структура » СТАЦИОНАРЕН БЛОК

КЛИНИКА ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ ЗА ДЕЦА

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ И ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИТЕ НА ОБМЯНАТА

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ХИГИЕННО-ЕПИДЕМОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (КАИЛ)

КЛИНИКА ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА


УНГ

Клиниката е базирана на 6-ти етаж, западно в Хирургичен блок на УМБАЛ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. В УНГ клиника са спазени хигиенните изисквания за осъществяване на дейността. Със заповед на Изпълнителния директор броят на болничните легла е определен на 40, разположени в 18 стаи. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла и със самостоятелни санитарни възли. Клиниката има 1 амбулаторен-приемен кабинет в база І, аудиометричен и отоневрологичен кабинет. Клиниката разполага с 2 операционни зали, разположени в самостоятелно обособен Операционен блок на етажа на клиниката. Клиниката разполага с две манипулационни, две превързочни, стаи за дежурните лекари, сестри и санитари, складове за чисто и мръсно бельо и други помощни помещения. В административния сектор са кабинетите на лекарския състав (преподаватели и ординатори), техническия секретар, учебна зала за студенти и специализанти, рапортна зала.. За своето съществуване от 1945 година клиниката по оториноларингология се е утвърдила, като най-високо квалифицирано оториноларингологично заведение в Южна България, в която специализират ежегодно голям брой лекари. Тя е база за обучение по заболявания на ушите, носа и гърлото, за студенти по медицина и стоматология от Медицински Университет - Пловдив. Дейността в клиниката по ушно-носно-гърлени болести се осъществява при спазване на медицински стандарт утвърден с НАРЕДБА № 35 от 08 юли 2009г., които включва:

Диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на Ушно -носно-гърлените заболявания, рехабилитация на слуха и говора за всеки пациент със заболяване от областта на ушно-носно-гърлените болести.

Изследване и определяне на функцията на слуховия и вестибуларния анализатор; слухопротезиране - специфична дейност за специалността. медицинска експертиза;
експертиза на работоспособността;
съдебно-медицинска експертиза;
Консултативна и методична помощ:
Пряко или по документи консултиране на клинични случаи по искане на лекуващ лекар (екип) или консултации на пациент с ушно-носно-гърлено заболяване в друга клиника или отделение; подпомагане организацията на плановите и спешните медицински дейности. Реконструктивна и функционална хирургия "ушно-носно-гърлени болести".

Дейности в областта на общественото здравеопазване.

Научно-преподавателска дейност в областта на ушно-носно-гърлените болести. Професионална квалификация по ушно-носно-гърлени болести и нива на оказваната медицинска помощ: Лечебна дейност на пациенти с ушно-носно-гърлени заболявания се оказва от лекари със следната професионална квалификация: лекар, специализиращ "Ушни, носни и гърлени болести"; лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести"; лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" с допълнителна квалификация; Лекарите специализиращи в клиниката по "Ушно-носно-гърлени болести", извършват дейност по ушно-носно-гърлени болести (диагностично-лечебни процедури) под професионалното ръководство на лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" в съответствие с нормативните изисквания и програма за обучение; Лекарите с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" с допълнителна квалификация – извършват дейности по ушно-носно-гърлени болести (диагностично-лечебни процедури), самостоятелно, с висока степен на професионална компетентност.
Следдипломната квалификация и продължаващо обучение се осъществяват по ред, определен с нормативна уредба.


Водещи научни направления в катедрата по УНГ болести:


І. Онкология:
1.Оперативно лечение при пациенти с карциноми на ларинкса и хипофаринкса. Нови оперативни методики за функционална хирургия на ларинкса.
2.Оперативно лечение при пациенти с тумори на слюнчени жлези, нос и околоносни кухини, щитовидна жлеза и др. тумори на главата и шията.
3.Гласова рехабилитация и лечение на последиците при рака на ларинкса и хипофаринкса.
4.Хирургично лечение на злокачествените образувания на езика и устната кухина.


ІІ. Отология:
1.Оперативно и консервативно лечение при остри и хронични заболявания на външното и средното ухо.
2.Диагностика и консервативно лечение при различни форми на глухота и нарушение функцията на вестибуларния апарат.


ІІІ. Обструктивна сънна апнея.
1.Диагностика и оперативно лечение.


ІV. Ринология.
1.Ендоназална микроендоскопска хирургия на носа, синусите и слъзните пътища в детска възраст.
2.Функционална естетична хирургия на носа.
3.Ендоназална синус хирургия при патология на околоносни кухини и базата на черепа.
4.Функционално изследване на носно дишане.
5.Изследване на обонянието.


V. Аудиология и отоневрология. Слухопротезиране.
1. Диагностика вестибуларни заболявания /Стабилометрия, нистагмометрия и др./
2. Диагностика на заболявания на слуховия анализатор и нервус фациалис /импедансметрия, акустична рефлексо метрия, ниво диагностика/.
3. Слухопротезиране на възрастни и деца.
4. Изследване на слухови евокирани потенциали при новородени и малки деца.
5. Невроотология.


VI. Пластична и реконструктивна хирургия.
1.Пластична и функционална ринопластика.
2.Пластична и реконструктивна хирургия на лице , глава и шия.


VII. Детска оториноларингология.


VIII. Алергични заболявания на горните дихателни пътища.


IX. Чужди тела в трахея, бронхи и хранопровод.


За изпълнение на рутинни и специфични дейности клиниката по "Ушно-носно-гърлени болести"разполага с:


Приемно-спешен кабинет който е оборудван: медицинска кушетка, стол за лекаря, стол за пациента, инструменти за ушно-носно-гърлени прегледи (шпатули, носни и ушни спекулуми с различни размери, носни и ушни пинцети, ларингеални огледала с различни размери), спиртна лампа, отоскоп, балон на Полицер, челни огледала, камертони (С128 и С2048), ушна спринцовка, микроскоп за амбулаторни нужди, апарат за кръвно налягане, стетоскоп, негативоскоп, ушно-носно-гърлени хирургични инструменти и превързочни материали за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи, лекарствен шкаф, система за аспирация.

Аудиологичен кабинет:
- специална обезшумена кабина или стая;
- клиничен аудиометър;
- тимпанометър (III ниво на компетентност);
- импедансметър (III ниво на компетентност);
- тонална надпрагова аудиометрия;
- говорна аудиометрия;
- детска игрова аудиометрия;
- евокирани слухови потенциали;
- отоакустични емисии;
- електроаудиометрия;
- настройка на кохлеарни имплантанти;


Отоневрологичен кабинет:

а) извънболнична помощ:
- аудиометър за тонална аудиометрия;
- очила на Френцел;
- спринцовка 100 куб. см по Александър;
- хронометър; - начертани три кръга на пода с диаметър 50 см, 1 м и 1,5 м с две перпендикулярни линии за тестовете на Фукуда, Унтерберг и Бабински-Вайл;
б) болнична помощ (III ниво на компетентност):
- клиничен аудиометър за конвенционална и говорна аудиометрия;
- нистагмограф (видеонистагмограф);
- връщателен стол - механичен или електрически.


Фониатричен кабинет:
- фонетограф;
- стробоскоп.


Клиниката по УНГ болести притежава необходимото оборудване в лечебно заведение за болнична помощ, за III ниво на компетентност:
а) стандартно болнично оборудване;
б) хирургичен инструментариум за осъществяване на обема хирургически дейности;
в) хирургични консумативи, превързочни материали;
г) възможности за изследване на слуховия и вестибуларния анализатор и гласовия апарат;
д) системи за аспирация, за сгъстен въздух, за кислород;
е) проектор за диапозитиви, екрани, видеокасети за обучение, мултимедия (клиниката е база за обучение).


Общо и специализирано оборудване в операционен блок на клиниката.
а) операционен микроскоп;
б) операционен лазер;
в) операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на извършваните хирургични намеси;
г) операционна лампа - основна, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;
д) възможности за ендоскопска хирургия на ушно-носно-гърлените органи;
е) сателитно осветително тяло, включително подвижна лампа;
ж) електрокаутер;
з) система за аспирация - централна, както и чрез допълнителна вакуумна помпа;
и) анестезиологично оборудване съгласно медицинския стандарт "Анестезиология и интензивно лечение";
й) медицински изделия и превързочни материали


В сферата на своята дейност УНГ клиника изпълнява клинични пътеки, според изискванията регламентирани от НЗОК, както следва:

Клинични пътеки:
КП № 95 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
КП № 114 Глухота – диагностика и консервативно лечение
КП № 116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден
КП № 116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни  
КП № 118 Хирургично лечение при заболявания на външното ухо и тъпанчевата мембрана
КП № 119 Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха  
КП № 120 Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците
КП № 121 Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята  
КП № 122 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шията и шийни метастази
КП № 123 Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/със обща анестезия
КП № 127 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода  
КП № 128 Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
КП № 259 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност
КП № 260 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност  
КП № 261 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност  
КП № 262 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност  
КП № 263 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията  
КП № 264 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област  


В УНГ клиника са спазени хигиенните изисквания за осъществяване на дейността . УНГ клиника разполага с правилник за вътрешния ред, който е съобразен с ПУДВР на УМБАЛ - ПЛОВДИВ. Спазват се правилата за взаимовръзка и комуникация с диагностичните и лечебни структури в лечебното заведение. В клиниката се събират, обработват и анализират данни за:

Движението на пациентите (постъпили, приведени в други медицински структури, приведени в други лечебни заведения и причините за това, изписани, починали).
използваемостта на капацитета.
средната продължителност на болничния престой.
Забелязва се положителна тенденция за намаляване на средната продължителност на болничния престой.

Човешки ресурси. Кадровата осигуреност на клиниката е съобразена с броя на болничните легла и спецификата на дейността. Клиниката разполага с 15 лекари, от тях 4 хабилитирани лица, 9 оториноларинголози и 2 лекари без специалност. 13 от лекари са с призната специалност по УНГ болести и 1 с призната втора специалност – онкология. Сестринския състав е съобразен с броя на леглата и спецификата на дейността. В клиниката работят 17 медицински сестри, една от които е „Старша медицински специалист” с квалификационна степен „Магистър” 2 от медицински специалисти са с със степен „Бакалавър” и 3 операционни мед.специалисти. В клиниката работи 1 технически изпълнител. Помощния персонал е от 10 санитари, двама от тях са операционни.

Ръководител / Началник клиника и Ръководител катедра по УНГ болести/.
Проф. д-р Илия Петков Йовчев,дмн
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1964-1971г.
Медицинска академия - 1980 г.
Диплома за призната специалност по ушно –носно-гърлбени болести -1991 г.
Научна степен „ кандидат на медицинските науки” -1994 г.
Научна степен ДМН – 2005 г.
Научно звание „ Доцент „ -2007г.
Научно звание „ Професор” 2008г.
Специализации в Германия , Дания и САЩ
Проф. Йовчев е асистент при катедра по УНГ болести,от 22.09.2012г., от 1995 г. Декан МФ-МУ-Пловдив, от 2000-2004 г. Изпълнителен директор на УМБАЛ ”Св. Георги”ЕАД Пловдив, от 2005г. е Началник клиника и Ръководител катедра УНГ болести. Бил е научен ръководител на четирима свободни докторанти, успешно защитили кандидатски дисертации.
Има 76 научни публикации в наши и чужди списания, както и многобройни участия с доклади – 152 в страната и чужбина. В това число на световни и европейски конгреси. Член е на редколегията на сп. “Българаска оториноларингология” и сп. “Ото-рино-ларингология”.


Доц. д-р Спас Стефанов Консулов,дм
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1975-1981
Доц. Консулов е асистент към ВМИ от 1984г.
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1987г.
Медицинска академия , ВМИ Пловдив – 2002г.
Диплома Образователна и научна степен „ Доктор” – 2002г.
Научно Звание „ Доцент” – 2009г.
Специалност „ Здравен мениджмънт” ОКС „ МАГИСТЪР” 2009
48 научни публикации в наши чужди издания.
4 Публикации с импакт фактор.
18 участия в научни и изследователски форуми.
19 цитирания в чужди и български списания.
3 цитирания в чужди списания с импакт фактор.


Доц. д-р Диляна Вичева Вичева,дм
Висш медицински институт Пловдив Диплома за завършено висше образование– 1995г.

Доц. Диляна Вичева е асистент към ВМИ от 1997г.
Висш медицински институт Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно-носно- гърлени болести– 2000г.
Образователна научна степен „ Доктор” 2002г.
Научно звание „ Доцент” – 2006г.
32 - Доклади изнесени на национални конгреси и конференции като автор и в съавторство.
36 - Доклади изнесени на Международни конгреси и конференции като автор и в съавторство.
52 - Публикации отпечатани в национални списания и сборници.
15 - Публикации отпечатани в международни списания и сборници.
5 - Монографии
19 - цитирания в чужди и български списания
3 - цитирания в чужди списания с импакт фактор
25 - постери изнесени на международни конгреси и конференции


Д-р Иван Атанасов Гюлев
Медицинска академия Медицински факултет Пловдив – 1969-1976
Д-р Иван Гюлев е асистент към ВМИ от 1981г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1982г.


Д-р Димитър Георгиев Николов
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1973-1979
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1988г.
Д-р Николов е асистент към ВМИ от 1988г.
През 1991 е провел индивидуално обучение по бронхоскопия в Медицинска академия – София.


Д-р Георги Борисов Елшишки
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1974-1980
Д-р Елшишки е асистент към ВМИ от 1984г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1984г.


Д-р Анка Петрова Тодоринска - Бешкова
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1975-1982
Д-р Бешкова е асистент към ВМИ от 1990г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1991г.
През 1991 е провела индивидуално обучение по Аудиология и отоневрология. в Медицинска академия – София.


Д-р Радослав Кирилов Симеонов
Висш Медицински институт „ Ив.П. Павлов” Пловдив, 1975-1982
Д-р Симеонов е асистент към ВМИ от 1990г
Медицинска академия. Диплома за призната специалност по ушно-носно-гърлени болести -1989г.


Д-р Димитър Димитров Пазарджиклиев
Висш медицински институт Пловдив Диплома за завършено висше образование– 1999г.
Д-р Пазарджиклиев е асистент към ВМИ от 2003г.
Висш медицински институт Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2004г.
Образователна научна степен „ Доктор” 2007г.


Д-р Калина Иванова Маджарова – Николова
Висш медицински институт Пловдив Диплома за завършено висше образование– 1996г.
Медицински Университет Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2008г.
През 2008 е провела индивидуално обучение по Аудиолометрия в Медицински Университет – София.


Д-р Атанас Иванов Гюлев
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование– 2004г.
Медицински Университе Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2012г.
Д-р Гюлев е асистент към МУ пловдив от 2011г.


Д-р Димче Ицо Марковски
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование– 2003г.
Медицински Университет Пловдив Свидетелство за призната специалност по ушно –носно-гърлени болести– 2011г.


Д-р Стефан Спасов Консулов
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование– 2008г.
Д-р Консулов е асистент към МУ Пловдив от 2011г.


Д-р Никола Петров Криворов
Медицински Университет Пловдив медицински факултет Диплома за завършено висше образование


Старша медицинска сестра
Елена Иванова Ненова
Медицински Университет Пловдив
Специалност „ Управление здравни грижи” ОКС „ МАГИСТЪР” 2009г.
Ст.м.с. операционна
Росица Василева Джаджева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Боряна Атанасова Петкова - Димитрова
Медицинска сестра „Бакалавър по здравни грижи” – 2004г.
Венета Делчева Гюлева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Елеонора Бойкова Манчева
Медицинска сестра „Бакалавър по здравни грижи” – 2000г.
Стоянка Петрова Калчева
Медицинска сестра „Бакалавър по здравни грижи” – 1993г.
Добринка Господинова Гунчева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Стойна Николова Арабаджиева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Радка Илиева Пачева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Венета Делчева Гюлева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Елисавета Рангелова Маркова
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание
Екатерина Петкова Христева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Антоанета Ангелова Гръблева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1993г.
Славка Василева Щерева
Медицинска сестра - висше медицинско образувание 2003г.
Емилия Бенгюзова
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1992г.
Сладуна Вълчева
Медицинска сестра - полувисше медицинско образувание 1994г.
Технически изпълнител
Величка Христова КляндеваСанитари:
Нуртен СмаиловаНеджепова
Митка Георгиева Власева
Зорка Асенова Арнаудова
Недялка Костадинова Таукова
Райна Благоева Ковачева
Юксел Мехмедова Тирозова
Атанаска Цанкова Бойчева
Милена Мирчева Борикова
Елена Георгиева Гърдева
Елена Иванова Бойчева
Надя Йорданова Захова


Телефони за връзка:
Началник клиника - 60 29 15
Ст.мед. Сестра - 60 26 54
Тех. Изпълнител - 60 26 51
Начало

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД Пловдив Клиниката по Обща и Оперативна Хирургия с Колопроктология – Първа хирургия е част от структурата на най-голямата болница в Южна България – Университетската болница “Свети Георги” ЕАД, която е една от най- технологичните болници в страната.
Клиниката е в структурата на Катедрата по Пропедевтика на Хирургическите Болести към Медицински Университет – Пловдив с ръководител проф. д-р Божидар Хаджиев, д.м. Клиниката по Обща и Оперативна Хирургия с Колопрoктология – чрез диагностично-консултативното си звено – т.нар. Проктологичен кабинет и Хирургичният си стационар заема водеща позиция в областта на колоректалната хирургия за Южна България.


Клиниката се състои от следните звена:
Предоперативен сектор с работа в областта на еднодневната хирургия, ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия;
Реанимационен сектор;
Сектор по Колоректална хирургия и долна ендоскопия;Проктологичен кабинет–уникално диагностичино-консултативно звено за Южна България. В клиниката работят 11 хирурзи, 10 от които със специалност по хирургия, 2-ма със специалност по Онкология и 1 специализант. Началник на Клиниката е проф. д-р Божидар Хаджиев, д.м. Лекарите имат редица сертификати подписани от Ректора на МУ-Пловдив за високоспециализирана дейност “Диагностична и терапевтична ендоскопия”, сертификати за лазерна терапия, високоспециализирана дейност “Конвенционална и интервенционална ехография” и „Миниинвазивна хирургия”. Всички лекари със придобита специалност по хирургия притежават сертификати по жлъчно-чернодробна хирургия. Могат самостоятелно да извършват лапароскопски операции. Клиниката е и център на обучение на лекари хирурзи по лапароскопска и конвенционална хирургия. Тя отговаря на стандартите по хирургия  за трето най-високо ниво публикувани в брой 53 на Държавен вестник. Същата вече е защитила трето ниво пред акредитационната комисия. Годишно се извършват над 1000 операции, като над 50 % са с голям и много голям обем на сложност. Клиниката ще работи все по усилено в направление да развива лапароскопската хирургия при злокачествени образувания на дебелото черво, стомаха и хранопровода. Всяка година се оперират над 200 болни със злокачествени новообразувания на храносмилателната система. Първа хирургия разполага с четири операционни зали. Разполага и с високотехнологична апаратура за извършване на всички операции в областта на коремната хирургия и онкологията. Операционната зала е оборудвана с подвижен рентгенов апарат. Клиниката е модерен център, който може да извършва цялостна диагностична и терапевтична дейност при доброкачествените, преканцерозите и злокачествените заболявания на храносмилателния тракт. В клиниката се извършват както планови, така и спешни операции. Клиниката е в състояние самостоятелно да постави диагнозата, да поеме лечението и проследяването на онкологичноболните, което я прави една от водещите клиники в страната.

Начало

ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

История и Структура

Клиниката е отделена като отделно клинично звено през 1949 г. като Катедра по факултетска хирургия с урология, а през 1967 г. се формира като самостоятелна Клиника по гръдно-коремна хирургия. Структурирана е в два сектора:


А/ сектор по коремна и обща хирургия с 40 легла
Б/ сектор по гръдна хирургия с 20 легла
В сектора по гръдна хирургия се лекуват и оперират всички заболявания на гръдния кош, без тези на сърцето и големите кръвоносни съдове. В сектора е въведена Видео асистирана торакална хирургия /ВАТС/. Основната дейност на сектора по Гръдна хирургия са:
доброкачествени и злокачествени заболявания на белия дроб и лечение на плевралните емпиеми. Основната дейност на сектора по обща и коремна хирургия са всички хирургични заболявания на коремните органи – спешни и планови, и заболяванията от общата хирургия – планови и спешни.

Ръководител:

РЪКОВОДИТЕЛ НА ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ е ПРОФЕСОР Д-Р АНГЕЛ ПЕТРОВ УЧИКОВ Д.М.Н.


През 2010г. придобита квалификация – доктор на медицинските науки на тема: „Прогностични фактори и далечни резултати при оперирани болни с недребно клетъчен белодробен карцином” . През 1996г. придобита специалност по Гръдна хирургияПрез 1991г. придобита специалност по Обща хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия. Проведени специалицации в чужбина : 1.06.2007г. – Франция Болница „ Пол Брус” Париж. 2.05.2009г. Австрия Виена – АКХ – Ендоскопска хирургия. От 1999- понастоящем - Републикански консултант по гръдна хирургия. Над 130 публикации в български и чуждестранни списания. Участия в 5 учебника и 1 монография.


Дейност:

Клиниката по гръдна и коремна хирургия е съобразена с хигиенната характеристика за лечебно заведение. Тук се приемат и лекуват пациенти с хирургични заболявания на гръдния кош и вътрегръдните органи /хранопровод, медиастинум, бял дроб, плеврална кухина/, без сърце и магистрални съдове. Осъществява се хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени гнойни и негнойни заболявания на коремни органи и предна коремна стена, както и на структурите, разположени в ретроперитонеалното пространство, без пикочо-отделителната система, коремна аорта и нейните разклонения. Извършва се хирургично лечение на всички видове хернии, вкл. диафрагмални, а също и на хирургични заболявания, ангажиращи меките тъкани на крайниците – травми, гнойни инфекции и др. Клиниката функционира в условия на 24 часова спешност за гръдна патология и общо-хирургична спешност на всеки 48 часа. Клиниката работи по изискванията на стандартите по хирургия и гръдна хирургия, съответстващи на структура от ІІІ ниво на компетентност, както и по съответните алгоритми на хирургични клинични пътеки, съобразно националния рамков договор. Съществуват алгоритми за извършване на дейността.

Kлинични пътеки:

КП.31. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
КП.33. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
КП.96. Гнойно- възпалителни заболявания на бронхо- белодробната система при лица над 18 год.
КП.98. Бронхоскопски процедури- диагностични и терапевтични , при заболявания на бронхо – белодробната система.
КП.156. Оперативни процедури на хранопровод , стомах, и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.
КП.158. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 г.
КП.160. Оперативни процедури на тънки и д. черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г..
КП.162. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 г..
КП.164. Оперативни процедури върху апендикс
КП.165. Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП.166. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
КП.167. Оперативни процедури при хернии
КП.168. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП.169. Конвенционална холецистектомия.
КП.170. Лапароскопска холецистектомия
КП.171. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
КП.172. Оперативни процедури върху черен дроб
КП.173. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
КП.174. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
КП.175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
КП.176. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г.
КП.177. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 г.
КП.178. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово
КП.179. Оперативно лечение наонкологично заболяване на гърдата
КП.180. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
КП.181. Оперативно лечение при остър перитонит.
КП.182. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси.
КП.183. Консервативно лечение при остри коремни заболявания.
КП.184. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение.
КП.185. Лечение на тумори на кожа и лигавици- злокачествени новообразувания. КП. 187. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със голям и много голям обем и сложност.
КП.188. Оперативни процедури на щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност.
КП.212. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена.
КП.213. Разширени операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата лоба или при болести със съчетана белодробна.
КП.214.1 Бял дроб- неонкологични заболявания.
КП.214.2 Спешни състояния в Гръдната хирургия..
КП.224. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош.


Преминалите пациенти през клиниката по Гръдно – Коремна хирургия за 2011г.са 2894.

I. Клиниката е водеща в областта на хирургията на заболяванията на:

гръдна стена, бял дроб, медиастинум, диафрагма хранопровод панкреас щитовидната жлеза черен дроб, жл. мехур стомах, тънко и дебело черво млечна жлеза лечение на всички видове хернии надбъбречна жлеза онкологична хирургия


II.Научна дейност и преподавателска дейност:


В клиниката се осъществява активна научно – преподавателска дейност от 1 професор и 2-ма доцентия , 4 главни асистенти,4 асистенти , която съчетана с добрата материална база е предпоставка за по-доброто обучение на студенти и специализанти. Клиниката участва активно със собствени научни съобщения и клиничен материал на всички национални конферренции и множество международни хирургични форуми. Публикува редовно статии в списание „Хирургия”, както и в международни специализирани издания.


Екип

НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - ХИРУРЗИ

Доц. Красимир Атанасов Мурджев дм - Главен административен асистент в Клиниката. Специалност – Хирургия и Гръдна хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Доц. Иван Петков Новаков дм - Специалност - Хирургия, Гръдна хирургия, Онкология. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Анастас Петров Чапкънов – Главен асистент - Специалност – хирургия ,Гръдна хирургия и Онкология.Специализации в чужбина: Австрия , Виена 25.03.2010г. 1st CCE Workshop “Management of open Abdomen Using V.A.C.Therapy. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Ваня Николова Узунова – Главен асистент - Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия.
Д-р Константин Георгиев Зисов - Главен асистент - Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия.Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Димо Иванов Григоров - Главен асистент - Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Емануил Михайлов Йорданов - Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия.
Д-р Бойко Емилов Тодоров - Асистент - Специалност - Хирургия. , Гръдна хирургия.Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Иван Николов Димитров - Главен асистент Специалност - Хирургия , Гръдна хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Д-р Николай Стоянов Коев - Специалност - Хирургия.
Д-р Петър Стефанов Бонев - Специалност - Хирургия.


КЛИНИЧНИ ОРДИНАТОРИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

Д-р Атанас Илиев Баташки- асистент . От 2009 г. магистър по „ Задравен Мениджмънт ”
Д-р Александър Димитров Янкулов – асистент
Д-р Ивайло Бърдарски
Д-р Асен Славков
Д-р Юлиан Иванов
Д-р Георги Марков
Д-р Гюнай Мехмед
Д-р Оливер Богдановски
Д-р. Неджат Али
Д-р. Теодора Димитрова
Д-р. Кирил Хаджиев

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


Образование,професионално развитие и специализации
1.Катя Димитрова Стаева - Бакалавър
„Ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика.
“НЦЗПБ гр.София 2003-2004г. Проект по Българо-Швейцарска програма за болнична хигиена.
“Ръководител на звено за централно снабдяване със стерилни материали
2.Антония Димитрова Георгиева - Магистър „Здравни грижи“
3.Бойка Станчева Балтаджиева - Бакалавър „Административен и здравен мениджмънт“
4.Димитринка Георгиева Поповска - Медицински специалист
5.Милена Тодорова Гаргова - Медицински специалист
6.Екатерина Василева Арнаудова - Медицински специалист
7.Жана Христова Арабаджийска - Медицински специалист
8.Стефка Йорданова Алексиева - Медицински специалист
9.Димитрия Димитрова Димитрова - Бакалавър
10.Ваня Ценова Йорданова - Медицински специалист
11.Стефка Иванова Трушкова - Медицински специалист
12.Петя Стоянова Миндова - Медицински специалист
13.Веска Георгиева Николова - Медицински специалист
14.Зоя Александрова Божкова - Медицински специалист
15.Гита Сашева Ханджиян - Медицински специалист
16.Десислава Георгиева Накова - Бакалавър
17.Надка Христова Маркова - Бакалавър
18.Антоанета Рангелова Дончева - Медицински специалист
19.Галя Милкова Вакрилова - Бакалавър
20.Гроздана Танева Коева - Професионален бакалавър
21.Тинка Ефремова Кисьова - Медицински специалист
22.Николина Георгиева Кузманова - Медицински специалист
23.Паула Лисет Мора Муньос - Бакалавър
24.Янка Тодорова Гечкова - Медицински специалист
25.Нина Груева Петрова - Медицински специалист


САНИТАРИ

1.Василка Тодорова Славчева
2.Елена Стефанова Дойчева
3.Тодора Генева Видева
4.Пенка Иванова Рашкова
5.Анка Руменова Кехайова
6.Величка Йорданова Данева
7.Дафина Делчова Михайлова
8.Радка Ангелова Чаушева
9.Севдалина Ангелова Андонова
10.Анна Атанасова Петракова
11.Стоянка Димитрова Мерджанова
12.Николина Димитрова Праматарова
13.Йорданка Георгиева Шаламанова
14.Даниела Райнова Начева
15.Стефанка Иванова Максимова
16.Райна Йорданова Джоргова
17.Росица Георгиева Марковска
18.Божана Хараланова Богоева
19.Вилияна Миткова Сакалийска

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Тук ще намерите описания на заболявания и начините за тяхното лечение при нас. Заболявания на гръдна стена и вътрегръдни органи.

*_ __ - доброкачествени и злокачествени образувания на гръдна стена
*_ __ - рак на белия дроб
*_ __ - доброкачествени образувания на бял дроб
*_ __ - ехинококоза на белия дроб (кучешка тения)
*_ __ - остри и хронични плеврални изливи
*_ __ - доброкачествени и злокачествени образувания на медиастинума
*_ __ - заболявания на Тимуса


Заболявания на хранопровода


*_ __ - доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода

Заболявания на стомаха

* _ __ - рак на стомаха
* _ __ - гастро-интестинални стромални тумори (ГИСТ)
* _ __ - доброкачествени заболявания на стомаха
* _ __ - Язва на стомаха и дванадесетопръстника
* _ __ - Пилорна стеноза
* _ __ - Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)


Заболявания на тънките черва

* _ __ - Тумори на тънките черва
* _ __ - Мекелови дивертикули
* _ __ - Ендокринни тумори


Заболявания на дебелото черво

* _ __ - Рак на дебелото черво
* _ __ - Доброкачествена фамилна полипоза
* _ __ - Вилозни тумори, аденоми
* _ __ - Хроничен улцерозен колит
* _ __ - Дивертикулоза на дебелото черво


Заболявания на ректума

* _ __ - рак на ректума
* _ __ - рак на аналния канал
* _ __ - Хемороидална болест
* _ __ - Перинеални абсцеси
* _ __ - Перианални и перинеални фистули


Заболявания на черния дроб

* _ __ - хепатоцелуларен карцином
* _ __ - карцином на жлъчните пътища
* _ __ - доброкачествени образувания на черния дроб
* _ __ - Ехинококоза на черния дроб (кучешка тения)
* _ __ - Портална хипертония


Заболявания на жлъчния мехур

* _ __ - жлъчно-каменна болест
* _ __ - остър холецистит


Заболявания на панкреаса

* _ __ - рак на панкреаса
* _ __ - остър панкреатит
* _ __ - хроничен панкреатит
* _ __ - кисти и псевдокисти на панкреаса
* _ __ - Рак на папила Фатери


Заболявания на слезката


Хернии на предна коремна стена

* _ __ - ингвинални хернии
* _ __ - инцизионални хернии

Диафрагмални хернии
Остър апендицит
Илеус
Перитонит
Мезентериална тромбоза

Заболявания на Щитовидната жлеза

* _ __ - Рак на щитовидната жлеза
* _ __ - Полинодозна струма
* _ __ - Аденом на щитовидната жлеза
* _ __ - Базедопва болест


Заболявания на надбъбречната жлеза

Заболявания на млечната жлеза:

* _ __ - Рак на млечната жлеза
* _ __ - Фиброаденом на млечната жлеза
* _ __ - Фиброкистична мастопатия
* _ __ - Интрадуктален папилом


Заболявания на паратиреоидните жлези


.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕ

Клиниката по Гръдно – коремна хирургия разполага с най-съвременно оборудване:
ендоскопска техника за абдоминални интервенции
ендоскопска техника за торакални интервенции
медиастиноскоп
бронхоскоп
ултразвуков нож
Лигашур
Ректоскоп
Термоаблатор


ТЕЛЕФОНИ НА КЛИНИКА ПО ГРЪДНО –КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

1.Началник Клиника - Доц. А. Учиков - 602 963
2.Старши мед. специалист - 602 735
3.Технически изпълнител - 602 736
4.Лекарски кабинети:
4.2 Гл. Административен асистент -Доц.Мурджев - 602 853
ПРЕДОПЕРАТИВЕН СЕКТОР - 602 012
ОПЕРАТИВЕН СЕКТОР - 602918
СЕПТИЧЕН СЕКТОР - 602013
АМБУЛАТОРИЯ - вътр.551

МОБИЛНИ СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ :


Ст.мед. специалист : 0882555890
Деж. Лекар: 0882270726
ЦЕНТРАЛА : 26 41 70

Начало

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ


1.Клиниката по Кардиология е наследник на терапевтичната клиника, която от 1953г. се намира на III етаж на терапевтичния блок- База 1, като дълги години е популярна с името III вътрешна клиника. От 2006 клиниката по Кардиология е преместена на 12ет. на Хирургическия блок- База 2. Завеждащ клиниката от основаването и до 1953г. е проф. Б.Юруков, след това до 1969г ръководител е проф.П.Миронов. За периода 1969-1971г ръководител е доц.Л.Апостолов. Следващия ръководител на така наречената III вътрешна клиника е проф.Цв.Симеонов. От 1976г. до 1989г. ръководител на клиниката е проф.Кр.Атанасов, а след неговото пенсиониране ръководител на новосъздадената Кардиологична клиника става проф. Ат. Джурджев. От 2007г. началник на клиниката по Кардиология е проф. Ф. Николов.
В клиниката са работели изтъкнати преподаватели и специалисти, като Доц. Т.Йовкова, д-р З.Гълъбов, д-р Н.Кичуков, д-р Д.Димитров, д-р Вакрилов, д-р Кирова, д-р Пенчева, д-р Балтов, д-р Кирилов, д-р Гюлев, проф. Карастанев, д-р Паница.
Клиниката по Кардиология е разположена на близо 1500 кв.м площ. Разполага с 10 интензивни легла и 30 общи, съответно разположени в 15 стаи и интензивен сектор. Към клиниката принадлежи и инвазивна лаборатория и отделение, както и функционално отделение.
В клиниката работят на щат 13 лекари, 21 сестри, 2 технически секретари, 12 санитарки. Клиниката се оглавява от началник клиника и трима началници на общо и интензивно и функционално отделение.
Клиниката разполага с високо квалифициран персонал: три хабилитирани лица, четирима доктори на науките. Всички с изключение на един колега са придобили втора специалност кардиология. Кардиологична клиника се явява национален консултативен център за южна България.
Клиниката е специализирана в интензивното лечение на острия коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, болести на перикарда и миокарда, пороци.
Притежава високо специализирана апаратура за мониторване на сърдечния ритъм, артериално налягане, оценка на сърдечната функция. Кардиологична клиника е база за обучение по Кардиология, вътрешни болести, център за обучение на студенти по медицина.
През последната година през общото отделението и интензивен сектор са преминали над 2000 болни, а през инвазивно отделение близо 5000 болни. Основните клинични пътеки по които постъпват болните са остър коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, болести на перикарда, кардиомиопатии.
2. Ръководител:
Началник на клиниката от 2007г. е проф. Федя Николов, д.м През 1990г печели конкурс за асистент в Кардиологична клиника на ВМИ Пловдив. През 1989г. защитена специалност Вътрешни болести, а през 1991г. специалност Кардиология. През 2010 г. магистратура по Здравен мениджмънт. През 2000г дисертация на тема “ Ранни и късни резултати при лечението с АСЕ инхибитори на ОМИ”. През 2003г. печели конкурс за доцент към клиниката по Кардиология на МУ Пловдив. Професор от 2011г. Има около 70 публикации в областта на миокардния инфаркт, артериалната хипертония, сърдечната недостатъчносн и дислипидемията. Цитиранията в международни източници са 489, а в български 16. Общият импакт фактор на статиите е 53, 84, а на цитиранията 63,68. Съавтор на шест учебника, и автор на две монографии. Под негово ръководство са защитили7 докторанта. Преминал кратки курсове на обучение в гр.Есен Германия и гр.Минеаполис САЩ. Член на Управителния съвет на националното дружество по кардиология, член на дружеството по инвазивна кардиология, член на Европейското кардиологично дружество, Европейското дружество по Ехокардиография, Сърдечна недостатъчност, Артериална хипертония. Fellow ESC, Специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония.
3. Екип от :
3.1 Лекари:
Завеждащ общо отделение:
Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, д.м е родена в гр. Пловдив през 1971г. Тя е завършила АЕГ - гр. Пловдив 1989г и МУ – Пловдив 1995г. Започва работа като докторант към секция Кардиология, I-ва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив през 1996г. През 2000г е асистент към същата секция, а през 2004г е повишена в главен асистент. Има придобити специалности по вътрешни болести през 2000г и кардиология през 2003г, както и образователна и научна степен „доктор” през 2000г и научно звание „доцент” по кардиология през 2008г. От м. Март, 2008г е началник отделение към Кардиологична клиника на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. През 2011г завършена магистратура по „здравен мениджмънт” към ФОЗ на МУ-Пловдив. Доц. Токмакова има специализации в чужбина, сред които: European Practicum on Clinical Exercise Testing, Balatonfured, Унгария; специализация в Кардиологична клиника, Hopital Beaujon, Клиши, Франция като степендиант на Европейското дружество по кардиология; едногодишна специализация по кардиология в Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Бостън, САЩ и др. Доц. Токмакова има множество участия в курсове за квалификация по кардиология и ехокардиография в САЩ и в практически курс по инвазивна диагностика и интервенционална кардиология към УМБАЛ “Св. Анна”, гр.София. Професионалната й квалификация по инвазивна кардиология е проведена към клиника по инвазивна кардиология на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив. Основните научни интереси на доц. Токмакова са в областта на: хронична сърдечна недостатъчност, кардиоваскуларен риск, патофизиология на дишането, функционален капацитет и сърдечна рехабилитация при болни с ХСН. Доц. Токмакова има над 25 участия в национални и международни научни конференции и конгреси, в част от които и като гост-лектор. Тя има 40 публикации с общ IF 33.687 и индивидуален IF 5.401, от които 18 са на английски език, а 7 - в чужбина, както и 2 участия в монографии, една от които публикувана в САЩ, а също и над 200 цитирания в различни международни публикации. Доц. Токмакова е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Българско дружество по интервенционална кардиология (БДИК), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.
Началник интензивно отделение:
Д-р Николай Атанасов,главен асистент, завършил медицина 1988г. Придобил специалност вътрешни болести 1994г, кардиология 1997г. Има над 20 публикации в областта на ИБС, сърдечната недостатъчност. Участвал е множество клинични проучвания. Преподава и на англоезичните студенти. Д-р Людмила Георгиева Владимирова - Китова е родена в гр. Пловдив през 1966г. Завършил е Медицински Университет – Пловдив 1990г. От 1991г. до 1998г. е специализант по вътрешни болести и кардиология. От 1998г. е главен асистент към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобити специалности по вътрешни болести през 1995г и кардиология през 1998г., както и образователна и научна степен „доктор” през 2007г. Основните научни интереси на д-р Владимирова - Китова са в областта на сърдечната недостатъчност, стабилната стенокардия, дислипидемиите, острия коронарен синдром, артериалната хипертония. Д-р Владимирова – Китова има 11 международни и 90 национални публикации. Монографии в областта на липидологията и превенция.
Завеждащ функционално отделение:
Д-р Димо Василев. Специалист по кардиология и вътрешни болести. Завършва медицина 1983г, специалност вътрешни болести 1990, специалност кардиология 1992г.
Доц. Владимирова – Китова д.м е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.
Д-р Бистра Добрева Специалист по кардиология и вътрешни болести. Завършва медицина 1988г, специалност вътрешни болести 1992, специалност кардиология 1997г. Извършва всички неинвазивни методи- ехо Кг, Холтер Екг, стрес натоварвания, мониторване на АН.
Д-р Жанет Минева завършва с пълно отличие , дългогодишен специалист със специалности вътрешни болести и ревмокардиология.
Д-р Красимир Карастанев е роден в гр. Пловдив през 1959г. Завършил е ФЕГ - гр. Стара Загора 1978г и ВМИ – Пловдив 1986г. Започва работа като ординатор в гр. Пазарджик през 1986г. През 1988г работи като ординатор към Функционално отделение на ВМИ – Пловдив. От 1991г е асистент и главен асистент от 1994г към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобити специалности по вътрешни болести през 1991г и кардиология през 1993г. Д-р Карастанев е специализирал кардиология и интензивна медицина във Франция, болница Некер, Париж през 1991г. Основните научни интереси на д-р Карастанев са в областта на острия коронарен синдром, хроничната сърдечна недостатъчност и аритмологията. Д-р Карастанев има над 20 публикации и 3 участия в монографии. Д-р Карастанев е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.
Д-р Николай Георгиев Здравков е роден в гр. Пловдив през 1962г. Завършил е АЕГ - гр. Пловдив 1981г и Comenius University Bratislava 1990г. Започва работа като ординатор в гр. Пазарджик през 1990г. От 1991г е асистент и главен асистент от 1998г към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобити специалности по вътрешни болести през 1995г и кардиология през 1998г. Д-р Здравков е специализирал кардиология в Япония и ехокардиография в Братислава. Основните научни интереси на д-р Здравков са в областта на острия коронарен синдром, хроничната сърдечна недостатъчност и аритмологията. Д-р Здравков има над 20 публикации и 1 участие в монография. Д-р Здравков е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.
Д-р Петър Федев Николов, д.м е роден в гр. Пловдив през 1982г. Завършил е ЕГ „Пловдив” 1991г и МУ Пловдив 2007г с Хипократов медал. От 2008г. е докторант по Кардиология в клиника по Кардиология на УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив. От 2009г е асистент към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобита специалност по кардиология през 2012г. Основните научни интереси на д-р Николов са в областта на артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето и сърдечна недостатъчност. Д-р Николов има 6 публикации на чужд език и 4 публикации на български език. Д-р Николов е член на: Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ). През 2011г защитава докторат на тема: “ Функционални и лабораторни промени при прехипертония. Терапевтичен подход”
Д-р Димитър Иванов Василев е роден в гр. Пловдив през 1969г. Завършил е 1989 – Немска езикова гимназия, гр. Пазарджик 1989г. , Медицински Университет – Пловдив 1996г. Започва работа в Спешна медицинска помощ в гр. Пазарджик. От 1999г. до 2001г. – Интензивен сектор, МБАЛ – пещера, от 2002г. до 2006г. – GP, от 2006г. до 2007г. – Спешно приемно вътрешно отделение, УМБАЛ „Св.Георги” – Пловдив, от 2008г. - Интензивен сектор, клиника по Кардиология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив. Д-р Василев участва в клинични проучвания: Ривароксабан; ENGAGE FA/48. Д-р Василев е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).
Д-р Калин Кръстев Кръстев е роден в гр. Пловдив през 1979г. Завършил е ГХП"Св.Св. Кирил и Методий” 1998г., Медицински Университет – Пловдив 2004г. Започва работа като ординатор в РИОКОЗ Пловдив 2005г. От 2006г. до 2007г. е асистент в катедра по Епидемиология на МУ Пловдив. От 2008г. е ординатор в УМБАЛ ”Св. Георги” - Пловдив, Кардиологична клиника. Д-р Кръстев има публикации в български и Международни списания в областта на кардиологичните заболявания. Участник е в международни проучвания за Ревматоиден артрит (15) – фаза IIa, IIб и III, Остеоартроза (1) – фаза II, Остеопороза (1) – фаза III, Подагра (1) – фаза II, III, Анкилозиращ спондилит (1) – фаза III. Д-р Кръстев е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).
Д-р Даниел Мекенян е роден в гр. Пловдив през 1980г. Завършил е ФЕГ „А. Екзюпери” 1999г., Медицински университет – Пловдив 2005г. Започва работа като ординатор в Спешна помощ – гр. Пловдив 2006г. до 2007г., в Спешно вътрешно отделение към МБАЛ Пловдив от 2007г. до 2008г., в Спешно вътрешно отделение към УМБАЛ „Свети Георги” от 2008г. до 2009г. От 2009г. до 2012г. работи в Инфекциозна клиника. От 2012г. до момента е ординатор в клиника по Кардиология на УМБАЛ „Св. Георги”. Д-р Мекенян е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).

3.2 Медицински специалисти:
Павлина Желязкова Павлова
Елена Иванова Стоилова
Славка Гълъбова Дамянова
Мариана Анастасова Гогова
Ина Борисова Бакалова
Габриела Киркор Павлова
Мария Иванова Бодурска
Гюлтен Шериф Сали
Диана Тодорова Басмова
Златка Атанасова Кантарева
Ася Николова Георгиева
Анелия Радионова Нейчева
Росица Богданова Бухова
Красимира Борисова Врагова
Жасмина Димитрова Карагьозова
Звезда Костадинова Кръстанова
Иванка Петрова Бегова
4. Специализирана апаратура:
Клиниката по Кардиология разполага със съвременна апаратура:
а) съвременни образци апаратура за бърза диагностика: два ангиографски апарата със съответните зали и помощни помещения, балонна контрапулсаторна помпа, интракоронарен ултразвуков апарат, многоканални електрокардиографи, 2D и 3D ехокардиографи, Доплеров сонограф;
б) съвременни технологични линии за лечение на: остър инфаркт (миокарден, субендокарден) с перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика или с фибринолиза; ритъмни нарушения - с дефибрилация, инплантация на временен или постоянен пейсмейкър, медикаментозно; кардиоген шок с целият арсенал от средства за кардиална ресусцитация и контрапулсатор.
в) инсталации за кислород, вакуум , инфузионни помпи, електрически изводи и други, като облигатно стандартно изискване за материална логистика при лечението на сърдечно болни пациенти.
г) мобилен апаратен и медикаментозен комплект за кардиопулмонална ресуситация изправността на който се проверява
5. Телефон за контакти:
Началник Кардиологична к-ка – тел. 23 - 54
Главен административен асистент – тел. 24 – 64
Старша мед.сестра – тел. 28 - 93
Интензивно отделение – тел. 25 – 77
Манипулационна – тел. 24 – 75
Канцелария – тел. 23 - 77

Начало

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” има над вековна традиция. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон” - първото крупно болнично заведение в южно-българския регион. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница и като такава битува в съзнанието на голяма част от населението и до сега.


СЪЗДАВАНЕ

Клиниката води началото си от 1879 год., като част от новосъздадената болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон” (дала началото на днешната Университетска болница). На базата на клиниката през 1946 год. е основана и едноименната катедра.


Ръководители на клиниката са били:
• проф. Цветан Кристанов (1946-1948),
• проф. д-р Иван Андреев, дмн (1948-1950),
• проф. д-р Богдан Бъчваров, дмн (1950-1968),
• проф. д-р Иван Толев, дмн (1969-1986),
• доц. д-р Васил Атанасов, дмн (1986-1987),
• доц. д-р Йорданка Савова, кмн (1987-1990 и 1992-2000),
• проф. д-р Димитър Влашев, дмн (1991-1992),
• доц. д-р Румяна Янкова, кмн (2000-2010),
• проф. д-р Христо Добрев, дм – настоящ ръководител от 2010 год.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Клиниката по кожни и венерически болести е разположена в База I на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД - Пловдив, на бул.”Васил Априлов” 15А.


В клиниката са обособени два сектора – приемно-консултативен и стационарен. Първият включва кабинети по обща и детска дерматология, алергология, микология, кожна патология, полово-предавани болести, съдови дерматози и функционална диагностика на кожата. Дейността на кабинетите се подпомага от специализирани лаборатории - алергологична, хистопатологична, имунофлуоресцентна, микологична, серологична и СПИН, и функционална. Стационарният сектор разполага с 8 болнични стаи с 20 легла, манипулационна, лекарски стаи, столова, учебна зала и помощни помещения.


ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ДЕЙНОСТ

В Университетската клиника по кожни и венерически болести се извършват специализирани прегледи, изследвания и лечение на болни с всички кожни и полово-предавани болести. Обслужват се пациенти от южна България, както и от цялата страна, като се осигурява 24-часова специализирана медицинска помощ (дежурен лекар в клиниката от 7.30 до 19.30 часа, лекар на повикване от 19.30 до 7.30 часа). Дейността на клиниката е насочена в три направления – лечебна, научно-изследователска и учебна дейност.

I. Лечебна дейност
1. Диагностично-консултативна дейност, осъществявана в специализирани кабинети и лаборатории:
а) Приемно-консултативен кабинет – извършват се специализирани прегледи, изследвания, консултации и амбулаторно лечение на пациенти с всички кожни и венерически заболявания.
б) Кабинет и лаборатория по алергология – извършва се комплексна висококвалифицирана консултативна помощ по отношение на кожни, дихателни, УНГ, очни, храносмилателни и други алергични заболявания; предоперативно и предлечебно тестуване и определяне на премедикация при пациенти, алергични към анестетици и медикаменти; изследване на криоглобулини и криофибриноген; фотобиологични изследвания; определяне на слънцепредпазна активност на общо и локално приложени медикаменти и козметични продукти.
в) Кабинет и лаборатория по кожна патология и имунофлуоресцентна диагностика – извършва се вземане, изготвяне, отчитане на кожни биопсии и имунофлуоресцентни изследвания на кожата; клинични прегледи и консултации на готови препарати.
г) Кабинет и лаборатория по микология – извършват се прегледи и изследвания за всички гъбични заболявания на кожата, ноктите и лигавиците, както и изследвания за P. Ovale и Demodex.
д) Кабинет по полово-предавани болести и лаборатория за сифилис и СПИН – извършват се прегледи и изследвания за полово-предавани болести, в т.ч. сифилис и СПИН.
е) Кабинет по съдови дерматози – извършват се прегледи и амбулаторно лечение на съдови заболявания на кожата.
ж) Кабинет и лаборатория по функционална диагностика на кожата – извършват се прегледи и изследвания на всички показатели на здрава и болестно променена кожа (еластичност, влажност, омазняване, цвят, релеф, бактериалната колонизация, кожен тип, фототип, фотостареене) посредством съвременни неинвазивни биоинженерни методи и апарати; дерматоскопия на пигментни и непигментни кожни изменения; трихоскопия при заболявания на космите, онихоскопия при заболявания на ноктите; капиляроскопия при заболявания на периферните съдове; определяне на ефектите на локално приложени медикаментозни и козметични продукти върху кожата.
2. Стационарна дейност
В клиниката се приемат за безплатно болнично лечение пациенти с кожни заболявания по клинични пътеки № 245, 246, 247, 248 и 249, в които се включват:
• Бактериални инфекции на кожата - еризипел, целулит, пиодермии, инфектирани дерматози.
• Вирусни инфекции на кожата - усложнени херпес симплекс и херпес зостер вирусни инфекции
• Псориазис, лихен планус
• Кожни прояви при съединително-тъканни заболявания (лупус еритематозус, дерматомиозит, склеродермии)
• Кожни васкулити
• Булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид, дерматитис херпетиформис, булозна епидермолиза)
• Екземи и дерматити
• Други (за уточняване, изследвания и започване на лечение)
Приемането се извършва планово с направление за хоспитализация, издадено от домашен лекар или лекар-дерматолог от специализирана индивидуална медицинска помощ, както и по спешност, след насочване от спешен или дежурен кабинет.
II. Научна дейност
В клиниката се извършва активна научно-изследователска дейност в областта на клиничната дерматология, алергологията, микологията, венерологията, дерматохистопатологията, функционалната диагностика на кожата и козметологията. На базата на научни изследвания в клиниката са защитени следните дисертации (1970-2014):
• Теодосиева Е. Промени във функционалното състояние на кожата при болни от екзема, лекувани вътрешно с кортикостероиди. Автореферат (кмн), 1972.
• Десев Д. Честота и структура на кандида-флората на оралната кухина и бронхиалната мукоза при болни и здрави лица. Автореферат (кмн), 1979 .
• Атанасов В. Проучвания върху клиниката и патогенезата на прогресиращата склеродермия. Автореферат (кмн), 1979.
• Савова Й. Същност, честота и значение на криоглобулините в дерматовенерологията. Автореферат (кмн), 1981.
• Руева-Илиева Хр. Диагностична и прогностична стойност на имунофлуоресцентния тест и неговите варианти в серодиагностиката и клиниката на сифилиса. Автореферат (кмн), 1981.
• Влашев Д. Клинично значение на имунофлуоресцентните изследвания при някои булозни дерматози. Автореферат (кмн), 1981.
• Атанасов В. Сравнителни проучвания при болни от прогресираща и ограничена склеродермия. Автореферат (дмн), 1987.
• Влашев Д. Клинично, хистологично и имунопатологично проучване на някои автоимунни кожни болести. Автореферат (дмн), 1989.
• Янкова Р. Методът “кожен прозорец” при проучвания върху контактната свръхчувствителност. Автореферат (кмн), 1990.
• Чудомирова К. Полово предавани болести и свързани с тях състояния при жени, считащи се за здрави. Автореферат (дм). 2000.
• Добрев Х. Стойност на неинвазивното биоинженерно изследване на механичните свойства на човешката кожа in vivo. Автореферат (дм). 2000.
• Зисова-Александрова Л. Дрожди от род malassezia и тяхната роля в етиологията, протичането и терапията на себорейния дерматит. Автореферат (дм). 2006.
• Гюрова М. Възможности на интралезионалното лечение с блеомицин при базоцелуларен карцином – експериментални и клинични проучвания. Автореферат (дм). 2010
• Абаджиева Ц. Андрогенна алопеция при пременопаузни жени – клинични, лабораторни и терапевтични аспекти. Автореферат (дм). 2013
За периода 1970-2014 год. колективът на клиниката е публикувал 368 публикации, от които 80 в чужбина и 288 у нас, в т.ч. 36 публикации в престижни международни списания с общ импакт фактор 32.6.
Членове на колектива са участвували като автори в монографии, издадени от престижни чуждестранни медицински издателства като:
• Dobrev H. Mechanical properties in other dermatological diseases. In: Bioengineering of the skin: skin biomechanics. Elsner P., Berardesca E., Wilhelm K-P. (eds) CRC Press, Boca Raton, 2001: 215-228.
• Dobrev H. Ethical aspects of cosmetic testing. In: Practical aspects of cosmetic testing. Fluhr J. (ed.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010: 15-25.
• Dobrev H. Cosmetic testing report. In: Practical aspects of cosmetic testing. Fluhr J. (ed.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010: 107-119.
• Dobrev H. Products for impure, acne-like skin. In: Practical aspects of cosmetic testing. Fluhr J. (ed.) Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010: 155-170.
• Dobrev H. Cutometer. In: Non invasive diagnostic techniques in clinical dermatology. Berardesca E, Maibach H, Wilhelm K. (Eds). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014: 315-338.
За периода 1970-2014 год. членовете на колектива на клиниката са участвували на 135 научни форума с 403 устни доклади и постери (в чужбина – 30 форума с 70 презентации и у нас – 105 форума с 333 презентации).
III. Учебна дейност
Клиниката по кожни и венерически болести е клинична база за обучение по дерматология и венерология на студенти по специалностите медицина, дентална медицина, фармация, медицинска сестра, акушерка и рехабилитатор. В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по обща медицина, обучение на лекари специализиращи кожни и венерически болести, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен “доктор”.
Хабилитираните членовете на колектива са автори на учебни помагала като:
• АТЛАС – Болести на лигавицата на устата. Н. Златков, Р. Янкова. МИ “Райков”, Пловдив, 2012.
• Дерматология и верология. Учебник за студенти по медицина и стоматология. Златков Н., Янкова Р., Добрев Х., Чудомирова К., Зисова Л., Ботев И., МИ "Райков", Пловдив, 2010.
• Дерматологични и венерологични проблеми в общата медицинска практика. Янкова Р. В: Актуални аспекти на общата медицинска практика. Под ред. на Л. Деспотова-Толева. Мед. Издат. ЕТ „Васил Петров – ВАП”, Пловдив, 2009.
• Заболявания на кожата и придатъците й. Добрев Х. В: Справочник за диагностика и лечение на детските болести. 1-во издание, Под ред. на Т. Шмилев. Медицинско издателство “Райков”, Пловдив, 2008: 615-651.
• Алергични заболявания. Клинканова М., Н. Сивкова, Хр. Добрев, Т. Шмилев. В: Справочник за диагностика и лечение на детските болести. 1-во издание, Под ред. на Т. Шмилев. Медицинско издателство “Райко”, Пловдив, 2008: 119-139.
• Семиотика на кожата и кожните придатъци. Атанасов В., Хр. Добрев. В: Семиотика на детските болести. Второ издание, Под ред. на Хр. Михов и Т. Шмилев. Медицинско издателство "Райков", Пловдив, 2005: 373-394.
• Дерматология и верология. Учебник за студенти по медицина и стоматология. Златков Н., Савова Й, Янкова Р., МИ "Райков", гр. Пловдив, 1998.
МЕДИЦИНСКИ ЕКИП
НАЧАЛНИК КЛИНИКА:
Проф. д-р Христо Добрев, дм
Роден на 09.10.1959 г. в гр. Хасково. Завършва медицина през 1982 год. във ВМИ – Пловдив. Придобива специалност по дерматология и венерология през 1992 год, научна степен доктор по медицина през 2002 год., научно звание доцент по дерматология и венерология през 2004 год, магистратура по здравен мениджмънт през 2011 год.
Работи последователно като лекар-терапевт в отделение по Бърза и неотложна медицинска помощ (1982-83, 1986-89), лекар на поделение (1983-85), асистент по дерматология и венерология (1989), старши асистент (1993), главен асистент (1996), доцент (2004), началник клиника (2010), професор по дерматология и венерология (2013).
От 1993 год. е завеждащ сектор “Функционална диагностика на кожата”.
През 2000 год. защитава дисертация на тема “Стойност на неинвазивното биоинженерно изследване на механичните свойства на човешката кожа in vivo”.
Научните му интереси са в областта на клиничната и експериментална дерматология, съвременната функционална диагностика на кожата, казуистиката и приложението на компютрите в дерматологията.
Автор е на 8 глави в монографии (5 на английски език), 11 глави в учебници, 75 оригинални публикации (33 на английски), на 170 устни и постерни презентации на интернационални (26) и национални (144) научни форуми.
Носител е на награда за високи научни постижения на СУБ за 2002 год.
Членува в Българско Дерматологично Дружество (1989), International Society for Biophysics and Imaging of the Skin (1998), Съюз на учените в България (1999), International Society for Dermatoscopy (2008).
Рецензент е за списанията J Am Acad Dermatol, Br J Dermatol, Int J Dermatol, Clin Exp Dermatol, J Eur Acad Derm Venereol, Mechanic Eng Physics, Eur J Lipid Sci and Technol, Clin Cosmet Invest Dermatol, HQLO, Case Reports in Dermatological Medicine, Cutaneous and Ocular Toxicology, Folia Medica.
Член е на редколегиите на сп. Clin Cosmet & Invest Dermatol (2008), сп. Case Reprots in Dermatol Medicine (2011), сп. Дерматологичен преглед (2011), сп. Folia Medica (2011), сп. Our Dermatol J Online (2012), сп. J Pharm Alternativ Med (2013).
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:
Хабилитирани лекари:
• доц. д-р Румяна Янкова, кмн (завеждащ сектор "Алергологичен кабинет и лаборатория"), 1973 – ВМИ – Пловдив, 1979 – специалност “кожни и венерически болести”, 1999 – специалност “клинична алергология”.
• доц. д-р Красимира Чудомирова, дм (завеждащ сектор "Полово-предавани болести и серологична лаборатория"), 1982 – МУ, Пловдив, 1988 - специалност “кожни и венерически болести”, 1991-1997 – специализации в Австрия и Швеция, 2006 - специалност “микробиология”
• доц. д-р Лилия Зисова, дм (завеждащ сектор "Микологичен кабинет и лаборатория"), 1983 – МУ-Пловдив, 1991 - специалност “кожни и венерически болести”.
Лекари-дерматолози:
• д-р Цветана Абаджиева, дм (завеждащ сектор "Хистопатологична и имунологична лаборатория"), 1979 – МУ-Пловдив, 1986 - специалност “кожни и венерически болести”
• д-р Монка Арнаудова (дерматохистопатолог), 1973 – ВМИ-Пловдив, 1982 - специалност “кожни и венерически болести”
• д-р Антоанета Гюрова (завеждащ "Съдов кабинет"), 1984 – МУ-Пловдив, 1992 - специалност “кожни и венерически болести”
• д-р Антонина Чапанова, 1980 – МУ-Пловдив, 1990 - специалност “кожни и венерически болести”
• д-р Кристина Чорлева, 2002 - специалност “кожни и венерически болести”
• д-р Гинка Павлова, 2007 - специалност “кожни и венерически болести”
• д-р Мариана Чукарова, 2013 - специалност “кожни и венерически болести”.
Лекари:
• д-р Диляна Крайчева
• д-р Гергана Делева
• д-р Нина Вутова.
Медицински сестри:
• ст.м.с. Росица Алексиева, магистър
• м.с. Петя Минчева, магистър
• м.с. Лидия Кукунова,
• м.с. Мария Ралова,
• м.с. Тотка Кирилова,
• м.с. Правда Анева,
• м.с. Сашка Илева,
• м.с. Вили Стоянова.
Медицински лаборанти:
• ст.мед.лаб. Антонина Иванова, магистър
• мед.лаб. Юлия Тодорова,
• мед.лаб. Георги Танчев,
• мед.лаб. Мариана Желева.
Санитари:
• Павлина Иванова,
• Павлина Атанасова,
• Невена Тотова,
• Генка Мандурова,
• Мария Топалова,
• Иванка Дерменджиева,
• Гинка Пелова,
• Пенка Пелова.
Технически изпълнител:
• г-жа Анна Чочкова.
Телефони за контакти:
Началник клиника:
Проф. д-р Христо Добрев, дм; тел.: 032/602 575, GSM: 0889 716 477
e-mail: hristo_dobrev@hotmail.com
Канцелария: тел.: 032/602 437
Приемно-консултативeн кабинет: тел.: 032/602 272
Алергологичен кабинет и лаборатория: тел.: 032/602 268
Хистопатологична и имунофлуоресцентна лаборатория: тел.: 032/602 467
Микологичен кабинет и лаборатория: тел.: 032/602 467
Кабинет по полово-предавани болести и серологична лаборатория: тел.: 032/602 264
Кабинет и лаборатория по функционална диагностика: тел: 032/602 575
Кабинет по съдови дерамтози: тел.: 032/602 279
Стационар: тел.: 032/602 469

26.05.2014 г.
Гр. Пловдив

Най-горе

Kлинична лаборатория

1. История

Клиничната лаборатория е призната у нас като самостоятелна медицинска специалност “Медицинска лаборатория” през 1949 г. По-късно се налага придобилото гражданственост наименование “Клинична лаборатория”. Във ВМИ Пловдив през 1970 г. доц. Ралица Белева-Стайкова основополага Централна биохимична лаборатория, а през 1976 г. основава и става ръководител на Централна Факултетска Клинична Лаборатория. През 1977 г. под ръководството на ст.н.с. д-р Васил Григоров, к.м.н, се извършва интеграция на лабораториите към клиниките на ВМИ в Централна институтска клинична лаборатория. От 1985 г. до 2006 г. ръководител на ЦКЛ е проф. д-р Т. Цветкова, дмн.

През 1996 г. с решение на Академичния съвет към Медицински университет- Пловдив се обособява Катедра Клинична лаборатория с ръководител проф. д-р Т. Цветкова, дмн и обучението по клинична лаборатория става самостоятелна дисциплина. Лабораторията е база за обучение на студенти по медицина, фармация и от Медицинския колеж към МУ, както и за следдипломно обучение по клинична лаборатория и клинична химия на специализиращи лекари. От 2000 г., след отделяне на болницата от Медицински Университет, ЦИКЛ преминава в състава на УМБАЛ „Св. Георги”, като Централна клинична лаборатория, а в последствие през 2010 г. като Отделение /Център/ по клинична лаборатория (ЦКЛ).

От 2006-2010 г. временно изпълняващ длъжността началник ЦКЛ е д-р Д. Терзиева. От 2010 след проведен конкурс за началник ЦКЛ е избрана д-р Т. Денева, д.м.

2. Местоположение

ЦКЛ е разположена на терен с обща площ 1972 кв.м., разделени в две бази:

База 1 – ЦКЛ заема основната част от четирите етажа на павилион №17 в УМБАЛ „Св. Георги” на бул. „Васил Априлов” 15А. Тук са разположени основните структурни звена и административно тяло на ЦКЛ. В сграда №7 в УМБАЛ „Св. Георги” на бул. „Васил Априлов” 15А, ет.2 в отделението по патофизиолофия е ситуирана лабораторията за кръвно-газов анализ.
База 2 – Филиални лаборатории: Филиал хирургичен блок – стационарна лаборатория на I етаж на хирургичен блок в УМБАЛ на бул. „Пещерско шосе” №66 сектор И и сектор В, лаборатория в спешния портал на хирургичния блок и лаборатория в отделение по кардиохирургия – ет.2. Филиал инфекциозна клиника – в административния блок на инфекциозна клиника на бул. „Пещерско шосе” № 64.

3. Основна характеристика и дейност на ЦКЛ

Основната дейност е изцяло подчинена на мисията на ЦКЛ за осигуряване на лабораторни резултати с висока аналитична и диагностична надеждност с цел подпомагане на правилните диагностични решения, контрол на динамиката на болестния процес и лечението, ефективна профилактика и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността. Екип от висококвалифицирани специалисти ръководещи отделни клинично-лабораторни направления осигуряват консулатации при назначаване на изледвания, интерпретация и тълкуване на резултаите и клинично-лабораторни констелации при конкретни състояния и заболявания Като структура на университетска болница, ЦКЛ следва да защити правото за обучение на студенти, докторанти и специализиращи. Добрата база е предпоставка за осъществяване и на научна дейност, свързана с развитието на кадрите и в лабораторията, и в университетската болница. Организацията на дейността на ЦКЛ е отразена в органиграма, включваща функционални и териториални подразделения (приложение 1).

Център/отделение по клинична лаборатория извършва:
1.Клинично-лабораторни изследвания на стационарно приети пациенти по КП в клиниките на УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив.
2.Клинично-лабораторни изследвания на пациенти от други здравни заведения в града и областта – по договор и срещу заплащане.
3.Клинично-лабораторни изследвания на амбулаторни пациенти срещу заплащане.
4.Клинично-лабораторни изследвания по договор с промишлени и други предприятия, стопански и обществени структури.
5.Изпитвания на апаратура и реактиви.
6.Клинично-лабораторни изследвания, включени в научни проекти и дисертации.
7.Клинично-лабораторни изследвания към клинични проучвания (медико-диагностични и фармацефтични).


Център по клинична лаборатория осигурява 24-часово непрекъснато обслужване на клиничните звена и пациентите от спешните отделения, подчинено на медицинската доктрина за непрекъснатост и равномерност на лечебно-диагностичния процес. Дейността на ЦКЛ е в съответствие с критериите и правилата за добра лабораторна практика и стандартите за медико-диагностична дейност при спазване на професионална тайна и правата на пациентите.


4. Апаратура и спектър на дейност


ЦКЛ разполага със съвременна и високотехнологична апаратура за извършване на клиничнолабораторни изследвания в областите на лабораторната диагностика: Биохимичен анализ – ензими, метаболити, субстрати, липиди, електролити и олигоелементи.

Хематологичен анализ
Уринен анализ
Коагулационен анализ – фактори и инхибитори на кръвосъсирване и фибринолиза
Имунологичен анализ - хормони и техни метаболити, туморни маркери, витамини, съединително-тъканни и костни маркери, автоантитела
Токсикохимичен анализ и лекарствено мониториране
Елементен анализ – микроелементи и тежки метали
Други - спермален анализ, химичен състав на бъбречни конкременти


Портфейлът от медицински услуги, осъществявани от ЦКЛ е формиран в резултат на многогодишната дейност на лабораторията, основана на здравните потребности на населението от обслужвания район от една страна, техническите ресурси на ЦКЛ - от друга, както и статута на университетска болница. Интензивното развитие на клиничната лаборатория като интердисциплинарна специалност водят до непрекъснато въвеждане на нови показатели, нови методи и технологии. Понастоящем в ЦКЛ е извършват над 300 вида анализи – рутинни, специализирани, високоспециализирани и уникални за града и региона (приложение 2). През 2011 година в ЦКЛ са извършени общо 3 766 471 клинично-лабораторни анализи.

ЦКЛ гарантира висока надеждност и сигурност на получените резултати чрез ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в национална и международни системи за външна оценка на качеството – НСВОК, INSTAND (Germany), LABQUALITY (Finland).


5. Ръководител:

д-р Таня Иванова Денева, дм
Дата и масто на раждане:
28.10.1975 г. гр. Пловдив
Образование:
2000 г – Висше – магистър по медицина, Медицински Университет, Пловдив
2007 г. – Призната специалност по клинична лаборатория
2010 г. – Образователна и научна степен „доктор по медицина”
2012 г. – Магистратура по Здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-Пловдив
Професионално развитие:
2001 г. –Лекар в Спешна медицинска помощ
2002 г – Редовна докторантура, Катедра клинична лаборатория, МУ-Пловдив
2004 г. – Лекар-ординатор в ЦКЛ на УМБАЛ „Св. Георги”
2009 г. – Асистент, Катедра клинична лаборатория, МУ-Пловдив
2010 г. – Главен асистент, Катедра клинична лаборатория
2010 г. – Началник Център по клинична лаборатория на УМБАЛ „Св. Георги”
Членство:
2000 г. - Член на БЛС
2003 г. - Член на Българското дружество по клинична лаборатория
Докторска дисертация
2010 г. „Към клинично-лабораторната оценка на ендотелната дисфункция”
Монографичен труд:
2011 г. – „Клетъчни адхезионни молекули в ендотелното активиране при иницииране на атерогенезата”
Преподавателска дейност:
- Лекции и упражнения по клинична лаборатория на студенти по медицина (МФ-МУ, Пловдив).
- Лекции и упражнения по клинична химия на студенти по фармация (ФФ-МУ, Пловдив).
- Лекции по клинична лаборатория на медицински лаборанти (Медицински колеж – МУ, Пловдив).
Лекции по клинична лаборатория и биохимия на медициснки сестри и акушерки (МУ-Пловдив).
Научно-изследователска дейност:
1. Научни публикации
- Научни трудове отпечатани в наши и чужди списания – 26
- Участие в учебници и монографии – 2
- Научни трудове изнесени на конгреси – 40
2. Научни интереси
Имунологичен анализ, Хемостазиология, Молекулярен анализ.
3.Участия в проекти
Национални и вътреуниверситетски – 8
4. Ръководство на специализанти и докторанти
Специализанти – 1


6. Екип:


ЦКЛ разполага с високо квалифициран медицински и немедицински персонал от лекари, химици, биолози и медицински лаборанти.
Висш медицински персонал
1. Лекари със специалност по клинична лаборатория и преподаватели към МУ- Пловдив
д-р Павел Илиев Павлов, гл.адм. асистент
д-р Валя Илиева Маркова, гл. асистент
д-р Дора Димитрова Терзиева, гл. асистент
д-р Евгения Ангелова Ангелова, дм, гл. асистент
д-р Деляна Митева Давчева, асистент
2. Лекари – със специалност по клинична лаборатория към УМБАЛ «Св. Георги»
д-р Стефка Денева Тулева
д-р Аделина Димитрова Бояджиева
д-р Боян Николаев Делев
д-р Десислава Тодорова Арабаджийска
3. Специализираци лекари по клинична лаборатория
д-р Снежана Стоянова Стоенчева
д-р Георги Емилов Търновски
Висш немедицински персонал
Химици – 11, двама със специалност по клинична химия.
Биолози – 3, един със специалност по клинична химия.
Медицински специалисти - професионалисти по здравни грижи:
Медицински лаборанти – 55.5, в това число – двама с образователна степен бакалавър по «Управление на здравни грижи» и един със магистратура по «Управление на здравни грижи»
Санитари – 12.


Телефони за контакти:
Началник ЦКЛ 032 602 297, факс 032 644085
Старши лаборант: 032 602 459
Гл. адм. асистент: 032 602 590
Лекари: 032 602 382

Най-горе

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Клиниката по Физикална и рехабилитационна медицина е създадена преди повече от 40 години, като от 10.02.1998 г. се обособява и самостоятелна леглова база с 20
легла на територията на база 2 на първия етаж, източната част на сградата, бул. „ Пещерско шосе” 66.
През 2008 г. е разкрит уникален за Южна България Детски сектор за болнична рехабилитация на деца с детска церебрална парализа,
родова травма на раменния сплит и др. неврологични заболявания в база1, ситуиран на 3-и и 5-и етаж, североизточното крило на сградата между
Факултет по Фармация и Катедра Педиатрия, бул.„Васил Априлов” 15а. Клиниката има и разкрит сектор по Рефлексотерапия, ситуиран в базата на ДКЦ „Св. Георги” бул. „Васил Априлов” 15а.
В момента клиниката разполага с 30 легла, където се приемат пациенти за болнична рехабилитация по всички клинични пътеки за физиотерапия, както и срещу заплащане.
В сектора по Рефлексотерапия се прилагат методите на традиционната китайска медицина: акупунктура, мокса, както и електроакупунктура, лазерпунктура и др.
Клиниката отговаря на изискванията по отношение на дейност, оборудване и специалисти на III–то ниво на компетентност според Медицински стандарт по Физикална и рехабилитационна медицина.
В Клиниката по Ранна рехабилитация и физикална медицина се провежда функционална, вкл. кинезиологична диагностика, електродиагностика,
физикално лечение и комплексна рехабилитация на болни с различни заболявания на централна нервна система, периферна нервна система, ревматологични, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат, заболявания от пренапрежение детски и вътрешни заболявания:
сърдечносъдови, вкл. след инфаркт на миокарда и кардиохирургична интервенция, дихателни, обменни и др. болести.

В клиниката се лекуват пациенти от цялата страна по следните КП (Клинични пътеки):

КП № 236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия
КП № 237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система – пациенти с инсулти, мултипрена склероза, паркинсонова болест, увреди, травми и операции на главен и гръбначен мозък, след неврохихургични интервенции.
КП № 238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда.
КП № 239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции.
КП № 240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.
КП № 241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система- дискова болест, травми на периферни нерви, увреди на нервни коренчета, полиневропатии, вкл. диабетна полиневропатия.
КП № 242 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система.
КП № 243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система.
КП № 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат – гонартроза, коксартроза, болест на Бехтерев, ревматоиден и псориатричен артрит, термични травми, операции и травми на опорно-двигателния апарат.


През 2011г. в Клиниката са лекувани 1365 пациента, които са били хоспитализирани по различни Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация. Освен тях комплексно физикално лечение и рехабилитация са получили още 2161 пациенти, приети на стационарно лечение в другите клиники на УМБАЛ, част от които се обслужват в секторите на Клиниката, а друга част – от рехабилитационен екип при леглото на болния в другите клиники. Обслужват се и пациенти на амбулаторен принцип. Клиниката няма сключен договор с НЗОК за доболнична помощ. Амбулаторно болните се приемат за платено лечение по утвърден от ръководството ценоразпис.

На територията на Клиниката са разкрити следните сектори:

-кинезитерапия, оборудвани с мрежи на Роше, съвременни уреди като велоергометър, бягаща пътека, аналитична гимнастика срещу съпротивление и помощни средства за рехабилитация.
-електро- и светлотерапия, оборудван със съвременна апаратура, която осигурява приложение на цялата гама преформирани физикални фактори:
за ниско-, средно- и високочестотни токове, ултразвукова терапия, магнитотерапия с възможности за целотелесно приложение чрез соленоид, светлолечение, лазертерапия.
-термотерапия, в който се извършват парафино- и луготерапия, сауна.
- водолечение.
-рефлексотерапия, оборудван с апарати за електроакупунктура, лазерпунктура, лазертерапия, апарат за поляризирана светлина.


От 2009 г. Клиниката разполага с един от първите в България апарати за екстракорпорална ударно-вълнова терапия, който се прилага успешн за лечение на пациенти с хронични заболявания на опорно-двигателния апарат: периартрит на раменна става, епикондилит, плантарен фасциит, тендинопатия на Ахилесовото сухожилие.

В клиниката работят лекари с призната специалност по “Физикална и рехабилитационна медицина”, като един от тях има и втора специалност по “Нервни болести”. Лекарите притежават допълнителна квалификация за прилагане на специфични методи по нервно-мускулна реедукация при деца с детска церебрална парализа и при възрастни, мануална терапия, електродиагностика, лазертерапия, рефлексотерапия и др. В Клиниката се извършва освен диагностично-лечебна, още консултативна, преподавателска (на студенти медици, рехабилитатори, медицински сестри, акушерки, лекари специализиращи Физикална и рехабилитационна медицина и Обща медицина) и научно-изследователска дейност. Клиниката е единствена база за специализация на лекари по Физикална и рехабилитационна медицина в областта. За последните 10 години в Клиниката са защитени 4 дисертационни труда за придобиване на образователна и научна степен „доктор”. За последните 5 години са направени повече от 50 публикации в български и чужди специализирани издания.

2. Ръководител- Доц. д-р Елена Илиева, дм

Завършва медицина през 1990 г. в Медицински Университет, Пловдив. Започва работа като асистент в Катедрата по физиотерапия и рехабилитация. През 2000 г. защитава дисертация на тема “Рехабилитация след ендопротезиране на колянна става”. През 2004 г. се хабилитира като Доцент по физиотерапия, курортология и рехабилитация. Преминала е специализация в центрове за рехабилитация на ортопедични и неврологични заболявания във Великобритания и Австрия, както и курс по рехабилитационна медицина към Cornell University, New York. През 2010 г. завършва магистратура по здравен мениджмънт. Провела е допълнителна специализация по ВСД: електродиагностика, мануална медицина, лазертерапия, специализирани кинезитерапевтични методики при възрастни, специализирана невро-развойна кинезитерапия при деца с детска церебрална парализа, екстракорпорална ударно-вълнова терапия, вибрационна терапия. Сертифицирана от Европейския Борд по Физикална и рехабилитационна медицина с Европейска диплома по специалността. Доц. Илиева е Национален консултант по Физикална и рехабилитационна медицина, участвала в подготовката на клиничните пътеки по Физикална терапия и рехабилитация и Медицинския стандарт по ФРМ. Доц Илиева е член на ръководството на Научното дружество, впоследствие Асоциация по Физикална медицина и рехабилитация от 1996 г. От 2007 г. е избрана за Генерален секретар на Европейското дружество по Физикална и рехабилитационна медицина, както и за делегат на България в Секцията по Физикална и рехабилитационна медицина към Съюза на Европейските медицински специалисти, Национален мениджър за България. Участвала като поканен лектор в нацинонални и международни научни форуми, включително в Европейски и Световен Конгрес по ФРМ. Автор на научни статии и учебници. Научните й интереси са главно в областта на ортопедичната и неврологична рехабилитация. Ръководител на трима докторанти, от които единият вече придобил образователна и научна степен «доктор».

3. Екипът от лекари, работещи в Клиниката са:

Д-р Мариана Горанова, Началник Отделение, Административен главен асистент. Работи в УМБАЛ от 1985 г. Магистър по медицина. Специалност: “Физиотерапия, курортолечение и рехабилитация” от 1986г. Допълнитена квалификация по лазертерапия, ФТР при неврологични и вътрешни заболявания, специализирана невро-развойна кинезитерапия при деца с детска церебрална парализа. Преподава клинична физиотерапия на студенти медици, медицински сестри и акушерки от Медицински факултет и специализиращи лекари. Научни интереси – физиотерапия и рехабилитация в детската възраст и рехабилитация при онкологично болни.

Д-р Елка Добролицка, Главен асистент. Работи в УМБАЛ от 1989 г. Магистър по медицина. Специалност по нервни болести, Специалност по физикална и рехабилитационна медицина. Преподава на студенти медици 5-ти курс, на студенти по специалността медицински сестри и акушерки и на лекари, специализиращи „Обща медицина”. Научни интереси в областта на кинезиологичния анализ, неврорехабилитацията.

Д-р Анна Ангелова, асистент. Работи в УМБАЛ от 2007 г. Магистър по медицина; Магистър по психология, Специалност по Физикална и рехабилитационна медицина. Квалификационни курсове по акупунктура и рефлексотерапия; лазертерапия; мануална медицина и постизометрична релаксация. Научни интереси в областта на: физикална медицина и рехабилитация, неврология, психология Преподава на студенти медици 5-ти курс, на студенти по специалността медицински сестри и акушерки и на лекари, специализиращи „Обща медицина”.

Д-р Евгения Начевска, Старши ординатор. Магистър по медицинал Специалност по Физикална и рехабилитационна медицина. Допълнителни квалификационни курсове по Кинезитерапия, Мануална терапия, Лазертерапия и лазерпунктура, рехабилитация на ортопедични заболявания и травматични увреди на опорно-двигателния апарат. Научни интереси в областта на кинезиологичния анализ и мускулния дисбаланс.

Д-р Цецка Кюсепашова. Магистър по медицина, работи в УМБАЛ „Св. Георги” от 1987 г. Специалност по „Физиотерапия, курортология и рехабилитация”. Квалификационни курсове по: Рефлексотерапия, Безопасно приложение на лазерите в медицината, Ексцитометрична електродиагностика, Неврална терапия, Международна диплома по ”Хомеопатична терапия”. Научни интереси и по-тясна насоченост в областта на рефлексотерапията и приложението на поляризирана светлина.

Д-р Елена Георгиева, магистър по медицина. Работи в УМБАЛ ”Св.Георги” от 2004г. Специалност по Физикална и рехабилитационна медицинал Квалификационни курсове по: Мануална терапия, Акупунктура, Постизометрична релаксация, Ексцитометрична електродиагностика, Лазертерапия, Специализирана Невро-развойна кинезитерапия при ДЦП, Здравен мениджмънт, Хомеопатия.

Медицинските специалисти, работещи в Клиниката са:

Рехабилитатори:

Фани Миладинова - старши рехабилитатор, образование – висше: професионален бакалавър, академичен бакалавър „Управление на здравни грижи”;
Вичо Кратунков- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Стефан Семерджиев- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Милуш Ромов- рехабилитатор, образование висше професионален бакалавър;
Иван Колешев- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Петър Хаджийски- рехабилитатор, образование висше: професионален. бакалавър, Курс: “Специализирани масажи”;
Запрянка Караджова- рехабилитатор, образование висше- професионален бакалавър, Курс: “Специализирани масажи”;
Пенка Колева- рехабилитатор, образование висше- професионален бакалавър, Курс: “Специализирани масажи”;
Надежда Ботевска- рехабилитатор, образование висше- професионален бакалавър;
Даниела Александрова- рехабилитатор, образование висше: професионален. Бакалавър, Академичен бакалавър ” Медицинска рехабилитация и ерготерапия”;
Елена Кордева- старши рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Елена Боюклиева- рехабилитатор, образование висше: професионален.бакалавър;
Йорданка Стефанова- рехабилитатор, образование висше: професионален.бакалавър;
Мариана Димитрова- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
Радостина Кирякова- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър, академичен бакалавър” Управление на здравни грижи”;
Минка Адамова - рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър, академичен бакалавър „Медико-социални дейности”;
Силвия Кирева - рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър, академичен бакалавър „Управление на здравни грижи”;
Стоянка Чакърова- рехабилитатор, образование висше: професионален бакалавър;
А.Алипиева- рехабилитатор, образование висше: професионален.бакалавър, курс ”Специализирани кинезитерапевтични методики при деца с неврологични заболявания”, ‘’Специална педагогика”;
Гергана Стрикова- рехабилитатор, образование висше професионален.бакалавър, курс ”Специализирани кинезитерапевтични методики при деца с неврологични заболявания”;
Ана Арапчева- рехабилитатор, образование висше- професионален бакалавър;
Галя Халачева- рехабилитатор, образование висше - професионален.бакалавър, курс „Специализирани масажни похвати”;
Данаил Делев- рехабилитатор, образование висше: професионален.бакалавър ;


Медицински сестри


Рени Вълчева- мед. сестра, образование- бакалавър, академичен бакалавър” Медико-социални дейности”;
Красимира Маврова - мед. сестра, образование висше бакалавър;
Петя Бончева-акушерка, образование висше бакалавър;
Цветелина Узунова- мед. сестра, образование висше бакалавър;
Грета Московска- мед. сестра, висше бакалавър, курс:”Акупресура” и „Лазертерапия”;


Санитари

Димка Шопова-санитар, образование средно;
Галя Рангелова- санитар, образование средно;
Марияна Калашева- санитар, образование средно;
Стоянка Илиева- санитар, образование средно;
Мария Ганчева- санитар, образование средно;
Васила Костадинова- санитар образование средно;
Н.Виткова- санитар образование средно;
Т.Манчева- санитар образование средно;
А.Пехливанова- санитар образование средно;


4. Клиниката разполага с апарат за ударно-вълнова терапия, съвременни апарати за магнитна, лазерна терапия, комбинирани апарати за едновременно въздействие на ултразвук и нискочестотни токове.

5. Телефони за контакт:
032/602 972, 032/602 422 - началник клиника
032/602 783 – старши рехабилитатор 2 база: заплануване на болни
032/ 602 784 - секретар
032/602 222 – регистратура 1 база
032/602 385 – старши рехабилитатор 1 база: заплануване на деца

Начало

Клиника по изгаряния, пластично-възстановителна и естетична хирургия

Пещерско шосе №66, 4002 Пловдив, тел. 032/602 847


История:

През 1980г., бе разкрит сектор по Изгаряне, който в последствие прерасна в Отделение с 15 легла и статут на Интензивно хирургическо отделение.

С пребазирането на Хирургическите клиники в Университетската болница, в новия Хирургически блок пред 1988г. и хабилитирането на ръководителя на отделението, същото прерасна в клиника с 35 легла, от които 10 обособени в самостоятелно „Отделение по анестезиология, реанимация и интензивни грижи”.


Статут:

Клиниката е втора по големина в България, след тази в институт Пирогов – София. Със Заповед на МЗ е призната за база по специализация на специалността „Пластично реконструктивна и естетична хирургия”. Има статут на републиканско консултативно звено за пациенти с изгаряния и покрива с консултативна и стационарна помощ района на Южна България. Клиниката е на денонощна спешност с екипи от републикански консултанти за градски и извънградски консултации, оперативни екипи за спешни и неотложни оперативни интервенции, както и денонощни дежурни екипи в стационара и интензивното отделение. През 2006г. клиниката бе регистрирана, като звено от важно стратегическо значение към структурите на НАТО. В клиниката се извършва целия обем учебно преподавателска дейност на студенти медици, стоматолози и колежани по проблемите на изгарянията и измръзванията , както и цялата програма за специализация на лекари по специалността „Пластично-реконструктивна и естетична хирургия”.


Средно годишно през клиниката преминават около 680 пациенти с изгаряния, измръзвания, пациенти нуждаещи се от възстановителни операции след различни по етиология травми. Клиниката работи по 14 регламентирани пътеки , както следва: КП 129, 130 , 166, 167, 178, 180, 186, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 296. По изключение с участието на лекари от други специалности се работи по клинични пътеки, които са приоритет на неврохирургията, съдовата хирургия, ортопедията, травматологията и други.


Специфични дейности:

Тъй-като клиниката е база за специализация по специалността „Пластична възстановителна и естетична хирургия” и обучава лекари специализиращи тази специалност в оперативната дейност на клиниката е включен и целият обем от оперативни интервенции на естетичната хирургия.


Кадрови потенциал:

Основателя и ръководителя на клиниката е Проф. Д-р Иван Трайков, специалист по Обща и пластична хирургия, член на БЛС на Българската асоциация по „Пластична и естетична хирургия”, на Европейската и световна асоциация по „Пластична и естетична хирургия”, на Средиземноморската, Панафриканската и Панарабската асоциация. Републикански консултант по Изгаряне и пластична хирургия. Член на изпитната комисия за придобиване на специалност по Пластична хирургия. Преподавател към МУ – Пловдив. Научен ръководител на докторанти по проблемите на изгарянето и пластичната хирургия. Съавтор на две монографии и над 150 научни публикации у нас и в чужбина.

Лекари:

Проф. д-р Иван Жечев Трайков – Основател и Началник на Клиниката по Изгаряне, пластично-възстановителна и естетична хирургия. Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и пластично-възстановителна хирургия. Доктор по Медицина на тема Хирургическо лечение при обширни изгаряния. Републикански консултант по изгаряне, член на изпитната комисия по специалността Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Член на редица Български и Международни асоциации по Изгаряне и Пластично-възстановителна хирургия. Научни интереси в областта на изгарянията и реконструктивната хирургия с над 150 научни публикации.


Д-р Господин Георгиев Желев – Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия с над 30г. трудов стаж по специалността. Републикански консултант по Изгаряне, член на Български и Световни асоциации по изгаряне и пластична хирургия. Научни интереси в областта на реконструктивната и естетична хирургия с над 30 публикации.


Д-р Красимир Янков Янев - Главен административен ординатор на клиниката. Завършва медицина в МУ Пловдив. Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Републикански консултант по Изгаряне. Член на Български и Международни асоциации по пластична и естетична хирургия. Свободен докторант пред защита на докторска дисертация на тема Оперативно лечение на дълбоките изгаряния на ръка и пръсти. Научни интереси Хирургия на ръката с над 40 публикации в областта на изгарянията на ръката и тяхното оперативно лечение. Завършил Здравен мениджмънт.


Д-р Анастас Банков Воденичаров – Завършва медицина в МУ „Пловдив” Придобита специалност по Анестезиология и реанимация. Завеждащ отделение по Анестезиология, реанимация и интензивни грижи към клиниката.


Д-р Юрий Георгиев Тошев завършва медицина в МУ «Пловдив»Специалист по Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия със стаж над 25г. Интереси в областта на изгаряния при деца с над 30 научни публикации по проблема.


Д-р Катя Илинова Калинова е завършила медицина във ВМИ „И.П.Павлов” в Пловдив. Специалност по обща хирургия и по пластично-възстановителна и естетична хирургия. Член на Българските асоциации по пластично-възстановителна и естетична хирургия и на редица международни – световна и Европейска асоциация. Многократни специализации във Франция, Израел и Англия. Понастоящем разработва свободна докторантура към клиниката на тема Реконструкция на изгореното лице. Професионалните и интереси са в областта на реконструктивната хирургия след изгаряния, естетичната хирургия и козметология с над 30 научни публикации.


Д-р Елеан Иванов Зънзов – Завършва медицина в МУ Пловдив Придобита специалност по Обща хирургия и по Пластично-възстановителна и естетична хирургия. Главен асистент към Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести. Свободен докторант към клиниката на тема Оперативно поведение при мекотъканни дефекти на главата. С интереси в областта на пластичната и естетична хирургия и с над 40 публикации в тази област.


Д-р Бисер Вълчев Ранчев – Завършва медицина в МУ Пловдив. Придобита специалност по Спешна медицина и по Анестезиология и реанимация. Работи в клиниката от 2011год.


Д-р Веселин Велинов Молов Завършва МУ Пловдив. Специалист по Обща и пластично-възстановителна хирургия. Доктор по Медицина на тема Онко-пластична хирургия на гърдата. Научни интереси в областта на реконструкцията на женската гърда с над 40 публикации в тази област. Член на редица Български и чуждестранни асоциации. Секретар на БХД – секция Пловдив.


Д-р Ваня Николаева Анастасова – Завършва медицина в МУ Пловдив. Хирург-специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в клиниката. Асистент към Катедра пропедевтика на хирургическите болести. С интереси в областта на реконструктивната и естетична хирургия.


Д-р Станчо Стоянов Проданов – Завършва медицина в МУ Пловдив. Хирург-специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в клиниката. С интереси в областта на изгарянията и естетичната хирургия.


Д-р Юлия Сашева Деведжиева – завършва медицина в МУ «Пловдив» . Специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в МБАЛ «Каспела».Завършва Здравен мениджмънт.


Д-р Александра Иванова Кирева - Завършила медицина в МУ Пловдив Специализант по Анестезиология и интензивна терапия.

Д-р Яна Красимирова Янева-Николова - Завършила медицина в МУ Пловдив
Анестезиолог.


Медицински сестри – 19,5 1.Старши медицински сестри – 2 бр 2.Операционни медицински сестри – 3 бр. - Пенка Гвоздева, Мирослава Салчева, Величка Петкова 3.Анестезиологични – 3 бр. - Имела Парпулева, Стойна Лулкина, Поля Владова 4.Превързочни – 3 бр. - Христинка Миланова, Ганка Петрова, Рени Гигова 5.Редови сестри – 7 бр. Мария Груева, Екатерина Христева, Йорданка Карчеджикова, Лиляна Чорбаджиева, Надя Стефанова, Фатме Ефраим, Надежда Цанкова 6.Технически изпълнител – 1 бр. - м.с. Елена Протохристова 7. Амбулатория – 1 бр. - м.с. Иванка Петрова


1.Старша Медицинска сестра – Костадинка Петрова Христева – Венкова През 1977г. завършвам ПМИ – «Мара Малеева» – гр. Пловдив. Работя 3 години по разпределение в Детска клиника – Пазарджик. От 1980 г. съм една от петте сестри назначении в разкрития сектор «Изгаряне» към Първа градска болница. Работя като редова сестра и като анестезиолотична. От 1989г. съм Старша медицинска сестра на клиниката. През 2007г. придобивам диплома за Бакалавър по здравни грижи. Проведении курсове за обучение:


- Епидемиологи, надзор и контрол на вътреболничните инфекции – 2006г.

- Съвременна система за децинфекция и почистване в здравните заведения – 2007г.

- Лечение на труднозаздравяващи рани – 2008г.

- Превръзки за модерно лечение на рани и Привенция на риска в операционната зала – използване на еднократно операционно облекло и покривала – 2010г.

Трудов стаж по специалността – 37г.


2.Красимира \Прокопиева Прокопиева – Старша мед- сестра – Реанимация Завършено мед. Образование – 1977г. в ПМИ »Мара Малеева» - Смолян. През 2007г. – висше образование МУ «Медицински коллеж»гр. Пловдив, квалификационна степен «Профессионален бакалавър «, специалност – мед. Сестра. Професионална квалификация – медицинска сестра. Операционна медицинска сестра , преминат курс на обучение в гр. Смолян – 1978г. Трудов стаж – 36 г., от които 2г. 6 м. в Либия. 2007, 2008г. – преминала курс «Лечение на трудно заздравяващи рани» - категория А и Ж.


3. Пенка Ангелова Ангелова Гвоздева – операционна мед. Сестра. Диплома за завършено мед. Образование – 1979г. , специалност «Детски профил». От 1980 г. работи в клиниката . Проведена форма на продължаващо обучение:


- Национална конференция с международно участие на тема «Рани и грижи за раните с превръзките на EUROFARM – 2011г.

- Лечение на труднозаздравяващи рани – 2008г.

Трудов стаж – 32г. и 5 м.


4.Мирослава Любомирова Салчева – операционна медицинска сестра Завършила ПМИ „Асен Златаров „ гр. Хасково пре 1996г. От м. Март 1996г. работи в Онкологичен диспансер гр. Пловдив, като операционна сестра. От 2008г. до момента в клиниката също, като операционна сестра.


5.Величка Илиева Петкова- операционна медицинска сестра Завършила ПМИ Мара Малеева – гр. Пловдив през 1997г. Работила при джипи като мед. сестра от 1997 до 2005 г. От 2005 до 2008г. в Онкологичен диспансер – гр. Пловдив като операционна медицинска сестра. От 2008 до момента в клиниката, като операционна медицинска сестра.


6.Павлина Борисова Владова – анестециологична мед. сестра. Завършила ПМУ „Мара Малеева „ – гр. Пловдив през 1993г. , медицинска сестра „Общ профил”. Общ стаж в клиниката – 19 г.


7.Рени Иванова Гигова - превързочна медицинска сестра. Завършила 1980г – медицинското си образование, мед. Сестра «Общ профил». От същата година работи в клиниката. Курсове: «Лечение на труднозаздравяващи рани».


8.Христина Нейкова Миланова – превързочна медицинска сестра. Завършва ПМИ «Мара Малеева» - Пловдив – профил медицинска сестра. От 1980 г. работи в клиника по Изгаряне към Първа градска болница От 2000 г. до момента в УМБАЛ «Свети Георги» . Трудов стаж – 33 г. През 1998г. придобива степента «Бакалавър по Здравен мениджмънт» към ПУ Паисий Хилендарски. 2000г. – магистър към Технически университет гр. Варна.


9.Ганка Петрова Христева – превързочна медицинска сестра Завършила през 1977г. Работила 3 години, като мед. сестра във Вътрешно отделение. От 1983г. постъпва на работа в к-ка Изгаряне Курсове: «Лечение на труднозаздравяващи рани».


10.Мария Георгиева Запрянова – медицинска сестра Завършва през 1993г. ПМИ «Мара Малеева» гр. Пловдив От 1993г. работи в клиниката. Проведении курсове: »Трудно заздравяващи рани» - 2008г.


11.Екатерина Запрянова Христева – медицинска сестра През 1998г. завършва Мед. коллеж гр. Пловдив със специалност медицинска сестра «Общ профил» Работи в клиниката от 01.09.1998г. до момента. Проведен курс на обучение – «Трудно заздравяващи рани».


12.Йорданка Колева Карчеджикова – медицинска сестра През 1998г. завършва Мед. коллеж гр. Пловдив със специалност медицинска сестра «Общ профил» Работи в клиниката от 01.03.199г. до момента. Проведен курс на обучение – «Трудно заздравяващи рани».


13.Надя Стефанова Стефанова – Ямалиева – медицинска сестра Завършила Медицински коллеж «Мара Малеева» гр. Пловдив през 1998г. «Общ профил». 1998г. – работи в клиника «Ортопедия и гнойно-септична хирургия» - Окръжна болница. 1999 – 2000г. Кардиологичен кабинет към УМБАЛ «Свети Георги». 2000 – 2006 – Военна болница – гр. Пловдив От 2007 г. работи в клиниката до момента. Проведен курс на обучение – «Трудно заздравяващи рани».


14.Фатме Ераим Нури – медицинска сестра През 2008г. завършва Медицински колеж гр. Плевен, специалност медицинска сестра – бакалавър. Постъпва в клиниката от 2008г.


15.Надежда Димитрова Цонкова – медицинска сестпра Завършва през 2011г. в МУ – гр. Пловдив със специалност медицинска сестра , степен бакалавър и от същата година започва работа в клиниката.


16.Лиляна Радева Чорбаджиева- медицинска сестра Завършила МУ Пловдив през 2008г., степен «Бакалавър». Работи в клиниката от 2008 г. до момента.


Санитари – 12 бр.
1.Операционни – 3 бр. Фанка Колова, Катя Ангелова, Станка Костадинова.
2.Кухня – 1 бр. Кръстина Рускова
3.Бельо – 1 бр. Виолета Пенчева
4.Въртящ график – 6 бр. - Нели Цонева, Станка Чочева, Асибе Милязинова, Пенка Пейчева, Мария Томова.


Специализирана апаратура:


Клиниката е оборудвана с модерна апаратура, отговаряща на съвременните изисквания и международните стандарти. Спешната превързочна зала е оборудвана с анестезиологичен апарат , спешна количка с монитор и дефибрилатор и специална вана за хидропроцедури на постъпващите по спешност пациенти.


Операционния блок е оборудван с всички необходими и съвременни апарати и инструментариум.


Реанимационно-интензивното отделение е оборудвано със съвременни монитори , анестезиологичен апарат и апарати за асистирано дишане . Стаите в това отделение разполагат със специални флуидни легла и вани с гама стерилизация на водата , необходима за хидротерапията при пациенти с обширни и дълбоки изгаряния.


Клиниката е оборудвана със специална сигнална уредба с монитор в работната зала на сестрите , регистрира всяко повикване от страна на хоспитализираните пациенти. Системата е със запаметяващо устройство, позволяващо справка за реакцията от страна на персонала по дати, часове и минути.


Телефони за връзка: Отделение за деца и възрастни: 032/602-699 Отделение по анестезиология и реанимация: 032/602-847 Факс: 359-032-64-28-50

Най-горе

Отделение по Микробиология, Вирусология и Клинична имунология


Началник: Проф. д-р Мариана А. Мурджева, дм

1.Създаване, местоположение, основна характеристика и дейност
1.1.Създаване

През 1945г. е създадена Катедрата по Микробиология с откриването на Медицински факултет в гр. Пловдив. От 1947г. до 1974г. тя се помещава на 1-ви и 4-ти етаж в сградата на „Кудоглу” с ръководител проф. д-р Елисей Янев. През 1948г. в тогавашната поликлиника е разкрита диагностичната микробиологична лаборатория с ръководител д-р Й. Стойчев, а през 1957г. – 2-ра микробиологична лаборатория по имунология на рака с методичен ръководител проф. д-р Б. Юруков и действителен ръководител д-р Спартак Хаджиев, впоследствие ръководител и на Катедрата от 1978г. до 1989г. През 1957г. се разкрива и лаборатория по микробиологична диагностика към Инфекциозна клиника с ръководител д-р Ив. Друмчев. От 1974г. на диагностичната лаборатория в „Кудоглу” се предоставя нова сграда в района на Университетската болница, където е и досега. През 1985г. започва да работи и лаборатория по клинична имунология под ръководството на проф. д-р Ст. Златев. От 1989г до 1993г. диагностичната микробиологична лаборатория се ръководи от доц. д-р Люба Костова, от 1993г. до 2010г. – от доц. д-р Ирина Хайдушка, а от 2010г – от доц. д-р Мариана Мурджева. В края на 2010г. Отделението е преименувано в Отделение по Микробиология, Вирусология и Клинична Имунология, което най-добре отразява дейността му.

1.2.Местоположение
Отделението по Микробиология, Вирусология и Клинична имунология е разположено в първа база на територията на УМБАЛ “Св. Георги” - Пловдив - бул. Васил Априлов 15а - бл. 15 на ІІ-ри етаж и част от ІІІ етаж с обща площ 580м2. Сградата на бл. 15 е построена през 1974г. В Отделението са разкрити и обособени на функционален принцип 3 лаборатории с необходимите работни места според спецификата на извършваните лабораторни анализи и разположението на специализираната и помощна лабораторна техника: Микробиологична лаборатория, Лаборатория по Клинична имунология и Вирусологична лаборатория. В Микробиологичната лаборатория, разположена на втория етаж в бл 15 в І-ва база и филиала в Инфекциозна клиника са обособени диагностични сектори:
Сектор “Приемен”, с регистратура и манипулационна за вземане на биологични материали,
Сектор “Капкови инфекции”
Сектор “Ликвори и пунктати”
Сектор “Апаратна”
Сектор “Уроинфекции и полово-предавани инфекции”
Сектор “Чревни инфекции”
Сектор “Серология”
Сектор “Хранителни среди”
Миялни, стерилизационни, сервизни и складови помещения

Вирусологичната лаборатория се намира на втория етаж в бл 15 в І-ва база, а Лабораторията по Клинична имунология - на третия етаж в бл. 15 в І-ва база. Тя се състои от:
Сектор „Лабораторна и клинична имунология”
Сектор „Флоуцитометрия”
Сектор „Тъканни култури и имунофлуоресцентна микроскопия

1.3.Основна характеристика и дейност Отделението по Микробиология, Вирусология и Клинична имунология на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД – Пловдив осигурява широк спектър от достъпни, своевременни, качествени и надеждни резултати от извършваните лабораторни изследвания, предмет на дейността му, както и високоспециализирани микробиологични, имунологични и вирусологични консултации, с които подпомага лечебно-диагностичната, профилактичната и трудово-експертната дейности на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД – Пловдив и на здравеопазната система в страната. Приоритетните задачи на Отделението са:
Поддържане на постоянна готовност за диагностика и консултации при всички тежки и остри заболявания или застрашаващи живота състояния на граждани.
Участие в антибиотичната политика на университетската болница чрез мониториране и анализ на антибиотичната употреба в лечебното заведение, консултации за периоперативна профилактика, емперична терапия и лечение по антибиограма.
Изучаване и използване постиженията на българската и световна медицинска наука в микробиологичната, имунологична и вирусологична практика.
Поддържане и системно повишаване квалификацията на медицинския персонал.
Осигуряване на високо качество на обслужване на пациентите.
Осигуряване база и условия за клинично обучение на студенти, докторанти, специализанти и колежани.
Осъществяване на сътрудничество с български и чуждестранни микробиологични, имунологични и вирусологични лаборатории.

Предмет на микробиологичните изследвания са:
материали от респираторния тракт – гърлен, назофарингеален секрет и храчка;
урина (урокултура);
материали от гениталния тракт (вагинални, цервикални, уретрални секрети);
изпражнения;
ликвор, кръв и други пунктати (плеврални, перитонеални, синусови, ставни);
раневи секрети при хирургични инфекции и изгаряния;
определяне на антимикробна чувствителност на бързо растящи микроорганизми;
серологични проби за ревматоидни фактори и антистрептолизинов титър;

Предмет на вирусологичните изследвания са:
хепатитни маркери – HBsAg, anti-HAV антитела, anti-cHB антитела, anti-HCV антитела, HBeAg и anti HBe;
anti-HIV 1/2 антитела;
антитела срещу рубеола, морбили, паротит;
анти – EBV и анти-CMV антитела;

Предмет на имунологичните изследвания са:
хуморални фактори – серумни ИгМ, ИгГ, ИгА, С3 и С4 комплемент, С1 –естеразен инхибитор, криоглобулини, цитокини;
клетъчни фактори – фагоцитна активност с NBT тест; флоуцитометрично имунофенотипизиране на лимфоцити от кръв;
антитела и антигени от вируси, бактерии и патогенни гъбички;
автоантитела:
антинуклеарни (общи АНА, anti-dsDNA, anti-SS-A, anti-SS-B, anti-Sm, anti-RNP, anti-Scl-70, anti-Jo-1, anti-histone);
антимитохондриални (АМА, anti-M2), анти-гладкомускулни и анти-LKM;
aнтифосфолипидни – антикардиолипинови ИгГ, ИгМ; анти-бета-2-гликопротеин I антитироидни (ТАТ, МАТ);
ревмaтоидни фактори (RF, anti-CCP);
общи IgE

Отделението осигурява качество на изследванията чрез прилагане на системен вътрешен и външен качествен контрол:
Участва два пъти годишно в междулабораторни микробиологични сравнителни изследвания в Националната система за външна оценка на качеството на изследванията, организирана от Микробиологичен отдел на НЦЗПБ;
Участва четири пъти годишно в Националната система за външна оценка на качеството на имунологичните изследвания, организирана от Българската Асоциация по Клинична Имунология;
Участва четири пъти годишно в Националната система за външна оценка на качеството на вирусологичните изследвания, организирана от НЦЗПБ.
в европейската система за надзор на антимикробна резистентност - EARSS.

1.4.Изследвани проби за 2011г.
През 2011г. Отделението е приело за изследване 41 513 проби от пациенти, на които са били направени 53 567 изследвания. Те са с 4.15% и 12.8% съответно повече от предходната 2010г (39 793 проби и 46 670 изследвания). Амбулаторните проби и изследвания са 9.89% и 12.72% респ.от всички обработени в Отделението. Oсвен с клинични проби от стационирани пациенти на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив и амбулаторно-болни, Отделението извършва изследвания по договор с други болници в Пловдив и региона (Клиничен онкологичен център, Военна болница, МБАЛ-Кърджали, МБАЛ-Смолян, МБАЛ -„Каридад” и др.) Най-голям е делът на микробиологичните проби и изследвания (75.61%) в Отделението. Те са предимно от стационирани по клинични пътеки болни (91.92% от всички микробиологични проби) в клиниките по Инфекции, Педиатрия, Пулмология, Нефрология, Ревматология, Хематология, Онкохематология, Хирургични, Акушерство и гинекология, Кардиология, КАИЛ, Изгаряне, Ортопедия и трамвматология. При вирусологичните проби (11.83% от всички извършени за 2011г.) преобладават също пробите и изследванията на лежащо болни. Имунологичните проби са 11.88% от всички за 2011г. Имунологичните амбулаторни изследвания са с най-висок относителен дял (70%) от всички амбулаторни изследвания.

1.5.Специфични дейности
В Отделението по Микробиология, Вирусология и Клинична имунология се извършват:

Микробиологични, серологични, имунологични и вирусологични диагностични изследвания; консултации на пациенти, хоспитализирани в отделенията на болницата, както и на амбулаторно болни, насочени от райони, обслужвани от УМБАЛ “Св. Георги”, и по желание срещу съответно заплащане по Ценоразписа на болницата. Учебна дейност на студенти-медици, дентални медици, фармацевти, мед. сестри, акушерки, специализанти, докторанти и колежани от МУ - Пловдив. Научна-изследователска дейност.

Специализираните диагностични изследвания включват:
1.Определяне на антимикробна чувствителност на бактериални и гъбични изолати с минимални инхибиращи концентрации (MIC) на изследвания антимикробен агент и експертна оценка на резистентността.
2.Изследване на полово-предавани хламидии (C. trachomatis с директен флуоресцентен тест) и микоплазми (с доказване на антимикробна чувствителност).
3.Доказване на кандиден и аспергилен антиген при пациенти със съмнение за инвазивни микози.
4.Определяне на токсин на C. difficile от фецес
5.Интерферон-гама базирани тестове за латентна и активна туберкулоза – квантиферонов и T spot TB
6.Флоуцитометрично имунофенотипизиране на кръвни Т, В и NK лимфоцити и определяне на съотношение CD4/CD8 клетки.
7.Мултипараметърно флоуцитометрично проследяване на минимална резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия.

2.РЪКОВОДИТЕЛ – проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм
2.1. Образование

1985г. висше, медицина, Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
2011г. висше, магистър по здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-Пловдив
1991г. специалност по микробиология
2002г. специалност по клинична имунология
1997г. ОНС „доктор”, МУ-Пловдив

2.2. Специализации
1992-1995г. National Institute for Medical Research (NIMR), Mill Hill, Лондон, Англия, стипендия на Leukaemia Research Fund (молекулярна имунология и трансгенни модели за толерантност)
1999г. НЦЗПБ-София (имунодиагностика на белодробни и урогенитални инфекции от Chlamydia и Mycoplasma)
2003г. НЦЗПБ-София (PCR диагностика в клиничната бактериология)
2005г. Semmelweiss University, Будапеща, Унгария (лабораторна диагностика, профилактика и терапия на наследствен ангиоедем)
2008г. Immagen Institute, Tubingen, Германия, (изолиране и култивиране на PBMC)
2011г. Radboud University, Nijmegen, Холандия (лабораторна диагностика на инвазивните микози)

2.3. Професионално развитие
- ХЕИ-клон Карлово, микробиолог (1985-1988г.)
- асистент в Катедра Микробиология, МФ, МУ-Пловдив (1988-1991);
- ст. асистент в Катедра Микробиология, МФ, МУ-Пловдив (1991-1992);
- научен сътрудник в Лаборатория по Молекулна Имунология, Национален Институт за Медицински Проучвания, Мил Хил, Лондон (1992-1995);
- гл. ас. в Катедра Микробиология, МФ, МУ-Пловдив (1995-2000);
- доцент по микробиология при Катедра Микробиология и Имунология, МУ-Пловдив (2001-2011);
- лекар в Отделение по Микробиология, Вирусология и Клинична Имунология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив (2002-2010);
- Началник Отделение по Микробиология, Вирусология и Клинична Имунология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив (2010);
- Зам. Ректор Международно Сътрудничество и Проектна дейност на МУ-Пловдив (2011-);
- Професор по имунология и Ръководител Катедра Микробиология и Имунология, МУ-Пловдив (2012-);

2.4. Членство в професионални организации
Български лекарски съюз (БЛС)
Съюз на учените в България (Секция Имунология)
Българска Асоциация по Клинична Имунология (БАКИ)
Балканска Асоциация на имунологичните дружества (BAIS)
Българска Асоциация по Микробиология (БАМ)

2.5. Участие в научни форуми и публикации през последните 5 години:
НАУЧНИ ФОРУМИ В ЧУЖБИНА:

1.Atanasova M, Kardjeva V, Kicheva M, Draganov M, Stoyanov T, Kostadinova T., Mateva N., Kapon E., Murdjeva M. Hepatitis C virus infection in patients from the haemodialysis clinic of a medical university, Plovdiv, Bulgaria.    18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barcelona, Spain, 19-22.04.2008 (R 2480)
2.Fransazov S, Gardjeva P., Georgieva B, Draganov M, Krastev N., Popov N., Murdjeva M. Comparative study on indirect immunofluorescent and immunoperoxidase assyas for detection of antimitochondrial antibodies using McCoy-Plovdiv serum-free cell line. 8th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference, Strbske Pleso, Slovensko 7-10.06.2008
3.19th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Milan, Italy, 6-11.05.2011 (сертификат)
4.Penkov D., Dimitrova S., Lukanov L., Milieva E., Murdjeva M., Kassarova M. Folia Betulae extract – influence of technological factors on antimicrobial and antispasmodic effects. 15th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, Greece, 13-15.05.2011
5.20th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), London, UK, 31.03-3.04. 2012 (сертификат)

НАУЧНИ ФОРУМИ В СТРАНАТА:
1.Мурджева M., Стоилова Й., Кирина В., Гарджева П., Атанасова М., Кеворкян А., Янев К., Трайков И., Хайдушка И. Етиологична структура и “индикаторни” микроорганизми за антибитична консумация при имуносупресирани пациенти в клиника по изгаряния. 5-ти Национален Конгрес по Клинична Микробиология на БАМ - Пловдив, 19-22.04. 2007
2.Мурджев К, Сарафян В., Димова П., Мурджева М. Имунохистохинична детекция на пролиферативна и ензимна активност при доброкачествени хирургични заболявания на щитовидната жлеза. Имунологична конференция “Автоимунитет и щитовидна жлеза”- Плевен , 27-29.04.2007.
3.Мурджев К, Данев В., Мурджева М. Доброкачествени хирургични заболявания на щитовидната жлеза – лимфоцитна инфилтрация и динамика на антитироидни автоантитела. Имунологична конференция “Автоимунитет и щитовидна жлеза” - Плевен, 27-29.04. 2007.
4.Генова С., Анави Б., Мурджева М. Микроскопски полиангиит с оскъдно-имунен гломерулонефрит, белодробна калцификация и осификация. Втора Интердисциплинарна конференция “Заболявания на дихателната система”- Пловдив, 30.03.–1.04. 2007
5.Франсъзов С., Драганов М., Георгиева Б., Гарджева П., Мурджева М. Индиректен имунофлуоресцентен тест за анти-SS-A антитела с различни клетъчни субстрати. Международна конференция на младите учени – Пловдив, 14-17.06.2007
6.Франсъзов С, М Драганов М., Георгиева Б., Гарджева П., Кръстев Н., Попов Н., Мурджева М. Нов клетъчен субстрат за определяне на антимитохондриални антитела с индиректен имунофлуоресцентен тест. Юбилейна научна конференция – Стара Загора ”25г. МФ-ТУ-Стара Загора”, 27-29.09.2007
7.Фиркова Е, Мурджева М. Сублингвална медикация с Elyzol при агресивен пародонтит, Юбилейна научна конференция Стара Загора ”25г. МФ-ТУ-Стара Загора”, 27-29.09.2007
8.Хайдушка И., Кирина В., Мурджева М., Войнов П., Дерменджиев Т. Антимикробна чувствителност на основните патогени в КАРИТ на УМБАЛ Свети Георги Пловдив за периода 2003-2006г. Национална Конференция, ТУ-Стара Загора, 8-10.11.2007
9.Мурджева М. Изграждане на научно-изследователски Център по Имунология при МУ-Пловдив", Дни на Медицинската Наука, МУ-Пловдив, 29.10.2007
10.Murdjeva M. Development of Research Immunology Center in Medical University-Plovdiv (are we closer to better diagnosis of some rare disease). 3rd Eastern European Conference on RareDiseases and Orphan Drugs “Rare Diseases-prevention, diagnosis, treatment” - Plovdiv, 1-2.03.2008.
11.Beleva E, Fransazov S., Draganov M., Krastev N., Murdjeva M. Primary Biliary Cirrhosis – social-demographic and serological characteristics in Plovdiv region. 3rd Eastern European Conference on RareDiseases and Orphan Drugs “Rare Diseases-prevention, diagnosis, treatment”, Plovdiv, 1-2.03. 2008
12.Мурджева М. Принципи на имунологичната диагностика при инфекции. VI Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите с международно участие, Пловдив, 3-6.04.2008
13.Murdjeva M. HAE laboratory diagnostics in Bulgaria. Hereditary Angioedema Workshop, Plovdiv, 20-21.06.2008
14.Murdjeva М, Fraznsazov S. The challenge of different methods for detection of antimitochondrial antibodies. 8th Annual Assembly of IMAB and 3rd National Congress of Immunology – Varna, 8–11.05.2008
15.Мурджева М, Стойчева М., Пoпиванова Н., Хайдушка И. Серумни цитокини при инфекции – диаагностично и прогностично значение. VII Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите с международно участие, Велико Търново, 8-10.05. 2009
16.Тренова А, Манова М., Костадинова И., Василева, Т. Захариев З., Мурджева М. Серумни нива на TNF-alpha, IFN-gamma, IL-4, IL-10 в пристъп и ремисия при жени с множествена склероза. 9-ти Национален Конгрес по Неврология, София, 14-16.05.2009
17.Мурджева М., Атанасова M., Кукова Ю., Стойчева М., Шмилев Т., Маринов Б. Квантиферон-гама тест – предизвикателство в диагностиката на туберкулоза. VIII Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология на Българската асоциация на микробиолозите с международно участие, Пловдив, 16-18.04. 2010
18.Мурджева М., Драганов М. Антинуклеарни антитела - сравнително проучване върху различни методи за определянето им. V-та Работна среща „Репродуктивна медицина 2010 - противоречия и консенсус”, Плевен, 29.04-1.05.2010
19.Draganov M, Miloshev G., Popov N., Murdjeva M., Staneva D., Kostova M., Draganov D. and Tomlekova N. Molecular and cytogenetic criteria for identification of serum-free cell cultures. SECOND BALKAN CONFERENCE ON BIOLOGY PLOVDIV 5O YEARS UNIVERSITY OF PLOVDIV, Plovdiv, 21-23.05.2010
20.Мурджева М. Информация за Работна среща „Редките болести във фокуса на имунологията”. Първа Национална Конференция по Редки болести, Пловдив, 28-30.05.2010
21.Murdjeva M., Stanimirova I., Gardjeva P., Kassarova M., Penkov D., Draganov M., Milieva E. In vitro study on antimicrobial activity of standardized extract of Folia Betulae. V National Pharmaceutical Congress with International Participation, Hissar, 1-3.04.2011 (abstr. Pharmacia, suppl/2011, p75)
22.Draganov D., Popov N., Murdjeva M., Kassarova M., Milieva E., Draganov M. In vitro biological activity of Folia Betulae extract. V National Pharmaceutical Congress with International Participation, Hissar, 1-3.04.2011(abstr. Pharmacia, suppl/2011)
23.Мурджева M. Toll-подобни рецептори, микробни структури и съвременни ваксини – молекулна основа на диалозите в имунната система. 9-ти Национален Конгрес по Клинична Микробиология, Пловдив, 28-30.04.2011.
24.Hendriks J., Kruiswijk C., Van der Pol L., Radu D., Visontai I., Bartha K., Huttin C., Oftung F., Murdjeva M., Sarafian V., Doherty M., Semper A., Brook T. Fastvac: a generic framework for the fast prouction of emergency vaccines. 9-ти Национален Конгрес по Клинична Микробиология, Пловдив, 28-30.04.2011.
25.Мурджева М., Гарджева П., Попова Т., Христозова E., Хайдушка И.. Лабораторна диагностика на инвазивни кандидози и аспергилози в УМБАЛ Св. Георги”-Пловдив – възможности и перспективи. 10-ти Национален Конгрес по Клинична Микробиология, Пловдив, 26-29.04.2012.
26.Мурджева М., Гарджева П., Попова Т., Атанасова М. Етиологична структура и антимикробна резистентност при респираторни инфекции на долни дихателни пътища в УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив. 10-ти Национален Конгрес по Клинична Микробиология, Пловдив, 26-29.04.2012

ПУБЛИКАЦИИ:
1.Zagorov M., Draganov M., Alimanska St., Staykova N., Stefanov R., Trayancheva M., Kuzmanova St., Murdjeva M. Indirect immunofluorescent assay for antinuclear antibodies on McCoy-Plovdiv serum-free cell line substrate. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 2007, 30 (3):153-162 (IF2007=0.810)
2.Загоров М., Драганов М., Мурджева М. Изследване на ELISA-ANA показатели при здрави индивиди от българската популация. Микробиология и Цитология (Научни трудове, Пловдивски Университет ”Паисий Хилендарски”) 2007, 41: 113-118
3.Франсъзов С., Драганов М., Георгиева Б., Гарджева П., Мурджева М. Индиректен имунофлуоресцентен тест за анти-SS-A антитела с различни клетъчни субстрати. Сборник научни трудове от международна конференция на млади учени – СУБ-Пловдив, 14-16.06.2007, ISSN 1311-9192, 2007, (9): 242-247
4.Gardjeva PA., Dimitrova SZ, Murdjeva MA, Peychev LP, Lukanov LK, Stanimirova IV, Alexandrov АS. A study of the chemical composition and antimicrobial activity of bulgarian propolis. Folia medica 2007, XLIX (3-4): 63-69
5.Stoilova YD, Haidushka IA, Murdjeva MA, Trajkov I., Kevorkian A.  Immunological and microbiological investigations of patients with burn injuries. Folia Med 2007, 49(1-2):49-58
6.Мурджева M., Добрева М., Аргирова П., Гарджева П., Сарийчева Е., Хайдушка И. Етиологичен спектър и антибиотична чувствителност in vitro при бактериални менингити през 2001-2005г. в УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив. Инфектология 2007, XLIV:4-5
7.Мурджева M., Стоилова Й., Кирина В., Гаджева П., Атанасова М., Кеворкян А., Янев К., Трайков И., Хайдушка И. Етиологична структура и “индикаторни” микроорганизми за антибитична консумация при имуносупресирани пациенти в клиника по изгаряния. Инфектология. 2007 (XLIV):19-22
8.Mourdjev K., Murdjeva M., Paskalev G., Papathanasiou J., Uchikov A., Stoilov G., Yankulov Al. Benign surgical disease of the thyroid gland – analysis of changes in cellular and humoral immunity before and after surgical treatment. Surgical Chronicles, 2008, 13 (1): 58-56
9.Франсъзов С., Драганов М., Георгиева Б., П Гарджева П., Кръстев Н., Мурджева М. Нов клетъчен субстрат за определяне на антимитохондриални антитела с индиректен имунофлуоресцентен тест. Trakia Journal of Sciences 2008, 6(2), suppl.2: 216-219
10.Fransazov S., Draganov M., Georgieva B., Krastev N., Popov N., Gardjeva P., Murdjeva. Comparative study on different substrates of indirect immunofluorescent assay for antimitochondrial antibodies. Comp Rend Acad Bulg Sci 2008, 61:269-274 (IF2008=0.152)
11.Фиркова E., Мурджева М. Сублингвална медикация с Elyzol при агресивен пародонтит – клинични и микробиологични параметри (клиничен случай). Trakia Journal of Sciences 2008, 6(2), suppl.2: 233-234
12.Мурджева М. Инфекции при имунодефицити – клинични и микробиологични особености. GP news 2008, 12(104):9-12
13.Стайкова Н., Мурджева М. Клинично значение на анти-ССР антителата при ранен ревматоиден артрит. Ревматология 2008, 16 (3-4): 30-34
14.Стайкова Н., Мурджева М. Диагностична точност на антителата срещу циклични цитрулинирани пептиди при болни с ранен и установен ревматоиден артрит в България. Съвременна медицина 2009, 102 (60): 23-29
15.Draganov M., Fransazov S., Draganov D., Murdjeva M., Popov N. Two new serum-free and protein free cell strains, derived from HEp-2: cultural and proliferation activity. Journal of Culture Collections 2008-2009, 6:112-121
16.Мурджева M., Атанасова М.. Практически атлас по микробиология за студенти в медицинските университети. 2009г. он-лайн (www.meduniversity-plovdiv.bg)
17.Draganov M., Miloshev G., Popov N., Murdjeva M., Staneva D., Kostova M., Draganov D. and Tomlekova N. Molecular and cytogenetic criteria for identification of serum-free cell cultures. Biotechnol.& Biotechnol. Eq 24/2010/SE. Special edition/on-line (IF2009=0.291)
18.Hadzhiev B., Murdjeva M. Immunopathological characteristic of crytoglandular and Crohn’s anorectal fistulas. Folia Medica, 2010, 52 (4): 5-12
19.Popivanova N., Murdjeva M., Balatdzhiev I., Haidouchka I. Dynamics in serum cytokine responses during Mediterranean spotted fever acute and convalescent stages. Folia Medica 2011, 53 (2):36-43
20.Trenova A., Manova M., Kostadinova I., Murdjeva M., Hristova D., Vassileva T., Zahariev Z. Clinical-laboratory study on pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in women with multiple sclerosis. Folia Medica 2011, 53 (2): 29-35
21.Мурджева МА., Ряшева НП., Драганов ММ., Паунов Л.. Сравнително проучване върху индиректна имунофлуоресценция, ензимно-свързан имуносорбентен тест и имуноблот за определяне на антинуклеарни антитела. Folia Medica 2011, 53(4):21-27
22.Murdjeva M., Krastev N., Draganov M., Gardjeva. P Antimitochondrial antibodies in primary billiary cirrhosis – the challenge of diagnostic methods and their clinical value. Българска Медицина 2011, 1:14-21 (engl.)

Участия в учебници и учебни помагала:
1.Murdjeva M., Kirina V. Medical Microbiology (Student Study Guide - part I). VAP - Plovdiv. 1999. ISBN 954 9806, 76 pp.(ръководство за студенти на англоезично обучение) (представено за заемане на ак. длъжност доцент)
2.Murdjeva M., Kirina V. Medical Microbiology (Student Study Guide - part II). VAP - Plovdiv, 1999, 84pp.(ръководство за студенти на англоезично обучение) (представено за заемане на ак. длъжност доцент)
3.Милиева Д., Бакърджиев А., Бояджиев Н., Иванов И., Иванова К., Луканов Л., Милиева Е., Мурджева М., Попова Е., Сарафян В., Сивков С., Стойчева М., Цанова С., Шмилев Т. В “Граматични въпроси на медицинския текст. Учебник по български език за чуждестранни студенти и специализанти – медици, стоматолози и фармацевти”. ISBN 954-9807-30-04.Пловдив 2004, 18-22, 66-72, 73-79.
4.Милиева Е., Луканов Л., Сарафян В., Мурджева М. и съавт. В “Текстолингвистика. Учебно помагало за студенти по медицина”. Ред. Милиева Е., Бояджиев Н.. ISBN 978-954-9549-21-8, Пловдив, 2007, 24-28, 29-31.
5.Милиева Д., Бояджиев Н., Захариев З., Мурджева М. и съавт. В „Текстови структури и езикови употреби в медицината”. Учебно ръководство за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравните грижи. Ред. Иванов Г., ISBN 978-954-9549-30-0, МУ-Пловдив, 2008, 74-77.
6.Мурджева М. “Качества на микроорганизмите като причинители на инфекциозните болести”, “Защитни механизми на макроорганизма при инфекции”, “Микробиологични и имунологични изследвания”. В “Инфекциозни болести”. Учебник за студенти. Под ред. Генев Г. ISBN 978-954-4230-265-1, Медицина и физкултура, София, 2009, 7-12, 13-20, 56-64.
7.Мурджева М. “Микро-, макроорганизъм и околна среда” и „Етиологична диагноза на инфекциозните болести”. В: “Инфекциозни болести”. Учебник за студенти. под ред. Бояджиян Х. ISBN 978-954-420-275-0, Медицина и физкултура, София, 2009, 15-25, 42-51.
8.Илучев Д., Маринов Б., Мурджева М. “Реактивност и резистентност на организма” (вкл. имунодефицитни състояния, алергия и автоимунитет). В: Основи на патофизиологията. Учебник за студенти по медицина. Под ред. Илучев Д. и Стойнев А. ISBN 978-954-9666-56-4, Райков, 2010, 92-116.
9.Мурджева М. “Aвтоимунитет, автоимунни болести и автоантитела”, „Репродуктивна имунология” и „Имунотерапия” В: Клинична имунология – тестове и казуси. Сборник за студенти по медицина. Под ред. Мурджева М. ISBN 978-954-8326-25-4, ИК-ВАП, 2011, 45-53, 71-90.
10.Мурджева М. „Микробиологична диагностика на инфекциите на дихателната система” и „Имунологични изследвания в детската пулмология – хуморален и клетъчен имунитет. Имунологична диагностика на туберкулозата у децата”. В: Kлинична пулмология в детската възраст. Учебник за специалисти и специализанти. Под ред. Шмилев Т., изд. Райков (под печат).
11.Мурджева М., Атанасова М. Практически атлас по микробиология за студенти в медицинските университети. 2009г. он-лайн (www.meduniversity-plovdiv.bg)

2.6. Участия в монографии - Immunoregulation in Health and Disease. 1997. Ред Lukic ML., Colic M., Mosarica-Stojkovic M., Cuperlovic K. Academic Press Ltd, London (UK). ISBN 0-12-459460-3 (Murdjeva M., Tanaka Y., Norton T., Kioussis D... Thymus targeted oncogene expression in T cell receptor transgenic mice. 1997, 3: 47-57).
- Антибактериална терапия на хирургическите инфекции. 2005. Ред Дамянов Д. УМБАЛ-Плевен. ISBN 954-756-037-9 (Мурджева М., Ташев В., Гарджева П., Попова Т., Хайдушка И., Мошеков Е. Етиологична структура и резистентност на микробна флора при раневи секрети от детска хирургична клиника. 2005: 54-57).

2.7. Преподавателска дейност
- по микробиология на студенти по медицина (вкл. на англ. език), дентална медицина и фармация
- по клинична имунология на студенти по медицина (вкл. на англ. език)
- специализанти по клинична имунология и микробиология
- в групов учебен план на докторанти от МУ-Пловдив
- гост-лектор по имунология и микробиология в:
-ПУ „Паисий Хилендарски”, 2005г;
- Medical Faculty, Martin, Slovak Republic, 2006г;
- N. Copernicus University, Torun, Poland, 2007г ,
- Escola Superior de Technologia da Saudа, Lisboa, Portugal, 2008г.

2.8. Научни интереси
- Имунологична толерантност
- Клинични асоциации на цитокини и автоантитела при имунопатологични състояния и заболявания
- Микробиологични и имунологични аспекти на инфекции и възпалителни процеси

2.9. Ръководител на успешно защитени докторантури
- Мариан Маринов Драганов. Създаване на безсерумна клетъчна културална система McCoy-Plovdiv. Характеристика и приложение. Дисертация за научната и образователна степен „ДОКТОР”, Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, 2000. Научен ръководител: доц. Н. Попов; научен консултант: д-р М. Мурджева, дм
- Марин Йорданов Загоров. Имунофлуоресцентен метод за определяне на антинуклеарни антитела с безсерумна клетъчна линия McCoy-Plovdiv. Редовен докторант. Дисертация за научната и образователна степен „ДОКТОР” при Катедра Микробиология и Имунология, МУ-Пловдив, 2007. Научен ръководител: доц. д-р М. Мурджева

3.ЕКИП
3.1.Лекари
Д-р Тихомир Дерменджиев
Образование:

1980г. висше, медицина, Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
1985г. специалност по микробиология
2009г. висше, магистър по здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-Пловдив

Специализации и курсове:
1.1981 г. Организация и тактика на медицинската служба, ВМА – София
2.TIGECYCLINE 3074A1-305 WW , A Multicenter, Randomized, Double-blind, Comparison of the Safety and Efficacy of Tigecycline with Aztreonam to Treat Complicated Skin and Skin Structure Infections in Hospitalized Patients (Wyeth research) – Sept. 2002, Paris, France
3.Kурс по лабораторна диагностика на дерматофитни и дрождеви инфекции,НЦЗПБ, Удостоверение № III-22/11.10.2002г.
4.TIGECYCLINE 3074A1-306 WW, A Multicenter, Double-blind, Randomized, Comparison Study of the Efficacy and Safety of Tigecycline to Imipenem/ Cilastatin to Treat Complicated Intraabdominal Infections in Hospitalized Patients (Wyeth research) – March 2003, Paris, France
5.Kурс за следдипломно образование „Новости в диагностиката на системните микози и определяне на антимикробна активност на антимикотици” в сътрудничество с “BIO – RAD” Франция 8-9.4.2004 Удостоверение № 3-78
6.Kурс за следдипломно образование “Имунологична диагностика на токсоплазмоза, пневмоцистоза и криптоспоридиоза” в сътрудничество с “BIO – RAD” Франция 2-5.5.2004г. Удостоверение № 4-46
7.PROTOCOL Roche WI 18274, A phase II prospective, open label, randomized, active-controlled, parallel group, multi-center “proof of concept” trial in adult patients with complicated skin and skin structure infections requiring hospitalization, version 1.0, 9 March 2006 – Nov. 2007, Lisabon, Portugal
8.2010г. Вътрешен одитор, SGS Bulgaria Ltd. Systems and Services Certification, Member of SGS Group

Професионално развитие:
1.30.06.1980 – 1981, Завеждащ здравна служба с.Горна Махала, обл.Пловдив
2.1981 - 1984г - асистент , ВМИ – Пловдив, катедра Микробиология и имунология
3.1984г - 1990г. – старши асистент, ВМИ – Пловдив, катедра Микробиология и имунология
4.02.1986 – 09.1987, завеждащ „Отдел висши кадри“ към Ректората на ВМИ-Пловдив
5.1990г. до сега– главен асистент, МУ – Пловдив, катедра Микробиология и имунология
6.Член на Българското микологично дружество (29.01.2002г) и на Българската асоциация на микробиолозите (БАМ).
7.2003 – до сега, лекар - микробиолог в Отделение по микробиология, вирусология и имунология – УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив
8.9.05.2005 – 1.10.2009, Завеждащ микробиологична лаборатория към ДКЦ 5 ЕООД гр.Пловдив
9.08.2009 – 10.2009, Заместник директор по лечебно-диагностична дейност База 1, УМБАЛ „Св. Георги” гр.Пловдив
10.1.11.2009 – 17.08.2010, Началник отдел „Управление на качеството и акредитация“, УМБАЛ „Св. Георги” гр.Пловдив
11.Предсоти защита на дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор по медицина

Научни публикации:
1. Ботушанов П., Златев С., Николов И., Дерменджиев Т. Проучване на влиянието на каналопълнежните средства със и без глюкокортикостероиди върху фагоцитната активност в кръвта на бели мишки. Проблеми в стоматологията 1983; Vol. XI
2. Haydouchka I., Kirina V., Atanassova M., Murdjeva M., Dermendjiev T., Gardjeva P. Coryneform bacteria isolated from blood cultures, normally sterile body fluids and transtracheal aspirates Folia medica, XLIII, suppl. 1/2007
3.Krumov G., Pehlivanov Bl.,. Dermendjiev T, Vachkova I. Treatment of Chlamydia endocervicitis with Azatril®. Obstetrics & Gynecology, volume 42, 1/2002, p 22-23
4.Haydouchka I., Kirina V., Dermedjiev T., Murdjeva M., Atanasova M., Popova T., Gardjeva P., Hristozova, E. Lapareva E. Etiological spectrum and antimicrobial susceptibility of urine isolates from patients at the university hospital – Plovdiv for the period 2001-2003. INFECTOLOGY, XLII, 1&2 2005, p 64-67
5.Dermendjiev T., Hadghiev B., Haydushka I., Popova T., Murdjeva M., Dermendjieva T. Microbial and immunological aspects in patients with anorectal abscesses and fistulas. INFECTOLOGY, XLIII, SE, 2006, p 43-47
6.Крумов Г., Дерменджиев Т. Лечение на микотичния колпит с FUNGOLON. Акушерство и гинекология 2005 год
7.Дерменджиев Т., Хайдушка И., Станев С. Основни видове вагинити/вагинози в извънболничната медицинска практика. GP News, брой 12(104), 2008г. , стр. 2-3
8.Дерменджиев Т., Хайдушка И., Станев С. Вагиналната инфекция – актуален, социален и медицински проблем. GP News, брой 12(104), 2008г. , стр. 5-8
9.Deenichin G, Dermedzhiev T, Molov V, Dimov R. Analysis of the bacterial translocation caused by IAH. Acta Clinica Belgica, 2009; 64-3

Участия в учебници и учебни помагала: 1.Клинична имунология – Тестове и казуси, Сборник за студенти по медицина, под редакцията на доц. д-р Мариана Мурджева, дм, Медицински университет Пловдив, 2011г.
2.Клинична пулмология в детска възраст. Учебник под редакцията на Доц.Т.Шмилев дм. Първо издание-2012г. Медицинско издателство „РАЙКОВ“ гр.Пловдив. Глава 12. Антибиотична резистентност на микробиологични изолати при респираторни инфекции у деца.

Преподаване: - по микробиология на студенти по медицина, дентална медицина и фармация
- по клинична имунология на студенти по медицина

Д-р Веселина Кирина
Образование:
1979г висше, медицина, Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
1984г. специалност по микробиология
Специализации и курсове:
1. 1989 - Унгария – Goed – Изследователски Институт по Имунология
2. 1997г – Курс за следдипломно обучение по „Етиологична диагностика и терапия на системните микози”
3. 1997г – Курс за следдипломно обучение по „Микробиологични методи за диагностика на H. Influenzae”
4. 2004г – Курс за следдипломно обучение по „Имунологична диагностика на токсоплазмоза, пневмоцистоза и криптоспоридиоза”
5. 2004г – Курс за следдипломно обучение по „Новости в диагностиката на системните микози и определяне на антимикробна активност на антимикотици”
6. 2006г – Квалификационен курс по Здравен мениджмънт
7. 1992, 1996, 2007 - Германия – Heidelberg – Научно изследователски лабораторен център на Becton Dickinson
8. 1980 – 2010 - България – курсове по бактериология, анаеробни инфекции, имунофлуоресцентна диагностика, ELISA, PCR и други молекулярно биологични методи, ВБИ, медицински значими гъби, епидемиология на инфекциозните заболявания и др.
9. 2007г - Kурс на обучение по BD FACS Canto II и BD FACS DIVA Flow Cytometry, Хайделберг, Германия (сертификат)
10. 2010г - GCP сертификат от курс за клинични проучвания на Pfizer
Професионално развитие:
1. 1979г – 1981г Епидемиолог в ХЕИ – Пазарджик
2. 1981г – 1984г ВМИ – Пловдив, Катедра по Микробиология и Имунология – асистент
3. 1984г – 1986г старши асистент, ВМИ – Пловдив, Катедра по Микробиология и Имунология – старши асистент
4. 1986г. главен асистент ВМИ – Пловдив, Катедра по Микробиология и Имунология – главен асистент
5. 1996г. административен главен асистент, МУ – Пловдив, катедра Микробиология и имунология
6. Членство в професионални организации:
- Член на СУБ (Съюза на учените в България)
- Член на Българската асоциация на микробиолозите (БАМ)
- Член на Българското микологично дружество
- Член на Български лекарски съюз
Научни публикации: 1. Стефанов Ч., Димитров Д., Кирина В., Димов Е., Попова С.. Ефикастност и безопасност на профилактичното приложение на Fungolon (Fluconasole – Actavis) при високо рискови пациенти на интензивна терапия. Инфектология, том XLIII, 2006, стр.30-33 Съавтори- Катедра по анестезиология и реанимация МУ-Пловдив
2. Спасова М, Стоянова А., Мумджиев И., Кирина В., Хайдушка И., Кантарджиев Т., Генев Е.. Клинична характеристика и рискови фактори за фунгемии при фебрилна неутропения при деца със злокачествени заболявания на фона на конвенционална химиотерапия. Клинична и трансфузионна хематология, том XLII, 2006, № 1-2, стр.69-72 Съавтори- Катедра по педиатрия и медицинска генетика МУ-Пловдив; Микробиологичен отдел НЦЗПБ- София
3. Стоилова Й., Захариева Б., Кеворкян А., Хайдушка И., Кирина В., Трайков И., Попова С., Чифлигаров К., Милчев А.. Постоянно мониториране на вътреболнични инфекции е две високорискови клиники: модел за надзор в университетска болница. Нозокоминални инфекции, том 3, бр.1, 2006, стр. 41-44 Съавтори- Катедра по хигиена, екология и епидемиология МУ-Пловдив; Пропедевтика на хирургичните болести-секция по изгаряния,пластична,реконструктивна и естетична хирургия МУ-Пловдив; Катедра по анестезиология и реанимация МУ-Пловдив; Катедра по акушерство и гинекология МУ-Пловдив
4. Хайдушка И., Гарджева П., Кирина В., Войнов П.. Коринеформени бактерии – нова сцена. “Инфектология” 2007, supl. 1, стр.9 Съавтори- студент по медицина МУ-Пловдив
5. Мурджева М., Стоилова Й., Кирина В., Гарджева П., Атанасова М., Кеворкян А., Янев К., Трайков И., Хайдушка И.. Етиологична структура и “индикаторни” микроорганизми за антибиотична консумация при имуносупресирани пациенти в клиника по изгаряния. Инфектология. 2007 (XLIV):19-22 Съавтори- Катедра по хигиена, екология и епидемиология МУ-Пловдив; Катедра Пропедевтика на хирургичните болести-секция по изгаряния,пластична,реконструктивна и естетична хирургия МУ-Пловдив
6. Спасова М., Стоянова А., Кирина В., Мумджиев И., Хайдушка И., Генев Е.. Сравнително проучване на Cefpirome и Ceftriaxone като емпирична антибиотична монотерапия при фебрилна неутропения у деца с малигнени заболявания. Инфектология 2007, supl. 2:39 Съавтори- Катедра по педиатрия и медицинска генетика МУ-Пловдив
7. Спасова М., Кирина В., Стоянова А., Хайдушка И., Мумджиев И., Генев Е.. Етиологична структура на инфекциите на кръвообръщението при фебрилна неутропения при деца с малигнени заболявания. Инфектология, 2007, supl. 2 Съавтори- Катедра по педиатрия и медицинска генетика МУ-Пловдив
8. Кеворкян А., Стоилова Й., Захариева Б., Хайдушка И., Нашев Д., Трайков И., Калинова К., Милчев А. Метицилин-резистентни стафилококи – епидемична ситуация в Клиниката по Изгаряне и пластична хирургия. “Инфектология”, том XLIV, 2007, supl 1, стр. 109-111 Съавтори – Катедра по хигиена, екология и епидемиология МУ-Пловдив и Отделение по Изгаряне и пластична хирургия на УМБАЛ “Св. Георги”-Пловдив.
9. Дечев И., Банчев А., Кирина В., Сарафян В.. Човешки папиломни вируси и рак на половия член. Андрология, том 18, кн. 1, 2007, стр. 17-24 Съавтори – Клиника по Урология на УМБАЛ “Св. Георги”-Пловдив и Катедра Биология МУ-Пловдив.
10. Haydouchka I., Kirina V., Atanasova M., Murdjeva M., Dermendjiev T., Gardjeva P. Coryneform bacteria isolated from blood cultures, normally sterile body fluids and transtracheal aspirates. Folia medica XLIII, 2007, supl. 1
11. Кирина В., Ендемични микози, GP news бр. 12 (104) година 9, декември 2008, стр. 24-26
12. Янков И., Шмилев Т., Кирина В., Иванов И., Бошева М.. Емпирична антибиотична терапия при респиратор-асоциирани пневмонии. Наука Пулмология, брой 3 (20), 2011 година, VI, стр. 116-120
13. Haydushka I., Markova N., Kirina V., Atanassova M. Recurrent sepsis due to Bacillus licheniformis in an immunocompetent patient. J Glob Inf Dis, 2012 Съавтори- Институт по Микробиология БАН- София
Участия в учебници и учебни помагала:
1. Хайдушка И., Атанасова М., Кирина В., Кълвачев З. Медицинска микробиология (учебник за студенти). Ред. И. Хайдушка и М. Атанасова, 2008, ИК-ВАП – Пловдив, ISBN 978-954-9806-82-3 Съавтори- Лаборатория по молекулярна вирусология, НЦЗПБ- София
2. Хайдушка И., Атанасова М., Кирина В., Кълвачев З. Медицинска Микробиология, ISBN 978-954-9806-82-3, 2010, ІІ-ро издание, ИК-ВАП Съавтори- Лаборатория по молекулярна вирусология, НЦЗПБ- София
3. Мурджева M., Станимирова И., Гарджева П., Атанасова М., Кирина В., Попова Т., Дерменджиев Т., Христозова Е. Клинична имунология – тестове и казуси. Сборник за студенти по медицина. Под ред. Мурджева М. 2011, ИК-ВАП ,ISBN 978-954-8326-25-4.
Преподаване: - по микробиология на студенти по медицина (вкл. на англ. език), дентална медицина и фармация
- по клинична имунология на студенти по медицина (вкл. на англ. език)

Д-р Мария Атанасова
Образование:

1984 г. висше, медицина, Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
1991 г. специалност по микробиология
1993 г. специалност по вирусология
Специализации и курсове:
1. „Етиологична диагностика и терапия на системните микози“ – 14-16.05.1997 г., НЦЗПБ, София
2.„Етиологична диагностика на вирусните хепатити с нови тестове на Санофи Диагностик Пастьор“ – 03-04.06.1999 г., НЦЗПБ, София
3.„Диагностика на човешки ретровируси HIV 1 и 2“ - 15-16.04.2004 г., НЦЗПБ, София
4.„Диагностика на човешки ретровируси HTLV 1 и 2“ 29-30.09.2004 г., НЦЗПБ, София
5.„Real time PCR за вирусна диагностика“ – 30-31.05.2005, НЦЗПБ, София
Професионално развитие: 1. 1985-1987 г. лекар-микробиолог в ХЕИ-клон Панагюрище
2.1988-1991 г. асистент в Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
3.1991-1994 г. старши асистент в Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
4.от 1994 г. главен асистент в Медицински Факултет, МУ- Пловдив
Научни публикации:
Публикации:

1. Атанасова М. Хепатит В вирусната протеинова ваксина и нейното приложение – съвременно състояние на проблема, Българска Хепатогастроентерология, кн.1/ 2005, 13-17
2. Хайдушка И., Кирина В., Дерменджиев Т., Мурджева М., Атанасова М., Попова Т., Гарджева П., Христозова Е., Лапарева Е. Етиологичен спектър и антимикробна чувствителност на микроорганизми, изолирани от урини на болни от УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, за периода 2001-2003 година. Инфектология, XLII, 2005, 1/2, 64-67
3. Петров А., Атанасова М., Бойкинова О., Балтаджиев И., Георгиева Х. Епидемията от вирусен хепатит А в ромските квартали на Пловдив (юни-декември 2006) - серологични и клинико-лабораторни аспекти на някои ациклични форми на протичане.// Инфектология, 44, 2007, supl. 1, 123-125
4. Мурджева М., Стоилова Й., Кирина В., Гарджева П., Атанасова М., Кеворкян А., Янев К., Трайков И., Хайдушка И. Етиологична структура и „индикаторни” микроорганизми за антибиотична консумация при имуносупресирани пациенти в клиника по изгаряния.// Инфектология, 44, 2007, supl. 1, 19-22 5. Атанасова М. Quantiferon – TB Gold – крачка напред в контролиране на туберкулозната инфекция. GP news 2008, 12 (104) : 21-23.
6. Кеворкян А., Стоилова Й., Захариева Б., Благов Б., Костадинова Т., Атанасова М. Епидемиологично проучване на нозокомиални инфекции, свързани със съдовия достъп, при пациенти на хронична хемодиализа. Нефрология, диализа и трансплантация 2008, 4 (14): 24-29
7. Stoycheva M., Vatev N., Petrov A., Venchev C., Atanasova M. Epidemiological study of hepatitis A in Plovdiv region – Bulgaria, 2005-2008. WJV.2011;1(4):162-8
8. Vatev NT, Atanasova MV, Stoilova YD, Chervenyakova TP, Troyancheva MG Seroprevalence of hepatitis A viral infection in Plovdiv, Bulgaria. Folia Med (Plovdiv), 2009, 51(1):70-73
9. Шмилев Т., Янков И., Атанасова М., Стойчева М., Паскалева И., Андролов Х., Копаранова С., Пердикацева В., Стоев И., Шишманова А.. Туберкулозата у децата – с акцент върху диагностиката на някои редки форми. Наука Пулмология, 2009, 2(13):57-62
10. Kevorkian A., Stoilova Y., Petrova N., Boykinova O., Baltadjiev I., Atanasova M. Epidemiology of hepatitis B infection and control of disease in Bulgaria. EpiNorth, 2009, 4 (10):165-175
11. Ватев Н., Гацева П., Стойчева М., Петров А., Атанасова М., Венчев Ч. Имунен отговор след приложение на ваксина против хепатит А. Списание Инфектология и паразитология, 1/2011, 10-12
12. Stoycheva M., Vatev N., Petrov A., Venchev C., Atanasova M. Epidemiological study of hepatitis A in Plovdiv region – Bulgaria, 2005-2008. WJV. 2011;1(4):162-8
13. Ватев Н., Стойчева М., Петров А., Атанасова М. Проучване върху относителния дял на безсимптомните форми при хепатит А в Пловдивски регион, България. Folia Med (Plovdiv), 2011, 53(4):42-46
14. Петров А., Ватев Н., Атанасова М. Холестазен синдром при вирусен хепатит “А”. Folia Med (Plovdiv), 2012, 54(1):30-35
15. Haydushka I., Markova N., Kirina V., Atanassova M. Recurrent sepsis due to Bacillus licheniformis. Case report. Journal of Global Infectious Diseases, 2012, 4 (1): 82-83
Участие в научни форуми:
1. Атанасова М., Комитова Р., Бойкинова О., Илиев Я., Матева Н., Боев И., Чудомирова К., Антонов К. „Серологични маркери на вирусни хепатити В и С сред лица от Пловдивски регион приемащи инжекционно наркотици” (доклад), Научна сесия на МУ - Пловдив „Пет години вътреуниверситетски конкурс за научно-изследователски проекти”, Пловдив, 31 май 2006 г.
2. Иванов И., Попов Н., Моше Р., Терзиева Д., Стефанов Р., Панова М., Атанасова М., Цветанска А., Карпаров А. „Резултати от скрининг за цитомегаловирусна инфекция при хоспитализирани деца до едногодишна възраст” Наука и младост – сборник с премирани научни съобщения от конкурсни сесии 2005 и 2006 г., Пловдив 2006, с.41-54
3. Алексиев И., Бешков Д., Георгиева В., Пенева М., Бакалова С., Йорданова В., Генова М., Атанасова М., Кузева В., Влаева И., Еленков И. „Проучване разпространението на човешки Т-клетъчни лимфотропни вируси (HTLV –I и II) сред българското население ”, Единадесети Конгрес по Микробиология, Варна, 5-7 октомври 2006 г., сб. рез. с.79
4. Петров А., Атанасова М., Цонева А., Николов В., Калинова З., Бойкинова О., Балтаджиев И., Георгиева Х., Тодоров Г. „Клинико-лабораторни и серологични аспекти на епидемията от вирусен хепатит А в Пловдивски регион (2005-2006)” (постер), IV-ти Национален Конгрес по Клинична микробиология на българската Асоциация на микробиолозите (БАМ), Пловдив, 6-8 април 2006 г., сб.рез. с. 164
5. Ватев Н., Стойчева М., Атанасова М. Антителен отговор към ваксината против вирусен хепатит А (HAVRIX) и практическо значение при прилагането и в епидемична обстановка. Национален симпозиум „Епидемиологични и клинични характеристики на съвременния вирусен хепатит А (ВХА), Пловдив, 15-16 юни 2007, сб.рез. стр.33
6. Atanasova M., Kardjeva V., Kicheva M., Draganov M., Stoyanov T., Kostadinova T., Mateva N., Kapon E., Murdjeva M. (Plovdiv, BG). Hepatitis C virus infection in patients from hemodialisis clinic of medical university - Plovdiv, Bulgaria. 18th ECCMID, 19-22.04.2008, Barcelona, Spain, абстр. R2480
7. Ватев Н., Стойчева М., Петров А., Атанасова М., Венчев Ч., Пекова Л. Честота на безсимптомните форми на вирусен хепатит А в различни огнища на зараза. Сборник научни трудове – V Национална Конференция по Инфекциозни болести „Остри инфекции на централната нервна система” – 2010, стр. 145-148.
8. Хайдушка И., Кирина В., Атанасова М., Мирчева М., Дерменджиев Т., Стефанов Ч. Основни патогени в КАРИТ на УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив за периода 2003-2009 - антимикробна чувствителност. Сборник научни трудове от 8 национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на БАМ, Пловдив, 22-25 април 2010 г., стр.20
9. Мурджева М., Атанасова М., Кукова Ю., Шмилев Т., Стойчева М., Маринов Б.. “Quantiferon-TB-GOLD тест” – предизвикателство в съвременната диагностика на латентна и активна туберкулоза. Сборник научни трудове от 8 национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на БАМ, Пловдив, 22-25 април 2010 г., стр.42
10. Хайдушка И., Кирина В., Дерменджиев Т., Атанасова М. „Клинично значение на някои редки рекласифицирани липофилни коринеформени бактерии”- Сборник научни трудове от 9 национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на БАМ, Пловдив, 28-30 април 2011 г., стр.20
11. Иванов И., Терзиева Д., Атанасова М., Стефанов Р., Цветанска А., Попов Н., Моше Р. „Инфектираност и заболеваемост от цитомегаловирусна инфекция сред хоспитализирани деца от 0 до 12 месечна възраст – резултати от скринингово проучване” - Сборник научни трудове от 9 национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на БАМ, Пловдив, 28-30 април 2011 г., стр.21
12. Мурджева М., Гарджева П., Попова Т., Атанасова М. „Етиологична структура и антимикробна резистентност при респираторни инфекции на долни дихателни пътища в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив“ - Сборник научни трудове от 10 национален конгрес по клинична микробиология и инфекции на БАМ, Пловдив, 26-28 април 2012 г., стр.28
Участия в учебници и учебни помагала:
1. Медицинска микробиология за студенти; автори –Хайдушка И., Атанасова М., Кирина В., Кълвачев З.. I-во издание 2008; II-ро издание 2011, Пловдив ИК- ВАП
2. Клинична имунология – тестове и казуси, Сборник за студенти по медицина; автори: Атанасова М., Гарджева П., Дерменджиев Т., Кирина В., Мурджева М., Попова Т., Станимирова И., Христозова Е. 2011 г., Пловдив ИК-ВАП
Преподаване:
- по микробиология на студенти по медицина, дентална медицина и фармация
- по клинична имунология на студенти по медицина

Д-р Ели Христозова
Образование

1994 г. висше, медицина, Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
1999 г. специалност по микробиология
Специализации и курсове:
1. 2011, Сегет, Унгария-7-ми Курс и Конференция по добра клинична практика
2. 2011, Русе, България-Курс по добра комуникация и управление на времето
3.2010, Русе, Бългаия – Обучение в скриниращо проучване за алфа-1-антитрипсинов дефицит в България сред пациенти с ХОББ.
4. 2008, София – Обучение по СОП на ИМИТИС.
5. 2006, Лисабон, Медицински Университет Португалия – Работна среща по МЕТЕ (Medical Assistance and Therapy in Europe)
6. 2006, Пловдив, България – ViaExpo-организириран курс: ”Как да изгорвим успешен опроект за финансиране”
7. 2006, Варна, България – Обучение в клинично проучване за двойно сляпо мултицентрово, рандомизрано проучване във фаза III на аналгезираща трансдермална система с бупренорфин в 3 дози сравнена с друг аналгетик при онкоболни пациенти със силна болка
Професионално развитие:
1. 1995 - клинична специализация по микробиология
2. 1996 - асистент по микробиология
3. 2000 - ст. асистент по микробиология
4. 2003 - гл. асистент по микробиология
5. Професионално развитие – Зачислена на свободна докторантура на тема”Етиологчни проучвания на криптококозата в България”
Научни публикации:
1. Христозова E. – Модул “Полово-предавани болести” към електронен учебник по Програма Леонардо да Винчи, Проект 166033 “Обучение по обществено здравеопазване на социално-значими болести” – PubHealthSOD, www.pubhealthsod.com, 2006 г.
2. Kantardjiev T., Levterova V., Panayotov S., Ivanov I., Hristozova E., Molecular taxonomy of Cryptococcus neoformans varieties displaying phenotypic similarities, Biotechnology and Biotechnology equipment, 2006, 20, 2.
3. Христозова Е., Дръндарска И., Николаева С., Кантарджиев Т., Ултраструктурни промени при Cryptococcus neoformans под влияние на нестероидни противовъзпалителни средства, JP news, 12, 2008, 12-15.
4. Мурджева M., Станимирова И., Гарджева П., Атанасова М., Кирина В., Попова Т., Дерменджиев Т., Христозова Е. Клинична имунология – тестове и казуси. Сборник за студенти по медицина. Под ред. М. Мурджева. 2011, ИК-ВАП ,ISBN 978-954-8326-25-4.6. Клинична пулмология в детска възраст. Учебник под редакцията на доц.Т.Шмилев дм. Първо издание-2012г.Медицинско издателство „РАЙКОВ“ гр.Пловдив
Преподаване:
- по микробиология на студенти по медицина (вкл. на англ. език), дентална медицина и фармация
- по клинична имунология на студенти по медицина (вкл. на англ. език)

Д-р Татяна Попова
Образование:

1998г. висше, медицина, Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
2002г. специалност по микробиология
Специализации и курсове:
1.2004 година е зачислена за специализация по Клинична имунология
2.Курс на тема “Обща имунология”- НЦЗПБ-София; 17-21 април 2006 г.
3.Курс на тема “Клетъчно-медиирани отговори при вирусните и интрацелуларни бактериални инфекции на модела хив микобактериози: значение за диагностиката и мониторирането на специфична терапия”- НЦЗПБ- София; 24.10- 26.10.2006 г.
4.Основен курс по Клинична имунология I част; МУ-София; 02.11.2009-11.11.2009г.
5.Основен курс по Клинична имунология II част; МУ-София; 08.11.2010-17.11.2010г.
6.Имунологичен мониторинг на пациенти с HIV инфекция посредством флоуцитометрия; НЦЗПБ-София; 07.06.20011- 10.06.2011г.
7.Основен курс по Клинична имунология III част; МУ-София; 07.11.2011-21.11.2011г.
Професионално развитие:
1. 1999г -2000г - Специализант към Катедра Микробиология и имунология
2. Януари 2000 г. спечелва конкурс за асистент към Катедра Микробиология имунология
3. От 2005 година е старши асистент и докторант на свободна докторантура към катедра Микробиология и имунология.
4. От 2011 година е главен асистент.
Научни публикации: 1.Дерменджиев Т., Хаджиев Б., Хайдушка И., Мурджева М., Попова Т., Дерменджиева Т.. Микробиологични и имунологични аспекти при пациенти с аноректални абсцеси и фистули. Инфектология 2006, XLIII: 43-47
2.Stoilova Y.D., Haidushka I.A., Murdjeva M.A., Trajkov I., Popova Т., Kevorkian A. Immunological and microbiological investigations of patients with burn injuries. Folia Med (Plovdiv) 2007; 49(1-2):49-58.
3.Markova N., Haydoushka I., Michaileva L., Ivanova R., Valcheva V., Jourdanova М., Popova T., Radoucheva T. Cell wall deficiency and its effect on methicillin heteroresistance in staphylococcus aureus. International Journal of Antimicrobial Agents, 2008, 255-260(IF2007=2.338)
Преподаване:
- по микробиология на студенти по медицина, дентална медицина и фармация
- по клинична имунология на студенти по медицина

Д-р Петя Гарджева
Образование:

1997г. висше, медицина, Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
2002г. специалност по микробиология
Специализации и курсове: 1. 2004 година е зачислена за специализация по Клинична имунология
2. Курс на тема “Обща имунология”- НЦЗПБ-София; 17-21 април 2006 г.
3. Курс на тема “Клетъчно-медиирани отговори при вирусните и интрацелуларни бактериални инфекции на модела хив микобактериози: значение за диагностиката и мониторирането на специфична терапия”- НЦЗПБ- София; 24.10- 26.10.2006 г.
4. „Контрол на ВБИ. Насоки в антибиотичната терапия в доболничната помощ. Инфекции с висок епидемичен риск”- 19-20.04.2007г. – Пловдив
5. „Диагностика и управление на легионелните инфекции в България” 25-26.09.2008г. - Слънчев бряг
6. Основен курс по Клинична имунология I част; МУ-София; 02.11.2009-11.11.2009г.
7. Основен курс по Клинична имунология II част; МУ-София; 08.11.2010-17.11.2010г.
8. Имунологичен мониторинг на пациенти с HIV инфекция посредством флоуцитометрия; НЦЗПБ-София; 07.06.20011- 10.06.2011г.
9. Основен курс по Клинична имунология III част; МУ-София; 07.11.2011-21.11.2011г.
Професионално развитие:
1. От 1998 - 2001г. - Специализант по микробиология към Катедра Микробиология
2. Септември 2002г. е хонорован асистент към Катедрата по Микробиология
3. Април 2003 г. спечелва конкурс за асистент към Катедра Микробиология
3. Май 2007 година е старши асистент към Катедра Микробиология и Имунология.
4. От март 2011 година е главен асистент.
Научни публикации:
1.Мурджева М., Гарджева П.. Микробиологични находки при първичните имунодефицити. Инфектология 2006, XLIII: 12-15
2. Хайдушка И., Гарджева П., Кирина В., Войнов П. Коринеформени бактерии – нова сцена. “Инфектология” 2007, supl. 1, стр.9
3. Гарджева П., Димитрова С., Костадинов И., Мурджева М., Пейчев Л., Луканов Л., Станимирова И., Александров А. Проучване върху химическия състав и антимикробната активност на български прополис. Folia medica, 2007, том XLIX, бр. 3-4, 63-69
4. Мурджева М., Добрева М., Аргирова П., Гарджева П., Сарийчева Е., Хайдушка И. Етиологичен спектър и антибиотична чувствителност in vitro при бактериални менингити през 2001-2005г. в УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив. Инфектология. 2007 (XLIV) :4-5
5. Мурджева М., Стоилова Й., Кирина В., Гарджева П., Атанасова М., Кеворкян А., Янев К., Трайков И., Хайдушка И. Етиологична структура и “индикаторни” микроорганизми за антибиотична консумация при имуносупресирани пациенти в клиника по изгаряния. Инфектология. 2007 (XLIV):19-22
6. Франсъзов С., Драганов М., Георгиева Б., Гарджева П., Мурджева М. Индиректен имунофлуоресцентен тест за анти-SS-A антитела с различни клетъчни субстрати. Сборник научни трудове от международна конференция на млади учени – СУБ-Пловдив, 14-16.06.2007, ISSN 1311-9192, 2007, том 9: 242-247.
7. Fransazov S., Draganov M., Georgieva B., Krastev N., Popov N., Gardjeva P., Murdjeva M. Comparative study on different substrates of indirect immunofluorescent assay for antimitochondrial antibodies. Comp rend Acad bulg Sci, 2008, 61:269-274.
8. Франсъзов С., Драганов М., Георгиева Б., Гарджева П., Кръстев Н., Мурджева М. Нов клетъчен субстрат за определяне на антимитохондриални антитела с индиректен имунофлуоресцентен тест. Trakia Journal of Sciences 2008, 6(2), suppl.2: 216-219.
9. Fransazov S., Draganov M, Georgieva B., Krastev N., Popov N., Gardjeva P., Murdjeva M. Comparative study on different substrates of indirect immunofluorescent assay for antimitochondrial antibodies. Comp Rend Acad Bulg Sci 2008, 61:269-274
10. Murdjeva M., Krastev N., Draganov M., Gardjeva P. Antimitochondrial antibodies in primary billiary cirrhosis – the challenge of diagnostic methods and their clinical value. Българска Медицина 2011, 1:14-21 (engl.) (научен обзор)
Преподаване:
- по микробиология на студенти по медицина, дентална медицина и фармация
- по клинична имунология на студенти по медицина

Д-р Лалка Койчева
Образование:

1979г. - висше, медицина, Медицински Факултет, ВМИ- Пловдив
1988г.- специалност по микробиология
Специализации и курсове:
1. Клинична микробиология и антимикробна химиотерапия, НЗЦПБ – София – 2003г
2. Съвременни аспекти на клиничната микробиология, МУ-София – 2006г
3. Микробиологична диагностика на стафилококви инфекции – 2007г
4. Микробиологична диагностика на инфекции, причинени от хеликобактер и кампилобактер, МУ-София – 2008г
5. Микробиологична диагностика на особеноопасни бактреиални инфекции, НЗЦПБ – София – 2009г
Професионално развитие:
1979г – 1982г – Районна болница гр. Карлово, терапевт (вътрешни болести)
1982г – 2012г – ХЕИ – Пловдив, микробиолог
2012г - лекар в Отделение по Микробиология, Вирусология и Клинична Имунология при УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив

3.2.Медицински специалисти
Цветанка Андонова
Образование:
1981г - Професионален бакалавър
Професионално развитие:
1981г – 1983г – ІІІ-та градска поликлиника гр. Пловдив
1983г - ВМИ – Пловдив, Отделение Микробиология

Мария Недева
Образование:

1992г - Професионален бакалавър
1999г – бакалавър „Здравни грижи”
Професионално развитие:
1993г – ВМИ – Пловдив, Отделение Микробиология

Наталия Добрева
Образование:

1976г - Професионален бакалавър
Професионално развитие :
1976г – 1979г – Окръжна болница – гр. Смолян
1979г – 1988г – МЦТХ по Трансфузионна хематология – гр. Пловдив
1988г - ВМИ – Пловдив, Отделение Микробиология

Варта Телалян
Образование:

1977г - Професионален бакалавър
Професионално развитие:
1977г. – 1979г – „Булгар контрол”, гр. София
1979г - ВМИ – Пловдив, Отделение Микробиология

Дафинка Денева
Образование:
1976г - Професионален бакалавър
1999г – бакалавър „Здравни грижи”
Професионално развитие:
1976г -1978г – Окръжна болница гр. Пазадржик
1980г – 1983г – ХЕИ гр. Пловдив
1983г - ВМИ – Пловдив, Отделение Микробиология

Кети Янкова
Образование:

1981г - Професионален бакалавър
Професионално развитие:
1981г – 1984г - ВМИ – Пловдив, Катедра Биология
1984г – 1985г – ВМИ – Пловдив, РИЦ
1985г - ВМИ – Пловдив, Отделение Микробиология

Калинка Моллова
Образование:

1976г - Професионален бакалавър
Професионално развитие: 1976г – 1980г – ВМИ-Пловдив, Инфекциозна клиника
1982г – 1984г – Окръжна болница – гр. Пловдив
1984г – 1989г – Микробиологична лаборатория към Пречиствателна станция
1989г – ВМИ – Пловдив, Отделение по Микробиология

Цветана Аврамова
Образование:
1995г - Професионален бакалавър
2002г – бакалавър „Социални дейности”
Професионално развитие:
1995г - ВМИ – Пловдив, Отделение по Микробиология

Гинка Брънчева
Образование:
1994г - Професионален бакалавър
1999г – бакалавър „Здравни грижи”
Професионално развитие:
1994г – 1995г – І-ва работническа поликлиника
1995г – ВМИ-Пловдив, Отделение Микробиология

Илиана Чанева
Образование:

1995г - Професионален бакалавър
Професионално развитие:
1995г – 2000г – УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Клинична лаборатория
2002г – 2004г – ДКЦ „Св. Врач”, Пловдив
2004г - УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Отделение по Микробиология

Марияна Попова
Образование:

2001г - Професионален бакалавър
2003г – бакалавър „Социални дейности”
Професионално развитие:
2001г – 2002г – Окръжна болница, Кръвна банка
2002г – 2003г - УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, ЦКЛ
2006г - УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Отделение по Микробиология

Яна Китанова
Образование:

2008г - Професионален бакалавър
Професионално развитие:
2008г - УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Отделение по Микробиология и Имунология

Костадинка Венчева
Образование:

2003г - Професионален бакалавър
Професионално развитие:
1988г – 2011г – УМБАЛ”Св. Георги”-Пловдив, ЦКЛ
2011г - УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Отделение по Микробиология, Вирусология и Клинична имунология

Дора Попова
Образование:

2011г - Професионален бакалавър
Професионално развитие:
2011г - УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Отделение по Микробиология, Вирусология и Клинична имунология

Йова Корнова
Образование:
1990г - Професионален бакалавър
Професионално развитие:
1990г – 2002г – МБАЛ „Бр. Шукеров” – Смолян
2002г – 2003г - ВМИ – Пловдив, Кръвна банка
2003г – 2004г – Медицински център „Мултискан”
2004г - УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Отделение по Микробиология

Галина Трендафилова
Образование:

1989г - Професионален бакалавър
Професионално развитие:
1989г – 1991г - ВМИ-гр. Пазарджик, катедра „Хигиена”
1991г – 1995г - ВМИ-Пловдив, катедра „Хигиена”
1995г – 1999г – Частна клиника „Хигия”, гр. Пазарджик
1999г – 2000г – „Млечна промишленост - Сердика”, гр. Пловдив
2000г – 2005г - Българо-германска лаборатория „Зинвест”
2005г – УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, Отделение по Микробиология

3.3.Санитари
1. Йорданка Чалъкова
2. Надка Станчева
3. Елена Даянова
4. Василка Червенкова
5. Марияна Запрянова

4.Специализирана апаратура
4.1.Автоматизирана система Vitek 2 за идентификация на микроорганизми и определяне на антимикробна чувствителност;
4.2.Система за РСR в реално време AB 7300 със специализиран софтуер 7300 SDS v.1.4. и спектрофотометър за оценка нуклеиновите киселини;
4.3.Клиничен флоуцитометър FACS Canto II (Becton Dickinson) за имунофенотипизиране на имунни клетки;
4.4.ELISA система (рийдер Multiscan със специализиран софтуеър и миялно устройство Wellwash 4 MK2);
4.5.Инвертен микроскоп Nikon Eclipse TS100 с цифрова камера Nikon DS-5Mc и софтуер Nikon NIS-Elements;
4.6.Флуоресцентен микроскоп Nikon Eclipse 80i с цифрова камера Nikon DS-5Mc и софтуер Nikon NIS-Elements.

5.Телефони за контакти
Началник 032/ 602 450; 0882 555 815
Лекари 032/ 602 275
Старши лаборант 032/ 602 407; 0882 555 868
Приемен сектор 032/ 602 220
Микробиологични сектори (капков, урини, чревни инфекции) 032/ 602 408
Апаратна 032/ 602 407
Вирусологична лаборатория 032/ 602 220
Клинична Имунология 032/ 602 208
Технически сътрудник 032/ 602 220

Най-горе

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Отделението по Неврохирургия в град Пловдив е разкрито в рамките на създадената през 1946г. Катедра по Невропсихиатрия. Отделението има 6 легла и се оглавява от Доц. д-р Янко Намичев от създаването му до 1965г. През 1965г се създава клиника по Неврохирургия с 45 легла в състава на Катедрата по Неврология и Неврохирургия и се оглавява от проф. д-р Д. Китов . Понастоящем Клиниката по неврохирургия е самостоятелна клиника към УМБАЛ „Св. Георги „ ЕАД Пловдив и самостоятелна катедра към МУ – Пловдив. Клиниката е разположена на 12 –я етаж на хирургичния блок /база 2/ на Университетската болница и се състои от :


1. Административен сектор ;

2. Стационар с два сектора, в които са налице манипулационни и диагностични кабинети и общо 25 болнични стаи / има разкрити 50 болнични легла / - всяка стая е с по две легла и собствен санитарен възел.
3.Консултативно-диагностичен кабинет в диагностично –консултативния блок на 1-ви етаж
4. Операционен блок - разположен на втория етаж - сектор запад. В операционния сектор има разкрити две операционни зали:
Първа зала е обзаведена конвенционално с лампа, хирургическа маса, анестезиологичен апарат, биполярен коагулатор и операционен микроскоп.
Втора операционна зала е обзаведена за по-специализирани и неврохирургични оперативни интервенции от най-висок клас.
Залата има специална маса, пригодена за неврохирургични интервенции и снабдена със:
Захвати за глава по “Майфилд” - нормални и детски.
Специална лампа с много висока подвижност за осветяване на оперативното поле.
Биполярен коагулатор
Ултразвуков аспиратор за разпрашаване и аспириране на тумори в области, където екартирането и другите оперативни действия /теглене, дърпане/ са опасни за живота на болния.
Автоматични екартьори за мозъчна тъкан.
Голям оперативен микроскоп, специален за неврохирургия с голям обхват на позиции за осветяване и работа навсякъде в мозъка, във вентрикулите, хипофизарна област, между черепната база и мозъка, при оперативни интервенции в очната орбита зад окото и при мозъчните аневризми.
Към оперативния микроскоп има видеокамера и монитор за наблюдение на оперативната интервенция с оглед обучаване на специализиращи лекари.
Портативен рентген с ЕОП – С рамо и екран за контрол при операции – за спинална и за трансназална хипофиза.
Апарат за интраоперативен ултразвуков контрол. Операционната е снабдена с инструменти за конвенционална неврохирургия, както и с микронабор за микроневрохирургия .


Клиниката по неврохирургия работи по всички неврохирургични пътеки в съответствие на ІІІ ниво на Стандарта по неврохирургия :
Неврохирургични клинични пътеки:

КП № 198 Тежка черепномозъчна травма – оперативно лечение.
КП № 199 Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение.
КП № 200 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии / невронавигация, невроендоскопия, интраоперативен ултразвук /
КП № 201 Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин.
КП № 202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепномозъчни травми.
КП № 203 Хирургично лечение при травма на главата
КП № 204 Периферни и черепно-мозъчни нерви / екстракраниална част / - оперативно лечение.
КП № 205 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции.


Основни дейности на клиниката по неврохирургия:
Клиниката по Неврохирургия е единствена неврохирургична клиника за Пловдив, Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска области.
Планово се извършват прегледи на болни в поликлиничния кабинет от 8 до13 часа всеки работен ден, а в останалото време от дежурния лекар на клиниката при спешни и неотложни състояния.
Преглеждат се болни насочени от всички лечебни звена на гореспоменатите области и Пловдив град.
За клиниките на УМБАЛ “Св.Георги” има отделен, нарочен консултант, а консултациите в клиниките извън УМБАЛ „ Св. Георги „ и в градовете на гореупоменатите области – от консултант по линията на ЦСМП.


През 2011 година в Клиниката по неврохирургия са преминали 1027 болни и са извършени 836 оперативни интервенции.
В Клиниката по неврохирургия се извършват следните оперативни интервенции:

Интервенции върху главов мозък:
А. По спешност:
При травми:
импресионни фрактури, евакуация на епидурални, субдурални, интрацеребрални, интравентрикуларни хематоми. Поставяне на дренаж за измерване на интракраниалното налягане. Екстирпация на чужди тела, проектили при огнестрелни рани.
При обемни процеси и тумори: отбременяващ вентрикулен дренаж, спешна екстирпация на тумори, абсцеси.
При съдови заболявания: премахване на спонтанни кръвоизливи. При интравентрикуларни хематоми, пункция на вентрикулите и дрениране.
Б. Планови операции:
При травми:
евакуация на хронични субдурални хематоми, пластично затваряне на черепен дефект.


При съдови заболявания: евакуация на спонтанни кръвоизливи при хеморагичен инсулт. Клипсиране на мозъчни аневризми при всички локализации под оперативен микроскоп. Клипсиране и екстирпация на А В малформации под оперативен микроскоп. При обемни процеси: тумори, абсцеси, паразити. Екстирпация на процеса под оперативен микроскоп.

Премахване под оперативен микроскоп на хипофизарни тумори, параселарни тумори, вентрикулни тумори, понтоцеребеларни тумори, парастволови тумори, тумори в очната орбита зад очната ябълка. Операции при хидроцефалия: По спешност: Вентрикулопункция и дренаж - външен. Планови операции: Поставяне на клапа за вентрикуло-перитонеален дренаж или вентрикуло-кардиален дренаж на ликвора при вродени и придобити хидроцефалии с различна етиология и при хидроцефалия на възрастните.
Операции на гръбначен стълб и мозък:
А. По спешност - При травми на шията: Екстензия по Кръчфилд. Преден оперативен достъп до гръбначния стълб с предна фузия и стабилизация при шийни травми. При травми в торакална и лумбална област: ламинектомия, ревизия на гръбначния мозък или на кауда еквина с последваща задна стабилизация с транспедикулна фиксация. При дискови хернии с остра плегия или ретенция на урината: фораминотомия, хемиламинектомия или ламинектомия с екстирпация под оперативен микроскоп на дисковата херния и при необходимост декомпресия на коренчевите канали. Б. Планови операции на гръбначен стълб и мозък: 1. При тумори на гръбначен стълб: екстирпация на тумора и стабилизация на гръбначни стълб, най-често задна с транспедикулна стабилизация. 2. При тумори на гръбначния мозък: ламинектомия и екстирпация на тумора под оперативен микроскоп, включително и на тумори разположени вътре в гръбначния мозък. 3. При дискови хернии на всички нива инетрламинектомия с екстирпация на дисковата херния и декомпресия на коренчевия канал 4. При лумбална стеноза интерламинектомия с частична фасетектомия екстирпация на жълт лигамент в латерален рецесус и декомпресия на коренчевия канал
Операции на нервни плексуси и на периферни нерви:
А. По спешност: При травми на периферни нерви и плексуси: Ревизия под операционен микроскоп, зашиване. Премахване на чужди тела. Б. Планови операции: При зараснали травми: Ревизия под операционен микроскоп, отстраняване на травматични невроми и зашиване на нерва, транспозиции на нерви, делиберация и удължаване на нерва с автотрансплантат. При тумори на периферни нерви плексуси и гломус каротикус тумор: ревизия под операционен микроскоп и отстраняване на тумора.


Ръководител на Клиниката по неврохирургия понастоящем е д-р Христо Богданов Желязков, д.м. Д-р Желязков е завършил медицина през 1981г в Пловдив. Започва работа по разпределение във Филиална поликлиника в гр. Калофер, а от 1983г. след спечелен конкурс за асистент е назначен в Клиниката по неврохирургия. Има специалност по неврохирургия от 1889г и защитена докторска дисертация от 1992г. В момента е процедура участието му в конкурс за АД „ доцент „ по неврохирургия към МУ- Пловдив. Членува в БЛС с УИН 1700003668. Участва в издаването на една монография и две учебни помагала. Има 35 научни публикаци и 17 в резюме, както и научни съобщения изнесени на конгреси и конференции. Член е на българското, европейското и световното дружество по неврохирургия и на европейската асоциация по краниофациална хирургия.

Приноси на д-р Желязков и екипа на клиниката:
1. В областта на краниофациалната хирургия
Д-р Желязков е координатор на Центъра по Краниофациална хирургия към Университетската болница, който е създаден благодарение на договора за сътрудничество с Университетската болница в Лил –Франция. Осъществява се редовен ежегоден обмен с пътувания на ръководителя на клиниката и други специалисти в Лил, както и гостувания на проф Пелерен - пластичен и краниофациален хирург и проф. Делем - детски неврохирург, които участват в извършванвето на сложни краниофациални и неврохирургични интервенции. 2.Приноси в областта на неврофизиологията
Проучванията в дисертационния труд, монографията и други публакации, извършени под ръководството и сътрудничеството на водещи наши неврофизиолози позволи създаването и въвеждането в клиничната практика на качествено нов електрофизиологичен метод на спинална електростимулация с миотомна регистрация на ПРЕДНО-КОРЕНЧЕВИ МОТОРНИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ / ПКМЕП/, който се използва рутинно във всички електрофизиологични лаборатории в България. 3. Приноси в областта на спиналните травми
Клиниката ни има пионерен опит във въвеждането на предните декомпресивно-стабилизиращи оперативни интервенции на шийния гръбнак. През годините сме усъвършенствали този оперативен подход и сме допринесли чрез много голям брой оперативни интервенции за рутинното му приложение с въвеждане на всички нови техники за фузия и стабилизация . 4. Приноси в областта на дегенаративните заболявания на гръбначния стълб
Клиниката има изключително голям, водещ в страната опит в диагностиката и лечението различни видове дискови хернии и стенози в шийната и лумбалната област, като са въведени съвременни оперативни техники на фузия и стабилизация.

Преподавателската дейност на д-р Желязков се състои от 154 часа аудиторна и 106 часа извънаудиторна заетост.

ЕКИП НА КЛИНИКАТА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ : І. Лекари
1. Д-р Светослав Георгиев Аргиров
Роден на 01.12.1952г в с.Труд, пловдивска област. Средно образование завършва през 1970г в гр.Пловдив. Висше образование – ВМИ Пловдив през 1979г. През 1982г постъпва като асистент в клиниката по неврохирургия. Придобива специалност неврохирургия през 1989г. Научни публикации – 8. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
2. Д-р Борислав Михайлов Калнев
Роден на 07.09.1959г в гр.Пловдив. Средно образование завършва в гр.Девин през 1977г. През 1985г завършва висше образование – ВМИ Пловдив. Постъпва като асистент в клиниката по неврохирургия през 1988г. Придобива специалност по неврохирургия през 1993г. Научни публикации – 24. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
3. Д-р Иван Василев Батаклиев
Роден на 05.10.1961г в гр.Пловдив. През 1979г завършва средно образование в гр.Пловдив. През 1985г завършва ВМИ Пловдив. Постъпва в клиниката по неврохирургия през 1988г. Придобива специалност по неврохирургия през 1994 година. Научни публикации – 11. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
4. Д-р Анета Симеонова Петкова
Родена на 05.06.1965г в гр.Пловдив. Средно образование завършва в гр.Пловдив през 1984г. През 1990г завършва ВМИ Пловдив. Постъпва в клиниката по неврохирургия през 1991г. Придобива специалност по неврохирургия през 1998г. Магистър по здравен мениджмънт от 2009 година. Научни публикации – 9. Главен асистент в МФ на МУ Пловдив.
5. Д-р Стефан Димитров Райков
Роден на 11.05.1964г в гр.Смолян. Завършва математическа гимназия в гр.Смолян през 1982г. През 1990г завършва ВМИ Пловдив. От 1991г до 1994г работи в ОРБ Смолян, а след това след спечелен конкурс - в клиниката по неврохирургия. Придобива специалност по неврохирургия през 2000г. Научни публикации – 17. Специализации и курсове: Януари 2010г в Залцбург - Австрия и февруари 2010г – в Лайден – Холандия.
6. Д-р Георги Борисов Божилов
Роден на 30.05.1967г в гр.Пловдив. Средно образование завършва през 1985г в гр.Пловдив. През 1993г завършва ВМИ Пловдив. Постъпва в клиниката по неврохирургия през 1995 година. Придобива специалност по неврохирургия през 2000г. Научни публикации – 9.
7. Д-р Илиан Георгиев Коев
Роден на 12.04.1969г в гр.Пловдив. През 1987 година завършва математическа гимназия в гр.Пловдив. През 1995 година завършва МУ Пловдив. Работи една година в Общинска болница „Д-р Иван Раев” гр.Сопот. От 1997 година работи в клиниката по неврохирургия. Придобива специалност по неврохирургия през 2003 година. Научни публикации – 4.
8. Д-р Димчо Стоев Стоев
Роден на 05.05.1972г в гр.Пловдив. Средното си образование завършва в гр.Пловдив.През 1998 година завършва МУ Пловдив. Придобива специалност по неврохирургия през 2005 година. Работи известно време в Окръжна болница Стара Загора, след което постъпва в клиниката по неврохирургия.
9. Д-р Атанас Николов Даварски
Роден на 22.04.1978г в гр.Пловдив. Завършва средно образование в гр.Пловдив. През 2002 година завършва МУ Пловдив. Придобива специалност по неврохирургия през 2009 година. Д-р Даварски е и докторант към Катедрата по НХ при МУ Пловдив. Научни публикации – 1.
10. Д-р Силвия Ташкова Анастасова
Родена на 19.09.1978г в гр.Стара Загора. Завършва математическа гимназия в гр.Стара Загора. През 2004 година завършва МУ Пловдив. Работила е няколко месеца в ЦСМП гр.Карлово. В клиниката по неврохирургия постъпва м.април 2005 година. Придобива специалност по неврохирургия през 2010 година.
11. Д-р Иво Инков Кехайов
Роден на 08.09.1980 г в гр.Мадан. Завършва средно образование в гр.Пловдив. През 2005 година завършва МУ Пловдив. Придобива специалност по неврохирургия през 2011 година. Д-р Кехайов е и докторант, а от м.юни 2012г и асистент към катедрата по неврохирургия при МУ Пловдив. Научни публикации – 1.
ІІ. Медицински специалисти
1.Ст.м.с. Пенка Касарска - специалист здравни грижи
2.М.с. Юлия Димитрова - специалист здравни грижи
3.М.с. Галина Светославова - специалист здравни грижи
4.М.с. Невена Пондева - специалист здравни грижи
5.М.с. Ксения Христова - специалист здравни грижи
6.М.с. Анелина Димитрова - специалист здравни грижи
7.М.с. Диана Куцева - бакалавър здравни грижи
8.М.с. Ганка Хубенова - специалист здравни грижи
9.М.с. Елена Христова - специалист здравни грижи
10.М.с. Марияна Михатева - специалист здравни грижи
11.М.с. Йорданка Деспотова - специалист здравни грижи
12.М.с. Марияна Трайкова - специалист здравни грижи
13.М.с. Снежана Патеркова - специалист здравни грижи
14. М.с. Маргарита Драганова - специалист здравни грижи
15.М.с. Маруся Емилова - специалист здравни грижи
16.Ст.м.с. Маргарита Папазова - магистър по административен и здравен мениджмънт, магистър по социални дейности и специалист здравни грижи
17.М.с. Таня Лазарова - магистър по здравен мениджмънт и специалист здравни грижи
18.М.с. Първолета Хаджиева - специалист здравни грижи
19.М.с. Донка Райкова - бакалавър здравни грижи
20. М.с. Милена Писачева - специалист здравни грижи
21. М.с. Василка Иванова - специалист здравни грижи
ІІІ. Санитари
1.Сан. Елена Янкова
2.Сан. Стоянка Николова
3.Сан. Мима Славова
4.Сан. Величка Стоянова
5.Сан. Христина Таскова
6.Сан.Лиляна Таскова
7.Сан.Мария Букова
8.Сан.Пенка Вампурджиева
9.Сан.Валентина Трофимова
10.Сан.Денка Михайлова
11.Сан.Николина Бутрева
12.Сан. Марияна Гешева
13.Сан. Елка Видолова
14.Сан. Емилия Петрова
15.Сан. Емине Халмиева
16.Сан. Жана Богатева


ІV. Технически изпълнител
1. Васка Илчева
Телефони за контакти:
1. Началник клиника – 602 - 955
2. Технически изпълнител – 26 – 41 – 70 вътр.418
3. Мъжко отделение – 602 - 733
4. Женско отделение – 602 - 011

Най-горе

Клиника по очни болести


Създаване:
Клиниката по очни болести към ВМИ - Пловдив е създадена през 1946 г. Това е една от най-старите университетски очни клиники в България.
Местоположение:
Университетска Очна клиника към УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД гр.Пловдив е разположена в източното крило на VІ-я етаж в Хирургичния блок на УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД гр.Пловдив, бул.”Пещерско шосе” №66.
Основна характеристика и дейности:
Катаракта (помътняване на лещата, вътрешно перде):
Съвременна, микроинцизионна, безшевна хирургия с ултразвук и лазер и имплантация на вътреочна леща за корекция на късогледство, далекогледство и астигматизъм. Глаукома: Клиниката разполага с всички съвременни методи за ранна диагностика и лечение на първична, вторична и детска глаукома. В Клиниката се извършва съвременно лазерно и хирургично лечение на глаукома, включително с експрес-имплант.
Ретината и стъкловидно тяло: Клиниката разполага с уникална апаратура за диагностика и лечение на заболяванията на стъкловидното тяло и ретината. В Клиниката се извършва микроинцизионна, безшевна хирургия на стъкловидно тяло и ретина, ендолазер и тампонада с газ или силиконово масло. Клиниката е уникално звено, където се извършва минимална хирургия на ретина и стъкловидно тяло по метода на проф.Линкоф и проф.Крайсиг. Клиниката е една от първите в страната, която въведе интравитреално инжектиране на Авастин при макулна дегенерация, свързана с възрастта. Тумори на око и придатъци (клепачи, слъзен апарат, конюнктива): Съвременна диагностика и хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на око и очни придатъци. При вътреочни тумори се прилага съвременно съхраняващо очната ябълка лечение, съвместно с Университетска Очна клиника – Есен и Тюбинген, Германия. Прилагат се всички съвременни методи на пластична хирургия. Детска офталмология: Клиниката разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на ретинопатия на недоносеното. В Клиниката се прилагат всички известни методи за хирургично лечение на детско кривогледство и непроходими слъзни пътища. Очен травматизъм: Клиниката е уникално звено за осъществяване на 24-часова непрекъсната денонощна спешност. В Клиниката се извършва оперативно отстраняване на вътреочно чуждо тяло посредством съвременна хирургия на ретина и стъкловидно тяло. Възпалителни заболявания на очната повърхност и средната обвивка на окото (увея – иридоциклити, хориоретинити).


Преминали пациенти за 2011г. – 3051
Леглова база – 40 легла
Оборудване:
Съвременни комбинирани машини за факоемулсификация, предна и задна витректомия.
Съвременна, безконтактна, оптична система (BIOM ) за хирургия на ретина и стъкловидно тяло.
Ендолазер
YAG лазер
Лазер за селективна трабекулопластика
Японска ретинална фундускамера.
Компютърни периметри.
Съвременни ехографи за око и орбита – А- и Б- ехография
Комбиниран апарат за измерване дебелина на роговица (пахиметрия) и изчисляване диоптъра на вътреочната леща.
Съвременни операционни микроскопи, снабдени с камери за фотодокументация.


Университетска очна клиника към УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД - Пловдив работи с направление по всички очни клинични пътеки:
131 Оперативно отстраняване на катаракта
133 Хирургично лечение на глаукома
134 Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност
135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност
136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
137 Кератопластика
138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми
139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците
140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми.
Пациентите не заплащат лечението по очна клинична пътека.
Заплащат се само консумативите, които НЗОК не поема.


Университетска Очна клиника към УМБАЛ “Св.Георги”ЕАД Пловдив е уникална клиника, която разполага с висококвалифицирани специалисти по очни болести – 2 професори, 1 доцент, 2 главни асистенти, 2 младши асистенти и 10 лекари-офталмолози, всички с придобита специалност по очни болести и многобройни специализации в България и чужбина.

Ръководител:
Проф.д-р Нели Петкова Сивкова, дм, FEBO

Образование и степени:
1978 Завършено средно образование в Немска езикова гимназия, гр.Хасково, с пълно отличие и златен медал.
1984 – Завършено висше образование “Медицина”, Медицински Университет – Пловдив с пълно отличие и златен медал.
1993 – Защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен “доктор по медицина”
1993 – Специалност по очни болести
2004 Научно звание “Доцент “
2011 Диплома от Европейски Борд по Офталмология като екзаменатор – Diploma of Excellence from the European Board of Ophthalmology (EBO)
2012 Магистър “Здравен мениджмънт”
2012 Научно звание “Професор”
Професионален път:
1984-1988 Общопрактикуващ лекар
1988-1992 Асистент, Катедра по очни болести, МУ Пловдив
1989-1992 Редовен докторант, Катедра по очни болест, МУ Пловдив
1992-1993 Старши Асистент, Катдерта по очни болести, МУ Пловдив
1994-2002 Главен Асистент, Катедра по очни болести, МУ Пловдив
2004 Доцент, Катедра по очни болести, МУ Пловдив
2004-2008 Ръководител на Катедра по очни болести, МУ Пловдив
от 2004 Началник на Клиника по очни болести,
до момента УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД Пловдив
2012 Професор по очни болести
Специализации и курсове
1993 Имунохистохичина радиоимунологична и ехографска диагностика на злокачествените очни тумор; Три месечна специализация в Университетска Очна клиника, Виена /Австрия/ със стипендия на Австрийски Академичен Обмен.
1993-1994 Хирургия при отлепване на ретината с приложение на временна балонна и газ-тампонада без пункция; запознаване с методите на флуоресцеиновата ангиография, ехография и индиректна офталмоскопия при макулна дегенерация; тумори на ретината 5-месечна специализация в III Университетска Очна клиника Тюбинген /Герамания/ със стипендия от Фондацията за проучвания в областта на ретината
1993, 2000 Факоемулсификация и хирургия на преден очен сегмент /проф.Щойл, Есен, Германия; проф.Чилова, Пловдив/, ВМИ Пловдив
1993-2004 Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Тубинген, Милано, Грейсфилд, Тюбинген, Братислава, Познан, Виена, Tubingen, Bratislava, Poznan, Vienna
1994-1994 Fellowship - Retinal detachment surgery in Tubingen (Germany)
1994-2003 Участие в образователната програма на SEE International, ВМИ Пловдив, Катедра по очни болести
1994 Запознаване с метода на парс-плана витректомия - 2-седмична специализация в МЦ по Очни болести Марбург/Германия/
1995 Детска офталмология - 3-дневен курс /проф.Милър, д-р Дей , САЩ/
1996 Стандартизирана ехография в офталмологията, 6-дневен курс и практикум в Университетска Очна клиника Виена /Авствия/
1996 Имунология на кожа и око, 2-дневен курс /работна среща/ в гр.Етал /Германия/ 1996, 1999 Запознаване със съвременните методи на диагностика и лечение на ретинобластома, 2-седмичен престой в Университетска очна клиника гр.Есен /Германия/
1996, 1998 Диагностика и лечение на увеитите /проф.Цирхут, Тюбинген, Германия; проф.Чилова, Пловдив/, Пловдив
1997 Витреоретинална хирургия, участие в програмата на "Орбис Интернешънъл", Варна
1999 Клинична ретинология, 30-ти Вакер-курс, гр.Есен /Германия/.
1994-2000 Educational program of SEE (Surgical Eye Expedition) Internationals
2000 Здравен мениджмънд, Пловдив
2000 Съвременна периметрия – голдман и автоматизирана периметрия, МУ Пловдив, 2000
2000 Ранна диагноза на глаукомата. Трабекулопластика при откритоъгълна глаукома, МУ Пловдив
2000 Фундобиомикроскопия. Лазертерапия на заден очен сегмент.
2000 Флуоресцеинова ангиография. МУ Пловдив
2000 Екстракапсулна екстракция на катаракта. Работа с ИАГ лазер при вторична катаракта, глаукома и др. МУ Пловдив
2001 Методи и апаратура за факоемулсификация, София
2001 Transpupillare thermotherapie, Берлин
2001 Vitrektomiekurs fur Fortgeschrittene, Берлин
2001 Plastische chirurgie, Берлин
2002 Окулопластика, Берлин
2002 Course on TTT in ophthalmology in Berlin
2003 Факоемулсифакияция, Пловдив, София
2003 Project Orbis International
2004 Phacoemulsification course for advanced surgeons in Sofia
2005 Факоемулсификация – курс за напреднали, София
2005 Имплантация на дифрактивна мека леща Restore, София
2005 Проблемът “сухо око” в практиката на офталмолога
2005 Микронутриенти и АМД /възрастово-зависима макулна дегенерация/
2005 Отология и невро-отология, “Детска отология”
2005 Съвременна факохирургия – операции на катаракта на живо с Инфинити вижън систем/аквалейс
2005 Антиинфекциозна и противовъзпалителна терапия в офталмологията
2005 Имплантиране на лещи Acrysoft Restor
2005 Класификация, етиопатогенеза и лечение на глаукомата
2006 Глакома – диагностика, класификация и лечение
2006 Тумори на окото и очните придатъци
2006 Операции на живо-микро-коаксиална факоемулсификация с Инфинити вижън-систем-озил
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2007 Имплантиране на лещи AcrySof Toric, София
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2009 Новости в рефрактивната катарактна хирургия
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 Интравитреално приложение на Мacugen – практически насоки, София
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
Членства
БДО – Българско Дружество по Офталмология
СОЛБ – Секретар на Съюза на Очните Лекари в България
БЛС – Български Лекарски Съюз
ASCRS - American Society of Cataract and Refractive Surgery от 1991г.
EVER - European Association for Vision and Eye Research от 1990г.
EURETINA - European Society of Retina Specialists от 2003г.
International Scientific Board of EURETINA от 2003г.
DOG– Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (Немско Дружество по офталмология) от 2004г.
OOG - Ophthalmic Oncology Group от 1996г.
SEE International. – Международна очна хирургична експедиция
Eкзаминатор в EBO (European Board of Ophthalmology) от 2009г.
Editorial Board Member of the Society for Clinical Ophthalmology (SCO) от 2009г.
Научна дейност:
Над 250 публикации и съобщения в български и чуждестранни списания, научни форуми и конгреси.
Автор на монографията «Отлепване на ретина», издадена 2011г.
Автор и съовтор на 8 учебника по очни болести.
Организатор на 7 международни симпозиума/курса по съвременна хирургия на ретина и стъкловидно тяло с демонстрация на хирургия на «живо».
Преподавателска дейност:
Лектор и екзаменатор по дисциплината очни болести за студенти по медицина, дентална медицина, СДО, общопрактикуващи лекари и докторанти по очни болести.
Научен ръководител на двама докторанта, от които 1 успешно защититил дисертационна работа за придобиване на научната и образователна степен “Доктор”. Отличия и награди Kreissig Grant AWARD for outstanding engagements in Retinal Diseases– присъдена от Европейската Асоциация на Ретинолозите EURETINA през 2009г.
Чужди езици:
Перфектно (писмено и говоримо) владеене на немски, английски и руски език.
Професионални интереси:
Хирургия при катаракта (вътрешно перде)
Хирургия на ретина и стъкловидно тяло
Тумори на око и очни придатъци
Пластична хирургия


ЕКИП:
Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева,дм

ОБРАЗОВАНИЕ:
1968 – 1972 Средно образование, завършено с отличие и медал
1972 – 1979 Висше медицинско образование, ВМИ, Пловдив, завършено с отличен успех
1980 – 1984 Аспирантура и следдипломна квалификация, Катедрата по очни болести, ВМИ, Пловдив
1984 Специалност по очни болести
1999 Защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен “доктор по медицина”
2011 Магистър “Здравен мениджмънт”
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
1984 - 1991 Асистент в Катедрата по очни болести
1991 - 1995 Старши асистент в Кат. по очни болести
1995 - 2005 Главен асистент в Кат. по очни болести
2001 - 2004 Началник на Клиника по очни болести
2005 Доцент по очни болести
2005 - 2007 Главен административен асистент в Катедра по очни болести, МУ Пловдив
от 2008 Ръководител на Катедра по очни болести, МУ Пловдив
2012 Професор по очни болести
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
1980 Статистически методи в науката и здравеопазването, МА, София
1981 Методика и технология на научно-изследователската работа, МА, София
1982 Вродени и наследствени заболявания на окото”- НИОБ-София
1982 Функционална диагностика на окото” – НИОБ - София
1992 Едномесечна специализация в Очна клиника, Ростов на Дон (Русия) за усвояване метода на електростимулация по Компанеец Запознаване с оперативната дейност в Института по очна микрохирургия на Фьодоров, Москва (Русия)
1992 Едномесечна специализация в Университетска очна клиника, Нанси (Франция) – курс по съвременна катарактна и рефрактивна хирургия под ръководството на проф. Распилер и проф. Беро.
1992 Усвояване метода на електростимулация по Компанеец, Едномесечна специализация в Очна клиника, Ростов на Дон, Русия, 1992г.
1992 Запознаване с оперативната дейност в Института по очна микрохирургия на Фьодоров, Москва, Русия, 1992г.
1993 Курс по отлепване на ретината и минимална хирургия под ръководството на проф. Крайсиг, Тюбинген (Германия)
1993, 2000 Факоемулсификация и хирургия на преден очен сегмент в Катедрата по очни болести, ВМИ, Пловдив, под ръководството на проф. Щойл, Есен (Германия) и проф. Чилова-Атанасова, Пловдив
1994 -2003 Участие в образователната програма на SEE International (САЩ) в Катедрата по очни болести, ВМИ, Пловдив
1994 Тримесечна специализация в Очна клиника, Католически Университет “Сент Люк”, Брюксел (Белгия) – курс по факоемулсификация под ръководството на проф. Льоман и курс по глаукомна хирургия под ръководството на д-р Детри.
1994 Компютърна автоматизирана периметрия; МУ Пловдив
1994 2- седмичен курс в Университетска очна клиника, Льовен (Белгия) – хирургия на преден очен сегмент под ръководството на проф. Месотен и проф. Фогт.
1995 Детска офталмология /проф.Милър и д-р Дей , САЩ/, Пловдив
1996 Принципи на молекулярната биология, организиран в Пловдив от Медицинските факултети на Намюр (Белгия), Бон (Германия), Пловдив (България)
1996 Курс по глаукомна хирургия по програмата “Orbis International”, Варна под ръководството на д-р Джон Коен, Цинцинати (САЩ)
1996 Принципи на молекулярната биология, организиран от МФ на Намюр/Белгия, Бон/Германия/, Пловдив/България/
1996 Глаукомна хирургия по програмата "Орбис Интернешънъл" под ръководството на д-р Джон Коен, Цинцинати/САЩ/, Варна, 1996г.
1996,1998 Диагностика и лечение на увеити под ръковоството на проф.Цирхут, Тюбинген/Германия/ и проф.Чилова, Катедра по очни болести, ВМИ Пловдив
1997 Едномесечна специализация в Университетска очна клиника, Вюрцбург (Германия) – курс диагностика и лечение на глаукома и усвояване на комбинирана операция катаракта/глаукома под ръководството на проф. Греен (грант от Европейското глаукомно общество за специализация във водещ глаукомен център)
1996, 1998 Курсове по диагностика и лечение на увеити под ръководството на проф. Цирхут, Тюбинген(Германия) и проф. Чилова-Атанасова, Пловдив
2000 Здравен мениджмънд, МУ Пловдив
2000 Екстракапсулна екстракция на катаракта. Работа с ИАГ лазер при вторична катаракта, глаукома и др.; МУ Пловдив
2000 Ранна диагноза на глаукомата. Трабекулопластика при откритоъгълна глаукома; МУ Пловдив
2000 Съвременна периметрия – Голдман и автоматизирана периметрия; МУ Пловдив
2001-2005 Курсове по факоемулсификация, организирани от фирмата Alcon
2001 Курс по Здравен мениджмънт
2003 Работна среща „Глаукома на 21 век” – Монте Карло, Монако
2003 Глаукома на ХХІ век, Монтекарло, Монако
2003 Флуоресцеинова ангиография в офталмологията; МУ Варна
2003 Факоемулсификация – хирургия на живо, София
2003 Съвременна факохирургия и операции на живо, Варна
2004 ИАГ лазер, Селективен лазер, София
2004 Факоемулсификация – показания, машини, техники; МУ Варна
2004 Лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия; МУ Варна
2004 Ролята на образната диагностика на диска на зрителния нерв при проследяване на глаукома-VІІ конгрес на Европейското глаукомно общество, 30.05-04.06.2004г., Флоренция, Италия
2004 Усложнения при глаукомна филтрираща хирургия-VІІ конгрес на Европейското глаукомно общество, 30.05-04.06.2004г., Флоренция, Италия.
2004 Факични интраокуларни лещи – типове, техники и клопки - ХХІІ конгрес на Европейското общество по катарактна и рефрактивна хирургия (ESCRS), 18-22.09.2004, Париж, Франция.
2005 Съвременна факохирургия – операции на катаракта с Инфинити вижън систъм /Акваленс, /д-р Ф.Крозафон – Франция/, София
2005 Катарактна и рефрактивна хирургия, ESCRS
2005 Ексфолиативен синдром и ексфолиативна глаукома - Световен глаукомен конгрес, 06-09.07.2005, Виена, Австрия.
2005 Бимануална микрофако хирургия-ХХІІІ конгрес на Европейското общество по катарактна и рефрактивна хирургия (ESCRS), 10-14.09.2005, Лисабон, Португалия.
2005 Оптимизиране на безопасността и ефикасността при факоемулсификация- ХХІІІ конгрес на Европейското общество по катарактна и рефрактивна хирургия (ESCRS), 10-14.09.2005, Лисабон, Португалия.
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 Работна среща „ Подобряване на диагностиката на глаукома в Европа”, 21-22. X. 2008, Лисабон.
2008 Оптична кохерентна томография и хайделбергски ретинален томограф, МУ Варна
2008 Първи австрийско-български витреоретинален курс, Пловдив
2009 Глаукомата на фокус, Глаукомна академия , Варна
2009 Катарактална и рефрактивна хирургия, Варна
2009 Диагнозата на фокус, Глаукомна академия, Пловдив
2009 Предено очен сегмент се среща със заден очен сегминт – Немско-български курс, Пловдив
2010 Интравитреално приложение на Мacugen – практически насоки, София
2010 Очна повърхност. Сухо око. Трансплантация на роговица и стволови клетки с практически занимания, МУ София
2010 Оптична кохерентна томография – основен метод за диагностиката на заболяванията на заден очен сегмент /ОСТ/, МУ София
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
БЛС – Български Лекарски Съюз;
НГА – Национална глаукомна асоциация;
СОЛБ – Съюз на Очните Лекари в България;
БДО – Българско Дружество по Офталмология;
ESCRS – Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия;
EGS – European Glaucoma Society;
AAO – Американска академия по офталмология;
SEE Int. – Международна очна хирургична експедиция;
Редакционен съвет на “Български офталмологичен преглед” и “Реферативен журнал по офталмология”
Научна дейност:
Над 250 публикации и съобщения в български и чуждестранни списания, научни форуми и конгреси. Съавтор на 4 монографии в областта на глаукомата. Автор и съовтор на 8 учебника по очни болести.
Научен ръководител на двама докторанта, успешно завършили и отчислени с право на защита през 2012г.
Преподавателска дейност:
Лектор и екзаменатор по дисциплината очни болести за студенти по медицина, дентална медицина, СДО, общопрактикуващи лекари и докторанти по очни болести.
Отличия и награди:
Top Poster - Central Corneal Thickness in different types of Glaucoma, Ocular hypertension and Normals. World Glaucoma Congress, Singapore, July, 18-21, 2007, Abs. pp.52-53.
Езици :
английски, руски - писменно и говоримо.
Професионални интереси:
Хирургия при катаракта (вътрешно перде)
Диагностика и лечение на глаукома,
Офталмогенетика.


Доц.д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м.
ОБРАЗОВАНИЕ:
1987 Завършено средно образование, Английска езикова гимназия - Пловдив
1995 Завършено висше образование “Медицина”, Медицински Университет - Пловдив
1999 Защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен “доктор по медицина”
2000 Специалност по офталмология
2009 Научно звание “Доцент “
2102 Магистър “Здравен мениджмънт”
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
1996 – 2000 – Редовен докторант (с едновременна специализация по очни болести) Катедра по очни болести, Медицински Университет – Пловдив
2000 – 2001 – Асистент, Катедра по очни болести, Медицински Университет – Пловдив
2001 – 2004 – Старши асистент, Катедра по очни болести, МУ – Пловдив
от 2004 – Главен асистент, Катедра по очни болести, МУ – Пловдив
от 2005 – Хоноруван преподавател по очни болести – Тракийски университет Стара Загора, Медицински колеж – Хасково
от 2008 – Главен асистент по лечебно – административната работа, Катедра по очни болести, МУ – Пловдив, УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
1993 Тюбингенски курс по отлепване на ретината /проф.Крайсиг/, Пловдив
1993 Факоемулсификация и хирургия на преден очен сегмент /проф.Щойл, Есен, Германия; проф.Чилова, Пловдив/, ВМИ Пловдив
1995 Курс по педиатрична офталмология, Център за зрение "Пашев", София.
1995 Курс по педиатрична офталмология (Prof. M. Miller, UIC, Chicago)
1996 Курс по молекулярна биология – TEMPUS Program, Пловдив
1996 Курс по отлепване на ретината – Tubingen, Germany (Prof. I. Kreissig)
1996 Покрито ниво “Basic Science Assessment in Ophthalmology” на Световния съвет по офталмология
1997 Основен курс по офталмология – МУ - София
1997 Специализация като степендиант на Европейското глаукомно общество Western Eye Hospital – Лондон, Великобритания (Mr. C. Migdal)
1998 Курс по безопасно приложение на лазерите в медицината, Национален център по хигиена - София
1998 Курс Увеити – Пловдив (Prof. M. Zierhut)
1999 Курс по макула “Moorfields” – Прага, Чешка република
2000 – Покрито ниво “Clinical Science Assessment in Ophthalmology” на Световния съвет по офталмология
2001 Курс “Update of Ophthalmology” - София
2003 Диабетна ретинопатия, Анахайм, Калифорния
2003 Флуоресцеинова ангиография в офталмологията, МУ Варна
2004 Факоемулсификация – показания, машини, техники, МУ Варна
2004 Лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия, МУ Варна
2004 ИАГ-лазер, Селективен лазер, София
2004 Специализация по Факохирургия – Mahatme Eye Hospital, Нагпур, Индия
2005 Лазерите в офталмологията, МУ София, 03.06.2005г.
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив, 2007
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив, 2008
2008 Обучение за добра клинична практика като главен изследовател във фаза III Клинично проучване C-08-16 STUDY, A Twelve- Month, Multicenter, Double- Masked Study of Travoprost/ Brinzolamid Fixed Combination QD PM Versus Cosopt Bid in Patients with open-angle gaucoma or ocular hypertention, (Варшава)
2009 Випускник на Европейската програма за развитие на лидери в офталмологията – (European Leadership development program) – на европейското дружество по офталмология (Виена, Стокхолм, Сан Франциско, Амстердам)
2009 Диагнозата на фокус, Глаукомна академия, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2010 Интравитреално приложение на Мacugen – практически насоки, София
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Българско научно дружество по офталмология,
Национална глаукомна асоциация
Съюз на очните лекари в България
Европейско глаукомно общество
Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия
Американска академия по офталмология
Международни хирургични очни експедиции
Редакционен съвет – Международно дружество по клинична офталмология
Научна дейност:
Над 150 публикации и съобщения в български и чуждестранни списания, научни форуми и конгреси.
Съавтор на 4 монографии в областта на глаукомата.
Автор и съовтор на 7 учебника по очни болести.
Преподавателска дейност:
Лектор и екзаменатор по дисциплината очни болести за студенти по медицина, дентална медицина, СДО, общопрактикуващи лекари и докторанти по очни болести.
Оператор в демонстрационна хирургия на живо
Приложение на торични лещи в катаракталната хирургия – участие като оператор в Хирургия на живо „Модерни аспекти в катаракталната рефрактивна хирургия” – операции на живо, микрокоаксиална тенология – разрез под 2,5 мм , организиран от фирма Alcon, 10.05.2008г., София, Военно-Медицинска Академия.
Отличия и награди:
І ниво на Basic Science Assesment in Ophthalmology на Световния съвет по Офталмология и випусник на Европейската програма за развитие на лидери в Офталмологията, 1996
Степендиант на Европейското глаукомно общество - Western Eye Hospital – Лондон, Великобритания (Mr. C. Migdal), 1997
ІІ ниво на Clinical Science Assesment in Ophthalmology на Световния съвет по Офталмология и випусник на Европейската програма за развитие на лидери в Офталмологията, 2000
Travel Grant Award - Surgical treatment of the glaucomas—indication and early results. Poster. II-nd World Glaucoma Congress, Singapore, July, 18-21, 2007.
Випускник на Европейската програма за развитие на лидери в офталмологията –(European Leadership development program) – на европейското дружество по офталмология (Виена, Стокхолм, Сан Франциско, Амстердам), 2009
Чужди езици:
Английски – писмено и говоримо
Френски и Руски – свободно ползване
Професионални интереси
Хирургия при катаракта (вътрешно перде)
Диагностика и лечение на глаукома,
Изобразяващи методи и технология в офталмологията
Пластична хирургия
Приложение на лазерите в офталмологята


д-р Албена Любомирова Теодосиева-Кръшкова
ОБРАЗОВАНИЕ:
1980 Средно образование, Английска езикова гимназия гр.Пловдив с отличен успех и златен медал.
1986 Висше образование по медицина, ВМИ Пловдив, с пълно отличие и златен медал «Хипократ»
1994 Специалност по офталмология
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
1986-1988 Обропрактикуващ лекар, гр.Гълъбово
1989 – 1994 Специализант по очни болести, Катедра по очни болести, ВМИ Пловдив
1989 – 1997 Асистент, Катедра по очни болести, ВМИ Пловдив
1997-2000 Старши Асистент, Катедра по очни болести, ВМИ Пловдив
от 2000 Главен Асистент, Катедра по очни болести, ВМИ Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, КУРСОВЕ
1993 – Тюбингенски курс по отлепване на ретината /проф.Крайсиг/, Пловдив
1993 Факоемулсификация и хирургия на преден очен сегмент /проф.Щойл, Есен, Германия; проф.Чилова, Пловдив/, ВМИ Пловдив
1994-2003 - Участие в образователната програма на SEE International, САЩ, Пловдив
1995 ­­- Ултразвукова диагностика, МУ Пловдив
1995 – Детска офталмология /проф.Милър и д-р Дей, САЩ/, Пловдив
1997 – Новости в офталмологията, Университетска клиника Мюнхен, Германия
1998 – Катарактална хирургия, Лондон, Англия
1998 - Диагностика и лечение на увеитите /проф.Цирхут, Тюбинген, Германия; проф.Чилова, Пловдив/, Пловдив
1999 – 2000 Витреоретинална хирургия, Едногодишна специализация в Университета на Юта, САЩ
1999 Категория I на курсове за СДО на Американската медицинска асоциация,
2000 – Факоемулсификация и хирургия на преден очен сегмент /проф.Щойл, Есен, Германия; проф.Чилова, Пловдив/, ВМИ Пловдив
2000 Екстракапсулна екстракция на катаракта. Работа с ИАГ-лазер при вторична катаракта, глаукома и др., МУ Пловдив
2000 Ранна диагноза на глаукомата. Трабекулопластика при откритоъгълна глаукома; МУ Пловдив
2000 Съвременна периметрия – голдман и автоматизирана периметрия; МУ Пловдив
2001 – Методи и машини за факоемулсификация, София
2003 – Национална школа за съвременна факоемулсификация и хирургия на живо, София
2003 Факоемулсификация, хирургия на живо, София
2004 ИАГ-лазер, Селективен лазер, София
2004 Съвременна факохирургия, операции на катаракта на живо с Легаси Адван Тек и Акюрус, София
2004 Лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия, МУ Варна
2004 Факоемулсификация – показания, машини, техники, МУ Варна
2005 Съвременна факохирургия, София
2005 Катарактна и рефрактивна хирургия, ESCRS
2005 Едномесечна специализация в Университетска очна клиника, Гарц, Австрия
2006 Едномесечна специализация в Университетска очна клиника, Залцбург, Австрия
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2009 Едномесечна специализация в Университетска очна клиника, Виена, Австрия
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
БЛС Български Лекарски Съюз;
СОЛБ Съюз на Очните Лекари в България;
БДО Българско Дружество по Офталмология;
СНР Съюз на научните работници
American Academy of Ophthalmology
American Society of Cataract and Refractive Surgery
European Society of Cataract and Refractive Surgery (ЕSCRS)
Научна дейност:
Над 25 публикации и съобщения в български и чуждестранни списания, научни форуми и конгреси.
Участие като съавтор в 2 учебника по очни болести.
Преподавателска дейност:
Водене на упражнения на студенти по медицина (българи и англоезично обучение) и дентална медицина.
Обучение на студенти по медицина по «Еразъм».
Отличия и награди:
Златен медал за отличен успех, 1980, АЕГ, Пловдив
Златен Хипократ за отличен успех, 1986, ВМИ Пловдив
Чужди езици:
Английски, немски, руски и френски
Професионални интереси:
Хирургия при катаракта (вътрешно перде)
Втреаоретинална хирургия


д-р Десислава Николаева Колева-Георгиева, дм
ОБРАЗОВАНИЕ: 1989 - 1995 г. средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици гр.Хасково, с пълно отличие и златен медал.
1995 - 2001 г. висше медицинско образование в Медицински Университет- Пловдив с образователно-квалификационна степен „магистър” - „Златен Хипократ” на випусака
2002 - 2006 г. специализант по Офталмология, МУ- Пловдив
2006 г. придобита специалност по Очни болести
2005 - 2008 г. редовен докторант към Катедра по Очни болести, МУ- Пловдив; след започване на трудов договор като асистент при МУ-Пловдив
от май 2008 г. преминава на докторантура ан самостоятелна подготовка
2012 Защита на дисертация за придобиване на научната и образователна степен “доктор по медицина”
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
2002 г. лекар-ординатор АГППМП „Цитомедика”ООД
2002 - 2006 г. специализант по очни болести, Катедра по очни болести, Медицински Университет-Пловдив
от май 2008 г. асистент в Катедра по очни болести към МУ-Пловдив и лекар-офталмолог в Клиника по очни болести при УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
2003 г. – Курс „Факоемулсификация и хирургия на живо” (София)
2004 и 2005 г. – Курсове „Съвременна Факохирургия” (София)
2004 г. – Курс „Факоемулсификация - показания, машини, техники” (Варна)
2004 г. – Курс „Лазер лечение при пациенти с диабетна ретинопатия” (Варна)
2005 г. – Курс „Страбология и ортоптика” на международната организация за борба със слепотата ORBIS International
2005 г. – Курсове на ORBIS International: „Ултразвукова диагностика”, „Преден сегмент, глаукома, виртектомия”, „Комплицирана катаракта, детски заболявания и окулопластика”
2006 г. – 5ти Хипократов Ретина-Макула-Витреус Симпозиум и курс (Солун, Гърция)
2006 г. – Курс за повишаване на педагогическата квалификация на преподавателския състав в МУ-Пловдив
2007 г.– 56ти Международен курс по отлепване на ретината и витреална хирургия (Пловдив)
Април 2008 г. – Едноседмичен лекционен курс Офталмология на ААF (American Austrian Foundation), Salzburg, Austria
3 октомври 2008 г. – Курс „Лечение на диабетната ретинопатия”, Варна
3 октомври 2008 г. – Курс „Оптична кохерентна томография и Хайделбергски ретинален томограф”, Варна
1 ноември 2008 г. – 1ви Австрийско-Български Курс по Витреоретинална хирургия (Пловдив)
Ноември 2008 г. – Едномесечен Курс Витреоретинална хирургия в Университетска Очна Клиника, гр. Тюбинген, Германия (Проф. Барт-Шмидт)
19-23.01.2009 г. – Курс Аргон лазер коагулация на заден очен сегмент с практически занимания. (София)
2009 - Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
21-24.04.2009 г. – Курс Витреоретинална хирургия с практически занимания (София).
4-29 май 2009 г. – Едномесечен курс на специализация в Клиника по очни болести Болница Рудолфщифтунг, Виена, Австрия (Проф. С. Биндер)
19 май 2009 г. – Курс “Clinical research at a glance” Vienna School of Clinical Research (Vienna, Austria)
29-31 май 2009г. – Първи Австрийско-Български Витреоретинален WetLab Курс (София)
31 октомври 2009 г. – Немско-Български Курс „Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент” с хирургия на живо и DryLab (Пловдив)
25-27 ноември 2009 г. – Курс по катарактална хирургия с Wet-Lab, организиран от CSRKCH (ESCRS member), Прага, Чехия
15-16 март 2010 г. – Оптична кохерентна томография – основен метод за диагностика на заболяванията на заден очен сегмент, София
април 2010 - Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2-3 октомври 2010г – Vти Витрео-ретинелен симпозиум „Образни методи и иновативна витео-ретинална хирургия”
Ноември 2010 г. – едномесечен курс на обучение Витреоретинална хирургия и Образни методи за изследване на заден очен сегмент – Университетска Очна Клиника, Бон, Германия (Проф. Ф. Холц)
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Съюз на очните лекари в България (СОЛБ)
Българско Дружество по Офталмология (БДО)
EURETINA – European Society of Retina Specialists;
DOG – Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft.
Публикации и научни съобщения
Над 60 публикации и съобщения в български и чуждестранни списания, научни форуми и конгреси.
Преподавателска дейност:
Водене на упражнения на студенти по медицина (българи и англоезично обучение) и дентална медицина.
Обучение на студенти по медицина по «Еразъм».
Чужди езици:
английски, немски, руски.
Отличия и награди:
„Златен Хипократ” 2001 г. , МУ Пловдив
”Млад научен работник” 2007г. връченa от БДО на XXVIта Конференция „Новости в офталмологията” 23-24 ноември, 2007, София за представения научен доклад „Оптична кохерентна томография: оценка на витреомакуларните взаимоотношения при диабетния макулен едем” Д. Колева-Георгиева, Н. Сивкова. Европейска диплома за специалност офталмология след успешно издържан изпит пред Европейския Борд по Офталмология – 07.05.2010г., Париж, Франция и получено звание FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology).
Професионални интереси:
Хирургия при катаракта (вътрешно перде)
Втреаоретинална хирургия
Изобразяващи методи и технология в офталмологията
Приложение на лазерите в офталмологята
Д-р Нина Станева Стоянова
ОБРАЗОВАНИЕ:
1992 Средно, СОУ “Добри Чинтулов” – гр. Бургас
1999 Висше образование “Медицина”, Медицински Университет - Пловдив
2006 Специалност по офталмология
2102 Магистър “Здравен мениджмънт”
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
2001-2004 Общопрактикуващ лекар, Метални изделия АД - гр. Бургас
2006 Ординатор-офталмолог, ВМА-ББАЛ - гр. Пловдив
2007-2008 Лекар-офталмолог, МТБ - гр. Пловдив
от 2008 Асистент в Катедра по очни болести приМУ Пловдив, Лекар-офталмолог в Клиника по очни болести при УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
2003 Национална школа за съвременна факохирургия и операции на живо, Варна
2004 Работа с YAG и Селективен лазер , гр. София
2006 „Лазерно лечение в офталмологията” , гр. Варна;
2006 „Въведение в лазер-терапията, ВМА - гр. София;
2006 „Хирургия на катаракта – Съвременни тенденции” , ВМА - гр. Варна;
2007 „Ехографска диагностика в офталмологията, гр. Варна;
2007 „Фако чоп” - 06.05.2007 година – гр. Варна;
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2009 Пластични операции на клепачите /практически занимания/, МУ София
2009 Диагнозата на фокус, Глаукомна академия, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2009 Ехография с практически занимания, МУ София
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 Очна повърхност. Сухо око. Трансплантация на роговица и стволови клетки с практически занимания, МУ София
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 Курс за приложение на дермални филъри- гр.София
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Българско научно дружество по офталмология,
Съюз на очните лекари в България
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
Водене на упражнения на студенти по медицина и дентална медицина.
Научна дейност:
Над 10 публикации и съобщения в български и чуждестранни списания, научни форуми и конгреси.
Чужди езици:
Английски ,Френски
Професионални на интерес:
Ехография в офталмологията,
Кератопластика,
Хирургично лечение на катаракта (вътрешно перде)
д-р Анета Христова Иванова
ОБРАЗОВАНИЕ:
1981 Завършено висше образование “Медицина”, Медицински Университет - Пловдив
1986 Специалност по офталмология
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
1981-1987 Офталмолог в Клиника по очни болести, ОРБ, гр.Кърджали
1987-1988 Офталмолог в Клиника по очни болести, ОРБ, гр.Пловдив
от 1988 Офталмолог в Клиника по очни болести, УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД Пловдив
от 1993 Лазерна лаборатория, Клиника по очни болести, УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
1984 Клиника и корекция на рефракцията, НИОБ София
1984 Retina
1986 Systemic course of generae patology
1986 Основен курс, Детска очна клиника, НИОБ, София
1987 Контактна корекция, Лаборатория за контактна корекция, София
1994 Диабетна ретинопатия - клиника и лечение, НИОБ София Секция по приложение на лазерите в офталмологията
1993 Тюбингерски курс по отлепване на ретината
1993, 2000 Курсове по факоемулсификация и хирургия на преден очен сегмент в Катедрата по очни болести, ВМИ, Пловдив, под ръководството на проф. Щойл, Есен (Германия) и проф. Чилова-Атанасова, Пловдив
1994-2003 Участие в образователната програма на SEE International, САЩ, Пловдив
1995 Детска офталмология /проф.Милър и д-р Дей, САЩ/, Пловдив
1996 Приложение на лазерите в офталмологията, НЦХ, София
1996, 1998 Курсове по диагностика и лечение на увеити под ръководството на проф. Цирхут, Тюбинген (Германия) и проф. Чилова-Атанасова, Пловдив
2000 Съвременна периметрия – Голдман и автоматизирана периметрия
2000 Ранна диагноза на глаукомата. Трабекулопластика при откритоъгълна глаукома
2000 Фундобиомикроскопия. Лазертерапия на заден очен сегмент. Флуоресцеинова ангиография
2000 Екстракапсулна екстракция на катаракта. Работа с ИАГ-лазер при вторична катаракта, глаукома и др.
2001-2005 Курсове по факоемулсификация, организирани от фирмата Alcon
2002 Phacoemulsification course, Sofia
2002 Приложение на Траватан – индивидуален курс, Будабеща
2003 Phacoemulsification course, Varna
2004 Съвременна факоемулсификация – операции на живо с Легаси и Акурус
2004 Селективна Лазерна Трабекулопластика , София
2004 ИАГ лазер, Селективен лазер
2005 Проблемът”Сухо око” в практиката на офталмолога
2005 AMD
2005 Съвременна факохирургия – операции на живо с Инфинити Вижън систем/Аквалейс
2005 Антиинфекциозна и противовъзпалителна терапия в офталмологията
2005 Имплантиране на лещи Акрисоф Рестор – операции на живо
2005 SOE & DOG Congress in Berlin
2006 Микрокоаксиална факоемулсификация с Инфинити Вижън Систем – хирургия на живо, София
2006 Advance Cataract Technology Surgery, Ciena
2006 Дуотрав – нова фиксирана комбинация в лечението на глаукомата
2006 Глаукома – диагностика, класификация и лечение
2007 Ретина и витреална хирургия, Пловдив
2007 Рестор – Фактори за оптимизиране на постоперативните резултати, София
2008 Първи Австрийско-Български витреоретинален курс, Пловдив
2008 Глаукомна академия
2009 SOE & DOG Congress in Berlin
2009 Немско-Български курс “Преден очен сегмент се среща със заде очен сегмент”, Пловдив
2009 Глаукомна академия “Диагнозата на фокус” Пловдив
2009 Новости в рефрактивната катарактна хирургия, МБАЛ “Токуда”, София
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА
Българско дружество по офталмология
Български лекарски съюз
Съюз на очните лекари в България
European Society of Cataract and Refractive Surgery (ЕSCRS)
Професионални интереси:
Диагностика и лазерно лечение при заболявания на ретината
Съдови заболявания
Глаукома – диагностика и лазерно лечение
Рефракция
Хирургично лечение на катаракта (вътрешно перде)
д-р Теодора Димова Боева
ОБРАЗОВАНИЕ:
1983 Завършено висше образование “Медицина”, Медицински Университет - Пловдив
1993 Специалност по офталмология
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
1983-1987 Общопрактикуващ лекар, ОКБ-ОЦТХ, Пазарджик
от 1987 Офталмолог в Клиника по очни болести, УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
1993 Тюбингенски курс по отлепване на ретината /проф.Крайсиг/, Пловдив
1993-2000 Факомулсификация и хирургия на преден очен сегмент /проф.Щойл, Есен, Германия; проф.Чилова, Пловдив/, ВМИ Пловдив
1994-2003 Участие в образователната програма на SEE International, САЩ, Пловдив
1994 Syndromal strabismus - Sofia
1995 Детска офталмология /проф.Милър и д-р Дей, САЩ/, Пловдив
1995 Глаукома /проф.Сяров/, Александровска болница, София
1995 Профилактика на детското зрение – страбология и ортоптика, Варна
1995 Ретинопатия на недоносеното,МУ София
1996-1998 Диагностика и лечение на увеитите /проф.Цирхут, Тюбинген, Германия; проф.Чилова, Пловдив/, Пловдив
1996 Принципи на молекулярната биология /организиран съвместно от мед.факултети от Белгия, Германия и България/, Пловдив
1997 Детска офталмология - с практическа насоченост /проф.Робърт Съднеърт, САЩ/, ДУБ"Св.Анна" София
1998 Детска офталмология /проф.Янков и колектив/, Детска очна клиника, ДУБ"Александровска", София
1998 Детска офталмология /проф.Милър САЩ/, ДУБ"Св.Анна" София
2000 Факоемулсификация и хирургия на преден очен сегмент /проф.Щойл, Есен, Германия; проф.Чилова, Пловдив/, ВМИ Пловдив
2000 Съвременна периметрия – Голдман и Автоматизирана периметрия, Пловдив
2003 Факоемулсификация – хирургия на живо, София
2003 Съвременна факохирургия и операции на живо, Варна
2004 ИАГ – лазер и Селективен лазер, София
2005 Профилактика на детското зрение – страбология и ортоптика, Варна
2005 Ретинопатия на недоносеното, МУ София
2005 Факоемулсификация – показания, машини, техники, МУ Варна
2005 Комплицирана катаракта, детски заболявания и окулопластика, София
2005 Съвременна факохирургия – операции на катаракта на живо с Инфинити вижън систем
2007 Съвременни методи за оперативно лечение на катаракта
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Българско Дружество по офталмология
Съюз на очните лекари в България
SEE International – USA, Santa Barbara, California
Професионални интереси:
Детска офталмология
Хирургично лечение на катаракта (вътрешно перде)
Офталмопатология
д-р Ива Димитрова Тошева
ОБРАЗОВАНИЕ:

1987-Магистър по медицина, ВМИ Пловдив
1995-Специалност по очни болести
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ: 1987-1991 – Лекар-офталмолог, РБ гр.Хисар
от 1991 – лекар-офталмолог в Клиника по очни болести, ВМИ Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
1993-2000-Факоемулсификация, Пловдив
1993 Тюбингенски курс по отлепване на ретината (Проф.Крайсиг), Пловдив
1995 Детска офталмология (Prof. Merilin Miller);
1996, 1998 Курс Увеити – Пловдив (Prof. M. Zierhut)
1994-2003 образователна програма на SEE International
2000 – Компютърна периметрия
2001- Факоемулсификация, Пловдив
2002 - Факоемулсификация, София
2002 – Пластична хирургия, София
2003 - Факоемулсификация, Варна
2004 - Факоемулсификация, София
2004 – YAG laser и SLT, София
2005 – Факоемулсификация – Infiniti Vision System/AquaLase
2005 – Комплицирана катаракта, окулопластика и детски заболявания, Варна
2005 – Кръгла маса по глаукома, Пловдив
2007 - 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив, 2007
2008 - Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив, 2008
2009- Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив, 2009
2009-Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив, 2009
2010-Глаукомна хирургия на живо, Пловдив, 2010
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Българско научно дружество по офталмология,
Национална глаукомна асоциация
Съюз на очните лекари в България
Международни хирургични очни експедиции
Професионални интереси:
Тумори на окото и придатъците
Пластична хирургия
Хирургично лечение на катаракта (вътрешно перде)
Ретина
д-р Райчо Анастасов Андреев
ОБРАЗОВАНИЕ:
1994- ВМИ гр.Пловдив, магистър по медицина
1999-специалност по очни болести
2001- Техникум по оптична техника, гр.София
2012 Магистър “Здравен мениджмънт”
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
1995-1999 Специализант по очни болести, Катедра по очниболести, ВМИ -Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
1993-2000-Факоемулсификация, Пловдив
1993 Тюбингенски курс по отлепване на ретината (Проф.Крайсиг), Пловдив
1995 Детска офталмология (Prof. Merilin Miller);
1996, 1998 Курс Увеити – Пловдив (Prof. M. Zierhut)
1996 Курс по отлепване на ретината – Tubingen, Germany (Prof. I. Kreissig)
1999 Курс по макула “Moorfields” – Прага, Чешка република
1994-2003 образователна програма на SEE International
2003 Phacoemulsificaton-Basic Principles Course-XXI ESCRS Congress in Munich;
2003 Факоемулсификация
2005 World Glaucoma Congress, Виена
2007 - 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 - Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив, 2009
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Българско научно дружество по офталмология,
Национална глаукомна асоциация
Съюз на очните лекари в България
Международни хирургични очни експедиции
International society of refr.surgery /ISRS/
Области на интерес:
Катаракта
Глаукома
Контактна корекция
д-р Милена Запрянова Запрянова
ОБРАЗОВАНИЕ:
1997 Завършено висше образование “Медицина”, Медицински Университет - Пловдив
2004 Специалност по офталмология
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
1997-2000 Общопрактикуващ лекар, Асеновград
2000-2004 Специализант в Катедра по очни болести, МУ Пловдив от 2004 Офталмолог в Клиника по очни болести, УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
2000 Съвременна периметрия – голдман и автоматизирана периметрия, МУ Пловдив
2001 Методи и апаратура за факоемулсификация, София
2004 ИАГ лазер и Селективен лазер, София
2005 Факоемулсификация, София
2005 Селективна лазерна трабекулопластика, София
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 Детска офталмология, МУ София
2010 Детска офталмология, Прага
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология
Съюз на очните лекари в България
Професионални интереси:
Катаракта
Офталмоонкология
д-р ЗЛАТКА НИКОЛОВА ЯМБОЛИЕВА
ОБРАЗОВАНИЕ:
1986-1991 г. Средно гимназиално образование, СОУ „Иван Вазов” с преподаване на руски и западни езици в гр. Смолян
1993-1999 г. Магистър - лекар по медицина, МУ София
2002-2006 г. Специализация по очни болести, УМБАЛ „Александровска”, гр. София
2006 Специалност по офталмология
ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ:
2000-2002 г. Общопрактикуващ лекар, АИППМП „Д-р Мира Здравкова”
и АИППМП „Д-р Сийка Берова-Ананощева”, гр. Пловдив
2002-2006 г. Специализант в Клиника по очни болести УМБАЛ „Александровска”, гр. София, от 2006 г. Лекар-офталмолог в Клиника по очни болести УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД, гр. Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология
Съюз на очните лекари в България
Национална глаукомна асоциация
Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия
КУРСОВЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАТИ
2003 Факоемулсификация – хирургия на живо, МУ София
2005 Ехорафия в офталмологията, МУ София
2005 Периметрия, МУ София
2005 Лазери в офталмологията, МУ София
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален курс, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2009 Предна витректомия, София
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 Терапия на витреомакулопатиите: хирургия и фармакологична витреолиза, Женева
2011 Изобразяващи методи за диагностика и поведение при увеити, Женева
2011 Вирусно индуциран преден увеит, Женева
2011 Диабетен макулен едем, Женева
2011 Интересни ангиографски случаи, Женева
2011 Изобразяващи методи за оценка на диска на зрителния нерв и неврофибрилерния слой, Женева
2011 Вътреочни тумори, Женева
2012 Втори балкански уетлаб курс по факоемулсификация, София
Чужди езици:
Английски, Немски, Руски
Отличия и награди:
Сребърен медал за отличен успех, 1991г, СОУ “Ив.Вазов” гр.Смолян
Първо място в конкурса за вътрешноуниверситетски проект при МУ-Пловдив, научна сесия 2011/2012
Професионални интереси:
Катаракта
Глаукома
Диабетна ретинопатия
Вътреочни тумори
Приложение на лазерите в офталмологията
Ехография в офталмологията
Окулопластика
д-р Васил Георгиев Маринов
ОБРАЗОВАНИЕ:
1997 Английска Гимназия, Пловдив, с отличен успех
2003 Висше образование «Медицина», МУ Пловдив
2010 Специалност по очни болести
2009-2012 Редовен докторант в Катедра по очни болести при МУ Пловдив
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
02. 09. 2004 г.- Общопрактикуващ лекар “Хигия”2 ООД, Пловдив 31. 12. 2004 г.
10. 05. 2004 г.- Общопрактикуващ лекар, АИППМП “Д-р Стойчева”,Пловдив 03. 10. 2004 г.
2004-2009 Специализация по Очни Болести, Катедра по очни болести, МУ Пловдив от 2009г. Лекар-офталмолог в Клиника по очни болести УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД, гр. Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
1997-2003 Курс по Медицински Английски
2000 Спешна медицина, МУ Пловдив, КАРИТ
2005 Начална военномедицинска подготовка на лекари и стоматолози на наборна служба в БА, ВВМА, София
2005 Съвременни подходи в терапията на глаукомата - Траватан
2006 Витреоретинални операции на живо
2006 Restor – най-сполучливата мултифокална леща, една година клиничен опит в България 2006 Микро-коаксиална факоемулсификация - операции на живо с Infiniti Vision System Ozil
2006 Дуотрав – нова фиксирана комбинация в лечението на глаукомата
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 67-ми Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Варна
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2008 Курс по възпалителни заболявания на окото,Прага, Република Чехия
2009 Курс по Детска офталмология и страбизъм, Прага, Република Чехия
2009 Ретинопатия на недоносеното, МУ Варна
2009 Новости в рефрактивната катарактна хирургия, МБАЛ”Токуда”, София
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2010 Ретинопатия на недоносеното, МУ София
2010 Оптична кохерентна томография – основен метод за диагностика на заболяванията на заден очен сегмент /ОСТ/, МУ София
2010 Образна диагностика в ОРЛ – клирично и хирургично приложение, Стара Загора
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2010 Национална конференция „Новости в офталмологията“, София, България
2011 „Кратък курс по невроофталмология“ Варна, България
2011 Курс: “Страбизъм - диагностичен подход и лечение“ Варна, България
2011 Х-ти конгрес на Българско дружество по офталмология Варна, българия
2011 ІІ-ра Международна Конференция на Асоциацията на лекарите по обща/фамилна медицина от Югоизточна Европа, Пловдив, България, Участие с доклади
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 “ІV-ти коонгрес на съюза на българските контактолози” с международно участие, София, България
2012 Конкурс „Наука и младост“ МНД Асклепий МУ Пловдив, България
2012 ХV-та годишна среща на Съюза на очните лекари в Блъгария, 17-20 Май 2012, Пловдив, България, участие с доклад
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология
Съюз на очните лекари в България
Научна дейност:
Над 30 публикации и съобщения в български и чуждестранни списания, научни форуми и конгреси.
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
Преподавател на студенти по медицина и дентална медицина
Отличия и награди:
“Златен Хипократ” за отличен успех, 2003, МУ Пловдив
Научна разработка “Скринингово изследване на зрителния анализатор на деца от 3 до 6г. в район Южен, гр.Пловдив, 1-во място на конкурс “Наука и младост”, МНД “Асклепий”, МУ Пловдив, 2010г.
Чужди езици:
Английски и Руски - Говоримo и писменo
Професионални интереси
Детска офталмология ROP
Катаракта
Глаукома
д-р Весела Тодорова Миткова-Христова
ОБРАЗОВАНИЕ:
1996 Средно гимназиално образование, СОУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец
2002 . Магистър - лекар по медицина, МУ Пловдив
2009-2012 Редовен докторант в Катедра по очни болести при МУ Пловдив
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
от 2008 г. Лекар-офталмолог в Клиника по очни болести УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД, гр. Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
2005 Лазери в офталмологията, София
2005 Микронутриенти и АМД /възрастово-зависима макулна дегенерация/
2005 Проблемът “Сухо око” в практиката на офталмолога
2005 „Съвременна факохирургия”- Операции на живо с Infiniti Vision System/ AquaLase
2005 Комплицирана катаракта, детски заболявания и окулопластика
2005 ORBIS International , Варна
2005 Трусопт/Дорзоламид хидрохлорид – първят карбоанхидразен инхибитор за локално приложение
2006 Ехографска диагностика в офталмологията, МУ Варна
2006 Катаракта, рефрактивна хирургия на окото, глаукома, заболявания на ретината, Варна
2006 Микро-коаксиална факоемулсификация - операции на живо с Infiniti Vision System Ozil
2006 Дуотрав – нова фиксирана комбинация в лечението на глаукомата
2006 Витреоретинални операции на живо
2007 Катарактална и рефрактивна хирургия, Варна
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2007 Съвременни методи за оперативно лечение на катаракта
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2010 ORL’Imaging – Clinical and Surgical Application, Стара Загора
2010 Аргон-лазер коагулация на заден очен сегмент с практически занимания, МУ София
2010 Related Macular Degeneration Course, Прага
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015
2012 Квалификационен курс - “Статистически програмен пакет SPSS v.17.0”
ЧЛЕНСТВА:
Български лекарски съюз
Българско дружество по офталмология
Съюз на очните лекари в България
НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
Над 25 публикации и съобщения в български и чуждестранни списания, научни форуми и конгреси.
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
Преподавател на студенти по медицина и дентална медицина
Чужди езици:
английски, руски – писмено, говоримо
Отличия и награди:
Научна разработка “Корелация между зрителна острота и ОСТ характеристика на макулата при увеит, 3-то място на конкурс “Наука и младост”, МНД “Асклепий”, МУ Пловдив, 2010г. Спечелен научно-изследователски междуклиничен университетски проект с вх. № НО-9/2010, на тема „Установяване на етиологичните фактори при увеити, протичащи с развитие на макулен оток”, 2010г.
Професионални интереси:
Възпалителни заболявания на окото
Заболявания на заден очен сегмент
д-р Александър Юрий Герджиков
ОБРАЗОВАНИЕ:
1994 Средно образование Гимназия с преподаване на чужди езици “Захари Стоянов” – гр. Сливен /английски, немски/
2002 Магистър-лекар, МУ Пловдив
2008 Специалност по очни болести
2009-2012 Редовен докторант към Катедра по очни болести при МУ Пловдив
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:
от 2010 Лекар-офталмолог в Клиника по очни болести, УМБАЛ “Св.Георги”ЕАД Пловдив
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:
2003 Факоемулсификация, хирургия на живо, София
2003 Национална школа за съвременна факохирургия и операции на живо, Варна
2005 Преден сегмент, глакома, витректомия
2005 Факоемулсификация
2007 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 Лазери в офталмологията, МУ Варна
2008 Флуоресцеинова ангиография, МУ Варна
2008 Лечение на диабетната ретинопатия, МУ Варна
2008 Балгарската офталмология в европейски измерения, МУ Варна
2008 Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 Образна диагностика в ОРЛ – клинично и хирургично приложение, Ст.Загора
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
ЧЛЕНСТВА:
БЛС – Български Лекарски Съюз;
СОЛБ – Съюз на Очните Лекари в България;
БДО – Българско Дружество по Офталмология;
НГА – Национална глаукомна асоциация
НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
Над 15 публикации и съобщения в български и чуждестранни списания, научни форуми и конгреси.
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
Преподавател на студенти по медицина и дентална медицина
Чужди езици:
Английски - писмено и говоримо
Немски - писмено и говоримо
Професионални интереси:
Диагностика и терапия на глаукомите
Приложение на лазери и образни методи на диагностика в офталмологията
Медицински специалисти
Снежана Петрова Урумова – старша мед.сестра; висше образование , степен Бакалавър по специалност „Управление на Здравни грижи”и професионална квалификация „Ръководител на Здравните грижи и преподавател по практика в Медицински колеж „
Йорданка Василева Томова;висше образование; специалност – медицински специалист
Петрана Славчева Калоферова; висше образование ;специалност – медицински специалист
Галя Младенова Радулова; висше образование ; специалност – медицински специалист
Тодорка Иванова Василева ; висше образование , степен Бакалавър по специалност „Управление на Здравни грижи”и професионална квалификация „Ръководител на Здравните грижи и преподавател по практика в Медицински колеж „
Красимира Георгиева Попова - висше образование ;специалност – медицински специалист
Рени Стефанова Митева; висше образование , степен Бакалавър по специалност „Управление на Здравни грижи”и професионална квалификация „Ръководител на Здравните грижи и преподавател по практика в Медицински колеж „; степен Магистър , Специалност „Психология”
Величка Георгиева Гълъбова; висше образование , степен Бакалавър по специалност „Управление на Здравни грижи”и професионална квалификация „Ръководител на Здравните грижи и преподавател по практика в Медицински колеж„; висше образование, степен Магистър по специалност Управление на „Здравни грижи”
Цветанка Пантелеева Събева ; висше образование ;специалност –медицински специалист
Яна Анастасова Чобанова; висше образование , степен Бакалавър по специалност „Управление на Здравни грижи”и професионална квалификация „Ръководител на Здравните грижи и преподавател по практика в Медицински колеж „
София Георгиева Шопова ; висше образование ;специалност –медицински специалист
Красимира Ангелова Манафска; висше образование ;специалност –медицински специалист
Гинка Маркова Стоева;/висше образование ;специалност –медицински специалист
Антония Енева – Найденова;/висше образование ;специалност –медицински специалист
Доротея Любенова Костова; висше образование ;специалност –медицински специалист
Диана Георгиева Арсенова –Мошикова; висше образование;специалност –медицински специалист
Ирена Иванова Икономова; висше образование;специалност –медицински специалист
Величко Йорданов Новаков; висше образование ;специалност –медицински специалист
Яна Петрова Гевезова ; висше образование ;специалност –медицински специалист
Петрана Славчева Калоферова ; висше образование ;специалност –медицински специалист
Технически изпълнител:
Ана Лазарова
Санитари
Велина Тодорова Терзиева
Занка Крумова Терзиева
Мария Кръстева Никова
Николина Любенова Димитрова
Сашка Асенова Войводова
Марина Стефанова Дафова
НедкаСтайкова Михайлова
Цветомирка Димитрова Николакова
Мариана Кирилова Кехайова
Таня Антонова Калчева
Йорданка Иванова Радкова
Василка Асенова Портева
Телефони за контакти:
Ръководител: 032 602951
Техн.изпълнител: 032 602780; 0888712362 Най-горе

Клиниката по пулмология


І. Клиниката по пулмология е основана през 1945 г. Разположена е в База 2 на бул. «Пещерско шосе» 66. Разполага с 26 легла, снабдени с кислородна и аспирационна системи. В клиниката се изпълняват следните клинични пътеки:

1.КП № 59 „БЕЛОДРОБЕН ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК”

2.КП № 90 „ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ”

3.КП № 91 „БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ”

4.КП № 92 „БРОНХИАЛНА АСТМА:СРЕДНОТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ”

5.КП №94 „ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ”

6.КП №96 „ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА”

7.КП №98 „БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ-ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ,ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА”

8.КП №99 „ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ”


ІІ. Ръководител. Началник клиника по пулмология е доц. д-р Владимир Ходжев, дм (vhodzhev@pulmonology-plovdiv.info) 032/ 602 990 . Доц. Ходжев има признати специалности по Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия и Здравен мениджмънт. Защитил е дисертация на тема:


Диспнеичните индекси и 6 минутния тест с ходене в комплексната оценка на Хроничната обструктивна белодробна болест. Доц. Ходжев има 51 публикации в научния специализиран печат и 24 участия в ежегодните конгреси на European Respiratory Society. Той е част от авторския колектив на три учебника и три монографии, а също така е в участник в работните групи изготвящи националните препоръки за поведение при Хронична обструктивна белодробна болест и Белодробен карцином. Доц. Ходжев е член на Българското дружество по белодробни болести, Българско дружество по флебология, European Respiratory Society и American Thoracic Society.


ІІІ.Екип:

Д-р Георги Белев – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, ВСД бронхология (gbelev@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Станислав Къртев – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, ВСД бронхология (skartev@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Антония Гърова – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия.

Д-р Филип Щерев – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (fshterev@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Елена Ходжева – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (ehodzheva@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Камелия Петрова – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (kpetrova@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Роман Калинов – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия (rkalinov@pulmonology-plovdiv.info).

Д-р Росица Иванчева – признати специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, ВСД бронхология (rivancheva@pulmonology-plovdiv.info).


ІV. Специализирана апаратура. В клиниката е оборудван бронхологичен кабинет за извършване на целия обем бронхоскопски изследвания. Кабинет е оборудван с три бронхоскопа, единият от които е видеобронхоскоп. Клиниката разполага с модерен спирометър за функционална белодробна диагностика. Със съдействието на някои от звената в болницата се диагностицират всички белодробни, включително и алергични заболявания. В клиниката се извършва целогодишно обучение на студенти, стажант лекари, общопрактикуващи и специализиращи лекари по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия.

Начало

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

Управлението на клиниката се осъществява от:началник клиника –

проф.д-р Стефка Ив.Кузманова,д.м.н.и от Клиничен съвет, в който участват: доц.д-р Анастас Баталов, дм, д-р Петър Русафов, д-р Станислава Алиманска, д-р Лина Стоянова, д-р Мариела Генева-Попова,дм д-р Татяна Симеонова, д-р Емилия Мишева,дм, д-р Милен Карагьозов, д-р Величка Попова.

Университетската клиника по ревматология е специализирана клиника за лечение на болните с ревматологични заболявания, една от двете специализирани Университетски клиники по ревматология в страната, наред с тази в София. Създадена е през 1993 г. със заповед на ректора на ВМИ – Пловдив проф.д-р П.Солаков, дмн на базата на Първа вътрешна клиника към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести.

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА:

Клиниката по ревматология е разположена в База I на УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД-Пловдив, на бул.”Васил Априлов” 15-А. Разполага с: 12 болнични стаи, разпределени в два болнични сектора, стая за интравенозни вливания, манипулационна, ехокардиографски и ЕКГ кабинет, кабинет за ставна ехография и артроцентези, биопсична и артроскопска зала, рапортна зала, кабинет на дежурния лекар със санитарен възел, лекарски кабинети, кабинет на ст. мед.сестра, стая за отдих на мед.сестри, кухненски блок за разливане на храната и за столова, санпропусник, склад, тоалетни за персонала и за болните.

ФУНКЦИОНАЛНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА на Клиниката обхваща следните ключови направления:

1/ Диагностика и лечение на болните с активни ревматологични заболявания
2/ Извършване на високоспециализирани дейности по профила на клиниката
3/ Преддипломно обучение и следдипломна специализация по ревматология
4/ Научно-изследователска дейност
5/ Провеждане на клинични проучвания за лечение на ревматологичните заболявания със съвременни медикаментозни средства.

“Диагностика и лечение на болните с активни ревматологични заболявания”.

Болните с активни ревматологични заболявания се лекуват по КП по договор за заплащане от НЗОК:

По КП№ 286”Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години” се лекуват болни със системен лупус еритематозус, системна прогресивна склеродермия, дерматомиозит/полимиозит, системни некротизиращи васкулити и др.

По КП№ 288”Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години” се лекуват болни с ревматоиден полиартрит, болест на Бехтерев, синдром на Райтер, псориатична артропатия, реактивен артрит, болест на Бехчет, артрит при Лаймска болест и др.

По КП№ 290 “Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18 г.” се лекуват болни с артрозна болест, подагрозна артропатия, кристално-индуцирани артрити, ентезопатии и др.

1.2.Болните за планова хоспитализация в Клиниката по ревматология се приемат в Приемно-консултативен кабинет (кабинет № 43 на ДКЦ”Св.Георги”, бул.”Васил Априлов” 15-А) всеки ден от 8.00 до 11.30 ч. В него работят мед.сестра и дежурният по клиника лекар. По спешност болни се приемат в дежурния ден на клиниката, а по профила на клиниката - всеки ден.

В приемно-консултативния кабинет се осъществяват и консултациите с ревматолог на пациенти, изпратени от другите звена на Болницата.
В приемно-консултативния кабинет се осъществяват задължителните консултации за проследяване на болните след пролежаването им в клиниката.

1.3.Настаняването на приетите болни на легло се извършва от секторната мед.сестра, подпомагана от санитари.

Непосредствено след настаняването на легло болният се преглежда от лекуващия лекар (или дежурният лекар при прием след 13.30 часа) и се уточняват необходимите изследвания и терапията.

При тежко болните изследвания и лечение се назначава по спешност. При липса на спешност необходимите изследвания се вземат на следващата сутрин.
1.4. Главни визитации за решаване диагностични и терапевтични проблеми се провеждат два пъти в седмицата от началника на клиниката.
1.5. Началникът на клиниката се запознава с новопостъпилите болни до 9 часа, като приема сутрешния рапорт и докладите на лекуващите ги лекари. Тежко болните се докладват на началника на клиниката веднага след постъпването им.
1.6. Диагностично и терапевтично трудните случаи се обсъждат планово или извънредно на клиничен съвет, каквито се провеждат ежеседмично.
1.7. Изписването на болните се извършва ежедневно с оформени документи и връчена епикриза срещу подпис.
1.8. Болните в клиниката се обгрижват от мед.сестри, които вземат изследванията, раздават лекарствените средства, извършват мускулни и венозни манипулации, венозни вливания и осъществяват лечебното хранене.
1.9. В клиниката има 24 часа дежурен лекар, който отговаря за болните и спазването на реда в клиниката. При възникнали сериозни проблеми се консултира с началника на клиниката или негов заместник.
1.10. Дежурният по клиника осъществява необходимите консултации по профила на клиниката съгласно заповедта на Управлението на Болницата.

Извършване на високоспециализирани и специализирани дейности по профила на клиниката .
2.1. Ултрасонография на ставите и околоставните тъкани
2.2. Ставна артроцентеза – с диагностична цел и за инжектиране на медикамент
2.3. Пункционна биопсия на синовиална тъкан
2.4. Артроскопия на колянната става с целенасочена биопсия
2.5. Компенсирана поляризационна микроскопия на СТ за диагностика на кристалните артропатии (подагра и други артропатии).
2.6 Биопсия на подкожна абдоминална мастна тъкан за откриване на системна амилоидоза.
2.7. ЕКГ изследване и Ехокардиографско изследване на болните.

Преддипломно обучение и следдипломна специализация.

3.1. Клиниката служи за клинична база за обучение и на студентите-медици от III курс по дисциплината Пропедевтика на вътрешните болести
3.2. Обучение по ревматология на студентите – медици от IV курс се осъществява циклично през симния семестър
3.4. Следдипломна специализация на лекари по Обща медицина се извършва в 4 лекционни курса годишно в подмодул “Ревматология”.
3.5. В клиниката се обучават лекари, специализиращи Вътрешни болести или Ревматология по съответна програма. Специализиращите профилна специалност

Ревматология преминават двегодишен курс на обучение в Клиниката.

На базата на научни изследвания в клиниката са защитени следните дисертации: „Диагностични и терапевтични проучвания на ревматологичните заболявания на колянната става” (д.м.н) от проф.д-р П.Солаков, „Диагностични проучвания при ревматоиден артрит и остеоартрит” (д.м.) и „Клинично приложение на артроскопията в ревматологията” (д.м.н.) от проф.д-р Ст.Кузманова, „Имунологични промени в ранен стадий на инфаркт на миокарда” (д.м.) от д-р А.Атанасов, “Значимост и сигурност на критериите за активност на системния лупус еритематозус в клиничната практика” (д.м.) от д-р Джибрил Гиуа, “Сравнителна оценка на лечението на ревматоидния артрит с базисни средства” (д.м.) от д-р Шеху Абубакар, „Клинични и имуно-генетични проучвания върху синдрома на Сьогрен”(д.м.) от доц.д-р М.Панчовска, “Ултрасонография на колянната става при болни с ревматоиден артрит”(д.м.) от доц.д-р Анастас Баталов, “Прогностични маркери при ранен ревматоиден артрит”(д.м.) от д-р Недялка Стайкова.

От създаването на клиниката през 1993 г. досега лекарите от клинката имат над 800 научни публикации и съобщения на международни и световни ревматологични конгреси и конференции.

Провеждане на клинични проучвания за лечение на ревматологичните заболявания със съвременни медикаментозни средства:
Клиниката е база за провеждане и участва в многоцентрови международни и одобрени от ИАЛ клинични проучвания за лечение на болните с ревматоиден артрит със съвременни биологични средства, за лечение на болните с остеоартроза, за лечението на болни със системен лупус, на остеопорозата при постменопаузални жени.

Ръководител – проф. д-р Стефка Кузманова, дм
032/602 389

Начало

Звено хирургия на Спешно отделение

Звено хирургия на Спешно отделение е ситуирано на партерен и първи етаж в Хирургически клиники на УМБАЛ :Св. Георги” ЕАД. Състои се от четири обособени части: спешни приемни кабинети , противошокова зала, операционна зала и спешна регистратура. Това е специфично специализирано звено за работа по спешност с деца и възрастни с хирургически проблеми. Базата на звеното е в съответствие с нормативните изисквания. Разполага с необходимата за работа по спешност апаратура и необходимия брой квалифициран персонал. Има изградена добра комуникативна връзка с всички клиники и звена. Цялостната структура, обзавеждане и наличния персонал отговарят на изискванията на медицинския стандарт за качествено обслужване, своевременна спешна медицинска помощ, бърза диагностика и по необходимост хоспитализация с съответните клиники на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – Пловдив.


Обслужването на пациентите по спешност следва изработени Алгоритми по нозологични единици и е в съответствие на Медицинския стандарт за спешна помощ. Същото работи на 24-часова непрекъсната спешност., както и спешните специализирани кабинети по УНГ, Детска хирургия и Очни болести, ситуирани в Диагностичен приемен блок на партерен етаж. Хирургическото звено на Спешно отделение е осигурено с всички диагностични структури за осъществяване на дейсотта си. Тези структури осигуряват 24-часова непрекъсната диагностична помощ в спешен порядък. Взаимодействието с тях е регламентирано чрез Правилника за вътрешния ред на УМБАЛ „Св. Георги”, медицински стандарт за „Спешна медицина”, Правила за добра клинична практика. Звеното е специфична структура без леглова база/стационар/.

1. Ръководител на звеното е д-р Кирил Атлиев, завършил Медицински факултет през 1991г, има с придобита специалност по обща и гръдна хирургия през 1999г. Има завършено обучение здравен мениджмънт през 2011г. и продължаващо обучение по Спешна медицина.


Лекари:

Д-р Димитър Манчев – завършил Медицински факултет през 1996г. Има специалност обща хирургия /2001/.

Д-р Калоян Персенски – завършил Медицински факултет през 2001г. Има специалност обща хирургия /2010г./

Д-р Йордан Йорданов – завършил Медицински факултет през 1996г. Има специалност обща хирургия /2004г./

Д-р Анастас Палавуров – завършил Медицински факултет през 2003г. Има специалност обща хирургия /2011г/.

Д-р Татяна Дерменджиева – завършила Медицински факултет през 2001г. Има специалност обща хирургия /2007г./

Д-р Фахд Жайдани – завършил Медицински факултет през 1995г. Има специалност обща хирургия /1999г./и онкология /2005г./

Д-р Даниела Донеска – завършила Медицински факултет през 2006г. Има специалност обща хирургия /2011г./

Д-р Вълчо Петков – завършил Медицински факултет през 2000г. Има специалност обща хирургия /2007/.

Всички лекари имат придобит опит за работа в условия на спешност.


2. Медицински специалист:

Старши мед. специалист Петя Чокова е с висше образование бакалавър по „Здравни грижи”. Има придобита специалност „Контрол ВБИ и болнична хигиена” и „Анестезиология и реанимация”.


М.с. Мариана Танева- бакалавър по „Здравни грижи”
М.с. Мария Атлиева – бакалавър по „Здравни грижи”.
М.с. Красимира Начева – мед. специалист.
М.с. Медия Мурадова – мед. специалист.
М.с. Йорданка Асенова – мед. специалист.
М.с. Красимира Емилова – мед. специалист.
М.с. Нели Илиева – мед. специалист.
М.с. Боряна Кънчева – мед. специалист.
М.с. Ирина Станилова – мед. специалист.
М.с. Марияна Петранова – мед. специалист.
М.с. Соня Николова – мед. специалист.
М.с. Мария Мървакова – мед. специалист.
М.с. Теодора Габровска – мед. специалист.
М.с. Ели Кузманова – мед. специалист.
М.с. Недялка Начкова – мед. специалист.
М.с. Райна Тодовичина – мед. специалист.
М.с. Василка Минева – мед. специалист.


3. В звеното работят 25/двадесет и пет/ санитари, всички със завършено средно образование. Съгласно Медицинския стандарт по „Спешна медицина” звеното разполага с минимална по брой апаратура:


*монитори за проследяване на жизнените функции – 2 бр.
*АМБУ – 1 бр.
*ЕКГ – 3 бр.
*Дефибрилатор – 1 бр.
*Централна кислородна и вакуум-инсталация с 3 поста.
* Мобилна кислородна бутилка
*Анестезиологичен апарат.


През 2011г. в Звено хирургия са обслужени 27000 пациенти, 40% от които са хоспитализирани по профил на заболяването или в спешната за деня клиника след диагностично уточняване и начална терапия и реанимация. Останалите 60% се диагностицират и след стабилизиране на състоянието им и писмена консултация се насочват за продължаване на лечението под контрол на ОПЛ и съответет специалост от ДКЦ.


4. Телефони за контакти:

602738 спешна регистратура
602 983 /стационарен в спешен хирургичен кабинет/
0882 440540 – Н-к Спешно отделение – Д-р К. Атлиев

Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА ПРИ УМБАЛ „СВ. ГЕОРГИ” – ЕАД- ПЛОВДИВ


С откриването на пловдивския Медицински факултет, през есента на 1945 г. се разкрива и Катедрата по съдебна медицина. През 2000 г. е направено разделение на бол­ницата от университета, и е структурирано отделението по съдебна медицина при УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД- Пловдив, което е разположено в сграда в първа база на болницата. В отделението по съдебна медицина се извършва дейност, свързана с правната теория и практика в страната. Обекти на изследване в съдебната медицина са живи лица, трупове, писмени данни, веществени доказателства, участие като вещи лица в съда, участие в огледи на трупове на местопроизшествието. Извършва се още химическо и хистологично изследване на биологичен материал. В отделението по съдебна медицина през 2011 г е извършено изследване на над 3 000 обекта. Отделението по съдебна медицина е структурирано съобразно извършваната дейност - амбулатория за прегледи на живи лица, секционна зала за изследване на трупове, хистологична лаборатория, химическа лаборатория, лаборатория по серология и веществени доказателства. В отделението по съдебна медицина работят общо 6 лекари, от които един е хабилитиран (професор), химик, три лаборантки, един технически сътрудник и четирима санитари. От лекарите само един е на основен трудово договор към болницата, а останалите пет са на половин длъжност към университетската болница. В отделението по съдебна медицина няма необходимата специализирана апаратура, а отделението е оборудвано под необходимия минимум за съдебномедицинска дейност.


На базата на отделението е разположена и катедрата по съдебна медицина при Медицински университет – Пловдив.


Началник на отделението и проф. д-р Иван Димитров Дойчинов, дм, специалист по съдебна медицина. През 1974 г. постъпва като асистент в катедрата по съдебна медицина при Висш медицински институт - Пловдив. Преминава през длъжностите старши асистент и главен асистент. През 1985 г. защитава дисертация и получава образователна степен "доктор по медицина", а през 1989 г. научното звание "доцент". От 1989 г. е назначен за ръководител на катедрата по съдебна медицина, а през 2000 г след отделяне на болницата от университета и за началник на отделението по съдебна медицина, които длъжности заема и към момента. През 2012 г е повишен в академична длъжност – професор.
Има над 90 научни публикации. Участвал е като съавтор в 8 учебника и практически ръководства по съдебна медицина. Автор е на 2 учебника по съдебна медицина за юристи и студенти по стоматология и ръководство по деонтологични въпроси на медицинската дейност. Участвал е в различни научни форуми в България и чужбина- Истанбул, Солун, Тирана, Скопие.
Научните интереси са в почти всички области на съдебната медицина с насоченост към съдебномедицинската идентификация на лица с неустановена самоличност. Преподавател е от 1974 г с провеждане на практически упражнения и от 1989 г изнася лекции на студенти по медицина и дентална медицина. По съдебна медицина се обучават студенти от V меди­цински курс с лекционен курс от 45 часа с практичес­ки упражнения от 15 часа. Обучават се и студенти стоматолози от IV курс с лекционен курс от 30 часа и практически упражнения от 15 часа. Правно-деонтологични въпроси на медицинската практика се преподават и в медицинския колеж, и факултета по здравни грижи при Медицински университет.

В момента е ръководител на три докторантури.

Екип на отделението по съдебна медицина:

Лекари:

1. д-р Йовко Минчев Шишков, специалист по съдебна медицина, пенсионер с продължаване на трудовия договор към болницата.
2. д-р Светлозар Спасов Спасов, специалист по съдебна медицина, на половин длъжност към болницата, на основен трудов договор към Медицински университет, асистент, преподавател с над 25 години трудов стаж по съдебна медицина, с научни публикации, с участие в научни форуми в България и чужбина – конференции и конгреси по съдебна медицина. Специални научни интереси- съдебномедицинска оценка на пропуските в медицинската практика. Докторант на самостоятелна подготовка.
3. д-р Марин Костадинов Балтов, специалист по съдебна медицина, на половин длъжност към болницата, на основен трудов договор към Медицински университет, асистент, преподавател с над 20 години трудов стаж по съдебна медицина, с научни публикации, с участие в научни форуми в България и чужбина – конференции и конгреси по съдебна медицина. Специални научни интереси- съдебномедицинска оценка на самоубийствата. Докторант на самостоятелна подготовка.
4. Иван Христов Даскалов, специалист по съдебна медицина, на половин длъжност към болницата, на основен трудов договор към Медицински университет, асистент, преподавател с над 25 години трудов стаж по съдебна медицина, с научни публикации, с участие в научни форуми в България и чужбина – конференции и конгреси по съдебна медицина.
5. д-р Павел Тодоров Тимонов, специалист по съдебна медицина, на половин длъжност към болницата, на основен трудов договор към Медицински университет, асистент, преподавател с над 4 години трудов стаж по съдебна медицина, с научни публикации, с участие в научни форуми в България и чужбина – конференции и конгреси по съдебна медицина. Специални научни интереси- съдебномедицинската идентификация на лица с неустановена самоличност, давност на смъртта. Редовен докторант.


Медицински специалисти към отделението по съдебна медицина:
1. Мария Георгиева Маркова- лаборант със специализация по серология и веществени доказателства.
2. Марийка Христова Бояджиева- със специализация хистологичен лаборант.
3. Бояна Георгиева Насева - със специализация хистологичен лаборант.


инж. Янка Георгиева Добрева – експерт химик към химическата лаборатория.


Санитари към отделението по съдебна медицина:
1.Стоян Костадинов Натев- секционен санитар.
2.Драгомир Веселинов Шопов- секционен санитар.
3.Анна Леонидова Шопова- хигиенен санитар
4. Росица Стоянова Шопова- хигиенен санитар.


Телефон за контакти: 602 510;


Начало

Клиника по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ „ Св. Георги” ЕАД- гр. Пловдив

През октомври 1955г. в рамките на Катедрата по болнична хирургия се разкрива Клиника по ортопедия и травматология. Неин пръв ръководител е проф. д-р Б. Хаджистамов. Първоначално клиниката е базирана в призем­ния етаж на I хирургия и разполага с 25 болнич­ни легла. В първите години след откриването се поема преди всичко лечението на ортопедични заболявания и някои по-тежки травми на опорно-двигателния апарат поради ограничената леглова и амбулаторно-поликлинична база. Лекарският колектив е малък – 1 асистент и 2-ма ординатори. Тъй като с наличната база клиниката сериозно изостава от нуждите на практическото здравеопазване и учебния процес, се налага да бъдат търсени алтернативни решения за разширения. Благодарение на тогавашното ръководство на ВМИ (ректор – проф. Тодор Захариев) и на Градския здравен отдел (н-к – д-р Методиев) и благодарение на усили­ята на проф. Б. Хаджистамов се стига до интеграция между двете съ­ществуващи институтции. В резултат на това се сьздава на база­та на I градска болница – Пловдив мощно ортопедо-травматологично заведение, намиращо се на ул. ”Карл Маркс” 7 (сега ул. "Л. Каравелов"). Там се разкриват последователно 85 болнични легла, след което те нарастват до 120. Поема се цялата ортопедо-травматологична помощ за гр. Пловдив, окръга и ня­кои по-тежки травми за района на Южна България. Лекарският колек­тив е разширен и достига до 30 щатни бройки, част от които са пре­доставени от I Градска болница – Пловдив. От 1968 г. клиниката се ръководи от проф. д-р Ж. Желев, кмн. Благодарение на неговото енергично ръководство тя придобива облика на съвременно ортопедо-травматологично заведение със здравна, учеб­на, научна и лечебнодиагностична дейност. От 1991 г. клиниката прераства в катедра със собствен учебен хорариум и самостоятелен изпит. През 1993 г. след пенсионирането на проф. Желев за ръководител на катедрата е избран проф. д-р П. Токмаков, д.м.н. След пенсионирането на проф. д-р Токмаков ръководството на катедрата се поема от проф. д-р П. Ставрев, дмн. Установените традииции се продължават и се доразвиват. В момента катедрата разполага със съвременна болнична база, добре оборудван операционен сектор и възможности за лечебнодиагностична дейност на най-високо ниво. В нея работят 1 професор и 2 до­центи, 9 главни асистенти, 10 ординатори. Като клинични ординатори са получили специалност 20 български лекари и 8 чуждестранни. Учебната работа се провежда на високо ниво, като се обръща особено внимание на практическите упражнения. Целият лекционен курс се провежда на мултимедия. Практическите упражнения са с клинична насоченост в спешната амбулатория или пред леглата на болните. Обучават се 10 души клинични ординатори, от които 4-ма са чужденци (2-ма от Индия и 2-ма от Гърция).

Основните научни направления на катедрата се свеждат до: оперативно и консерва­тивно лечение на всички травми на опорно-двигателния апарат с приложение на най-съвременни средства за остеосинтеза, оперативно ле­чение на артрозната болест (ендопротезиране на тазобедрена и колянна става), профилактични операции по отношение на заплашените от артроза стави, хирургия на гръбначния стълб с приложение на най-новите концепции в това отношение, хирургия на ръката, артроскопска хирургия, хирургия на костните тумори, консервативно и хирургично лечение на вродените аномалии на опорно-двигателния апарат и др. В клиниката са защитени 12 канди­датски и 2 докторски дисертации:
Дисертации за Доктор на медицинските науки:
1.«Нов метод за лечение на глезените на ахилесовото сухожилие», П.Токмаков – 1992г
2.«Оперативно лечение на фрактурите на прешлените в гръдно-поясната област», П.Ставрев – 1993г
Дисертации за Доктор по медицина:
1.«Клинични биомеханични проучвания върху зарастването на фрактурите на предмишницата», Вл.Ставрев – 2005г
2.«Оперативно лечение фрактурите на подбедрицата», Ат.Атанасов – 1981г
3.«Пластика на претибиалните дефекти», Л.Обрейков – 1975г
4.«Висока остеотомия на тибията при гонартроза», Ст.Велеганов – 1989г
5.«Лечение счупванията на бедрената шийка», П.Токмаков – 1974г
6.«Травматични луксации на тазобедрените стави», Ж.Желев – 1968
7.«Двумоментна гипсова превръзка при лечение фрактури на тръбести кости», Н.Начев – 1979г
8.«Лечения на плановалгусното ходило при деца», П.Панчев – 1992г
9.«Оперативно лечение на еквиноваруса”, Н.Пещерлиев – 1993г
10.«Удължаване на дълги тръбести кости», М.Дудевски – 1981г
11.«Микрохирургически шев при увреди на ръката», Ж.Александров – 1997г
12.«Хомопластиката при хирургия на ръката», Г.Лазаров – 1972г

В Катедрата още в самото начало има собствен учебник по ортопедия и травматология, издаден през 1972г с автори: Проф.Б.Хаджистамов, Доц.Ж.Желев и Проф.Г.Балчев. Втория учебник е с автори: Проф.П.Токмаков, Проф.П.Ставрев и Доц.Ат.Атанасов. Трети най-нов учебник, издаден през 2004г. е с автори – Проф.П.Ставрев и Доц.Ат.Атанасов.
Издадени са 2 монографии:
“Травматични луксации на тазобедрената става”, Ж.Желев .
“Пътно транспортни произшествия”, Вл.Ставрев.


Общо са публикувани от сътрудници на клиниката над 480 труда, 20 от които в чуждестранни списания.
Академичен състав на катедрата:
1.Доц. Д-р Владимир Ставрев, дм
2.Доц. Д-р Атанас Атанасов, дм
3.Д-р Петър Панчев, (главен асистент)
4.Д-р Петър Дамянов, (главен асистент)
5.Д-р Иво Чолаков, (главен асистент)
6.Д-р Ангел Станчев, (главен асистент)
7.Д-р Кети Токмакова, (главен асистент)
8.Д-р Стефан Димов, (главен асистент)
9.Д-р Красин Иванов, (главен асистент)
10.Д-р Румен Минчев, (главен асистент)
11.Д-р Румен Бацелов, (главен асистент)


Днешната Клиниката по ортопедия и травматология е структура изпълняваща всички критерии на медицинския стандарт по ортопедия и травматология, отговаря на хигиенните изисквания на нивото на лечебното заведение, притежава всички изградени структури за контрол, управление и решаване на възникващите проблеми. Обслужва пострадали от всички краища на България 24-часа в денонощието. Изградена структура за спешни и планови прегледи, диагностика и лечение, както оперативно така и консервативно. Има регламентирани, уредени взаимодействия с останалите звена на болничното заведение. Осъществява съвременни методи на лечение, своевременно и качествено. Стреми се чрез тези методи да се оптимизира и скъси болничния престои. Определя насоченост към миниинвазивните методи на лечение, разполага около себе си с много разнородни от други специалности лекари. При възможност прилага най-съвременните импланти и техники за операции, осигуряващи най-добрия резултат от прилаганото лечение. Състава на Клиниката е от 10-има лекари с придобита специалност, преминали и придобили сертификати за извършваната от тях дейност. Извършва учебна дейност, като обучава в момента 9 специализанта и един докторант, като се осигурява всички необходими теоретични материали за подготовка и практическото им приложение. Извършват се оперативни интервенции в областта на костно-мускулната система, възстановително-реконструктивна хирургия, детска ортопедична хирургия, туморни образования в костно-мускулната система, задна-транспедикуларна фиксация при фрактури на гръбначния стълб, перкутанна кифопластика при остеопоротични фрактури на гръбначния стълб, цялата гама ортопедични и травматологични оперативни техники. Има наличен инструментариум за извършването им. Началник на клиниката е хабилитирано лице- Доцент, притежава необходимото количество персонал за качественото обслужване на пациентите.

Клиниката е разположена на: Партерен етаж - приемен кабинет, манипулационна стая, гипсовъчна зала за извършване на имобилизиране на постарадалите, операционна зала – в нея се обработват спешните случаи, при строго спазване на правилата за стерилност. На 5-ти етаж е разположена самата клиника, която е секторирана: предоперативен, реанимационен, постоперативен и гнойно-септичен сектори. Пациентите се селектират при приемането им. Обслужват се здравно осигурени лица, както пациенти желаещи да се самофинансират, чужди граждани с гарантиран източник на плащане, също така се обслужват пациенти неосигурени като им се оказва спешна първична помощ, при необходимост оперативна интервенция. Обръща се внимание на всеки пациент потърсил ортопедо-травматологична помощ в лечебното заведение. Осъществява междуклинични консултации по заявка от съответните клиники. Има установен ред в клиниката, при септични случаи или състояния , пациентите задължително се изолират в септични стаи, отделно сортиране на и извозване на мръсното бельо и отпадъчни материали. Операционните зали се разполагат на обособен етаж, проектиран за целта според ХЕИ изисквания и медицинските стандарти, с директна връзка с интензивно отделение на болницата. Ползва централна стерилизационна за своите материали и бельо. Във всяка операционна са налични сухи стерилизатори за ежедневна стерилизация на инструментите. Налични разтвори за бърза стерилизация. Установен правилник за ползване на предстерилизационна апаратура за подготовка на инструментариума.

Клиничните пътеки, по които се работи в Клиниката по Ортопедия и Травматология са:
КП 178-Оперативна интервеции при диабетно стъпало ,без съдови реконструктивни операции.
КП 184-Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение .
КП 205-Гръбначни и гръбначно-мозъчни интервенции .
КП215-Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник .
КП216-Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става .
КП 217-Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност .
КП 218-Малки оперативни процедури на таза и долния крайник.
КП 219-Артроскопски процедури в областта на скелетно- мускулната система .
Кп 220 –Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник .
КП221-Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник .
КП222-Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник .
КП 223-Малки оперативни процедури в областта на раменен пояс и горен крайник .
КП 224-Оперативни заболявания на гръдния кош.


Дейност по КП за периода 01/01/2011 до 01/01/2012 00:00 часа
*Ср. Брой легла -70бр.
*Леглодни- 24367
* Изпълн. в дни-348,10
* Изпълнение в %-95,37%
*Преминали болни- 2701
*Оборот на леглата- 38,58
*Изписани- 2613
*Починали- 21
* Болничен леталитет -0,78%
* Среден Престой- 9,02
*Съвпадение на поликлинична с клинична диагноза -100%
*Съвпадение на предклинична и след клинична оперативна диагноза -100%


№ Кп Наименование на КП Брой Легл. дни
184 Животозаствашаващи инфекции на меките тъкани 3 52
204 Периферни и черепномозъчни нерви/ екстракраниална част/- опер. Лечение 20 73
205 Гръбначни и гръбначно- мозъчни оперативни интервенции 20 355
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник 534 8890
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 325 6081
217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 444 3275
218 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 41 289
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно- мускулната система 78 391
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 151 1220
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 6 93
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 721 2849
223 Малки оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 125 375
ОБЩО ЗА КОТ 2468 23943

Ръководител на Клиниката по Ортопедия и Травматология на УМБАЛ „ Свети Георги” ЕАД- гр. Пловдив от 21.10.2011г., след проведен конкурс е доц. д-р Владимир Ставрев. Доц. д-р Владимир Ставрев е роден на 21.03.1968г. в гр. Пловдив. Основното си образование завършва в гр. Пловдив, а средното си образование – в английската езикова гимназия- гр. Пловдив. Висшето си медицинско образование завършва в Пловдивския медицински университет през 1995г. Медицинската му кариера започва като стажант в Републиканския център по протезиране и възстановителна хирургия – гр. София. През 1996г., след конкурс е избран за редовен докторант към Катедрата по ортопедия и травматология на МУ- Пловдив, а през 2000г. успешно защитава дисертация. През 2005г. е избран за редовен доцент към катедрата по ортопедия и травматология на МУ- Пловдив. Доц. Ставрев е провел множество специализации в различни ортопедо- травматологични центрове по света. Член е на АО- Alumni-асоциацията за радиационно лечение на фрактурите, както и на Spine Expert Group, обединяваща гръбначните експерти от балканските страни. Автор е на множество научни трудове, обхващащи почти всички области на опорно- двигателния апарат, от които по- голяма част са на латиница. Съавтор е на учебник по Обща медицина за общопрактикуващи лекари и учебник по ортопедия и травматология за студенти по медицина.

СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА ДОЦ. ВЛАДИМИР СТАВРЕВ, ДМ ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г. VІ. 2. Цитирания от чуждестранни автори A case of open multiple fractures of both forearms caused by a donkey bite. (1998) Folia medica, 40 (2), pp. 77-80. Cited 5 times.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.P., Poryazova, E.G., Chonova, E.V.
A case of pelvic bone hydatidosis--diagnosis and treatment.
(2006) Folia medica., 48 (1), pp. 60-63. Cited 1 time.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.P., Stavrev, P.V.
Complications in total hip replacement.
(2004) Folia medica, 46 (2), pp. 25-30. Cited 1 time.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.P., Ilieva, E.M.
The holistic approach to rehabilitation of patients after total hip joint replacement.
(2003) Folia medica, 45 (4), pp. 16-21. Cited 1 time.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, P.V., Stavrev, V.P., Beshkov, K.N.
Surgical correction of funnel chest.
(2000) Folia medica, 42 (2), pp. 57-60. Cited 1 time.

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V., Uchikov, A., Batashki, I.
Gunshot wounds in the extremities
(2006) Khirurgiia, (1), pp. 24-26. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, Vl., Dimov, St., Damianov, P., Tzachev, N.
Case of polyfragmental femoral fracture managed with reconstructive "Synthes" nail
(2001) Ortopediya i Travmatologiya, 37 (4), pp. 180-183. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.I., Bonnard, A., Pedram, M., Seringe, R.
A supplement to Bado's classification for Monteggia fracture- dislocations. Review of 50 cases
(1999) Ortopediya i Travmatologiya, 35 (4), pp. 296-300. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, P., Kalnev, B., Stavrev, V.I.
Posterior occipitovertebrodesis in neglected fracture-dislocation of C1- C2
(1999) Ortopediya i Travmatologiya, 35 (4), pp. 323-328. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V., Chifligarov, K., Chifligarov, A., Iluchev, D.
Local effects on the blood gas indices in diaphyseal forearm fractures.
(1998) Folia medica, 40 (4), pp. 17-23. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.
Experimental study on the rotatory motion of the forearm in different types of dislocations
(1998) Ortopediya i Travmatologiya, 34 (3), pp. 121-124. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Stavrev, V.
Traumatic isolated volar dislocation of the ulna in the distal radioulnar joint
(1998) Ortopediya i Travmatologiya, 34 (3), pp. 132-134. 

Document Type: Article
Source: Scopus

Лекари работещи в КОТ:
Доц. д-р Владимир Павлов Ставрев, ДМ – Началник Клиника
1.д-р Стефан Димов – Ортопед- травматолог /Главен адм. Асистент/
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/
2.д-р Петър Дамянов - Ортопед- травматолог/ Главен асистент
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/
СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА Д-Р ПЕТЪР ДАМЯНОВ ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г.
3.д-р Ангел Станчев – Ортопед- травматолог/ Главен асистент
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/
СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА Д-Р АНГЕЛ СТАНЧЕВ ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г.


VІ. 2. Цитирания от чуждестранни автори
Автори – първи автор с фамилия и инициал на собствено име; следващите – инициал на собствено име и фамилия,
Подчертани (болд) авторите от катедрата, Заглавие на статията, Списание (италик), том, година, брой, страници
Брой цитирания между 2006-2011 г.
Автори, трудове, списания/монографии, в които е цитирана
VII. Рецензии и отзиви на статии, дисертации, учебници, монографии
1.Рецензент – акад. длъжност и име
1.1.Рецензии на научни статии
в български научни списания Заглавие на статията, Списание (италик), година, брой, страници в чуждестранни списания
Заглавие на статията, Списание (италик), година, брой, страници
2.1.Рецензии на дисертации Автор, заглавие, година
2.2.Отзиви на дисертации Автор, Тема, година
3.1. Рецензии в жури за АД Автор, АД (доцент/професор), научна специалност, ВУ, година
3.2. Становище в жури за АД Автор, АД (доцент/професор), научна специалност, ВУ, година
4. Рецензии на учебници и монографии Автор, заглавие, град, издателство, година, страници, ISBN
4.д-р Кети Токмакова – Ортопед- травматолог/ Главен асистент
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА Д-Р КЕТИ ТОКМАКОВА ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г.
VІ. 2. Цитирания от чуждестранни автори
Автори – първи автор с фамилия и инициал на собствено име; следващите – инициал на собствено име и фамилия, Подчертани (болд) авторите от катедрата, Заглавие на статията, Списание (италик), том, година, брой, страници
Брой цитирания между 2006-2011 г.
Автори, трудове, списания/монографии, в които е цитирана
1. Tokmakova K., R.Stanton; D. Mason: Factors Influencing the Development of Osteonecrosis in Patients Treated for Slipped Capital Femoral Epiphysis The Journal of Bone & Joint Surgery.  2003; 85:798-801 
Цитирания: 43 (от които 33 са посочени по-долу и са за периода 2006-2011г. )
1.Hosalkar, Harish S. Varley, Eric S. Glaser, Diana A. Farnsworth, Christine L. Wenger, Dennis R.: Intracapsular hip pressures in a porcine model: does position and volume matter? JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Vol.20 Sep. 2011, p. 278-283
2.Lazar, Meredith A. Van Gelderen, Jeffrey T. Chu, Alice: Treatment of SCFE in a healthy 5-year-old child: case report and review. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Vol. 20, Jul. 2011, p. 232-237
3.Mulgrew, Emma Wells-Cole, Simon Ali, Farhan Joshy, Suraj Siddique, Irfan Zenios, Michalis: Single screw fixation in stable and unstable slipped upper femoral epiphysis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Vol. 20, May 2011, p. 147-151
4.Slongo, Theddy Kakaty, Diganta Krause, Fabian Ziebarth, Kai: Treatment of Slipped Capital Femoral Epiphysis with a Modified Dunn Procedure. JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME, 92A, 2010, p. 2898-2908
5.Larson, Annalise Noelle McIntosh, Amy L. Trousdale, Robert T. Lewallen, David G.: Avascular Necrosis Most Common Indication for Hip Arthroplasty in Patients With Slipped Capital Femoral Epiphysis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Vol. 30, Dec. 2010, p. 767-773.
6.Johanns, Janna Knopp, William: What's causing your young patient's hip pain? JOURNAL OF FAMILY PRACTICE, Oct. 2010, p. 555-561
7.Tosounidis, Theodoros Stengel, Dirk Kontakis, George Scott, Brian Templeton, Peter Giannoudis, Peter V.: Prognostic Significance of Stability in Slipped Upper Femoral Epiphysis: A Systematic Review and Meta-Analysis. JOURNAL OF PEDIATRICS, Oct. 2010, p. 674- U202
8.Sankar, Wudbhav N. McPartland, Thomas G. Millis, Michael B. Kim, Young-Jo: The Unstable Slipped Capital Femoral Epiphysis Risk Factors for Osteonecrosis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Sep. 2010, p. 544-548
9.Sponer, P. Kucera, T.: Remodelling of the femoral head after proximal femoral osteotomy for avascular necrosis associated with slipped capital femoral epiphysis. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, 2010, p. 410-413
10.Chen, Ryan C. Schoenecker, Perry L. Dobbs, Matthew B. Luhmann, Scott J. Szymanski, Deborah A. Gordon, J. Eric: Urgent Reduction, Fixation, and Arthrotomy for Unstable Slipped Capital Femoral Epiphysis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Oct-Nov 2009, p. 687-694
11.Green, Daniel W.Mogekwu, Ngozi Scher, David M. Handler, Sheryl Chalmers, Peter Widmann, Roger F.: A Modification of Klein's Line to Improve Sensitivity of the Anterior-Posterior Radiograph in Slipped Capital Femoral Epiphysis, Jil-Aug 2009, p. 449-453
12.Castaneda, Pablo Macias, Carlos Rocha, Adolfo Harfush, Alberto Cassis, Nelson: Functional Outcome of Stable Grade III Slipped Capital Femoral Epiphysis Treated With In Situ Pinning. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Jul-Aug 2009, p. 454-458
13.Tins, Bernhard Cassar-Pullicino, Victor McCall, Iain: The role of pre-treatment MRI in established cases of slipped capital femoral epiphysis. EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY, Jun 2009, p. 570-578
14.Gholve, Purushottam A. Cameron, Danielle B. Millis, Michael B.: Slipped capital femoral epiphysis update. CURRENT OPINION IN PEDIATRICS, Feb 2009, p. 39-45
15.Parsch, Klaus Weller, Svenja Parsch, Dominik: Open Reduction and Smooth Kirschner Wire Fixation for Unstable Slipped Capital Femoral Epiphysis, JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, 2009, p. 1-8
16.Pelillo, F. De Sanctis, N. Benazzo, F. Portinaro, N.: Slipped Upper Femoral Epiphysis (SUFE): To do or not to do in sufe, HIP INTERNATIONAL, 2009, p. s13-s17
17.Dapic, Tomislav Smigovec, Igor Sestan, Branko Tudor, Anton Anticevic, Darko: UNSTABLE SLIPPED CAPITAL FEMORAL EPIPHYSIS , PAEDIATRIA CROATICA, 2008, p. 243-248
18.Herrera-Soto, Jose A. Duffy, Michael F. Birnbaum, Mark A. Have, Kelly L. Vander: Increased Intracapsular Pressures After Unstable Slipped Capital Femoral Epiphysis. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Oct-Nov 2008, p. 723-728
19.Cussotti, S. Pelilli, E. Paonessa, M. Santoro, B.: Revision in the adult age of the treatment of pediatric slipped capital femoral epiphysis stabilized with Kirschner wires. MINERVA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA, 2008, p. 147-153
20.El-Sayed, Mostafa A. K. El-Hadidi, Mahmoud El-Adl, Wacl: Midterm results of concomitant epiphyseal fixation and trochanteric osteotomy for severe chronic slipped capital femoral epiphysis. ACTA ORTHOPAEDICA BELGICA, Feb 2008, p. 29-37
21.Murray, A. W. Wilson, N. I. L.: Changing incidence of slipped capital femoral epiphysis - A relationship with obesity? JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-BRITISH VOLUME, Jan 2008, p. 92-94
22.Tins, B. Cassar-Pulticino, V. McCall, I.: Slipped upper femoral epiphysis: imaging of complications after treatment. CLINICAL RADIOLOGY, Jan 2008, p. 27-40
23.Nisar, Aamer Salama, Amir Freeman, Jennifer V. Davies, Anthony G.: Avascular necrosis in acute and acute-on-chronic slipped capital femoral epiphysis JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Nov. 2007, p. 393-398
24.Tjoumakaris, Fotios P. Wallach, David M. Davidson, Richard S.: Subtrochanteric osteotomy effectively treats femoroacetabular impingement after slipped capital femoral epiphysis, CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH, Nov. 2007, p.230-237
25.Mitchell, S. R. Tennent, T. D. Brown, R. R. Monsell, F. P.: Slipped capital femoral epiphysis. HIP INTERNATIONAL, Oct-Dec 2007, p. 185-193
26.Ramachandran, Manoj Ward, Kate Brown, Richard R. Munns, Craig F. Cowell, Christopher T. Little, David G.: Intravenous bisphosphonate therapy for traumatic osteonecrosis of the femoral head in adolescents, JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME, Aug. 2007, p. 1727-1734
27.Riad, Jacques Bajelidze, Gela Gabos, Peter G.: Bilateral slipped capital femoral epiphysis - Predictive factors for contralateral slip. JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS, Jun. 2007, p. 411-414
28.Parsons, Samuel J. Barton, Cefin Banerjee, Robin Kiely, Nigel T.: Slipped upper femoral epiphysis. CURRENT ORTHOPAEDICS, Jun 2007, p. 215-228
29.DeLullo, James A. Thomas, Eric Cooney, Timothy E. McConnell, Sharon J. Sanders, James O.: Femoral remodeling may influence patient outcomes in slipped capital femoral epiphysis. CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH, p. 163-170
30.Witbreuk, Melinda Besselaar, Philip Eastwood, Deborah: Current practice in the management of acute/unstable 60 slipped capital femoral epiphyses in the United Kingdom and the Netherlands: results of a survey of the membership of the British Society of Children's Orthopaedic Surgery and the Werkgroep Kinder Orthopaedie, JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, Mar 2007, p. 79-83
31.Staatz, G.Honnef, D. Kochs, A. Staatz, G. : Honnef, D. Kochs, A. Hohl, C. Schmidt, T. Roehrig, H. Guenther, R. W., Evaluation of femoral head vascularization in slipped capital femoral epiphysis before and after cannulated screw fixation with use of contrast-enhanced MRI: initial results, EUROPEAN RADIOLOGY, Jan 2007, p. 163-168
32.Aronsson, David D. Loder, Randall T. Breur, Gert J. Weinstein, Stuart L. Slipped capital femoral epiphysis: Current concepts. JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS, 2006, p. 666-679
33.Loder, RT: Complications at screw removal in slipped capital femoral epiphysis treated by cannulated titanium screws. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, Aug 2006, p. 359-363
2. Dodge G., J. R. Bowen, C. Oh, K.Tokmakova, B. Simon, A. Aroojis, K. Potter: Electrical stimulation of the growth plate: A potential approach to an epiphysiodesis; Bioelectromagnetics Volume 28, Issue 6, pages 463–470, September 2007
Цитирания: 2
1. Saran Neil; Rathjen Karl E. Guided Growth for the Correction of Pediatric Lower Limb Angular , : JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS  Volume: 18   Issue: 9   Pages: 5 Deformity 28-536   Published: SEP 2010
2. George R.; Bowen J. Richard; Jeong Changhoon :Vertebral Growth Modulation by Electrical Current in an Animal Model: Potential Treatment for Scoliosis , JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS  Volume: 30   Issue: 4   Pages: 365-370   
3. Tokmakova K, E. Riddle, SJ Kumar: Type IV congenital deficiency of the tibia. J Pediatr Orthop. 2003 Sep-Oct;23(5):649-53.


Публикация: Type IV congenital deficiency of the tibia.
Tokmakova K, Riddle EC, Kumar SJ.
J Pediatr Orthop. 2003 Sep-Oct;23(5):649-53.
Цитирания: 1
1. Courvoisier, A. Sailhan, F. Thevenin-Lemoine, C. Vialle, R. Damsin, J. -P., Congenital tibial deficiencies: Treatment using the Ilizarov's external fixator ORTHOPAEDICS & TRAUMATOLOGY-SURGERY & RESEARCH, Oct 2009, p. 431-436

VII. Рецензии и отзиви на статии, дисертации, учебници, монографии
2.Рецензент – акад. длъжност и име
2.1.Рецензии на научни статии
в български научни списания
Заглавие на статията, Списание (италик), година, брой, страници
в чуждестранни списания
Заглавие на статията, Списание (италик), година, брой, страници
2.3.Рецензии на дисертации
Автор, заглавие, година
2.4.Отзиви на дисертации
Автор, Тема, година
3.1. Рецензии в жури за АД
Автор, АД (доцент/професор), научна специалност, ВУ, година
3.2. Становище в жури за АД
Автор, АД (доцент/професор), научна специалност, ВУ, година
4. Рецензии на учебници и монографии
Автор, заглавие, град, издателство, година, страници, ISBN
5.д-р Румен Минчев – Ортопед- травматолог/ Главен асистент
Членство- БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/
СПРАВКА ЗА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2006-2011 г.
6.д-р Крум Петров- Ортопед- травматолог
Членство БЛС, БОТА
7.д-р Иван Чирпъков- Ортопед- травматолог
Членство -БЛС, БОТА
8.д-р Стоян Арнаудов- Ортопед- травматолог
Членство- БЛС, БОТА
9.д-р Станислав Карамитев- Ортопед- травматолог
Членство -БЛС, БОТА
10.д-р Трандафил Трандафилов- Специализант; Член на БЛС
11.д-р Огнян Енчев- Специализант; Член на БЛС
12.д-р Петя Кънева – Специализант; Член на БЛС
13.д-р Георги Манчев- Специализант; Член на БЛС
14.д-р Спас Кръстев – Специализант; Член на БЛС
15.д-р Марин Шопов- Специализант; Член на БЛС
16.д-р Неделчо Георгиев – Специализант; Член на БЛС
17.д-р Панче Димитриев- Докторант; Член на БЛС
18.д-р Алберт Чифлигаров- Специализант; Член на БЛС
19.д-р Любомир Попов- Специализант; Член на БЛС

Медицински специалисти работещи в КОТ:
Всички медицински специалисти работещи в КОТ притежават необходимите образование за заемане длъжността изпълнение медицинска сестра.
1.Нина Чаталбашева – Старша мед. сестра – Магистър „ Управление на здравни грижи” Участие в ІІ –ри Национален конгрес по сестрински и акушерски грижи- международно участие- Участие с постер – „Проблеми на детския травматизъм и опазване на здравето на децата” / 4-5 ноември 2005г., гр. Пловдив/ Участие в Курс на теми: „ Превръзки за модерно лечение на рани” и „ Превенция на риска в операционна зала- използване на еднократно операционно облекло и покривала.”
2.Маргарита Стоянова – Старша операционна мед. сестра; Професионален бакалавър – Специалност – Медицинска сестра; Основни принципи при оперативно лечение на фрактури – 24-28 ноември 2003г., София , България; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
3.Пролетина Иванова - Бакалавър по управление на здравни грижи
4.Зоя Николова - Специалист по Здравни грижи
5.Анета Каменова - Бакалавър по управление на здравни грижи
6.Албена Божилова - Професионален бакалавър – Специалност – Медицинска сестра
7.Мериан Мехмедали- Специалист по Здравни грижи
8.Атанаска Драганова - Специалист по Здравни грижи
9.Красимира Милева- Специалист по Здравни грижи
10.Ася Йорданова - Професионален бакалавър – Специалност – Медицинска сестра
11.Веска Кожухарова- Специалист по Здравни грижи
12.Велина Младенова – Специалист по Здравни грижи
13.Димитрия Тодорова- Специалист по Здравни грижи
14.Фанка Увалиева- Специалист по Здравни грижи
15.Стеляна Гавадинова- Специалист по Здравни грижи
16.Величка Зафирова – Специалист по Здравни грижи
17.Велина Мерева- Специалист по Здравни грижи
18.Елена Кавалджиева – Специалист по Здравни грижи
19.Екатерина Рончева- Специалист по Здравни грижи
20.Цветанка Димитрова – Специалист по Здравни грижи
21.Ангелина Динчева- Специалист по Здравни грижи
22.Машенка Бекирска – Специалист по Здравни грижи
23.Иванка Арнаудова- Бакалавър по управление на здравни грижи; Участие в Национална научно- практична конференция на професионалистите по здравни грижи; Участие в курс, Категория А, на тема: Лечение на трудно заздравяващи рани”; Участие в курс, категория А и Е на тема: „ Маркетинг и мениджмънт на ресурсите в здравеопазването.”; Участие в V-ти Национален форум по здравни грижи / 1-2 декември 2006г./;
24.Ангелина Джиджова- Специалист по Здравни грижи
25.Лиляна Кренчева – Специалист по Здравни грижи; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
26.Зонка Цветкова – Специалист по Здравни грижи; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда; Основни принципи при оперативно лечение на фрактури – 24-28 ноември 2003г., София , България;
27.Дарина Атанасова – Специалист по Здравни грижи; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
28.Михаела Мукарева – Специалист по Здравни грижи; Преминал обучение за работа в операционна зала; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;

Санитари работещи в КОТ:
1.Тотка Койнова – Санитар
2.Димитрия Георгиева –Санитар
3.Маргарита Ангелова –Санитар
4.Тоня Николова –Санитар
5.Гинка Благинова –Санитар
6.Недялка Александрова –Санитар
7.Славка Дочева –Санитар
8.Петкана Методиева –Санитар
9.Румяна Костадинова –Санитар
10.Йорданка Николова –Санитар
11.Албена Върбанова –Санитар
12.Тодорка Груева –Санитар
13.Невена Тошкова –Санитар
14.Росица Портева –Санитар
15.Ганка Чобанова –Санитар
16.Теменужка Арнаудова-Санитар
17.Латинка Митева – Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
18.Емилия Величкова– Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
19.Адриана Терекиева – Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
20.Тодорка Манчева – Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;
21.Тодорка Трифонова – Операционен санитар; Преминал курс на обучение за работа в йонизираща среда;

Рехабилитатори работещи в КОТ:
1.Нели Манева
2.Стефка Ванчева
3.Вера Баташка

Технически изпълнители:
1.Татяна Зафирова
2.Красимира Жалова
3.Красимира Чомакова

Картотекар:
1.Соня Михайлова

Телефони за контакти:
Доц. д-р Владимир Павлов Ставрев, дм
Началник КОТ

602 -946; вътр.437
GSM: 0888/944246
Доц.д-р Атанас Танев Атанасов,дм

602 -991; вътр.315
GSM: 0888/ 837 343
Д-р Стефан Петров Димов
Гл. адм. Асистент

602 947; вътр. 318
GSM: 0888/519073
Нина Чаталбашева
Старша мед. сестра
вътр. 342
GSM: 0889/236781

Татяна Зафирова Технически изпълнител 602 -946; вътр.437 GSM: 0877/999859Отделението по обща и клинична патология (ОКП) на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД

Отделението по обща и клинична патология (ОКП) на УМБАЛ „Св. Георги“ – ЕАД съществува от 2000 г. В него се осъществява диагностичната дейност по патоанатомия за нуждите на университетската болница.

До 2000 г. болницата и университетът представляват една институция. Затова и диагностичната дейност по патология, и преподавателската, се извършват в Катедрата по патологична анатомия, която e създадена през 1946 г., непосредствено след основаването на Медицинския факултет. Пръв ръководител на Катедрата е проф. Любен Телчаров, а за кратко след него тя е поета от доц. Георги Михайлов. Същинското й израстване започва през 1948 г., с постъпването на проф. Асен Проданов.

Проф. Проданов е от първия випуск на Софийския медицински факултет (1924 г.). Той е специализирал в Страсбург (1927-28 г). при големия френски патолог Пиер Масон и в Лийдс – при проф. Майкъл Стюарт. Проф. Проданов е въвел клинико-анатомичните конференции и е в основата на създаването на макроскопската музейна, микроскопската и диапозитивна учебни сбирки. Негова е Школата на пловдивската патология, представена от учениците му проф. Хр. Миленков, ст.н.с. ІІ ст. М. Драгиев, доц. К. Агопян, доц. Кр. Солов, доц. П. Шилев. Под негово крило в Катедрата започват работа и бъдещите професори Цанка Юрукова и проф. Иван Райчев, а също и д-р А. Проданов (1956 г.), д-р Ив. Пеева, доц. Ив. Василев, ст.н.с. ІІ ст. Ст. Бадъков.

През 1965 г. за ръководител на Катедрата е избран доц. Христо Миленков, професор от 1970 г. В следващите периоди като ръководители на катедрата своя принос дават доц. Тодор Бакърджиев (1989-92 г.), ст.н.с. ІІ ст. Стоян Бадъков (1992-93 г.), доц. Запрян Запрянов (1993-2005 г.), доц. Бенямин Анави (от 2005 г).

Ст.н.с. Минчо Драгиев е създател на Електронно-микроскопската лаборатория към ЦНИЛ, която днес принадлежи на отделението по ОКП на УМБАЛ „Св. Георги“ - ЕАД. През 1996 г. Катедрата по патологична анатомия е преименувана на Катедра по обща и клинична патология. От 2000 г. след като МУ и УМБАЛ стават самостоятелни институции диагностичната дейност се реализира в Отделението по обща и клинична патология (ОКП) на УМБАЛ „Св. Георги” - ЕАД. Негов началник до средата на 2011 г. е доц. З. Запрянов, а от юли с. г. доц. В. Беловеждов. Основна задача на Отделението по ОКП е обезпечаване на висококачествена цитологична, биопсична, гефрирна, хистохимична, имунохистохимична и аутопсионна диагностика за нуждите на всички клинични звена на УМБАЛ „Св. Георги”.

Отделението е разпределено в двете бази на УМБАЛ „Св. Георги”. Основната част е разположена в база І. Там се намират 5 лаборатории – цитологична, биопсична и хистохимична, имунохистохимична, електрономикроскопска и лаборатория за оформяне на биопсичните материали. В тази база има секционна зала, осем лекарски кабинета и канцелария. Информация за всички изследвани материали – постъпващи и изходящи – може да се получи от техническите сътрудници работещи в канцеларията – служ. тел. 602 307.

В база ІІ отделението по ОКП разполага с два кабинета, гефрирна лаборатория (в. тел. 2858), секционна зала (в. тел. 207), трупохранилище. Неспешната цитодиагностика се извършва в срок до 2 - 3 дни, а скрининговата до 1 седмица. Срокът на рутинната хистологична диагностика е от 3 до 5 дни. Удължаване се допуска при сложните случаи налагащи провеждане на допълнителни методики, консултации и консилиуми. Резервните биопсични материали се съхраняват не по-малко от 3 месеца, а хистологичните препарати и парафиновите блокчета – не по-малко от 10 години. Срокът за приключване на аутопсионните протоколи е до 30 дни след извършването съгл. медицинския стандарт по патология. Болните и техните близки имат възможност срещу заплащане въз основа на заповед и ценоразпис определени от ръководството на УМБАЛ „Св. Георги” да получат хистологичните си препарати и/или парафинови блокчета за консултация в други звена.

Качеството на изготвяните препарати и качеството на диагностиката е предмет на текущ контрол от главния административен лекар (асистент), от отговорника по качеството, от старшия лаборант, от началника на отделението. Отделението по ОКП предлага консултативна помощ и извършване на специализирани изследвания като имунохистохимия и други на патоанатомичните отделения на останалите болници в гр. Пловдив и Южна България.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ НА ОКП са:
1. Извършване на спешна интраоперативна морфологична диагностика / гефрир /.
2. Рутинно извършване на биопсична и цитологична диагностика.
3. Аутопсионна диагностична дейност.
4. Постоянно изучаване и прилагане на постиженията на медицинската наука и технологиите в патоанатомичния диагностичен процес.
5. Непрестанен стремеж към подобряване качеството на изготвяните хистологични препарати и съответно на диагностиката, и намаляване на вредните, токсичните и канцерогенните фактори на работното място.
6. Системно повишаване и поддържане на висока квалификация на медицинския персонал.
7. Осигуряване на условия подходящи за обучение на студенти и специализанти (в координация с Катедрата по обща и клинична патология към МУ).
8. Обезпечаване на научно-изследователската дейност на лекарите патолози и на други колеги от УМБАЛ „Св. Георги” (в координация с Катедрата по обща и клинична патология към МУ).
9. Участие в клинико - патоанатомични срещи и конференции.
10.Осигуряване на сътрудничество с български и чуждестранни научно-медицински институции и болници.
Отделението по ОКП се ръководи от Началник отделение (хабилитиран лекар), който е подпомаган от главния административен лекар (главен административен асистент), лекар отговорник по качеството, хабилитираните лекари, старшия лаборант.
Отделението по ОКП разполага със седем щатни лекарски места, дванадесет лаборантски, пет санитарски и две за технически служители. Седемте лекарски щата са разпределени между 16 лекари – трима от тях на пълен щат, вкл. началника, трима – на 1/2, десет - на 1/4.


Лекарите патолози в отделението по ОКП на УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД : Образование Специалност Брой научни публикации и Брой научни съобщения Професионални и научни интереси Препода-вателска дейност
доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, д.м.
Началник на отделение
сл. тел. 602 384
Висше, медицина,
МУ – Пловдив, 1986 г.,
„доктор” – 1995 г.
2001г. 38 / 27 Цитопатология, уропатология, патология на ГИТ патология на ЖПС, ... асистент от 1995 г./ доцент от 2010 г.
доц. я Леон Анави, д.м.
Ръководител на Катедра
сл. тел. 602 347
Висше, медицина, МУ – Пловдив,
1970 г., „доктор” – 1981 г.
1983г. 80/40 Нефропатология, патология на ЖПС,
ултраструктурна патология, експери- ментална патология, ... н. сътрудник от 1971 г.
асистент от 1976 г. доцент от 1994 г.
доц. д-р Диана Иванова Старибратова д.м. сл. тел. 602 440 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 1993 г.,доктор” – 2005 г. 2001г. 35 / 45 Патология на плацентата, детска патология, патология на ЖПС ... асистент от 1995 г. доцент от 2010 г.
д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, д.м. сл. тел. 602 585 Висше, медицина, МУ – Пловдив,1992 г.,„доктор” – 2010 г. 2000г. 42 / 34 Патология на ГИТ, патология на ЖПС, ... асистент от 1993 г.
д-р Живко Владимиров Пешев,главен административен асистент сл. тел. 602 444 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 1979 г. 1990г. 25 / 20 Патология на лимфната тъкан и на хемопоезата, патология на плеврата, ... асистент от 1983 г.
д-р Ивета Николаева Хубавенска сл. тел. 602 387 Висше, медицина, МА – София, 1973 г. 1986г. 15 / 12 Патология на ГИТ патология на ЖПС, ... асистент до 2009 г.
д-р Владимир Христов Данев сл. тел. 602 444 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 1979 г. 1989г. 35 / 45 Патология на щитовидната жлеза, патология на лимфната тъкан и на хемопоезата, патология на ЖПС, ... асистент от 1981 г.
д-р Янка Стоева Пиргова сл. тел. 602 585 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 1990 г. 2003г. / 6 Патология на ЖПС, ...
д-р Георги Иванов Петков сл. тел. 602 458 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 1989 г. 1999г. 20 / 40 Патология на устната кухина, патология на ГИТ, невропатология, дерматопатология, ... асистент от 1991 г.
д-р Силвия Николаева Генова сл. тел. 602 444 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 1993 г. 2002г. 23 / 47 Патология на дихателната система, патология на лимфната тъкан и на хемопоезата, ... асистент от 1994 г.
д-р Дмитрий Георгиевич Стайков сл. тел. 602 458 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 1988 г. 2000г. 15 / 12 Уропатология, невропатология, патология на ЖПС, ... асистент от 1993 г.
д-р Десислава Атанасова Ташкова сл. тел. 602 387 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 2009г. Специализант от 2010 г. / 5 асистент от 2009 г.
д-р Мария Стоянова Колева- Иванова сл. тел. 602 387 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 2009г. Специализант от 2011 г. / 2 асистент от 2010 г.
д-р Свитлана Юриевна Бачурска-Йовчева сл. тел. 602 458 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 2005г. Специализант от 2012 г. 1 / 4 асистент от 2011 г.
д-р Десислава Миленова Божкова сл. тел. 602 047 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 2008г. Специализант от 2011г. асистент от 2011 г.
д-р Красимир Георгиев Дангалов сл. тел. 602 444 Висше, медицина, МУ – Пловдив, 2005г. Специализант от 2012 г. асистент от 2012г.
Начало

Отделението по медицинска генетика

Отделението по медицинска генетика е единственото в Южна България с 40 годишна традиция в консултативно-диагностичната и профилактична дейност на наследствените болести, предразположения и вродените аномалии. Създадено е през 1967 г. като Отделение по Медицинска генетика към МУ - Пловдив. От 1983 г. е Секция по Медицинска генетика към Катедра по Биология, Паразитология и Медицинска генетика. От 1986 г. Секцията е трансформирана в самостоятелно звено - Медико-генетичен консултативен център (МГКЦ), работил до 1999 г. От 2000 г. МГКЦ е включен в състава на Клиника по детски и генетични заболявания. От 2004 г. отделението е самостоятелно, на директно подчинение на УМБАЛ “Св. Георги” – ЕАД гр. Пловдив, като Отделение по Медицинска генетика (ОМГ). Отделението по медицинска генетика се намира на територията на първа база на УМБАЛ «Св.Георги» ЕАД с адрес бул. «В.Априлов» №15А, 4002- Пловдив. То е един от петте генетични центъра в страната, чиято цел е пълноценното обхващане на нуждите на населението за високоспециализирани генетични дейности. ОМГ е специализирано звено с лабораторен сектор, в което се осъществява високоспециализирана болнична и доболнична медико-генетична консултация (вкл. предбрачно и предрепродуктивно) при вродени малформации и наследствени заболявания; при стерилитет и спонтанни аборти; за установяване на бащинство; при рискови бременности. Чрез прилагане на специфични методи за изследване отделението осигурява: генетична хромозомна диагностика дородова (на плода-чрез амниоцентеза и на абортивен плод) и следродова (включително и при онкохематологични заболявания - договорирано с РЗОК, направление 3А); молекулярно-цитогенетична диагностика (FISH) на по-чести микроделеционни синдроми (синдром на Prader-Willi, Angelman и др.); масов пренатален биохимичен скрининг при бременни жени през I и II триместър за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена; организира изследване на различен биологичен материал за следродова и дородова молекулно-диагностична диагностика (ДНК анализ) на генни нарушения и генетичен тест за бащинство. През 2012 г. в отделението са извършени 1105 генетични консултации и 1118 генетични изследвания. Отделението е база за обучение на студенти, специализанти и докторанти по “Медицинска генетика” и “Детски болести”. В OMГ работят 3 лекари и 2 биолози, 3 лаборанти и 2 санитари. Всички лекари са със специалност “ Медицинска генетика” и втора специалност: “Детски болести ” или “Вътрешни болести”, един хабилитиран. И двамата биолози са с образователна степен Магистър.


БИОГРАФИЯ ДОЦ. Д-Р ВИЛИ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА, ДМ
ръководител ОМГ
Образование:
Специалност „Обществено здраве МУ - Пловдив и Здравен мениджмънт” - 2012г.
Доцент „Медицинска Генетика "ВАК - 2010г.
Доктор медицина (PhD) ВАК - 2008г.
Специалност„Медицинска Генетика ” ВМИ – Пловдив - 2000г.
Специалност „Детски болести” ВМИ – София - 1993г.
Mедицина (MD) ВМИ – Пловдив - 1987г.
Средно образование: Английска езикова гимназия, Пловдив - 1981г.

Специализации:
Биохимична диагностика на наследствените болести School of Contemporary Sciences University of Abertay Dundee, Scotland, UK - 2005г.
Молекулярна биология Cancer Research Campaign,Cambridge University, UK - 2002г.
Абдоминална ехография К-ра Педиатрия и медицинска генетика 2001г. Биохимична и молекулярно-биологична диагностика и профилактика на наследствените болести. Лаборатория по молекулярна патология СБАЛАГ „Майчин дом”София - 1999г.
Молекулярна биология и молекулярна патология - програма Tempus - 1997г.
Принципи на молекулярната биология - програма Tempus - 1996г.

Професионално развитие:
Началник - Отделние по медицинска генетика, УМБАЛ'Св. Георги' 2010г.
Доцент - К-ра по педиатрия и медицинска генетика, МУ– Пловдив 2010г.
Старши ординатор - Клиника по детски и генетични заболявания, УМБАЛ»Св.Георги» 2003-2009г.
Главен асистент - К-ра по педиатрия и медицинска генетика, МУ– Пловдив - 2003-2009г.
Старши асистент - К-ра по педиатрия и медицинска генетика, МУ– Пловдив - 2000-2003г.
Ассистент - Медико-генетичен консултативен център, ВМИ– Пловдив - 1997-2000г.
Педиатър - Поликлиника, Кричим - 1994-1996г.
Педиатър - Поликлиника, Г. Малина - 1990-1994г.
Педиатър - Детска клиника, Окръжна болница, гр.Пазарджик - 1987-1989г.

Членство в професионални организации:
Съюз на учените в България - 1999 г.
Българско дружество по генетика - 1997 г.
Българска педиатрична асоциация - 1997 г.
Участие в научни форуми и публикации:
Участия в научни форуми у нас и в чужбина и научни публикации в множество реферирани специализирани списания в България (Педиатрия, Наука Пулмология, Акушерство и гинекология, Българска кардиология, Обща медицина, Мед Инфо, Съвременна медицина, Folia Medica, Scripta periodica) и чужбина (Polish Heart Journal, Biotechnol. & Biotechnol. Eq, Balkan Journal of Medical Genetics, Curr Opin Biotechnol).
Монографии:
1. Ц. Кръстев, Стоянова В, Вълкова Г. Ръководство за практически упражнения по медицинска генетика. 2008, “ВАП”; Пловдив.
2. В. Стоянова. Лекционен курс по медицинска генетика /за мед. сестри, акушерки и лаборанти/, ВАП, Пловдив, Пловдив, ВАП, 2011, 73с, ISBN 978-954-8326-32-2.
3. Stoyanova V. Lecture guide in medical genetics. Plovdiv, Medical publishing VAP, 2011, 133 p.; ISBN 978-954-8326-42-1.
4. В. Стоянова. Върху белодробните прояви при генетични заболявания, глава 18 от: „Клинична пулмология в детската възраст" под редакцията на доц. Шмилев – под печат.
Преподавателска дейност: По време на работата си в Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, освен преките ми задължения като преподавател –асистент, а след това и като доцент по медицинска генетика с повече от 150% годишна учебна натовареност: упражнения и лекции със студенти по медицина IV-ти курс –на български и английски език; провеждане на изпит по медицинска генетика на студенти по медицина; упражнения и лекции по медицинска генетика на клинични лаборанти, медицински сестри и акушерки; занимания със специализиращи лекари по педиатрия и обща медицина, участие в занимания на чуждестранни студенти по програма Еразмус, в изготвянето и обновяването на тестове по медицинска генетика за студенти медици и медицински специалисти, научен ръководител при разработване на дипломна работа на студент от Биологичен Факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”-Пловдив.
Научно изследователска дейност: Участие в екипите на 2 международни проучвания в областта на молекулярна кардиология - “Cell cycle negative regulators` evaluation in the development of left ventricular hypertrophy” финансиран от Northwood Trust, Dundee (Scotland) and Carnegie Trust for the Universities of Scotland, and International Exchange Programme award from The Royal Society of Edinburgh, 2003-2005; и онкологията - “Development of novel HPLC-based assay for measuring Thymidine kinase activity as a serum-derived tumour-associated marker in cancer patients” финансиран от Scottish Enterprise Tayside, 2006. Ръководител на вътреуниверситетски проект и основен изследовател в 3 проекта на МОН.
Научни интереси:
генетика на вродените малформации, генетично консултиране, социално-значими заболявания, онкогенетика, скрининг на биомаркери, регулация на клетъчния цикъл.


БИОГРАФИЯ - д-р Цаню Борисов Кръстев
Лекар ОМГ
Образование:
Магистър по медицина - ВМИ – София - 1974г.
Специалност„Медицинска Генетика ” - ВМИ – София - 1988г.
Специалност Вътрешни болести - ВМИ – София - 1992г.
Професионално развитие:
уч.терапевт - Районна болница гр.Тутракан - 1976-1979г.
ординатор ХЕИ,гр.Русе - отдел Радиационна хигиена, - 1979-1984г.
н.с.III ст. ВМИ-Пловдив - сектор Мед.генетика,кат. Биология - 1984-1988г.
н.с.II степен - МГКЦ, ВМИ-Пловдив - 1988-1992г.
н.с.I степен - МГКЦ, МУ-Пловдив - 1992-1994г.
гл.асистен - МГКЦ,МУ-Пловдив - 1994- 2000г.
лекар-генетик УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД-Пловдив Отделение по медицинска генетика 2000г.
гл.асистент - К-ра педиатрия и медицинска генетика,МУ-Пловдив - 2000г.
Специализации:
Основен курс Вътрешни болести - ВМИ , Варна
Радиационна защитита и радиобиология - НИРРХ – София
Основен курс по Мед.генетика К-ра Мед.генетика, МА – София
Педагогика на обучението К-ра Социална медицина, МА – София
Медико-генетична консултация К-ра Мед.генетика, МА – София
Основен курс Вътрешни болести МУ-Пловдив
Абдоминална ехография-основен К-ра Ренгенология- МУ-Пловдив
Абдоминална ехография-индивидуален К-ра Ренгенология- МУ-Пловдив
Работа с компютърна система cytovision ОМГ, УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД-Пловдив
Научни публикации:
публикации - 14;
конференции и конгреси: 19;
Преподаване :преподавател по мед.генетика на студенти по медицина IV курс


БИОГРАФИЯ - Д-Р ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГРОЗДАНОВА
Лекар ОМГ
Образование:
Специалност„Медицинска Генетика ”ВМИ – София - 1991г.
Специалност „Детски болести”ВМИ – София - 1982г.
Mедицина (MD) ВМИ – Варна - 1978г.
Средно образование: Руска езикова гимназия гр. Пловдив 1971г.
Специализации:
Молекулярна цитогенетика /FISH/ - Епендорф институт – Хамбург
Ултразвукова диагностика на вродени малформации - МУ гр. София
Курс по цитогенетика - Катедра генетика,МУ гр. София
Основен курс по медицинска генетика ВМИ София.
Интензивна терапия в периода на новороденото - МА София.
Основен курс по педиатрия - ВМИ гр. София.
Професионално развитие:
генетик - Отделение медицинска генетика УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД Пловдив - 2005г.
педиатър - МЦ „Вела” - 2006г.
консултант – генетик - МЦ „Раредис” гр. Пловдив - 2010г.
педиатър - Триполи – Либия - 1995г – 2005г.
генетик - Отделение медицинска генетика, ВМИ – Пловдив - 1989 – 1995г.
педиатър - Окръжна болница гр. Кърджали - 1980г - 1988г.
педиатър - ВМИ, гр. Плевен - 1978г – 1980г.
Над 10 публикации в наши и чужди научни списания. Достъпни при поискване.


БИОГРАФИЯ НА ДИМЧО ВАСИЛЕВ МАРИЧКОВ
Биолог ОМГ
Образование: магистър биолог - ПУ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив - 1974г.
Професионално развитие: Биолог - Отделение медицинска генетика УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД Пловдив - 1989г.
Специализации: хромозомна диагностика - Катедра по медицинска генетика, МУ, София.
работа с компютърна програма за кариотипиране - ОМГ, УМБАЛ „Св.Георги” Пловдив.
Научни публикации: 5
Научни интереси: Цитогенетика , хромозомни аберации


БИОГРАФИЯ на Александър, Йорданов Линев
Биолог ОМГ
Образование:
Бакалавар- Биолог Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - 2002г.
Магистър по Биотехнология Пловдивски университет - 2004г.
Специалност: Микробни и "Паисий Хилендарски" растителни биотехнологии.
Професионално развитие:
Биолог - Oтделениe по медицинска генетика, УМБАЛ “Свети Георги”EAД, Пловдив - 2004г.
Специализации:
Молекулярна цитогенетика Университетска болница Епендорф, Хамбург, Германия - 2005г.
Молекулярна генетика Университетска болница Епендорф, Хамбург, Германия - 2006г.
Пренатален биохимичен скрининг Национална генетична лаборатория, София - 2010г.
Професионални интереси:
Молекулярна генетика , Цитогенетика , микроделеции, геннен полиморфизъм, PCR, FISH
Участие в научни форуми и публикации:
Участия в национални и международни научни форуми и над 10 публикации в реферирани специализирани списания у нас и в чужбина.


Медицински специалисти:

Снежина Господинова Илиева Образование: Бакалавър - МУ Пловдив, ОКС, ФОЗ - 2012г.
медицински лаборант,специалист - МК Пловдив - 1983г.
медицински лаборант,полувисше образование - МК Пловдив - 1994г.
Професионално развитие: Клиничен лаборант, ОБ гр. Пазарджик, Клинична лаборатория - 1983 -1986г.
Клиничен лаборант, Клинична лаборатория, I Гр.болница, гр. Пловдив - 1986 – 1999г.
медицински лаборант, Отделение по медицинска генетика, УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив - 1999г. -2010г.
Старши медицински специалист, Отделение по медицинска генетика УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив - 1999г. -2010г.
Добринка Иванова Бонева Образование:
медицински лаборант, МК Пловдив, средно-специално образование - 1983г.
медицински лаборант, МК Пловдив, полувисше образование - 1994г. медицински лаборант, МК Пловдив, специалист - 2006г.
Професионално развитие: Клиничен лаборант, Клинична лаборатория, РБ „Ст. Грозев” гр. Първомай - 1983 -1986г.
медицински лаборант, Отделение по медицинска генетика, УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив - 1986г.
Анна Бориславова Минева
Образование:

медицински лаборант, специалист, МК Пловдив - 2005г.
магистър-социални дейности и здравно осигурителни системи, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” - 1999г.
Професионално развитие: социален педагог, СУПЗ „Св. Георги”, гр. Пловдив - 1999 – 2001г.
клиничен лаборант - Клинична лаборатория, СБАЛАГ „Торакс” гр. Пловдив, - 2005 – 2012г.
медицински лаборант - Отделение по медицинска генетика, УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив - 2012г.
Иванка Кирилова Главчева
Образование:

акушерка, специалист МК Пловдив - 1993г.
Професионално развитие: медицинска сестра, МБАЛ „ Пловдив”, гр. Пловдив - 1993 – 1994г.
акушерка, АГ, МБАЛ „ Пловдив”, гр. Пловдив - 1994 - 1999г.
медицинска сестра, МБАЛ „ Пловдив”, гр. Пловдив - 1999 - 2009г.
медицинска сестра, Отделение по медицинска генетика, УМБАЛ „Св. Георги”, гр. Пловдив - 2009г.
САНИТАРИ
Милка Р. Лазарова, Пенка Ив. Чончорова
Специализирана апаратура:
За осъществяване на предлаганите дейности, отделението разполага със специализирана апаратура: микроскоп “Axio Imager M1” за светлинна и флуоресцентна микроскопия; анализираща система с архивиращо устройство – Cyto Vision Master System, Karyotyping Program and FISH; инвертен микроскоп за клетъчни култури; термостат 37? С с подаване на СО2; ламинарен бокс с вертикален въздушен поток; полуавтоматична система, базирана на флуориметрични методи за определяне на AFP, F-b-HCG, Eстриол, PAPP-А.

Телефони за контакти:
Ръководител – доц. д-р В. Стоянова, дм 032/ 602-431
кабинет за генетично консултиране 032/ 602-445
лабораторен сектор 032/ 602-338

Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И АЛЕРГОЛОГИЯ

Клиника по Професионални заболявания /КПЗ/ е създадена от Проф.д-р Петър Миронов през 1966г. към Катедра по терапия на Вътрешните болести. В периода 1985 - 2007г. неин ръководител е Доц. д-р Станка Андонова, кмн, а от 2007г. до 2009г. - Доц. д-р Никола Ананощев,дм. В периода от 10.12.2007г. до 28.01.2010г., поста Началник отделение по професионални заболявания е заемала Д-р Адриана Маджурова (на работа в отделението от 04.06.1990 до 28.01.2010). От 2010г. Началник Отделение по Професионални заболявания и Алергология е д-р Светлан Дерменджиев, дм. Отделението е с адрес гр.Пловдив, бул.”В.Априлов” 15А, УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - База 1. Разположено е на третия етаж, над Отделението по Хемодиализа.

В него се извършва :
1. Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти с признати по съответния регламент професионални заболявания и на такива, които са в процедура за признаване на ПЗ или подлежат на преосвидетелстване от СТЕЛК по ПЗ и НЕЛК;
2. Отделението извършва диагностично - лечебна дейност по НРД с НЗОК /РЗОК/ по КП №7; 94; 99; 290 и 291.
3. Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти по договор с Фонд «Условия на труд» към Министерството на Труда и Социалната политика, съгласно Наредба №8/26 ноември 2007г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести.
4. Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти с алергични заболявания от общ и професионален характер.
5. Осъществяване на вегетологични тестове и проби във Функционалния кабинет , както и извършване на медицински услуги по Договори на УМБАЛ “ Свети Георги “ ЕАД – Пловдив.
6. Спешен прием на пациенти със системни остри алергични реакции.
7. Специализирана консултативна помощ от работещите в Отделението лекари- специалисти по Професионални болести и Алергология на следните контингенти:
за хоспитализираните в клиничните звена на База1 и База2 на УМБАЛ пациенти; за пациенти от спешен порядък; по искане на пациенти в съответствие с утвърдения ценоразпис на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.


Работното време на приемно-консултативния кабинет по Професионални болести е в понеделник и четвъртък от 11.00 до 12.00 ч.
Работното време на приемно - консултативния алергичен кабинет е в понеделник и четвъртък от 12.00 до 13.00 ч.

8.Денонощна спешна специализирана алергологична помощ /консултативна, диагностична и лечебна /, осъществявана от д-р Светлан Дерменджиев по график.
9.Отделението е база за преподаване и обучение на студенти по специалност »Медицина», студенти по специалност «Дентална медицина» и на студенти от Медицински колеж по специалността «Инспектори Обществено здраве».
10.Отделението е база за специализация на лекари по специалностите „Професионални болести” и „Клинична алергология”, както и на лекари по други специалности, в чиято програма за специализация е включен модул „Клинична алергология” / Гастроентерология, Хематология и др./
11. В Отделението се извършва научно - изследователска дейност в съответствие с утвърдената от СПЗТ програма .


Отделението разполага с 12 болнични легла и всички необходими помощни помещения.
Налична апаратура: ЕКГ - Cardimax FX; Капиляроскоп; Динамометър; Палестезиометър; Реохидродермометър; Термометър електронен, иглен Термометър стрелкови за нормална температура.

В Отделението работи екип от лекари в следния състав:
1.Д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм - Началник Отделение ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр.Пловдив - 1988г.
Специалности:
1.Магистър по медицина
2.Магистър по здравен мениджмънт
Придобити клинични специалности: 1.Вътрешни болести
2.Клинична токсикология
3.Клинична алергология
4.Професионални болести
ОНС „Доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” - 2012г.
Член на:
1. Български лекарски съюз;
2. Българско алергологично дружество;
3. Българско научно дружество по Професионални болести;
4. Асоциация „Българска клинична токсикология”
Главен асистент в Секция по Професионални заболявания и Токсикология към Втора Катедра по Вътрешни болести - МУ, гр. Пловдив
Научни интереси:
1.Професионални болести
2. Клинична алергология
3. Клинична токсикология
Публикации:
Над 20 публикации и участия в наши и международни конференции.


2. Д-р Ангел Николаев Димитров
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр.Пловдив - 1979г.
1. Магистърска степен по медицина
2.Магистърска степен по здравен мениджмънт
Придобити специалности:
1.Вътрешни болести / 1984г./;
2.Професионални болести / 1986г./;
3.Завършено обучение по специалност „Трудова медицина”
Член на:
1. Български лекарски съюз
2.Съюз на учените в България
Главен административен асистент в Секция по Професионални заболявания и Токсикология към Втора Катедра по Вътрешни болести - МУ - гр.Пловдив
Председател на Специализирания ТЕЛК по Професионални и белодробни заболявания - 2006г.
Научни интереси:
1.Професионална токсикология;
2.Белодробни заболявания;
Публикации в областите на вътрешната медицина и професионални заболявания.


3.Д-р Илия Ангелов Аролски
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр.Пловдив - 1982г. Магистърска степен по медицина.
Придобити специалности:
1.Вътрешни болести
2.Професионални заболявания
Проведено обучение по:
Палестезеометрия, реодермометрия, кожна термометрия, капиляроскопия, динамометрия, електрокардиография.
Член на:
1.Български лекарски съюз;
2.Българско научно дружество по професионални болести.
Научни интереси:
1. Диагноза и лечение на професионалните болести;
2. Ранна диагностика на професионалните болести.
3. Участие в профилактични програми за професионално здраве.


Медицински специалисти
1.Старша медицинска сестра Гергана Аролска Медицински Университет, гр. Пловдив -Медицински Колеж, Специалност „Медицинска сестра”, бакалавър, 2007г.
2.М.с. Румянка Стоева ПМИ - гр.Кърджали - 1979г., Специалност „Медицинска сестра”;
3. М.с. Пенка Павлова ПМИ „Мара Малеева”, Специалност „Медицинска сестра”;
4. М.с. Емилия Стефанова Медицински колеж, гр.Пловдив - Специалност „Медицинска сестра”;
5. М.с. Цецка Савичева ИПЗКССО „Мара Малеева”, Специалност „Медицинска сестра”;
ПМИ -гр.Пловдив;
ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Център за обучение, гр. Пловдив - бакалавър „Социални дейности”- 2002г.
6. М.с. Янка Душкова Медицински Колеж, гр. Пловдив- Специалност „ Медицинска сестра”;
7. Т.И. Снежана Начева ТУ, гр. Пловдив, Инженер по електроника;


САНИТАРИ
1. Сан. Боянка Дамянова
2. Сан. Недялка Гишина
3. Сан. Нина Начева
4. Сан. Росица Николова
5. Сан. Стоянка Атанасова
ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ
1.Началник Отделение - 24 -88; 0882 555919
2.Главен административен асистент - 22-58
3.Лекарски кабинет/ дежурен лекар/ - 25-72
4.Старши медицински специалист - 24 - 72; 0882 555859
5. Манипулационна - 24-72
6. Технически изпълнител - 22-58
7. Консултанти от ОПЗА - 0882 270710

Начало

Отделение по Пластична и Краниофациална хирургия

Отделението по Пластична и Краниофациална хирургия е основано през 1996 год. и е част от Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести и Клиниката по Детска Хирургия. Предмет на дейността му са Пластично – възстановителна и естетична хирургия, лечение на лицеви аномалии и краниофациална хирургия. Отделението е създадено благодарение на договор за сътрудничество и побратимяване с Университската Клиника по Пластична хирургия в Лил, Франция, ръководена от професор Пелерен и за да спомогне развието в България на съвременна пластична хирургия и в частност в МУ-Пловдив. Съществена заслуга, за това има тогавашният ръководител на Клиниката по Детска хиругия – доцент Никола Чаталбашев.

Отделението се ръководи от доцент Юрий Анастасов, доктор на медицинските науки, с българска и френска диплома за преподавател по пластична хирургия, ръководител на специализацията по пластична хирругия в МУ-Пловдив. В Отделението се извършва съвременно хирургично лечение основано на най-добрите утвърдени световни практики. Доказателство за това са няколкото международни договора за сътрудничество (ЕUROCLEFT, EUROCRAN, SMILETRAIN, TFW, ERASMUS–SOCRATES с Университета Лил 2, Франция, Университета la Coruna, Испания). Научната и учебна дейности са свързанаи с обучение на специализанти, докторанти и студенти, участия в научно-изследователски проекти, в това число и международни. През годините Отделението се обособи като център за лечение на вродени лицеви аномалии, който лекува 80% от случаите в страната. Същевременно се развиват съвременни реконструктивни методи за лечение чрез васкуларизирани ламба, краниофациална, ортогнатична хирургия, както и цялата гама от естетични операции.

СТРУКТУРА И МАТЕРИАЛНА БАЗА
Отделението заема част от 4 етаж на сградата на Хирургически клиники, източното крило на болницата. Разполага с една операционна зала, като разчита на анестезиологичната помощ на детските анестезиолози от ОДАРИЛ. Оборудвано е с операционен микроскоп, апарати за конвенционална и лазерна липолиза, осцилиращи остетомни апарати, краниотом, стоматологичен стол, дерматоми, доплер и други. Организират се курсове и лекции, като има възможност за препредаване на операции в рапортната зала от типа „Life surgery”. Цялото отделение е оборудвано със собствена компютърна мрежа. Налице са 4 болнични стаи, които са изцяло реновирани и имат локална климатизация.

Информация за пациента
ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ
1.Клинични пътеки по НЗОК, Пластично-Възстановителна хирургия

КП №180
Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия.

КП № 185
Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

КП № 186
Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния.

КП №259
Хирургично лечение в л.ч.о. с много голям обем и сложност

КП №260
Хирургично лечение в л.ч.о. с голям обем на сложност.

КП №261
Хирургично лечение в л.ч.о. със среден обем на сложност.

КП №265
Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област.

КП №284
Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан

КП №285
Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване

2.Естетична хирургия
Операции на ушната мида - отопластика
Операция на нос - ринопластика
Операция на клепачи
Цервикофациален лифтинг (на лицето и шията
Лифтинг на челото
Увеличаване на бюста
Намаляване или повдигане на бюста
Гинекомастия
Липосукция и лазерна липолиза
Липофилинг – трансплантиране на мастни клетки
Абдоминопластика
Глутеални импланти
НАУЧНА ДЕЙНОСТ
1.Участия в научно-изследователски проекти.
От 2000 година Отделението участва в съвместни научни проекти с Университесктата клиника по пластична хиругия в Лил, Франция, на тема лицеви аномалии, трансплантация на мастни клетки, а от 2012 се разработва нов проект за развитието на микрохирургията.
През 2005 – Отделението участва в европейски проект за причините за появата на цепнатини на устната и небцето – ЕВРОКРАН, а от 2011 - ЕВРОКЛРЕФТНЕТ.
През 2010 г. стартира проект финансиран по програма на Фонд „Научни изследвания” към Министератвото на образованието, младежта и науката на тема „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, РЕГИСТЪР И БАЗА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ”
През 2010 г. Участва и във втори проект финансиран по програма на Фонд „Научни изследвания” към Министератвото на образованието, младежта и науката на тема - Кефалометрично изследване и 3D виртуално моделиране на лицето с цел конструиране и визуализиране на 3D лицева статистика и създаване на кефалофациални база данни.
От 2011 – Отделението е основен партньор на БИС и СЕН за създаване на европейски стандарти за първи грижи и лечение на деца с лицеви аномалии.
2.Докторантски програми.
В Отделението са защитени няколко дисертационни труда –
2003 – „Клинико-анатомично проучване и приложение на васкуларизирани педикулизирани ламба при дефекти в областта на главата и гръдния кош”. Васкуларизирани ламба – Хр. Шипков – за получаване на научната степен “Доктор”.
2009 – „Мултидисциплинарно лечение на вродените лицеви аномалии” – Ю. Анастасов – за получаване на научната степен „Доктор на медицинските науки”
2009 - Автоложна мастна трансплантация - клинични и експериментални проучвания. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор".
3.Специализации – дългосрочни специализации в Лил, Франция са имали всички лекари на щатно място в Отделението.


МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ
От 2000 година има договор за сътрудничество и побратимяване между Университети и Болници в Лил, Франция, както и по програмата Еразъм. Обмяна по Еразъм има и с Университета Ла Коруня – Испания.
От 2000 година има договор за сътрудничество между американската фондация – Смайл Трен, Асоциация АЛА (Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители) и Отделението. Чрез АЛА, Отделението по пластична и краниофациална хирургия осъществява различни международни контакти, партнира в проекти отнасящи се както до лечението така и до психологическия аспект на отглеждането на деца с лицеви аномалии.
Transforming Faces Worldwide и European Cleft Organization финансират проекти за обучение на медицински специалисти за грижи и хранене на новородени с лицеви аномалии. Благодарение на тях и на английската организация CLAPA са издадени и множество книжки и брошури предназначени за родители, учители и акушер–гинеколози.
Фондация TULIP финансира проект за изграждане на мрежа от обучени родители за взаимопомощ.
Начало

Клиниката по Детска хирургия

Създаване: Клиниката по Детска хирургия е първото в България специализирано детско хирургическо отделение създаденa през 1952 г., която разполага с 30 легла и с отделение по детска анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОДАРИЛ) с 8 легла.
Местоположение:
гр.Пловдив, УМБАЛ”Св.Георги”ЕАД, бул. „Пещерско шосе” 66, ет.10
Осн.характеристика и дейност:
Клиниката по Детска Хирургия предлага планово хирургическо лечение на всички деца от 0 до 18 години.
Преминали пациенти 01.01.2011 – 31.12.2011г.:
1722 пациента
Леглова база:
30 легла и с отделение по детска анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОДАРИЛ) с 8 легла.


Списък на КП, по който работим:
КП 26 - Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
КП 27 - Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
КП 28 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
КП 30 - Заболявания на тънкото и дебелото черво
КП 33 - Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
КП 74 - Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
КП 77 - Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочно-половата система
КП 78 - Оперативни процедури върху мъжка полова система
KП 80 - Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност.
КП 82 - Реконструктивни операции в урологията
КП 89 - Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи
КП 127 - Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода
КП 128 - Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода
КП 129 - Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
КП 130 - Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
КП 157 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
КП 159 - Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години
КП 161 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
КП 163 - Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
КП 164 - Оперативни процедури върху апендикс
КП 165 - Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП 166 - Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
КП 167 - Оперативни процедури при хернии
КП 168 - Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП 172 - Оперативни процедури върху черен дроб
КП 173 - Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
КП 177 - Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
КП 180 - Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
КП 181 - Оперативно лечение при остър перитонит
КП 183 - Консервативно лечение при остри коремни заболявания
КП 184 - Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение
КП 188 - Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
КП 202 - Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми КП 212 - Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена КП 213 - Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата лоба, или при болести със съчетана белодробна
КП 214.1 - Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
КП 214.2 - Спешни състояния в гръдната хирургия
КП 224 - Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
КП 225 - Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
Специфични дейности:
Клиниката по Детска хирургия оказва високо квалифицирана помощ при всички планови и спешни хирургични заболявания в детската възраст.
Приоритетни направления:
новорожденска хирургия в пълен обем;
гръдна и коремна хирургия;
лечение на вродени аномалии на външните полови органи / хипоспадия, еписпадия, задържан тестис, фимоза /
колопроктология / вродена и придобита патология в пълен обем/
лечение на съдови аномалии – хемангиоми, лимфангиоми, съдови малформации /
гнойно септична детска хирургия
ехинококоза в детската възраст
тумори в детската възраст.

Ръководител:
Доц. д-р Пенка Стефанова дм
Образование и професионална квалификация

1972 – 1977 - Английска езикова гимназия – Пловдив
1977 – 1983 - Медицински факултет, ВМИ – Пловдив (Диплом 007380)
1989, май - Защитена специалност по Хирургия (Диплом 35039)
1991, май – Защитена специалност по Детска хирургия (Диплом 37962)
1995 - Защита на дисертация и придобита научна и образователна степен -“Доктор” (Диплом 24153)
2009, април - Доцент по Детска хирургия – ( Диплома 25518 )
2008, юни – защитена специалност – Европейски борд по Детска хирургия – UEMS
Професионална биография Октомври, 1983 – януари 1984 – лекар – ординатор; БМП – гр. Първомай
Януари 1984 – март 1989 - асистент в Катедрата по пропедевтика на Хирургическите болести, Клиника по Детска, Хирургия, ВМИ – Пловдив
Март 1989 – април 1994 - старши асистент в Катедрата по пропедевтика На хирургическите болести, Клиника по Детска хирургия, ВМИ – Пловдив
Април 1994 – март 2009 - главен асистент в Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести, Клиника по Детска хирургия, ВМИ – Пловдив
Април 2009 - ДОЦЕНТ по Детска хирургия
Ноември 2008 - Ръководител на Клиника по Детска хирургия
Професиална квалификация:
Септември 1994 - Специализаия по Детска хирургия по линията на AAF – Salzburg – Cornell Seminars – Salzburg, Austria
18-20 май, 1995 - 49 th International Course of ISAPS – Antalya, Turkey
септември, 1997 Международен следдипломен курс – “The best of ISAPS” – Paria, France
Януари, 1999 - Специлаизация по Детска пластична хирургия в Wake Forest University School of medicine, Winston Salem, NC,USA – prof. L.Argenta & prof. C. Turner
Февруари, 1999 - Специализация по Детска хирургия (Център за лечение На съдовите аномалии) – The Children’s Hospital of Philadelphia – CHOP, University of Pensylvania, USA – Prof. S. Azek & prof. Don laRossa
Март, 1999 - Цпециализация по Детска хирургия в Children’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA – prof. J. Mulliken & prof. Ziegler
Април, 1999 - Специализация по Детска хирургия – The Now York Hospital – Cornell Medical Center, New York, USA – Prof. M. Mininberg.
Май, 2001 - Специализация по Детска хирургия в University Hospital, Graz – Department of Pediatric surgery, Graz, Austria, prof. M. Hollwarth
Ноември, 2002 - Специализация в Центъра за лечение на съдовите аномалии (VAC) – Universite Catholique de Louvain, Bruxell, Belgium – prof. M. Vikkula & prof. L. Boon
Юни, 2004 Специализация по Детска хирургия – Universitats Klinikum – Freiburg, Germany – prof. K. Ruckauer
Юни, 2005 - Работна среща за поставяне на основите за съвместно Научно сътрудничество с Детска хирургия – Azienda Ospedaliera di Padova, Italy – prof. Pittoni & Dr. Cestrone.
Научни интереси:
вродени съдови аномалии
съдови тумори
съдови малформации
хирургично лечение на вродените аномалии
Научи публикации:
49 публикации в български и международни издания. Участие в две научни монографии. Над 100 научни съобщения на международни и национални конгреси и конференции.
Научни проекти:
Участие в TEMPUS JET – 12480 – 97 “Development of Surgical Disciplines in Accordance with New Legislation”
“Molecular genetics of Vascular anomalies” (Cooperation Bulgarie et la Communautew Wallonie-Bruxelles) – 2001 – 2004 – 2005
“Scientific cooperation project” – Padua Medical University – Plovdiv Medical University – 2006
ERASM project – December, 2007 – Florence, Italy
ЕRASM project – June, 2008 – Napoli, Italy
ERASM project – September 2009 – Nantes, France
ERASM project – September 2010 - Dresden, Germany
ERASM project – June 2012 – Bursa, Turkey
Преподаване:
Практически упражнения със студенти по медицина от трети курс – Пропедевтика на хирургическите болести
Практически упражнения със студенти медици от пети курс – Детска хирургия
Практически упражнения и лекции на английски език по обща и детска хирургия на чуждестранни студенти по линията на англоезиковото обучение
Лекционен курс по хирургия за медицински сестри – 1 и 2 курс.
Семинарни занятия със стажант-лекари, консултации със студенти, специализанти и аспиранти.
Членство в научни организации:
Член на Световната асоциация по Детска хирургия (WAPS)
Член на Европеиската асоциация по Детска хирургия (EAPS)
Член на Българската асоциация по Детска хирургия
Член на Българското Хирургическо дружество
Съюз на учениете в България от 1998 г.
активен член на ISSVA ( International society for study of vascular anomalies)
Чужди езици:
отлично – английски и руски език
задоволително – немски език


Екип от лекари:
Доц. д-р Александър Йонков дм
Образование:
1973 – Английска езикова гимназия, гр. Пловдив.
1982 – Висше медицинско образование – ВМИ, гр. Пловдив
1988 – Призната специалност “Хирургия”
1990 – Призната специалност “Детска хирургия”
2005 – Защитена образователна и научна степен “Доктор” на тема “Екстраперитонеалният достъп на Cheatle-Henry при оперативното лечение на крипторхизма”.
Професионална ангажираност:
1.01. 1984 г. – назначен след конкурс за редовен асистент към Клиниката по детска хирургия на ВМИ – Пловдив.
18.05. 1989 г. – старши асистент към Клиниката по детска хирургия на ВМИ – Пловдив.
19.01. 04. 1992 г. – главен асистент към Клиниката по детска хирургия на ВМИ – Пловдив.
29. 1. 2008 - доцент
Републикански консултант по Детска хирургия от 2004 г.
Професионална квалификация:
1985 – 1 месечен курс по детска коремна хирургия в РИСМ “Пирогов”, гр. София.
1994 – 3 месечна специализация по детска хирургия в Children’s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa – Canada.
1995 – 2 седмичен курс по хирургични проблеми в гастроентерологията в медицинските центрове на Arnhem, Amsterdam и Rotterdam – Netherlands.
1998 – 3 месечна специализация по детска хирургия и детска урология в медицинските центрове на Seattle, Winston-Salem и New York – USA.
1999 – Участие в работна среща по проблемите на вродената диафрагмална херния в Rotterdam, Netherlands.
1999 – Участие в третия Европейски Конгрес по Детска хирургия в Brussels, Belgium.
2002 – Участие в първия Балкански Конгрес по Детска хирургия в Mamaia-Constanta, Romania.
2004 – Участие и първа награда на първия Национален Конгрес по Детска хирургия с международно участие в гр. Пловдив.
Членство:
- Българската, Европейската и Световна асоциация на Детските хирурзи.
- Българското хирургическо дружество.
- Съюза на учените в България.
Професионални изяви:
- Ръководител на студентския научен кръжок по детска хирургия за периода 1984-1989 г.
- Участие в международен експериментално-клиничен проект за Piperacillin/Tazobactam, протокол № 0910А8-304-EU, 1997 г.
- Участие в проект ТЕМПУС – JEP 12480-97, “Програма за развитие на хирургичните дисциплини в съответствие с новото законодателство” под егидата на Европейската икономическа общност в Maastricht, Холандия, за 12 дни (22.11-3.12) 1999 г.
- Научно-практическа обмяна на опит с проф. Бесон, проф. Далем и проф. Пелерен въз основа на Договора за сътрудничество между Университета в гр. Лил, Франция и МУ – Пловдив от 21.12.2001 г.
- Отговорник по учебната работа в Клиниката по детска хирургия със Заповед от 15.09.2003 г.
- Лектор по пропедевтика на хирургическите болести на английски език на редовните студенти по Медицина от Индия в МУ – Пловдив; Заповед от 15.09.2003 г.
- Член на изпитна комисия при провеждането на семестриални изпити по пропедевтика на хирургическите болести; Заповед от 15.09.2003 г.
Владеене на чужди езици:
- Английски – говоримо и писмено
- Немски – за ползване на литература
- Руски – говоримо и писмено


Доц. д-р Евгений Мошеков дм
образование:
Висше, специалност медицина
призната специалност хирургия
призната специалност детска хирургия
професионално развитие:
От 1978г. студент по медицина в МУ Пловдив, като завършва с отличие през 1984г. Като студент активен участник в кръжока по ортометрия и травматология към съответната клиника. От 1984г. – 1987г. ординатор към Хирургическо отделение при Работническа болница в гр.Мадан. От 1987г. редовен аспирант (докторант) в Отдела по планова хирургия към НИИ по педиатрия при АМН на СССР( ОНД). Защитил успешно дисертация на тема „Тактика хирургическото лечения свищевьiх форм арноректальньiх аномалий у девочек” през 1991г. От 1991г. асистент ,а в последствие главен асистент към Клиника по Детска хирургия при Университетска болница, Медицински университет гр. Пловдив. Автор и съавтор в над 80 публикации, отпечатани или представени на Конгреси, Конференции и Симпозиуми в България и чужбина. Две цитирания в чуждестранни интернет издания. Ръководител на кръжока по Детска хирургия с осем публикации през последните три години. Член на Българското хирургическо дружество, Българското дружество по детска хирургия, Европейската и Световна асоциация по детска хирургия. Член на Съюза на учените в България. Съавтор в едно изобретение признато в Руската федерация и държавите от О.Н.Д. Съавтор в два международни научни проекта. От 17.11.2010 г. избран за Доцент по детска хирургия през 2010г.

Д-р Данаил Митковски
образование:

Висше, специалност медицина
призната специалност хирургия
призната специалност детска хирургия
професионално развитие:
специализации: курс за абдоминална ултразвукова диагностика

Д-р Петко Стоков
образование:
Висше специалност хирургия и детска хирургия

Д-р Петър Ташев
образование:

Висше, специалност медицина
призната специалност хирургия
призната специалност детска хирургия
професионално развитие:
специализации

Д-р Васил Ташев
образование:

Висше , степен магистър-лекар, специалност медицина
призната специалност хирургия
професионално развитие:
специализации

Д-р Стефан Лазаров
образование:
Висше специалност медицина
професионално развитие:
специализации

Д-р Димитър Кибарски
образование:

Висше – лекар
професионално развитие:
специализации

Д-р Мирослава Димитрова
образование:

Висше със степен магистър - лекар
професионално развити:
специализации

Д-р Илиана Язова
образование:

Висше, специалност медицина
Сертификат – анестезия в детската възраст

Д-р Мария Ташева
образование:

Висше , магистър лекар

Д-р Елена Чепишева
образование:

Висше , магистър лекар

Д-р Христо Манолов
образование:

Висше - лекар
специалност детски болести
професионално развити:
специализации

Медицински специалисти:
ст.м.с Желязка Колева

образование:
ПМИ гр.Пловдив- полувисше
Медицинска сестра-детски профил- завършено през 1994 год.
МУ гр.Пловдив Медицински факултет „Здравни грижи”
Висше – Бакалавър по специалност „Здравни грижи” – завършено през 2012 година
Висше – професионален бакалавър
професионално развитие:
16.03.1994 – 2007 година в ОДАРИЛ
2007- 2011 година в операционна
2011- 2012 година старша медицинска сестра
специализации:
курс за инструментиране на операционната мед.сестра при лапароскопски операции
м.с. Марияна Андонова
образование:

Висше, професионален бакалавър професионално развитие:
специализации
м.с. Елена Елинчева
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
2г.10м белодробна болница
4г10м транспортна болница-интензивен сектор,6-та година в дх
Специализации:
курс за интензивни грижи в кардиологичен сектор
м.с. Елена Цветкова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие: 1981 -31г. в ДХ
специализации курс - лечение на трудно заздравяващи рани
м.с. Елена Тошкова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Наталия Манджукова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
3 год. 2-ра поликлиника
2г. 3-та хирургия
16г в ДХ
специализации: не;
м.с. Надежда Камжалова
образование:

Висше, бакалавър, специалност ‘управление на здравните грижи
професионално развитие:
13 г 4м в ДХ
специализации
м.с. Хрипсиме Ованесян
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
01.09.1980 -32г. в ДХ
специализации:
курс - лечение на трудно заздравяващи рани
курс съвременни с-ми за дезинфекция и почистване в здравните заведения. Въвеждащо обучение.
м.с. Саша Горанова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Марияна Николова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Иванка Иванова
образование:

Висше, професионален бакалавър професионално развитие:
детска ясла и в ДХ
специализации
оп.м.с. Данка Ублекова
образование:

Висше, професионален бакалавър
Бакалавър УЗГ
професионално развитие:
1976-1979 ПМИ гр.Пловдив
1979-1984 1-ва хир.
1984 досега в ДХ
специализации
курс за инструментиране на операционната мед. сестра при лапароскопски операции
курс за лечение на трудно заздравяващи рани
оп.м.с. Таня Димитрова
образование: Висше, професионален бакалавър

професионално развитие:
специализации
курс за инструментиране на операционната мед. сестра при лапароскопски операции м.с. Лидия Бонева
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Пламена Димитрова
образование:

Висше Бакалавър мед.сестра
степен магистър
професионално развитие:
специализации
м.с. Верка Стойчева
образование:

Висше образование
Бакалавър „здравни грижи”
професионално развитие:
специализации
м.с. Петя Майсторова
образование:

Висше, професионален бакалавър
професионално развитие:
специализации
м.с. Мариана Ервенлиева
образование:

средно медицинско образование за детска мед.сестра
професионално развитие:
специализации
м.с. Таня Николова
образование:

Висше, бакалавър, специалност ‘управление на здравните грижи”
професионално развитие:
специализации
м.с. Невена Кирилова
образование:

Висше, специалист – мед.сестра
професионално развитие:
анестезиология и интензивни грижи
специализации
м.с. Нели Николова
образование:

Висше, специалист – мед.сестра
степен бакалавър, специалност „здравни грижи”
професионално развитие:
специализации
м.с. Анелия Танева
образование:

Висше, бакалавър, специалност – мед.сестра
професионално развитие:
специализации
м.с. Галя Вълкова
образование:

Висше, степен бакалавър, специалност - мед.сестр
професионално развитие:
специализации
м.секр. Илка Андонян
образование:

Висше, специалист мед.сестра
професионално развитие:
специализации

Санитари:
сан. Валентина Атанасова
сан. Стефка Джамбова
сан. Николина Атанасова
сан. Иванка Гъркова
сан. Иванка Видева
сан. Ексапет Мензалджиян
сан. Анастасия Атанасова
сан. Татяна Тенева
оп.сан. Светла Табакова
оп.сан. Запрянка Почилеева
Специализирана апаратура:
Клиниката разполага с:

2 перфузора, ЕКГ апарат, Ендоскопска апаратура /бронхоскоп, лапароскоп/
Ехографски апарат
- съвременна анестезиологична апаратура
- мониторен контрол
- кувиози
- апаратура за изкуствена белодробна вентилация
Телефони за контакти:
+359 32 602786
+359 32 602919
Начало

Отделение по диализно лечение

Отделението по диализно лечение е създадено през 1974 г. То е разположено в База 1 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД Пловдив, ул „Васил Априлов“ 15А. В отделението се извършва лечение на болни с хронична бъбречна недостатъчност с хемодиализа или перитонеална диализа и други методи на извънбъбречно очистване на кръвта. Осъществява се и лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност и интоксикации, лекувани в други структури на болницата или от други болници в страната. Отделението разполага с 18 апарата за хемодиализа в База 1 и 2 апарата разположени в База 2 на ул. „Пещерско шосе“ 66. Апаратите за хемодиализа са „Fresenius“ 4008 S, закупени 2010г. През 2011 г в отделението са извършени 17170 хемодиализни процедури на пациенти с хронична и остра бъбречна недостатъчност. В края на 2011 г на програмирана хемодиализа са 100 пациенти и 7 пациенти на перитонеална диализа. Началник на отделението е Д-р Етел Капон със специалности „Вътрешни болести“ и „Нефрология“. Има и магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ от ФОЗ към МУ Пловдив. Член е на БЛС, член е на Българското Нефрологично Дружество и дружеството на диализните специалисти. Член е и на ERA-EDTA ( Европейската бъбречна асоциация по диализа и трансплантация ). Участва в научни конференции и конгреси по нефрология, диализа и трансплантация. Участва в обучение на български и чуждестранни студенти по медицина.

Отделение по Диализно лечение
Списък на медицинските специалисти:

NO Име, презиме, фамилия Образование
1 Мария Георгиева Илиева Магистър
2 Надежда Чавдарова Попова Магистър
3 Даниела Маркова Маркова Бакалавър
4 Маргарита Ат. Буксинова полувисше
5 Жанета Ст. Станилова полувисше
6 Илона Стефанова Щерева полувисше
7 Радослава Н. Калайджиева Бакалавър
8 Вера Михайлова Ангелова полувисше
9 Димитрия Люб. Борисова полувисше
10 Любка Кръстева Христова полувисше
11 Ели Костадинова Джонова Магистър
12 Мариана Радева Тодорова Бакалавър
13 Надежда В. Гунчева Бакалавър
14 Латинка Кирилова Генова Бакалавър
15 Ивелина Муховска Магистър
16 Валентина Н. Николова Бакалавър
17 Елена Георгиева полувисше
18 Росица Буксинова Бакалавър

Всичките медицински специалисти са преминали курс по хемодиализа и перитонеална диализа и са с дългогодишен стаж.
Телефони за контакти:
1.Началник отделение – 032 602 580 ( тел и факс )
2.Лекарски кабинет – 032 602 508
3.Манипулационна - 032 602 285

Начало

Клиниката по акушерство и гинекология

Клиниката по акушерство и гинекология е създадена през 1946г. на базата на съществуващото до тогава АГ отделение към бившата Държавна болница. Акушеро-гинекологичната клиника при Университетската болница „Св. Георги” ЕАД се намира в гр. Пловдив на бул. „Пещерско шосе” 66, ет. 3, Хирургичен блок. През 2011г през клиниката са преминали раждане и лечение 9077 пациентки и новородени. Клиниката по Акушерство и гинекология работи по всички клинични пътеки в акушерството и гинекологията и всички клинични пътеки по Неонатология.

Легловата база на клиниката се състои от пет клинични звена:
1.Родилно отделение – с 35 легла. Стаите за родилките са с по две легла и във всяка стая има климатик, телевизор и хладилник. са с подновени санитарни възли и подови настилки и с много добър интериор. Новородените деца са при майките.
2.Неонатологично отделение с Интензивен сектор – 6 легла и Постинтезивен сектор с 12 легла – на постоянен денонощен график, където се осъществява дихателна реанимация на новородени, приемат се деца с Rh несъвместимост, преждевременно родени деца и деца с всякаква друга патология. Отделението работи по Наредба № 34 по която се осгиурява сърфактант необходим за деца с Хиалино-мембранна болест. В отделението работят 8 неонатолози, 15 акушерки
Клиниката разполага с четири родилни зали
* Зала А – раждат само здрави бременни
* Зала Б – бременни носители на Австралийски антиген и други инфекции
* Зала С – ВИП Зала където може да присъстват до двама близки на раждащата по нейно желание
* Зала Г – водно раждане където може да присъстват до двама близки на раждащата по нейно желание
3.Отделение по Патологична бременност – 18 легла. Тук се лекуват високорискови бременности:
* бременни с предшестващи спонтанни аборти
* ранни и късни токсикози на бременността
* изостанали в развитието плодове
* бременност и диабет и други заболявания
* извършват се амниоцентези за отхвърляне на генетични заболявания.
4.Отделение по Оперативна гинекология – 35 легла.
Извършва се целият обем гинекологични оперативни интервенции - доброкачествени и злокачествени заболявания на вътрешните и външните женски полови органи.
5.Отделение по Консервативна гинекология и Онкология – 25 легла. Извършва се:
* консервативно лечение на възпалителните заболявания на женските полови органи

Клиниката разполага с пет операционни зали от които една спешна на етажа, две на втория етаж и две на първия етаж.
Амбулаторният сектор се състои от четири кабинета № 4, № 5, № 6 на партера в Хирургичен блок Всички звена на клиниката разполагат с ехографски апарати. Клиниката осъществява 24 часов планов и спешен прием.
В редовното работно време работят 22 акушер-гинеколози, 25 акушерки, 10 санитарки. След 1300 часа в работни дни и в празнични дни в клиниката работи следният дежурен персонал – 3-ма акушер-гинеколози със специалност, неонатолог и анестезиолог от КАРИТ, 8 акушерки и 5 санитарки. Единствената клиника в която дежурният персонал е достатъчен и в състояние да окаже спешна помощ на всеки нуждаещ се от такава. Клиниката денонощно осигурява консултация с Началника на клиниката и осигурява спешна помощ за цяла Южна България В Клиниката работят пет хабилитирани лекари – 4 акушер-гинеколози и един Неонатолог. Клиниката е втората по големина след Университетската клиника в гр. София. Телефони за връзка: 032/ 602 827; 602 732 в АГ Клиника.

Лекари в АГ Клиника:
Проф. д-р БЛАГОВЕСТ ПЕХЛИВАНОВ, дмн – Началник Клиника
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 59, в чужди издания – 13, монографии – 3,
Доц. д-р МАРИЯ МАЛИНОВА, дм
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 25, монографии – 2, участия в конгреси – 11 в страната, в чужбина - 3
Доц. д- ЕЛЕНА ДИМИТРАКОВА, дм
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 30, в чужди издания – 3, монографии – 2, участия в конгреси и конференции – в страната 14, в чужбина – 1.
Доц. д-р МАЯ КРЪСТЕВА,дм – Началник Отделение Неонатология
Образование висше – медицина, специалност – педиатрия, втора специалност - неонатология, член на БЛС.
Д-р ХРИСТИНА ИВАНЧЕВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 1, в чужди издания – 1
Д-р ИЛИЯ АМАЛИЕВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, гинекологична ендокринология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология
Д-р ВИОЛЕТА ПАСКАЛЕВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 1, в чужди издания – 1


Д-р ЕКАТЕРИНА УЧИКОВА, дм – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 11, в чужди издания – 2, участия в монографии - 2
Д-р КАМЕН ЯМАКОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, втора специалност - онкогинекология член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ГЕОРГИ АМАЛИЕВ – лекар акушер-гинеколог Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, научни публикации в български издания – 9, участия в конгреси – 3
Д-р ИЛИЯН ТРАЯНОВ – лекар
Образование висше – медицина, член на БЛС.
Д-р КОСТАДИН КЕРЕЗИЕВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология
Д-р ВЕСЕЛИН КОЛАРОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология
Д-р БОРИС КЕРЕЗИЕВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ТОДОР СТАМЕНОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ЕЛЕНА ДИМИТРОВА, дм – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, детско-юношеска гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ВАЛЕНТИН ИРМОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ДИНКО ПОРЯЗОВ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.Д-р ЛЮБОМИРА КОТЕВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р ЕЛЕНА ЛЕВИ – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р РАДОСЛАВ ТЕРЖУМАНОВ – лекар
Образование висше – медицина, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р МЛАДЕНА МЛАДЕНОВА – лекар
Образование висше – медицина, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология, публикации в български издания – 5.
Д-р ДЕСИСЛАВА МАРКОВА – лекар акушер-гинеколог
Образование висше – медицина, специалност акушерство и гинекология, член на БЛС, член на Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Д-р МАРИЯ ТЪРНЕВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, втора специалност – неонатология, член на БЛС.
Д-р МАРИАНА МИЛАНОВА – лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, втора специалност - неонатология , член на БЛС.
Д-р АНГЕЛИНА ГЕНОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.
Д-р РАЙНА СТОЯНОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.
Д-р ПЕНКА ПЕТЛЕШКОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, втора специалност неонатология, член на БЛС.
Д-р АЛБЕНА МОЛЕВА – лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.
Д-р СОФКА СЛАВОВА– лекар неонатолог
Образование висше – медицина, специалност педиатрия, член на БЛС.МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ:
Ак. ДОРА МРЯНОВА – Главна акушерка - Образование – висше „магистър”
Ак. КРАСИМИРА ПЕТРОВА ДАЛЕВА – Старша акушерка - Образование – висше „бакалавър”
Ак. СТОЯНКА ДЕДЕВСКА – Старша акушерка - Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПЕТЯ ЗАПРЯНОВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. БЛАГА БАЙЛОВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. ВЕСЕЛИНА ДЕЛЕВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. МИЛЕНА САНДЕВА– Старша акушерка - Образование – висше „магистър
Ак. МАНУЕЛА ПОПОВА - Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕЛЕНА МАРИНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЗОЯ ИЛИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МИЛЕНА КУЦЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ВАСИЛКА КИЧУКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРГАРИТА КУТРЯНСКА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕЛЕНА ХРИСТОВА- Образование – висше „магистър"
Ак. АННА ПОЛИТОВА-КАЛАЙДЖИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. СТЕФКА НЕСТОРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ТОДОРКА ПЕЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. КРИСТИНА МАРЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯ КИСЬОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. БЛАГОВЕСТА ПИСОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЗЛАТКА ПАНАЙОТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЦИЛА ГЕОРГИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕЛЕНА ПАПАЗОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ИВАНКА ТАКЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЖИВКА ЧАПЛИКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПАНКА ТОШЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. АНГЕЛИНА ХРИСТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЛАЛКА ПОНДЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. НИКОЛИНА МАРТИНОВА- Образование – висше „магистър"
Ак. СНЕЖАНА ДРАГАНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПЕТЯ ЙОРДАНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДИМИТРИЯ ПАУНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЦОНКА СТАМАТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДОНКА ГЕОРГИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯ АНДРЕЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЛЮБКА ГЕНЧЕВА- Образование – висше „магистър”
Ак. ЛИЛЯНА ГАЛЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДЕНКА УЗУНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. АЛЕКСАНДРИНА ДИКЛИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МОШАНКА НЕДЯЛКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРГАРИТА ПАШОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЛЕМАН ХАЛИЛОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. НЕШКА НЕНКОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ГЕРГАНА ИВАНЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ТЕОДОРА СТАНЧЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. СНЕЖАНА ДЖАМБАЗОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯНА АТАНАСОВА- Образование – висше „магистър”
Ак. КАЛИНА СТОЯНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯНА ДИМИТРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ИРЕНА ТОДОРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ХАМИДЕ ИЗЕТ- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ШЕНГЮЛ РАМАДАН- Образование – висше „бакалавър”
Ак. БЕЛГИН МЮМЮН- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯНА ИВАНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. МАРИЯ СТОЯНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЙОРДАНКА КОСТОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. СНЕЖАНА ЗАХАРИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ВЕЛИЧКА МАРИНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДАНИЕЛА БИРИНЖИЕВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. АДЕЛА ПЕТРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ИРИНА ДИМИТРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЕМИЛИЯ ГЕРОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДАНИЕЛА ВАКЛИНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПЕНКА КАШЕВА- Образование – висше „магистър”
Ак. ВИОЛЕТА КИСЬОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ЗЕЙНЕПКА ХАВАЛЬОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ПАУНА СТОЯНОВА-КИРИЛОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ТЕОДОРА СТОИМЕНОВА- Образование – висше „бакалавър”
Ак. КЕРИМЕ МЮМЮН- Образование – висше „бакалавър”
Ак. ДЕТЕЛИНА ВЕЛКОВА- Образование – висше „бакалавър”


САНИТАРИ:
Сан. РОЗИНА ПЕЙКОВА
Сан. РАДКА ДИМОВА
Сан. ВАСИЛКА ЩЕНГЕЛОВА
Сан. ЗЛАТКА ВАСЕВА
Сан. ПЕНКА СИНИКЛИЙСКА
Сан. ЕЛЕНА ЦАВКОВА
Сан. ХРИСТИНКА ИВАНОВА
Сан. БОРЯНА МИХАЙЛОВА
Сан. АСИЕ МЕХМЕДОВА
Сан. СТОИЛКА ПЕТРОВА
Сан. ЗАХАРИНКА СЕРДАРОВА
Сан. ЛИЛИ КЕРАНСКА
Сан. МАРИЯ ОВЧАРОВА
Сан. КРЪСТАНКА ГИЧЕВА
Сан. ИВАНКА ИВАНОВА
Сан. ЮЛИЯНА АТАНАСЯН
Сан. КАТИНА ПЕНЧЕВА
Сан. ВАСИЛКА АНГЕЛОВА
Сан. ДОБРИНКА КОЧМАЛАРСКА
Сан. ТОДОРА ПОПОВА
Сан. ДАРИНА ЙОВКОВА
Сан. ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА
Сан. КАЛИНА БОЖЕВА
Сан. МАРИЯ АЛАНДЖИЙСКА
Сан. АННА АПОСТОЛОВА
Сан. ФАТМА СТОЯНОВА
Сан. ЩИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА
Сан. РУМЯНА ИЛИЕВА
Сан. АНЕЛИЯ МАДЖИРОВА
Сан. НИНА ДИМИТРОВА
Сан. ВЕРА ЛЮЛЕНИНА
Сан. СТОЯНКА СТАНЕВА
Сан. РУМЯНА КУЗМАНОВА
Сан. АЙТЕН САЛИФ
Начало

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕВА ТЕРАПИЯ СЪС СЕКТОР НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

История

Лъчелечение в лечебното заведение се провежда от 1965г. Използван е апарат за дълбока рентгенова терапия, който по-късно е заменен от 2 телегаматерапевтични апарата. През 2005г е инсталирана модернизирана комплексна лъчетерапевтична апаратура за лъчелечение с мултимодален линеен ускорител. През 2011 г бе пуснат в експлоатация и втори мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор, с което клиниката става водещ онкологичен център за извършването на високотехнологично перкутанно лъчелечение.

Структура и организация

Клиника по лъчева терапия със сектор нуклеарна медицина се намира на територията на База 1 на бул. В. Априлов 15А. В нея са обособени сектори за провеждане на високотехнологично перкутанно лъчелечение, брахитерапия, и нуклеарна медицина.
Клиниката разполага с висококвалифицирани специалисти и е оборудвана с модерна лъчетерапевтична и диагностична апаратура.
І .Стационарът за лъчелечение разполага с 40 легла.
ІІ. Пациенти, насочени за нуклеарно-медицински изследвания, се приемат в приемно-консултативнен кабинет – амбулатория, кабинет № 15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата).
Консултациите и приема за лъчелечение на пациентите се осъществява в приемно-консултативнен кабинет - амбулатория, кабинет № 28

СЕКТОР ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Лечебна дейност

Целта ни е да осигурим модерно лъчелечение на всички пациенти, като предоставим възможно най-доброто, навременно и висококачествено лечение на онкологично болните пациенти и подобрим качеството им на живот. Наличната апаратура позволява съвременно високотехнологично перкутанно лъчелечение на всички видове онкологични и някои неонкологични заболявания, чрез използване на лечебния ефект на йонизиращи лъчения (фотонни и електронни). На близкодистанцирана или контактна брахитерапия подлежат болни с добракачествени и някои гранично-малигнени образувания на кожата, конюнктивата, пениса и др. Метаболитна брахитерапия се осъществява чрез орално въвеждане на радиоактивен 131I. Този метод се използва за лечение при карцином на щитовидната жлеза, както и при хипертиреоидизъм.

Апаратура

Клиниката разполага с два лъчетерапевтични апарата за високотехнологично перкутанно лъчелечение:
Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS MID с многолистов колиматор; номинални фотонни енергии- 6MV и 10MV, и 6 електронни енергии: 5, 7, 8, 10, 12 и 14MeV;
Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS HE с номинални фотонни енергии- 6MV и 18MV, и 6 електронни енергии: 6, 9, 12, 15, 18 и 21MeV.


Модерна съвремена апаратура за планиране на лъчелечението:
Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIEMENS SOMATOM SPIRIT;
Рентгенов симулатор SIEMENS SIMVIEW NT;
Две 3D-планиращи системи CMS XiO с висок клас алгоритми на изчисление на дозното разпределение;
Система за управление на комплексна база данни LANTIS, гарантираща максимална сигурност и надежност, необходими за защита на пациента;
Дозиметрична апаратура, необходима за оптимално и адекватно дозиметрично калибриране, осигуряване на качеството на лъчетерапевтичната апаратура и верифициране дозата на пациента.

Екип

В сектор Лъчелечение работи висококвалифициран екип от 6 лекари, 4 медицински физици,12 рентгенови лаборанти,10 медицински сестри и административен персонал. Всеки един от екипа играе съществена роля, като предоставя на пациентите най-всеобхватна възможна помощ.
Персоналът от Клиника по лъчева терапия работи в тясно сътрудничество с лекари от други клиника, включително хирурзи, онколози, уролози, патолози.

Планиране и провеждане на лъчелечението

Планирането на лъчелечението представлява комплекс от медицински, физико-технически, биологични и организационни подготвителни мерки. Това e многоетапен процес, който включва: клинико-биологично планиране, анатомо-топографско планиране, дозиметрично планиране.
Лъчелечението се извършва, отразява и контролира според стандартите за лъчелечение.
Лекарят-лъчетерапевт следи за състоянието на пациента, който провежда лъчелечение.
Всеки пациент получава пълни грижи от персонала по време на лечението.
Проследяването на болните е част от лечебния процес за уточняване на изхода от лъчелечението.

Секторът по Нуклеарна медицина към Клиниката по Лъчева терапия е звено за извършване на високоспециализирани медико-диагностични дейности с приложение на открити радиоактивни вещества. Той е изграден на базата на законови разпоредби и в своята дейност се подчинява на действащите Нормативни документи и Норми за радиационна защита и безопасност.По своята структура и квалификация на работещите в НМ звено ,то отговаря на изискванията на Националния стандарт по Нуклеарна Медицина.
Разположението на сектора е съобразено с изискванията за оптимално координиране на работата с клиничните звена и с диагностично-консултативните сектори по всички съвременни изисквания.

Апаратура :

Звеното разполага със съвременна и модерна двуглава Спект гама-камера Symbia E. За провеждането на нуклеарно-медицинските изследвания се използват два радиоизотопа 131I и съответните за вида изследвания китове,маркирани с 99мТс.
Обемът на дейност в настоящия момент включва:
сцинтиграфия на щитовидната жлеза
целотелесна сцинтиграфия с 131 йод
динамична бъбречна сцинтиграфия
сцинтиграфия на кости и стави
целотелесна костна сцинтиграфия
туморотропна сцинтиграфия
хепатобилиарна сцинтиграфия
сцинтиграфия на слюнчени жлези
пурфузионна сцинтиграфия на бял дроб
сцинтиграфия на паращитовидни жлези
сцинтиграфия на тестиси
SPECT и целотелесни изследвания
Нуклеарно-медицинската образна диагностика е от голямо значение при стадирането, в локо-регионалната диагностика и контрол на ефекта от лечението при онкологични заболявания и ранното или своевременно откриване на далечни метстази.Костната сцинтиграфия е „златен стандарт” при скрининга на костните метастази.

Екип:
В сектор Нуклеарна Медицина работят 5 високо квалифицирани лекари:
5- мед. и рентг. лаборанти, 1-радиохимик и 1-медицински физик
Планиране и провеждане на нуклеарно-медицинска образна диагностика:
Пациенти,насочени за нуклеарно-медицинска образна диагностика, се приемат в приемноконсултативен кабинет –каб.№15 след предварително записан час (вход от северната страна на сградата)
тел 032.602 351

Началник КЛТ с НМ
Проф. д-р Марианна ЯНЕВА, дмн
Завършва медицина през 1975 г. във МУ-Пловдив и като първенец по успех на курса е назначена в Радиоизотопен център като асистент.
През 1979 г. придобива специалност “Радиобиология”; 1982 г. придобива степен“к.м.н.”;
1984 г. - специалност “Медицинска радиология”;
2002 г. - специалност “Онкология”. Придобива степен “Доктор на медицинските науки” през 2006 г. От 2007 г. е Професор по медицинска радиология. 2011 г.- магистър по Здравен мениджмънт.
Има специализации и множество курсове в страната и чужбина, между които 1 година в Каролинска болница, Стокхолм, Швеция в Националния раков институт и Академичния медицински център , Амстердам-Холандия; Флоренция и Милано- Италия и др.
От 1975 до 1995 г. работи последователно като асистент, ст. асистент, гл. асистент и адм. гл. асистент в Радиоизотопен център-Пловдив. Ст. н.с. II ст. - хабилитирана през 1995 г.
През 1999 г. е избрана за Ръководител на Радиоизотопен център-Пловдив.
От 2002 г. е Началник Клиника по Лъчева терапия със сектор НМ.
От 2012 г. е Ръководител на Катедра по медицинска Онкология.
Владее писмено и говоримо английски, руски и немски езици.
Има 168 научни труда, от които 77 публикации в наши и чужди списания, 15 участия в международни конгреси и 76 доклада на конгреси и конференции у нас. През 2008 год. издава Ръководство по лъчелечение за студенти в съавторство.
Член на Българската Асоциация по медицинска радиология, ESTRO, BUON, EANM, Национален консултант по лъчелечение за 2002 и 2003 г. Вицепрезидент на Гилдията на лъчетерапевтите.

Местонахождение на КЛТ с НМ
УМБАЛ “Св. Георги”ЕАД
Бул.” Васил Априлов” 15А>
Телефони:

+ 032 602 334 Началник Клиника по лъчева терапия
+ 032 602 333 Дежурна сестра
+ 032 602 333 Техн. секретар
+ 032 602 322 Медициски физици
+ 032 602 335 Химик и физик в НМ
+ 032 602 351 НМ амбулатория


Начало

Отделение по Инвазивна кардиология

Отделението по Инвазивна кардиология се обслужват пациенти в планов и спешен порядък. Извършват се коронарни интервенции /инвазивни диагностични процедури – т.нар. цветна снимка на сърцето и интервенционални процедури / на пациенти със стабилна и нестабилна стенокардия и първична ангиопластика на пациенти с остър миокарден инфаркт. Използваните съвременни методи позволяват диагностика и лечение до първите 6 часа след откриване на заболяването. При пациенти с периферно-съдови заболявания се извършват диагностични и лечебни /балонни дилатации; имплантиране на стентове/ интервенции. Допълнителни диагностични възможности дава вътресъдовото ултразвуково изследване, което показва морфологията на атеросклеротичната плака. Отделението по инвазивна кардиология разполага с три ангиографски лаборатории, оборудвани с високотехнологична апаратура от последно поколение. Системата за наблюдение на физиологичните данни (ЕКГ, кръвно налягане, температура и др.) дава на лекуващия екип много прецизна и широкообхватна информация за състоянието на пациента и така подобрява значително грижата за него. В отделението се обучават студенти от Медицински университет, като се води лекционен курс по кардиология и семинарни упражнения. Клиниката е база за специализация по вътрешни болести и кардиология.

Видове диагностични и терапевтични услуги:
- Неинвазивна диагностика на сърдечно-съдови заболявания; сърдечно-съдов тест с натоварване; 24-часово амбулаторно мониторване на кръвно налягане и ЕКГ; ЕхоКГ – трансторакална и трансезофагиална; Ехографско изследване на периферни съдове.
- Инвазивни диагностични процедури, включващи лява и дясна сърдечна катетеризация, коронарни ангиографии, аортографии, ангиографии на перикардни съдове вкл. каротидографии, лява и дясна вентрикулаграфии, транссептална катетеризация.
- Интервенционални процедури: коронарна ангиопластика в съчетание с интракоронарно стениране на болни с ОМИ и планови пациенти; ангиопластика на периферни съдове, вкл. каротидни, ренални и периферни артерии; перкутанни процедури на аорта
- Електрокардиостимулация – имплантиране на пейсмейкъри
- Други видове диагностични процедури - Септална аблация при Хипертонична обструктивна кардиомиопатия. Телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни. Интрааортна балонна контрапулсация. Перикардни пункции.

Екип от високоспециализирани лекари, медицински сестри и санитари се грижи денонощно за пациентите в отделението.
Клиничните пътеки по които работи отделението през 2012 година са:2
Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 38
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания 39
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация 40.1
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарденпейсмейкър - еднокамерен или двукамерен 40.2
Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматиченкардиовертердефибрилатор 41
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии 42
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации 43
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация 44
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове 45
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 47.1
Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден 47.2
Нестабилна форма на Ангина пекторис / остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни 48
Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване 49
Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение 50
Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с фибринолитик 51
Остър коронарен синдром с персистиращаелевация на ST сегмент с интервенционално лечение 52
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. Клас без механична вентилация 53
Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация 54
Инфекциозен ендокардит 55
Заболявания на миокарда и перикарда 56
Ритъмни и проводни нарушения 57
Артериална хипертония при деца 58
Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години 59
Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 60
Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

2. Ръководител на отделението е д-р Гинчо Тонев Тонев – инвазивен кардиолог с дългогодишна практика, специализирал в България и чужбина със специалности по Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.
3. Екип
Лекари:

1. Д-р Гинчо Тонев  -  вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
2. Д-р Иван Мануков - вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
3. Д-р Ценко Цветковски - вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
4. Д-р Мариян Маринов - вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
5. Д-р Орлин Лицанов - вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология
6. Д-р Борислав Борисов - вътрешни болести, кардиология, инвазивна кардиология, електрокардиостимулация
7. Д-р Ирина Дееничина – анестезиолог и специализант по кардиология    
8. Д-р Георги Горанов - лекар – ординатор и специализант по кардиология   
9. Д-р Мариан Алексиев - вътрешни болести   
10. Д-р Емилия Милчева - лекар-ординатор и специализант по кардиология   
11. Д-р Христо Мануков - лекар-ординатор и специализант по кардиология   
12. Д-р Душко Шереметов - лекар-ординатор и специализант по кардиология   
Медицински сестри:
1. м.с. Райна Митова – старша медицинска сестра
2. м.с. Лидия Кушлева
3. м.с. Нина Йосифова
4. м.с. Магдалена Атанасова
5. м.с. Иванка Димитрова
6. м.с. Росица Милова
7. м.с. Мария Кебапчиева
8. м.с. Евелина Стаменова
9. м.с. Невена Кочева
10. м.с. Дияна Копринкова
11. м.с. Румяна Михалева
12. м.с. Ваня Маринова
13. м.с. Таня Янчева
14. м.с. Галина Йотовска
15. м.с. Светла Узунова
16. м.с. Тодорка Христозова
17. м.с. Милена Сиракова
18. м.с. Дафинка Димитрова
19. м.с. Нина Чинкова
20. м.с. Ели Видинова
21. м.с. Недялка Димова
22. м.с. Елена Тодорова
23. м.с. Красимира Грозданова
24. Маргарита Димитрова – рентгенов лаборант
25. Емир Мурджев – рентгенов лаборант

Технически изпълнители и специалист здравен мениджмънт:
1.Стефка Вътова
2.Теодора Витанова
3.Станислава Семерджиева
Санитари:
1. Красимира Пенова
2. Галинка Черкезова
3. Стоянка Вътова
4. Елена Петлова
5.Стефка Гаджева
6. Аделина Шишкова
7. Живка Плачкова
8. Тоска Паунова
9. Гинка Вълева
10. Йорданка Петрова
11. Татяна Букова

4. Специализирана апаратура
Отделението разполага с високотехнологична апаратура от ново поколение. Три ангиографски апарата, като единият от тях е произведен през 2012 година по поръчка на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД. Ехографски и ЕКГ апарати, телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни, Интрааортна балонна контрапулсация, IVUS система за вътресъдов утразвук.

5. Контакти:
гр. Пловдив, УМБАЛ «Св. Георги» ЕАД,
бул. Пещерско шосе №66, ет.8
тел. 032 - 60 29 25 /отделение/
032 - 60 27 23; 0884/85 71 58 /приемен кабинет/
тел./факс: 032 - 60 29 41

Начало

Отделение по Еднодневна и Миниинвазивна хирургия

Отделение по Еднодневна и Миниинвазивна хирургия към Втора хир.к-ка е в състава на Университетската многопрофилна болница за активна лечение „Св. Георги” и извършва дейности посочени в решението за осъществяване на дейност,издадено на основание чл.42,ал.2 от Закона за лечебните заведения. Създадено е през 2008год. и е разположено на първия етаж на база ІІ на УМБАЛ”Св. Георги” .Състои се от два сектора-предоперативен и оперативен. Устройството,дейността и вътрешния ред са съобразени с изискванията на Медицинския стандарт по хирургия и добрата клинична практика.

Дейност
В Отделение по еднодневна и миниинвазивна хирургия се лекуват лица, приети в планов порядък и по спешност. Обемът на хирургическата дейност е от общо профилен до тясно специализиран: коремна, гръдна и ендокринна хирургия. Наред с конвенционалните оперативни методи се извършват и лапароскопски операции, както и такива с ултразвуков проктоскоп. В отделението се извършват малки, средни, сложни и високоспециализирани оперативни намеси в коремната, гръдната и ендокринната хирургия в планов, срочен и спешен порядък, а така също и миниинвазивна и еднодневна хирургия. Възможностите за осъществяването на тези дейности са съобразени с хигиенната характериситика на лечебното заведение. Болничната дейност се осъществява според правилата за добра медицинска практика-достъпност, своевременност, достатъчност, както и стандартите за диагностично-лечебна дейност, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента. За изминалата 2011год. през отделението са преминали 2203 пациента при наличието на леглова база от десет легла. Отделението работи по изискванията на стандартите по хирургия и гръдна хирургия, съответстващи на структура от ІІІ ниво на компетентност, както и по съответните алгоритми на хирургични клинични пътеки, съобразно Националния рамков договор. Съществуват алгоритми за извършване на дейността.


Клинични пътеки:
КП. 31. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
КП. 33. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
КП. 98. Бронхоскопски процедури- диагностични и терапевтични , при заболявания на бронхо – белодробната система.
КП. 156. Оперативни процедури на хранопровод , стомах, и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.
КП. 158. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 г.
КП. 160. Оперативни процедури на тънки и д. черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г. .
КП. 162. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 г..
КП. 164. Оперативни процедури върху апендикс
КП. 165. Хирургични интервенции за затваряне на стома
КП. 166. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
КП. 167. Оперативни процедури при хернии
КП. 168. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
КП. 169. Конвенционална холецистектомия .
КП. 170. Лапароскопска холецистектомия
КП. 171. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
КП. 172. Оперативни процедури върху черен дроб
КП. 173. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
КП. 174. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
КП. 175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
КП. 176. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г.
КП. 177. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 г.
КП. 178. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово
КП. 179. Оперативно лечение наонкологично заболяване на гърдата
КП. 180. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
КП. 181. Оперативно лечение при остър перитонит.
КП. 182. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси.
КП. 183. Консервативно лечение при остри коремни заболявания.
КП. 184. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение.
КП. 185. Лечение на тумори на кожа и лигавици- злокачествени новообразувания.
КП. 187. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със голям и много голям обем и сложност.
КП. 188. Оперативни процедури на щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност.
КП. 212. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена.
КП. 213. Разширени операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата лоба или при болести със съчетана белодробна.
КП. 214.1 Бял дроб- неонкологични заболявания.
КП. 214.2 Спешни състояния в Гръдната хирургия.
КП. 224. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош.

Отделението е водещо в своята област,като предлага най-високо качество на лечение на заболяванията на:
гръдна стена, бял дроб, медиастинум, диафрагма, хранопровод, панкреас,щитовидната жлеза. черен дроб, жл. мехур, стомах, тънко и дебело черво,млечна жлеза, лечение на всички видове хернии ,надбъбречна жлеза ,онкологична хирургия

II.Научна дейност и преподавателска дейност:
В отделението се осъществява активна научно – преподавателска дейност от 1 професор и 1 доцент , 3 клинични ординатора, която съчетана с добрата материална база е предпоставка за по-доброто обучение на студенти и специализанти. Отделението участва активно със собствени научни съобщения и клиничен материал на всички национални конферренции и множество международни хирургични форуми. Публикува редовно статии в списание „Хирургия”, както и в международни специализирани издания.

2. Ръководител РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ КЪМ ВТОРА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА Е ПРОФЕСОР Д-Р АНГЕЛ ПЕТРОВ УЧИКОВ, Д.М.Н.
През 2010г. придобита квалификация – доктор на медицинските науки на тема: „Прогностични фактори и далечни резултати при оперирани болни с недребно клетъчен белодробен карцином” .
През 1996г. придобита специалност по Гръдна хирургия.
През 1991г. придобита специалност по Обща хирургия. Сертификати за лапароскопска хирургия и бронхоскопия.
Проведени специалицации в чужбина :
1.06.2007г. – Франция, Болница „ Пол Брус”- Париж.
2.05.2009г. Австрия, Виена– АКХ – Ендоскопска хирургия.
От 1999- понастоящем - Републикански консултант по гръдна хирургия.
Над 130 публикации в български и чуждестранни списания.
Участия в 5 учебника и 1 монография.

3.Екип
ЛЕКАРИ:

Д-р Костадин Георгиев Георгиев-завършил медицина през 1988г. във ВМИ”И.П.Павлов” гр.Пловдив,специалност хирургия от 1994г. Многократни специализации в Клиниката по хирургия и Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ”Царица Йоанна” гр.София. Има квалификация по абдоминална ехография и горна и долна ендоскопия-второ ниво.Завършил курс за„Работа в среда с йонизиращо лъчение”.Бил е Началник ХО от 1999-2009г. в МБАЛ гр.Първомай. Има множество публикации по хирургия и участия в хирургични конференции с доклади.Съавтор е на две монографии-Пластично възстановителна и естетична хирургия-2009г.,Слабинна херния; Избор на оперативен метод на лечение-2010г.Автор е на монографията Вентрални и постоперативни хернии-2011г.Научни интереси в областта на херниологията. Има собствени разработки на оперативни методи за лечение на слабинни хернии.
Д-р Румен Ралинов Хаджийски-завършил медицина през 1990г.във ВМИ”И.П.Павлов” гр.Пловдив,специалност хирургия от 1999г.Специализирал жлъчно-чернодробна хирургия в І х-я на Александровска болница през 2001г.През 2002г. курс по колопроктология в ИСУЛ.През 2003г. завъшен курс по абдоминална ехография в УМБАЛ”Свети Георги”. Завършил курсове за „Работа в среда с йонизиращо лъчение”.От 1990г. до 2007г.работи в ДКЦ 3 гр.Пловдив като хирург.От Януари 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвазивна хирургия към Втора хир.к-ка.
Д-р Атанас Петков Петков, завършил медицина в МУ – Пловдив през 2007 година. Започнал работа като лекар в ЦСМП – Пловдив до разкриването на Еднодневна хирургия в УМБАЛ „ Свети Георги „ – Пловдив през Януари 2008 година, където работи и до момента. През 2008 година зачислен за специализант по Обща хирургия. Завършил курсове за „ Абдоминална ехография „ и „ Работа в среда с йонизиращо лъчение „. Има четири научни публикации.

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Ст.м.с.Ивелина Тодорова Божинова-завършила УПК”Д-р Мара Малеева-Живкова”гр.Пловдив през 1990г.,след което полувисше образование в ПМИ-Пловдив през 1993г.. През 2000г. придобива Бакалавърска степен на образование по специалността „Управление на здравните грижи”, а през 2008г. придобива степен на образование Магистър по „Управление на здравните грижи” в МУ Пловдив,Факултет по обществено здраве. От 1990г. до 1996г.работи в Трета хирургична клиника на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив,като мед.сестра в стационар. От 1998г. до 2003г. работи в Психодиспансер- Пловдив ,като старша мед.сестра в отделение неврози.От 2004г. до 2007г.работи в Трета хирургична клиника на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив,като операционна медицинска сестра.От м.Октомври 2007г. заема длъжността старша медицинска сестра в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка,където работи и до момента.
М.с.Марина Василева Спасова-завършила УПК”Д-р Мара Малеева-Живкова” през 1990г., след което полувисше образование в ПМИ-Пловдив през 1993г. През 2008г. придобива степен на образование „Специалист”.Работила е в Отделение по неонатология на Окръжна болница-Пловдив от 1990г. до 1994г., след което в УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив в Клиника по урология от 1994г. до 1997г. .От 1997г.работи в Клиника по токсикология до 2007г.От 2008г. започва работа в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка,където работи и до момента.
М.с. Весела Атанасова Иванова- завършила УПК”Мара Малеева” през 1990г., след което полувисше образование в ПМИ-Пловдив през 1993г. През 2009г. придобива степен на образование Бакалавър. От 1990г. до 2007г.работи в Трета хирургична клиника на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив, след което започва работа в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хирургична к-ка,където работи и до момента.
М.с.Милена Венелинова Ковачева-завършила ПМИ-Пловдив през 1994г. след което през 2008г завършва колеж със степен на образование „Специалист”.Работила е в Окръжна болница от 1994г.до 2000г. в хирургично отделение.От 2000г. до 2007г. работи в Първа хирургия на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД. От 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с.Цветалина Иванова Атанасова- завършила Мецицински колеж гр.Пловдив през 2000г., със степен на образованиеСпециалист”. През 2005придобива специалност Бакалавър по Макроикономика в ПУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив,а през 2008г.придобива степен Магистър по „Финанси”в ПУ „Паисий Хилендарски” гр.Пловдив. Работила е в Първа хирургия на УМБАЛ”Свети Георги” от 2001г.до 2003г. .От 2003г. до 2009г. работи във Вътрешно консултативно отделение на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД. От 2009г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с.Петя Георгиева Терзийска-завършила Мецицински колеж гр.Пловдив през 2000г. със степен на образование „Специалист”.Работила е в МБАЛ Пловдив от 2000г.до 2008г. в урологично отделение.От 2008г. до 2010г. работи в МБАЛ”Здраве” гр.Пазарджик в хирургично отделение,като мед.сестра. От 2010г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с.Милена Венелинова Ковачева-завършила ПМИ гр.Пловдив през 1994г. след което през 2008г. придобива степен на образование „Специалист”. Работила е в Окръжна болница от 1994г.до 2000г. в хирургично отделение.От 2000г. до 2007г. работи в Първа хирургия на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД,като мед.сестра в стационар. От 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с. Иванка Господинова Георгиева-Станкова-завършила ПМИ гр.Хасково през 1996г. след което през 2008г. придобива степен на образование „Специалист”.Работила е в УМБАЛ”Свети Георги” в к-ка по хематология от 1996г.до 1997г. .От 1997г. до 2011г. работи в Първа хирургия на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД,като мед.сестра в стационар. От 2011г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка.
М.с.Теодора Радева Стоева- през 1989г.завършила ЕСПУ при ИТ”Проф.Кр.Добрев”-Хасково. През 1997г.завършва Медицински колеж,Хасково като мед.сестра-общ профил, а 2006г.придобива Бакалавърска степен „Специалист”от Тракийски университет,Стара Загора.През м.Март 2007г. в МУ Пловдив провежда квалификационен курс по „Здравен мениджмънт” с продължителност 204 часа. 2007г. в ВУ”Св.Св.Кирил и Методий” придобива Бакалавърска степен „Социални дейности”-социален работник.През 2009г. в МУ Пловдив придобева Магистърска степен „Управление на здравните грижи”. От 1998г. до 2007г. работи в МБАЛ –Хасково,като мед.сестра в хирургично отделение.От 2000г. до 2010г. в същото болнично заведение,но в Спешно отделение.От 2010г. до м.Юни 2011г. работи в МБАЛ „Св.Пантелеймон” Пловдив като мед.сестра първоначално във Вътрешно отделение,а в последствие във Функционално отделение. От м.Юни 2011г. работи в „СБПФЗАЛ Д.П.Кудоглу” Пловдив,като старша мед.сестра на Приемно Консултативни Кабинети до м.Декември 2011г.,когато започва работа в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир. к-ка,където работи и до момента като мед.сестра в стационар.
М.с.Цвета Димитрова Йовчева-завършила ПМИ гр.Пловдив през 1993г., след което през 2004г.придобива степен на образование „Специалист”. Работила е в УМБАЛ”Свети Георги” в Първа хир.к-ка като операционна сестра от 1993г.до 2007г. .От 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка на длъжност операционна мед.сестра.
М.с.Дарина Георгиева Петкова-Хунджева-завършила ПМИ гр.Пловдив през 1981г.като мед.сестра общ профил, след което през 2000г. завършва колеж със степен на образование „Специалист”.От 1981г. до 1986г. е работила във Военна болница-Пловдив като анестезиологична и реанимационна сестра в ОАРИЛ.От 1987г. до 2008г.работи в УМБАЛ”Свети Георги” в УНГ к-ка като операционна сестра .От 2008г. и до момента работи в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка на длъжност операционна мед.сестра.
Технически изпълнител, Елка Севдалинова Димитрова-Кадим- завършила висше образование - ВИХВП 1990г. машинен инженер със специалност Топлинна и масообменна техника.През 1996г.придобива полувисше образование в Полувисш медицински институт-Пловдив,като медицинска сестра общ профил. Провела е курсове по английски език,холандси език и компютърна грамотност. От 1996г. до 1997г.работи в Четвърта поликлиника като мед.сестра в манипулационна. След пребиваване в чужбина през 2006г.започва работа в Трета хирургична клиника на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД гр.Пловдив,като технически изпълнител. От 2008г. започва работа като технически изпълнител в Отделение по еднодневна и миниинвозивна хирургия към Втора хир.к-ка,където работи и до момента.

САНИТАРИ
Радка Матева Чернева – операционна санитарка
Асен Шаламов Хъшов - операционна санитарка
Айтен Салиф Кьосе – санитарка в стационара
Пенка Борисова Малинова - санитарка в стационара
Мариана Петкова Петрова - санитарка в стационара
Иванка Златанова Семковска - санитарка в стационара
Ваня Вълева Маташева - санитарка в стационара
Таня Георгиева Милева - санитарка в стационара

4.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА
Лапароскопска апаратура, Olympus
Торакоскопска апаратура, Olympus
Ултразвуков скалпел , Хармоник
Ултразвуков проктоскоп, Hal Dopler
Електронож за термоаблация, Cool Tip
Рентгенов апарат С рамо, Italray
Видеодуоденоскоп, Pentax

5. ТЕЛЕФОНИ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ КЪМ ВТОРА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА
1.Нач. Отделение - Проф.Д-р А. Учиков,дмн - 602 895 ;602 963;
2.Старши мед. специалист - 602 897;
3.Технически изпълнител - 602 897; 602 736;
4.Лекарски кабинет - 602 898;
5.Предоперативен сектор - 602 896;
6.Следоперативен сектор - 602 860;
7.Операционна зала - 602 728;
8.Амбулатория - вътр.551;

МОБИЛНИ СЛУЖЕБНИ ТЕЛЕФОНИ :
Ст.мед. специалист : 0882555899
Деж. Лекар: 0882270726
ЦЕНТРАЛА : 26 41 70

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
Информация за пациента
Тук ще намерите описания на заболявания и начините за тяхното лечение при нас. Заболявания на гръдна стена и вътрегръдни органи
*_ __-доброкачествени и злокачествени образувания на гръдна стена
*_ __-рак на белия дроб
*_ __-доброкачествени образувания на бял дроб
*_ __-ехинококоза на белия дроб (кучешка тения)
*_ __-остри и хронични плеврални изливи
*_ __доброкачествени и злокачествени образувания на медиастинума
*_ __ заболявания на Тимуса
Заболявания на хранопровода
*_ __-доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода
Заболявания на стомаха
* _ __- рак на стомаха
* _ __- гастро-интестинални стромални тумори (ГИСТ)
* _ __- доброкачествени заболявания на стомаха
* _ __- Язва на стомаха и дванадесетопръстника
* _ __- Пилорна стеноза
* _ __- Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ)
Заболявания на тънките черва
* _ __- Тумори на тънките черва
* _ __- Мекелови дивертикули
* _ __- Ендокринни тумори
Заболявания на дебелото черво
* _ __- Рак на дебелото черво
* _ __- Доброкачествена фамилна полипоза
* _ __- Вилозни тумори, аденоми
* _ __- Хроничен улцерозен колит
* _ __- Дивертикулоза на дебелото черво
Заболявания на ректума
* _ __- рак на ректума
* _ __- рак на аналния канал
* _ __- Хемороидална болест
* _ __- Перинеални абсцеси
* _ __- Перианални и перинеални фистули
Заболявания на черния дроб
* _ __- хепатоцелуларен карцином
* _ __- карцином на жлъчните пътища
* _ __- доброкачествени образувания на черния дроб
* _ __- Ехинококоза на черния дроб (кучешка тения)
* _ __- Портална хипертония
Заболявания на жлъчния мехур
* _ __- жлъчно-каменна болест
* _ __- остър холецистит
Заболявания на панкреаса
* _ __- рак на панкреаса
* _ __- остър панкреатит
* _ __- хроничен панкреатит
* _ __- кисти и псевдокисти на панкреаса
* _ __- Рак на папила Фатери
Заболявания на слезката
Хернии на предна коремна стена
* _ __- ингвинални хернии
* _ __- инцизионални хернии
Диафрагмални хернии
Остър апендицит
Илеус
Перитонит
Мезентериална тромбоза
Заболявания на Щитовидната жлеза
* _ __- Рак на щитовидната жлеза
* _ __- Полинодозна струма
* _ __- Аденом на щитовидната жлеза
* _ __- Базедопва болест
Заболявания на надбъбречната жлеза
Заболявания на млечната жлеза:
* _ __- Рак на млечната жлеза
* _ __- Фиброаденом на млечната жлеза
* _ __- Фиброкистична мастопатия
* _ __- Интрадуктален папилом
Заболявания на паратиреоидните жлези

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

...

Общи данни

Клиниката по Клинична токсикология е акредитирана за срок от 5 години с трето ниво на компетентност.
В клиниката са спазени изискванията на Стандарта по Клинична Токсикология.
Разположена е в блок №8 , База 1, бул. “В. Априлов” №15а (срещу Ректората на МУ) Клиниката има 12 легла и се състои от
функционален сектор за интензивно токсикологично лечение с 6 интензивно-реанимационни легла и Терапевтичен токсо-алергологичен функционален сектор с 6 легла.
Предмет на дейност са:

- Диагностика и лечение на остри на заболявания от въздействие на отрови - лекарства, токсични газове, пестициди, органични разтворители, тежки метали, наркотици, биологични токсини (от инсекти, змии и растения), алкохол, битови препарати
- Диагностика и лечение на тежки токсо- алергични състояния (ангиоедем, орален алергичен синдром, бронхоспазъм- астма, шок, генерализирана гигантска уртикария и съчетанията по между им).
- Детоксикация
- Съдебно-токсикологична експертиза за целите на досъдебното и съдебно производство
Лечението е чрез високо специализирана токсикологична и реанимационна дейност,
включително и чрез апаратна дихателна вентилация и се извършва от състава на клиниката.
Работи се по клиничните пътеки №№ 129, 291, 292, 293, 294, 295 и 296.
През консултативния кабинет на клиниката средногодишно преминават над 1200 болни с остри отравяния и токсо-алергични реакции.
В стационара се лекуват над 650 болни годишно.
Има възможност да се извършва и специализирана детоксикация срещу заплащане според ценоразписа на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД
В Клиниката се обучават съвместно с МУ- Пловдив:

- Студенти по медицина и фармация,
- Бакалаври по здравни грижи,
- Специализанти по клинична токсикология,
- Специализанти по вътрешни болести
- Специализанти по обща медицина
- Докторанти
- Фармацевти
Специалистите в клиниката са Републикански консултанти към Центъра за спешна помощ и експерти за целите на досъдебното и съдебно производство.

Ръководител :
доц. д-р Я.Илиев, дм \088802110405, 0882555808
032/602-403 лекари,
032/602-203 - сестри,
032/602-244 - ръководител (тел/факс)
Кадрови състав:
Ръководител:
доц. д-р Янко Тодоров Илиев, дм
Образование и професионална квалификация:
1968-1973 Гимназиално обучение, гимназия с преподаване на английски език, Пловдив
1974-1975 Редовна военна служба
1976-1981 Обучение във Висш медицински институт - Пловдив
1981 Лекар –магистър (диплом)
1989 Научен сътрудник ІІІ ст., Клиника ПЗ, ВМИ, Пловдив
1990 Специалност по вътрешни болести (диплом)
1991 Научен сътрудник –ІІ ст. Клиника по професионални заболявания, ВМИ, Пловдив
1992 Специалност по токсикология (диплом)
1993 Научен сътрудник І ст. Клиника по професионални заболявания, ВМИ, Пловдив
1994 Главен асистент, Клиника по професионални заболявания, ВМИ, Пловдив
2000 Дисертация, образователна и научна степен “доктор” (диплом)
2004 Доцент по токсикология
2007 Специалност по клинична токсикология (диплом)
2010 Здравен мениджмънт – магистратура (диплом)
Допълнителна квалификация
1989
1. Индивидуално обучение по интензивна терапия и дихателна реанимация –
КАРИТ , ВМИ, Пловдив (удостоверение)
2. Индивидуално обучение “Диагностика и лечение на острите отравяния” (удостоверение)
1994
Курс по Спешна кардиологична помощ (програма за партньорство в здравеопазването между Институт за международно здраве
на Мичигански щатски университет, болница “Спероу”, Лансинг, Мичиган и Институтска болница “св. Екатерина, София, България (сертификат )
1998
Абдоминална ехография – катедра по Рентгенология и Радиология, ВМИ, Пловдив (сертификат)
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз,
- Първа частна лекарска асоциация,
- Дружество на интернистите,
- Асоциация на клиничните токсиколози в България
Участие в проекти:
- 2 изследователски проекта (лекарство изпитване)- Биполарно разстройство, ІІІ ф. 2005, Шизофрения , ІІІ ф. 2006 г.
Професионален маршрут
- 1981 – 1984 Районна болница, гр. Димитровград, интернист
- 1984 – 1985 Дирекция народно здраве и социални грижи, гр. Хасково, специалист
- 1986 – 1988 ВМИ - Пловдив, Клиника по Професионални заболявания, профпатолог-интернист
- 1989 – 2004 Медицински факултет, МУ - Пловдив, Клиника по Професионални заболявания и Токсикология, интензивен токсикологичен сектор, токсиколог, старши ординатор –главен асистент
- 2005 - 2006 Началник отделение по токсикология и интензивно лечение, УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД , доцент в МУ- секция токсикология
- 2011 - Началник Клиника по Клинична токсикология, УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД , доцент в МУ- Фармацевтичен факултет, Катедра по фармакология и лекарствена токсикология
Научна продукция - Над 60 научни статии и съобщения в областта на токсикологията и вътрешните болести (1990-2014)
- Автор и редактор на 5 учебни помагала за студенти по медицина (2010-2014 г.)
- Съавтор в 2 учебни пособия за педиатри и ОПЛ (2010-2012 г.)
- Рецензент на 2 проекта (2009-2011)
- Рецензент на статии за научни списания
Учебно-преподавателска дейност
- Лектор по токсикология за студенти по медицина на български и на английски език
- Лектор по токсикология за бакалаври по здравни грижи
- Лектор по лекарствена токсикология за бакалаври помощник фармацевти
- Лектор по токсикология за бакалаври по биология в ПУ
- Ръководител на 4 специализанти по клинична токсикология (2008-2012)
- Ръководител на специализант по токсикология (2013)
- Ръководител на докторант
- Консултант на докторант
- Участник в държавни изпитни комисии по вътрешни болести и токсикология
Други
- Републикански консултант по токсикология към ЦСМП
- Вещо лице в областта на вътрешни болести и токсикология за до съдебното и съдебно производство – район Пловдив
- Частно практикуващ специалист-консултант

Д-р Саша Александрова Кръстева / Запрянова/

Образование и професионална квалификация
1974 - Лекар –магистър (диплома)
1974 - Асистент по анестезиология и реанимация -КАРИТ
1978 - Специалност по анестезиология и реанимация (диплома)
1993 – Специалност по токсикология (диплома)
Допълнителна квалификация
- 1984 - Курс по " Спешна помощ в медицината" и лектор в същия курс през 2010 г.
- 1994 Курс по Спешна кардиологична помощ (програма за партньорство в здравеопазването между Институт за международно здраве на Мичигански щатски университет, болница “Спероу”, Лансинг, Мичиган и Институтска болница “св. Екатерина, София, България (сертификат )
- 2006 - Курс за повишаване на педагогическата квалификация на преподавателския състав
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз
Професионален маршрут
- 1974– 1980 - Медицински факултет, Пловдив, КАРИТ –главен асистент, анестезиолог –реаниматор
- 1980 -1981 в анестезиолог-реаниматор в Алжир
- 1982-1989 - Медицински факултет, Пловдив, КАРИТ –главен асистент, анестезиолог –реаниматор
- 1989 - анестезиолог реаниматор и токсиколог в ОТИЛ и Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ. “Св. Георги” ЕАД, Пловдив
Научна продукция
- Статии и съобщения в областта на токсикологията и вътрешните болести (1980-2011)
- Съавтор в 2 учебни пособия за студенти по медицина (2010-2012 г.)
Учебно-преподавателска дейност
- Асистент по токсикология за студенти по медицина на български език.
- Административен главен асистент от 1989 г.
Други
- Републикански консултант по токсикология към ЦСМП
- Вещо лице в областта токсикологията за до съдебното и съдебно производство – район Пловдив
- Асоциация на клиничните токсиколози в България

Д-р Мария Георгиева Пранчева / Кумчева /
Образование и професионална квалификация
1974 - Лекар –магистър (диплома)
1974 - Асистент по анестезиология и реанимация -КАРИТ
1979 - Специалност по анестезиология и реанимация (диплома)
1993 – Специалност по токсикология (диплома)
Допълнителна квалификация
- 1984 - Курс по " Спешна помощ в медицината" и лектор в същия курс през 2010 г.
- 1994 Курс по Спешна кардиологична помощ (програма за партньорство в здравеопазването между Институт за международно здраве на Мичигански щатски университет, болница “Спероу”, Лансинг, Мичиган и Институтска болница “св. Екатерина, София, България (сертификат )
- 1996 - проект по програма "Еразмус" и специализация в Париж, Франция през 1996г.
- 2006 - Курс за повишаване на педагогическата квалификация на преподавателския състав
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз
- Асоциация на клиничните токсиколози в България
Професионален маршрут
- 1974– 1988 - Медицински факултет, Пловдив, КАРИТ –главен асистент, анестезиолог –реаниматор
- 1989 - анестезиолог реаниматор и токсиколог в ОТИЛ и Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ. “Св. Георги” ЕАД, Пловдив
Научна продукция
- Статии и съобщения в областта на токсикологията и вътрешните болести (1980-2011)
- Съавтор в 2 учебни пособия за студенти по медицина (2010-2012 г.)
Учебно-преподавателска дейност
- Асистент по токсикология за студенти по медицина на български език.
- Главен асистент, отговорник по учебната дейност от 1989 г.
Други
- Републикански консултант по токсикология към ЦСМП
- Вещо лице в областта на токсикология за до съдебното и съдебно производство – район Пловдив

Д-р Стоилка Георгиева Туфкова, дм
Образование и професионална квалификация
2000 - Лекар –магистър (диплома)
2002 -2005 Докторантура по клинична токсикология (диплома)
2006 – Специалност по клинична токсикология (диплома)
Допълнителна квалификация
2003 Курс по абдоминална ехография (сертификат)
2004 Курс за овладяване на западен език (сертификат)
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз
- Асоциация на клиничните токсиколози в България
Професионален маршрут
- 2001– 2002 – Младши лекар
- 2006 - клиничен токсиколог в Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ” Св. Георги” ЕАД Пловдив
Научна продукция - Статии и съобщения в областта на токсикологията и вътрешните болести (2002-2012)
- Съавтор в 2 учебни пособия за студенти по медицина (2010-2012 г.)
Други
- Републикански консултант по токсикология към ЦСМП

Д-р Веселина Веселинова Низамова
Образование и професионална квалификация
2003 - Лекар –магистър (диплома)
2009 – Специалност по вътрешни болести (диплома)
Допълнителна квалификация
2009 Курс по абдоминална ехография (сертификат)
2013 Специализира клинична токсикология
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз
Професионален маршрут
- 2004 – 2005 – лекар в ЦСМП -Пловдив
- 2006 - интернист в ОТИЛ и Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ” Св. Георги” ЕАД Пловдив

Д-р Мария Димитрова Мурджева –Манолова
Образование и професионална квалификация
- 1996- Лекар –магистър (диплома)
- 2005-2007 – лекар ЦСМП- Пловдив
- 2008 -2012 Специализант по клинична токсикология
- 2012- лекар в ККТ,
- 2013 – Специалист по клинична токсикология
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз

Д-р Станка Маринова Николова
Образование и професионална квалификация
- 2011 - Лекар –магистър (диплома)
- 2011- 2012 – лекар ЦСМП- Пловдив
- 2012- Специализант по клинична токсикология към Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ “ Св. Георги” ЕАД
Членство в научни организации:
- Български лекарски съюз

Медицински специалисти:
Румяна Красимирова Недева – старши мед.специалист
Образование:
- 2000г - ВМИ-Пловдив-. ОКС-“Бакалавър” Специалност “Здравни грижи”
- 1998г - Медицински колеж Хасково. Висше образование на ОКС, Специалист
Професионално развитие:
- 2000-2011г. Акушеро-гинекологична клиника УМБАЛ”Св.Георги”гр.Пловдив акушерка
- 2012 Клиника по клинична токсикология, УМБАЛ “Св. Георги”гр. Пловдив, Старши мед.специалист.
Манолка Костадинова Ямалиева
Образование:

- 1973 Медицински колеж , средно специално, мед. сестра
- 1995 Медицински колеж, полувисше, мед. сестра.
Професионално развитие
- 1973-1974 Детска ясла гр. Пловдив. мед. сестра
- 1975 -1976 УМБАЛ “Св. Георги”. УНГ мед. сестра
- 1976 -1977 УМБАЛ “Св. Георги”. Проф. к-ка, мед. сестра
- 1977 -1979 УМБАЛ “Св. Георги”.Кардиология, мед. сестра
- 1979 -1989 УМБАЛ “Св. Георги”. КАРИТ , мед. сестра
- 1989г - УМБАЛ “Св. Георги”. Клиника по клинична токсикология, ст. мед. сестра.
Елена Петкова Вълева
Образование

- МК Пловдив 1997г. мед. сестра, полувисше
Професионално развитие
- 1997 -1999 МБАЛ Пловдив, клиника по урология, мед. сестра.
- 1999 -2006 МБАЛ Св. Пантелеймон”, неврологично отделение, мед. сестра.
- УМБАЛ “Св. Георги”, Клиника по клинична токсикология, мед. сестра
Мерием Хрюстем Халил
Образование
- 1987 г. ИПЗКССО-Хасково.м.с.детски профил ,Средно спец.образование
- 1995 г.МИ Пловдив, мед.сестра –детски проф.полувисше
Професионално развитие
- 1988 -1989 г -Детска ясла №30 гр. Пловдив, мед. сестра.
- 1991 - УМБАЛ “Св. Георги”гр.Пловдив, клиника по клинична токсикология, мед. сестра
Катерина Тотева Тотева
Образование

1990 г - ПМИ гр. Стара Загора, мед. фелдшер
Професионално развитие
- 1991 - 1995 ФЗП с. Чехларе-обл. Пловдив, фелдшер
- 1995 - 2000 ФСМП общ.Опан, гр. Стара Загора, фелдшер
- 2003 - УМБАЛ“Св. Георги”гр. Пловдив. клиника по клинична токсикология, мед. сестра
Виолета Иванова Митева
Образование

- 1977 - Медицински колеж, средно-специално , мед. сестра общ профил
- 1996 - Медицински колеж - Пловдив. Полувисше, мед. сестра.
Професионално развитие
- 1977 - 1978 Болница Бр. Шукеров” гр. Смолян, вътрешно отделение, мед. сестра
- 1979 - 1992 МБАЛ гр.Пловдив – детско отделение, унг отделение, неврологичен кабинет, гастроентерологичен кабинет
- 1993 -1995г. Централна болница в гр.Завия,Либия, мед. сестра
- 1997 -2003г. МБАЛ “Пловдив”. Отделение по хемодиализа , ст. м. сестра
- 2004 - 2007 “Нърсингхом” Англия, senior nursing care, м.с.
- 2008 -УМБАЛ“Св. Георги”гр. Пловдив Клиника по клинична токсикология, мед. сестра
Елена Мирчева Ангелова
Образование

- 1973 г Мед. Колеж Пловдив. средно спец. Медицинска сестра.
- 1995 г Мед. Колеж- Пловдив.полувисше, Медицинска сестра.
Професионално развитие
- 1974-1991, УМБАЛ“Св. Георги”гр.Пловдив, КАРИТ, Мед. сестра.
- 1991г. УМБАЛ “Св. Георги”гр. Пловдив, Клиника по клинична токсикология, мед. сестра.
Санитари
- Радка Гечкова
- Славка Зорилова
- Росица Гарабитова
- Невена Малинова
- Надежда Георгиева
- Кремена Зорилова / Божидар Бойчев
....
Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА


ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Отделението по Образна диагностика е разположено и в двете бази на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – Пловдив: • БАЗА 1 /Tерапевтични клиники/, бул. ”Васил Априлов” 15А – централно звено, звено на територията на Клиника по Педиатрия, мобилна образна диагностика на место по клиниките. • БАЗА 2 /Хирургични клиники/, бул. „Пещерско шосе“ 66 – централно звено разположено на 1 ет. от Западната част на Хирургичния блок, звена на територията на урологична клиника, ортопедия и травматология, оперативен сектор и мобилна образна диагностика на место по клиниките. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: Отделението по Образна Диагностика /ООД/ е структурна единица в рамките на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, чиято цел е осъществяване на спешна и планова висококачествена диагностично-терапевтична, учебно-преподавателска и научна дейност. Предметът на дейност на Отделението е осъществяване на диагностична и диагностично-лечебна дейност в стационара на болницата, обслужвайки, както лежащо болни пациенти от всички звена на Университетската болница, така и пациенти от други здравни заведения, на базата на сключени договори, и амбулаторни пациенти. В Отделението се извършват следните видове изследвания от образната диагностика: 1. Конвенционална образна диагностика на: • Костна система; • Дихателна система; • Стомашно-чревна система; • Сърдечно-съдова система; • Пикочно-полова система; • Централна нервна система. 2. Ултразвукова Диагностика с интервенционална диагностика и терапия. 3. Мамография. 4. Компютърна Томография - конвенционална и интервенционална диагностика и терапия. 5. Магнитно Резонансна Томография на всички органи и системи . В колаборация с други структурни звена на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД се осъществяват дилатации и емболизации на кръвоносни съдове. ОБОРУДВАНЕ: През 2014 година Отделението е оборудвано с най-съвременна апаратура, доставена по Оперативна Програма „Регионално Развитие“: дигитален скопично-графичен апарат, дигитален мамограф, ултразвуков апарат с възможност за контраст-усилена ехография, 64 срезов Компютърен Томограф, Магнитно-резонансен Томограф с напрегнатост на магнитното поле 1, 5 Тесла. Магнитно- резонансен томограф Signa HDxt - апаратът се отличава с висока разделителна способност, анатомично оптимизирана диагностична визуализация и повишена контрастност на изображението. Апаратът е оборудван с бобини с висока плътност за изследване на всички части от тялото: главов и гръбначен мозък, мускулно-скелетна и сърдечно-съдова система, органите в корема и таза,бобина за изследване на млечните жлези. Апаратът е снабден още с инжектор за работа в магнитна среда, с какъвто разполагат малко от магнитно- резонансните томографи в страната. Системата за видеонаблюдение в процедурното помещение подобрява удобството и комфорта на пациента при прегледа. Магнитно Резонансната Томография /МРТ/ е неинвазивен диагностичен образен метод, който използва комбинация от високо магнитно поле и радио вълни, с които се създават детайлни изображения на вътрешните органи. За разлика от рентгеновите лъчи, при MRТ не се използва йонизираща радиация, поради което се счита за безвреден метод и дава възможност за масовата му рутинна употреба. Възможността за обемно изобразяване и визуализиране на органите от всички страни в 3D изображения помага за подобряване на диагностичния потенциал и възможността за откриване на патология. МРТ техниките, като МР спектроскопия, функционална МР и МР ангиография допълнително засилват клиничната значимост на този метод. Контрастните агенти, използвани при МРТ методиката, подпомагат по-доброто охарактеризиране на различни патологични изменения. Като цяло МРТ няма вредно влияние върху човешкото тяло, избягвайки опасните радиоактивни материали. Мощното магнитно поле, което се генерира, налага някои ограничения при работа. Преди да влезе в околната среда на МРТ система, пациентът трябва да премахне всички метални предмети, включително слухови апарати, протези, ключове, мобилен телефон, очила, щифтове, шноли за коса, бижута, пиърсинг, часовници, безопасни игли, кламери, щипка за пари, банкови карти, други магнитни карти, монети, писалки, джобно ножче, ножички, инструменти, дрехи с метални крепежни елементи и дрехи с метални нишки. Абсолютни противопоказания за осъществяване на изследването са: • Сърдечен пейс-мейкър; • Протезирана сърдечна клапа; • Хирургическа скоба; • Метален имплант или протеза, с изключение на тези от благородни метали /платина, злато, титан/; • Холтер с прекъснат дистанционен ЕКГ запис; • Метални чужди тела в окото и други части на тялото; • Бременност в първите три месеца. МРТ се използва за диагностика на туморните процеси, тяхната локализация и размери, появата на метастази в други органи, стадиране на процеса, определяне на поведението при всеки конкретен болен и повлияването му от проведената терапия. Поради липсата на лъчево натоварване и добра визуализация на структурите без апликация на контраст, същият е много подходящ за пациенти с доказана алергия към рентгенконтрастни вещества, съдържащи йод и онко-хематологичните пациенти, които подлежат на периодично проследяване с образни методи. МРТ например е най-информативният метод при планиране на свързаните с висок риск оперативни интервенции при пациенти с тумори на хипофизната жлеза, главния и гръбначния мозък. МРТ с триизмерните реконструкции на образите позволява много точно да се определят границите на тумора и неговото разпространение в съседните структури, да се визуализират кръвоносните съдове, които не бива да се нараняват по време на операцията и така да се избегне кръвозагубата. При пациенти, които провеждат химиотерапия, чрез МРТ е възможно да се установи ефекта от лечението, както и в някои случаи да се определи момента, в който туморът е намалял по размери и вече е възможно извършването на оперативна интервенция. Някои случаи, в които МРТ е метод на избор в онкологичната практика: 1. МРТ на млечните жлези: • Диагностициране на карцином на млечната жлеза при пациенти с клинично висок риск, при които не се установяват изменения чрез мамография и ехография; • Предоперативно при пациентки с инвазивен лобуларен карцином; • Предоперативно при жени на възраст под 40 години с мултицентричен карцином на млечната жлеза; • При пациентки с руптура на силиконови импланти и необходимост от изключване на туморен процес в паренхима на жлезата. 2. МРТ на тяло: • Диагностициране, стадиране и проследяване на тумори на дебелото черво, простата, шийка и тяло на матката; • Установяване, стадиране и проследяване на мекотъканни малигнени тумори. Мамографски апарат MAMMOMAT Inspiration - за дигитални, нискодозови образни изследвания на млечните жлези. Една от всеки десет жени ще бъде диагностицирана с рак на гърдата през живота си . За щастие скринингът спасява живота на безброй хора всяка година. Но особено за здрави жени, ниската доза е от най-голямо значение. В същото време, качество на изображението е ключов фактор за откриване на най-малкия детайл . Мамографски апарат MAMMOMAT Inspiration на фирмата Siemens комбинира тези две възможности. Апаратът е с привлекателен дизайн, лесен и бърз за работа, създадена е система за комфорт и удобство за пациента при компресията на млечните жлези. Параметрите на експозицията за всяка отделна гърдата са оптимизирани според нейния размер и структура. Контролът на експонацията е автоматичен. При пациентки със силиконови импланти се използва софтуерно приложение за автоматично изчисляване на техническите параметри, така че да се получи качествено изображение на паренхима на жлезата при ниско лъчево натоварване. Необходимо е пациентките да имат информация за напречния размер на импланта. Благодарение на уникални технологии получените образи са с безкомпромисно качество и висока разделителна способност при 30 % по-ниско лъчево натоварване. Образите се разглеждат на интегриран интегриран LED панел с най-добра резолюция на изображението и се представят на пациентите на CD. 64 слайсов компютърен томограф Somatom Definition - единствен по рода си в Южна България. Отличава се с подобрени: скорост, ефективност на работния процес, както и диагностична информация. Позволява бързо, нискодозово изследване на цяло тяло като се избягват артефактите от дишане и движение, особено важно при пациенти в тежко състояние. Така се гарантира точно и надеждно качество на изображението при ограничаване на лъчевото натоварване на тези болни, чието проследяване изисква периодични рентгенови диагностични процедури. Чрез правилно подбрани протоколи на изследване и след венозно приложение на контрастна материя се получава много добро триизмерно представяне на тумора, неговото кръвоснабдяване, отношение към околните структури, автоматично се определят размери и обем. Софтуерно приложение позволява автоматизирани измервания и сравнения на количествено подозрителни лезии, което осигурява солидна основа за по-нататъшни медицински действия. Особено когато става въпрос за оценка развитието на тумора и терапевтичния отговор. Предлага се революционно нов начин за изобразяване на ребра и гръбначен стълб за визуализация, точна локализация и проследяване на костни метастази. Съществува възможност за виртуално ендоскопско изследване на дебелото черво. Лигавицата на дебелото черво може да се представи мултипланарно и така да се установят и визуализират полипи, скрити между лигавичните гънки, останали невидими при конвенционална колоноскопия. Получава се информация за болестния процес и степента на ангажиране на стената. Едновременно с това се установяват и промени в други близки и отдалечени органи, например промени в черния дроб и ретроперитонеалните лимфни вериги. Програмата за точно представяне на сегментите на белите дробове и дихателните пътища е с възможност за измервания, представени в графики и таблици, както и за изобразяване на засегнатите от патологичен процес области със специфичен цветен код. Тази информация може успешно да се използва от хирурзите за преценка на белодробната функция и прогноза при пациенти с предстояща белодробна операция по повод туморен процес. Предстои въвеждане на система за дигитализиране и архивиране на образите /PACS/, с възможност за телерадиология. Отделението отговаря на Трето ниво на компетентност според изискванията на Медицински Стандарт „Образна Диагностика”. ЕКИП: 1. Д-р Анна Радкова Петрова – Началник отделение Медицински Университет Специалности: Магистър „Здравен мениджмънт“. Придобити клинични специалности: Рентгенология. Член на: БАР, ESR. 2. Доц. Д-р Атанас Димитров Хилендаров, дм Медицински Университет Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Доцент”. Придобити клинични специалности: Рентгенология. Член на: БАР, ESR, БАУМ. 3. Доц. Д-р Николета Иванова Трайкова, дм Медицински Университет Специалности: Доктор по медицина, Магистър „Здравен мениджмънт“. Придобити клинични специалности: Образна Диагностика. Член на: БАР,СУБ, ISMRM, ESR, ESNR. Факултетен Съвет към Факултет по Обществено Здраве при МУ Пловдив, Ректорски Съвет при МУ Пловдив, Академичен съвет при МУ Пловдив, Колежански Съвет при МК Пловдив , Съвет за Международно Сътрудничество при МУ Пловдив, Комисия за провеждане на Държавни изпити за Специалност „Рентгенов лаборант”, Централна Университетска Комисия за подготвяне и организиране на кандидатстудентската кампания на МУ Пловдив. 4. Доц. Д-р Владимир Николов Сираков, дм Медицински Университет Специалности: Доктор по медицина. Придобити клинични специалности: Рентгенология. Член на: БАР, ESR, Академичен съвет при МУ-Пловдив, председател на КПЕ на БЛС. 5. Д-р Венцислав Аврамов Червенков Медицински Университет Придобити клинични специалности: Рентгенология. Член на: БАР, ESR. 6. Д-р Райна Николова Дичева Медицински Университет Придобити клинични специалности: Рентгенология. Член на: БАР. 7. Д-р Ели Симеонова Симова – Данева Медицински Университет Придобити клинични специалности: Рентгенология. Член на: БАР, ESR, БАУМ. 8. Д-р Даниела Светославова Манолова Медицински Университет Придобити клинични специалности: Образна Диагностика. Член на: БАР, ESR, БАУМ. 9. Д-р Красимир Атанасов Калинов Медицински Университет Придобити клинични специалности: Рентгенология. Член на: БАР, ESR. 10. Д-р Александър Дичев Дичев Медицински Университет Придобити клинични специалности: Рентгенология. Член на: БАР, ESR. 11. Д-р Николай Владимиров Сираков, дм Медицински Университет Специалности: Доктор по медицина. Придобити клинични специалности: Образна Диагностика. Член на: БАР, ESR. 12. Д-р Атанас Николов Тодоров Медицински Университет Придобити клинични специалности: Образна Диагностика. Член на: БАР, ESR. 13. Д-р Любка Устичкова Медицински Университет Придобити клинични специалности: Образна Диагностика. Член на: БАР, ESR. 14. Д-р Димитрис Псомас Медицински Университет Придобити клинични специалности: Образна Диагностика. Член на: БАР, ESR. 15. Д-р Мариана Карамитева Медицински Университет Придобити клинични специалности: Образна Диагностика. Член на: БАР, ESR. 16. Д-р Георги Божилов Петков Медицински Университет Придобити клинични специалности: Образна Диагностика. Член на: БАР. 17. Инженер Георги Иванов Добрев Специалности: Бакалавър "Автоматика", Магистър "Компютърни системи и технологии" 18. Физик Вера Николаева Гледачева Специалности: Бакалавър "Инженерна физика" 19. Старши ренгенов лаборант Светлана Борисова Георгиева – БАЗА 2 Специалности: Бакалавър „Рентгенов лаборант“, Бакалавър „Здравни грижи”, Магистър „Публична Администрация”, 20. Старши ренгенов лаборант Гергана Христова Димова – БАЗА 1 Специалности: Бакалавър „Рентгенов лаборант“, Бакалавър „Здравни грижи”4, Магистър „Консултативна психология“. КОНТАКТИ: Регистратура БАЗА 1 - 032 602 414 Регистратура БАЗА 2 - 032 602 724 ГАЛЕРИЯ: Начало