръзка и комуникация с диагностичните и лечебни структури в лечебното заведение. В клиниката се събират, обработват и анализират данни за:

Движението на пациентите (постъпили, приведени в други медицински структури, приведени в други лечебни заведения и причините за това, изписани, починали).
използваемостта на капацитета.
средната продължителност на болничния престой.
Забелязва се положителна тенденция за намаляване на средната продължителност на болничния престой.

Човешки ресурси. Кадровата осигуреност на клиниката е съобразена с броя на болничните легла и спецификата на дейността. Клиниката разполага с 15 лекари, от тях 4 хабилитирани лица, 9 оториноларинголози и 2 лекари без специалност. 13 от лекари са с призната специалност по УНГ болести и 1 с призната втора специалност – онкология. Сестринския състав е съобразен с броя на леглата и спецификата на дейността. В клиниката работят 17 медицински сестри, една от които е „Старша медицински специалист” с квалификационна степен „Магистър” 2 от медицински специалисти са с със степен „Бакалавър” и 3 операционни мед.специалисти. В клиниката работи 1 технически изпълнител. Помощния персонал е от 10 санитари, двама от тях са операционни.

Ръководител / Началник клиника и Ръководител катедра по УНГ болести/.
Проф. д-р Илия Петков Йовчев,дмн
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1964-1971г.
Медицинска академия - 1980 г.
Диплома за призната специалност по ушно –носно-гърлбени болести -1991 г.
Научна степен „ кандидат на медицинските науки” -1994 г.
Научна степен ДМН – 2005 г.
Научно звание „ Доцент „ -2007г.
Научно звание „ Професор” 2008г.
Специализации в Германия , Дания и САЩ
Проф. Йовчев е асистент при катедра по УНГ болести,от 22.09.2012г., от 1995 г. Декан МФ-МУ-Пловдив, от 2000-2004 г. Изпълнителен директор на УМБАЛ ”Св. Георги”ЕАД Пловдив, от 2005г. е Началник клиника и Ръководител катедра УНГ болести. Бил е научен ръководител на четирима свободни докторанти, успешно защитили кандидатски дисертации.
Има 76 научни публикации в наши и чужди списания, както и многобройни участия с доклади – 152 в страната и чужбина. В това число на световни и европейски конгреси. Член е на редколегията на сп. “Българаска оториноларингология” и сп. “Ото-рино-ларингология”.


Доц. д-р Спас Стефанов Консулов,дм
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1975-1981
Доц. Консулов е асистент към ВМИ от 1984г.
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1987г.
Медицинска академия , ВМИ Пловдив – 2002г.
Диплома Образователна и научна степен „ Доктор” – 2002г.
Научно Звание „ Доцент” – 2009г.
Специалност „ Здравен мениджмънт” ОКС „ МАГИСТЪР” 2009
48 научни публикации в наши чужди издания.
4 Публикации с импакт фактор.
18 участия в научни и изследователски форуми.
19 цитирания в чужди и български списания.
3 цитирания в чужди списания с импакт фактор.


Доц. д-р Диляна Вичева Вичева,дм
Висш медицински институт Пловдив Диплома за завършено висше образование– 1995г.

Доц. Диляна Вичева е асистент към ВМИ от 1997г.
Висш медицински институт Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно-носно- гърлени болести– 2000г.
Образователна научна степен „ Доктор” 2002г.
Научно звание „ Доцент” – 2006г.
32 - Доклади изнесени на национални конгреси и конференции като автор и в съавторство.
36 - Доклади изнесени на Международни конгреси и конференции като автор и в съавторство.
52 - Публикации отпечатани в национални списания и сборници.
15 - Публикации отпечатани в международни списания и сборници.
5 - Монографии
19 - цитирания в чужди и български списания
3 - цитирания в чужди списания с импакт фактор
25 - постери изнесени на международни конгреси и конференции


Д-р Иван Атанасов Гюлев
Медицинска академия Медицински факултет Пловдив – 1969-1976
Д-р Иван Гюлев е асистент към ВМИ от 1981г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1982г.


Д-р Димитър Георгиев Николов
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1973-1979
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1988г.
Д-р Николов е асистент към ВМИ от 1988г.
През 1991 е провел индивидуално обучение по бронхоскопия в Медицинска академия – София.


Д-р Георги Борисов Елшишки
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1974-1980
Д-р Елшишки е асистент към ВМИ от 1984г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1984г.


Д-р Анка Петрова Тодоринска - Бешкова
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1975-1982
Д-р Бешкова е асистент към ВМИ от 1990г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1991г.
През 1991 е провела индивидуално обучение по Аудиология и отоневрология. в Медицинска академия – София.


Д-р Радослав Кирилов Симеонов
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1975-1982
Д-р Симеонов е асистент към ВМИ от 1990г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1989г.


Д-р Димитър Димитров Пазарджиклиев
Висш медицински институт Пловдив Диплома за завършено висше образование– 1999г.
Д-р Пазарджиклиев е асистент към ВМИ от 2003г.
Висш медицински институт Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2004г.
Образователна научна степен „ Доктор” 2007г.


Д-р Калина Иванова Маджарова – Николова
Висш медицински институт Пловдив Диплома за завършено висше образование– 1996г.
Медицински Университет Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2008г.
През 2008 е провела индивидуално обучение по Аудиолометрия в Медицински Университет – София.


Д-р Атанас Иванов Гюлев
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование– 2004г.
Медицински Университе Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2012г.
Д-р Гюлев е асистент към МУ пловдив от 2011г.


Д-р Димче Ицо Марковски
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование– 2003г.
Медицински Университет Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2011г.


Д-р Стефан Спасов Консулов
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование– 2008г.
Д-р Консулов е асистент към МУ Пловдив от 2011г.


Д-р Никола Петров Криворов
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование


Старша медицинска сестра
Елена Иванова Ненова
Медицински Университет Пловдив
Специалност „ Управление здравни грижи” ОКС „ МАГИСТЪР” 2009г.
Ст.м.с. операционна
Росица Василева Джаджева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Боряна Атанасова Петкова - Димитрова
Медицинска сестра „Бакалавър по здравни грижи” – 2004г.
Венета Делчева Гюлева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Елеонора Бойкова Манчева
Медицинска сестра „Бакалавър по здравни грижи” – 2000г.
Стоянка Петрова Калчева
Медицинска сестра „Бакалавър по здравни грижи” – 1993г.
Добринка Господинова Гунчева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Стойна Николова Арабаджиева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Радка Илиева Пачева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Венета Делчева Гюлева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Елисавета Рангелова Маркова
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Екатерина Петкова Христева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Антоанета Ангелова Гръблева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Славка Василева Щерева
Медицинска сестра - висше медицинско образувание 2003г.
Емилия Бенгюзова
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1992г.
Сладуна Вълчева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1994г.
Технически изпълнител
Величка Христова КляндеваСанитари:
Нуртен СмаиловаНеджепова
Митка Георгиева Власева
Зорка Асенова Арнаудова
Недялка Костадинова Таукова
Райна Благоева Ковачева
Юксел Мехмедова Тирозова
Атанаска Цанкова Бойчева
Милена Мирчева Борикова
Елена Георгиева Гърдева
Елена Иванова Бойчева
Надя Йорданова Захова


Телефони за връзка:
Началник клиника - 60 29 15
Ст.мед. Сестра - 60 26 54
Тех. Изпълнител - 60 26 51
Начало

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ: Клиниката е основана през 1977 г., като Kлиника по Сърдечно-съдова хирургия към катедрата по пропедевтика на хирургическите болести
(І-хирургия) при МУ Пловдив, тогава ръководена от проф. Д. Хаджиев.
Основатели и първи преподаватели са: от І-хирургия - д-р Евгени Сакакушев и д-р Васил Анастасов, от ІІ-хирургия - доц. Иван Зънзов и д-р Драго Желев, от ІІІ-хирургия - д-р Алфред Капон (д-р Велко Велков) и д-р Васил Паница. Първи ръководител е доц. И. Зънзов.
Първоначално Kлиниката по Съдова хирургия разполага с 40 легла и една операционна зала. През 1986 г. тя се пребазира в Хирургическия блок
на бул. „Пещерско шосе“ 66 (База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД), като Клиника по Съдова хирургия в състава на Катедрата по Сърдечно съдова
хирургия под ръководството на Проф. Васил Анастасов д.м.
Понастоящем Ръководител на клиниката е Доц. Драго Желев д.м.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Съдова хирургия е разположена на 8-мия етаж в Хирургическия блок на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД на бул.
„Пещерско шосе“ 66, има 50 легла с три операционни зали и една хибридна операционна. В операционните има съдово-хирургичен инструментариум,
консумативи за съдова и ендоваскуларна хирургия и съвременна анестезиологична апаратура.
На територията на Клиниката по Съдова хирургия са разкрити:
• 3 операционни с модерно оборудване позволяващо пълен обем на съвременна съдова хирургия под всички типове анестезия и лазерна
аблация на разширени вени;
• Най-модерната в страната хибридна операционна зала, позволяваща изпълнение на контрастни изследвания,
хибридни операции, балоннидилатации и стентиране с най-модерни инструменти и най-малък риск от рентгеново облъчване,
като предоставя техническа възможност за целият съвременен лечебен потенциал на съдовата патология в 21 век;
• Зала за следоперативни интензивни грижи;
• Сектор за прием на болни;
• Сектор за пациенти с гнойни усложнения;
• VIP стаи;
• Кабинет за ултразвукова диагностика с модерен Дуплекс Доплер апарат.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Съдовохирургична периферна,ендоваскуларна и ангиологична помощ:
• Неинвазивна и инвазивна диагностика на съдова система - в пълен обем;
• Ендоваскуларна хирургия на периферна съдова система и екстракраниални кръвоносни съдове;
• Оперативни интервенции при:
 облитерации (емболии и тромбози);
 стеноза, аневризми и травми на аортата и клоновете й (включително на всички дистални артериални сегменти на горни и долни крайници);
 стенози на сънните(каротидните) и вертебралните артерии.
• Артериални заболявания, неподлежащи на радикални реконструктивни операции, а само на палиативни операции и неопративно лечение,
синдром и болест на Рейно;
• Заболявания на венозната система, подлежащи на оперативно лечение - първична варикоза;
следтромбофлебитна болест и усложненията й; вродени аномалии на венозната система (вкл. хемангиоми);
• Пациенти с дълбоки и повърхностни венозни тромбози (тромбофлебити);
• Пациенти с вродени и придобити лимфедеми;
• Операции за осигуряване на достъп при болни, подлежащи на хемодиализа и химиотерапия (катетеризации, AV-фистули,
AV-реконструкции - на всички възможни нива).
По обем на извършваната лечебна дейност Клиниката по Съдова хирургия е водеща в страната. В консултативния кабинет на
Клиниката ежегодно се преглеждат между 5000 и 6000 пациенти. За стационарно лечение се приемат 2 800 – 3 000 болни със съдови заболявания.
От тях около 80% се оперират. Ежегодно се извършват от 3000-3 100 операции. Показателите за обща смъртност (1.63% - 1.98% от всички постъпили)
и оперативна такава от 2.05% са най-добрите в сравнение с тези на останалите съдово-хирургични отделения в страната.
Клиниката обезпечава с консултативна и диагностично-лечебна помощ здравните заведения в Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска,
Хасковска и Кърджалийска област и пациенти от цяла България.
Клинични пътеки по които Клиниката по Съдова хирургия има договор с НЗОК към 2014 г.:

\
Номер КП Наименование
38 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
190 Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им
191 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
192 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
193 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания
(тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
194 Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити
195 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
196 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й
197 Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за перитонеалнадиализа

ОБОРУДВАНЕ:
1. Ултразвуков апарат с Доплер с цветно кодиране и спектрален анализ
2. CW доплер апарат
3. Модерна Хибридна операционна зала, обединяваща всички модерни технически аспекти
като предпоставка за ефективно лечение на съдови заболявания

ЕКИП:
Доц. д-р Драго Желев, дм – Началник клиника
Медицински Университет
Специалности:Доктор по медицина, Научно звание “Доцент”.
Придобити клинични специалности:Обща хирургия, Съдова хирургия.
Член на:БЛС, Европейското дружество по съдова хирургия, Българското Национално Дружество по Съдова, Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология.
Списъчен състав на лекарите в Клиниката по Съдова хирургия:
ИМЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ ЧЛЕН НА
Доц. Драго Драгов Желев Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р Валентин Димитров Иванов Медицина Обща хирургия,Съдова хирургия
Д-р Васил Христов Бацелов Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия
Д-р Яни Костадинов Захариев Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р БурянАлександров Киров Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р Богомила Чешмеджиева Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р Георги Петров Христов Медицина Съдова хирургия
Д-р Евгений Димитров Иванов Медицина Обща хирургия,Съдова хирургия ESVS
Д-р Николай Петков Михайлов Медицина Обща хирургия,Съдова хирургия ESVS
Д-р Красимир Ангелов Вакрилов Медицина Обща хирургия
Д-р Петър Данаилов Славов Медицина Съдова хирургия ESVS
Д-р Весела Илиева Йовчева Медицина Обща хирургия, Дерматология
Старша медицинска сестра Недялка Ванова

КОНТАКТИ: Канцелария: 032/602-865; Лекарски кабинет: 032/602-949; Предоперативен сектор: 032/602-726;


Начало

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД Пловдив Клиниката по Обща и Оперативна Хирургия с Колопроктология – Първа хирургия е част от структурата на най-голямата болница в Южна България – Университетската болница “Свети Георги” ЕАД, която е една от най- технологичните болници в страната.
Клиниката е в структурата на Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите Болести към Медицински Университет – Пловдив с ръководител проф. д-р Божидар Хаджиев, д.м. Клиниката по Обща и Оперативна Хирургия с Колопрoктология – чрез диагностично-консултативното си звено – т.нар. Проктологичен кабинет и Хирургичният си стационар заема водеща позиция в областта на колоректалната хирургия за Южна България.


Клиниката се състои от следните звена:
Предоперативен сектор с работа в областта на еднодневната хирургия, ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия;
Реанимационен сектор;
Сектор по Колоректална хирургия и долна ендоскопия;Проктологичен кабинет–уникално диагностичино-консултативно звено за Южна България. В клиниката работят 11 хирурзи, 10 от които със специалност по хирургия, 2-ма със специалност по Онкология и 1 специализант. Началник на Клиниката е проф. д-р Божидар Хаджиев, д.м. Лекарите имат редица сертификати подписани от Ректора на МУ-Пловдив за високоспециализирана дейност “Диагностична и терапевтична ендоскопия”, сертификати за лазерна терапия, високоспециализирана дейност “Конвенционална и интервенционална ехография” и „Миниинвазивна хирургия”. Всички лекари със придобита специалност по хирургия притежават сертификати по жлъчно-чернодробна хирургия. Могат самостоятелно да извършват лапароскопски операции. Клиниката е и център на обучение на лекари хирурзи по лапароскопска и конвенционална хирургия. Тя отговаря на стандартите по хирургия  за трето най-високо ниво публикувани в брой 53 на Държавен вестник. Същата вече е защитила трето ниво пред акредитационната комисия. Годишно се извършват над 1000 операции, като над 50 % са с голям и много голям обем на сложност. Клиниката ще работи все по усилено в направление да развива лапароскопската хирургия при злокачествени образувания на дебелото черво, стомаха и хранопровода. Всяка година се оперират над 200 болни със злокачествени новообразувания на храносмилателната система. Първа хирургия разполага с четири операционни зали. Разполага и с високотехнологична апаратура за извършване на всички операции в областта на коремната хирургия и онкологията. Операционната зала е оборудвана с подвижен рентгенов апарат. Клиниката е модерен център, който може да извършва цялостна диагностична и терапевтична дейност при доброкачествените, преканцерозите и злокачествените заболявания на храносмилателния тракт. В клиниката се извършват както планови, така и спешни операции. Клиниката е в състояние самостоятелно да постави диагнозата, да поеме лечението и проследяването на онкологичноболните, което я прави една от водещите клиники в страната.

Начало

ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

История и Структура

Клиниката е отделена като отделно клинично звено през 1949 г. като Катедра по факултетска хирургия с урология, а през 1967 г. се формира като самостоятелна Клиника по гръдно-коремна хирургия. Структурирана е в два сектора:


А/ сектор по коремна и обща хирургия с 40 легла
Б/ сектор по гръдна хирургия с 20 легла
В сектора по гръдна хирургия се лекуват и оперират всички заболявания на гръдния кош, без тези на сърцето и големите кръвоносни съдове. В сектора е въведена Видео асистирана торакална хирургия /ВАТС/. Основната дейност на сектора по Гръдна хирургия са:
доброкачествени и злокачествени заболявания на белия дроб и лечение на плевралните емпиеми. Основната дейност на сектора по обща и коремна хирургия са всички хирургични заболявания на коремните органи – спешни и планови, и заболяванията от общата хирургия – планови и спешни.

Ръководител:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ е ПРОФЕСОР Д-Р АНГЕЛ ПЕТРОВ УЧИКОВ Д.М.Н.


През 2010г. придобита квалификация – доктор на медицинските науки на тема: „Прогностични фактори и далечни резултати при оперирани болни с недребно клетъчен белодробен карцином” . През 1996г. придобита специалност по Гръдна хирургияПрез 1991г. придобита специалност по Обща хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия. Проведени специалицации в чужбина : 1.06.2007г. – Франция Болница „ Пол Брус” Париж. 2.05.2009г. Австрия Виена – АКХ – Ендоскопска хирургия. От 1999- понастоящем - Републикански консултант по гръдна хирургия. Над 130 публикации в български и чуждестранни списания. Участия в 5 учебника и 1 монография.


Дейност:

Клиниката по гръдна и коремна хирургия е съобразена с хигиенната характеристика за лечебно заведение. Тук се приемат и лекуват пациенти с хирургични заболявания на гръдния кош и вътрегръдните органи /хранопровод, медиастинум, бял дроб, плеврална кухина/, без сърце и магистрални съдове. Осъществява се хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени гнойни и негнойни заболявания на коремни органи и предна коремна стена, както и на структурите, разположени в ретроперитонеалното пространство, без пикочо-отделителната система, коремна аорта и нейните разклонения. Извършва се хирургично лечение на всички видове хернии, вкл. диафрагмални, а също и на хирургични заболявания, ангажиращи меките тъкани на крайниците – травми, гнойни инфекции и др. Клиниката функционира в условия на 24 часова спешност за гръдна патология и общо-хирургична спешност на всеки 48 часа. Клиниката работи по изискванията на стандартите по хирургия и гръдна хирургия, съответстващи на структура от ІІІ ниво на компетентност, както и по съответните алгоритми на хирургични клинични пътеки, съобразно националния рамков договор. Съществуват алгоритми за извършване на дейността.

Kлинични пътеки:

КП.31. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
КП.33. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
КП.96. Гнойно- възпалителни заболявания на бронхо- белодробната система при лица над 18 год.
КП.98. Бронхоскопски процедури- диагностични и терапевтични , при заболявания на бронхо – белодробната система.
КП.156. Оперативни процедури на хранопровод , стомах, и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.
КП.158. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 г.
КП.160. Оперативни процедури на тънки и д. черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г..
КП.162. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 г..
КП.164. Оперативни процедури върху апендикс
КП.165. Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП.166. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
КП.167. Оперативни процедури при хернии
КП.168. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП.169. Конвенционална холецистектомия.
КП.170. Лапароскопска холецистектомия
КП.171. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
КП.172. Оперативни процедури върху черен дроб
КП.173. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
КП.174. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
КП.175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
КП.176. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г.
КП.177. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 г.
КП.178. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово
КП.179. Оперативно лечение наонкологично заболяване на гърдата
КП.180. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
КП.181. Оперативно лечение при остър перитонит.
КП.182. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси.
КП.183. Консервативно лечение при остри коремни заболявания.
КП.184. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение.
КП.185. Лечение на тумори на кожа и лигавици- злокачествени новообразувания. КП. 187. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със голям и много голям обем и сложност.
КП.188. Оперативни процедури на щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност.
КП.212. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена.
КП.213. Разширени операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата лоба или при болести със съчетана белодробна.
КП.214.1 Бял дроб- неонкологични заболявания.
КП.214.2 Спешни състояния в Гръдната хирургия..
КП.224. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош.


Преминалите пациенти през клиниката по Гръдно – Коремна хирургия за 2011г.са 2894.

I. Клиниката е водеща в областта на хирургията на заболяванията на:

гръдна стена, бял дроб, медиастинум, диафрагма хранопровод панкреас щитовидната жлеза черен дроб, жл. мехур стомах, тънко и дебело черво млечна жлеза лечение на всички видове хернии надбъбречна жлеза онкологична хирургия


II.Научна дейност и преподавателска дейност:


В клиниката се осъществява активна научно – преподавателска дейност от 1 професор и 2-ма доцентия , 4 главни асистенти,4 асистенти , която съчетана с добрата материална база е предпоставка за по-доброто обучение на студенти и специализанти. Клиниката участва активно със собствени научни съобщения и клиничен материал на всички национални конферренции и множество международни хирургични форуми. Публикува редовно статии в списание „Хирургия”, както и в международни специализирани издания.


Екип

НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - ХИРУРЗИ

Доц. Красимир Атанасов Мурджев дм - Главен административен асистент в Клиниката. Специалност – Хирургия и Гръдна хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Доц. Иван Петков Новаков дм - Специалност - Хирургия, Гръдна хирургия, Онкология. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Анастас Петров Чапкънов – Главен асистент - Специалност – хирургия ,Гръдна хирургия и Онкология.Специализации в чужбина: Австрия , Виена 25.03.2010г. 1st CCE Workshop “Management of open Abdomen Using V.A.C.Therapy. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Ваня Николова Узунова – Главен асистент - Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия.
Д-р Константин Георгиев Зисов - Главен асистент - Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия.Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Димо Иванов Григоров - Главен асистент - Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Емануил Михайлов Йорданов - Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия.
Д-р Бойко Емилов Тодоров - Асистент - Специалност - Хирургия. , Гръдна хирургия.Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Иван Николов Димитров - Главен асистент Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Николай Стоянов Коев - Специалност - Хирургия.
Д-р Петър Стефанов Бонев - Специалност - Хирургия.


КЛИНИЧНИ ОРДИНАТОРИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

Д-р Атанас Илиев Баташки- асистент . От 2009 г. магистър по „ Задравен Мениджмънт ”
Д-р Александър Димитров Янкулов – асистент
Д-р Ивайло Бърдарски
Д-р Асен Славков
Д-р Юлиан Иванов
Д-р Георги Марков
Д-р Гюнай Мехмед
Д-р Оливер Богдановски
Д-р. Неджат Али
Д-р. Теодора Димитрова
Д-р. Кирил Хаджиев

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


Образование,професионално развитие и специализации
1.Катя Димитрова Стаева - Бакалавър
„Ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика.
“НЦЗПБ гр.София 2003-2004г. Проект по Българо-Швейцарска програма за болнична хигиена.
“Ръководител на звено за централно снабдяване със стерилни материали
2.Антония Димитрова Георгиева - Магистър „Здравни грижи“
3.Бойка Станчева Балтаджиева - Бакалавър „Административен и здравен мениджмънт“
4.Димитринка Георгиева Поповска - Медицински специалист
5.Милена Тодорова Гаргова - Медицински специалист
6.Екатерина Василева Арнаудова - Медицински специалист
7.Жана Христова Арабаджийска - Медицински специалист
8.Стефка Йорданова Алексиева - Медицински специалист
9.Димитрия Димитрова Димитрова - Бакалавър
10.Ваня Ценова Йорданова - Медицински специалист
11.Стефка Иванова Трушкова - Медицински специалист
12.Петя Стоянова Миндова - Медицински специалист
13.Веска Георгиева Николова - Медицински специалист
14.Зоя Александрова Божкова - Медицински специалист
15.Гита Сашева Ханджиян - Медицински специалист
16.Десислава Георгиева Накова - Бакалавър
17.Надка Христова Маркова - Бакалавър
18.Антоанета Рангелова Дончева - Медицински специалист
19.Галя Милкова Вакрилова - Бакалавър
20.Гроздана Танева Коева - Професионален бакалавър
21.Тинка Ефремова Кисьова - Медицински специалист
22.Николина Георгиева Кузманова - Медицински специалист
23.Паула Лисет Мора Муньос - Бакалавър
24.Янка Тодорова Гечкова - Медицински специалист
25.Нина Груева Петрова - Медицински специалист


САНИТАРИ

1.Василка Тодорова Славчева
2.Елена Стефанова Дойчева
3.Тодора Генева Видева
4.Пенка Иванова Рашкова
5.Анка Руменова Кехайова
6.Величка Йорданова Данева
7.Дафина Делчова Михайлова
8.Радка Ангелова Чаушева
9.Севдалина Ангелова Андонова
10.Анна Атанасова Петракова
11.Стоянка Димитрова Мерджанова
12.Николина Димитрова Праматарова
13.Йорданка Георгиева Шаламанова
14.Даниела Райнова Начева
15.Стефанка Иванова Максимова
16.Райна Йорданова Джоргова
17.Росица Георгиева Марковска
18.Божана Хараланова Богоева
19.Вилияна Миткова Сакалийска

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Тук ще намерите описания на заболявания и начините за тяхното лечение при нас. Заболявания на гръдна стена и вътрегръдни органи.

*_ __ - доброкачествени и злокачествени образувания на гръдна стена
*_ __ - рак на белия дроб
*_ __ - доброкачествени образувания на бял дроб
*_ __ - ехинококоза на белия дроб (кучешка тения)
*_ __ - остри и хронични плеврални изливи
*_ __ - доброкачествени и злокачествени образувания на медиастинума
*_ __ - заболявания на Тимуса


Заболявания на хранопровода


*_ __ - доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода

Заболявания на стомаха

* _ __ - рак на стомаха
* _ __ - гастро-интестинални стромални тумори (ГИСТ)
* _ __ - доброкачествени заболявания на стомаха
* _ __ - Язва на стомаха и дванадесетопръстника
* _ __ - Пилорна стеноза
* _ __ - Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)


Заболявания на тънките черва

* _ __ - Тумори на тънките черва
* _ __ - Мекелови дивертикули
* _ __ - Ендокринни тумори


Заболявания на дебелото черво

* _ __ - Рак на дебелото черво
* _ __ - Доброкачествена фамилна полипоза
* _ __ - Вилозни тумори, аденоми
* _ __ - Хроничен улцерозен колит
* _ __ - Дивертикулоза на дебелото черво


Заболявания на ректума

* _ __ - рак на ректума
* _ __ - рак на аналния канал
* _ __ - Хемороидална болест
* _ __ - Перинеални абсцеси
* _ __ - Перианални и перинеални фистули


Заболявания на черния дроб

* _ __ - хепатоцелуларен карцином
* _ __ - карцином на жлъчните пътища
* _ __ - доброкачествени образувания на черния дроб
* _ __ - Ехинококоза на черния дроб (кучешка тения)
* _ __ - Портална хипертония


Заболявания на жлъчния мехур

* _ __ - жлъчно-каменна болест
* _ __ - остър холецистит


Заболявания на панкреаса

* _ __ - рак на панкреаса
* _ __ - остър панкреатит
* _ __ - хроничен панкреатит
* _ __ - кисти и псевдокисти на панкреаса
* _ __ - Рак на папила Фатери


Заболявания на слезката


Хернии на предна коремна стена

* _ __ - ингвинални хернии
* _ __ - инцизионални хернии

Диафрагмални хернии
Остър апендицит
Илеус
Перитонит
Мезентериална тромбоза

Заболявания на Щитовидната жлеза

* _ __ - Рак на щитовидната жлеза
* _ __ - Полинодозна струма
* _ __ - Аденом на щитовидната жлеза
* _ __ - Базедопва болест


Заболявания на надбъбречната жлеза

Заболявания на млечната жлеза:

* _ __ - Рак на млечната жлеза
* _ __ - Фиброаденом на млечната жлеза
* _ __ - Фиброкистична мастопатия
* _ __ - Интрадуктален папилом


Заболявания на паратиреоидните жлези


.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ

Клиниката по Гръдно – коремна хирургия разполага с най-съвременно оборудване:
ендоскопска техника за абдоминални интервенции
ендоскопска техника за торакални интервенции
медиастиноскоп
бронхоскоп
ултразвуков нож
Лигашур
Ректоскоп
Термоаблатор


ТЕЛЕФОНИ НА КЛИНИКА ПО ГРЪДНО –КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

1.Началник Клиника - Доц. А. Учиков - 602 963
2.Старши мед. специалист - 602 735
3.Технически изпълнител - 602 736
4.Лекарски кабинети:
4.2 Гл. Административен асистент -Доц.Мурджев - 602 853
ПРЕДОПЕРАТИВЕН СЕКТОР - 602 012
ОПЕРАТИВЕН СЕКТОР - 602918
СЕПТИЧЕН СЕКТОР - 602013
АМБУЛАТОРИЯ - вътр.551

МОБИЛНИ СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ :


Ст.мед. специалист : 0882555890
Деж. Лекар: 0882270726
ЦЕНТРАЛА : 26 41 70

Начало

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ


1.Клиниката по Кардиология е наследник на терапевтичната клиника, която от 1953г. се намира на III етаж на терапевтичния блок- База 1, като дълги години е популярна с името III вътрешна клиника. От 2006 клиниката по Кардиология е преместена на 12ет. на Хирургическия блок- База 2. Завеждащ клиниката от основаването и до 1953г. е проф. Б.Юруков, след това до 1969г ръководител е проф.П.Миронов. За периода 1969-1971г ръководител е доц.Л.Апостолов. Следващия ръководител на така наречената III вътрешна клиника е проф.Цв.Симеонов. От 1976г. до 1989г. ръководител на клиниката е проф.Кр.Атанасов, а след неговото пенсиониране ръководител на новосъздадената Кардиологична клиника става проф. Ат. Джурджев. От 2007г. началник на клиниката по Кардиология е проф. Ф. Николов.
В клиниката са работели изтъкнати преподаватели и специалисти, като Доц. Т.Йовкова, д-р З.Гълъбов, д-р Н.Кичуков, д-р Д.Димитров, д-р Вакрилов, д-р Кирова, д-р Пенчева, д-р Балтов, д-р Кирилов, д-р Гюлев, проф. Карастанев, д-р Паница.
Клиниката по Кардиология е разположена на близо 1500 кв.м площ. Разполага с 10 интензивни легла и 30 общи, съответно разположени в 15 стаи и интензивен сектор. Към клиниката принадлежи и инвазивна лаборатория и отделение, както и функционално отделение.
В клиниката работят на щат 13 лекари, 21 сестри, 2 технически секретари, 12 санитарки. Клиниката се оглавява от началник клиника и трима началници на общо и интензивно и функционално отделение.
Клиниката разполага с високо квалифициран персонал: три хабилитирани лица, четирима доктори на науките. Всички с изключение на един колега са придобили втора специалност кардиология. Кардиологична клиника се явява национален консултативен център за южна България.
Клиниката е специализирана в интензивното лечение на острия коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, болести на перикарда и миокарда, пороци.
Притежава високо специализирана апаратура за мониторване на сърдечния ритъм, артериално налягане, оценка на сърдечната функция. Кардиологична клиника е база за обучение по Кардиология, вътрешни болести, център за обучение на студенти по медицина.
През последната година през общото отделението и интензивен сектор са преминали над 2000 болни, а през инвазивно отделение близо 5000 болни. Основните клинични пътеки по които постъпват болните са остър коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, болести на перикарда, кардиомиопатии.
2. Ръководител:
Началник на клиниката от 2007г. е проф. Федя Николов, д.м През 1990г печели конкурс за асистент в Кардиологична клиника на ВМИ Пловдив. През 1989г. защитена специалност Вътрешни болести, а през 1991г. специалност Кардиология. През 2010 г. магистратура по Здравен мениджмънт. През 2000г дисертация на тема “ Ранни и късни резултати при лечението с АСЕ инхибитори на ОМИ”. През 2003г. печели конкурс за доцент към клиниката по Кардиология на МУ Пловдив. Професор от 2011г. Има около 70 публикации в областта на миокардния инфаркт, артериалната хипертония, сърдечната недостатъчносн и дислипидемията. Цитиранията в международни източници са 489, а в български 16. Общият импакт фактор на статиите е 53, 84, а на цитиранията 63,68. Съавтор на шест учебника, и автор на две монографии. Под негово ръководство са защитили7 докторанта. Преминал кратки курсове на обучение в гр.Есен Германия и гр.Минеаполис САЩ. Член на Управителния съвет на националното дружество по кардиология, член на дружеството по инвазивна кардиология, член на Европейското кардиологично дружество, Европейското дружество по Ехокардиография, Сърдечна недостатъчност, Артериална хипертония. Fellow ESC, Специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония.
3. Екип от :
3.1 Лекари:
Завеждащ общо отделение:
Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м е родена в гр. Пловдив през 1971г. Тя е завършила АЕГ - гр. Пловдив 1989г и МУ – Пловдив 1995г. Започва работа като докторант към секция Кардиология, I-ва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив през 1996г. През 2000г е асистент към същата секция, а през 2004г е повишена в главен асистент. Има придобити специалности по вътрешни болести през 2000г и кардиология през 2003г, както и образователна и научна степен „доктор” през 2000г и научно звание „доцент” по кардиология през 2008г. От м. Март, 2008г е началник отделение към Кардиологична клиника на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. През 2011г завършена магистратура по „здравен мениджмънт” към ФОЗ на МУ-Пловдив. Доц. Токмакова има специализации в чужбина, сред които: European Practicum on Clinical Exercise Testing, Balatonfured, Унгария; специализация в Кардиологична клиника, Hopital Beaujon, Клиши, Франция като степендиант на Европейското дружество по кардиология; едногодишна специализация по кардиология в Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Бостън, САЩ и др. Доц. Токмакова има множество участия в курсове за квалификация по кардиология и ехокардиография в САЩ и в практически курс по инвазивна диагностика и интервенционална кардиология към УМБАЛ “Св. Анна”, гр.София. Професионалната й квалификация по инвазивна кардиология е проведена към клиника по инвазивна кардиология на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив. Основните научни интереси на доц. Токмакова са в областта на: хронична сърдечна недостатъчност, кардиоваскуларен риск, патофизиология на дишането, функционален капацитет и сърдечна рехабилитация при болни с ХСН. Доц. Токмакова има над 25 участия в национални и международни научни конференции и конгреси, в част от които и като гост-лектор. Тя има 40 публикации с общ IF 33.687 и индивидуален IF 5.401, от които 18 са на английски език, а 7 - в чужбина, както и 2 участия в монографии, една от които публикувана в САЩ, а също и над 200 цитирания в различни международни публикации. Доц. Токмакова е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Българско дружество по интервенционална кардиология (БДИК), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.
Началник интензивно отделение:
Д-р Николай Атанасов,главен асистент, завършил медицина 1988г. Придобил специалност вътрешни болести 1994г, кардиология 1997г. Има над 20 публикации в областта на ИБС, сърдечната недостатъчност. Участвал е множество клинични проучвания. Преподава и на англоезичните студенти. Д-р Людмила Георгиева Владимирова - Китова е родена в гр. Пловдив през 1966г. Завършил е Медицински Университет – Пловдив 1990г. От 1991г. до 1998г. е специализант по вътрешни болести и кардиология. От 1998г. е главен асистент към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобити специалности по вътрешни болести през 1995г и кардиология през 1998г., както и образователна и научна степен „доктор” през 2007г. Основните научни интереси на д-р Владимирова - Китова са в областта на сърдечната недостатъчност, стабилната стенокардия, дислипидемиите, острия коронарен синдром, артериалната хипертония. Д-р Владимирова – Китова има 11 международни и 90 национални публикации. Монографии в областта на липидологията и превенция.
Завеждащ функционално отделение:
Д-р Димо Василев. Специалист по кардиология и вътрешни болести. Завършва медицина 1983г, специалност вътрешни болести 1990, специалност кардиология 1992г.
Доц. Владимирова – Китова д.м е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.
Д-р Бистра Добрева Специалист по кардиология и вътрешни болести. Завършва медицина 1988г, специалност вътрешни болести 1992, специалност кардиология 1997г. Извършва всички неинвазивни методи- ехо Кг, Холтер Екг, стрес натоварвания, мониторване на АН.
Д-р Жанет Минева завършва с пълно отличие , дългогодишен специалист със специалности вътрешни болести и ревмокардиология.
Д-р Красимир Карастанев е роден в гр. Пловдив през 1959г. Завършил е ФЕГ - гр. Стара Загора 1978г и ВМИ – Пловдив 1986г. Започва работа като ординатор в гр. Пазарджик през 1986г. През 1988г работи като ординатор към Функционално отделение на ВМИ – Пловдив. От 1991г е асистент и главен асистент от 1994г към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобити специалности по вътрешни болести през 1991г и кардиология през 1993г. Д-р Карастанев е специализирал кардиология и интензивна медицина във Франция, болница Некер, Париж през 1991г. Основните научни интереси на д-р Карастанев са в областта на острия коронарен синдром, хроничната сърдечна недостатъчност и аритмологията. Д-р Карастанев има над 20 публикации и 3 участия в монографии. Д-р Карастанев е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.
Д-р Николай Георгиев Здравков е роден в гр. Пловдив през 1962г. Завършил е АЕГ - гр. Пловдив 1981г и Comenius University Bratislava 1990г. Започва работа като ординатор в гр. Пазарджик през 1990г. От 1991г е асистент и главен асистент от 1998г към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобити специалности по вътрешни болести през 1995г и кардиология през 1998г. Д-р Здравков е специализирал кардиология в Япония и ехокардиография в Братислава. Основните научни интереси на д-р Здравков са в областта на острия коронарен синдром, хроничната сърдечна недостатъчност и аритмологията. Д-р Здравков има над 20 публикации и 1 участие в монография. Д-р Здравков е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.
Д-р Петър Федев Николов, д.м е роден в гр. Пловдив през 1982г. Завършил е ЕГ „Пловдив” 1991г и МУ Пловдив 2007г с Хипократов медал. От 2008г. е докторант по Кардиология в клиника по Кардиология на УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив. От 2009г е асистент към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобита специалност по кардиология през 2012г. Основните научни интереси на д-р Николов са в областта на артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето и сърдечна недостатъчност. Д-р Николов има 6 публикации на чужд език и 4 публикации на български език. Д-р Николов е член на: Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ). През 2011г защитава докторат на тема: “ Функционални и лабораторни промени при прехипертония. Терапевтичен подход”
Д-р Димитър Иванов Василев е роден в гр. Пловдив през 1969г. Завършил е 1989 – Немска езикова гимназия, гр. Пазарджик 1989г. , Медицински Университет – Пловдив 1996г. Започва работа в Спешна медицинска помощ в гр. Пазарджик. От 1999г. до 2001г. – Интензивен сектор, МБАЛ – пещера, от 2002г. до 2006г. – GP, от 2006г. до 2007г. – Спешно приемно вътрешно отделение, УМБАЛ „Св.Георги” – Пловдив, от 2008г. - Интензивен сектор, клиника по Кардиология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив. Д-р Василев участва в клинични проучвания: Ривароксабан; ENGAGE FA/48. Д-р Василев е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).
Д-р Калин Кръстев Кръстев е роден в гр. Пловдив през 1979г. Завършил е ГХП"Св.Св. Кирил и Методий” 1998г., Медицински Университет – Пловдив 2004г. Започва работа като ординатор в РИОКОЗ Пловдив 2005г. От 2006г. до 2007г. е асистент в катедра по Епидемиология на МУ Пловдив. От 2008г. е ординатор в УМБАЛ ”Св. Георги” - Пловдив, Кардиологична клиника. Д-р Кръстев има публикации в български и Международни списания в областта на кардиологичните заболявания. Участник е в международни проучвания за Ревматоиден артрит (15) – фаза IIa, IIб и III, Остеоартроза (1) – фаза II, Остеопороза (1) – фаза III, Подагра (1) – фаза II, III, Анкилозиращ спондилит (1) – фаза III. Д-р Кръстев е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).
Д-р Даниел Мекенян е роден в гр. Пловдив през 1980г. Завършил е ФЕГ „А. Екзюпери” 1999г., Медицински университет – Пловдив 2005г. Започва работа като ординатор в Спешна помощ – гр. Пловдив 2006г. до 2007г., в Спешно вътрешно отделение към МБАЛ Пловдив от 2007г. до 2008г., в Спешно вътрешно отделение към УМБАЛ „Свети Георги” от 2008г. до 2009г. От 2009г. до 2012г. работи в Инфекциозна клиника. От 2012г. до момента е ординатор в клиника по Кардиология на УМБАЛ „Св. Георги”. Д-р Мекенян е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).

3.2 Медицински специалисти:
Павлина Желязкова Павлова
Елена Иванова Стоилова
Славка Гълъбова Дамянова
Мариана Анастасова Гогова
Ина Борисова Бакалова
Габриела Киркор Павлова
Мария Иванова Бодурска
Гюлтен Шериф Сали
Диана Тодорова Басмова
Златка Атанасова Кантарева
Ася Николова Георгиева
Анелия Радионова Нейчева
Росица Богданова Бухова
Красимира Борисова Врагова
Жасмина Димитрова Карагьозова
Звезда Костадинова Кръстанова
Иванка Петрова Бегова
4. Специализирана апаратура:
Клиниката по Кардиология разполага със съвременна апаратура:
а) съвременни образци апаратура за бърза диагностика: два ангиографски апарата със съответните зали и помощни помещения, балонна контрапулсаторна помпа, интракоронарен ултразвуков апарат, многоканални електрокардиографи, 2D и 3D ехокардиографи, Доплеров сонограф;
б) съвременни технологични линии за лечение на: остър инфаркт (миокарден, субендокарден) с перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика или с фибринолиза; ритъмни нарушения - с дефибрилация, инплантация на временен или постоянен пейсмейкър, медикаментозно; кардиоген шок с целият арсенал от средства за кардиална ресусцитация и контрапулсатор.
в) инсталации за кислород, вакуум , инфузионни помпи, електрически изводи и други, като облигатно стандартно изискване за материална логистика при лечението на сърдечно болни пациенти.
г) мобилен апаратен и медикаментозен комплект за кардиопулмонална ресуситация изправността на който се проверява
5. Телефон за контакти:
Началник Кардиологична к-ка – тел. 23 - 54
Главен административен асистент – тел. 24 – 64
Старша мед.сестра – тел. 28 - 93
Интензивно отделение – тел. 25 – 77
Манипулационна – тел. 24 – 75
Канцелария – тел. 23 - 77

Начало

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

ИСТОРИЯ:
Клиника по кожни и венерически болести води началото си от 1879 год., като част от новосъздадената болница на червено-кръстната организация
“Св. Пантелеймон” (дала началото на днешната Университетска болница). На базата на клиниката през 1946 год. е основана и едноименната катедра.
Ръководители на клиниката са били:
• Проф. Цветан Кристанов (1946-1948 г.);
• Проф. д-р Иван Андреев, дмн (1948-1950 г.);
• Проф. д-р Богдан Бъчваров, дмн (1950-1968 г.);
• Проф. д-р Иван Толев, дмн (1969-1986 г.);
• Доц. д-р Васил Атанасов, дмн (1986-1987г.);
• Доц. д-р Йорданка Савова, кмн (1987-1990 г. и 1992-2000 г.);
• Проф. д-р Димитър Влашев, дмн (1991-1992);
• Доц. д-р Румяна Янкова, кмн (2000-2010);
• Проф. д-р Христо Добрев, дм – настоящ ръководител от 2010 год.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по кожни и венерически болести е разположена в База I /Tерапевтични клиники/на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД - Пловдив, бул.”Васил Априлов” 15А.
В клиниката са обособени два сектора – приемно-консултативен и стационарен.
Първият включва кабинети по обща и детска дерматология, алергология, микология, кожна патология, полово-предавани болести,
съдови дерматози и функционална диагностика на кожата. Дейността на кабинетите се подпомага от специализирани лаборатории -
алергологична, хистопатологична, имунофлуоресцентна, микологична, серологична и СПИН, и функционална.
Стационарният сектор разполага с 8 болнични стаи с 20 легла, манипулационна, лекарски стаи, столова, учебна зала и помощни помещения.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Университетската клиника по кожни и венерически болести се извършват специализирани прегледи, изследвания и лечение на болни с всички
кожни и полово-предавани болести.
Обслужват се пациенти от Южна България, както и от цялата страна, като се осигурява 24-часова специализирана медицинска помощ
(дежурен лекар в клиниката от 7.30 до 19.30 часа, лекар на повикване от 19.30 до 7.30 часа).

Дейността на клиниката е насочена в три направления – лечебна, научно-изследователска и учебна дейност:
I. ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ:
1. Диагностично-консултативна дейност, осъществявана в специализирани кабинети и лаборатории:

• Приемно-консултативен кабинет – извършват се специализирани прегледи, изследвания, консултации и амбулаторно
лечение на пациенти с всички кожни и венерически заболявания;
• Кабинет и лаборатория по алергология – извършва се комплексна висококвалифицирана консултативна помощ по отношение
на кожни, дихателни, УНГ, очни, храносмилателни и други алергични заболявания; предоперативно и предлечебно тестуване
и определяне на премедикация при пациенти, алергични към анестетици и медикаменти; изследване на криоглобулини и криофибриноген;
фотобиологични изследвания; определяне на слънцепредпазна активност на общо и локално приложени медикаменти и козметични продукти;
• Кабинет и лаборатория по кожна патология и имунофлуоресцентна диагностика – извършва се вземане, изготвяне, отчитане на кожни
биопсии и имунофлуоресцентни изследвания на кожата; клинични прегледи и консултации на готови препарати;
• Кабинет и лаборатория по микология – извършват се прегледи и изследвания за всички гъбични заболявания на кожата, ноктите и лигавиците,
както и изследвания за P. Ovale и Demodex;
• Кабинет по полово-предавани болести и лаборатория за сифилис и СПИН – извършват се прегледи и изследвания за полово-предавани болести,
в т.ч. сифилис и СПИН;
• Кабинет по съдови дерматози – извършват се прегледи и амбулаторно лечение на съдови заболявания на кожата;
• Кабинет и лаборатория по функционална диагностика на кожата – извършват се прегледи и изследвания на всички показатели на здрава
и болестно променена кожа (еластичност, влажност, омазняване, цвят, релеф, бактериалната колонизация, кожен тип, фототип, фотостареене)
посредством съвременни неинвазивни биоинженерни методи и апарати; дерматоскопия на пигментни и непигментни кожни изменения;
трихоскопия при заболявания на космите, онихоскопия при заболявания на ноктите; капиляроскопия при заболявания на периферните съдове;
определяне на ефектите на локално приложени медикаментозни и козметични продукти върху кожата.

2. Стационарна дейност:
В клиниката се приемат за безплатно болнично лечение пациенти с кожни заболявания по клинични пътеки № 245, 246, 247, 248 и 249, в които се включват:
• Бактериални инфекции на кожата - еризипел, целулит, пиодермии, инфектирани дерматози;
• Вирусни инфекции на кожата - усложнени херпес симплекс и херпес зостер вирусни инфекции;
• Псориазис, лихен планус;
• Кожни прояви при съединително-тъканни заболявания (лупус еритематозус, дерматомиозит, склеродермии);
• Кожни васкулити;
• Булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид, дерматитис херпетиформис, булозна епидермолиза);
• Екземи и дерматити;
• Други (за уточняване, изследвания и започване на лечение).
Приемането се извършва планово с направление за хоспитализация, издадено от домашен лекар или лекар-дерматолог от специализирана
индивидуална медицинска помощ, както и по спешност, след насочване от спешен или дежурен кабинет.
II. НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
В клиниката се извършва активна научно-изследователска дейност в областта на клиничната дерматология, алергологията, микологията,
венерологията, дерматохистопатологията, функционалната диагностика на кожата и козметологията.
За периода 1970-2014 год. колективът на клиниката е публикувал 368 публикации, от които 80 в чужбина и 288 у нас, в това число и
36 публикации в престижни международни списания.
За периода 1970-2014 год. членовете на колектива на клиниката са участвали на 135 научни форума с 403 устни доклади и постери
(в чужбина – 30 форума със 70 презентации и у нас – 105 форума с 333 презентации).

III.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката по кожни и венерически болести е клинична база за обучение по дерматология и венерология на студенти по специалностите медицина,
дентална медицина, фармация, медицинска сестра, акушерка и рехабилитатор. В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари
по обща медицина, обучение на лекари специализиращи кожни и венерически болести, както и обучение по докторска програма за получаване
на образователна и научна степен “доктор”.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Христо Добрев, дм – Началник клиника.
Медицински Университет – Пловдив – 1982 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Професор“; Магистър „Здравен мениджмънт“.
Придобити клинични специалности: Дерматология и венерология - 1992 г.
Член на: Българско Дерматологично Дружество, International Society for Biophysics and Imaging of the Skin (1998), Съюз на учените в България,
International Society for Dermatoscopy. Член е на редколегиите на сп. Clin Cosmet & Invest Dermatol,
сп. Case Reprots in Dermatol Medicine, сп. Дерматологичен преглед, сп. Folia Medica, сп. Our Dermatol J Online, сп. J Pharm Alternativ Med.

2. Доц. д-р Румяна Янкова, дмн - завеждащ сектор "Алергологичен кабинет и лаборатория"
Медицински Университет – Пловдив – 1973 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1979 г.; Клинична алергология – 1999 г.

3. Доц. д-р Красимира Чудомирова, дм - завеждащ сектор "Полово-предавани болести и серологична лаборатория"
Медицински Университет – Пловдив – 1982 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1988г.; Микробиология – 2006 г.

4. Доц. д-р Лилия Зисова, дм- завеждащ сектор "Микологичен кабинет и лаборатория"
Медицински Университет – Пловдив– 1983 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1991 г.

5. Д-р Цветана Абаджиева, дм - завеждащ сектор "Хистопатологична и имунологична лаборатория" Медицински Университет – Пловдив- 1979 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1986 г.

6. Д-р Монка Арнаудова– дерматохистопатолог
Медицински Университет – Пловдив – 1973 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1982 г.

7. Д-р Антоанета Гюрова- завеждащ "Съдов кабинет"
Медицински Университет – Пловдив– 1984 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1992 г.

8. Д-р Антонина Чапанова
Медицински Университет – Пловдив– 1980 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1990 г.

9. Д-р Кристина Чорлева
Медицински Университет
Придобити клинични специалности:Кожни и венерически болести – 2002 г.

10. Д-р Гинка Павлова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности:Кожни и венерически болести – 2007 г.

11. Д-р Мариана Чукарова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 2013 г.

12. Д-р Диляна Крайчева

13. Д-р Гергана Делева

14. Д-р Нина Вутова

15. Старша медицинска сестра Росица Алексиева - магистър

16. Старши медицински лаборант Антонина Иванова–магистър

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602 575
Канцелария: 032/602 437
Приемно-консултативeн кабинет: 032/602 272
Алергологичен кабинет и лаборатория: 032/602 268
Хистопатологична и имунофлуоресцентна лаборатория: 032/602 467
Микологичен кабинет и лаборатория: 032/602 467
Кабинет по полово-предавани болести и серологична лаборатория: 032/602 264
Кабинет и лаборатория по функционална диагностика: 032/602 575
Кабинет по съдови дерматози: 032/602 279
Стационар: 032/602 469


Начало

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Клиниката по Физикална и рехабилитационна медицина е създадена преди повече от 40 години, като от 10.02.1998 г. се обособява и самостоятелна леглова база с 20
легла на територията на база 2 на първия етаж, източната част на сградата, бул. „ Пещерско шосе” 66.
През 2008 г. е разкрит уникален за Южна България Детски сектор за болнична рехабилитация на деца с детска церебрална парализа,
родова травма на раменния сплит и др. неврологични заболявания в база1, ситуиран на 3-и и 5-и етаж, североизточното крило на сградата между
Факултет по Фармация и Катедра Педиатрия, бул.„Васил Априлов” 15а. Клиниката има и разкрит сектор по Рефлексотерапия, ситуиран в базата на ДКЦ „Св. Георги” бул. „Васил Априлов” 15а.
В момента клиниката разполага с 30 легла, където се приемат пациенти за болнична рехабилитация по всички клинични пътеки за физиотерапия, както и срещу заплащане.
В сектора по Рефлексотерапия се прилагат методите на традиционната китайска медицина: акупунктура, мокса, както и електроакупунктура, лазерпунктура и др.
Клиниката отговаря на изискванията по отношение на дейност, оборудване и специалисти на III–то ниво на компетентност според Медицински стандарт по Физикална и рехабилитационна медицина.
В Клиниката по Ранна рехабилитация и физикална медицина се провежда функционална, вкл. кинезиологична диагностика, електродиагностика,
физикално лечение и комплексна рехабилитация на болни с различни заболявания на централна нервна система, периферна нервна система, ревматологични, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат, заболявания от пренапрежение детски и вътрешни заболявания:
сърдечносъдови, вкл. след инфаркт на миокарда и кардиохирургична интервенция, дихателни, обменни и др. болести.

В клиниката се лекуват пациенти от цялата страна по следните КП (Клинични пътеки):

КП № 236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП № 237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система – пациенти с инсулти, мултипрена склероза, паркинсонова болест, увреди, травми и операции на главен и гръбначен мозък, след неврохихургични интервенции.
КП № 238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда.
КП № 239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции.
КП № 240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.
КП № 241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система- дискова болест, травми на периферни нерви, увреди на нервни коренчета, полиневропатии, вкл. диабетна полиневропатия.
КП № 242 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система.
КП № 243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система.
КП № 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат – гонартроза, коксартроза, болест на Бехтерев, ревматоиден и псориатричен артрит, термични травми, операции и травми на опорно-двигателния апарат.


През 2011г. в Клиниката са лекувани 1365 пациента, които са били хоспитализирани по различни Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация. Освен тях комплексно физикално лечение и рехабилитация са получили още 2161 пациенти, приети на стационарно лечение в другите клиники на УМБАЛ, част от които се обслужват в секторите на Клиниката, а друга част – от рехабилитационен екип при леглото на болния в другите клиники. Обслужват се и пациенти на амбулаторен принцип. Клиниката няма сключен договор с НЗОК за доболнична помощ. Амбулаторно болните се приемат за платено лечение по утвърден от ръководството ценоразпис.

На територията на Клиниката са разкрити следните сектори:

-кинезитерапия, оборудвани с мрежи на Роше, съвременни уреди като велоергометър, бягаща пътека, аналитична гимнастика срещу съпротивление и помощни средства за рехабилитация.
-електро- и светлотерапия, оборудван със съвременна апаратура, която осигурява приложение на цялата гама преформирани физикални фактори:
за ниско-, средно- и високочестотни токове, ултразвукова терапия, магнитотерапия с възможности за целотелесно приложение чрез соленоид, светлолечение, лазертерапия.
-термотерапия, в който се извършват парафино- и луготерапия, сауна.
- водолечение.
-рефлексотерапия, оборудван с апарати за електроакупунктура, лазерпунктура, лазертерапия, апарат за поляризирана светлина.


От 2009 г. Клиниката разполага с един от първите в България апарати за екстракорпорална ударно-вълнова терапия, който се прилага успешн за лечение на пациенти с хронични заболявания на опорно-двигателния апарат: периартрит на раменна става, епикондилит, плантарен фасциит, тендинопатия на Ахилесовото сухожилие.

В клиниката работят лекари с призната специалност по “Физикална и рехабилитационна медицина”, като един от тях има и втора специалност по “Нервни болести”. Лекарите притежават допълнителна квалификация за прилагане на специфични методи по нервно-мускулна реедукация при деца с детска церебрална парализа и при възрастни, мануална терапия, електродиагностика, лазертерапия, рефлексотерапия и др. В Клиниката се извършва освен диагностично-лечебна, още консултативна, преподавателска (на студенти медици, рехабилитатори, медицински сестри, акушерки, лекари специализиращи Физикална и рехабилитационна медицина и Обща медицина) и научно-изследователска дейност. Клиниката е единствена база за специализация на лекари по Физикална и рехабилитационна медицина в областта. За последните 10 години в Клиниката са защитени 4 дисертационни труда за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. За последните 5 години са направени повече от 50 публикации в български и чужди специализирани издания.

2. Ръководител- Доц. д-р Елена Илиева, дм

Завършва медицина през 1990 г. в Медицински Университет, Пловдив. Започва работа като асистент в Катедрата по физиотерапия и рехабилитация. През 2000 г. защитава дисертация на тема “Рехабилитация след ендопротезиране на колянна става”. През 2004 г. се хабилитира като Доцент по физиотерапия, курортология и рехабилитация. Преминала е специализация в центрове за рехабилитация на ортопедични и неврологични заболявания във Великобритания и Австрия, както и курс по рехабилитационна медицина към Cornell University, New York. През 2010 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт. Провела е допълнителна специализация по ВСД: електродиагностика, мануална медицина, лазертерапия, специализирани кинезитерапевтични методики при възрастни, специализирана невро-развойна кинезитерапия при деца с детска церебрална парализа, екстракорпорална ударно-вълнова терапия, вибрационна терапия. Сертифицирана от Европейския Борд по Физикална и рехабилитационна медицина с Европейска диплома по специалността. Доц. Илиева е Национален консултант по Физикална и рехабилитационна медицина, участвала в подготовката на клиничните пътеки по Физикална терапия и рехабилитация и Медицинския стандарт по ФРМ. Доц Илиева е член на ръководството на Научното дружество, впоследствие Асоциация по Физикална медицина и рехабилитация от 1996 г. От 2007 г. е избрана за Генерален секретар на Европейското дружество по Физикална и рехабилитационна медицина, както и за делегат на България в Секцията по Физикална и рехабилитационна медицина към Съюза на Европейските медицински специалисти, Национален мениджър за България. Участвала като поканен лектор в нацинонални и международни научни форуми, включително в Европейски и Световен Конгрес по ФРМ. Автор на научни статии и учебници. Научните й интереси са главно в областта на ортопедичната и неврологична рехабилитация. Ръководител на трима докторанти, от които единият вече придобил образователна и научна степен «доктор».

3. Екипът от лекари, работещи в Клиниката са:

Д-р Мариана Горанова, Началник Отделение, Административен главен асистент. Работи в УМБАЛ от 1985 г. Магистър по медицина. Специалност: “Физиотерапия, курортолечение и рехабилитация” от 1986г. Допълнитена квалификация по лазертерапия, ФТР при неврологични и вътрешни заболявания, специализирана невро-развойна кинезитерапия при деца с детска церебрална парализа. Преподава клинична физиотерапия на студенти медици, медицински сестри и акушерки от Медицински факултет и специализиращи лекари. Научни интереси – физиотерапия и рехабилитация в детската възраст и рехабилитация при онкологично болни.

Д-р Елка Добролицка, Главен асистент. Работи в УМБАЛ от 1989 г. Магистър по медицина. Специалност по нервни болести, Специалност по физикална и рехабилитационна медицина. Преподава на студенти медици 5-ти курс, на студенти по специалността медицински сестри и акушерки и на лекари, специализиращи „Обща медицина”. Научни интереси в областта на кинезиологичния анализ, неврорехабилитацията.

Д-р Анна Ангелова, асистент. Работи в УМБАЛ от 2007 г. Магистър по медицина; Магистър по психология, Специалност по Физикална и рехабилитационна медицина. Квалификационни курсове по акупунктура и рефлексотерапия; лазертерапия; мануална медицина и постизометрична релаксация. Научни интереси в областта на: физикална медицина и рехабилитация, неврология, психология Преподава на студенти медици 5-ти курс, на студенти по специалността медицински сестри и акушерки и на лекари, специализиращи „Обща медицина”.

Д-р Евгения Начевска, Старши ординатор. Магистър по медицинал Специалност по Физикална и рехабилитационна медицина. Допълнителни квалификационни курсове по Кинезитерапия, Мануална терапия, Лазертерапия и лазерпунктура, рехабилитация на ортопедични заболявания и травматични увреди на опорно-двигателния апарат. Научни интереси в областта на кинезиологичния анализ и мускулния дисбаланс.

Д-р Цецка Кюсепашова. Магистър по медицина, работи в УМБАЛ „Св. Георги” от 1987 г. Специалност по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация”. Квалификационни курсове по: Рефлексотерапия, Безопасно приложение на лазерите в медицината, Ексцитометрична електродиагностика, Неврална терапия, Международна диплома по ”Хомеопатична терапия”. Научни интереси и по-тясна насоченост в областта на рефлексотерапията и приложението на поляризирана светлина.

Д-р Елена Георгиева, магистър по медицина. Работи в УМБАЛ ”Св.Георги” от 2004г. Специалност по Физикална и рехабилитационна медицинал Квалификационни курсове по: Мануална терапия, Акупунктура, Постизометрична релаксация, Ексцитометрична електродиагностика, Лазертерапия, Специализирана Невро-развойна кинезитерапия при ДЦП, Здравен мениджмънт, Хомеопатия.

Медицинските специалисти, работещи в Клиниката са:

Рехабилитатори:

Фани Миладинова - старши рехабилитатор, образование – висше: професионален бакалавър, академичен бакалавър „Управление на здравни грижи”;
Вичо Кратунков- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Стефан Семерджиев- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Милуш Ромов- рехабилитатор, образование висше професионален бакалавър;
Иван Колешев- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Петър Хаджийски- рехабилитатор, образование висше: професионален. бакалавър, Курс: “Специализирани масажи”;
Запрянка Караджова- рехабилитатор, образование висше- професионален бакалавър, Курс: “Специализирани масажи”;
Пенка Колева- рехабилитатор, образование висше- професионален бакалавър, Курс: “Специализирани масажи”;
Надежда Ботевска- рехабилитатор, образование висше- професионален бакалавър;
Даниела Александрова- рехабилитатор, образование висше: професионален. Бакалавър, Академичен бакалавър ” Медицинска рехабилитация и ерготерапия”;
Елена Кордева- старши рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Елена Боюклиева- рехабилитатор, образование висше: професионален.бакалавър;
Йорданка Стефанова- рехабилитатор, образование висше: професионален.бакалавър;
Мариана Димитрова- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Радостина Кирякова- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър, академичен бакалавър” Управление на здравни грижи”;
Минка Адамова - рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър, академичен бакалавър „Медико-социални дейности”;
Силвия Кирева - рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър, академичен бакалавър „Управление на здравни грижи”;
Стоянка Чакърова- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
А.Алипиева- рехабилитатор, образование висше: професионален.бакалавър, курс ”Специализирани кинезитерапевтични методики при деца с неврологични заболявания”, ‘’Специална педагогика”;
Гергана Стрикова- рехабилитатор, образование висше професионален.бакалавър, курс ”Специализирани кинезитерапевтични методики при деца с неврологични заболявания”;
Ана Арапчева- рехабилитатор, образование висше- професионален бакалавър;
Галя Халачева- рехабилитатор, образование висше - професионален.бакалавър, курс „Специализирани масажни похвати”;
Данаил Делев- рехабилитатор, образование висше: професионален.бакалавър ;


Медицински сестри


Рени Вълчева- мед. сестра, образование- бакалавър, академичен бакалавър” Медико-социални дейности”;
Красимира Маврова - мед. сестра, образование висше бакалавър;
Петя Бончева-акушерка, образование висше бакалавър;
Цветелина Узунова- мед. сестра, образование висше бакалавър;
Грета Московска- мед. сестра, висше бакалавър, курс:”Акупресура” и „Лазертерапия”;


Санитари

Димка Шопова-санитар, образование средно;
Галя Рангелова- санитар, образование средно;
Марияна Калашева- санитар, образование средно;
Стоянка Илиева- санитар, образование средно;
Мария Ганчева- санитар, образование средно;
Васила Костадинова- санитар образование средно;
Н.Виткова- санитар образование средно;
Т.Манчева- санитар образование средно;
А.Пехливанова- санитар образование средно;


4. Клиниката разполага с апарат за ударно-вълнова терапия, съвременни апарати за магнитна, лазерна терапия, комбинирани апарати за едновременно въздействие на ултразвук и нискочестотни токове.

5. Телефони за контакт:
032/602 972, 032/602 422 - началник клиника
032/602 783 – старши рехабилитатор 2 база: заплануване на болни
032/ 602 784 - секретар
032/602 222 – регистратура 1 база
032/602 385 – старши рехабилитатор 1 база: заплануване на деца

Начало

Клиника по изгаряния, пластично-възстановителна и естетична хирургия

Пещерско шосе №66, 4002 Пловдив, тел. 032/602 847


История:

През 1980г., бе разкрит сектор по Изгаряне, който в последствие прерасна в Отделение с 15 легла и статут на Интензивно хирургическо отделение.

С пребазирането на Хирургическите клиники в Университетската болница, в новия Хирургически блок пред 1988г. и хабилитирането на ръководителя на отделението, същото прерасна в клиника с 35 легла, от които 10 обособени в самостоятелно „Отделение по анестезиология, реанимация и интензивни грижи”.


Статут:

Клиниката е втора по големина в България, след тази в институт Пирогов – София. Със Заповед на МЗ е призната за база по специализация на специалността „Пластично реконструктивна и естетична хирургия”. Има статут на републиканско консултативно звено за пациенти с изгаряния и покрива с консултативна и стационарна помощ района на Южна България. Клиниката е на денонощна спешност с екипи от републикански консултанти за градски и извънградски консултации, оперативни екипи за спешни и неотложни оперативни интервенции, както и денонощни дежурни екипи в стационара и интензивното отделение. През 2006г. клиниката бе регистрирана, като звено от важно стратегическо значение към структурите на НАТО. В клиниката се извършва целия обем учебно преподавателска дейност на студенти медици, стоматолози и колежани по проблемите на изгарянията и измръзванията , както и цялата програма за специализация на лекари по специалността „Пластично-реконструктивна и естетична хирургия”.


Средно годишно през клиниката преминават около 680 пациенти с изгаряния, измръзвания, пациенти нуждаещи се от възстановителни операции след различни по етиология травми. Клиниката работи по 14 регламентирани пътеки , както следва: КП 129, 130 , 166, 167, 178, 180, 186, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 296. По изключение с участието на лекари от други специалности се работи по клинични пътеки, които са приоритет на неврохирургията, съдовата хирургия, ортопедията, травматологията и други.


Специфични дейности:

Тъй-като клиниката е база за специализация по специалността „Пластична възстановителна и естетична хирургия” и обучава лекари специализиращи тази специалност в оперативната дейност на клиниката е включен и целият обем от оперативни интервенции на естетичната хирургия.


Кадрови потенциал:

Основателя и ръководителя на клиниката е Проф. Д-р Иван Трайков, специалист по Обща и пластична хирургия, член на БЛС на Българската асоциация по „Пластична и естетична хирургия”, на Европейската и световна асоциация по „Пластична и естетична хирургия”, на Средиземноморската, Панафриканската и Панарабската асоциация. Републикански консултант по Изгаряне и пластична хирургия. Член на изпитната комисия за придобиване на специалност по Пластична хирургия. Преподавател към МУ – Пловдив. Научен ръководител на докторанти по проблемите на изгарянето и пластичната хирургия. Съавтор на две монографии и над 150 научни публикации у нас и в чужбина.

Лекари:

Проф. д-р Иван Жечев Трайков – Основател и Началник на Клиниката по Изгаряне, пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и пластично-възстановителна хирургия. Доктор по Медицина на тема Хирургическо лечение при обширни изгаряния. Републикански консултант по изгаряне, член на изпитната комисия по специалността Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Член на редица Български и Международни асоциации по Изгаряне и Пластично-възстановителна хирургия. Научни интереси в областта на изгарянията и реконструктивната хирургия с над 150 научни публикации.


Д-р Господин Георгиев Желев – Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия с над 30г. трудов стаж по специалността. Републикански консултант по Изгаряне, член на Български и Световни асоциации по изгаряне и пластична хирургия. Научни интереси в областта на реконструктивната и естетична хирургия с над 30 публикации.


Д-р Красимир Янков Янев - Главен административен ординатор на клиниката. Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Републикански консултант по Изгаряне. Член на Български и Международни асоциации по пластична и естетична хирургия. Свободен докторант пред защита на докторска дисертация на тема Оперативно лечение на дълбоките изгаряния на ръка и пръсти. Научни интереси Хирургия на ръката с над 40 публикации в областта на изгарянията на ръката и тяхното оперативно лечение. Завършил Здравен мениджмънт.


Д-р Анастас Банков Воденичаров – Завършва медицина в МУ „Пловдив” Придобита специалност по Анестезиология и реанимация. Завеждащ отделение по Анестезиология, реанимация и интензивни грижи към клиниката.


Д-р Юрий Георгиев Тошев завършва медицина в МУ «Пловдив»Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия със стаж над 25г. Интереси в областта на изгаряния при деца с над 30 научни публикации по проблема.


Д-р Катя Илинова Калинова е завършила медицина във ВМИ „И.П.Павлов” в Пловдив. Специалност по обща хирургия и по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Член на Българските асоциации по пластично-възстановителна и естетична хирургия и на редица международни – световна и Европейска асоциация. Многократни специализации във Франция, Израел и Англия. Понастоящем разработва свободна докторантура към клиниката на тема Реконструкция на изгореното лице. Професионалните и интереси са в областта на реконструктивната хирургия след изгаряния, естетичната хирургия и козметология с над 30 научни публикации.


Д-р Елеан Иванов Зънзов – Завършва медицина в МУ Пловдив Придобита специалност по Обща хирургия и по Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Главен асистент към Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести. Свободен докторант към клиниката на тема Оперативно поведение при мекотъканни дефекти на главата. С интереси в областта на пластичната и естетична хирургия и с над 40 публикации в тази област.


Д-р Бисер Вълчев Ранчев – Завършва медицина в МУ Пловдив. Придобита специалност по Спешна медицина и по Анестезиология и реанимация. Работи в клиниката от 2011год.


Д-р Веселин Велинов Молов Завършва МУ Пловдив. Специалист по Обща и пластично-възстановителна хирургия. Доктор по Медицина на тема Онко-пластична хирургия на гърдата. Научни интереси в областта на реконструкцията на женската гърда с над 40 публикации в тази област. Член на редица Български и чуждестранни асоциации. Секретар на БХД – секция Пловдив.


Д-р Ваня Николаева Анастасова – Завършва медицина в МУ Пловдив. Хирург-специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в клиниката. Асистент към Катедра пропедевтика на хирургическите болести. С интереси в областта на реконструктивната и естетична хирургия.


Д-р Станчо Стоянов Проданов – Завършва медицина в МУ Пловдив. Хирург-специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в клиниката. С интереси в областта на изгарянията и естетичната хирургия.


Д-р Юлия Сашева Деведжиева – завършва медицина в МУ «Пловдив» . Специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в МБАЛ «Каспела».Завършва Здравен мениджмънт.


Д-р Александра Иванова Кирева - Завършила медицина в МУ Пловдив Специализант по Анестезиология и интензивна терапия.

Д-р Яна Красимирова Янева-Николова - Завършила медицина в МУ Пловдив
Анестезиолог.


Медицински сестри – 19,5 1.Старши медицински сестри – 2 бр 2.Операционни медицински сестри – 3 бр. - Пенка Гвоздева, Мирослава Салчева, Величка Петкова 3.Анестезиологични – 3 бр. - Имела Парпулева, Стойна Лулкина, Поля Владова 4.Превързочни – 3 бр. - Христинка Миланова, Ганка Петрова, Рени Гигова 5.Редови сестри – 7 бр. Мария Груева, Екатерина Христева, Йорданка Карчеджикова, Лиляна Чорбаджиева, Надя Стефанова, Фатме Ефраим, Надежда Цанкова 6.Технически изпълнител – 1 бр. - м.с. Елена Протохристова 7. Амбулатория – 1 бр. - м.с. Иванка Петрова


1.Старша Медицинска сестра – Костадинка Петрова Христева – Венкова През 1977г. завършвам ПМИ – «Мара Малеева» – гр. Пловдив. Работя 3 години по разпределение в Детска клиника – Пазарджик. От 1980 г. съм една от петте сестри назначении в разкрития сектор «Изгаряне» към Първа градска болница. Работя като редова сестра и като анестезиолотична. От 1989г. съм Старша медицинска сестра на клиниката. През 2007г. придобивам диплома за Бакалавър по здравни грижи. Проведении курсове за обучение:


- Епидемиологи, надзор и контрол на вътреболничните инфекции – 2006г.

- Съвременна система за децинфекция и почистване в здравните заведения – 2007г.

- Лечение на труднозаздравяващи рани – 2008г.

- Превръзки за модерно лечение на рани и Привенция на риска в операционната зала – използване на еднократно операционно облекло и покривала – 2010г.

Трудов стаж по специалността – 37г.


2.Красимира \Прокопиева Прокопиева – Старша мед- сестра – Реанимация Завършено мед. Образование – 1977г. в ПМИ »Мара Малеева» - Смолян. През 2007г. – висше образование МУ «Медицински коллеж»гр. Пловдив, квалификационна степен «Профессионален бакалавър «, специалност – мед. Сестра. Професионална квалификация – медицинска сестра. Операционна медицинска сестра , преминат курс на обучение в гр. Смолян – 1978г. Трудов стаж – 36 г., от които 2г. 6 м. в Либия. 2007, 2008г. – преминала курс «Лечение на трудно заздравяващи рани» - категория А и Ж.


3. Пенка Ангелова Ангелова Гвоздева – операционна мед. Сестра. Диплома за завършено мед. Образование – 1979г. , специалност «Детски профил». От 1980 г. работи в клиниката . Проведена форма на продължаващо обучение:


- Национална конференция с международно участие на тема «Рани и грижи за раните с превръзките на EUROFARM – 2011г.

- Лечение на труднозаздравяващи рани – 2008г.

Трудов стаж – 32г. и 5 м.


4.Мирослава Любомирова Салчева – операционна медицинска сестра Завършила ПМИ „Асен Златаров „ гр. Хасково пре 1996г. От м. Март 1996г. работи в Онкологичен диспансер гр. Пловдив, като операционна сестра. От 2008г. до момента в клиниката също, като операционна сестра.


5.Величка Илиева Петкова- операционна медицинска сестра Завършила ПМИ Мара Малеева – гр. Пловдив през 1997г. Работила при джипи като мед. сестра от 1997 до 2005 г. От 2005 до 2008г. в Онкологичен диспансер – гр. Пловдив като операционна медицинска сестра. От 2008 до момента в клиниката, като операционна медицинска сестра.


6.Павлина Борисова Владова – анестециологична мед. сестра. Завършила ПМУ „Мара Малеева „ – гр. Пловдив през 1993г. , медицинска сестра „Общ профил”. Общ стаж в клиниката – 19 г.


7.Рени Иванова Гигова - превързочна медицинска сестра. Завършила 1980г – медицинското си образование, мед. Сестра «Общ профил». От същата година работи в клиниката. Курсове: «Лечение на труднозаздравяващи рани».


8.Христина Нейкова Миланова – превързочна медицинска сестра. Завършва ПМИ «Мара Малеева» - Пловдив – профил медицинска сестра. От 1980 г. работи в клиника по Изгаряне към Първа градска болница От 2000 г. до момента в УМБАЛ «Свети Георги» . Трудов стаж – 33 г. През 1998г. придобива степента «Бакалавър по Здравен мениджмънт» към ПУ Паисий Хилендарски. 2000г. – магистър към Технически университет гр. Варна.


9.Ганка Петрова Христева – превързочна медицинска сестра Завършила през 1977г. Работила 3 години, като мед. сестра във Вътрешно отделение. От 1983г. постъпва на работа в к-ка Изгаряне Курсове: «Лечение на труднозаздравяващи рани».


10.Мария Георгиева Запрянова – медицинска сестра Завършва през 1993г. ПМИ «Мара Малеева» гр. Пловдив От 1993г. работи в клиниката. Проведении курсове: »Трудно заздравяващи рани» - 2008г.


11.Екатерина Запрянова Христева – медицинска сестра През 1998г. завършва Мед. коллеж гр. Пловдив със специалност медицинска сестра «Общ профил» Работи в клиниката от 01.09.1998г. до момента. Проведен курс на обучение – «Трудно заздравяващи рани».


12.Йорданка Колева Карчеджикова – медицинска сестра През 1998г. завършва Мед. коллеж гр. Пловдив със специалност медицинска сестра «Общ профил» Работи в клиниката от 01.03.199г. до момента. Проведен курс на обучение – «Трудно заздравяващи рани».


13.Надя Стефанова Стефанова – Ямалиева – медицинска сестра Завършила Медицински коллеж «Мара Малеева» гр. Пловдив през 1998г. «Общ профил». 1998г. – работи в клиника «Ортопедия и гнойно-септична хирургия» - Окръжна болница. 1999 – 2000г. Кардиологичен кабинет към УМБАЛ «Свети Георги». 2000 – 2006 – Военна болница – гр. Пловдив От 2007 г. работи в клиниката до момента. Проведен курс на обучение – «Трудно заздравяващи рани».


14.Фатме Ераим Нури – медицинска сестра През 2008г. завършва Медицински колеж гр. Плевен, специалност медицинска сестра – бакалавър. Постъпва в клиниката от 2008г.


15.Надежда Димитрова Цонкова – медицинска сестпра Завършва през 2011г. в МУ – гр. Пловдив със специалност медицинска сестра , степен бакалавър и от същата година започва работа в клиниката.


16.Лиляна Радева Чорбаджиева- медицинска сестра Завършила МУ Пловдив през 2008г., степен «Бакалавър». Работи в клиниката от 2008 г. до момента.


Санитари – 12 бр.
1.Операционни – 3 бр. Фанка Колова, Катя Ангелова, Станка Костадинова.
2.Кухня – 1 бр. Кръстина Рускова
3.Бельо – 1 бр. Виолета Пенчева
4.Въртящ график – 6 бр. - Нели Цонева, Станка Чочева, Асибе Милязинова, Пенка Пейчева, Мария Томова.


Специализирана апаратура:


Клиниката е оборудвана с модерна апаратура, отговаряща на съвременните изисквания и международните стандарти. Спешната превързочна зала е оборудвана с анестезиологичен апарат , спешна количка с монитор и дефибрилатор и специална вана за хидропроцедури на постъпващите по спешност пациенти.


Операционния блок е оборудван с всички необходими и съвременни апарати и инструментариум.


Реанимационно-интензивното отделение е оборудвано със съвременни монитори , анестезиологичен апарат и апарати за асистирано дишане . Стаите в това отделение разполагат със специални флуидни легла и вани с гама стерилизация на водата , необходима за хидротерапията при пациенти с обширни и дълбоки изгаряния.


Клиниката е оборудвана със специална сигнална уредба с монитор в работната зала на сестрите , регистрира всяко повикване от страна на хоспитализираните пациенти. Системата е със запаметяващо устройство, позволяващо справка за реакцията от страна на персонала по дати, часове и минути.


Телефони за връзка: Отделение за деца и възрастни: 032/602-699 Отделение по анестезиология и реанимация: 032/602-847 Факс: 359-032-64-28-50

Най-горе

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Отделението по Неврохирургия в град Пловдив е разкрито в рамките на създадената през 1946г. Катедра по Невропсихиатрия. Отделението има 6 легла и се оглавява от Доц. д-р Янко Намичев от създаването му до 1965г. През 1965г се създава клиника по Неврохирургия с 45 легла в състава на Катедрата по Неврология и Неврохирургия и се оглавява от проф. д-р Д. Китов . Понастоящем Клиниката по неврохирургия е самостоятелна клиника към УМБАЛ „Св. Георги „ ЕАД Пловдив и самостоятелна катедра към МУ – Пловдив. Клиниката е разположена на 12 –я етаж на хирургичния блок /база 2/ на Университетската болница и се състои от :


1. Административен сектор ;

2. Стационар с два сектора, в които са налице манипулационни и диагностични кабинети и общо 25 болнични стаи / има разкрити 50 болнични легла / - всяка стая е с по две легла и собствен санитарен възел.
3.Консултативно-диагностичен кабинет в диагностично –консултативния блок на 1-ви етаж
4. Операционен блок - разположен на втория етаж - сектор запад. В операционния сектор има разкрити две операционни зали:
Първа зала е обзаведена конвенционално с лампа, хирургическа маса, анестезиологичен апарат, биполярен коагулатор и операционен микроскоп.
Втора операционна зала е обзаведена за по-специализирани и неврохирургични оперативни интервенции от най-висок клас.
Залата има специална маса, пригодена за неврохирургични интервенции и снабдена със:
Захвати за глава по “Майфилд” - нормални и детски.
Специална лампа с много висока подвижност за осветяване на оперативното поле.
Биполярен коагулатор
Ултразвуков аспиратор за разпрашаване и аспириране на тумори в области, където екартирането и другите оперативни действия /теглене, дърпане/ са опасни за живота на болния.
Автоматични екартьори за мозъчна тъкан.
Голям оперативен микроскоп, специален за неврохирургия с голям обхват на позиции за осветяване и работа навсякъде в мозъка, във вентрикулите, хипофизарна област, между черепната база и мозъка, при оперативни интервенции в очната орбита зад окото и при мозъчните аневризми.
Към оперативния микроскоп има видеокамера и монитор за наблюдение на оперативната интервенция с оглед обучаване на специализиращи лекари.
Портативен рентген с ЕОП – С рамо и екран за контрол при операции – за спинална и за трансназална хипофиза.
Апарат за интраоперативен ултразвуков контрол. Операционната е снабдена с инструменти за конвенционална неврохирургия, както и с микронабор за микроневрохирургия .


Клиниката по неврохирургия работи по всички неврохирургични пътеки в съответствие на ІІІ ниво на Стандарта по неврохирургия :
Неврохирургични клинични пътеки:

КП № 198 Тежка черепномозъчна травма – оперативно лечение.
КП № 199 Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение.
КП № 200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии / невронавигация, невроендоскопия, интраоперативен ултразвук /
КП № 201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин.
КП № 202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепномозъчни травми.
КП № 203 Хирургично лечение при травма на главата
КП № 204 Периферни и черепно-мозъчни нерви / екстракраниална част / - оперативно лечение.
КП № 205 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции.


Основни дейности на клиниката по неврохирургия:
Клиниката по Неврохирургия е единствена неврохирургична клиника за Пловдив, Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска области.
Планово се извършват прегледи на болни в поликлиничния кабинет от 8 до13 часа всеки работен ден, а в останалото време от дежурния лекар на клиниката при спешни и неотложни състояния.
Преглеждат се болни насочени от всички лечебни звена на гореспоменатите области и Пловдив град.
За клиниките на УМБАЛ “Св.Георги” има отделен, нарочен консултант, а консултациите в клиниките извън УМБАЛ „ Св. Георги „ и в градовете на гореупоменатите области – от консултант по линията на ЦСМП.


През 2011 година в Клиниката по неврохирургия са преминали 1027 болни и са извършени 836 оперативни интервенции.
В Клиниката по неврохирургия се извършват следните оперативни интервенции:

Интервенции върху главов мозък:
А. По спешност:
При травми:
импресионни фрактури, евакуация на епидурални, субдурални, интрацеребрални, интравентрикуларни хематоми. Поставяне на дренаж за измерване на интракраниалното налягане. Екстирпация на чужди тела, проектили при огнестрелни рани.
При обемни процеси и тумори: отбременяващ вентрикулен дренаж, спешна екстирпация на тумори, абсцеси.
При съдови заболявания: премахване на спонтанни кръвоизливи. При интравентрикуларни хематоми, пункция на вентрикулите и дрениране.
Б. Планови операции:
При травми:
евакуация на хронични субдурални хематоми, пластично затваряне на черепен дефект.


При съдови заболявания: евакуация на спонтанни кръвоизливи при хеморагичен инсулт. Клипсиране на мозъчни аневризми при всички локализации под оперативен микроскоп. Клипсиране и екстирпация на А В малформации под оперативен микроскоп. При обемни процеси: тумори, абсцеси, паразити. Екстирпация на процеса под оперативен микроскоп.

Премахване под оперативен микроскоп на хипофизарни тумори, параселарни тумори, вентрикулни тумори, понтоцеребеларни тумори, парастволови тумори, тумори в очната орбита зад очната ябълка. Операции при хидроцефалия: По спешност: Вентрикулопункция и дренаж - външен. Планови операции: Поставяне на клапа за вентрикуло-перитонеален дренаж или вентрикуло-кардиален дренаж на ликвора при вродени и придобити хидроцефалии с различна етиология и при хидроцефалия на възрастните.
Операции на гръбначен стълб и мозък:
А. По спешност - При травми на шията: Екстензия по Кръчфилд. Преден оперативен достъп до гръбначния стълб с предна фузия и стабилизация при шийни травми. При травми в торакална и лумбална област: ламинектомия, ревизия на гръбначния мозък или на кауда еквина с последваща задна стабилизация с транспедикулна фиксация. При дискови хернии с остра плегия или ретенция на урината: фораминотомия, хемиламинектомия или ламинектомия с екстирпация под оперативен микроскоп на дисковата херния и при необходимост декомпресия на коренчевите канали. Б. Планови операции на гръбначен стълб и мозък: 1. При тумори на гръбначен стълб: екстирпация на тумора и стабилизация на гръбначни стълб, най-често задна с транспедикулна стабилизация. 2. При тумори на гръбначния мозък: ламинектомия и екстирпация на тумора под оперативен микроскоп, включително и на тумори разположени вътре в гръбначния мозък. 3. При дискови хернии на всички нива инетрламинектомия с екстирпация на дисковата херния и декомпресия на коренчевия канал 4. При лумбална стеноза интерламинектомия с частична фасетектомия екстирпация на жълт лигамент в латерален рецесус и декомпресия на коренчевия канал
Операции на нервни плексуси и на периферни нерви:
А. По спешност: При травми на периферни нерви и плексуси: Ревизия под операционен микроскоп, зашиване. Премахване на чужди тела. Б. Планови операции: При зараснали травми: Ревизия под операционен микроскоп, отстраняване на травматични невроми и зашиване на нерва, транспозиции на нерви, делиберация и удължаване на нерва с автотрансплантат. При тумори на периферни нерви плексуси и гломус каротикус тумор: ревизия под операционен микроскоп и отстраняване на тумора.


Ръководител на Клиниката по неврохирургия понастоящем е д-р Христо Богданов Желязков, д.м. Д-р Желязков е завършил медицина през 1981г в Пловдив. Започва работа по разпределение във Филиална поликлиника в гр. Калофер, а от 1983г. след спечелен конкурс за асистент е назначен в Клиниката по неврохирургия. Има специалност по неврохирургия от 1889г и защитена докторска дисертация от 1992г. В момента е процедура участието му в конкурс за АД „ доцент „ по неврохирургия към МУ- Пловдив. Членува в БЛС с УИН 1700003668. Участва в издаването на една монография и две учебни помагала. Има 35 научни публикаци и 17 в резюме, както и научни съобщения изнесени на конгреси и конференции. Член е на българското, европейското и световното дружество по неврохирургия и на европейската асоциация по краниофациална хирургия.

Приноси на д-р Желязков и екипа на клиниката:
1. В областта на краниофациалната хирургия
Д-р Желязков е координатор на Центъра по Краниофациална хирургия към Университетската болница, който е създаден благодарение на договора за сътрудничество с Университетската болница в Лил –Франция. Осъществява се редовен ежегоден обмен с пътувания на ръководителя на клиниката и други специалисти в Лил, както и гостувания на проф Пелерен - пластичен и краниофациален хирург и проф. Делем - детски неврохирург, които участват в извършванвето на сложни краниофациални и неврохирургични интервенции. 2.Приноси в областта на неврофизиологията
Проучванията в дисертационния труд, монографията и други публакации, извършени под ръководството и сътрудничеството на водещи наши неврофизиолози позволи създаването и въвеждането в клиничната практика на качествено нов електрофизиологичен метод на спинална електростимулация с миотомна регистрация на ПРЕДНО-КОРЕНЧЕВИ МОТОРНИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ / ПКМЕП/, който се използва рутинно във всички електрофизиологични лаборатории в България. 3. Приноси в областта на спиналните травми
Клиниката ни има пионерен опит във въвеждането на предните декомпресивно-стабилизиращи оперативни интервенции на шийния гръбнак. През годините сме усъвършенствали този оперативен подход и сме допринесли чрез много голям брой оперативни интервенции за рутинното му приложение с въвеждане на всички нови техники за фузия и стабилизация . 4. Приноси в областта на дегенаративните заболявания на гръбначния стълб
Клиниката има изключително голям, водещ в страната опит в диагностиката и лечението различни видове дискови хернии и стенози в шийната и лумбалната област, като са въведени съвременни оперативни техники на фузия и стабилизация.

Преподавателската дейност на д-р Желязков се състои от 154 часа аудиторна и 106 часа извънаудиторна заетост.

ЕКИП НА КЛИНИКАТА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ : І. Лекари
1. Д-р Светослав Георгиев Аргиров
Роден на 01.12.1952г в с.Труд, пловдивска област. Средно образование завършва през 1970г в гр.Пловдив. Висше образование – ВМИ Пловдив през 1979г. През 1982г постъпва като асистент в клиниката по неврохирургия. Придобива специалност неврохирургия през 1989г. Научни публикации – 8. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
2. Д-р Борислав Михайлов Калнев
Роден на 07.09.1959г в гр.Пловдив. Средно образование завършва в гр.Девин през 1977г. През 1985г завършва висше образование – ВМИ Пловдив. Постъпва като асистент в клиниката по неврохирургия през 1988г. Придобива специалност по неврохирургия през 1993г. Научни публикации – 24. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
3. Д-р Иван Василев Батаклиев
Роден на 05.10.1961г в гр.Пловдив. През 1979г завършва средно образование в гр.Пловдив. През 1985г завършва ВМИ Пловдив. Постъпва в клиниката по неврохирургия през 1988г. Придобива специалност по неврохирургия през 1994 година. Научни публикации – 11. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
4. Д-р Анета Симеонова Петкова
Родена на 05.06.1965г в гр.Пловдив. Средно образование завършва в гр.Пловдив през 1984г. През 1990г завършва ВМИ Пловдив. Постъпва в клиниката по неврохирургия през 1991г. Придобива специалност по неврохирургия през 1998г. Магистър по здравен мениджмънт от 2009 година. Научни публикации – 9. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
5. Д-р Стефан Димитров Райков
Роден на 11.05.1964г в гр.Смолян. Завършва математическа гимназия в гр.Смолян през 1982г. През 1990г завършва ВМИ Пловдив. От 1991г до 1994г работи в ОРБ Смолян, а след това след спечелен конкурс - в клиниката по неврохирургия. Придобива специалност по неврохирургия през 2000г. Научни публикации – 17. Специализации и курсове: Януари 2010г в Залцбург - Австрия и февруари 2010г – в Лайден – Холандия.
6. Д-р Георги Борисов Божилов
Роден на 30.05.1967г в гр.Пловдив. Средно образование завършва през 1985г в гр.Пловдив. През 1993г завършва ВМИ Пловдив. Постъпва в клиниката по неврохирургия през 1995 година. Придобива специалност по неврохирургия през 2000г. Научни публикации – 9.
7. Д-р Илиан Георгиев Коев
Роден на 12.04.1969г в гр.Пловдив. През 1987 година завършва математическа гимназия в гр.Пловдив. През 1995 година завършва МУ Пловдив. Работи една година в Общинска болница „Д-р Иван Раев” гр.Сопот. От 1997 година работи в клиниката по неврохирургия. Придобива специалност по неврохирургия през 2003 година. Научни публикации – 4.
8. Д-р Димчо Стоев Стоев
Роден на 05.05.1972г в гр.Пловдив. Средното си образование завършва в гр.Пловдив.През 1998 година завършва МУ Пловдив. Придобива специалност по неврохирургия през 2005 година. Работи известно време в Окръжна болница Стара Загора, след което постъпва в клиниката по неврохирургия.
9. Д-р Атанас Николов Даварски
Роден на 22.04.1978г в гр.Пловдив. Завършва средно образование в гр.Пловдив. През 2002 година завършва МУ Пловдив. Придобива специалност по неврохирургия през 2009 година. Д-р Даварски е и докторант към Катедрата по НХ при МУ Пловдив. Научни публикации – 1.
10. Д-р Силвия Ташкова Анастасова
Родена на 19.09.1978г в гр.Стара Загора. Завършва математическа гимназия в гр.Стара Загора. През 2004 година завършва МУ Пловдив. Работила е няколко месеца в ЦСМП гр.Карлово. В клиниката по неврохирургия постъпва м.април 2005 година. Придобива специалност по неврохирургия през 2010 година.
11. Д-р Иво Инков Кехайов
Роден на 08.09.1980 г в гр.Мадан. Завършва средно образование в гр.Пловдив. През 2005 година завършва МУ Пловдив. Придобива специалност по неврохирургия през 2011 година. Д-р Кехайов е и докторант, а от м.юни 2012г и асистент към катедрата по неврохирургия при МУ Пловдив. Научни публикации – 1.
ІІ. Медицински специалисти
1.Ст.м.с. Пенка Касарска - специалист здравни грижи
2.М.с. Юлия Димитрова - специалист здравни грижи
3.М.с. Галина Светославова - специалист здравни грижи
4.М.с. Невена Пондева - специалист здравни грижи
5.М.с. Ксения Христова - специалист здравни грижи
6.М.с. Анелина Димитрова - специалист здравни грижи
7.М.с. Диана Куцева - бакалавър здравни грижи
8.М.с. Ганка Хубенова - специалист здравни грижи
9.М.с. Елена Христова - специалист здравни грижи
10.М.с. Марияна Михатева - специалист здравни грижи
11.М.с. Йорданка Деспотова - специалист здравни грижи
12.М.с. Марияна Трайкова - специалист здравни грижи
13.М.с. Снежана Патеркова - специалист здравни грижи
14. М.с. Маргарита Драганова - специалист здравни грижи
15.М.с. Маруся Емилова - специалист здравни грижи
16.Ст.м.с. Маргарита Папазова - магистър по административен и здравен мениджмънт, магистър по социални дейности и специалист здравни грижи
17.М.с. Таня Лазарова - магистър по здравен мениджмънт и специалист здравни грижи
18.М.с. Първолета Хаджиева - специалист здравни грижи
19.М.с. Донка Райкова - бакалавър здравни грижи
20. М.с. Милена Писачева - специалист здравни грижи
21. М.с. Василка Иванова - специалист здравни грижи
ІІІ. Санитари
1.Сан. Елена Янкова
2.Сан. Стоянка Николова
3.Сан. Мима Славова
4.Сан. Величка Стоянова
5.Сан. Христина Таскова
6.Сан.Лиляна Таскова
7.Сан.Мария Букова
8.Сан.Пенка Вампурджиева
9.Сан.Валентина Трофимова
10.Сан.Денка Михайлова
11.Сан.Николина Бутрева
12.Сан. Марияна Гешева
13.Сан. Елка Видолова
14.Сан. Емилия Петрова
15.Сан. Емине Халмиева
16.Сан. Жана Богатева


ІV. Технически изпълнител
1. Васка Илчева
Телефони за контакти:
1. Началник клиника – 602 - 955
2. Технически изпълнител – 26 – 41 – 70 вътр.418
3. Мъжко отделение – 602 - 733
4. Женско отделение – 602 - 011

Най-горе

Клиника по очни болести


ИСТОРИЯ:
Клиниката по очни болести към ВМИ - Пловдив е създадена през 1946 г. Това е една от най-старите университетски очни клиники в България.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по очни болести към УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД гр. Пловдив е разположена в източното крило на VІ-яетаж в Хирургичния
блок на УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД гр. Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. КАТАРАКТА (помътняване на лещата, вътрешно перде): Съвременна, микроинцизионна, безшевна хирургия с ултразвук и лазер и имплантация
на вътреочна леща за корекция на късогледство, далекогледство и астигматизъм.
2. ГЛАУКОМА: Клиниката разполага с всички съвременни методи за ранна диагностика и лечение на първична, вторична и детска глаукома.
В Клиниката се извършва съвременно лазерно и хирургично лечение на глаукома, включително с експрес-имплант.
3. РЕТИНА И СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО: Клиниката разполага с уникална апаратура за диагностика и лечение на заболяванията на стъкловидното
тяло и ретината. Извършва се микроинцизионна, безшевна хирургия на стъкловидно тяло и ретина, ендолазер и тампонада с газ или силиконово масло.
Клиниката е уникално звено, където се извършва минимална хирургия на ретина и стъкловидно тяло по метода на проф.Линкоф и проф.Крайсиг.
Клиниката е една от първите в страната, която въведе: интравитреално инжектиране на кортикостероиденимплант (Ozurdex) при
венозни очни оклузии (тромбоза на венозните съдове на ретината); интравитреално приложение на VEGF-инхибитори
(Lucentis, Eyelea и др.) при свързана с възрастта макулна дегенерация, оток на макулата при диабетна ретинопатия и др.
4. ТУМОРИ НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ (клепачи, слъзен апарат, конюнктива):Съвременна диагностика и хирургично лечение на доброкачествени
и злокачествени тумори на око и очни придатъци. При вътреочни тумори се прилага съвременно съхраняващо очната ябълка лечение,
съвместно с Университетска Очна клиника – Есен,Германия. Прилагат се всички съвременни методи на пластична хирургия след
отстраняване на тумори на клепачи и орбита.
5. ДЕТСКА ОФТАЛМОЛОГИЯ: Клиниката разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на ретинопатия на недоносеното.
Прилагат се всички известни методи за хирургично лечение на детско кривогледство и непроходими слъзни пътища.
6. ОЧЕН ТРАВМАТИЗЪМ: Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност. Извършват се оперативно отстраняване на вътреочно чуждо
тяло посредством съвременна хирургия на ретина и стъкловидно тяло; съвременна реконструкция на преден и заден очен сегмент и др. манипулации.
7. ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОЧНАТА ПОВЪРХНОСТ И СРЕДНАТА ОБВИВКА НА ОКОТО (увея–иридоциклити, хориоретинити).

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ ЗА 2013 г. – общо 3413:
• основно болни за хирургично лечение на вътрешно перде (катаракта) с имплантация на вътреочна леща;
• с отлепване на ретината;
• вътрешен кръвоизлив при диабетна ретинопатия;
• тумори на окото и клепачите;
• съвременнни операции на глаукома с експрес-имплант и др.

ЛЕГЛОВА БАЗА – 40 легла

ОБОРУДВАНЕ:
• Съвременни комбинирани машини за факоемулсификация, предна и задна витректомия;
• Съвременна, безконтактна, оптична система (BIOM ) за хирургия на ретина и стъкловидно тяло;
• Ендолазер;
• Nd:YAGлазер;
• Лазер за селективна трабекулопластика;
• Съвременни операционни микроскопи, снабдени с камера за фотодокументация;
• Японска ретиналнафундускамера;
• Оптичен кохерентен томограф (лазерен очен скенер);
• Съвременен компютърeн периметър Хъмфри-Филд-Аналайзер (HFA 720iCB 5.1.2.), производство на CarlZeissMeditec, Германия;
• Съвременен ехограф за око и орбита – А- и Б- ехография;
• Комбиниран апарат за измерване дебелина на роговица (пахиметрия) и изчисляване диоптъра на вътреочната леща;
• Автокераторефрактометри, включително и детски PlusoptixA09 с пълна окомплектовка;
• Ретинална камера RetCamShuttle за диагностика на ретинопатия при недоносени деца;
• Комплект лазерен индиректен офталмоскоп за лечение на ретинопатия на недоносените деца.

Университетска очна клиника към УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД - Пловдив
работи по договор с НЗОК залечение на очни заболявания по всички клинични пътеки:

КП №131 Оперативно отстраняване на катаракта;
КП №133 Хирургично лечение на глаукома;
КП №134 Хирургични интервциени върху окото и придатъците му със среден обем и сложност;
КП №135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност;
КП №136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност;
КП №137 Кератопластика;
КП №138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми;
КП №139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците;
КП №140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тялои травми.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм – Началник Клиника

Медицински Университет – Пловдив – 1984 г.
Специалности:Доктор по медицина;Научно звание “Професор”, Магистър; “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1993 г. Офталмология – 2011г.
Член на:БДО – Българско Дружество по Офталмология; СОЛБ – Секретар на Съюза на Очните Лекари в България;
БЛС – Български Лекарски Съюз; НГА – Национална глаукомна асоциация; Почетен член на Румънското научно дружество на ретинолозите;
ASCRS - American Society of Cataract and Refractive Surgery; EVER - European Association for Vision and Eye Research;
EURETINA- European Society of Retina Specialists; InternationalScientificBoardofEURETINA;
DOG– DeutscheOphthalmologischeGesellschaft(Немско Дружество по офталмология); OOG - Ophthalmic Oncology Group; SEEInternational.
– Международна очна хирургична експедиция; Eкзаминатор в EBO (European Board of Ophthalmology);
EditorialBoardMemberoftheSocietyforClinicalOphthalmology (SCO).

2. Проф. Д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм
Медицински Университет – Пловдив – 1979 г.
Специалности: Доктор по медицина;Научно звание “Професор”;Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1984 г.
Член на:БЛС – Български Лекарски Съюз; БЛС – Български Лекарски Съюз; НГА – Национална глаукомна асоциация;
СОЛБ – Съюз на Очните Лекари в България; БДО – Българско Дружество по Офталмология;
ESCRS – Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия, EGS – EuropeanGlaucomaSociety;
AAO – Американска академия по офталмология; SEEInt. – Международна очна хирургична експедиция;
Редакционен съвет на “Български офталмологичен преглед” и “Реферативен журнал по офталмология”.

3. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм
Медицински Университет – Пловдив – 1995 г.
Специалности: Доктор по медицина;Научно звание “Доцент“;Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 2000 г.Член на:Български лекарски съюз;
Българско научно дружество по офталмология; Национална глаукомна асоциация; Съюз на очните лекари в България;
Европейско глаукомно общество; Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия; Американска академия по офталмология;
Международни хирургични очни експедиции; Редакционен съвет – Международно дружество по клинична офталмология.

4. Д-р Албена Любомирова Теодосиева-Кръшкова
Медицински Университет – Пловдив – 1986 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести– 1994 г.
Член на:БЛС Български Лекарски Съюз; СОЛБ Съюз на Очните Лекари в България; БДО Българско Дружество по Офталмология;
СНР Съюз на научните работници; AmericanAcademyofOphthalmology American Society of Cataract and Refractive Surgery;
European Society of Cataract and Refractive Surgery (ЕSCRS).

5. Д-р Десислава Николаева Колева-Георгиева, дм
Медицински Университет – Пловдив – 2001 г.
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности:Офталмология – 2006 г.; Очни болести – 2006 г.
Член на: Български лекарски съюз; Съюз на очните лекари в България (СОЛБ); Българско Дружество по Офталмология (БДО);
EURETINA – EuropeanSocietyofRetinaSpecialists; DOG – DeutscheOphthalmologischeGesellschaft; EditorialBoard,
World JournalOphthalmology (BeishingPublishing Group); Участие като рецензент към EuropeanOphthalmicReview.

6. Д-р Васил Георгиев Маринов, дм
Медицински Университет – Пловдив – 2003 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 2010 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

7. Д-р Весела Тодорова Миткова-Христова, дм
Медицински Университет – Пловдив – 2002 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

8. Д-р Нина Станева Стоянова
Медицински Университет – Пловдив – 1999 г.
Специалности: Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Офталмология – 2006 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

9. Д-р Александър Юрий Герджиков
Медицински Университет – Пловдив – 2002 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 2008 г.
Член на: БЛС – Български Лекарски Съюз; СОЛБ – Съюз на Очните Лекари в България; БДО – Българско Дружество по Офталмология;
НГА – Национална глаукомна асоциация.

10. Д-р Анета Христова Иванова
Медицински Университет – Пловдив – 1981 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 1986 г.
Член на: Българско дружество по офталмология;Български лекарски съюз; Съюз на очните лекари в България;
European Society of Cataract and Refractive Surgery (ЕSCRS).

11. Д-р Теодора Димова Боева
Медицински Университет – Пловдив – 1983 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 1993 г.
Член на: Българскилекарскисъюз; БългарскоДружествопоофталмология; Съюз на очните лекари в България;
SEE International – USA, Santa Barbara, California.

12. Д-р Ива Димитрова Тошева
Медицински Университет – Пловдив – 1987 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1995 г.
Член на: Български лекарски съюз;Българско научно дружество по офталмология; Национална глаукомна асоциация;
Съюз на очните лекари в България; Международни хирургични очни експедиции.

13. Д-р Райчо Атанасов Андреев
Медицински Университет – Пловдив – 1994 г.
Специалности: Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1999 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по офталмология; Национална глаукомна асоциация;
Съюз на очните лекари в България; Международни хирургични очни експедиции; International societyofrefr.surgery /ISRS/.

14. Д-р Милена Запрянова Запрянова
Медицински Университет – Пловдив – 1997 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 2004 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

15. Д-р Златка Николова Ямболиева
Медицински Университет – Пловдив – 1999 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология – 2006 г.;
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България;
Национална глаукомна асоциация; Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия.

16. Д-р Марияна Венелинова Ценова
Медицински Университет – Пловдив – 2008 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 2013 г.
Член на: БЛС – Български Лекарски Съюз; СОЛБ – Съюз на Очните Лекари в България;
БДО – Българско Дружество по Офталмология; ESCRS - Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия.

17. Старша медицинска сестра- Снежана Петрова Урумова
Висше образование, специалност „Управление на Здравни грижи”

КОНТАКТИ:
Началник клиника - 032/ 602951;
Технически изпълнител – 032/ 60 27 80;
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/60-29-08;
Старши мед. специалист - 032/60-22-31;
Манипулационна – 032/60-27-30; 032/60-20-14.


Начало

Клиниката по пулмология


І. Клиниката по пулмология е основана през 1945 г. Разположена е в База 2 на бул. «Пещерско шосе» 66. Разполага с 26 легла, снабдени с кислородна и аспирационна системи. В клиниката се изпълняват следните клинични пътеки:

1.КП № 59 „БЕЛОДРОБЕН ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК”

2.КП № 90 „ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ”

3.КП № 91 „БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ”

4.КП № 92 „БРОНХИАЛНА АСТМА:СРЕДНОТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ”

5.КП №94 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ”

6.КП №96 „ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА”

7.КП №98 „БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ-ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ,ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА”

8.КП №99 „ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ”


ІІ. Ръководител. Началник клиника по пулмология е доц. д-р Владимир Ходжев, дм (vhodzhev@pulmonology-plovdiv.info) 032/ 602 990 . Доц. Ходжев има признати специалности по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия и Здравен мениджмънт. Защитил е дисертация на тема:


Диспнеичните индекси и 6 минутния тест с ходене в комплексната оценка на Хроничната обструктивна белодробна болест. Доц. Ходжев има 51 публикации в научния специализиран печат и 24 участия в ежегодните конгреси на European Respiratory Society. Той е част от авторския колектив на три учебника и три монографии, а също така е в участник в работните групи изготвящи националните препоръки за поведение при Хронична обструктивна белодробна болест и Белодробен карцином. Доц. Ходжев е член на Българското дружество по белодробни болести, Българско дружество по флебология, European Respiratory Society и American Thoracic Society.


ІІІ.Екип:

Д-р Георги Белев – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, ВСД бронхология (gbelev@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Станислав Къртев – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, ВСД бронхология (skartev@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Антония Гърова – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия.

Д-р Филип Щерев – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (fshterev@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Елена Ходжева – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (ehodzheva@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Камелия Петрова – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (kpetrova@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Роман Калинов – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (rkalinov@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Росица Иванчева – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, ВСД бронхология (rivancheva@pulmonology-plovdiv.info).


ІV. Специализирана апаратура. В клиниката е оборудван бронхологичен кабинет за извършване на целия обем бронхоскопски изследвания. Кабинет е оборудван с три бронхоскопа, единият от които е видеобронхоскоп. Клиниката разполага с модерен спирометър за функционална белодробна диагностика. Със съдействието на някои от звената в болницата се диагностицират всички белодробни, включително и алергични заболявания. В клиниката се извършва целогодишно обучение на студенти, стажант лекари, общопрактикуващи и специализиращи лекари по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия.

Начало

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

Управлението на клиниката се осъществява от:началник клиника –

проф.д-р Стефка Ив.Кузманова,д.м.н.и от Клиничен съвет, в който участват: доц.д-р Анастас Баталов, дм, д-р Петър Русафов, д-р Станислава Алиманска, д-р Лина Стоянова, д-р Мариела Генева-Попова,дм д-р Татяна Симеонова, д-р Емилия Мишева,дм, д-р Милен Карагьозов, д-р Величка Попова.

Университетската клиника по ревматология е специализирана клиника за лечение на болните с ревматологични заболявания, една от двете специализирани Университетски клиники по ревматология в страната, наред с тази в София. Създадена е през 1993 г. със заповед на ректора на ВМИ – Пловдив проф.д-р П.Солаков, дмн на базата на Първа вътрешна клиника към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА:

Клиниката по ревматология е разположена в База I на УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД-Пловдив, на бул.”Васил Априлов” 15-А. Разполага с: 12 болнични стаи, разпределени в два болнични сектора, стая за интравенозни вливания, манипулационна, ехокардиографски и ЕКГ кабинет, кабинет за ставна ехография и артроцентези, биопсична и артроскопска зала, рапортна зала, кабинет на дежурния лекар със санитарен възел, лекарски кабинети, кабинет на ст. мед.сестра, стая за отдих на мед.сестри, кухненски блок за разливане на храната и за столова, санпропусник, склад, тоалетни за персонала и за болните.

ФУНКЦИОНАЛНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА на Клиниката обхваща следните ключови направления:

1/ Диагностика и лечение на болните с активни ревматологични заболявания
2/ Извършване на високоспециализирани дейности по профила на клиниката
3/ Преддипломно обучение и следдипломна специализация по ревматология
4/ Научно-изследователска дейност
5/ Провеждане на клинични проучвания за лечение на ревматологичните заболявания със съвременни медикаментозни средства.

“Диагностика и лечение на болните с активни ревматологични заболявания”.

Болните с активни ревматологични заболявания се лекуват по КП по договор за заплащане от НЗОК:

По КП№ 286”Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години” се лекуват болни със системен лупус еритематозус, системна прогресивна склеродермия, дерматомиозит/полимиозит, системни некротизиращи васкулити и др.

По КП№ 288”Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години” се лекуват болни с ревматоиден полиартрит, болест на Бехтерев, синдром на Райтер, псориатична артропатия, реактивен артрит, болест на Бехчет, артрит при Лаймска болест и др.

По КП№ 290 “Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18 г.” се лекуват болни с артрозна болест, подагрозна артропатия, кристално-индуцирани артрити, ентезопатии и др.

1.2.Болните за планова хоспитализация в Клиниката по ревматология се приемат в Приемно-консултативен кабинет (кабинет № 43 на ДКЦ”Св.Георги”, бул.”Васил Априлов” 15-А) всеки ден от 8.00 до 11.30 ч. В него работят мед.сестра и дежурният по клиника лекар. По спешност болни се приемат в дежурния ден на клиниката, а по профила на клиниката - всеки ден.

В приемно-консултативния кабинет се осъществяват и консултациите с ревматолог на пациенти, изпратени от другите звена на Болницата.
В приемно-консултативния кабинет се осъществяват задължителните консултации за проследяване на болните след пролежаването им в клиниката.

1.3.Настаняването на приетите болни на легло се извършва от секторната мед.сестра, подпомагана от санитари.

Непосредствено след настаняването на легло болният се преглежда от лекуващия лекар (или дежурният лекар при прием след 13.30 часа) и се уточняват необходимите изследвания и терапията.

При тежко болните изследвания и лечение се назначава по спешност. При липса на спешност необходимите изследвания се вземат на следващата сутрин.
1.4. Главни визитации за решаване диагностични и терапевтични проблеми се провеждат два пъти в седмицата от началника на клиниката.
1.5. Началникът на клиниката се запознава с новопостъпилите болни до 9 часа, като приема сутрешния рапорт и докладите на лекуващите ги лекари. Тежко болните се докладват на началника на клиниката веднага след постъпването им.
1.6. Диагностично и терапевтично трудните случаи се обсъждат планово или извънредно на клиничен съвет, каквито се провеждат ежеседмично.
1.7. Изписването на болните се извършва ежедневно с оформени документи и връчена епикриза срещу подпис.
1.8. Болните в клиниката се обгрижват от мед.сестри, които вземат изследванията, раздават лекарствените средства, извършват мускулни и венозни манипулации, венозни вливания и осъществяват лечебното хранене.
1.9. В клиниката има 24 часа дежурен лекар, който отговаря за болните и спазването на реда в клиниката. При възникнали сериозни проблеми се консултира с началника на клиниката или негов заместник.
1.10. Дежурният по клиника осъществява необходимите консултации по профила на клиниката съгласно заповедта на Управлението на Болницата.

Извършване на високоспециализирани и специализирани дейности по профила на клиниката .
2.1. Ултрасонография на ставите и околоставните тъкани
2.2. Ставна артроцентеза – с диагностична цел и за инжектиране на медикамент
2.3. Пункционна биопсия на синовиална тъкан
2.4. Артроскопия на колянната става с целенасочена биопсия
2.5. Компенсирана поляризационна микроскопия на СТ за диагностика на кристалните артропатии (подагра и други артропатии).
2.6 Биопсия на подкожна абдоминална мастна тъкан за откриване на системна амилоидоза.
2.7. ЕКГ изследване и Ехокардиографско изследване на болните.

Преддипломно обучение и следдипломна специализация.

3.1. Клиниката служи за клинична база за обучение и на студентите-медици от III курс по дисциплината Пропедевтика на вътрешните болести
3.2. Обучение по ревматология на студентите – медици от IV курс се осъществява циклично през симния семестър
3.4. Следдипломна специализация на лекари по Обща медицина се извършва в 4 лекционни курса годишно в подмодул “Ревматология”.
3.5. В клиниката се обучават лекари, специализиращи Вътрешни болести или Ревматология по съответна програма. Специализиращите профилна специалност

Ревматология преминават двегодишен курс на обучение в Клиниката.

На базата на научни изследвания в клиниката са защитени следните дисертации: „Диагностични и терапевтични проучвания на ревматологичните заболявания на колянната става” (д.м.н) от проф.д-р П.Солаков, „Диагностични проучвания при ревматоиден артрит и остеоартрит” (д.м.) и „Клинично приложение на артроскопията в ревматологията” (д.м.н.) от проф.д-р Ст.Кузманова, „Имунологични промени в ранен стадий на инфаркт на миокарда” (д.м.) от д-р А.Атанасов, “Значимост и сигурност на критериите за активност на системния лупус еритематозус в клиничната практика” (д.м.) от д-р Джибрил Гиуа, “Сравнителна оценка на лечението на ревматоидния артрит с базисни средства” (д.м.) от д-р Шеху Абубакар, „Клинични и имуно-генетични проучвания върху синдрома на Сьогрен”(д.м.) от доц.д-р М.Панчовска, “Ултрасонография на колянната става при болни с ревматоиден артрит”(д.м.) от доц.д-р Анастас Баталов, “Прогностични маркери при ранен ревматоиден артрит”(д.м.) от д-р Недялка Стайкова.

От създаването на клиниката през 1993 г. досега лекарите от клинката имат над 800 научни публикации и съобщения на международни и световни ревматологични конгреси и конференции.

Провеждане на клинични проучвания за лечение на ревматологичните заболявания със съвременни медикаментозни средства:
Клиниката е база за провеждане и участва в многоцентрови международни и одобрени от ИАЛ клинични проучвания за лечение на болните с ревматоиден артрит със съвременни биологични средства, за лечение на болните с остеоартроза, за лечението на болни със системен лупус, на остеопорозата при постменопаузални жени.

Ръководител – проф. д-р Стефка Кузманова, дм
032/602 389

Начало

Клиника по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ „ Св. Георги” ЕАД- гр. Пловдив

През октомври 1955г. в рамките на Катедрата по болнична хирургия се разкрива Клиника по ортопедия и травматология. Неин пръв ръководител е проф. д-р Б. Хаджистамов. Първоначално клиниката е базирана в призем­ния етаж на I хирургия и разполага с 25 болнич­ни легла. В първите години след откриването се поема преди всичко лечението на ортопедични заболявания и някои по-тежки травми на опорно-двигателния апарат поради ограничената леглова и амбулаторно-поликлинична база. Лекарският колектив е малък – 1 асистент и 2-ма ординатори. Тъй като с наличната база клиниката сериозно изостава от нуждите на практическото здравеопазване и учебния процес, се налага да бъдат търсени алтернативни решения за разширения. Благодарение на тогавашното ръководство на ВМИ (ректор – проф. Тодор Захариев) и на Градския здравен отдел (н-к – д-р Методиев) и благодарение на усили­ята на проф. Б. Хаджистамов се стига до интеграция между двете съ­ществуващи институтции. В резултат на това се сьздава на база­та на I градска болница – Пловдив мощно ортопедо-травматологично заведение, намиращо се на ул. ”Карл Маркс” 7 (сега ул. "Л. Каравелов"). Там се разкриват последователно 85 болнични легла, след което те нарастват до 120. Поема се цялата ортопедо-травматологична помощ за гр. Пловдив, окръга и ня­кои по-тежки травми за района на Южна България. Лекарският колек­тив е разширен и достига до 30 щатни бройки, част от които са пре­доставени от I Градска болница – Пловдив. От 1968 г. клиниката се ръководи от проф. д-р Ж. Желев, кмн. Благодарение на неговото енергично ръководство тя придобива облика на съвременно ортопедо-травматологично заведение със здравна, учеб­на, научна и лечебнодиагностична дейност. От 1991 г. клиниката прераства в катедра със собствен учебен хорариум и самостоятелен изпит. През 1993 г. след пенсионирането на проф. Желев за ръководител на катедрата е избран проф. д-р П. Токмаков, д.м.н. След пенсионирането на проф. д-р Токмаков ръководството на катедрата се поема от проф. д-р П. Ставрев, дмн. Установените традииции се продължават и се доразвиват. В момента катедрата разполага със съвременна болнична база, добре оборудван операционен сектор и възможности за лечебнодиагностична дейност на най-високо ниво. В нея работят 1 професор и 2 до­центи, 9 главни асистенти, 10 ординатори. Като клинични ординатори са получили специалност 20 български лекари и 8 чуждестранни. Учебната работа се провежда на високо ниво, като се обръща особено внимание на практическите упражнения. Целият лекционен курс се провежда на мултимедия. Практическите упражнения са с клинична насоченост в спешната амбулатория или пред леглата на болните. Обучават се 10 души клинични ординатори, от които 4-ма са чужденци (2-ма от Индия и 2-ма от Гърция).

Основните научни направления на катедрата се свеждат до: оперативно и консерва­тивно лечение на всички травми на опорно-двигателния апарат с приложение на най-съвременни средства за остеосинтеза, оперативно ле­чение на артрозната болест (ендопротезиране на тазобедрена и колянна става), профилактични операции по отношение на заплашените от артроза стави, хирургия на гръбначния стълб с приложение на най-новите концепции в това отношение, хирургия на ръката, артроскопска хирургия, хирургия на костните тумори, консервативно и хирургично лечение на вродените аномалии на опорно-двигателния апарат и др. В клиниката са защитени 12 канди­датски и 2 докторски дисертации:
Дисертации за Доктор на медицинските науки:
1.«Нов метод за лечение на глезените на ахилесовото сухожилие», П.Токмаков – 1992г
2.«Оперативно лечение на фрактурите на прешлените в гръдно-поясната област», П.Ставрев – 1993г
Дисертации за Доктор по медицина:
1.«Клинични биомеханични проучвания върху зарастването на фрактурите на предмишницата», Вл.Ставрев – 2005г
2.«Оперативно лечение фрактурите на подбедрицата», Ат.Атанасов – 1981г
3.«Пластика на претибиалните дефекти», Л.Обрейков – 1975г
4.«Висока остеотомия на тибията при гонартроза», Ст.Велеганов – 1989г
5.«Лечение счупванията на бедрената шийка», П.Токмаков – 1974г
6.«Травматични луксации на тазобедрените стави», Ж.Желев – 1968
7.«Двумоментна гипсова превръзка при лечение фрактури на тръбести кости», Н.Начев – 1979г
8.«Лечения на плановалгусното ходило при деца», П.Панчев – 1992г
9.«Оперативно лечение на еквиноваруса”, Н.Пещерлиев – 1993г
10.«Удължаване на дълги тръбести кости», М.Дудевски – 1981г
11.«Микрохирургически шев при увреди на ръката», Ж.Александров – 1997г
12.«Хомопластиката при хирургия на ръката», Г.Лазаров – 1972г

В Катедрата още в самото начало има собствен учебник по ортопедия и травматология, издаден през 1972г с автори: Проф.Б.Хаджистамов, Доц.Ж.Желев и Проф.Г.Балчев. Втория учебник е с автори: Проф.П.Токмаков, Проф.П.Ставрев и Доц.Ат.Атанасов. Трети най-нов учебник, издаден през 2004г. е с автори – Проф.П.Ставрев и Доц.Ат.Атанасов.
Издадени са 2 монографии:
“Травматични луксации на тазобедрената става”, Ж.Желев .
“Пътно транспортни произшествия”, Вл.Ставрев.


Общо са публикувани от сътрудници на клиниката над 480 труда, 20 от които в чуждестранни списания.
Академичен състав на катедрата:
1.Доц. Д-р Владимир Ставрев, дм
2.Доц. Д-р Атанас Атанасов, дм
3.Д-р Петър Панчев, (главен асистент)
4.Д-р Петър Дамянов, (главен асистент)
5.Д-р Иво Чолаков, (главен асистент)
6.Д-р Ангел Станчев, (главен асистент)
7.Д-р Кети Токмакова, (главен асистент)
8.Д-р Стефан Димов, (главен асистент)
9.Д-р Красин Иванов, (главен асистент)
10.Д-р Румен Минчев, (главен асистент)
11.Д-р Румен Бацелов, (главен асистент)


Днешната Клиниката по ортопедия и травматология е структура изпълняваща всички критерии на медицинския стандарт по ортопедия и травматология, отговаря на хигиенните изисквания на нивото на лечебното заведение, притежава всички изградени структури за контрол, управление и решаване на възникващите проблеми. Обслужва пострадали от всички краища на България 24-часа в денонощието. Изградена структура за спешни и планови прегледи, диагностика и лечение, както оперативно така и консервативно. Има регламентирани, уредени взаимодействия с останалите звена на болничното заведение. Осъществява съвременни методи на лечение, своевременно и качествено. Стреми се чрез тези методи да се оптимизира и скъси болничния престои. Определя насоченост към миниинвазивните методи на лечение, разполага около себе си с много разнородни от други специалности лекари. При възможност прилага най-съвременните импланти и техники за операции, осигуряващи най-добрия резултат от прилаганото лечение. Състава на Клиниката е от 10-има лекари с придобита специалност, преминали и придобили сертификати за извършваната от тях дейност. Извършва учебна дейност, като обучава в момента 9 специализанта и един докторант, като се осигурява всички необходими теоретични материали за подготовка и практическото им приложение. Извършват се оперативни интервенции в областта на костно-мускулната система, възстановително-реконструктивна хирургия, детска ортопедична хирургия, туморни образования в костно-мускулната система, задна-транспедикуларна фиксация при фрактури на гръбначния стълб, перкутанна кифопластика при остеопоротични фрактури на гръбначния стълб, цялата гама ортопедични и травматологични оперативни техники. Има наличен инструментариум за извършването им. Началник на клиниката е хабилитирано лице- Доцент, притежава необходимото количество персонал за качественото обслужване на пациентите.

Клиниката е разположена на: Партерен етаж - приемен кабинет, манипулационна стая, гипсовъчна зала за извършване на имобилизиране на постарадалите, операционна зала – в нея се обработват спешните случаи, при строго спазване на правилата за стерилност. На 5-ти етаж е разположена самата клиника, която е секторирана: предоперативен, реанимационен, постоперативен и гнойно-септичен сектори. Пациентите се селектират при приемането им. Обслужват се здравно осигурени лица, както пациенти желаещи да се самофинансират, чужди граждани с гарантиран източник на плащане, също така се обслужват пациенти неосигурени като им се оказва спешна първична помощ, при необходимост оперативна интервенция. Обръща се внимание на всеки пациент потърсил ортопедо-травматологична помощ в лечебното заведение. Осъществява междуклинични консултации по заявка от съответните клиники. Има установен ред в клиниката, при септични случаи или състояния , пациентите задължително се изолират в септични стаи, отделно сортиране на и извозване на мръсното бельо и отпадъчни материали. Операционните зали се разполагат на обособен етаж, проектиран за целта според ХЕИ изисквания и медицинските стандарти, с директна връзка с интензивно отделение на болницата. Ползва централна стерилизационна за своите материали и бельо. Във всяка операционна са налични сухи стерилизатори за ежедневна стерилизация на инструментите. Налични разтвори за бърза стерилизация. Установен правилник за ползване на предстерилизационна апаратура за подготовка на инструментариума.

Клиничните пътеки, по които се работи в Клиниката по Ортопедия и Травматология са:
КП 178-Оперативна интервеции при диабетно стъпало ,без съдови реконструктивни операции.
КП 184-Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение .
КП 205-Гръбначни и гръбначно-мозъчни интервенции .
КП215-Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник .
КП216-Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става .
КП 217-Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност .
КП 218-Малки оперативни процедури на таза и долния крайник.
КП 219-Артроскопски процедури в областта на скелетно- мускулната система .
Кп 220 –Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник .
КП221-Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник .
КП222-Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник .
КП 223-Малки оперативни процедури в областта на раменен пояс и горен крайник .
КП 224-Оперативни заболявания на гръдния кош.


Дейност по КП за периода 01/01/2011 до 01/01/2012 00:00 часа
*Ср. Брой легла -70бр.
*Леглодни- 24367
* Изпълн. в дни-348,10
* Изпълнение в %-95,37%
*Преминали болни- 2701
*Оборот на леглата- 38,58
*Изписани- 2613
*Починали- 21
* Болничен леталитет -0,78%
* Среден Престой- 9,02
*Съвпадение на поликлинична с клинична диагноза -100%
*Съвпадение на предклинична и след клинична оперативна диагноза -100%


№ Кп Наименование на КП Брой Легл. дни
184 Животозаствашаващи инфекции на меките тъкани 3 52
204 Периферни и черепномозъчни нерви/ екстракраниална част/- опер. Лечение 20 73
205 Гръбначни и гръбначно- мозъчни оперативни интервенции 20 355
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 534 8890
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 325 6081
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 444 3275
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 41 289
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно- мускулната система 78 391
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 151 1220
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 6 93
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 721 2849
223 Малки оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 125 375
ОБЩО ЗА КОТ 2468 23943

Ръководител на Клиниката по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ „ Свети Георги” ЕАД- гр. Пловдив от 21.10.2011г., след проведен конкурс е доц. д-р Владимир Ставрев. Доц. д-р Владимир Ставрев е роден на 21.03.1968г. в гр. Пловдив. Основното си образование завършва в гр. Пловдив, а средното си образование – в английската езикова гимназия- гр. Пловдив. Висшето си медицинско образование завършва в Пловдивския медицински университет през 1995г. Медицинската му кариера започва като стажант в Републиканския център по протезиране и възстановителна хирургия – гр. София. През 1996г., след конкурс е избран за редовен докторант към Катедрата по ортопедия и травматология на МУ- Пловдив, а през 2000г. успешно защитава дисертация. През 2005г. е избран за редовен доцент към катедрата по ортопедия и травматология на МУ- Пловдив. Доц. Ставрев е провел множество специализации в различни ортопедо- травматологични центрове по света. Член е на АО- Alumni-асоциацията за радиационно лечение на фрактурите, както и на Spine Expert Group, обединяваща гръбначните експерти от балканските страни. Автор е на множество научни трудове, обхващащи почти всички области на опорно- двигателния апарат, от които по- голяма част са на латиница. Съавтор е на учебник по Обща медицина за общопрактикуващи лекари и учебник по ортопедия и травматология за студенти по медицина.

СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ДОЦ. ВЛАДИМИР СТАВРЕВ, ДМ ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г. VІ. 2. Цитирания от чуждестранни автори A case of open multiple fractures of both forearms caused by a donkey bite. (1998) Folia medica, 40 (2), pp. 77-80. Cited 5 times.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.P., Poryazova, E.G., Chonova, E.V.
A case of pelvic bone hydatidosis--diagnosis and treatment.
(2006) Folia medica., 48 (1), pp. 60-63. Cited 1 time.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.P., Stavrev, P.V.
Complications in total hip replacement.
(2004) Folia medica, 46 (2), pp. 25-30. Cited 1 time.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.P., Ilieva, E.M.
The holistic approach to rehabilitation of patients after total hip joint replacement.
(2003) Folia medica, 45 (4), pp. 16-21. Cited 1 time.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, P.V., Stavrev, V.P., Beshkov, K.N.
Surgical correction of funnel chest.
(2000) Folia medica, 42 (2), pp. 57-60. Cited 1 time.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V., Uchikov, A., Batashki, I.
Gunshot wounds in the extremities
(2006) Khirurgiia, (1), pp. 24-26. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, Vl., Dimov, St., Damianov, P., Tzachev, N.
Case of polyfragmental femoral fracture managed with reconstructive "Synthes" nail
(2001) Ortopediya i Travmatologiya, 37 (4), pp. 180-183. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.I., Bonnard, A., Pedram, M., Seringe, R.
A supplement to Bado's classification for Monteggia fracture- dislocations. Review of 50 cases
(1999) Ortopediya i Travmatologiya, 35 (4), pp. 296-300. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, P., Kalnev, B., Stavrev, V.I.
Posterior occipitovertebrodesis in neglected fracture-dislocation of C1- C2
(1999) Ortopediya i Travmatologiya, 35 (4), pp. 323-328. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V., Chifligarov, K., Chifligarov, A., Iluchev, D.
Local effects on the blood gas indices in diaphyseal forearm fractures.
(1998) Folia medica, 40 (4), pp. 17-23. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.
Experimental study on the rotatory motion of the forearm in different types of dislocations
(1998) Ortopediya i Travmatologiya, 34 (3), pp. 121-124. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.
Traumatic isolated volar dislocation of the ulna in the distal radioulnar joint
(1998) Ortopediya i Travmatologiya, 34 (3), pp. 132-134. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Лекари работещи в КОТ:
Доц. д-р Владимир Павлов Ставрев, ДМ – Началник Клиника
1.д-р Стефан Димов – Ортопед- травматолог /Главен адм. Асистент/
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/
2.д-р Петър Дамянов - Ортопед- травматолог/ Главен асистент
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/
СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА Д-Р ПЕТЪР ДАМЯНОВ ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г.
3.д-р Ангел Станчев – Ортопед- травматолог/ Главен асистент
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/
СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА Д-Р АНГЕЛ СТАНЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г.


VІ. 2. Цитирания от чуждестранни автори
Автори – първи автор с фамилия и инициал на собствено име; следващите – инициал на собствено име и фамилия,
Подчертани (болд) авторите от катедрата, Заглавие на статията, Списание (италик), том, година, брой, страници
Брой цитирания между 2006-2011 г.
Автори, трудове, списания/монографии, в които е цитирана
VII. Рецензии и отзиви на статии, дисертации, учебници, монографии
1.Рецензент – акад. длъжност и име
1.1.Рецензии на научни статии
в български научни списания Заглавие на статията, Списание (италик), година, брой, страници в чуждестранни списания
Заглавие на статията, Списание (италик), година, брой, страници
2.1.Рецензии на дисертации Автор, заглавие, година
2.2.Отзиви на дисертации Автор, Тема, година
3.1. Рецензии в жури за АД Автор, АД (доцент/професор), научна специалност, ВУ, година
3.2. Становище в жури за АД Автор, АД (доцент/професор), научна специалност, ВУ, година
4. Рецензии на учебници и монографии Автор, заглавие, град, издателство, година, страници, ISBN
4.д-р Кети Токмакова – Ортопед- травматолог/ Главен асистент
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА Д-Р КЕТИ ТОКМАКОВА ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г.
VІ. 2. Цитирания от чуждестранни автори
Автори – първи автор с фамилия и инициал на собствено име; следващите – инициал на собствено име и фамилия, Подчертани (болд) авторите от катедрата, Заглавие на статията, Списание (италик), том, година, брой, страници
Брой цитирания между 2006-2011 г.
Автори, трудове, списания/монографии, в които е цитирана
1. Tokmakova K., R.Stanton; D. Mason: Factors Influencing the Development of Osteonecrosis in Patients Treated for Slipped Capital Femoral Epiphysis The Journal of Bone & Joint Surgery.  2003; 85:798-801 
Цитирания: 43 (от които 33 са посочени по-долу и са за периода 2006-2011г. )
1.Hosalkar, Harish S. Varley, Eric S. Glaser, Diana A. Farnsworth, Christine L. Wenger, Dennis R.: Intracapsular hip pressures in a porcine model: does position and volume matter? JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Vol.20 Sep. 2011, p. 278-283
2.Lazar, Meredith A. Van Gelderen, Jeffrey T. Chu, Alice: Treatment of SCFE in a healthy 5-year-old child: case report and review. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Vol. 20, Jul. 2011, p. 232-237
3.Mulgrew, Emma Wells-Cole, Simon Ali, Farhan Joshy, Suraj Siddique, Irfan Zenios, Michalis: Single screw fixation in stable and unstable slipped upper femoral epiphysis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Vol. 20, May 2011, p. 147-151
4.Slongo, Theddy Kakaty, Diganta Krause, Fabian Ziebarth, Kai: Treatment of Slipped Capital Femoral Epiphysis with a Modified Dunn Procedure. JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME, 92A, 2010, p. 2898-2908
5.Larson, Annalise Noelle McIntosh, Amy L. Trousdale, Robert T. Lewallen, David G.: Avascular Necrosis Most Common Indication for Hip Arthroplasty in Patients With Slipped Capital Femoral Epiphysis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Vol. 30, Dec. 2010, p. 767-773.
6.Johanns, Janna Knopp, William: What's causing your young patient's hip pain? JOURNAL OF FAMILY PRACTICE, Oct. 2010, p. 555-561
7.Tosounidis, Theodoros Stengel, Dirk Kontakis, George Scott, Brian Templeton, Peter Giannoudis, Peter V.: Prognostic Significance of Stability in Slipped Upper Femoral Epiphysis: A Systematic Review and Meta-Analysis. JOURNAL OF PEDIATRICS, Oct. 2010, p. 674- U202
8.Sankar, Wudbhav N. McPartland, Thomas G. Millis, Michael B. Kim, Young-Jo: The Unstable Slipped Capital Femoral Epiphysis Risk Factors for Osteonecrosis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Sep. 2010, p. 544-548
9.Sponer, P. Kucera, T.: Remodelling of the femoral head after proximal femoral osteotomy for avascular necrosis associated with slipped capital femoral epiphysis. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, 2010, p. 410-413
10.Chen, Ryan C. Schoenecker, Perry L. Dobbs, Matthew B. Luhmann, Scott J. Szymanski, Deborah A. Gordon, J. Eric: Urgent Reduction, Fixation, and Arthrotomy for Unstable Slipped Capital Femoral Epiphysis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Oct-Nov 2009, p. 687-694
11.Green, Daniel W.Mogekwu, Ngozi Scher, David M. Handler, Sheryl Chalmers, Peter Widmann, Roger F.: A Modification of Klein's Line to Improve Sensitivity of the Anterior-Posterior Radiograph in Slipped Capital Femoral Epiphysis, Jil-Aug 2009, p. 449-453
12.Castaneda, Pablo Macias, Carlos Rocha, Adolfo Harfush, Alberto Cassis, Nelson: Functional Outcome of Stable Grade III Slipped Capital Femoral Epiphysis Treated With In Situ Pinning. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Jul-Aug 2009, p. 454-458
13.Tins, Bernhard Cassar-Pullicino, Victor McCall, Iain: The role of pre-treatment MRI in established cases of slipped capital femoral epiphysis. EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, Jun 2009, p. 570-578
14.Gholve, Purushottam A. Cameron, Danielle B. Millis, Michael B.: Slipped capital femoral epiphysis update. CURRENT OPINION IN PEDIATRICS, Feb 2009, p. 39-45
15.Parsch, Klaus Weller, Svenja Parsch, Dominik: Open Reduction and Smooth Kirschner Wire Fixation for Unstable Slipped Capital Femoral Epiphysis, JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, 2009, p. 1-8
16.Pelillo, F. De Sanctis, N. Benazzo, F. Portinaro, N.: Slipped Upper Femoral Epiphysis (SUFE): To do or not to do in sufe, HIP INTERNATIONAL, 2009, p. s13-s17
17.Dapic, Tomislav Smigovec, Igor Sestan, Branko Tudor, Anton Anticevic, Darko: UNSTABLE SLIPPED CAPITAL FEMORAL EPIPHYSIS , PAEDIATRIA CROATICA, 2008, p. 243-248
18.Herrera-Soto, Jose A. Duffy, Michael F. Birnbaum, Mark A. Have, Kelly L. Vander: Increased Intracapsular Pressures After Unstable Slipped Capital Femoral Epiphysis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Oct-Nov 2008, p. 723-728
19.Cussotti, S. Pelilli, E. Paonessa, M. Santoro, B.: Revision in the adult age of the treatment of pediatric slipped capital femoral epiphysis stabilized with Kirschner wires. MINERVA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA, 2008, p. 147-153
20.El-Sayed, Mostafa A. K. El-Hadidi, Mahmoud El-Adl, Wacl: Midterm results of concomitant epiphyseal fixation and trochanteric osteotomy for severe chronic slipped capital femoral epiphysis. ACTA ORTHOPAEDICA BELGICA, Feb 2008, p. 29-37
21.Murray, A. W. Wilson, N. I. L.: Changing incidence of slipped capital femoral epiphysis - A relationship with obesity? JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME, Jan 2008, p. 92-94
22.Tins, B. Cassar-Pulticino, V. McCall, I.: Slipped upper femoral epiphysis: imaging of complications after treatment. CLINICAL RADIOLOGY, Jan 2008, p. 27-40
23.Nisar, Aamer Salama, Amir Freeman, Jennifer V. Davies, Anthony G.: Avascular necrosis in acute and acute-on-chronic slipped capital femoral epiphysis JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Nov. 2007, p. 393-398
24.Tjoumakaris, Fotios P. Wallach, David M. Davidson, Richard S.: Subtrochanteric osteotomy effectively treats femoroacetabular impingement after slipped capital femoral epiphysis, CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH, Nov. 2007, p.230-237
25.Mitchell, S. R. Tennent, T. D. Brown, R. R. Monsell, F. P.: Slipped capital femoral epiphysis. HIP INTERNATIONAL, Oct-Dec 2007, p. 185-193
26.Ramachandran, Manoj Ward, Kate Brown, Richard R. Munns, Craig F. Cowell, Christopher T. Little, David G.: Intravenous bisphosphonate therapy for traumatic osteonecrosis of the femoral head in adolescents, JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME, Aug. 2007, p. 1727-1734
27.Riad, Jacques Bajelidze, Gela Gabos, Peter G.: Bilateral slipped capital femoral epiphysis - Predictive factors for contralateral slip. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Jun. 2007, p. 411-414
28.Parsons, Samuel J. Barton, Cefin Banerjee, Robin Kiely, Nigel T.: Slipped upper femoral epiphysis. CURRENT ORTHOPAEDICS, Jun 2007, p. 215-228
29.DeLullo, James A. Thomas, Eric Cooney, Timothy E. McConnell, Sharon J. Sanders, James O.: Femoral remodeling may influence patient outcomes in slipped capital femoral epiphysis. CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH, p. 163-170
30.Witbreuk, Melinda Besselaar, Philip Eastwood, Deborah: Current practice in the management of acute/unstable 60 slipped capital femoral epiphyses in the United Kingdom and the Netherlands: results of a survey of the membership of the British Society of Children's Orthopaedic Surgery and the Werkgroep Kinder Orthopaedie, JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Mar 2007, p. 79-83
31.Staatz, G.Honnef, D. Kochs, A. Staatz, G. : Honnef, D. Kochs, A. Hohl, C. Schmidt, T. Roehrig, H. Guenther, R. W., Evaluation of femoral head vascularization in slipped capital femoral epiphysis before and after cannulated screw fixation with use of contrast-enhanced MRI: initial results, EUROPEAN RADIOLOGY, Jan 2007, p. 163-168
32.Aronsson, David D. Loder, Randall T. Breur, Gert J. Weinstein, Stuart L. Slipped capital femoral epiphysis: Current concepts. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS, 2006, p. 666-679
33.Loder, RT: Complications at screw removal in slipped capital femoral epiphysis treated by cannulated titanium screws. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, Aug 2006, p. 359-363
2. Dodge G., J. R. Bowen, C. Oh, K.Tokmakova, B. Simon, A. Aroojis, K. Potter: Electrical stimulation of the growth plate: A potential approach to an epiphysiodesis; Bioelectromagnetics Volume 28, Issue 6, pages 463–470, September 2007
Цитирания: 2
1. Saran Neil; Rathjen Karl E. Guided Growth for the Correction of Pediatric Lower Limb Angular , : JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS  Volume: 18   Issue: 9   Pages: 5 Deformity 28-536   Published: SEP 2010
2. George R.; Bowen J. Richard; Jeong Changhoon :Vertebral Growth Modulation by Electrical Current in an Animal Model: Potential Treatment for Scoliosis , JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS  Volume: 30   Issue: 4   Pages: 365-370   
3. Tokmakova K, E. Riddle, SJ Kumar: Type IV congenital deficiency of the tibia. J Pediatr Orthop. 2003 Sep-Oct;23(5):649-53.


Публикация: Type IV congenital deficiency of the tibia.
Tokmakova K, Riddle EC, Kumar SJ.
J Pediatr Orthop. 2003 Sep-Oct;23(5):649-53.
Цитирания: 1
1. Courvoisier, A. Sailhan, F. Thevenin-Lemoine, C. Vialle, R. Damsin, J. -P., Congenital tibial deficiencies: Treatment using the Ilizarov's external fixator ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY-SURGERY & RESEARCH, Oct 2009, p. 431-436

VII. Рецензии и отзиви на статии, дисертации, учебници, монографии
2.Рецензент – акад. длъжност и име
2.1.Рецензии на научни статии
в български научни списания
Заглавие на статията, Списание (италик), година, брой, страници
в чуждестранни списания
Заглавие на статията, Списание (италик), година, брой, страници
2.3.Рецензии на дисертации
Автор, заглавие, година
2.4.Отзиви на дисертации
Автор, Тема, година
3.1. Рецензии в жури за АД
Автор, АД (доцент/професор), научна специалност, ВУ, година
3.2. Становище в жури за АД
Автор, АД (доцент/професор), научна специалност, ВУ, година
4. Рецензии на учебници и монографии
Автор, заглавие, град, издателство, година, страници, ISBN
5.д-р Румен Минчев – Ортопед- травматолог/ Главен асистент
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/
СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г.
6.д-р Крум Петров- Ортопед- травматолог
Членство БЛС, БОТА
7.д-р Иван Чирпъков- Ортопед- травматолог
Членство -БЛС, БОТА
8.д-р Стоян Арнаудов- Ортопед- травматолог
Членство- БЛС, БОТА
9.д-р Станислав Карамитев- Ортопед- травматолог
Членство -БЛС, БОТА
10.д-р Трандафил Трандафилов- Специализант; Член на БЛС
11.д-р Огнян Енчев- Специализант; Член на БЛС
12.д-р Петя Кънева – Специализант; Член на БЛС
13.д-р Георги Манчев- Специализант; Член на БЛС
14.д-р Спас Кръстев – Специализант; Член на БЛС
15.д-р Марин Шопов- Специализант; Член на БЛС
16.д-р Неделчо Георгиев – Специализант; Член на БЛС
17.д-р Панче Димитриев- Докторант; Член на БЛС
18.д-р Алберт Чифлигаров- Специализант; Член на БЛС
19.д-р Любомир Попов- Специализант; Член на БЛС

Медицински специалисти работещи в КОТ:
Всички медицински специалисти работещи в КОТ притежават необходимите образование за заемане длъжността изпълнение медицинска сестра.
1.Нина Чаталбашева – Старша мед. сестра – Магистър „ Управление на здравни грижи” Участие в ІІ –ри Национален конгрес по сестрински и акушерски грижи- международно участие- Участие с постер – „Проблеми на детския травматизъм и опазване на здравето на децата” / 4-5 ноември 2005г., гр. Пловдив/ Участие в Курс на теми: „ Превръзки за модерно лечение на рани” и „ Превенция на риска в операционна зала- използване на еднократно операционно облекло и покривала.”
2.Маргарита Стоянова – Старша операционна мед. сестра; Професионален бакалавър – Специалност – Медицинска сестра; Основни принципи при оперативно лечение на фрактури – 24-28 ноември 2003г., София , България; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
3.Пролетина Иванова - Бакалавър по управление на здравни грижи
4.Зоя Николова - Специалист по Здравни грижи
5.Анета Каменова - Бакалавър по управление на здравни грижи
6.Албена Божилова - Професионален бакалавър – Специалност – Медицинска сестра
7.Мериан Мехмедали- Специалист по Здравни грижи
8.Атанаска Драганова - Специалист по Здравни грижи
9.Красимира Милева- Специалист по Здравни грижи
10.Ася Йорданова - Професионален бакалавър – Специалност – Медицинска сестра
11.Веска Кожухарова- Специалист по Здравни грижи
12.Велина Младенова – Специалист по Здравни грижи
13.Димитрия Тодорова- Специалист по Здравни грижи
14.Фанка Увалиева- Специалист по Здравни грижи
15.Стеляна Гавадинова- Специалист по Здравни грижи
16.Величка Зафирова – Специалист по Здравни грижи
17.Велина Мерева- Специалист по Здравни грижи
18.Елена Кавалджиева – Специалист по Здравни грижи
19.Екатерина Рончева- Специалист по Здравни грижи
20.Цветанка Димитрова – Специалист по Здравни грижи
21.Ангелина Динчева- Специалист по Здравни грижи
22.Машенка Бекирска – Специалист по Здравни грижи
23.Иванка Арнаудова- Бакалавър по управление на здравни грижи; Участие в Национална научно- практична конференция на професионалистите по здравни грижи; Участие в курс, Категория А, на тема: Лечение на трудно заздравяващи рани”; Участие в курс, категория А и Е на тема: „ Маркетинг и мениджмънт на ресурсите в здравеопазването.”; Участие в V-ти Национален форум по здравни грижи / 1-2 декември 2006г./;
24.Ангелина Джиджова- Специалист по Здравни грижи
25.Лиляна Кренчева – Специалист по Здравни грижи; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
26.Зонка Цветкова – Специалист по Здравни грижи; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда; Основни принципи при оперативно лечение на фрактури – 24-28 ноември 2003г., София , България;
27.Дарина Атанасова – Специалист по Здравни грижи; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
28.Михаела Мукарева – Специалист по Здравни грижи; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;

Санитари работещи в КОТ:
1.Тотка Койнова – Санитар
2.Димитрия Георгиева –Санитар
3.Маргарита Ангелова –Санитар
4.Тоня Николова –Санитар
5.Гинка Благинова –Санитар
6.Недялка Александрова –Санитар
7.Славка Дочева –Санитар
8.Петкана Методиева –Санитар
9.Румяна Костадинова –Санитар
10.Йорданка Николова –Санитар
11.Албена Върбанова –Санитар
12.Тодорка Груева –Санитар
13.Невена Тошкова –Санитар
14.Росица Портева –Санитар
15.Ганка Чобанова –Санитар
16.Теменужка Арнаудова-Санитар
17.Латинка Митева – Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
18.Емилия Величкова– Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
19.Адриана Терекиева – Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
20.Тодорка Манчева – Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
21.Тодорка Трифонова – Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;

Рехабилитатори работещи в КОТ:
1.Нели Манева
2.Стефка Ванчева
3.Вера Баташка

Технически изпълнители:
1.Татяна Зафирова
2.Красимира Жалова
3.Красимира Чомакова

Картотекар:
1.Соня Михайлова

Телефони за контакти:
Доц. д-р Владимир Павлов Ставрев, дм
Началник КОТ

602 -946; вътр.437
GSM: 0888/944246
Доц.д-р Атанас Танев Атанасов,дм

602 -991; вътр.315
GSM: 0888/ 837 343
Д-р Стефан Петров Димов
Гл. адм. Асистент

602 947; вътр. 318
GSM: 0888/519073
Нина Чаталбашева
Старша мед. сестра
вътр. 342
GSM: 0889/236781

Татяна Зафирова Технически изпълнител 602 -946; вътр.437 GSM: 0877/999859ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиника по Професионални болести е създадена от Проф. д-р Петър Миронов през 1966 г.
към Катедра по терапия на Вътрешните болести. В периода 1985 – 2007 г. неин ръководител е
Доц. д-р Станка Андонова, дмн, а от 2007 г. до 2009 г. се обединява в Клиника по токсикология и професионални
заболявания с ръководител Доц. д-р НиколаАнанощев, дм. Отделението по професионални заболявания към Клиниката
е ръководено отД-р Адриана Маджурова. От 2010 г. Отделение по Професионални болести се отделя като самостоятелно
звено с Началник Отделение - Доц. д-р Светлан Дерменджиев, дм.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделение по Професионални болести е разположено в База 1 /Терапевтични клиники/ на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив, бул. ”В. Априлов” 15А.
Отделение по Професионални болести е разположено на третия етаж, над Клиниката по Клинична токсикология.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти с признати по съответния регламент професионални
заболявания и на такива, които са в процедура за признаване или подлежат на преосвидетелстване от СТЕЛК по ПЗ и НЕЛК;
2. Отделението извършва диагностично-лечебна дейност по НРД с НЗОК /РЗОК/ по КП №7; 92; 94; 99; 290; 291и 293;
3. Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти по договор с Фонд „Условия на труд” към Министерството на Труда
и Социалната политика, съгласно Наредба №8/26 ноември 2007г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести;

ЛЕГЛОВА БАЗА: 12 легла.

ОБОРУДВАНЕ:
• ЕКГ - CardimaxFX;
• Капиляроскоп;
• Динамометър;
• Палестезиометър;
• Реохидродермометър;
• Термометър електронен, иглен;
• Термометър стрелкови за нормална температура.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм - Началник Отделение

ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1988г.
Специалности: Магистър по медицина; Магистър по здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична токсикология; Клинична алергология;
Професионални болести.ОНС „Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” – 2012г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско алергологично дружество; Българско научно дружество по Професионални болести;
Асоциация „Българска клинична токсикология”; Член на WAO.
2. Д-р Ангел Николаев Димитров
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив - 1979г.
Специалности: Магистърска степен по медицина; Магистърска степен по здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести /1984г./ Професионални болести /1986г./; Завършено обучение по специалност „Трудова медицина”.
Член на: Български лекарски съюз; Съюз на учените в България.Главен административен асистент в Секция по Професионални
заболявания към Втора Катедра по Вътрешни болести - МУ - гр. Пловдив. Председател на Специализирания ТЕЛК по Професионални и белодробни заболявания – 2006г.
3. Д-р Илия Ангелов Аролски
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1982г.
Специалности: Магистърска степен по медицина.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Професионални заболявания.Проведено обучение по:Палестезеометрия, реодермометрия, кожна термометрия, капиляроскопия, динамометрия, електрокардиография.
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по професионални болест.
4. Д-р Велчо Христев Велев – специализант по Клинична алергология
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1997г.
Специалности: Магистърска степен по медицина.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести.
Член на: Български лекарски съюз.
5. Д-р Красимира Райчева Асенова – специализант по Професионални болести.
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 2004 г.
Специалности:Магистърска степен по медицина.
Член на: Български лекарски съюз.
6. Старша медицинска сестра – Гергана Аролска

КОНТАКТИ:
Началник Отделение – 032/60-24 -88;
Канцелария –032/60-22-58;
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/60-25-72;
Старши мед. специалист - 032/60-24-72;
Манипулационна – 032/60-24-72.

Начало

Отделение по Пластична и Краниофациална хирургия

Отделението по Пластична и Краниофациална хирургия е основано през 1996 год. и е част от Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести и Клиниката по Детска Хирургия. Предмет на дейността му са Пластично – възстановителна и естетична хирургия, лечение на лицеви аномалии и краниофациална хирургия. Отделението е създадено благодарение на договор за сътрудничество и побратимяване с Университската Клиника по Пластична хирургия в Лил, Франция, ръководена от професор Пелерен и за да спомогне развието в България на съвременна пластична хирургия и в частност в МУ-Пловдив. Съществена заслуга, за това има тогавашният ръководител на Клиниката по Детска хиругия – доцент Никола Чаталбашев.

Отделението се ръководи от доцент Юрий Анастасов, доктор на медицинските науки, с българска и френска диплома за преподавател по пластична хирургия, ръководител на специализацията по пластична хирругия в МУ-Пловдив. В Отделението се извършва съвременно хирургично лечение основано на най-добрите утвърдени световни практики. Доказателство за това са няколкото международни договора за сътрудничество (ЕUROCLEFT, EUROCRAN, SMILETRAIN, TFW, ERASMUS–SOCRATES с Университета Лил 2, Франция, Университета la Coruna, Испания). Научната и учебна дейности са свързанаи с обучение на специализанти, докторанти и студенти, участия в научно-изследователски проекти, в това число и международни. През годините Отделението се обособи като център за лечение на вродени лицеви аномалии, който лекува 80% от случаите в страната. Същевременно се развиват съвременни реконструктивни методи за лечение чрез васкуларизирани ламба, краниофациална, ортогнатична хирургия, както и цялата гама от естетични операции.

СТРУКТУРА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
Отделението заема част от 4 етаж на сградата на Хирургически клиники, източното крило на болницата. Разполага с една операционна зала, като разчита на анестезиологичната помощ на детските анестезиолози от ОДАРИЛ. Оборудвано е с операционен микроскоп, апарати за конвенционална и лазерна липолиза, осцилиращи остетомни апарати, краниотом, стоматологичен стол, дерматоми, доплер и други. Организират се курсове и лекции, като има възможност за препредаване на операции в рапортната зала от типа „Life surgery”. Цялото отделение е оборудвано със собствена компютърна мрежа. Налице са 4 болнични стаи, които са изцяло реновирани и имат локална климатизация.

Информация за пациента
ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
1.Клинични пътеки по НЗОК, Пластично-Възстановителна хирургия

КП №180
Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия.

КП № 185
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

КП № 186
Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния.

КП №259
Хирургично лечение в л.ч.о. с много голям обем и сложност

КП №260
Хирургично лечение в л.ч.о. с голям обем на сложност.

КП №261
Хирургично лечение в л.ч.о. със среден обем на сложност.

КП №265
Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област.

КП №284
Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

КП №285
Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

2.Естетична хирургия
Операции на ушната мида - отопластика
Операция на нос - ринопластика
Операция на клепачи
Цервикофациален лифтинг (на лицето и шията
Лифтинг на челото
Увеличаване на бюста
Намаляване или повдигане на бюста
Гинекомастия
Липосукция и лазерна липолиза
Липофилинг – трансплантиране на мастни клетки
Абдоминопластика
Глутеални импланти
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
1.Участия в научно-изследователски проекти.
От 2000 година Отделението участва в съвместни научни проекти с Университесктата клиника по пластична хиругия в Лил, Франция, на тема лицеви аномалии, трансплантация на мастни клетки, а от 2012 се разработва нов проект за развитието на микрохирургията.
През 2005 – Отделението участва в европейски проект за причините за появата на цепнатини на устната и небцето – ЕВРОКРАН, а от 2011 - ЕВРОКЛРЕФТНЕТ.
През 2010 г. стартира проект финансиран по програма на Фонд „Научни изследвания” към Министератвото на образованието, младежта и науката на тема „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, РЕГИСТЪР И БАЗА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ”
През 2010 г. Участва и във втори проект финансиран по програма на Фонд „Научни изследвания” към Министератвото на образованието, младежта и науката на тема - Кефалометрично изследване и 3D виртуално моделиране на лицето с цел конструиране и визуализиране на 3D лицева статистика и създаване на кефалофациални база данни.
От 2011 – Отделението е основен партньор на БИС и СЕН за създаване на европейски стандарти за първи грижи и лечение на деца с лицеви аномалии.
2.Докторантски програми.
В Отделението са защитени няколко дисертационни труда –
2003 – „Клинико-анатомично проучване и приложение на васкуларизирани педикулизирани ламба при дефекти в областта на главата и гръдния кош”. Васкуларизирани ламба – Хр. Шипков – за получаване на научната степен “Доктор”.
2009 – „Мултидисциплинарно лечение на вродените лицеви аномалии” – Ю. Анастасов – за получаване на научната степен „Доктор на медицинските науки”
2009 - Автоложна мастна трансплантация - клинични и експериментални проучвания. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор".
3.Специализации – дългосрочни специализации в Лил, Франция са имали всички лекари на щатно място в Отделението.


МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ
От 2000 година има договор за сътрудничество и побратимяване между Университети и Болници в Лил, Франция, както и по програмата Еразъм. Обмяна по Еразъм има и с Университета Ла Коруня – Испания.
От 2000 година има договор за сътрудничество между американската фондация – Смайл Трен, Асоциация АЛА (Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители) и Отделението. Чрез АЛА, Отделението по пластична и краниофациална хирургия осъществява различни международни контакти, партнира в проекти отнасящи се както до лечението така и до психологическия аспект на отглеждането на деца с лицеви аномалии.
Transforming Faces Worldwide и European Cleft Organization финансират проекти за обучение на медицински специалисти за грижи и хранене на новородени с лицеви аномалии. Благодарение на тях и на английската организация CLAPA са издадени и множество книжки и брошури предназначени за родители, учители и акушер–гинеколози.
Фондация TULIP финансира проект за изграждане на мрежа от обучени родители за взаимопомощ.
Начало

Клиниката по Детска хирургия

Създаване: Клиниката по Детска хирургия е първото в България специализирано детско хирургическо отделение създаденa през 1952 г., която разполага с 30 легла и с отделение по детска анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОДАРИЛ) с 8 легла.
Местоположение:
гр.Пловдив, УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД, бул. „Пещерско шосе” 66, ет.10
Осн.характеристика и дейност:
Клиниката по Детска Хирургия предлага планово хирургическо лечение на всички деца от 0 до 18 години.
Преминали пациенти 01.01.2011 – 31.12.2011г.:
1722 пациента
Леглова база:
30 легла и с отделение по детска анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОДАРИЛ) с 8 легла.


Списък на КП, по който работим:
КП 26 - Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
КП 27 - Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
КП 28 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
КП 30 - Заболявания на тънкото и дебелото черво
КП 33 - Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
КП 74 - Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
КП 77 - Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочно-половата система
КП 78 - Оперативни процедури върху мъжка полова система
KП 80 - Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност.
КП 82 - Реконструктивни операции в урологията
КП 89 - Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
КП 127 - Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
КП 128 - Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
КП 129 - Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
КП 130 - Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
КП 157 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
КП 159 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
КП 161 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
КП 163 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
КП 164 - Оперативни процедури върху апендикс
КП 165 - Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП 166 - Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
КП 167 - Оперативни процедури при хернии
КП 168 - Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП 172 - Оперативни процедури върху черен дроб
КП 173 - Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
КП 177 - Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
КП 180 - Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
КП 181 - Оперативно лечение при остър перитонит
КП 183 - Консервативно лечение при остри коремни заболявания
КП 184 - Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение
КП 188 - Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
КП 202 - Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми КП 212 - Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена КП 213 - Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробна
КП 214.1 - Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
КП 214.2 - Спешни състояния в гръдната хирургия
КП 224 - Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
КП 225 - Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
Специфични дейности:
Клиниката по Детска хирургия оказва високо квалифицирана помощ при всички планови и спешни хирургични заболявания в детската възраст.
Приоритетни направления:
новорожденска хирургия в пълен обем;
гръдна и коремна хирургия;
лечение на вродени аномалии на външните полови органи / хипоспадия, еписпадия, задържан тестис, фимоза /
колопроктология / вродена и придобита патология в пълен обем/
лечение на съдови аномалии – хемангиоми, лимфангиоми, съдови малформации /
гнойно септична детска хирургия
ехинококоза в детската възраст
тумори в детската възраст.

Ръководител:
Доц. д-р Пенка Стефанова дм
Образование и професионална квалификация

1972 – 1977 - Английска езикова гимназия – Пловдив
1977 – 1983 - Медицински факултет, ВМИ – Пловдив (Диплом 007380)
1989, май - Защитена специалност по Хирургия (Диплом 35039)
1991, май – Защитена специалност по Детска хирургия (Диплом 37962)
1995 - Защита на дисертация и придобита научна и образователна степен -“Доктор” (Диплом 24153)
2009, април - Доцент по Детска хирургия – ( Диплома 25518 )
2008, юни – защитена специалност – Европейски борд по Детска хирургия – UEMS
Професионална биография Октомври, 1983 – януари 1984 – лекар – ординатор; БМП – гр. Първомай
Януари 1984 – март 1989 - асистент в Катедрата по пропедевтика на Хирургическите болести, Клиника по Детска, Хирургия, ВМИ – Пловдив
Март 1989 – април 1994 - старши асистент в Катедрата по пропедевтика На хирургическите болести, Клиника по Детска хирургия, ВМИ – Пловдив
Април 1994 – март 2009 - главен асистент в Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести, Клиника по Детска хирургия, ВМИ – Пловдив
Април 2009 - ДОЦЕНТ по Детска хирургия
Ноември 2008 - Ръководител на Клиника по Детска хирургия
Професиална квалификация:
Септември 1994 - Специализаия по Детска хирургия по линията на AAF – Salzburg – Cornell Seminars – Salzburg, Austria
18-20 май, 1995 - 49 th International Course of ISAPS – Antalya, Turkey
септември, 1997 Международен следдипломен курс – “The best of ISAPS” – Paria, France
Януари, 1999 - Специлаизация по Детска пластична хирургия в Wake Forest University School of medicine, Winston Salem, NC,USA – prof. L.Argenta & prof. C. Turner
Февруари, 1999 - Специализация по Детска хирургия (Център за лечение На съдовите аномалии) – The Children’s Hospital of Philadelphia – CHOP, University of Pensylvania, USA – Prof. S. Azek & prof. Don laRossa
Март, 1999 - Цпециализация по Детска хирургия в Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA – prof. J. Mulliken & prof. Ziegler
Април, 1999 - Специализация по Детска хирургия – The Now York Hospital – Cornell Medical Center, New York, USA – Prof. M. Mininberg.
Май, 2001 - Специализация по Детска хирургия в University Hospital, Graz – Department of Pediatric surgery, Graz, Austria, prof. M. Hollwarth
Ноември, 2002 - Специализация в Центъра за лечение на съдовите аномалии (VAC) – Universite Catholique de Louvain, Bruxell, Belgium – prof. M. Vikkula & prof. L. Boon
Юни, 2004 Специализация по Детска хирургия – Universitats Klinikum – Freiburg, Germany – prof. K. Ruckauer
Юни, 2005 - Работна среща за поставяне на основите за съвместно Научно сътрудничество с Детска хирургия – Azienda Ospedaliera di Padova, Italy – prof. Pittoni & Dr. Cestrone.
Научни интереси:
вродени съдови аномалии
съдови тумори
съдови малформации
хирургично лечение на вродените аномалии
Научи публикации:
49 публикации в български и международни издания. Участие в две научни монографии. Над 100 научни съобщения на международни и национални конгреси и конференции.
Научни проекти:
Участие в TEMPUS JET – 12480 – 97 “Development of Surgical Disciplines in Accordance with New Legislation”
“Molecular genetics of Vascular anomalies” (Cooperation Bulgarie et la Communautew Wallonie-Bruxelles) – 2001 – 2004 – 2005
“Scientific cooperation project” – Padua Medical University – Plovdiv Medical University – 2006
ERASM project – December, 2007 – Florence, Italy
ЕRASM project – June, 2008 – Napoli, Italy
ERASM project – September 2009 – Nantes, France
ERASM project – September 2010 - Dresden, Germany
ERASM project – June 2012 – Bursa, Turkey
Преподаване:
Практически упражнения със студенти по медицина от трети курс – Пропедевтика на хирургическите болести
Практически упражнения със студенти медици от пети курс – Детска хирургия
Практически упражнения и лекции на английски език по обща и детска хирургия на чуждестранни студенти по линията на англоезиковото обучение
Лекционен курс по хирургия за медицински сестри – 1 и 2 курс.
Семинарни занятия със стажант-лекари, консултации със студенти, специализанти и аспиранти.
Членство в научни организации:
Член на Световната асоциация по Детска хирургия (WAPS)
Член на Европеиската асоциация по Детска хирургия (EAPS)
Член на Българската асоциация по Детска хирургия
Член на Българското Хирургическо дружество
Съюз на учениете в България от 1998 г.
активен член на ISSVA ( International society for study of vascular anomalies)
Чужди езици:
отлично – английски и руски език
задоволително – немски език


Екип от лекари:
Доц. д-р Александър Йонков дм
Образование:
1973 – Английска езикова гимназия, гр. Пловдив.
1982 – Висше медицинско образование – ВМИ, гр. Пловдив
1988 – Призната специалност “Хирургия”
1990 – Призната специалност “Детска хирургия”
2005 – Защитена образователна и научна степен “Доктор” на тема “Екстраперитонеалният достъп на Cheatle-Henry при оперативното лечение на крипторхизма”.
Професионална ангажираност:
1.01. 1984 г. – назначен след конкурс за редовен асистент към Клиниката по детска хирургия на ВМИ – Пловдив.
18.05. 1989 г. – старши асистент към Клиниката по детска хирургия на ВМИ – Пловдив.
19.01. 04. 1992 г. – главен асистент към Клиниката по детска хирургия на ВМИ – Пловдив.
29. 1. 2008 - доцент
Републикански консултант по Детска хирургия от 2004 г.
Професионална квалификация:
1985 – 1 месечен курс по детска коремна хирургия в РИСМ “Пирогов”, гр. София.
1994 – 3 месечна специализация по детска хирургия в Children’s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa – Canada.
1995 – 2 седмичен курс по хирургични проблеми в гастроентерологията в медицинските центрове на Arnhem, Amsterdam и Rotterdam – Netherlands.
1998 – 3 месечна специализация по детска хирургия и детска урология в медицинските центрове на Seattle, Winston-Salem и New York – USA.
1999 – Участие в работна среща по проблемите на вродената диафрагмална херния в Rotterdam, Netherlands.
1999 – Участие в третия Европейски Конгрес по Детска хирургия в Brussels, Belgium.
2002 – Участие в първия Балкански Конгрес по Детска хирургия в Mamaia-Constanta, Romania.
2004 – Участие и първа награда на първия Национален Конгрес по Детска хирургия с международно участие в гр. Пловдив.
Членство:
- Българската, Европейската и Световна асоциация на Детските хирурзи.
- Българското хирургическо дружество.
- Съюза на учените в България.
Професионални изяви:
- Ръководител на студентския научен кръжок по детска хирургия за периода 1984-1989 г.
- Участие в международен експериментално-клиничен проект за Piperacillin/Tazobactam, протокол № 0910А8-304-EU, 1997 г.
- Участие в проект ТЕМПУС – JEP 12480-97, “Програма за развитие на хирургичните дисциплини в съответствие с новото законодателство” под егидата на Европейската икономическа общност в Maastricht, Холандия, за 12 дни (22.11-3.12) 1999 г.
- Научно-практическа обмяна на опит с проф. Бесон, проф. Далем и проф. Пелерен въз основа на Договора за сътрудничество между Университета в гр. Лил, Франция и МУ – Пловдив от 21.12.2001 г.
- Отговорник по учебната работа в Клиниката по детска хирургия със Заповед от 15.09.2003 г.
- Лектор по пропедевтика на хирургическите болести на английски език на редовните студенти по Медицина от Индия в МУ – Пловдив; Заповед от 15.09.2003 г.
- Член на изпитна комисия при провеждането на семестриални изпити по пропедевтика на хирургическите болести; Заповед от 15.09.2003 г.
Владеене на чужди езици:
- Английски – говоримо и писмено
- Немски – за ползване на литература
- Руски – говоримо и писмено


Доц. д-р Евгений Мошеков дм
образование:
Висше, специалност медицина
призната специалност хирургия
призната специалност детска хирургия
професионално развитие:
От 1978г. студент по медицина в МУ Пловдив, като завършва с отличие през 1984г. Като студент активен участник в кръжока по ортометрия и травматология към съответната клиника. От 1984г. – 1987г. ординатор към Хирургическо отделение при Работническа болница в гр.Мадан. От 1987г. редовен аспирант (докторант) в Отдела по планова хирургия към НИИ по педиатрия при АМН на СССР( ОНД). Защитил успешно дисертация на тема „Тактика хирургическото лечения свищевьiх форм арноректальньiх аномалий у девочек” през 1991г. От 1991г. асистент ,а в последствие главен асистент към Клиника по Детска хирургия при Университетска болница, Медицински университет гр. Пловдив. Автор и съавтор в над 80 публикации, отпечатани или представени на Конгреси, Конференции и Симпозиуми в България и чужбина. Две цитирания в чуждестранни интернет издания. Ръководител на кръжока по Детска хирургия с осем публикации през последните три години. Член на Българското хирургическо дружество, Българското дружество по детска хирургия, Европейската и Световна асоциация по детска хирургия. Член на Съюза на учените в България. Съавтор в едно изобретение признато в Руската федерация и държавите от О.Н.Д. Съавтор в два международни научни проекта. От 17.11.2010 г. избран за Доцент по детска хирургия през 2010г.

Д-р Данаил Митковски
образование:

Висше, специалност медицина
призната специалност хирургия
призната специалност детска хирургия
професионално развитие:
специализации: курс за абдоминална ултразвукова диагностика

Д-р Петко Стоков
образование:
Висше специалност хирургия и детска хирургия

Д-р Петър Ташев
образование:

Висше, специалност медицина
призната специалност хирургия
призната специалност детска хирургия
професионално развитие:
специализации

Д-р Васил Ташев
образование:

Висше , степен магистър-лекар, специалност медицина
призната специалност хирургия
професионално развитие:
специализации

Д-р Стефан Лазаров
образование:
Висше специалност медицина
професионално развитие:
специализации

Д-р Димитър Кибарски
образование:

Висше – лекар
професионално развитие:
специализации

Д-р Мирослава Димитрова
образование:

Висше със степен магистър - лекар
професионално развити:
специализации

Д-р Илиана Язова
образование:

Висше, специалност медицина
Сертификат – анестезия в детската възраст

Д-р Мария Ташева
образование:

Висше , магистър лекар

Д-р Елена Чепишева
образование:

Висше , магистър лекар

Д-р Христо Манолов
образование:

Висше - лекар
специалност детски болести
професионално развити:
специализации

Медицински специалисти:
ст.м.с Желязка Колева

образование:
ПМИ гр.Пловдив- полувисше
Медицинска сестра-детски профил- завършено през 1994 год.
МУ гр.Пловдив Медицински факултет „Здравни грижи”
Висше – Бакалавър по специалност „Здравни грижи” – завършено през 2012 година
Висше – професионален бакалавър
професионално развитие:
16.03.1994 – 2007 година в ОДАРИЛ
2007- 2011 година в операционна
2011- 2012 година старша медицинска сестра
специализации:
курс за инструментиране на операционната мед.сестра при лапароскопски операции
м.с. Марияна Андонова
образование:

Висше, професионален бакалавър професионално развитие:
специализации
м.с. Елена Елинчева
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
2г.10м белодробна болница
4г10м транспортна болница-интензивен сектор,6-та година в дх
Специализации:
курс за интензивни грижи в кардиологичен сектор
м.с. Елена Цветкова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие: 1981 -31г. в ДХ
специализации курс - лечение на трудно заздравяващи рани
м.с. Елена Тошкова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Наталия Манджукова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
3 год. 2-ра поликлиника
2г. 3-та хирургия
16г в ДХ
специализации: не;
м.с. Надежда Камжалова
образование:

Висше, бакалавър, специалност ‘управление на здравните грижи
професионално развитие:
13 г 4м в ДХ
специализации
м.с. Хрипсиме Ованесян
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
01.09.1980 -32г. в ДХ
специализации:
курс - лечение на трудно заздравяващи рани
курс съвременни с-ми за дезинфекция и почистване в здравните заведения. Въвеждащо обучение.
м.с. Саша Горанова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Марияна Николова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Иванка Иванова
образование:

Висше, професионален бакалавър професионално развитие:
детска ясла и в ДХ
специализации
оп.м.с. Данка Ублекова
образование:

Висше, професионален бакалавър
Бакалавър УЗГ
професионално развитие:
1976-1979 ПМИ гр.Пловдив
1979-1984 1-ва хир.
1984 досега в ДХ
специализации
курс за инструментиране на операционната мед. сестра при лапароскопски операции
курс за лечение на трудно заздравяващи рани
оп.м.с. Таня Димитрова
образование: Висше, професионален бакалавър

професионално развитие:
специализации
курс за инструментиране на операционната мед. сестра при лапароскопски операции м.с. Лидия Бонева
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Пламена Димитрова
образование:

Висше Бакалавър мед.сестра
степен магистър
професионално развитие:
специализации
м.с. Верка Стойчева
образование:

Висше образование
Бакалавър „здравни грижи”
професионално развитие:
специализации
м.с. Петя Майсторова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Мариана Ервенлиева
образование:

средно медицинско образование за детска мед.сестра
професионално развитие:
специализации
м.с. Таня Николова
образование:

Висше, бакалавър, специалност ‘управление на здравните грижи”
професионално развитие:
специализации
м.с. Невена Кирилова
образование:

Висше, специалист – мед.сестра
професионално развитие:
анестезиология и интензивни грижи
специализации
м.с. Нели Николова
образование:

Висше, специалист – мед.сестра
степен бакалавър, специалност „здравни грижи”
професионално развитие:
специализации
м.с. Анелия Танева
образование:

Висше, бакалавър, специалност – мед.сестра
професионално развитие:
специализации
м.с. Галя Вълкова
образование:

Висше, степен бакалавър, специалност - мед.сестр
професионално развитие:
специализации
м.секр. Илка Андонян
образование:

Висше, специалист мед.сестра
професионално развитие:
специализации

Санитари:
сан. Валентина Атанасова
сан. Стефка Джамбова
сан. Николина Атанасова
сан. Иванка Гъркова
сан. Иванка Видева
сан. Ексапет Мензалджиян
сан. Анастасия Атанасова
сан. Татяна Тенева
оп.сан. Светла Табакова
оп.сан. Запрянка Почилеева
Специализирана апаратура:
Клиниката разполага с:

2 перфузора, ЕКГ апарат, Ендоскопска апаратура /бронхоскоп, лапароскоп/
Ехографски апарат
- съвременна анестезиологична апаратура
- мониторен контрол
- кувиози
- апаратура за изкуствена белодробна вентилация
Телефони за контакти:
+359 32 602786
+359 32 602919
Начало

Клиниката по акушерство и гинекология

Клиниката по акушерство и гинекология е създадена през 1946г. на базата на съществуващото до тогава АГ отделение към бившата Държавна болница. Акушеро-гинекологичната клиника при Университетската болница „Св. Георги” ЕАД се намира в гр. Пловдив на бул. „Пещерско шосе” 66, ет. 3, Хирургичен блок. През 2011г през клиниката са преминали раждане и лечение 9077 пациентки и новородени. Клиниката по Акушерство и гинекология работи по всички клинични пътеки в акушерството и гинекологията и всички клинични пътеки по Неонатология.

Легловата база на клиниката се състои от пет клинични звена:
1.Родилно отделение – с 35 легла. Стаите за родилките са с по две легла и във всяка стая има климатик, телевизор и хладилник. са с подновени санитарни възли и подови настилки и с много добър интериор. Новородените деца са при майките.
2.Неонатологично отделение с Интензивен сектор – 6 легла и Постинтезивен сектор с 12 легла – на постоянен денонощен график, където се осъществява дихателна реанимация на новородени, приемат се деца с Rh несъвместимост, преждевременно родени деца и деца с всякаква друга патология. Отделението работи по Наредба № 34 по която се осгиурява сърфактант необходим за деца с Хиалино-мембранна болест. В отделението работят 8 неонатолози, 15 акушерки
Клиниката разполага с четири родилни зали
* Зала А – раждат само здрави бременни
* Зала Б – бременни носители на Австралийски антиген и други инфекции
* Зала С – ВИП Зала където може да присъстват до двама близки на раждащата по нейно желание
* Зала Г – водно раждане където може да присъстват до двама близки на раждащата по нейно желание
3.Отделение по Патологична бременност – 18 легла. Тук се лекуват високорискови бременности:
* бременни с предшестващи спонтанни аборти
* ранни и късни токсикози на бременността
* изостанали в развитието плодове
* бременност и диабет и други заболявания
* извършват се амниоцентези за отхвърляне на генетични заболявания.
4.Отделение по Оперативна гинекология – 35 легла.
Извършва се целият обем гинекологични оперативни интервенции - доброкачествени и злокачествени заболявания на вътрешните и външните женски полови органи.
5.Отделение по Консервативна гинекология и Онкология – 25 легла. Извършва се:
* консервативно лечение на възпалителните заболявания на женските полови органи

Клиниката разполага с пет операционни зали от които една спешна на етажа, две на втория етаж и две на първия етаж.
Амбулаторният сектор се състои от четири кабинета № 4, № 5, № 6 на партера в Хирургичен блок Всички звена на клиниката разполагат с ехографски апарати. Клиниката осъществява 24 часов планов и спешен прием.
В редовното работно време работят 22 акушер-гинеколози, 25 акушерки, 10 санитарки. След 1300 часа в работни дни и в празнични дни в клиниката работи следният дежурен персонал – 3-ма акушер-гинеколози със специалност, неонатолог и анестезиолог от КАРИТ, 8 акушерки и 5 санитарки. Единствената клиника в която дежурният персонал е достатъчен и в състояние да окаже спешна помощ на всеки нуждаещ се от такава. Клиниката денонощно осигурява консултация с Началника на клиниката и осигурява спешна помощ за цяла Южна България В Клиниката работят пет хабилитирани лекари – 4 акушер-гинеколози и един Неонатолог. Клиниката е втората по големина след Университетската клиника в гр. София. Телефони за връзка: 032/ 602 827; 602 732 в АГ Клиника.

Лекари в АГ Клиника:
Проф. д-р БЛАГОВЕСТ ПЕХЛИВАНОВ, дмн – Началник Клиника
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 59, в чужди издания – 13, монографии – 3,
Доц. д-р МАРИЯ МАЛИНОВА, дм
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 25, монографии – 2, участия в конгреси – 11 в страната, в чужбина - 3
Доц. д- ЕЛЕНА ДИМИТРАКОВА, дм
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 30, в чужди издания – 3, монографии – 2, участия в конгреси и конференции – в страната 14, в чужбина – 1.
Доц. д-р МАЯ КРЪСТЕВА,дм – Началник Отделение Неонатология
Образование висше – медицина, специалност – педиатрия, втора специалност - неонатология, член на БЛС.
Д-р ХРИСТИНА ИВАНЧЕВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 1, в чужди издания – 1
Д-р ИЛИЯ АМАЛИЕВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, гинекологична ендокринология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология
Д-р ВИОЛЕТА ПАСКАЛЕВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 1, в чужди издания – 1


Д-р ЕКАТЕРИНА УЧИКОВА, дм – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 11, в чужди издания – 2, участия в монографии - 2
Д-р КАМЕН ЯМАКОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, втора специалност - онкогинекология член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ГЕОРГИ АМАЛИЕВ – лекар акушер-гинеколог Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 9, участия в конгреси – 3
Д-р ИЛИЯН ТРАЯНОВ – лекар
Образование висше – медицина, член на БЛС.
Д-р КОСТАДИН КЕРЕЗИЕВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология
Д-р ВЕСЕЛИН КОЛАРОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология
Д-р БОРИС КЕРЕЗИЕВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ТОДОР СТАМЕНОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ЕЛЕНА ДИМИТРОВА, дм – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, детско-юношеска гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ВАЛЕНТИН ИРМОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ДИНКО ПОРЯЗОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.Д-р ЛЮБОМИРА КОТЕВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ЕЛЕНА ЛЕВИ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р РАДОСЛАВ ТЕРЖУМАНОВ – лекар
Образование висше – медицина, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р МЛАДЕНА МЛАДЕНОВА – лекар
Образование висше – медицина, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, публикации в български издания – 5.
Д-р ДЕСИСЛАВА МАРКОВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р МАРИЯ ТЪРНЕВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, втора специалност – неонатология, член на БЛС.
Д-р МАРИАНА МИЛАНОВА – лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, втора специалност - неонатология , член на БЛС.
Д-р АНГЕЛИНА ГЕНОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.
Д-р РАЙНА СТОЯНОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.
Д-р ПЕНКА ПЕТЛЕШКОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, втора специалност неонатология, член на БЛС.
Д-р АЛБЕНА МОЛЕВА – лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.
Д-р СОФКА СЛАВОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:
Ак. ДОРА МРЯНОВА – Главна акушерка - Образование – висше „магистър”
Ак. КРАСИМИРА ПЕТРОВА ДАЛЕВА – Старша акушерка - Образование – висше „бакалавър”
Ак. СТОЯНКА ДЕДЕВСКА – Старша акушерка - Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПЕТЯ ЗАПРЯНОВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. БЛАГА БАЙЛОВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. ВЕСЕЛИНА ДЕЛЕВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. МИЛЕНА САНДЕВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. МАНУЕЛА ПОПОВА - Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕЛЕНА МАРИНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЗОЯ ИЛИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МИЛЕНА КУЦЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ВАСИЛКА КИЧУКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРГАРИТА КУТРЯНСКА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕЛЕНА ХРИСТОВА- Образование – висше „магистър"
Ак. АННА ПОЛИТОВА-КАЛАЙДЖИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. СТЕФКА НЕСТОРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ТОДОРКА ПЕЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. КРИСТИНА МАРЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯ КИСЬОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. БЛАГОВЕСТА ПИСОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЗЛАТКА ПАНАЙОТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЦИЛА ГЕОРГИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕЛЕНА ПАПАЗОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ИВАНКА ТАКЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЖИВКА ЧАПЛИКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПАНКА ТОШЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. АНГЕЛИНА ХРИСТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЛАЛКА ПОНДЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. НИКОЛИНА МАРТИНОВА- Образование – висше „магистър"
Ак. СНЕЖАНА ДРАГАНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПЕТЯ ЙОРДАНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДИМИТРИЯ ПАУНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЦОНКА СТАМАТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДОНКА ГЕОРГИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯ АНДРЕЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЛЮБКА ГЕНЧЕВА- Образование – висше „магистър”
Ак. ЛИЛЯНА ГАЛЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДЕНКА УЗУНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. АЛЕКСАНДРИНА ДИКЛИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МОШАНКА НЕДЯЛКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРГАРИТА ПАШОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЛЕМАН ХАЛИЛОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. НЕШКА НЕНКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ГЕРГАНА ИВАНЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ТЕОДОРА СТАНЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. СНЕЖАНА ДЖАМБАЗОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯНА АТАНАСОВА- Образование – висше „магистър”
Ак. КАЛИНА СТОЯНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯНА ДИМИТРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ИРЕНА ТОДОРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ХАМИДЕ ИЗЕТ- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ШЕНГЮЛ РАМАДАН- Образование – висше „бакалавър”
Ак. БЕЛГИН МЮМЮН- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯНА ИВАНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯ СТОЯНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЙОРДАНКА КОСТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ВЕЛИЧКА МАРИНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДАНИЕЛА БИРИНЖИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. АДЕЛА ПЕТРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ИРИНА ДИМИТРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕМИЛИЯ ГЕРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДАНИЕЛА ВАКЛИНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПЕНКА КАШЕВА- Образование – висше „магистър”
Ак. ВИОЛЕТА КИСЬОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЗЕЙНЕПКА ХАВАЛЬОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПАУНА СТОЯНОВА-КИРИЛОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ТЕОДОРА СТОИМЕНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. КЕРИМЕ МЮМЮН- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДЕТЕЛИНА ВЕЛКОВА- Образование – висше „бакалавър”


САНИТАРИ:
Сан. РОЗИНА ПЕЙКОВА
Сан. РАДКА ДИМОВА
Сан. ВАСИЛКА ЩЕНГЕЛОВА
Сан. ЗЛАТКА ВАСЕВА
Сан. ПЕНКА СИНИКЛИЙСКА
Сан. ЕЛЕНА ЦАВКОВА
Сан. ХРИСТИНКА ИВАНОВА
Сан. БОРЯНА МИХАЙЛОВА
Сан. АСИЕ МЕХМЕДОВА
Сан. СТОИЛКА ПЕТРОВА
Сан. ЗАХАРИНКА СЕРДАРОВА
Сан. ЛИЛИ КЕРАНСКА
Сан. МАРИЯ ОВЧАРОВА
Сан. КРЪСТАНКА ГИЧЕВА
Сан. ИВАНКА ИВАНОВА
Сан. ЮЛИЯНА АТАНАСЯН
Сан. КАТИНА ПЕНЧЕВА
Сан. ВАСИЛКА АНГЕЛОВА
Сан. ДОБРИНКА КОЧМАЛАРСКА
Сан. ТОДОРА ПОПОВА
Сан. ДАРИНА ЙОВКОВА
Сан. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА
Сан. КАЛИНА БОЖЕВА
Сан. МАРИЯ АЛАНДЖИЙСКА
Сан. АННА АПОСТОЛОВА
Сан. ФАТМА СТОЯНОВА
Сан. ЩИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА
Сан. РУМЯНА ИЛИЕВА
Сан. АНЕЛИЯ МАДЖИРОВА
Сан. НИНА ДИМИТРОВА
Сан. ВЕРА ЛЮЛЕНИНА
Сан. СТОЯНКА СТАНЕВА
Сан. РУМЯНА КУЗМАНОВА
Сан. АЙТЕН САЛИФ
Начало

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕВА ТЕРАПИЯ СЪС СЕКТОР НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

История

Лъчелечение в лечебното заведение се провежда от 1965г. Използван е апарат за дълбока рентгенова терапия, който по-късно е заменен от 2 телегаматерапевтични апарата. През 2005г е инсталирана модернизирана комплексна лъчетерапевтична апаратура за лъчелечение с мултимодален линеен ускорител. През 2011 г бе пуснат в експлоатация и втори мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор, с което клиниката става водещ онкологичен център за извършването на високотехнологично перкутанно лъчелечение.

Структура и организация

Клиника по лъчева терапия със сектор нуклеарна медицина се намира на територията на База 1 на бул. В. Априлов 15А. В нея са обособени сектори за провеждане на високотехнологично перкутанно лъчелечение, брахитерапия, и нуклеарна медицина.
Клиниката разполага с висококвалифицирани специалисти и е оборудвана с модерна лъчетерапевтична и диагностична апаратура.
І .Стационарът за лъчелечение разполага с 40 легла.
ІІ. Пациенти, насочени за нуклеарно-медицински изследвания, се приемат в приемно-консултативнен кабинет – амбулатория, кабинет № 15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата).
Консултациите и приема за лъчелечение на пациентите се осъществява в приемно-консултативнен кабинет - амбулатория, кабинет № 28

СЕКТОР ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Лечебна дейност

Целта ни е да осигурим модерно лъчелечение на всички пациенти, като предоставим възможно най-доброто, навременно и висококачествено лечение на онкологично болните пациенти и подобрим качеството им на живот. Наличната апаратура позволява съвременно високотехнологично перкутанно лъчелечение на всички видове онкологични и някои неонкологични заболявания, чрез използване на лечебния ефект на йонизиращи лъчения (фотонни и електронни). На близкодистанцирана или контактна брахитерапия подлежат болни с добракачествени и някои гранично-малигнени образувания на кожата, конюнктивата, пениса и др. Метаболитна брахитерапия се осъществява чрез орално въвеждане на радиоактивен 131I. Този метод се използва за лечение при карцином на щитовидната жлеза, както и при хипертиреоидизъм.

Апаратура

Клиниката разполага с два лъчетерапевтични апарата за високотехнологично перкутанно лъчелечение:
Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS MID с многолистов колиматор; номинални фотонни енергии- 6MV и 10MV, и 6 електронни енергии: 5, 7, 8, 10, 12 и 14MeV;
Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS HE с номинални фотонни енергии- 6MV и 18MV, и 6 електронни енергии: 6, 9, 12, 15, 18 и 21MeV.


Модерна съвремена апаратура за планиране на лъчелечението:
Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIEMENS SOMATOM SPIRIT;
Рентгенов симулатор SIEMENS SIMVIEW NT;
Две 3D-планиращи системи CMS XiO с висок клас алгоритми на изчисление на дозното разпределение;
Система за управление на комплексна база данни LANTIS, гарантираща максимална сигурност и надежност, необходими за защита на пациента;
Дозиметрична апаратура, необходима за оптимално и адекватно дозиметрично калибриране, осигуряване на качеството на лъчетерапевтичната апаратура и верифициране дозата на пациента.

Екип

В сектор Лъчелечение работи висококвалифициран екип от 6 лекари, 4 медицински физици,12 рентгенови лаборанти,10 медицински сестри и административен персонал. Всеки един от екипа играе съществена роля, като предоставя на пациентите най-всеобхватна възможна помощ.
Персоналът от Клиника по лъчева терапия работи в тясно сътрудничество с лекари от други клиника, включително хирурзи, онколози, уролози, патолози.

Планиране и провеждане на лъчелечението

Планирането на лъчелечението представлява комплекс от медицински, физико-технически, биологични и организационни подготвителни мерки. Това e многоетапен процес, който включва: клинико-биологично планиране, анатомо-топографско планиране, дозиметрично планиране.
Лъчелечението се извършва, отразява и контролира според стандартите за лъчелечение.
Лекарят-лъчетерапевт следи за състоянието на пациента, който провежда лъчелечение.
Всеки пациент получава пълни грижи от персонала по време на лечението.
Проследяването на болните е част от лечебния процес за уточняване на изхода от лъчелечението.

Секторът по Нуклеарна медицина към Клиниката по Лъчева терапия е звено за извършване на високоспециализирани медико-диагностични дейности с приложение на открити радиоактивни вещества. Той е изграден на базата на законови разпоредби и в своята дейност се подчинява на действащите Нормативни документи и Норми за радиационна защита и безопасност.По своята структура и квалификация на работещите в НМ звено ,то отговаря на изискванията на Националния стандарт по Нуклеарна Медицина.
Разположението на сектора е съобразено с изискванията за оптимално координиране на работата с клиничните звена и с диагностично-консултативните сектори по всички съвременни изисквания.

Апаратура :

Звеното разполага със съвременна и модерна двуглава Спект гама-камера Symbia E. За провеждането на нуклеарно-медицинските изследвания се използват два радиоизотопа 131I и съответните за вида изследвания китове,маркирани с 99мТс.
Обемът на дейност в настоящия момент включва:
сцинтиграфия на щитовидната жлеза
целотелесна сцинтиграфия с 131 йод
динамична бъбречна сцинтиграфия
сцинтиграфия на кости и стави
целотелесна костна сцинтиграфия
туморотропна сцинтиграфия
хепатобилиарна сцинтиграфия
сцинтиграфия на слюнчени жлези
пурфузионна сцинтиграфия на бял дроб
сцинтиграфия на паращитовидни жлези
сцинтиграфия на тестиси
SPECT и целотелесни изследвания
Нуклеарно-медицинската образна диагностика е от голямо значение при стадирането, в локо-регионалната диагностика и контрол на ефекта от лечението при онкологични заболявания и ранното или своевременно откриване на далечни метстази.Костната сцинтиграфия е „златен стандарт” при скрининга на костните метастази.

Екип:
В сектор Нуклеарна Медицина работят 5 високо квалифицирани лекари:
5- мед. и рентг. лаборанти, 1-радиохимик и 1-медицински физик
Планиране и провеждане на нуклеарно-медицинска образна диагностика:
Пациенти,насочени за нуклеарно-медицинска образна диагностика, се приемат в приемноконсултативен кабинет –каб.№15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата)
тел 032.602 351

Началник КЛТ с НМ
Проф. д-р Марианна ЯНЕВА, дмн
Завършва медицина през 1975 г. във МУ-Пловдив и като първенец по успех на курса е назначена в Радиоизотопен център като асистент.
През 1979 г. придобива специалност “Радиобиология”; 1982 г. придобива степен“к.м.н.”;
1984 г. - специалност “Медицинска радиология”;
2002 г. - специалност “Онкология”. Придобива степен “Доктор на медицинските науки” през 2006 г. От 2007 г. е Професор по медицинска радиология. 2011 г.- магистър по Здравен мениджмънт.
Има специализации и множество курсове в страната и чужбина, между които 1 година в Каролинска болница, Стокхолм, Швеция в Националния раков институт и Академичния медицински център , Амстердам-Холандия; Флоренция и Милано- Италия и др.
От 1975 до 1995 г. работи последователно като асистент, ст. асистент, гл. асистент и адм. гл. асистент в Радиоизотопен център-Пловдив. Ст. н.с. II ст. - хабилитирана през 1995 г.
През 1999 г. е избрана за Ръководител на Радиоизотопен център-Пловдив.
От 2002 г. е Началник Клиника по Лъчева терапия със сектор НМ.
От 2012 г. е Ръководител на Катедра по медицинска Онкология.
Владее писмено и говоримо английски, руски и немски езици.
Има 168 научни труда, от които 77 публикации в наши и чужди списания, 15 участия в международни конгреси и 76 доклада на конгреси и конференции у нас. През 2008 год. издава Ръководство по лъчелечение за студенти в съавторство.
Член на Българската Асоциация по медицинска радиология, ESTRO, BUON, EANM, Национален консултант по лъчелечение за 2002 и 2003 г. Вицепрезидент на Гилдията на лъчетерапевтите.

Местонахождение на КЛТ с НМ
УМБАЛ “Св. Георги”ЕАД
Бул.” Васил Априлов” 15А>
Телефони:

+ 032 602 334 Началник Клиника по лъчева терапия
+ 032 602 333 Дежурна сестра
+ 032 602 333 Техн. секретар
+ 032 602 322 Медициски физици
+ 032 602 335 Химик и физик в НМ
+ 032 602 351 НМ амбулатория


Начало

Отделение по Инвазивна кардиология

Отделението по Инвазивна кардиология се обслужват пациенти в планов и спешен порядък. Извършват се коронарни интервенции /инвазивни диагностични процедури – т.нар. цветна снимка на сърцето и интервенционални процедури / на пациенти със стабилна и нестабилна стенокардия и първична ангиопластика на пациенти с остър миокарден инфаркт. Използваните съвременни методи позволяват диагностика и лечение до първите 6 часа след откриване на заболяването. При пациенти с периферно-съдови заболявания се извършват диагностични и лечебни /балонни дилатации; имплантиране на стентове/ интервенции. Допълнителни диагностични възможности дава вътресъдовото ултразвуково изследване, което показва морфологията на атеросклеротичната плака. Отделението по инвазивна кардиология разполага с три ангиографски лаборатории, оборудвани с високотехнологична апаратура от последно поколение. Системата за наблюдение на физиологичните данни (ЕКГ, кръвно налягане, температура и др.) дава на лекуващия екип много прецизна и широкообхватна информация за състоянието на пациента и така подобрява значително грижата за него. В отделението се обучават студенти от Медицински университет, като се води лекционен курс по кардиология и семинарни упражнения. Клиниката е база за специализация по вътрешни болести и кардиология.

Видове диагностични и терапевтични услуги:
- Неинвазивна диагностика на сърдечно-съдови заболявания; сърдечно-съдов тест с натоварване; 24-часово амбулаторно мониторване на кръвно налягане и ЕКГ; ЕхоКГ – трансторакална и трансезофагиална; Ехографско изследване на периферни съдове.
- Инвазивни диагностични процедури, включващи лява и дясна сърдечна катетеризация, коронарни ангиографии, аортографии, ангиографии на перикардни съдове вкл. каротидографии, лява и дясна вентрикулаграфии, транссептална катетеризация.
- Интервенционални процедури: коронарна ангиопластика в съчетание с интракоронарно стениране на болни с ОМИ и планови пациенти; ангиопластика на периферни съдове, вкл. каротидни, ренални и периферни артерии; перкутанни процедури на аорта
- Електрокардиостимулация – имплантиране на пейсмейкъри
- Други видове диагностични процедури - Септална аблация при Хипертонична обструктивна кардиомиопатия. Телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни. Интрааортна балонна контрапулсация. Перикардни пункции.

Екип от високоспециализирани лекари, медицински сестри и санитари се грижи денонощно за пациентите в отделението.
Клиничните пътеки по които работи отделението през 2012 година са:2
Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 38
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания 39
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация 40.1
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарденпейсмейкър - еднокамерен или двукамерен 40.2
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматиченкардиовертердефибрилатор 41
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии 42
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации 43
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация 44
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 45
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 47.1
Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден 47.2
Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни 48
Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 49
Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 50
Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с фибринолитик 51
Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с интервенционално лечение 52
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация 53
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация 54
Инфекциозен ендокардит 55
Заболявания на миокарда и перикарда 56
Ритъмни и проводни нарушения 57
Артериална хипертония при деца 58
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години 59
Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 60
Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

2. Ръководител на отделението е д-р Гинчо Тонев Тонев – инвазивен кардиолог с дългогодишна практика, специализирал в България и чужбина със специалности по Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.
3. Екип
Лекари:

1. Д-р Гинчо Тонев  -  вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
2. Д-р Иван Мануков - вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
3. Д-р Ценко Цветковски - вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
4. Д-р Мариян Маринов - вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
5. Д-р Орлин Лицанов - вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
6. Д-р Борислав Борисов - вътрешни болести, кардиология, инвазивна кардиология, електрокардиостимулация
7. Д-р Ирина Дееничина – анестезиолог и специализант по кардиология    
8. Д-р Георги Горанов - лекар – ординатор и специализант по кардиология   
9. Д-р Мариан Алексиев - вътрешни болести   
10. Д-р Емилия Милчева - лекар-ординатор и специализант по кардиология   
11. Д-р Христо Мануков - лекар-ординатор и специализант по кардиология   
12. Д-р Душко Шереметов - лекар-ординатор и специализант по кардиология   
Медицински сестри:
1. м.с. Райна Митова – старша медицинска сестра
2. м.с. Лидия Кушлева
3. м.с. Нина Йосифова
4. м.с. Магдалена Атанасова
5. м.с. Иванка Димитрова
6. м.с. Росица Милова
7. м.с. Мария Кебапчиева
8. м.с. Евелина Стаменова
9. м.с. Невена Кочева
10. м.с. Дияна Копринкова
11. м.с. Румяна Михалева
12. м.с. Ваня Маринова
13. м.с. Таня Янчева
14. м.с. Галина Йотовска
15. м.с. Светла Узунова
16. м.с. Тодорка Христозова
17. м.с. Милена Сиракова
18. м.с. Дафинка Димитрова
19. м.с. Нина Чинкова
20. м.с. Ели Видинова
21. м.с. Недялка Димова
22. м.с. Елена Тодорова
23. м.с. Красимира Грозданова
24. Маргарита Димитрова – рентгенов лаборант
25. Емир Мурджев – рентгенов лаборант

Технически изпълнители и специалист здравен мениджмънт:
1.Стефка Вътова
2.Теодора Витанова
3.Станислава Семерджиева
Санитари:
1. Красимира Пенова
2. Галинка Черкезова
3. Стоянка Вътова
4. Елена Петлова
5.Стефка Гаджева
6. Аделина Шишкова
7. Живка Плачкова
8. Тоска Паунова
9. Гинка Вълева
10. Йорданка Петрова
11. Татяна Букова

4. Специализирана апаратура
Отделението разполага с високотехнологична апаратура от ново поколение. Три ангиографски апарата, като единият от тях е произведен през 2012 година по поръчка на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД. Ехографски и ЕКГ апарати, телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни, Интрааортна балонна контрапулсация, IVUS система за вътресъдов утразвук.

5. Контакти:
гр. Пловдив, УМБАЛ «Св. Георги» ЕАД,
бул. Пещерско шосе №66, ет.8
тел. 032 - 60 29 25 /отделение/
032 - 60 27 23; 0884/85 71 58 /приемен кабинет/
тел./факс: 032 - 60 29 41

Начало

Отделение по Еднодневна и Миниинвазивна хирургия

Отделение по Еднодневна и Миниинвазивна хирургия към Втора хир.к-ка е в състава на Университетската многопрофилна болница за активна лечение „Св. Георги” и извършва дейности посочени в решението за осъществяване на дейност,издадено на основание чл.42,ал.2 от Закона за лечебните заведения. Създадено е през 2008год. и е разположено на първия етаж на база ІІ на УМБАЛ”Св. Георги” .Състои се от два сектора-предоперативен и оперативен. Устройството,дейността и вътрешния ред са съобразени с изискванията на Медицинския стандарт по хирургия и добрата клинична практика.

Дейност
В Отделение по еднодневна и миниинвазивна хирургия се лекуват лица, приети в планов порядък и по спешност. Обемът на хирургическата дейност е от общо профилен до тясно специализиран: коремна, гръдна и ендокринна хирургия. Наред с конвенционалните оперативни методи се извършват и лапароскопски операции, както и такива с ултразвуков проктоскоп. В отделението се извършват малки, средни, сложни и високоспециализирани оперативни намеси в коремната, гръдната и ендокринната хирургия в планов, срочен и спешен порядък, а така също и миниинвазивна и еднодневна хирургия. Възможностите за осъществяването на тези дейности са съобразени с хигиенната характериситика на лечебното заведение. Болничната дейност се осъществява според правилата за добра медицинска практика-достъпност, своевременност, достатъчност, както и стандартите за диагностично-лечебна дейност, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента. За изминалата 2011год. през отделението са преминали 2203 пациента при наличието на леглова база от десет легла. Отделението работи по изискванията на стандартите по хирургия и гръдна хирургия, съответстващи на структура от ІІІ ниво на компетентност, както и по съответните алгоритми на хирургични клинични пътеки, съобразно Националния рамков договор. Съществуват алгоритми за извършване на дейността.


Клинични пътеки:
КП. 31. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
КП. 33. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
КП. 98. Бронхоскопски процедури- диагностични и терапевтични , при заболявания на бронхо – белодробната система.
КП. 156. Оперативни процедури на хранопровод , стомах, и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.
КП. 158. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 г.
КП. 160. Оперативни процедури на тънки и д. черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г. .
КП. 162. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 г..
КП. 164. Оперативни процедури върху апендикс
КП. 165. Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП. 166. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
КП. 167. Оперативни процедури при хернии
КП. 168. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП. 169. Конвенционална холецистектомия .
КП. 170. Лапароскопска холецистектомия
КП. 171. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
КП. 172. Оперативни процедури върху черен дроб
КП. 173. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
КП. 174. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
КП. 175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
КП. 176. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г.
КП. 177. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 г.
КП. 178. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово
КП. 179. Оперативно лечение наонкологично заболяване на гърдата
КП. 180. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
КП. 181. Оперативно лечение при остър перитонит.
КП. 182. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси.
КП. 183. Консервативно лечение при остри коремни заболявания.
КП. 184. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение.
КП. 185. Лечение на тумори на кожа и лигавици- злокачествени новообразувания.
КП. 187. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със голям и много голям обем и сложност.
КП. 188. Оперативни процедури на щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност.
КП. 212. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена.
КП. 213. Разширени операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата лоба или при болести със съчетана белодробна.
КП. 214.1 Бял дроб- неонкологични заболявания.
КП. 214.2 Спешни състояния в Гръдната хирургия.
КП. 224. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош.

Отделението е водещо в своята област,като предлага най-високо качество на лечение на заболяванията на:
гръдна стена, бял дроб, медиастинум, диафрагма, хранопровод, панкреас,щитовидната жлеза. черен дроб, жл. мехур, стомах, тънко и дебело черво,млечна жлеза, лечение на всички видове хернии ,надбъбречна жлеза ,онкологична хирургия

II.Научна дейност и преподавателска дейност:
В отделението се осъществява активна научно – преподавателска дейност от 1 професор и 1 доцент , 3 клинични ординатора, която съчетана с добрата материална база е предпоставка за по-доброто обучение на студенти и специализанти. Отделението участва активно със собствени научни съобщения и клиничен материал на всички национални конферренции и множество международни хирургични форуми. Публикува редовно статии в списание „Хирургия”, както и в международни специализирани издания.

2. Ръководител РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ КЪМ ВТОРА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА Е ПРОФЕСОР Д-Р АНГЕЛ ПЕТРОВ УЧИКОВ, Д.М.Н.
През 2010г. придобита квалификация – доктор на медицинските науки на тема: „Прогностични фактори и далечни резултати при оперирани болни с недребно клетъчен белодробен карцином” .
През 1996г. придобита специалност по Гръдна хирургия.
През 1991г. придобита специалност по Обща хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Проведени специалицации в чужбина :
1.06.2007г. – Франция, Болница „ Пол Брус”- Париж.
2.05.2009г. Австрия, Виена– АКХ – Ендоскопска хирургия.
От 1999- понастоящем - Републикански консултант по гръдна хирургия.
Над 130 публикации в български и чуждестранни списания.
Участия в 5 учебника и 1 монография.

3.Екип
ЛЕКАРИ:

Д-р Костадин Георгиев Георгиев-завършил медицина през 1988г. във ВМИ”И.П.Павлов” гр.Пловдив,специалност хирургия от 1994г. Многократни специализации в Клиниката по хирургия и Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ”Царица Йоанна” гр.София. Има квалификация по абдоминална ехография и горна и долна ендоскопия-второ ниво.Завършил курс за„Работа в среда с йонизиращо лъчение”.Бил е Началник ХО от 1999-2009г. в МБАЛ гр.Първомай. Има множество публикации по хирургия и участия в хирургични конференции с доклади.Съавтор е на две монографии-Пластично възстановителна и естетична хирургия-2009г.,Слабинна херния; Избор на оперативен метод на лечение-2010г.Автор е на монографията Вентрални и постоперативни хернии-2011г.Научни интереси в областта на херниологията. Има собствени разработки на оперативни методи за лечение на слабинни хернии.
Д-р Румен Ралинов Хаджийски-завършил медицина през 1990г.във ВМИ”И.П.Павлов” гр.Пловдив,специалност хирургия от 1999г.Специализирал жлъчно-чернодробна хирургия в І х-я на Александровска болница през 2001г.През 2002г. курс по колопроктология в ИСУЛ.През 2003г. завъшен курс по абдоминална ехография в УМБАЛ”Свети Георги”. Завършил курсове за „Работа в среда с йонизиращо лъчение”.От 1990г. до 2007г.работи в ДКЦ 3 гр.Пловдив като хирург.От Януари 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвазивна хирургия към Втора хир.к-ка.
Д-р Атанас Петков Петков, завършил медицина в МУ – Пловдив през 2007 година. Започнал работа като лекар в ЦСМП – Пловдив до разкриването на Еднодневна хирургия в УМБАЛ „ Свети Георги „ – Пловдив през Януари 2008 година, където работи и до момента. През 2008 година зачислен за специализант по Обща хирургия. Завършил курсове за „ Абдоминална ехография „ и „ Работа в среда с йонизиращо лъчение „. Има четири научни публикации.

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Ст.м.с.Ивелина Тодорова Божинова-завършила УПК”Д-р Мара Малеева-Живкова”гр.Пловдив през 1990г.,след което полувисше образование в ПМИ-Пловдив през 1993г.. През 2000г. придобива Бакалавърска степен на образование по специалността „Управление на здравните грижи”, а през 2008г. придобива степен на образование Магистър по „Управление на здравните грижи” в МУ Пловдив,Факултет по обществено здраве. От 1990г. до 1996г.работи в Трета хирургична клиника на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив,като мед.сестра в стационар. От 1998г. до 2003г. работи в Психодиспансер- Пловдив ,като старша мед.сестра в отделение неврози.От 2004г. до 2007г.работи в Трета хирургична клиника на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив,като операционна медицинска сестра.От м.Октомври 2007г. заема длъжността старша медицинска сестра в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка,където работи и до момента.
М.с.Марина Василева Спасова-завършила УПК”Д-р Мара Малеева-Живкова” през 1990г., след което полувисше образование в ПМИ-Пловдив през 1993г. През 2008г. придобива степен на образование „Специалист”.Работила е в Отделение по неонатология на Окръжна болница-Пловдив от 1990г. до 1994г., след което в УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив в Клиника по урология от 1994г. до 1997г. .От 1997г.работи в Клиника по токсикология до 2007г.От 2008г. започва работа в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка,където работи и до момента.
М.с. Весела Атанасова Иванова- завършила УПК”Мара Малеева” през 1990г., след което полувисше образование в ПМИ-Пловдив през 1993г. През 2009г. придобива степен на образование Бакалавър. От 1990г. до 2007г.работи в Трета хирургична клиника на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив, след което започва работа в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хирургична к-ка,където работи и до момента.
М.с.Милена Венелинова Ковачева-завършила ПМИ-Пловдив през 1994г. след което през 2008г завършва колеж със степен на образование „Специалист”.Работила е в Окръжна болница от 1994г.до 2000г. в хирургично отделение.От 2000г. до 2007г. работи в Първа хирургия на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД. От 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с.Цветалина Иванова Атанасова- завършила Мецицински колеж гр.Пловдив през 2000г., със степен на образованиеСпециалист”. През 2005придобива специалност Бакалавър по Макроикономика в ПУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив,а през 2008г.придобива степен Магистър по „Финанси”в ПУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив. Работила е в Първа хирургия на УМБАЛ”Свети Георги” от 2001г.до 2003г. .От 2003г. до 2009г. работи във Вътрешно консултативно отделение на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД. От 2009г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с.Петя Георгиева Терзийска-завършила Мецицински колеж гр.Пловдив през 2000г. със степен на образование „Специалист”.Работила е в МБАЛ Пловдив от 2000г.до 2008г. в урологично отделение.От 2008г. до 2010г. работи в МБАЛ”Здраве” гр.Пазарджик в хирургично отделение,като мед.сестра. От 2010г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с.Милена Венелинова Ковачева-завършила ПМИ гр.Пловдив през 1994г. след което през 2008г. придобива степен на образование „Специалист”. Работила е в Окръжна болница от 1994г.до 2000г. в хирургично отделение.От 2000г. до 2007г. работи в Първа хирургия на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД,като мед.сестра в стационар. От 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с. Иванка Господинова Георгиева-Станкова-завършила ПМИ гр.Хасково през 1996г. след което през 2008г. придобива степен на образование „Специалист”.Работила е в УМБАЛ”Свети Георги” в к-ка по хематология от 1996г.до 1997г. .От 1997г. до 2011г. работи в Първа хирургия на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД,като мед.сестра в стационар. От 2011г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с.Теодора Радева Стоева- през 1989г.завършила ЕСПУ при ИТ”Проф.Кр.Добрев”-Хасково. През 1997г.завършва Медицински колеж,Хасково като мед.сестра-общ профил, а 2006г.придобива Бакалавърска степен „Специалист”от Тракийски университет,Стара Загора.През м.Март 2007г. в МУ Пловдив провежда квалификационен курс по „Здравен мениджмънт” с продължителност 204 часа. 2007г. в ВУ”Св.Св.Кирил и Методий” придобива Бакалавърска степен „Социални дейности”-социален работник.През 2009г. в МУ Пловдив придобева Магистърска степен „Управление на здравните грижи”. От 1998г. до 2007г. работи в МБАЛ –Хасково,като мед.сестра в хирургично отделение.От 2000г. до 2010г. в същото болнично заведение,но в Спешно отделение.От 2010г. до м.Юни 2011г. работи в МБАЛ „Св.Пантелеймон” Пловдив като мед.сестра първоначално във Вътрешно отделение,а в последствие във Функционално отделение. От м.Юни 2011г. работи в „СБПФЗАЛ Д.П.Кудоглу” Пловдив,като старша мед.сестра на Приемно Консултативни Кабинети до м.Декември 2011г.,когато започва работа в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир. к-ка,където работи и до момента като мед.сестра в стационар.
М.с.Цвета Димитрова Йовчева-завършила ПМИ гр.Пловдив през 1993г., след което през 2004г.придобива степен на образование „Специалист”. Работила е в УМБАЛ”Свети Георги” в Първа хир.к-ка като операционна сестра от 1993г.до 2007г. .От 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка на длъжност операционна мед.сестра.
М.с.Дарина Георгиева Петкова-Хунджева-завършила ПМИ гр.Пловдив през 1981г.като мед.сестра общ профил, след което през 2000г. завършва колеж със степен на образование „Специалист”.От 1981г. до 1986г. е работила във Военна болница-Пловдив като анестезиологична и реанимационна сестра в ОАРИЛ.От 1987г. до 2008г.работи в УМБАЛ”Свети Георги” в УНГ к-ка като операционна сестра .От 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка на длъжност операционна мед.сестра.
Технически изпълнител, Елка Севдалинова Димитрова-Кадим- завършила висше образование - ВИХВП 1990г. машинен инженер със специалност Топлинна и масообменна техника.През 1996г.придобива полувисше образование в Полувисш медицински институт-Пловдив,като медицинска сестра общ профил. Провела е курсове по английски език,холандси език и компютърна грамотност. От 1996г. до 1997г.работи в Четвърта поликлиника като мед.сестра в манипулационна. След пребиваване в чужбина през 2006г.започва работа в Трета хирургична клиника на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив,като технически изпълнител. От 2008г. започва работа като технически изпълнител в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка,където работи и до момента.

САНИТАРИ
Радка Матева Чернева – операционна санитарка
Асен Шаламов Хъшов - операционна санитарка
Айтен Салиф Кьосе – санитарка в стационара
Пенка Борисова Малинова - санитарка в стационара
Мариана Петкова Петрова - санитарка в стационара
Иванка Златанова Семковска - санитарка в стационара
Ваня Вълева Маташева - санитарка в стационара
Таня Георгиева Милева - санитарка в стационара

4.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА
Лапароскопска апаратура, Olympus
Торакоскопска апаратура, Olympus
Ултразвуков скалпел , Хармоник
Ултразвуков проктоскоп, Hal Dopler
Електронож за термоаблация, Cool Tip
Рентгенов апарат С рамо, Italray
Видеодуоденоскоп, Pentax

5. ТЕЛЕФОНИ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ КЪМ ВТОРА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА
1.Нач. Отделение - Проф.Д-р А. Учиков,дмн - 602 895 ;602 963;
2.Старши мед. специалист - 602 897;
3.Технически изпълнител - 602 897; 602 736;
4.Лекарски кабинет - 602 898;
5.Предоперативен сектор - 602 896;
6.Следоперативен сектор - 602 860;
7.Операционна зала - 602 728;
8.Амбулатория - вътр.551;

МОБИЛНИ СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ :
Ст.мед. специалист : 0882555899
Деж. Лекар: 0882270726
ЦЕНТРАЛА : 26 41 70

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
Информация за пациента
Тук ще намерите описания на заболявания и начините за тяхното лечение при нас. Заболявания на гръдна стена и вътрегръдни органи
*_ __-доброкачествени и злокачествени образувания на гръдна стена
*_ __-рак на белия дроб
*_ __-доброкачествени образувания на бял дроб
*_ __-ехинококоза на белия дроб (кучешка тения)
*_ __-остри и хронични плеврални изливи
*_ __доброкачествени и злокачествени образувания на медиастинума
*_ __ заболявания на Тимуса
Заболявания на хранопровода
*_ __-доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода
Заболявания на стомаха
* _ __- рак на стомаха
* _ __- гастро-интестинални стромални тумори (ГИСТ)
* _ __- доброкачествени заболявания на стомаха
* _ __- Язва на стомаха и дванадесетопръстника
* _ __- Пилорна стеноза
* _ __- Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
Заболявания на тънките черва
* _ __- Тумори на тънките черва
* _ __- Мекелови дивертикули
* _ __- Ендокринни тумори
Заболявания на дебелото черво
* _ __- Рак на дебелото черво
* _ __- Доброкачествена фамилна полипоза
* _ __- Вилозни тумори, аденоми
* _ __- Хроничен улцерозен колит
* _ __- Дивертикулоза на дебелото черво
Заболявания на ректума
* _ __- рак на ректума
* _ __- рак на аналния канал
* _ __- Хемороидална болест
* _ __- Перинеални абсцеси
* _ __- Перианални и перинеални фистули
Заболявания на черния дроб
* _ __- хепатоцелуларен карцином
* _ __- карцином на жлъчните пътища
* _ __- доброкачествени образувания на черния дроб
* _ __- Ехинококоза на черния дроб (кучешка тения)
* _ __- Портална хипертония
Заболявания на жлъчния мехур
* _ __- жлъчно-каменна болест
* _ __- остър холецистит
Заболявания на панкреаса
* _ __- рак на панкреаса
* _ __- остър панкреатит
* _ __- хроничен панкреатит
* _ __- кисти и псевдокисти на панкреаса
* _ __- Рак на папила Фатери
Заболявания на слезката
Хернии на предна коремна стена
* _ __- ингвинални хернии
* _ __- инцизионални хернии
Диафрагмални хернии
Остър апендицит
Илеус
Перитонит
Мезентериална тромбоза
Заболявания на Щитовидната жлеза
* _ __- Рак на щитовидната жлеза
* _ __- Полинодозна струма
* _ __- Аденом на щитовидната жлеза
* _ __- Базедопва болест
Заболявания на надбъбречната жлеза
Заболявания на млечната жлеза:
* _ __- Рак на млечната жлеза
* _ __- Фиброаденом на млечната жлеза
* _ __- Фиброкистична мастопатия
* _ __- Интрадуктален папилом
Заболявания на паратиреоидните жлези

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

...

Общи данни

Клиниката по Клинична токсикология е акредитирана за срок от 5 години с трето ниво на компетентност.
В клиниката са спазени изискванията на Стандарта по Клинична Токсикология.
Разположена е в блок №8 , База 1, бул. “В. Априлов” №15а (срещу Ректората на МУ) Клиниката има 12 легла и се състои от
функционален сектор за интензивно токсикологично лечение с 6 интензивно-реанимационни легла и Терапевтичен токсо-алергологичен функционален сектор с 6 легла.
Предмет на дейност са:

- Диагностика и лечение на остри на заболявания от въздействие на отрови - лекарства, токсични газове, пестициди, органични разтворители, тежки метали, наркотици, биологични токсини (от инсекти, змии и растения), алкохол, битови препарати
- Диагностика и лечение на тежки токсо- алергични състояния (ангиоедем, орален алергичен синдром, бронхоспазъм- астма, шок, генерализирана гигантска уртикария и съчетанията по между им).
- Детоксикация
- Съдебно-токсикологична експертиза за целите на досъдебното и съдебно производство
Лечението е чрез високо специализирана токсикологична и реанимационна дейност,
включително и чрез апаратна дихателна вентилация и се извършва от състава на клиниката.
Работи се по клиничните пътеки №№ 129, 291, 292, 293, 294, 295 и 296.
През консултативния кабинет на клиниката средногодишно преминават над 1200 болни с остри отравяния и токсо-алергични реакции.
В стационара се лекуват над 650 болни годишно.
Има възможност да се извършва и специализирана детоксикация срещу заплащане според ценоразписа на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД
В Клиниката се обучават съвместно с МУ- Пловдив:

- Студенти по медицина и фармация,
- Бакалаври по здравни грижи,
- Специализанти по клинична токсикология,
- Специализанти по вътрешни болести
- Специализанти по обща медицина
- Докторанти
- Фармацевти
Специалистите в клиниката са Републикански консултанти към Центъра за спешна помощ и експерти за целите на досъдебното и съдебно производство.

Ръководител :
доц. д-р Я.Илиев, дм \088802110405, 0882555808
032/602-403 лекари,
032/602-203 - сестри,
032/602-244 - ръководител (тел/факс)
Кадрови състав:
Ръководител:
доц. д-р Янко Тодоров Илиев, дм
Образование и професионална квалификация:
1968-1973 Гимназиално обучение, гимназия с преподаване на английски език, Пловдив
1974-1975 Редовна военна служба
1976-1981 Обучение във Висш медицински институт - Пловдив
1981 Лекар –магистър (диплом)
1989 Научен сътрудник ІІІ ст., Клиника ПЗ, ВМИ, Пловдив
1990 Специалност по вътрешни болести (диплом)
1991 Научен сътрудник –ІІ ст. Клиника по професионални заболявания, ВМИ, Пловдив
1992 Специалност по токсикология (диплом)
1993 Научен сътрудник І ст. Клиника по професионални заболявания, ВМИ, Пловдив
1994 Главен асистент, Клиника по професионални заболявания, ВМИ, Пловдив
2000 Дисертация, образователна и научна степен “доктор” (диплом)
2004 Доцент по токсикология
2007 Специалност по клинична токсикология (диплом)
2010 Здравен мениджмънт – магистратура (диплом)
Допълнителна квалификация
1989
1. Индивидуално обучение по интензивна терапия и дихателна реанимация –
КАРИТ , ВМИ, Пловдив (удостоверение)
2. Индивидуално обучение “Диагностика и лечение на острите отравяния” (удостоверение)
1994
Курс по Спешна кардиологична помощ (програма за партньорство в здравеопазването между Институт за международно здраве
на Мичигански щатски университет, болница “Спероу”, Лансинг, Мичиган и Институтска болница “св. Екатерина, София, България (сертификат )
1998
Абдоминална ехография – катедра по Рентгенология и Радиология, ВМИ, Пловдив (сертификат)
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз,
- Първа частна лекарска асоциация,
- Дружество на интернистите,
- Асоциация на клиничните токсиколози в България
Участие в проекти:
- 2 изследователски проекта (лекарство изпитване)- Биполарно разстройство, ІІІ ф. 2005, Шизофрения , ІІІ ф. 2006 г.
Професионален маршрут
- 1981 – 1984 Районна болница, гр. Димитровград, интернист
- 1984 – 1985 Дирекция народно здраве и социални грижи, гр. Хасково, специалист
- 1986 – 1988 ВМИ - Пловдив, Клиника по Професионални заболявания, профпатолог-интернист
- 1989 – 2004 Медицински факултет, МУ - Пловдив, Клиника по Професионални заболявания и Токсикология, интензивен токсикологичен сектор, токсиколог, старши ординатор –главен асистент
- 2005 - 2006 Началник отделение по токсикология и интензивно лечение, УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД , доцент в МУ- секция токсикология
- 2011 - Началник Клиника по Клинична токсикология, УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД , доцент в МУ- Фармацевтичен факултет, Катедра по фармакология и лекарствена токсикология
Научна продукция - Над 60 научни статии и съобщения в областта на токсикологията и вътрешните болести (1990-2014)
- Автор и редактор на 5 учебни помагала за студенти по медицина (2010-2014 г.)
- Съавтор в 2 учебни пособия за педиатри и ОПЛ (2010-2012 г.)
- Рецензент на 2 проекта (2009-2011)
- Рецензент на статии за научни списания
Учебно-преподавателска дейност
- Лектор по токсикология за студенти по медицина на български и на английски език
- Лектор по токсикология за бакалаври по здравни грижи
- Лектор по лекарствена токсикология за бакалаври помощник фармацевти
- Лектор по токсикология за бакалаври по биология в ПУ
- Ръководител на 4 специализанти по клинична токсикология (2008-2012)
- Ръководител на специализант по токсикология (2013)
- Ръководител на докторант
- Консултант на докторант
- Участник в държавни изпитни комисии по вътрешни болести и токсикология
Други
- Републикански консултант по токсикология към ЦСМП
- Вещо лице в областта на вътрешни болести и токсикология за до съдебното и съдебно производство – район Пловдив
- Частно практикуващ специалист-консултант

Д-р Саша Александрова Кръстева / Запрянова/

Образование и професионална квалификация
1974 - Лекар –магистър (диплома)
1974 - Асистент по анестезиология и реанимация -КАРИТ
1978 - Специалност по анестезиология и реанимация (диплома)
1993 – Специалност по токсикология (диплома)
Допълнителна квалификация
- 1984 - Курс по " Спешна помощ в медицината" и лектор в същия курс през 2010 г.
- 1994 Курс по Спешна кардиологична помощ (програма за партньорство в здравеопазването между Институт за международно здраве на Мичигански щатски университет, болница “Спероу”, Лансинг, Мичиган и Институтска болница “св. Екатерина, София, България (сертификат )
- 2006 - Курс за повишаване на педагогическата квалификация на преподавателския състав
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз
Професионален маршрут
- 1974– 1980 - Медицински факултет, Пловдив, КАРИТ –главен асистент, анестезиолог –реаниматор
- 1980 -1981 в анестезиолог-реаниматор в Алжир
- 1982-1989 - Медицински факултет, Пловдив, КАРИТ –главен асистент, анестезиолог –реаниматор
- 1989 - анестезиолог реаниматор и токсиколог в ОТИЛ и Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ. “Св. Георги” ЕАД, Пловдив
Научна продукция
- Статии и съобщения в областта на токсикологията и вътрешните болести (1980-2011)
- Съавтор в 2 учебни пособия за студенти по медицина (2010-2012 г.)
Учебно-преподавателска дейност
- Асистент по токсикология за студенти по медицина на български език.
- Административен главен асистент от 1989 г.
Други
- Републикански консултант по токсикология към ЦСМП
- Вещо лице в областта токсикологията за до съдебното и съдебно производство – район Пловдив
- Асоциация на клиничните токсиколози в България

Д-р Мария Георгиева Пранчева / Кумчева /
Образование и професионална квалификация
1974 - Лекар –магистър (диплома)
1974 - Асистент по анестезиология и реанимация -КАРИТ
1979 - Специалност по анестезиология и реанимация (диплома)
1993 – Специалност по токсикология (диплома)
Допълнителна квалификация
- 1984 - Курс по " Спешна помощ в медицината" и лектор в същия курс през 2010 г.
- 1994 Курс по Спешна кардиологична помощ (програма за партньорство в здравеопазването между Институт за международно здраве на Мичигански щатски университет, болница “Спероу”, Лансинг, Мичиган и Институтска болница “св. Екатерина, София, България (сертификат )
- 1996 - проект по програма "Еразмус" и специализация в Париж, Франция през 1996г.
- 2006 - Курс за повишаване на педагогическата квалификация на преподавателския състав
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз
- Асоциация на клиничните токсиколози в България
Професионален маршрут
- 1974– 1988 - Медицински факултет, Пловдив, КАРИТ –главен асистент, анестезиолог –реаниматор
- 1989 - анестезиолог реаниматор и токсиколог в ОТИЛ и Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ. “Св. Георги” ЕАД, Пловдив
Научна продукция
- Статии и съобщения в областта на токсикологията и вътрешните болести (1980-2011)
- Съавтор в 2 учебни пособия за студенти по медицина (2010-2012 г.)
Учебно-преподавателска дейност
- Асистент по токсикология за студенти по медицина на български език.
- Главен асистент, отговорник по учебната дейност от 1989 г.
Други
- Републикански консултант по токсикология към ЦСМП
- Вещо лице в областта на токсикология за до съдебното и съдебно производство – район Пловдив

Д-р Стоилка Георгиева Туфкова, дм
Образование и професионална квалификация
2000 - Лекар –магистър (диплома)
2002 -2005 Докторантура по клинична токсикология (диплома)
2006 – Специалност по клинична токсикология (диплома)
Допълнителна квалификация
2003 Курс по абдоминална ехография (сертификат)
2004 Курс за овладяване на западен език (сертификат)
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз
- Асоциация на клиничните токсиколози в България
Професионален маршрут
- 2001– 2002 – Младши лекар
- 2006 - клиничен токсиколог в Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ” Св. Георги” ЕАД Пловдив
Научна продукция - Статии и съобщения в областта на токсикологията и вътрешните болести (2002-2012)
- Съавтор в 2 учебни пособия за студенти по медицина (2010-2012 г.)
Други
- Републикански консултант по токсикология към ЦСМП

Д-р Веселина Веселинова Низамова
Образование и професионална квалификация
2003 - Лекар –магистър (диплома)
2009 – Специалност по вътрешни болести (диплома)
Допълнителна квалификация
2009 Курс по абдоминална ехография (сертификат)
2013 Специализира клинична токсикология
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз
Професионален маршрут
- 2004 – 2005 – лекар в ЦСМП -Пловдив
- 2006 - интернист в ОТИЛ и Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ” Св. Георги” ЕАД Пловдив

Д-р Мария Димитрова Мурджева –Манолова
Образование и професионална квалификация
- 1996- Лекар –магистър (диплома)
- 2005-2007 – лекар ЦСМП- Пловдив
- 2008 -2012 Специализант по клинична токсикология
- 2012- лекар в ККТ,
- 2013 – Специалист по клинична токсикология
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз

Д-р Станка Маринова Николова
Образование и професионална квалификация
- 2011 - Лекар –магистър (диплома)
- 2011- 2012 – лекар ЦСМП- Пловдив
- 2012- Специализант по клинична токсикология към Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ “ Св. Георги” ЕАД
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз

Медицински специалисти:
Румяна Красимирова Недева – старши мед.специалист
Образование:
- 2000г - ВМИ-Пловдив-. ОКС-“Бакалавър” Специалност “Здравни грижи”
- 1998г - Медицински колеж Хасково. Висше образование на ОКС, Специалист
Професионално развитие:
- 2000-2011г. Акушеро-гинекологична клиника УМБАЛ”Св.Георги”гр.Пловдив акушерка
- 2012 Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ “Св. Георги”гр. Пловдив, Старши мед.специалист.
Манолка Костадинова Ямалиева
Образование:

- 1973 Медицински колеж , средно специално, мед. сестра
- 1995 Медицински колеж, полувисше, мед. сестра.
Професионално развитие
- 1973-1974 Детска ясла гр. Пловдив. мед. сестра
- 1975 -1976 УМБАЛ “Св. Георги”. УНГ мед. сестра
- 1976 -1977 УМБАЛ “Св. Георги”. Проф. к-ка, мед. сестра
- 1977 -1979 УМБАЛ “Св. Георги”.Кардиология, мед. сестра
- 1979 -1989 УМБАЛ “Св. Георги”. КАРИТ , мед. сестра
- 1989г - УМБАЛ “Св. Георги”. Клиника по клинична токсикология, ст. мед. сестра.
Елена Петкова Вълева
Образование

- МК Пловдив 1997г. мед. сестра, полувисше
Професионално развитие
- 1997 -1999 МБАЛ Пловдив, клиника по урология, мед. сестра.
- 1999 -2006 МБАЛ Св. Пантелеймон”, неврологично отделение, мед. сестра.
- УМБАЛ “Св. Георги”, Клиника по клинична токсикология, мед. сестра
Мерием Хрюстем Халил
Образование
- 1987 г. ИПЗКССО-Хасково.м.с.детски профил ,Средно спец.образование
- 1995 г.МИ Пловдив, мед.сестра –детски проф.полувисше
Професионално развитие
- 1988 -1989 г -Детска ясла №30 гр. Пловдив, мед. сестра.
- 1991 - УМБАЛ “Св. Георги”гр.Пловдив, клиника по клинична токсикология, мед. сестра
Катерина Тотева Тотева
Образование

1990 г - ПМИ гр. Стара Загора, мед. фелдшер
Професионално развитие
- 1991 - 1995 ФЗП с. Чехларе-обл. Пловдив, фелдшер
- 1995 - 2000 ФСМП общ.Опан, гр. Стара Загора, фелдшер
- 2003 - УМБАЛ“Св. Георги”гр. Пловдив. клиника по клинична токсикология, мед. сестра
Виолета Иванова Митева
Образование

- 1977 - Медицински колеж, средно-специално , мед. сестра общ профил
- 1996 - Медицински колеж - Пловдив. Полувисше, мед. сестра.
Професионално развитие
- 1977 - 1978 Болница Бр. Шукеров” гр. Смолян, вътрешно отделение, мед. сестра
- 1979 - 1992 МБАЛ гр.Пловдив – детско отделение, унг отделение, неврологичен кабинет, гастроентерологичен кабинет
- 1993 -1995г. Централна болница в гр.Завия,Либия, мед. сестра
- 1997 -2003г. МБАЛ “Пловдив”. Отделение по хемодиализа , ст. м. сестра
- 2004 - 2007 “Нърсингхом” Англия, senior nursing care, м.с.
- 2008 -УМБАЛ“Св. Георги”гр. Пловдив Клиника по клинична токсикология, мед. сестра
Елена Мирчева Ангелова
Образование

- 1973 г Мед. Колеж Пловдив. средно спец. Медицинска сестра.
- 1995 г Мед. Колеж- Пловдив.полувисше, Медицинска сестра.
Професионално развитие
- 1974-1991, УМБАЛ“Св. Георги”гр.Пловдив, КАРИТ, Мед. сестра.
- 1991г. УМБАЛ “Св. Георги”гр. Пловдив, Клиника по клинична токсикология, мед. сестра.
Санитари
- Радка Гечкова
- Славка Зорилова
- Росица Гарабитова
- Невена Малинова
- Надежда Георгиева
- Кремена Зорилова / Божидар Бойчев
....
Начало

КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ И ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по педиатрия е създадена през 1946 г. от проф. Иван Андреев на базата на съществуващото от 1932 г.
Детско отделение към Първостепенна държавна болница.
От създаването си тя е база и на Катедрата по педиатрия.
При създаването си в нея са се лекували деца от новородени до 14-годишна възраст от общопедиатрична и инфекциозна патология.
През 50-те години на 20 век от нея се отделя Клиниката по инфекциозни болести като причината е основно появата на стандарти
за хигиенно-епидемиологична дейност при инфекциозните болести. През 80-те години се обособява отделение по неонатология.
От 1983 г. до 1987 г. съществува единно детско интензивно отделение, което успешно и ефикасно лекува новородени и по-големи деца.
Впоследствие интензивното отделение за новородени става част от Клиниката по акушерство и гинекология. От 2000 г.
към Клиниката е прибавен и Медико-генетичния център и тя придобива настоящото си име.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по педиатрия и генетични заболявания е ситуирана в две долепени и свързани отделни сгради в База I
/Tерапевтични клиники/на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД - Пловдив, бул.”Васил Априлов” 15А.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката изпълнява лечебно-диагностична дейност от трето ниво на компетентност съгласно Медицински стандарт по „Педиатрия“.
Тя се състои от следните отделения и звена:
• Отделение по реанимация и интензивно лечение с 6 легла. В него се извършва реанимация и съвременна интензивна терапия на
пациенти от клиниката или преведени от други болници с живото заплашващи състояния - кома, остри отравяния, епилептичен статус,
тежка дихателна, сърдечна, чернодробна и бъбречна недостатъчност и др.
• Звено „пулмология и алергология“ с 20 легла. В него се провежда адекватно лечение на деца с пневмония, бронхиална астма и други инфекциозни,
алергични и вродени заболявания на дихателната система, които подлежат на болнично лечение.
Към звеното функционира и център за лечение на болни с муковисцидоза. Проследяват се и деца с хронична пневмония и тежки респираторни алергози.
• Звено „детска онкохематология“ с 18 легла. В него се провежда конвенционална химиотерапия при злокачествените хемопатии и солидни тумори,
съобразена с европейските стандарти. Функционират мултидисциплинарни екипи за комплексни грижи при вродени анемии и коагулопати.
Провежда се съвременно диагностично уточняване и заместително лечение при първични имунни дефицити. Към звеното функционират и трансфузионен
център за болни с хронични хемолитични анемии, както и център за диспансеризация на деца с онкохематологични заболявания.
Звеното е референтен център за страната на флоуцитометрично проследяване за минимална резидуална болест при остра лимфобластна левкемия при деца.
• Звено „детска неврология“ с 12 легла. Провежда се лечение и диагностика на всички неврологични заболявания в детска възраст- епилепсия,
централни и периферни парези, нарушения в равновесието и други. Извършва се етиологично уточняване на детска церебрална парализа,
вродени аномалии, умствено изоставане, аутизъм и други вродени и придобити заболявания, засягащи нервната система.
Към звеното функционират кабинети по електроенцефалография, по електромиография,евокирани потенциали и по мозъчна ехография.
То е водещ център за страната е по отношение отклонения в нервно-психическото развитие.
• Звено “ранна интердисциплинарна рехабилитация на нарушения в развитието и за промоция на менталното здраве в ранна детска възраст“
с 3 легла. Извършва се комплексна диагностика на деца с ДЦП и други моторни, речеви и поведенчески нарушения. Оборудван е кабинет
за видео-диагностика на интеракциите майка-дете. Провежда се кинезитерапия по Войта и други методи. Психологическата и педагогическа
терапия са по методите на Монтесори, Папушек и други автори.
• Звено „детска ендокринология“ с 6 легла. Извършва модерно лечение и диагностика на деца с диабет, затлъстяване, заболявания на щитовидната
и другите жлези с вътрешна секреция, на нарушения в растежа и половото развитие. Звеното е снабдено с апарат за 24-часово
мониториране на нивото на кръвната захар. Провежда се ехографска диагностика на щитовидната жлеза.
Към звеното е изграден и център за обучение на болни с диабет.
• Звено „детска гастроентерология и детска нефрология“ с 15 легла. Извършва модерна диагностика и терапия на уроинфекции,
гломерулонефрити, нефротичен синдром и други инфекциозни, вродени и имунни заболявания на отделителната система,
както и на гастрити, дуоденити, язви, колити, хепатити и други заболявания на храносмилателната система в детска възраст.
Освен това тук се диагностицират и лекуват и новородени с удължена жълтеница и деца с не наддаване на тегло, повръщане или хронична диария.
Към звеното има кабинет по коремна ехография и кабинет по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия.
• Звено „кардиология и ревматология“ с 6 легла. Тук се изследват и лекуват деца с вродени сърдечни малформации,
придобити заболявания на сърцето, ритъмни и проводни нарушения на сърцето, артрити и други вродени и придобити
заболявания на опорно-двигателния апарат. Към звеното съществува кабинет по електрокардиография и по ехокардиография.
Извършва се и 24-часово мониториране на ЕКГ и артериално налягане.

Други структури:
• Кабинет по психология – извърша се диагностика и психологическа терапия с деца с когнитивни, емоционални и поведенчески нарушения.
• Детска кухня – осигурява диетично лечение на хоспитализираните деца.
• Клиниката е в непосредствена близост доЗвено „Педиатрия“към Отделение по Спешна медицина и до Отделението по образна диагностика за деца.

Клинични пътеки, по които клиниката работи през 2014г.:

КП № Наименование
1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 Субарахноиден кръвоизлив
5 Остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
6 Остра и хронична демиелинизиращаполиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация
7 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенниболкови
синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулернинекоренчеви и коренчевиболкови синдроми
8 Диабетна полиневропатия
10 Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 г.
12 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0 – 18 г.), засягащи ЦНС
14 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС
и моторния неврон (ЛАС), с продължителна апаратна вентилация
15 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
16 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация
17 Мултиплена склероза
18 Епилепсия и епилептични пристъпи
19 Епилептичен статус
22 Миастениягравис и миастенни синдроми при лица под 18 г.
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
24 Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
29 Болест на Крон и улцерозен колит
30 Заболявания на тънкото и дебелото черво
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
32 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
35 Хронични вирусни хепатити
36 Хронични чернодробни заболявания
37 Хронични диарии при лица под 18-годишна възраст
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
53 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация
55 Заболявания на миокарда и перикарда
56 Ритъмни и проводни нарушения
57 Артериална хипертония при деца
58 Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 г.
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
63 Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 г.
65 Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 г.
67 Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 г.
69 Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 г.
90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
93 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 г.
97 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 г.
98 Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
98 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
100 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 г.
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
102 Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст
103 Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст
105 Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 г.
106 Заболявания на щитовидната жлеза
107 Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика
109 Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 г.
111 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 г.
113 Метаболитни нарушения при лица под 18 г.
116,1 онсервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
116,2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни
129 Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
251 Левкемии
252 Лимфоми
253 Хеморагичнидиатези. Анемии
254 Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст
273 Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения
274 Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
287 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 г.
289 Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 г.
292 Токсоалергични реакции при лица под 18 г.
294 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 г.
295 Фалоидно гъбно отравяне
296 Болест на Лайел
297 Палиативни грижи при онкологично болни
306 Лечение на доказани първични имунодефицити
308 Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

Специфични дейности:
В клиниката са създадени следните специализирани центрове:

• Трансфузионен център за болни с хронични хемолитични анемии;
• Център за диспасеризация на деца с онкохематологични заболявания;
• Диабетен център;
• Център за лечение на деца с муковисцидоза;
• Звено за интердисциплинарна диагностика и рехабилитация на нарушенията в нервно-психическото развите.
Клиниката няма договор с РЗОК за амбулаторна дейност!
В клиниката не се извършват амбулаторни прегледи!

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2013 г. в Клиника попедиатрия и генетични заболявания са обслужени 5 302 пациенти.

ЛЕГЛОВА БАЗА: 86 легла (80стандартни и 6 интензивни легла)

ОБОРУДВАНЕ:
Клиниката е оборудвана с всичко необходимо за изпълнение на лечебно-диагностичната дейност по всички субспециалности на педиатрията:

• Отделение по реанимация и интензивно лечение е обзаведено с апарати за изкуствено дишане, дефибрилатор, монитори за следене на
виталните функции, перфузори, инфузионни помпи, кувьози, апарат за фототерапия, подвижен рентгенов апарат и др.
• За изпълнение на дейностите по ОРИЛ, разполага с модерна фототерапевтична система, приложима при неонатални жълтеници;
• Звеното по детска пулмология разполага с апарат за измерване на външното дишане;
• Звеното по детска онкохематология е обзаведено с модерни микроскопи и ехограф и има на разположение модерна и надежнацитологична
и биохимична лаборатория и два флоуцитометъра;
• Звеното по детска неврология има пълен набор диагностични средства – висококачествен видео-електроенцефалограф,
апарати за електромиография и евокирани потенциали, ехоенцефалограф за образна и доплерова диагностика,
психолог за изследване на когнитивни функции, емоционални и поведенчески нарушения. То има достъп до модерна генетична и метаболитна диагностика;
• Звеното по детска ендокринология разполага с апарат за постоянно измерване на кръвната захар;
• Звеното по детска гастроентерология е оборудвано с модерни фиброгастроскопски и фиброколонскопси апарати и с апарат за анестезия.
• Звеното по детска кардиология разполага с надежден ехокардиограф и холтер-апарати за електрокардиограма и измерване на артериално налягане.
Клиниката е богато компютъризирана и разполага с електронен архив от 1995 г.клиничните пътеки, за които е сключила договор с РЗОК.

ЕКИП:

1.Проф. д-р Иван Ст. Иванов, дм – Началник клиника
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор”, Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска неврология.
Член на: БЛС и на редакционната колегия на сп. FoliaMedica

В звено „Детска пулмология и алергология“:

2. Д-р Диана Иванчева (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия.

3. Проф. Мирослава Бошева, дм (ръководител на Катедрата по педиатрия медицинска генетика)
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия;
Член на: Редколегията на списание „Наука пулмология“.

4.Д-р Нели Генкова-Янева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия.
Член на: Българска педиатрична асоциация, Българска асоциация по детска пулмология, EuropeanCysticFibrosisSosiety.
Ръководител на Муковисцидозен център за Южна България.

Звено „Детска онкохематология“:

5. Д-р Ангелина А. Стоянова (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и клинична хематология.
Основател на съвременното онкохематологично звено на клиниката.
Член на: Множество български и международни научни организации.

6. Доц. Мария И. Спасова, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина;Научно звание “Доцент”; Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, клинична онкология и хематология.

7. Д-р Иван Н. Мумджиев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и клинична хематология.

8. Д-р Лилия Р. Иванова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия.

9. Д-р Хасан А. Бурнусузов, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности:Педиатрия.

10. Д-р Анна К. Карастанева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.

Детска неврология:
11. Д-р Илиана Х. Пачева, дм (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска неврология.
Член на: Международното дружество по главоболие; Европейското дружество по детска неврология;
Българско педиатрично дружество; Дружество по детска неврология и психология на развитието.

12. Д-р Маргарита В. Панова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска неврология.
Член на: Европейското педиатрично неврологично дружество; Българско педиатрично дружество;
Дружество по детска неврология и психология на развитието.

13. Д-р Иглика Г. Соткова-Иванова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Детска неврология.

14. Д-р Ралица В. Йорданова-Козарева
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.

Звено “ранна интердисциплинарна рехабилитация на нарушения в развитието и за промоция на менталното здраве в ранна детска възраст“:

15. Д-р Ина Е. Генева, дм (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Докторпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска неврология.
Член на: Българско педиатрично дружество; Дружество по детска неврология и психология на развитието;
Асоциация по електромиография и евокирани потенциали; Европейско дружество по детска неврология.

16. Д-р Йорданка Н. Пискова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина. Придобити клинични специалности: Нервни болести.
Член на: Дружество по детска неврология и психология на развитиетои на WAIMH.

17. Симеон И. Чуканов - педагог
ПУ ” Паисий Хилендарски”.
Специалности: Бакалавър по социална педагогика.
Следдипломна квалификация по Монтесори педагогика в Интернационална академия за развитие и рехабилитация в университета
„Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.

18. Елена А.Чуканова- педагог
ПУ ” Паисий Хилендарски”
Специалности: Магистър - педагог.
Следдипломна квалификация по Монтесори педагогика в Интернационална академия за развитие и рехабилитация
в университета „Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.

19. Ренета А. Паунчева - психолог
СУ” Св. Климент Охридски”
Специалности: Магистърпо психология.
Следдипломна квалификация по рехабилитация на развитието в университета „Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.

20. Светлана Д. Кръстанова - кинезитерапевт
НСА; ИСУЛ – София
Специалности: Бакалавър по кинезитерапия от НСА; Магистратура по медицинска физкултура в ИСУЛ – София.

Детска ендокринология:
21. Доц. Нарцис Н. Калева-Ходжева,дм(завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Докторпо медицина, Научно звание “Доцент”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска ендокринология.
Член на: Българската педиатрична асоциация; Дружеството по ендокринология; Българското сдружение на детските ендокринолози, ESPE, ISPAD.

22. Проф. Ескапет К. Караханян, дмн
Медицински Университет
Специалности: Докторпо медицина, Научно звание “Професор”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска ендокринология и болести на обмяната.
Основател на специалността детска ендокринология.
23. Д-р Елена В. Василева-Калинчева
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска ендокринология.

24. Д-р Цветана А. Цветанова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска ендокринология.

Детска гастроентерология и детска нефрология:

25. Д-р Дафина Г. Грозева (завеждащ звеното)
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, профилиран специалист по детска гастроентерология, фиброгастроскопия и коремна ехография.

26. Проф. Борис Г. Бойкинов, дмн
Медицински Университет
Специалности: Докторпо медицина, Научно звание “Професор”
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска нефрология.
Един от създателите на специалността детска нефрология.

27. Д-р Петьо Г. Хаджийски
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрияи детска гастроентерология.

28. Д-р Мина Б. Димова-Йонкова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности:Педиатрияи детска гастроентерология.

29. Д-р Кръстина Х. Стефанова-Кели
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрияи детска нефрология.

Детска кардиология и ревматология:

30. Д-р Любов А. Чочкова-Букова (завеждащ звеното) Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности:Педиатрияи детска ревмокардиология.

31. Д-р Василка Т. Джеджерова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрияи детска ревмокардиология.

32. Д-р Анастасия И. Шишманова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрияи детска ревматология.
Член на: Българското педиатрично дружество; Члена Българското дружество по ревматология.

33. Д-р Надежда Г. Джелепова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска кардиология.

Отделение по реанимация и интензивно лечение:

34. Проф. Тоньо И. Шмилев, дм - Началник на отделението
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия.

35. Д-р Иван В. Янков
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска гастроентерология; свободен докторант по педиатрия.

36. Д-р Иван И. Стоев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия.

37. Д-р Иванка Илиева Алексиева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия.

36. Д-р Петя П. Маркова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия; специализант по детска нефрология.

37. Д-р Вилиана Н. Драгнева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия; специализант по детска кардиология.

38. Д-р Николай К. Гечев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия; специализант по детска нефрология.

39. Д-р Костадин И. Кетев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска пулмология и фтизиатрия.

40. Д-р Бонка Г. Маринска
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия.

41. Д-р Димитър Н. Чаталбашев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Анестезиология и реанимация.

Специалисти по здравни грижи:
В клиниката работят 53 специалисти по здравни грижи, които изпълняват функциите на медицински сестри или старши медицински сестри.
Те са отдадени на грижите за болните деца. Мнозинството от тях притежават огромен опит при тяхното лечение и обгрижване.
Съветите им за храненето и отглеждането на децата са ценни за родителите.
42. Старша медицинска сестра Снежана Миткова Делева– към Клиника по педиатрия и генетични заболявания.
43. Старша медицинска сестра Ирина Георгиева Георгиева – към Отделение по реанимация и интензивно лечение.

Други специалисти с висше образование:
Анелия Н. Петкова – магистър по психология; специализирала диагностична и консултативна психология и психотерапия.
Съдебен експерт и член на множество други експертни съвети. Даниела Д. Димитрова –магистър по приложна социална психология.

КОНТАКТИ:
Началник клиника: факс - 032/ 602-295
Канцелария: 032/ 602-247
Архив, епикризи: 032/602-586
ОРИЛ: 032/ 602-255
Детска пулмология и алергология: 032/602-248
Детска неврология: 032/602-251
Детска онкохематология: 032/602-252
Детска ендокринология: 032/602-253
Детска кардиология: 032/602-513
Детска гастроентерология и нефрология: 032/602-542
ЕЕГ, ЕМГ, евокирани потенциали: 032/602-468
Психолог: 032/602-546

Уважаеми пациенти, молим Ви да звъните в отделенията само при спешни случаи. За информация използвайте е-mailна клиниката:
klinikadetska@gmail.com или звънете на канцеларията на клиниката на телефон: 032/ 602-247Начало