структура » СТАЦИОНАРЕН БЛОК

КЛИНИКА ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

Отделение ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ ЗА ДЕЦА

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ И ГЕНЕТИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИТЕ НА ОБМЯНАТА

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ХИГИЕННО-ЕПИДЕМОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

ХИГИЕННО-ЕПИДЕМОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (КАИЛ)

КЛИНИКА ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ


КЛИНИКА ПО УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

ИСТОРИЯ:
За своето съществуване от 1945 година Клиника по ушно-носно гърлени болести се е утвърдила, като най-високо квалифицираното оториноларингологично заведение в Южна България, в която специализират ежегодно голям брой лекари. Тя е база за обучение по заболявания на ушите, носа и гърлото, за студенти по медицина и стоматология от Медицински Университет - Пловдив.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката е базирана на 6-ти етаж, западно в Хирургичен блок на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив, с адрес бул. „Пещерско шосе“: №66. В клиниката се спазват хигиенните изисквания за осъществяване на дейността. Със заповед на Изпълнителния директор, броят на болничните легла е определен на 40, разположени в 18 стаи. Болничните стаи са с по 2 или 3 легла, със самостоятелни санитарни възли. Клиниката има 1 амбулаторен-приемен кабинет в База І, аудиометричен и отоневрологичен кабинет. Клиниката разполага с 2 операционни зали, разположени в самостоятелно обособен Операционен блок на етажа на клиниката. Клиниката разполага с две манипулационни, две превързочни, стаи за дежурните лекари, сестри и санитари, складове за чисто и мръсно бельо, и други помощни помещения. В административния сектор са кабинетите на лекарския състав техническия секретар, учебна зала за студенти и специализанти, рапортна зала.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Дейността в Клиниката по ушно-носно-гърлени болести се осъществява при спазване на Медицински стандарт утвърден с НАРЕДБА № 35 от 08 юли 2009 г., който включва:

1. Диагностика и прогностика, консервативно и хирургично лечение на Ушно-носно-гърлените заболявания, рехабилитация на слуха и говора за всеки пациент със заболяване от областта на ушно-носно-гърлените болести;
2. Изследване и определяне на функцията на слуховия и вестибуларния анализатор:
• Слухопротезиране – специфична дейност за специалността;
• Медицинска експертиза;
• Експертиза на работоспособността;
• Съдебно-медицинска експертиза.
3. Консултативна и методична помощ:
• Пряко или по документи консултиране на клинични случаи по искане на лекуващ лекар (екип) или консултации на пациент с ушно-носно-гърлено заболяване в друга клиника или отделение; подпомагане организацията на плановите и спешните медицински дейности.
• Реконструктивна и функционална хирургия "ушно-носно-гърлени болести".
4. Дейности в областта на общественото здравеопазване:
Научно-преподавателска дейност в областта на ушно-носно-гърлените болести; Професионална квалификация по ушно-носно-гърлени болести и нива на оказваната медицинска помощ:
• Лечебна дейност на пациенти с ушно-носно-гърлени заболявания се оказва от лекари със следната професионална квалификация: лекар, специализиращ "Ушно-носно-гърлени болести"; лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести"; лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" с допълнителна квалификация;
• Лекарите специализиращи в клиниката по "Ушно-носно-гърлени болести", извършват дейност по ушно-носно-гърлени болести (диагностично-лечебни процедури) под професионалното ръководство на лекар с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" в съответствие с нормативните изисквания и програма за обучение;
• Лекарите с призната специалност по "Ушно-носно-гърлени болести" с допълнителна квалификация – извършват дейности по ушно-носно-гърлени болести (диагностично-лечебни процедури), самостоятелно, с висока степен на професионална компетентност.
Следдипломната квалификация и продължаващо обучение се осъществяват по ред, определен с нормативна уредба.
Водещи научни направления в катедрата по УНГ болести:
I. Онкология:
1. Оперативно лечение при пациенти с карциноми на ларинкса и хипофаринкса. Нови оперативни методики за функционална хирургия на ларинкса;
2. Оперативно лечение при пациенти с тумори на слюнчени жлези, нос и околоносни кухини, щитовидна жлеза и др. тумори на главата и шията;
3. Хирургично лечение на злокачествените образувания на езика и устната кухина.
II. Отология:
1. Оперативно и консервативно лечение при остри и хронични заболявания на външното и средното ухо;
2. Диагностика и консервативно лечение при различни форми на глухота и нарушение функцията на вестибуларния апарат.
3. Кохлеарна инплантация.
III. Обструктивна сънна апнея:
1. Диагностика и оперативно лечение.
IV. Ринология:
1. Ендоназална микроендоскопска хирургия на носа, синусите и слъзните пътища в детска възраст;
2. Функционална естетична хирургия на носа;
3. Ендоназална синус хирургия при патология на околоносни кухини и базата на черепа;
4. Функционално изследване на носно дишане;
5. Изследване на обонянието.
V. Аудиология и отоневрология. Слухопротезиране:
1. Диагностика на вестибуларни заболявания /стабилометрия, нистагмометрия и др./;
2. Диагностика на заболявания на слуховия анализатор и нервус фациалис /импедансметрия, акустична рефлексо метрия, ниво диагностика/;
3. Слухопротезиране на възрастни и деца;
4. Изследване на слухови евокирани потенциали при новородени и малки деца;
5. Невроотология.
VI. Пластична и реконструктивна хирургия:
1. Пластична и функционална ринопластика;
2. Пластична и реконструктивна хирургия на лице, глава и шия.
VII. Детска оториноларингология.
VIII. Алергични заболявания на горните дихателни пътища.
IX. Чужди тела в трахея, бронхи и хранопровод.

За изпълнение на рутинни и специфични дейности клиниката по "Ушно-носно-гърлени болести" разполага с:
1. Приемно - спешен кабинет който е оборудван: медицинска кушетка, стол за лекаря, стол за пациента, инструменти за ушно-носно-гърлени прегледи (шпатули, носни и ушни спекулуми с различни размери, носни и ушни пинцети, ларингеални огледала с различни размери), спиртна лампа, отоскоп, балон на Полицер, челни огледала, камертони (С128 и С2048), ушна спринцовка, микроскоп за амбулаторни нужди, апарат за кръвно налягане, стетоскоп, негативоскоп, ушно-носно-гърлени хирургични инструменти и превързочни материали за амбулаторни превръзки, катетри, дренажи, лекарствен шкаф, система за аспирация
2. Аудиологичен кабинет:
• Специална обезшумена кабина или стая;
• Клиничен аудиометър;
• Тимпанометър (III ниво на компетентност);
• Импедансметър (III ниво на компетентност);
• Тонална надпрагова аудиометрия;
• Говорна аудиометрия;
• Детска игрова аудиометрия;
• Eвокирани слухови потенциали;
• Отоакустични емисии;
• Електроаудиометрия;
• Настройка на кохлеарни имплантанти.
3. Отоневрологичен кабинет:
Извънболнична помощ:
• Аудиометър за тонална аудиометрия;
• Очила на Френцел;
• Спринцовка 100 куб. см по Александър;
• Хронометър: начертани три кръга на пода с диаметър 50 см, 1 м и 1,5 м с две перпендикулярни линии за тестовете на Фукуда, Унтерберг и Бабински-Вайл.
Болнична помощ (III ниво на компетентност):
• Клиничен аудиометър за конвенционална и говорна аудиометрия;
• Нистагмограф (видеонистагмограф);
• Връщателен стол - механичен или електрически.
4. Фониатричен кабинет:
• Фонетограф;
• Стробоскоп.

В сферата на своята дейност УНГ клиника изпълнява клинични пътеки, според изискванията регламентирани от НЗОК, както следва:
КП № 113.2 Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип;
КП №136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност;
КП №137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност;
КП 138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност;
КП № 139 Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести;
КП № 140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести;
КП № 227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност;
КП № 228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията;
КП № 229 Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област;
КП № 230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област;
КП № 231 Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости;
КП № 236 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан;
КП № 237 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване;
КП № 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура;
АПр № 18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност.

ОБОРУДВАНЕ:
Клиниката по УНГ болести притежава необходимото оборудване в лечебно заведение за болнична помощ, за III ниво на компетентност:
1. Стандартно болнично оборудване;
2. Хирургичен инструментариум за осъществяване на обема хирургически дейности;
3. Хирургични консумативи, превързочни материали;
4. Възможности за изследване на слуховия и вестибуларния анализатор и гласовия апарат;
5. Системи за аспирация, за сгъстен въздух, за кислород;
6. Проектор за диапозитиви, екрани, видеокасети за обучение, мултимедия (клиниката е база за обучение).
Общо и специализирано оборудване в операционен блок на клиниката:
1. Операционен микроскоп;
2. Операционен лазер;
3. Операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на извършваните хирургични намеси;
4. Операционна лампа - основна, осигуряваща концентрирано осветление на операционното поле;
5. Възможности за ендоскопска хирургия на ушно-носно-гърлените органи;
6. Сателитно осветително тяло, включително подвижна лампа;
7. Електрокаутер;
8. Система за аспирация - централна, както и чрез допълнителна вакуумна помпа;
9. Анестезиологично оборудване съгласно Медицинския стандарт по "Анестезиология и интензивно лечение";
10. Медицински изделия и превързочни материали.

ЕКИП:
Кадровата осигуреност на клиниката е съобразена с броя на болничните легла и спецификата на дейността. Клиниката разполага с 16 лекари, от тях 2 хабилитирани лица, 7 оториноларинголози и 8 лекари-специализанти. 7 от лекарите са с призната специалност по УНГ болести и 1 с призната втора специалност – онкология.
Сестринския състав е съобразен с броя на леглата и спецификата на дейността. В клиниката работят 15 медицински сестри, една от които е „Старша медицински специалист” с квалификационна степен „Магистър”, 3 от медицински специалисти са с със степен „Бакалавър” и 3 операционни мед. специалисти. Помощния персонал е от 10 санитари, двама от тях са операционни.

1. Проф. д-р Спас Стефанов Консулов, дм - Началник клиника
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1981 г.
Специалности: Доктор по медицина – 2002 г.; Научно звание „Доцент” – 2009 г.; Специалност „ Здравен мениджмънт” ОКС „ МАГИСТЪР” 2009 г.
Придобита клинична специалност: Ушно-носно-гърлени болести – 1987 г.

2. Д-р Анка Петрова Тодоринска-Бешкова
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1982 г.
Придобита клинична специалност: Ушно-носно-гърлени болести – 1991 г.

3. Д-р Радослав Кирилов Симеонов
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1982 г.
Придобита клинична специалност: Ушно-носно-гърлени болести – 1989 г.

4. Д-р Калина Иванова Маджарова–Николова
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1996 г.
Придобита клинична специалност: Ушно-носно-гърлени болести – 2008 г.

5. Д-р Стоян Стефанов Марков, дм
Медицински Университет, гр. Пловдив - 2001 г.
Доктор по медицина – 2014 г.
; Придобита клинична специалност: Ушно-носно-гърлени болести – 2006 г.

6. Д-р Иларий Иванов Янков
Медицински Университет, гр. Пловдив - 1996 г.
Придобита клинична специалност: Ушно-носно-гърлени болести – 2013 г.

7. Д-р Невин Юсеин Хасан
Медицински Университет, гр. Пловдив - 2008г.
Придобита клинична специалност: Ушно-носно-гърлени болести – 2017 г.

8. Елена Иванова Ненова - Старша медицинска сестра
Медицински Университет, гр. Пловдив
Специалност: „ Управление здравни грижи” ОКС „ МАГИСТЪР” 2009 г.

КОНТАКТИ:
Канцелария: 032/60 26 51;
Старши медицински специалист: 032/60 26 45;
Манипулационна - женско отделение: 032/60 29 43;
Манипулационна - мъжко отделение: 032/60 26 53;
Приемен кабинет: 032/60 26 52.


Начало
 

КЛИНИКА ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката е основана през 1977 г., като Kлиника по Сърдечно-съдова хирургия към катедрата по пропедевтика на хирургическите болести (І-хирургия) при МУ Пловдив, тогава ръководена от проф. Д. Хаджиев.
Основатели и първи преподаватели са: от І-хирургия - д-р Евгени Сакакушев и д-р Васил Анастасов, от ІІ-хирургия - доц. Иван Зънзов и д-р Драго Желев, от ІІІ-хирургия - д-р Алфред Капон (д-р Велко Велков) и д-р Васил Паница. Първи ръководител е доц. И. Зънзов.
Първоначално Kлиниката по Съдова хирургия разполага с 40 легла и една операционна зала. През 1986 г. тя се пребазира в Хирургическия блок на бул. „Пещерско шосе“ 66 (База 2 на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД), като Клиника по Съдова хирургия в състава на Катедрата по Сърдечно съдова хирургия под ръководството на Проф. Васил Анастасов д.м.
Понастоящем Ръководител на клиниката е Доц. Драго Желев д.м.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Съдова хирургия е разположена на 8-мия етаж в Хирургическия блок на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД на бул. „Пещерско шосе“ 66, има 50 легла с три операционни зали и една хибридна операционна. В операционните има съдово-хирургичен инструментариум, консумативи за съдова и ендоваскуларна хирургия и съвременна анестезиологична апаратура.
На територията на Клиниката по Съдова хирургия са разкрити:
• 3 операционни с модерно оборудване позволяващо пълен обем на съвременна съдова хирургия под всички типове анестезия и лазерна аблация на разширени вени;
• Най-модерната в страната хибридна операционна зала, позволяваща изпълнение на контрастни изследвания, хибридни операции, балоннидилатации и стентиране с най-модерни инструменти и най-малък риск от рентгеново облъчване, като предоставя техническа възможност за целият съвременен лечебен потенциал на съдовата патология в 21 век;
• Зала за следоперативни интензивни грижи;
• Сектор за прием на болни;
• Сектор за пациенти с гнойни усложнения;
• VIP стаи;
• Кабинет за ултразвукова диагностика с модерен Дуплекс Доплер апарат.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Съдовохирургична периферна,ендоваскуларна и ангиологична помощ:
• Неинвазивна и инвазивна диагностика на съдова система - в пълен обем;
• Ендоваскуларна хирургия на периферна съдова система и екстракраниални кръвоносни съдове;
• Оперативни интервенции при:
 облитерации (емболии и тромбози);
 стеноза, аневризми и травми на аортата и клоновете й (включително на всички дистални артериални сегменти на горни и долни крайници);
 стенози на сънните(каротидните) и вертебралните артерии.
• Артериални заболявания, неподлежащи на радикални реконструктивни операции, а само на палиативни операции и неопративно лечение, синдром и болест на Рейно;
• Заболявания на венозната система, подлежащи на оперативно лечение - първична варикоза;
следтромбофлебитна болест и усложненията й; вродени аномалии на венозната система (вкл. хемангиоми);
• Пациенти с дълбоки и повърхностни венозни тромбози (тромбофлебити);
• Пациенти с вродени и придобити лимфедеми;
• Операции за осигуряване на достъп при болни, подлежащи на хемодиализа и химиотерапия (катетеризации, AV-фистули, AV-реконструкции - на всички възможни нива).
По обем на извършваната лечебна дейност Клиниката по Съдова хирургия е водеща в страната. В консултативния кабинет на Клиниката ежегодно се преглеждат между 4500 и 6000 пациенти. За стационарно лечение се приемат 2 500 – 2 800 болни със съдови заболявания.
От тях около 80% се оперират. Ежегодно се извършват от 3000-3 100 операции. Показателите за обща смъртност (1.63% - 1.98% от всички постъпили) и оперативна такава от 2.05% са най-добрите в сравнение с тези на останалите съдово-хирургични отделения в страната.
Клиниката обезпечава с консултативна и диагностично-лечебна помощ здравните заведения в Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска област и пациенти от цяла България.
Клинични пътеки по които Клиниката по Съдова хирургия има договор с НЗОК към 2019 г.:

\
Номер КП Наименование
17 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
123 Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им
124 Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
125 Оперативно лечение на клонове на аортната дъга
126 Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания
(тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)
127 Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращите повърхностни тромбофлебити
128 Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност
129 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

ОБОРУДВАНЕ:
1. Ултразвуков апарат с Доплер с цветно кодиране и спектрален анализ
2. CW доплер апарат
3. Модерна Хибридна операционна зала, обединяваща всички модерни технически аспекти
като предпоставка за ефективно лечение на съдови заболявания

ЕКИП:
Д-р Богомила Д. Чешмеджиева – Началник клиника
Специалности: Доктор по медицина - съдова хирургия .

Придобити клинични специалности: Обща хирургия, Съдова хирургия, Магистър обществено здраве и здравен мениджмънт, свидетелство ендоваснуларна хирургия, свидетелство ултразвукова диагностика на периферните съдови заболявания.

Член на: БЛС, Европейското дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия, Българско национално дружество по съдова, ендоваскуларна хирургия и ангиология


Списъчен състав на лекарите в Клиниката по Съдова хирургия:
 
ИМЕ ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛНОСТ ЧЛЕН НА
Д-р Яни Костадинов Захариев Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р Бурян Александров Киров Медицина Обща хирургия, Съдова хирургия ESVS
Д-р Георги Петров Христов Медицина Съдова хирургия
Д-р Евгений Димитров Иванов Медицина Обща хирургия,Съдова хирургия ESVS
Д-р Николай Петков Михайлов Медицина Обща хирургия,Съдова хирургия ESVS
Д-р Красимир Ангелов Вакрилов Медицина Обща хирургия
Д-р Петър Данаилов Славов Медицина Съдова хирургия ESVS
Д-р Весела Илиева Йовчева Медицина Обща хирургия, Дерматология
Д-р Неделчо Величков Атанасов Медицина Съдова хирургия
Д-р Ангел Красимиров Петков Медицина Обща хирургия
Д-р Атанас Илиев Чолаков Медицина Обща хирургия
Д-р Наталия Росенова Шалакова Медицина Обща хирургия
Д-р Маргарита Илиева Тодева Медицина Обща хирургия
Д-р Дончо Емилов Котасов Медицина Обща хирургия
Д-р Стоян Богоев Медицина Обща хирургия

Старша медицинска сестра Недялка Гушелиева

КОНТАКТИ: Канцелария: 032/602-865; Лекарски кабинет: 032/602-949; Предоперативен сектор: 032/602-726;


Начало

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

История:


От основаването си през 1948 г. и след преместването в Хирургичния блок в края на 80-те години като вече обособена структура, Първа клиника по хирургия се е утвърдила, като високо специализирано хирургично звено, в което се оказва високо квалифицирана диагностично-лечебна и консултативна помощ за всички тежки и остри хирургични заболявания. Тя също е база за обучение по хирургия за български и чуждестранни студенти по медицина и медицински сестри със своите утвърдени стандарти в преподаването.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Първа клиника по Хирургия се намира на 7-ми етаж в База 2 на бул. „Пещерско шосе" №66. Разполага с 60 легла, ВИП стаи във всеки сектор, както и 2 изолатора. Болничните стаи са с по 2 или 3 легла, със самостоятелни санитарни възли. Денонощно на разположение на медицинския персонал са общо 3 манипулационни, 3 превързочни и 4 операционни зали, плюс 1 обща ендоскопска операционна зала. За качественото обучение на студентите има 4 мултимедийно оборудвани учебни зали. В източното крило на клиниката се намира и най-големият обособен колопроктологичен сектор в Южна България.

Клиниката се състои от следните сектори:
• Предоперативен сектор с работа в областта на плановата и спешната хирургия, еднодневната хирургия, ендоскопска и миниинвазивна хирургия;
• Реанимационен сектор с 15 реанимационни легла;
• Сектор Колопроктология където на съвременно ниво се оперират и лекуват всички заболявания на правото и дебело черво;.
• Гнойно-септичен сектор.
В разкритите лечебно-диагностични звена на клиниката се провежда активно лечение на лица с всякакъв вид тежест и степен на заболявания от областта на плановата и спешна хирургия, стомашно-чревна хирургия, жлъчно-чернодробна хирургия, съвременно лечение на херниите на предна коремна стена, колопроктология и гнойно-септична хирургия.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Първа клиника по хирургия извършва:
1. Диагностика и лечение на всички планови и спешни хирургични заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ.
2. Диагностика и консултации по исканe на лекари от други лечебни заведения, включително и в рамките на национални републикански консултации.
3. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура. 4. Научна и учебно-преподавателска дейност на студенти-медици, стажант-лекари, специализанти, общопрактикуващи лекари и специалисти-хирурзи в рамките на индивидуални курсове.

Основна характеристика:


• Клиниката отговаря на стандартите по хирургия за Трето ниво на компетентност. Всички лекари с придобита специалност по хирургия притежават сертификати и могат самостоятелно да извършват лапароскопски и миниинвазивни операции.
• Висококвалифицираният лекарски персонал на клиниката осъществява цялостна диагностична и терапевтична дейност при доброкачествените, преканцерозите и злокачествените заболявания на гастроинтестиналния тракт.
• Първа хирургия разполага с пет съвременни операционни зали с високотехнологична апаратура за извършване на всички операции в областта на коремната и жлъчно-чернодробна хирургия, колопроктология и онкология.
• В клиниката се извършват както планови, така и спешни операции, като на всеки 2 денонощия същата е дежурна по спешност и осъществява регионална спешност в продължение на общо 48 часа. По това време се хоспитализират и оперират по спешност всякакъв вид хирургични заболявания и травматизъм. В първа клиника по хирургия се лекуват болни от цялата страна, като всеки месец преминават към 310-350 пациента.

ОПЕРАТИВНО-ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ:


• Клиниката успешно се извършват операции при злокачествени образувания на дебелото черво, стомаха и хранопровода. Всяка година се оперират над 200 болни с малигнени новообразувания на храносмилателната система.
• Всички гастроинтестинални операции на хранопровода, стомаха, дуоденума и тънките черва;
• Диагностика, лечение и проследяване на заболяванията на колон и ректум, където има утвърдени традиции на база резултатите от собствена научноизследователска дейност.
• Операции от областта на жлъчно-чернодробно-панкреатична и ендокринна хирургия.
• Индивидуално и модерно лечение на херниите на предната коремна стена – ингвинална, феморална, вентрална, умбиликална, епигастрална и следоперативна. Целогодишно в клиниката се извършват голям брой херниопластики, както в планов, така и в спешен порядък. Това прави Първа клиника по хирургия своеобразен регионален херния център за Пловдив и областта. Използват се световно утвърдени оперативни техники с приложението на синтетични мрежи.
• Лечение на перианални абсцеси и фистули - прилагането на лигатурния метод в лечението на острия и хроничен парапроктит е основополагащ стандарт за хирургично лечение в Първа клиника по хирургия, което води рядко до рецидив и повторни оплаквания. Ежегодно от колектива се публикуват редица научни разработки в тази насока. Годишно се извършват над 1000 операции, като над 50% са с голям и много голям обем на сложност. През 2018 г. са преминали 3542 на брой пациенти през Първа клиника по хирургия.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ


Първа хирургична клиника в своята дейност изпълнява клинични пътеки, според изискванията регламентирани от НЗОК, както следва:
КП. 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт;
КП. 74 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума;
КП. 158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани;
КП. 171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах, и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах, и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 г.;
КП. 173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 г.;
КП. 175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 г.;
КП. 177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години;
КП. 178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години;
КП. 179 Оперативни процедури върху апендикс;
КП.180 Хирургични интервенции за затваряне на стомах;
КП. 181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство;
КП. 182 Оперативни процедури при хернии;
КП. 183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация;
КП. 184 Конвенционална холецистектомия;
КП. 185 Лапароскопска холецистектомия;
КП. 186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища;
КП. 187 Оперативни процедури върху черен дроб;
КП. 188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест;
КП 189 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност;
КП 190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност;
КП. 191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г.;
КП. 191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 г.;
КП. 192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции;
КП. 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1;
КП. 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия;
КП. 195 Оперативно лечение при остър перитонит;
КП. 196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси;
КП. 197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания;
КП. 198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани;
КП. 199 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания;
КП. 201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност;
КП. 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност;
КП. 215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания;
КП. 216 Спешни състояния в гръдната хирургия;
КП. 256 Долекуване след хирургични интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето;

НАУЧНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ


Тази дейност е с утвърдени традиции и включва:
• Провеждане на лекционен курс и практични упражнения за ІІІ курс по медицина за български и чуждестранни студенти;
• Преддипломно обучение на студенти;
• Преподаване на студенти по международни програми и световен студентски обмен, стажант лекари, обучение на медицински сестри и акушерки;
• Научно-изследователска дейност.
Следдипломно се обучават специализанти и докторанти по хирургия, общо практикуващи лекари и специалисти хирурзи. Клиниката е база за обучение на лекари, специализиращи в направление обща хирургия. Редовно се провеждат различни теоретични и практични лекции и курсове за повишаване на тяхната квалификация.
През Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести за над 70-годишен период са преминали над 21 000 български и чуждестранни студенти по специалността медицина. Тя е една от най-старите катедри с богата история и дългогодишни традиции в преподаването. Активна научно – преподавателска дейност се осъществява от 2-ма професори и 2-ма доцента, 4 главни асистента и 8 асистента, които използват наличните съвременни мултимедийни средства и предлагат качествено и професионално обучение на студенти и специализанти.
Редовно и активно е участието на кадри на Първа хирургична клиника с научни съобщения, публикации и собствен клиничен материал на всички национални конгреси, конференции и международни хирургични форуми.

ЕКИП:

1. Проф. д-р Божидар Хаджиев, дм – Началник Клиника
Медицински университет – Пловдив
Специалности: Доктор на науките; Научно звание „Професор“ Магистър по Здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Хирургия.
Републикански консултант по коремна хирургия от 1990 г.
Ръководител катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ към МУ-Пловдив.
2. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Професор“; Магистър по Здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Хирургия; Онкология.
3. Доц. Джевдет Чакъров, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Хирургия.
4. Доц. Петко Недев, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.
5. Д-р Иван Вълков Иванов
Медицински Университет - главен асистент
Придобити клинични специалности: Хирургия; Онкология.
6. Д-р Видко Видев
Медицински Университет - хоноруван асистент
Придобити клинични специалности: Хирургия
7. Д-р Фахд Жайдани
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Онкология.
8. Д-р Татяна Дерменджиева
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия.
9. Д-р Георги Марков
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.
10. Д-р Александър Сарпанов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.
11. Д-р Юксел Дуран
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.
12. Д-р Димитър Хаджиев
Медицински Университет - асистент
Придобита клинична специалност: лекар специализант по хирургия.
13. Д-р Благой Каламов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.
14. Д-р Павлина Асенова
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: лекар специализант по хирургия.
15. Д-р Халим Юсеин
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: лекар специализант по хирургия.
16. Д-р Елена Хаджиева
Медицински Университет - докторант
Придобита клинична специалност: лекар специализант по хирургия.

Медицински специалисти работещи в Първа хирургична клиника:


Всички медицински специалисти работещи в клиниката притежават необходимото образование за заемане
и изпълнение на длъжността медицинска сестра.
1. Старша медицинска сестра – Мария Пищронева
2. Старша операционна медицинска сестра – Славка Мандулова
В Клиниката работят 16 хирурзи, 12 от които със специалност по хирургия, 3 със специалност по Онкология и 2 специализанти по специалността ”Обща хирургия“. Персонала имат редица сертификати подписани от Ректора на МУ-Пловдив за високоспециализирана дейност “Диагностична и терапевтична ендоскопия”, сертификати за лазерна терапия, високоспециализирана дейност “Конвенционална и интервенционална ехография” и „Миниинвазивна хирургия”. Всички лекари със придобита специалност по хирургия притежават сертификати по жлъчно-чернодробна хирургия. Могат самостоятелно да извършват лапароскопски операции.
КОНТАКТИ:
Канцелария: 032/602-010

Началник Клиника – 032/602-969

Старши мед. специалист – 032/602-735

Канцелария: 032/602-010

Операционна 2 етаж – 032/602-544

Операционна 7 етаж – 032/602-753

Предоперативен сектор – 032/602-923

Реанимационен сектор – 032/602-995

Сектор Колопроктология – 032/602 920

Лекарски кабинети: д-р Марков; д-р Юсеин – 032/602-683

д-р Видев; д-р Хаджиев – 032/602-996

д-р Кандиларов; д-р Асенова – 032/602-964

проф. Сакакушев – 032/ 602-017

д-р Жайдани – 032/602-890

д-р Дерменджиева; д-р Каламов – 032/ 602 817

е-mail – firstsurgerysvgeorge@yahoo.com

Начало


ВТОРА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката е отделена през 1949 г. като Катедра по факултетска хирургия с урология, а през 1967 г. се формира като самостоятелна Клиника по гръдно-коремна хирургия. През лятото на 2012 г. е преименувана на Клиника по специална Хирургия, а през 2014 г. е вече Втора клиника по хирургия.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Втора клиника по хирургия е разположена в База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, която се намира на бул. „Пещерско шосе“ №66 и заема целия 11 - ти етаж.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Водещи направления за Втора клиника по хирургия са Гръдна хирургия, Обща и Коремна хирургия. Оперират се всички заболявания на гръдния кош, без тези на сърцето и големите кръвоносни съдове. От много години е въведена и активно се прилага Видео Асистирана Торакална Хирургия /ВАТС/, чрез която се извършват миниинвазивни „безкръвни“ белодробни резекции. По миниинвазивен път лапароскопски се извършват и редица коремни операции: на жлъчен мехур и жлъчни пътища, следоперативни и диафрагмални хернии, резекции на дебело черво.
Клиниката разполага с 110 легла.
Основната дейност в областта на Гръдната хирургия са: доброкачествени и злокачествени заболявания на белия дроб и лечение на плевралните изливи и емпиеми. Основната дейност в областта на общата и коремна хирургия са всички хирургични заболявания на коремните органи – спешни и планови. Втора клиника по хирургия е съобразена с хигиенната характеристика за лечебно заведение. Тук се приемат и лекуват пациенти с хирургични заболявания на гръдния кош и вътрегръдните органи /хранопровод, медиастинум, бял дроб, плеврална кухина/, без сърце и магистрални съдове. Осъществява се хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени гнойни и негнойни заболявания на коремни органи и предна коремна стена, както и на структурите, разположени в ретроперитонеалното пространство, без пикочо-отделителната система, коремна аорта и нейните разклонения. Извършва се хирургично лечение на всички видове хернии, вкл. диафрагмални, а също и на хирургични заболявания, ангажиращи меките тъкани на крайниците – травми, гнойни инфекции и др. Клиниката функционира в условия на 24-часова спешност за гръдна патология и общо-хирургична спешност на всеки 48 часа. Клиниката работи по изискванията на стандартите по хирургия и гръдна хирургия, съответстващи на структура от ІІІ ниво на компетентност, както и по съответните алгоритми на хирургични клинични пътеки, съобразно националния рамков договор. Съществуват алгоритми за извършване на дейността.

I. Клинични пътеки:
КП. 72. Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт;
КП. 34. Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума;
КП. 44. Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 год.;
КП. 98. Бронхоскопски процедури - диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо–белодробната система;
КП. 171. Оперативни процедури на хранопровод, стомах, и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 173. Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 175. Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 177. Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 г.;
КП. 179. Оперативни процедури върху апендикс;
КП. 180. Хирургични интервенции за затваряне на стомах;
КП. 181. Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство;
КП. 182. Оперативни процедури при хернии;
КП. 183. Оперативни процедури при хернии с инкарцерация;
КП. 184. Конвенционална холецистектомия;
КП. 185. Лапароскопска холецистектомия;
КП. 186. Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища;
КП. 187. Оперативни процедури върху черен дроб;
КП. 188. Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест;
КП. 189. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност;
КП. 190. Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност;
КП. 191.1. Оперативни процедури върху далака при лица над 18 г.;
КП. 191.2. Оперативни процедури върху далака при лица под 18 г.;
КП. 192. Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово;
КП. 193. Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата;
КП. 194. Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия;
КП. 195. Оперативно лечение при остър перитонит;
КП. 196. Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси;
КП. 197. Консервативно лечение при остри коремни заболявания;
КП. 198. Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение;
КП. 199. Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания;
КП. 201. Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със голям и много голям обем и сложност;
КП. 202. Оперативни процедури на щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност;
КП. 213. Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена;
КП. 214. Разширени операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба или при болести със съчетана белодробна и друга локализация;
КП. 215 Бял дроб - неонкологични заболявания;
КП. 216.2 Спешни състояния в Гръдната хирургия;
КП. 223. Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош.

II. Клиниката е водеща в областта на хирургията на заболяванията на:
- Гръдна стена, бял дроб, медиастинум, диафрагма;
- Хранопровод;
- Панкреас;
- Щитовидната жлеза;
- Черен дроб, жл. мехур;
- Стомах, тънко и дебело черво;
- Млечна жлеза;
- Лечение на всички видове хернии;
- Надбъбречна жлеза;
- Онкологична хирургия.

III. Научна и преподавателска дейност:
Във Втора клиника по хирургия се осъществява активна научно – преподавателска дейност от 1 професор и 2-ма доцента, 5 главни асистенти, 9 асистенти, която съчетана с добрата материална база е предпоставка за по-доброто обучение на студенти и специализанти. Клиниката участва активно със собствени научни съобщения и клиничен материал на всички национални конференции и множество международни хирургични форуми. Публикува редовно статии в списание „Хирургия”, както и в международни специализирани издания.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА:
Описания на заболявания и начините за тяхното лечение:
Заболявания на гръдна стена и вътрегръдни органи:
• Доброкачествени и злокачествени образувания на гръдна стена;
• Рак на белия дроб;
• Доброкачествени образувания на бял дроб;
• Ехинококоза на белия дроб (кучешка тения);
• Остри и хронични плеврални изливи;
• Доброкачествени и злокачествени образувания на медиастинума;
• Заболявания на Тимуса.
Заболявания на хранопровода:
• Доброкачествени и злокачествени заболявания на хранопровода.
Заболявания на стомаха:
• Рак на стомаха;
• Гастро-интестинални стромални тумори (ГИСТ);
• Доброкачествени заболявания на стомаха;
• Язва на стомаха и дванадесетопръстника;
• Пилорна стеноза;
• Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ).
Заболявания на тънките черва:
• Тумори на тънките черва;
• Мекелови дивертикули;
• Ендокринни тумори.
Заболявания на дебелото черво:
• Рак на дебелото черво;
• Доброкачествена фамилна полипоза;
• Вилозни тумори, аденоми;
• Хроничен улцерозен колит;
• Дивертикулоза на дебелото черво.
Заболявания на ректума:
• Рак на ректума;
• Рак на аналния канал;
• Хемороидална болест;
• Перинеални абсцеси;
• Перианални и перинеални фистули.
Заболявания на черния дроб:
• Хепатоцелуларен карцином;
• Карцином на жлъчните пътища;
• Доброкачествени образувания на черния дроб;
• Ехинококоза на черния дроб (кучешка тения);
• Портална хипертония.
Заболявания на жлъчния мехур:
• Жлъчно-каменна болест;
• Остър холецистит.
Заболявания на панкреаса:
• Рак на панкреаса;
• Остър панкреатит;
• Хроничен панкреатит;
• Кисти и псевдокисти на панкреаса;
• Рак на папила Фатери.
Заболявания на слезката. Хернии на предна коремна стена:
• Ингвинални хернии;
• Инцизионални хернии.
Диафрагмални хернии.
Остър апендицит.
Илеус.
Перитонит.
Мезентериална тромбоза.
Заболявания на Щитовидната жлеза:
• Рак на щитовидната жлеза;
• Полинодозна струма;
• Аденом на щитовидната жлеза;
• Базедова болест.
Заболявания на надбъбречната жлеза Заболявания на млечната жлеза:
• Рак на млечната жлеза;
• Фиброаденом на млечната жлеза;
• Фиброкистична мастопатия;
• Интрадуктален папилом.
Заболявания на паратиреоидните жлези.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ ЗА 2018 г.: 6584 бр.

ОБОРУДВАНЕ:
Втора клиника по хирургия разполага с най-съвременно оборудване:
- Ендоскопска техника за абдоминални интервенции;
- Ендоскопска техника за торакални интервенции;
- Медиастиноскоп;
- Бронхоскоп;
- Ултразвуков нож;
- Лигашур;
- Ректоскоп;
- Колоноскоп;
- Холедохоскоп.

ЕКИП:

1. Проф. д-р Ангел Учиков, дмн – Началник Клиника Медицински Университет
Специалности: Доктор на медицинските науки – 2010 г.; Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Обща хирургия – 1991 г.; Гръдна хирургия – 1996 г.
Републикански консултант по гръдна хирургия – 1999 г.

2. Доц. Иван Петков Новаков, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия; Онкология.

3. Доц. д-р Ваня Николова Узунова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

4. Д-р Костадин Ангелов Влахов
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия;

5. Д-р Иван Николов Димитров
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

6. Д-р Александър Димитров Янкулов,д.м
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Гръдна хирургия.

7. Д-р Емануил Михайлов Йорданов
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия; Гръдна хирургия.

8. Д-р Николай Стоянов Коев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.

9. Д-р Петър Стефанов Бонев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.

10. Д-р Юлиан Иванов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.

11. Д-р Метин Али
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия.

12. Д-р Атанас Илиев Баташки, д.м.
Медицински Университет
Специалности: Магистър по „Здравен Мениджмънт” – 2009 г.
Придобита клинична специалност: Хирургия.

13. Д-р Гюнай Мехмед
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия;

14. Д-р Неджат Али, д.м
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия;

15. Д-р Любка Алексова, д.м
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Хирургия

16. Д-р Любомир Паунов
Медицински Университет

17. Д-р Велизар Хаджиминев
Медицински Университет

18. Д-р. Тихомир Тенчев
Медицински Университет

19. Д-р Петър Учиков
Медицински Университет

20. Д-р Николай Николов
Медицински Университет

21. Д-р Мария Въжева
Медицински Университет

22. Д-р Георги Даскалов
Медицински Университет

23. Старша медицинска сестра Антония Димитрова

КОНТАКТИ:
Началник Клиника – 032/602 963;
Старши мед. специалист – 032/602 735;
Технически изпълнител – 032/602 736;
Лекарски кабинети: 032/602 853; 032/602 615; 032/602 903; 032/602 608;
Операционна 2 етаж – 032/602 555;
Операционна 11 етаж – 032/602 994;
Предоперативен сектор – 032/602 012;
Оперативен сектор – 032/602 918;
Септичен сектор – 032/602 013;
Амбулатория – 032/602 662.

Начало

КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Университетската Клиника по Ревматология е специализирана клиника за лечение на болните с ревматологични заболявания. Създадена е през 1993 г. със заповед на Ректора на ВМИ – Пловдив проф. д-р П. Солаков, дмн на базата на Първа вътрешна клиника към Катедрата по Пропедевтика на вътрешните болести.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Ревматология е разположена в База 1 /Терапевтични клиники/ на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД-Пловдив, на бул. ”Васил Априлов” 15-А.
Разполага с: 35 болнични стаи, разпределени в два болнични сектора и функционални кабинети.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
• Диагностика и лечение на болните с активни ревматологични заболявания;
• Извършване на високоспециализирани дейности по профила на клиниката;
• Преддипломно обучение и следдипломна специализация по ревматология;
• Научно-изследователска дейност;
• Провеждане на клинични проучвания за лечение на ревматологичните заболявания със съвременни медикаментозни средства.
• Работа по Амбулаторни процедури №38 и №42 за изписване на скъпоструващи медикаменти за болни с системен лупус еритематодес, ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит, псориатичен артрит.

Болните с активни ревматологични заболявания се лекуват по КП по договор за заплащане от НЗОК:
1. По КП №89.1 ”Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години” се лекуват болни със системен лупус еритематозус, системна прогресивна склеродермия, дерматомиозит/полимиозит, системни некротизиращи васкулити и др.
2. По КП №90.1 ”Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години” се лекуват болни с ревматоиден полиартрит, болест на Бехтерев, синдром на Райтер, псориатична артропатия, реактивен артрит, болест на Бехчет, артрит при Лаймска болест и др.
3. По КП№ 91 “Дегенеративни и обменни ставни заболявания при възраст над 18г.” се лекуват болни с артрозна болест, подагрозна артропатия, кристално-индуцирани артрити, ентезопатии и др.
• Болните за планова хоспитализация в Клиниката по Ревматология се приемат всеки ден от 8:00 до 11:30 ч.;
• Изписването на болните се извършва ежедневно с оформени документи и връчена епикриза срещу подпис;
• Дежурният по клиника осъществява необходимите консултации по профила на клиниката съгласно Заповедта на Управлението на Болницата.

Извършване на високоспециализирани и специализирани дейности по профила на клиниката:
• Ултрасонография на ставите и околоставните тъкани;
• Ставна артроцентеза – с диагностична цел и за инжектиране на медикамент;
• Пункционна биопсия на синовиална тъкан;
• Артроскопия на колянната става с целенасочена биопсия;
• Компенсирана поляризационна микроскопия на СТ за диагностика на кристалните артропатии (подагра и други артропатии);
• Абдоминална ехография.

Преддипломно обучение и следдипломна специализация:
• Клиниката служи за клинична база за обучение и на студентите-медици от III курс по дисциплината Пропедевтика на вътрешните болести;
• Обучение по ревматология на студентите – медици от IV курс се осъществява циклично през зимния семестър;
• Следдипломна специализация на лекари по Обща медицина се извършва в 4 лекционни курса годишно в подмодул “Ревматология”;
• В клиниката се обучават лекари, специализиращи Вътрешни болести или Ревматология по съответна програма. Специализиращите профилна специалност Ревматология преминават двегодишен курс на обучение в Клиниката.
На базата на научни изследвания в клиниката са с множество дисертации за образователни и научна степен "Доктор" и "Доктор на медицинските науки". Клиниката е база за провеждане и участва в многоцентрови международни и одобрени от ИАЛ клинични проучвания за лечение на ревматологично болните със съвременни биологични средства, за лечение на болните с остеоартроза, за лечението на болни със системен лупус, на остеопорозата при постменопаузални жени.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Мариела Генева-Попова, дм
Медицински Университет-Пловдив.
Специалности: Научна степен “Доктор” – 1999 г., Магистър по Здравен мениджмънт - МУ, Пловдив.
Придобити клинични специалности: Инфекциозни болести - 2001 г., Вътрешни болести - МА, София, 2004 г., Ревматология - 2009 г.
Член на: БЛС, Българското дружество по ревматология, СУБ-Пловдив, Българското научно дружество по остеопороза и остеоартроза.

2. Проф д-р Панайот Ц. Солаков, дмн – Основател и първи ръководител на Клиниката по Ревматология
1993; Ректор на ВМИ, 1991-1995 г,
Научна степен “Доктор”1880 г, „Доктор на Медицинските науки”- 1986 г – 1999 г и 2013 г, Магистър по Здравен мениджмънт, 2011 година, МУ, Пловдив .
Придобити клинични специалности: .Вътрешни болести, Кардиология, Ревматология.
Член на: БЛС, Българското дружество по ревматология, СУБ-Пловдив, Българското научно дружество по остеопороза и остеоартроза. Носител на званията „Интернист на 2010 година”, „Почетен член на всеруското дружество на ревматолозите”, „Почетен знак на Община Пловдив”, „Носител на награда „Проф Чилов”, Председател на съвета на настоятелите на МУ, Пловдив

3. Д-р Петър Русафов
Медицински Университет-Пловдив
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - МА, София, 1975 г.; Кардиология - 1991 г.

4. Д-р Милен Карагьозов
Медицински Университет-Пловдив, 1999 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - МА, София, 2008 г., Ревматология - 2012 г.
Член на: БЛС, Българското дружество по Ревматология, СУБ-Пловдив.

5.Д-р Сание Джамбазова
Медицински Университет-Пловдив, 2012 г,
Придобити клинични специалности: Ревматология, 2018 г.
Член на: БЛС, Българското дружество по ревматология, СУБ-Пловдив.

6. Д-р Ивайло Соколов
Медицински Университет-Пловдив, 2013 г.

7. Д-р Христо Славов
Медицински Университет-Пловдив, 2013 г.

8. Д-р Гергана Митева
Медицински Университет-Пловдив, 2013 г.

9. Д-р Мария Караманова-Савова
Медицински Университет-Пловдив, 2013 г.

10. Д-р Илияна Бинева-Димитрова
Медицински Университет-Пловдив, 2014 г.

11. Д-р Цветалина Колачева
Медицински Университет-Пловдив, 2014 г.

12. Д-р Пенка Благоева-Радина
Медицински Университет-Пловдив, 2014 г.

13. Д-р Иванка Андреева-Мирчева
Медицински Университет-Пловдив, 2014 г.

14. Д-р Весела Христева
Медицински Университет-Пловдив, 2018 г

9. Старша медицинска сестра: Зорница Янкова

КОНТАКТИ: Началник клиника: 032/602-532;
Секретар/Канцелария: 032/602-389;
Ст.мед.сестра: 032/602-515;
Лекарски кабинети: 032/602-540; 602-411; 602-391; 602-273;
Манипулационна: 032/602-390.


Начало

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по Кардиология е наследник на терапевтичната клиника, която от 1953 г. се намира на 3 етаж на терапевтичния блок - База 1, като дълги години е популярна с името Трета вътрешна клиника. От 2006 г. Клиниката по Кардиология е преместена на 12 етаж на Хирургическия блок - База 2. Завеждащ клиниката от основаването и до 1953 г. е проф. Б. Юруков, след това до 1969 г ръководител е проф. П. Миронов. За периода 1969-1971 г. ръководител е доц. Л. Апостолов. Следващият ръководител на така наречената Трета вътрешна клиника е проф. Цв. Симеонов. От 1976 г. до 1989 г. ръководител на клиниката е проф. Кр. Атанасов, а след неговото пенсиониране ръководител на новосъздадената Кардиологична клиника става проф. Ат. Джурджев. От 2007 г. началник на Клиниката по Кардиология е проф. Ф. Николов. В клиниката са работели изтъкнати преподаватели и специалисти, като доц. Т. Йовкова, д-р З. Гълъбов, д-р Н. Кичуков, д-р Д. Димитров, д-р Вакрилов, д-р Кирова, д-р Пенчева, д-р Балтов, д-р Кирилов, д-р Гюлев, проф. Карастанев, д-р Паница.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Кардиология е разположена на близо 1 500 кв. м площ в Хирургичен блок, База 2 на УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД, гр. Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” №66. Разполага с 10 интензивни легла и 30 общи, съответно разположени в 15 стаи и интензивен сектор. Към клиниката принадлежи и инвазивна лаборатория и отделение, както и функционално отделение.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В клиниката работят на щат 13 лекари, 21 сестри, 2 технически секретари, 12 санитарки. Клиниката се оглавява от началник клиника и трима началници на общо, интензивно и неинвазивно (функционално) отделение. Клиниката разполага с високо квалифициран персонал: 3 хабилитирани лица, 4-ма доктори на науките. Всички с изключение на 1 лекар са придобили втора специалност кардиология. Клиника пи Кардиология се явява национален консултативен център за Южна България. Клиниката е специализирана в интензивното лечение на острия коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, болести на перикарда и миокарда, пороци. Притежава високо специализирана апаратура за мониторване на сърдечния ритъм, артериално налягане, оценка на сърдечната функция. Кардиологична клиника е база за обучение по кардиология и вътрешни болести, център за обучение на студенти по медицина.

Хоспитализирани пациенти за 2013 г.:
През последната година през общото отделението и интензивен сектор са преминали над 2 000 болни, а през инвазивно отделение близо 5 000 болни. Основните клинични пътеки по които постъпват болните са - остър коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, болести на перикарда, кардиомиопатии.

ОБОРУДВАНЕ:

1. Съвременна апаратура за бърза диагностика:
• Два ангиографски апарата със съответните зали и помощни помещения;
• Балонна контрапулсаторна помпа;
• Интракоронарен ултразвуков апарат;
• Многоканални електрокардиографи;
• 2D и 3D ехокардиографи;
• Доплеров сонограф.

2. Съвременни технологични линии за лечение на:
• Остър инфаркт (миокарден, субендокарден) с перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика или с фибринолиза;
• Ритъмни нарушения - с дефибрилация, инплантация на временен или постоянен пейсмейкър, медикаментозно;
• Кардиоген шок с целият арсенал от средства за кардиална ресусцитация и контрапулсатор.
3. Инсталации за кислород, вакуум , инфузионни помпи, електрически изводи и други, като облигатно стандартно изискване за материална логистика при лечението на сърдечно болни пациенти;
4. Мобилен апаратен и медикаментозен комплект за кардиопулмонална ресуситация.

ЕКИП:

1. Проф. Федя Николов, дм – Началник Клиника по Кардиология
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Професор“; 2010 г. магистратура по Здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: 1989 г. - Вътрешни болести; 1991 г. - Кардиология.
Член на: Управителния съвет на националното дружество по кардиология, Дружеството по инвазивна кардиология, Европейското кардиологично дружество, Европейското дружество по Ехокардиография, Сърдечна недостатъчност, Артериална хипертония. Fellow ESC, Специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония.

2. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм - Началник Отделение по Кардиология
Медицински университет – Пловдив 1995 г.
Специалности: Доктор по медицина - 2000 г.; Научно звание „Доцент” - 2008 г.; Магистратура по „Здравен мениджмънт” към ФОЗ на МУ-Пловдив – 2011 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести - 2000 г.; Кардиология – 2003 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Българско дружество по интервенционална кардиология (БДИК), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.

3. Д-р Николай Атанасов - Началник Отделение по Интензивно лечение
Медицински Университет - 1988 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1994 г., Кардиология – 1997 г.

4. Д-р Людмила Георгиева Владимирова - Китова
Медицински Университет – Пловдив - 1990 г.
Специалности: Доктор по медицина – 2007 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1995 г., Кардиология - 1998 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.

5. Д-р Димо Василев - Началник Отделение по Неинвазивна кардиология
Медицински Университет – 1983 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1990 г.; Кардиология – 1992 г.

6. Д-р Бистра Добрева
Медицински Университет – 1988 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1992 г., Кардиология – 1997 г.

7. Д-р Жанет Минева
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Ревмокардиология.

8. Д-р Красимир Карастанев
Медицински Университет – Пловдив – 1986 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1991 г.; Кардиология – 1993 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.

9. Д-р Николай Георгиев Здравков
Comenius University Bratislava – 1990 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести – 1995 г.; Кардиология – 1998 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.

10. Д-р Петър Федев Николов, дм
Медицински Университет - Пловдив – 2007 г. с Хипократов медал.
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Кардиология – 2012 г.
Член на: Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ).

11. Д-р Димитър Иванов Василев
Медицински Университет – Пловдив 1996 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).

12. Д-р Калин Кръстев Кръстев
Медицински Университет – Пловдив 2004 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).

13. Д-р Даниел Мекенян
Медицински Университет – Пловдив 2005 г.
Член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).

14. Старша медицинска сестра Павлина Желязкова Павлова

КОНТАКТИ:
Началник клиника – 032/60-23-54;
Канцелария – 032/60-23-77;
Старша мед. сестра – 032/60-28-93;
Лекарски кабинет – 032/60-24-64;
Интензивно отделение – 032/60-25-77;
Манипулационна – 032/60-24-75.


Начало

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

ИСТОРИЯ:
Клиника по кожни и венерически болести води началото си от 1879 год., като част от новосъздадената болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон” (дала началото на днешната Университетска болница). На базата на клиниката през 1946 год. е основана и едноименната катедра.
Ръководители на клиниката са били:
• Проф. Цветан Кристанов (1946-1948 г.);
• Проф. д-р Иван Андреев, дмн (1948-1950 г.);
• Проф. д-р Богдан Бъчваров, дмн (1950-1968 г.);
• Проф. д-р Иван Толев, дмн (1969-1986 г.);
• Доц. д-р Васил Атанасов, дмн (1986-1987г.);
• Доц. д-р Йорданка Савова, кмн (1987-1990 г. и 1992-2000 г.);
• Проф. д-р Димитър Влашев, дмн (1991-1992);
• Доц. д-р Румяна Янкова, кмн (2000-2010);
• Проф. д-р Христо Добрев, дм – настоящ ръководител от 2010 год.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по кожни и венерически болести е разположена в База I /Tерапевтични клиники/на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД - Пловдив, бул.”Васил Априлов” 15А. В клиниката са обособени два сектора – приемно-консултативен и стационарен. Първият включва кабинети по обща и детска дерматология, алергология, микология, кожна патология, полово-предавани болести, съдови дерматози и функционална диагностика на кожата. Дейността на кабинетите се подпомага от специализирани лаборатории - алергологична, хистопатологична, имунофлуоресцентна, микологична, серологична и СПИН, и функционална. От 2017 г. започва да функционира и кабинет по фототерапия на кожните болести. Стационарният сектор разполага с 8 болнични стаи с 20 легла, манипулационна, лекарски стаи, столова, учебна зала и помощни помещения.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Университетската клиника по кожни и венерически болести се извършват специализирани прегледи, изследвания и лечение на болни с всички кожни и полово-предавани болести. Обслужват се пациенти от Южна България, както и от цялата страна, като се осигурява 24-часова специализирана медицинска помощ (дежурен лекар в клиниката от 7.30 до 19.30 часа, лекар на повикване от 19.30 до 7.30 часа).

Дейността на клиниката е насочена в три направления – лечебна, научно-изследователска и учебна дейност:
I. ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ:
1. Диагностично-консултативна дейност, осъществявана в специализирани кабинети и лаборатории:

• Приемно-консултативен кабинет – извършват се специализирани прегледи, изследвания, консултации и амбулаторно лечение на пациенти с всички кожни и венерически заболявания;
• Кабинет и лаборатория по алергология – извършва се комплексна висококвалифицирана консултативна помощ по отношение на кожни, дихателни, УНГ, очни, храносмилателни и други алергични заболявания; предоперативно и предлечебно тестуване и определяне на премедикация при пациенти, алергични към анестетици и медикаменти; изследване на криоглобулини и криофибриноген;
фотобиологични изследвания; определяне на слънцепредпазна активност на общо и локално приложени медикаменти и козметични продукти;
• Кабинет и лаборатория по кожна патология и имунофлуоресцентна диагностика – извършва се вземане, изготвяне, отчитане на кожни биопсии и имунофлуоресцентни изследвания на кожата; клинични прегледи и консултации на готови препарати;
• Кабинет и лаборатория по микология – извършват се прегледи и изследвания за всички гъбични заболявания на кожата, ноктите и лигавиците, както и изследвания за P. Ovale и Demodex;
• Кабинет по полово-предавани болести и лаборатория за сифилис и СПИН – извършват се прегледи и изследвания за полово-предавани болести, в т.ч. сифилис и СПИН;
• Кабинет по съдови дерматози – извършват се прегледи и амбулаторно лечение на съдови заболявания на кожата;
• Кабинет и лаборатория по функционална диагностика на кожата – извършват се прегледи и изследвания на всички показатели на здрава и болестно променена кожа (еластичност, влажност, омазняване, цвят, релеф, бактериалната колонизация, кожен тип, фототип, фотостареене) посредством съвременни неинвазивни биоинженерни методи и апарати; дерматоскопия на пигментни и непигментни кожни изменения;
трихоскопия при заболявания на космите, онихоскопия при заболявания на ноктите; капиляроскопия при заболявания на периферните съдове;
определяне на ефектите на локално приложени медикаментозни и козметични продукти върху кожата.
• Кабинет по фототерапия – извършват се прегледи и лечение със съвременен апарат, използващ тесен спектър УВ-Б лъчи, на кожни заболявания като псориазис, парапсориазис, витилиго и др.

2. Стационарна дейност:
В клиниката се приемат за безплатно болнично лечение пациенти с кожни заболявания по клинични пътеки № 92, 93, 94, 95 и 96, в които се включват:
• Бактериални инфекции на кожата - еризипел, целулит, пиодермии, инфектирани дерматози;
• Вирусни инфекции на кожата - усложнени херпес симплекс и херпес зостер вирусни инфекции;
• Псориазис, лихен планус;
• Кожни прояви при съединително-тъканни заболявания (лупус еритематозус, дерматомиозит, склеродермии);
• Кожни васкулити;
• Булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид, дерматитис херпетиформис, булозна епидермолиза);
• Екземи и дерматити;
• Други (за уточняване, изследвания и започване на лечение).
Приемането се извършва планово с направление за хоспитализация, издадено от домашен лекар или лекар-дерматолог от специализирана индивидуална медицинска помощ, както и по спешност, след насочване от спешен или дежурен кабинет.
II. НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
В клиниката се извършва активна научно-изследователска дейност в областта на клиничната дерматология, алергологията, микологията, венерологията, дерматохистопатологията, функционалната диагностика на кожата и козметологията.
Научна активност за периода 2010 – 2016 год.
Публикувани са 260 научни труда, в т.ч.:
8 глави в монографии, от които 4 в чужбина
36 статии в международни списания, от които 15 с общ Impact Factor 78.53
56 статии в български списания
14 публикации в научни сборници
146 научни съобщения (в т.ч. 14 в чужбина)
21 раздела в учебници и 1 учебно помагало.
8 участия в научни проекти (в т.ч. 2 международни).
Забелязани са общо 443 цитирания от чуждестранни автори на 54 научни публикации.
Общият Impact Factor на цитиранията е 439.8.
През 2014 год. проф. д-р Хр. Добрев е удостоен с Наградата на Ректора на Медицински Униреститет – Пловдив “Най-добър утвърден учен“ за периода 2010 – 2014 г.

III.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката по кожни и венерически болести е клинична база за обучение по дерматология и венерология на студенти по специалностите медицина, дентална медицина, фармация, медицинска сестра, акушерка и рехабилитатор. Обучението се извършва на български и английски език. В клиниката се извършва следдипломна специализация на лекари по обща медицина, обучение на лекари специализиращи кожни и венерически болести, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен “доктор”.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Христо Добрев, дм – Началник клиника.
Медицински Университет – Пловдив – 1982 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Професор“; Магистър „Здравен мениджмънт“.
Придобити клинични специалности: Дерматология и венерология - 1992 г.
Член на: Българско Дерматологично Дружество, International Society for Biophysics and Imаing of the Skin (1998), Съюз на учените в България,
International Society for Dermatoscopy. Член е на редколегиите на сп. Clin Cosmet & Invest Dermatol, сп. Case Reprots in Dermatol Medicine, сп. Дерматологичен преглед, сп. Folia Medica, сп. Our Dermatol J Online, сп. J Pharm Alternativ Med.

2. Доц. д-р Лилия Зисова, дм- завеждащ сектор "Микологичен кабинет и лаборатория"
Медицински Университет – Пловдив– 1983 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1991 г.

3. Д-р Кристина Чорлева
Медицински Университет - 1991 г.
Придобити клинични специалности:Кожни и венерически болести – 2002 г.

4. Д-р Цветана Абаджиева, дм - завеждащ сектор "Хистопатологична и имунологична лаборатория" Медицински Университет – Пловдив- 1979 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1986 г. Сертификати от БДД за допълнителна квалификация хистопатологична и имунофлуоресцентна диагностика на кожните заболявания.

5. Д-р Мариана Чукарова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 2013 г. Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 2013 г. Сертификат от БДД за допълнителна квалификация хистопатологична диагностика на кожните заболявания.

6. Д-р Гинка Павлова
Медицински Университет- Пловдив – 1996 г.
Придобити клинични специалности:Кожни и венерически болести – 2007 г.

7. Д-р Антоанета Гюрова- завеждащ "Съдов кабинет"
Медицински Университет – Пловдив– 1984 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 1992 г.

8. Д-р Дeляна Крайчева
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 2018 г.

9. Д-р Гергана Делева
Кожни и венерически болести – 2017 г.
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 2017 г.

10. Д-р Нина Вутова
Придобити клинични специалности: Кожни и венерически болести – 2017 г.

11.д-р Дарина Дамянлиева

12. Старша медицинска сестра Мария Атлиева–- магистър


КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602 575
Канцелария: 032/602 437
Приемно-консултативeн кабинет: 032/602 272
Алергологичен кабинет и лаборатория: 032/602 268
Хистопатологична и имунофлуоресцентна лаборатория: 032/602 467
Микологичен кабинет и лаборатория: 032/602 467
Кабинет по полово-предавани болести и серологична лаборатория: 032/602 264
Кабинет и лаборатория по функционална диагностика: 032/602 575
Кабинет по съдови дерматози: 032/602 279
Стационар: 032/602 469


Начало

КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РАННА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Физикална и рехабилитационна медицина е ситуирана в двете бази на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД:
1. Структура по Физикална терапия и рехабилитация в База 1 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД е разположена на бул. „Васил Априлов“ №15а, с Детски сектор за рехабилитация на деца с Детска Церебрална Парализа (ДЦП) и други неврологични заболявания и кабинет по Рефлексотерапия;
2. Структура с леглова база за провежадне на болнична рехабилитация при различни заболявания в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД е разположена на бул. Пещерско шосе“ №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• В Клиниката по Физикална и рехабилитационна медицина се провежда функционална, вкл. кинезиологична диагностика, физикална терапия и комплексна рехабилитация на болни с различни заболявания на централна нервна система, периферна нервна система, ревматологични, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат, детски и вътрешни заболявания: сърдечносъдови, вкл. след кардиохирургична интервенция, дихателни, обменни и др. От 2008 г. към Клиниката е разкрит уникален за Южна България Детски сектор за болнична рехабилитация на деца с детска церебрална парализа, родова травма на раменния сплит и др. неврологични заболявания.
• Специалистите от Клиниката обслужват пациентите от другите клинични звена на двете бази на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД. Клиниката разполага с 30 легла, където се приемат пациенти за болнична рехабилитация по всички клинични пътеки за физиотерапия, както и срещу заплащане. В сектора по Рефлексотерапия се прилагат методите на Традиционната китайска медицина, акупунктура, мокса, електроакупунктура, лазерпунктура и др.
• В Клиниката работят лекари с призната специалност по „Физикална и рехабилитационна медицина“. Лекарите притежават допълнителна квалификация за работа с деца с детска церебрална парализа, мануална терапия, електродиагностика и електростимулация, лазертерапия и др.
• Клиниката разполага със съвременно оборудвани с модерна апаратура сектори по електро и светлолечение, кинезитерапия, термотерапия (вкл. сауна), водолечение (басейн, вани, тангентор), инхалационно лечение. За първи път във физиотерапевтичната практика у нас в Клиниката се прилага ударно-вълнова терапия за лечение на епикондилити, раменен периартрит, плантарен фасциит и шипове на петата, тендинопатия на ахилесовото сухожилие.
• В Клиниката се въвеждат и използват нови методи за оценка на двигателните нарушения – педобарографска платформа: за лечение на мускулен спастицитет при ДЦП и др. заболявания на централната нервна система.
• От 2013 г. Клиниката разполага с нова високотехнологична апаратура за рехабилитация на деца с ДЦП, получена по Благотворителната инициатива на Президента на Република България „Българската коледа“: апарат за роботизирана локомоторна терапия, велотренажьор за преодоляване на спастицитета и подобряване на движенията, апарат за електростимулация на базата на обратната връзка, вестибуларна система. Клиниката разполага и с нов клас апарат за високоинтензивна лазертерапия.
• В Клиниката се извършва освен диагностично-лечебна, още консултативна, научно-изследователска и преподавателска дейност. В нея се обучават студенти-медици, рехабилитатори, общопрактикуващи лекари.

НАЧАЛНИК КЛИНИКА:
Проф. д-р Елена Илиева, дм
Медицински университет, Пловдив – 1990 г.
Специалности: Доктор на науките; Научно звание „Професор“.
Придобита клинична специалност: Физикална и рехабилитационна медицина. През 2008г. получава европейски сертификат за владеене на специалността.
Член на: От 2007 г. е избрана за Генерален секретар на Европейското дружество по Физикална и рехабилитационна медицина, както и за делегат на България в Секцията по Физикална и рехабилитационна медицина към Съюза на Европейските медицински специалисти. Член на Комитета по образование към Международното дружество по ФРМ. Участва като поканен лектор в европейски и световни конгреси по ФРМ.
Въвежда във физиотерапевтичната практика у нас използването на ударно-вълновата терапия, като проучва и нови области за приложение като дегенеративни ставни заболявания.

Старша медицинска сестра Рени Вълчева

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602 972; 032/602 422;
Канцелария: 032/602 784;
Лекарски кабинети: 032/602 565; 032/602 784; 032/602 916;
За записване на пациенти: 032/602 783 и 032/602 385.

Начало

КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ:
През 1980 г. бе разкрит сектор по Изгаряне, който в последствие прерасна в Отделение с 15 легла и статут на Интензивно хирургическо отделение. С пребазирането на Хирургичните клиники в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, през 1988 г. с хабилитирането на ръководителя на отделението, същото прерасна в клиника с 35 легла, от които 10 обособени в самостоятелно „Отделение по интензивно лечение по пластично-възстановителна и естетична хирургия”.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия е базирана в Хирургичен блок на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив, с адрес бул. „Пещерско шосе“: №66.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
Клиниката е втора по големина в България, след тази в институт Пирогов – София. Със Заповед на МЗ е призната за база по специализация на специалността „Пластично реконструктивна и естетична хирургия”. Има статут на републиканско консултативно звено за пациенти с изгаряния и покрива с консултативна и стационарна помощ за района на Южна България. Клиниката е на денонощна спешност с екипи от републикански консултанти за градски и извънградски консултации, оперативни екипи за спешни и неотложни оперативни интервенции, както и денонощни дежурни екипи в стационара и интензивното отделение. През 2006 г. клиниката бе регистрирана, като звено от важно стратегическо значение към структурите на НАТО. В клиниката се извършва целия обем учебно-преподавателска дейност на студенти медици, стоматолози и колежани по проблемите на изгарянията и измръзванията, както и цялата програма за специализация на лекари по специалността „Пластично-реконструктивна и естетична хирургия”. Тъй-като клиниката е база за специализация по специалността „Пластична възстановителна и естетична хирургия” и обучава лекари специализиращи тази специалност, в оперативната дейност на клиниката е включен и целият обем от оперативни интервенции на естетичната хирургия. Средно годишно през клиниката преминават около 680 пациенти с изгаряния, измръзвания, пациенти нуждаещи се от възстановителни операции след различни по етиология травми.

Клиниката работи по 14 регламентирани пътеки , както следва:
КП 129, 130 , 166, 167, 178, 180, 186, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 296.

По изключение с участието на лекари от други специалности се работи по клинични пътеки, които са приоритет на неврохирургията, съдовата хирургия, ортопедията, травматологията и други.

ОБОРУДВАНЕ:
Клиниката е оборудвана с модерна апаратура, отговаряща на съвременните изисквания и международните стандарти.
1. Спешната превързочна зала е оборудвана с анестезиологичен апарат, спешна количка с монитор и дефибрилатор, специална вана за хидропроцедури на постъпващите по спешност пациенти.
2. Операционния блок е оборудван с всички необходими и съвременни апарати и инструментариум.
3. Реанимационно-интензивното отделение е оборудвано със съвременни монитори , анестезиологичен апарат и апарати за асистирано дишане. Стаите в това отделение разполагат със специални флуидни легла и вани с гама стерилизация на водата, необходима за хидротерапията при пациенти с обширни и дълбоки изгаряния.
4. Клиниката е оборудвана със специална сигнална уредба с монитор в работната зала на сестрите, регистрира всяко повикване от страна на хоспитализираните пациенти. Системата е със запаметяващо устройство, позволяващо справка за реакцията от страна на персонала по дати, часове и минути.

ЕКИП:
1. Д-р Елеан Иванов Зънзов - Началник Клиника
МУ Пловдив
Придобита клинична специалност: Обща хирургия и по Пластично-възстановителна и естетична хирургия.

2. Д-р Господин Георгиев Желев Началник на Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия.
МУ Пловдив
Придобита клинична специалност: Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия.
Член на: Републикански консултант по Изгаряне, член на Български и Световни асоциации по изгаряне и пластична хирургия.

3. Проф. д-р Иван Жечев Трайков, дм – Основател на Клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия.
МУ Пловдив
Специалист: Доктор по Медицина.
Придобита клинична специалност: Обща и пластично-възстановителна хирургия.
Член на: БЛС на Българската асоциация по „Пластична и естетична хирургия”, на Европейската и световна асоциация по „Пластична и естетична хирургия”, на Средиземноморската, Панафриканската и Панарабската асоциация. Републикански консултант по Изгаряне и пластична хирургия. Член на изпитната комисия за придобиване на специалност по Пластична хирургия.

4. Д-р Красимир Янков Янев
МУ Пловдив.
Специалист: Здравен мениджмънт
Придобита клинична специалност: Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия.
Член на: Републикански консултант по Изгаряне. Член на Български и Международни асоциации по пластична и естетична хирургия.

5. Д-р Анастас Банков Воденичаров - Завеждащ Отделение по интензивно лечение.
МУ Пловдив.
Придобита клинична специалност: Анестезиология и реанимация.

6. Д-р Юрий Георгиев Тошев
МУ Пловдив.
Придобита клинична специалност: Обща и Пластично-възстановителна и естетична хирургия

7. Д-р Катя Илинова Калинова
ВМИ „И. П. Павлов” Пловдив.
Придобита клинична специалност: Обща хирургия и Пластично-възстановителна и естетична хирургия.
Член на: Българските асоциации по пластично-възстановителна и естетична хирургия и на редица международни – световна и Европейска асоциация.

8. Д-р Бисер Вълчев Ранчев
МУ Пловдив
Придобита клинична специалност: Спешна медицина и Анестезиология и реанимация.

9. Д-р Ваня Николаева Анастасова
МУ Пловдив.
Хирург-специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в клиниката.

10. Д-р Станчо Стоянов Проданов
МУ Пловдив.
Хирург-специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в клиниката.

11. Д-р Юлия Сашева Деведжиева
МУ Пловдив
Специалност: Здравен мениджмънт.

12. Д-р Александра Иванова Кирева
МУ Пловдив

13. Д-р Яна Красимирова Янева-Николова
МУ Пловдив - Анестезиолог.

14. Старша Медицинска сестра Величка Петкова –

КОНТАКТИ:
Отделение за деца и възрастни: 032/602-699;
Отделение по анестезиология и реанимация: 032/602-847;
Факс: 032/64-28-50.


Най-горе

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ:

Отделението по Неврохирургия в град Пловдив е разкрито в рамките на създадената през 1946 г. Катедра по Невропсихиатрия. Отделението има 6 легла и се оглавява от Доц. д-р Янко Намичев от създаването му до 1965 г. През 1965 г се създава Клиника по Неврохирургия с 45 легла в състава на Катедрата по Неврология и Неврохирургия и се оглавява от проф. д-р Д. Китов. Понастоящем Клиниката по Неврохирургия е самостоятелна клиника към УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и самостоятелна катедра към МУ – Пловдив.

ОБОРУДВАНЕ:
Клиниката по неврохирургия се намира на втория етаж и разполага с две операционни зали, които се намират на втория етаж на БАЗА 2 на УМБАЛ „Свети Георги“.
Първа зала е обзаведена и предназначена за рутинна и микро-неврохирургия с лампа, анестезиологичен апарат, биполярен коагулатор, както и операционна маса пригодена за всички неврохирургични операции с необходимите приставки; апарат за интраоперативен ултратразвуков контрол, позволяващ интраоператвино образно изобразяване и насочване към тумори и други мозъчни заболявания; високоскоростна моторна костнорежеща система с краниотоми за бързо и щадящо извършване на всички краниотомии, както и с накрайници за щадяща и ефективна работа върху костни структури ,както на главата така и на гръбнака; ултразвуков аспиратор за разпрашване и аспириране на тумори в области, където екартирането и другите оперативни действия /теглене, дърпане/ са особено опасни. Залата е оборудване с най-съвременно поколение неврохирургичен операционен микроскоп LEICA, който дава възможност за извършване на всички миниивазивни и микрохирургични достъпи върху главния и гръбначния мозък. Същевременно микроскопа осигурява възможност да използваме ФУНКЦИОНАЛНИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСЕН ТОМОГРАФ на Медицинския университет като образите от магнитния резонанс се „инжектират” в окуляра на микроскопа, което дава възможност за максимално функционално съхраняващ ефект при оперативните интервенции.
Втора операционна зала е обзаведена за рутинни неврохирургични оперативни интервенции и пригодена за спинална хирургия - операционна маса с всички необходими приставки, мобилен рентген – С-рамо, операционен микроскоп.

Операционния блок е снабден с пълен набор от инструменти за рутинни неврохирургични интервенции, инструментариум за спинална хирургия както и с микронабор за микроневрохирургия включително автоматични мозъчни екартьори. На разположение в операционните на неврохирургия има съвременна инструментация за стабилизация на гръбнака при травми, туморни и дегенеративни заболявания.

На разположение на клиниката е новосъздадения Интегрален център, който разполага с най-модерно оборудване за неврохирургични операции:
невронавигация - навигационна система позволяваща изключително щадящ, сигурен и точен достъп в хирургията на малки, дълбоки и трудно достъпни мозъчни лезии.
О-рамо - къмпютър-томографска рентгенова система даваща триизмерен образ на костните структури. Благодарение на тази система и в съчетание с невронавигацията много по-сигурно и точно се осигурява достъпа и работата върху гръбнака и особено при стабилизацията със спинални импланти.
невроендоскоп - за интервенции в мозъчните вентрикули и при лечението на хидроцефалия.

Този интегрален център с възможностите за едновременно използване на О-рамо , невронавигация и невроендоскоп е единствен в България.

Клиниката разполага с възможности за най-съвременна образна диагностика – ново поколение компютърен томограф работещ в режим на спешност и най-съвременен магнитен резонанс в Центъра по образна диагностика.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Клиника по Неврохирургия е разположена на 12 етаж на Хирургичния блок в База 2 на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, намираща се на бул. „Пещерско шосе“ 66. Състои се от :
1. Административен сектор ;
2. Стационар с два сектора, в които са налице манипулационни, диагностични кабинети и общо 25 болнични стаи /има разкрити 50 болнични легла/. Всяка стая е с по две легла и собствен санитарен възел;
3. Консултативно-диагностичен кабинет в диагностично–консултативния блок на 1-ви етаж;
4. Операционен блок - разположен на 2 етаж - сектор „Запад“. В операционния сектор има разкрити две операционни зали.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Клиниката по неврохирургия работи по всички неврохирургични пътеки в съответствие на ІІІ ниво на Стандарта по неврохирургия.
КП №204 Тежка черепномозъчна травма – оперативно лечение;
КП №205 Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение;
КП №206.1 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии - невроендоскопия, интраоперативен ултразвук;
КП №206.2 Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии - невронавигация
КП №208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепномозъчни травми.
КП №209 Хирургично лечение при травма на главата;
КП №210 Периферни и черепно-мозъчни нерви /екстракраниална част/ - оперативно лечение;
КП №211 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции – голям и много голям обем;
КП №212 Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции – среден обем;

2. Клиниката по Неврохирургия е единствена неврохирургична клиника за град Пловдив, Пловдивска, Пазарджишка, Смолянска, Хасковска и Кърджалийска област.
Планово се извършват прегледи на болни в поликлиничният кабинет от 8:00 до 13:00 часа всеки работен ден, а в останалото време от дежурния лекар на клиниката при спешни и неотложни състояния. Преглеждат се болни насочени от всички лечебни звена на гореспоменатите области и Пловдив град. За клиниките на УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД има отделен консултант, а консултациите в клиниките извън УМБАЛ „Св. Георги„ ЕАД и в градовете на всички обслужвани области – от консултант по линията на ЦСМП.

3. В Клиниката по Неврохирургия се извършват следните оперативни интервенции:
• Интервенции върху главов мозък:
При травми: импресионни фрактури, евакуация на епидурални, субдурални, интрацеребрални, интравентрикуларни хематоми. Поставяне на дренаж за измерване на интракраниалното налягане. Екстирпация на чужди тела, проектили при огнестрелни рани.
При гръбначно - мозъчни травми: Преден и заден оперативен достъп до гръбначния стълб с предна фузия и стабилизация при шийни травми. При травми в торакална и лумбална област: ламинектомия, ревизия на гръбначния мозък или на кауда еквина с последваща задна стабилизация с транспедикулна фиксация.
Планови хирургични намеси при почти всички неврохирургични заболявания: хирургия на вродените заболявания на нервната система – хидроцефалия, краниостенози и др. малформации;
Невроонкология – тумори на главния и гръбначен мозък и стълб; премахване под оперативен микроскоп и невронавигация на хипофизарни тумори, параселарни тумори, вентрикулни тумори, понтоцеребеларни тумори, парастволови тумори, тумори в очната орбита зад очната ябълка;
Мозъчносъдови заболявания - аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти;
Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък – дискови хернии с минимално инвазивен достъп, спинална стеноза /стеснение/, включително многоетажна с възможност за последваща стабилизация, спондилолистези и други деформации;
Операции на нервни плексуси и на периферни нерви: при травми на периферни нерви и плексуси: ревизия под операционен микроскоп, зашиване, премахване на неврони.

ЕКИП:

1. проф. Христо Богданов Желязков, дм – Началник клиника
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1981 г.
Специалности: Научна степен "Д.М" - 1991 г. ; Научна степен „Доцент“ – 2013 г.; Академична длъжност „Професор” - 2017 г.
Придобита клинична специалност: Неврохирургия – 1889 г.
Член на: БЛС с УИН 1700003668. Член е на българското, европейското и световното дружество по неврохирургия и на европейската асоциация по краниофациална хирургия.
Проф. Желязков има над 100 научни публикации:
Приноси: - в областта на краниофациалната хирургия - проф. Желязков е координатор на Центъра по Краниофациална хирургия към Университетската болница;
- в областта на неврофизиологията – въвеждането в клиничната практика на качествено нов електрофизиологичен метод на ПРЕДНО-КОРЕНЧЕВИ МОТОРНИ ЕВОКИРАНИ ПОТЕНЦИАЛИ / ПКМЕП/, който се използва рутинно във всички електрофизиологични лаборатории в България.

2. проф. Борислав Китов , дм. Проф. Китов е бивш Началник на клиниката. Ръководител на Катедрата по неврохирургия към Медицински университет – Пловдив. От 1994 до 2009 година е депутат в народното събрание на Република България, където два мандата е зам. председател и председател на Здравната комисия. Проф. Китов има над 100 научни публикации и издадени учебник по неврохурургия и неврохирургичен атлас на ЦНС на български и английски език.
Член е на българското, европейското и световното дружество по неврохирургия и на Световното франкофонско неврохирургично дружество.

3. Д-р Борислав Михайлов Калнев
1985 г. - ВМИ Пловдив.
Придобива специалност: Неврохирургия - 1993 г.
Главен асистент в Клиника по нверохирургия към Медициснки университет – Пловдив;
Член на Българското и европейското дружество по неврохирургия. Има специализации в Австрия, Холандия и Сърбия в областта на спиналната хирурургия, благодарение на което е водещ специалист в клиниката за хирургия на гръбнака.

4. Д-р Атанас Николов Даварски, дм От 2013 г. д-р Даварски придобива ОНС „доктор” и е избран за главен асистент. Има над 15 научни публикации. Д-р Даварски извършва консултативни прегледи в ДКЦ „Св. Георги” - Пловдив в дните понеделник, сряда и четвъртък от 13.30 часа.

5. Д-р Иво Инков Кехайов,дм От 2013 г. д-р Кехайов придобива ОНС „доктор” и е избран за главен асистент. Преминал е специализации в Австрия , Япония и Франция. Има над 30 научни публикации. Д-р Кехайов извършва консултативна дейност в доболничната помощ – гр. Пловдив, ДКЦ 5 (ж.к.„Тракия”), вторник и четвъртък между 14:00 и 18:00 часа.

6. Д-р Анета Симеонова Петкова
1990 г. - ВМИ Пловдив.
Придобива специалност: Неврохирургия - 1998 г.
Магистър по здравен мениджмънт от 2009 г.

7. Д-р Стефан Димитров Райков
1990 г. - ВМИ Пловдив.
Придобива специалност: Неврохирургия - 2000 г.
Специализации и курсове: Австрия и Холандия;

8. Д-р Георги Борисов Божилов
1993 г. - ВМИ Пловдив.
Придобива специалност: Неврохирургия - 2000 г.

9. Д-р Димчо Стоев Стоев
1998 година - МУ Пловдив.
Придобива специалност: Неврохирургия - 2005 година.

10. Д-р Бахар Бахри Нури – специализант

11. Д-р Михаил Бориславов Калнев- специализант

12. Д-р Мария Атанасова Гичева – специализант

13. Д-р Георги Стоилов Апостолов - специализант

14. Старша медицинска сестра Таня Лазарова -
Специалист по „Здравни грижи“, Магистър по „Здравен мениджмънт“ и Магистър по „УЗГ“.

15. Старша медицинска сестра Донка Райкова

КОНТАКТИ:
Началник клиника – 032/602–955;
Канцелария – 032/602–339;
Мъжко отделение – 032/602–733;
Женско отделение – 032/602-011.
 

Най-горе

КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
През октомври 1955 г. в рамките на Катедрата по Болнична хирургия се разкрива Клиника по Ортопедия и Травматология. Неин пръв ръководител е проф. д-р Б. Хаджистамов. Първоначално Клиниката е базирана в приземния етаж на Първа хирургия и разполага с 25 болнични легла. В първите години след откриването се поема преди всичко лечението на ортопедични заболявания и някои по-тежки травми на опорно-двигателния апарат, поради ограничената леглова и амбулаторно-поликлинична база. Лекарският колектив е малък – 1 асистент и 2 ординатори. Тъй като с наличната база Клиниката сериозно изостава от нуждите на практическото здравеопазване и учебния процес, се налага да бъдат търсени алтернативни решения за разширения. Благодарение на тогавашното ръководство на ВМИ (ректор – проф. Тодор Захариев) и на Градския здравен отдел (н-к – д-р Методиев) и благодарение на усилията на проф. Б. Хаджистамов се стига до интеграция между двете съществуващи институции. В резултат на това се създава на базата на Първа градска болница – Пловдив мощно ортопедо-травматологично заведение, намиращо се на ул. ”Карл Маркс” 7 (сега ул. "Л. Каравелов"). Там се разкриват последователно 85 болнични легла, след което те нарастват до 120. Поема се цялата ортопедо-травматологична помощ за гр. Пловдив, окръга и някои по-тежки травми за района на Южна България. Лекарският колектив е разширен и достига до 30 щатни бройки, част от които са предоставени от Първа градска болница – Пловдив. От 1968 г. Клиниката се ръководи от проф. д-р Ж. Желев, кмн. Благодарение на неговото енергично ръководство тя придобива облика на съвременно ортопедо-травматологично заведение със здравна, учебна, научна и лечебно-диагностична дейност. От 1991 г. Клиниката прераства в Катедра със собствен учебен хорариум и самостоятелен изпит. През 1993 г. след пенсионирането на проф. Желев за ръководител на катедрата е избран проф. д-р П. Токмаков, дмн. След пенсионирането на проф. д-р Токмаков ръководството на катедрата се поема от проф. д-р П. Ставрев, дмн. Установените традиции се продължават и се доразвиват. В момента катедрата разполага със съвременна болнична база, добре оборудван операционен сектор и възможности за лечебнодиагностична дейност на най-високо ниво. В нея работят 1 професор и 2-ма доценти, 9 главни асистенти, 10 ординатори. Като клинични ординатори са получили специалност 20 български лекари и 8 чуждестранни. Учебната работа се провежда на високо ниво, като се обръща особено внимание на практическите упражнения. Целият лекционен курс се провежда на мултимедия. Практическите упражнения са с клинична насоченост в спешната амбулатория или пред леглата на болните. Обучават се 10 души клинични ординатори, от които 4-ма са чужденци (2-ма от Индия и 2-ма от Гърция).

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Ортопедия и Травматология е ситуирана в База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ №66.
• Партерен етаж - приемен кабинет, манипулационна стая, гипсовъчна зала за извършване на имобилизиране на пострадалите, операционна зала – в нея се обработват спешните случаи, при строго спазване на правилата за стерилност.
• На 5-ти етаж е разположена самата клиника, която е секторирана: предоперативен, реанимационен, постоперативен и гнойно-септичен сектори.
Пациентите се селектират при приемането им. Обслужват се здравно осигурени лица, както пациенти желаещи да се самофинансират, чужди граждани с гарантиран източник на плащане, също така се обслужват пациенти неосигурени като им се оказва спешна първична помощ, при необходимост оперативна интервенция. Обръща се внимание на всеки пациент потърсил ортопедо-травматологична помощ в лечебното заведение. Осъществяват се консултации по заявки от съответните клинични звена. Има установен ред, при септични случаи или състояния, пациентите задължително да се изолират в септични стаи. Осъществява се отделно сортиране и извозване на мръсното бельо и отпадъчни материали. Използва се Централна стерилизационна служба за материална база. Операционните зали се разполагат на обособен етаж, проектиран за целта според ХЕИ изисквания и медицинските стандарти, с директна връзка с интензивно отделение на болницата. Във всяка операционна са налични сухи стерилизатори за ежедневна стерилизация на инструментите. Налични разтвори за бърза стерилизация. Установен правилник за ползване на предстерилизационна апаратура за подготовка на инструментариума.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• Оперативно и консервативно лечение на всички травми на опорно-двигателния апарат с приложение на най-съвременни средства за остеосинтеза;
• Оперативно лечение на артрозната болест (ендопротезиране на тазобедрена и колянна става);
• Профилактични операции по отношение на заплашените от артроза стави;
• Хирургия на гръбначния стълб с приложение на най-новите концепции в това отношение;
• Хирургия на ръката;
• Артроскопска хирургия;
• Хирургия на костните тумори;
• Консервативно и хирургично лечение на вродените аномалии на опорно-двигателния апарат и др.
В клиниката са защитени 12 кандидатски и 2 докторски дисертации. Общо са публикувани от сътрудници на клиниката над 480 труда, 20 от които в чуждестранни списания. Днешната Клиниката по Ортопедия и Травматология е структура изпълняваща всички критерии на Медицински стандарт „Ортопедия и Травматология“, отговаря на хигиенните изисквания на нивото на лечебното заведение, притежава всички изградени структури за контрол, управление и решаване на възникващите проблеми. Обслужва пострадали от всички краища на България 24-часа в денонощието. Изградена структура за спешни и планови прегледи, диагностика и лечение, както оперативно така и консервативно. Има регламентирани, уредени взаимодействия с останалите звена на болничното заведение. Осъществява съвременни методи на лечение, своевременно и качествено. Стреми се чрез тези методи да се оптимизира и скъси болничния престои. Определя насоченост към миниинвазивните методи на лечение, разполага в близост с много разнородни от други специалности лекари. При възможност прилага най-съвременните импланти и техники за операции, осигуряващи най-добрия резултат от прилаганото лечение. Състава на Клиниката е от 13 лекари с придобита специалност, преминали и придобили сертификати за извършваната от тях дейност. Извършва учебна дейност, като обучава в момента 9 специализанта и един докторант, като се осигурява всички необходими теоретични материали за подготовка и практическото им приложение. Извършват се оперативни интервенции в областта на костно-мускулната система, възстановително-реконструктивна хирургия, детска ортопедична хирургия, туморни образования в костно-мускулната система, задна-транспедикуларна фиксация при фрактури на гръбначния стълб, перкутанна кифопластика при остеопоротични фрактури на гръбначния стълб, цялата гама ортопедични и травматологични оперативни техники. Има наличен инструментариум за извършването им. Началник на Клиниката е хабилитирано лице - Професор, притежава необходимото количество персонал за качественото обслужване на пациентите.

Клиничните пътеки, по които се работи в Клиниката по Ортопедия и Травматология са:
КП 178 - Оперативна интервеции при диабетно стъпало ,без съдови реконструктивни операции;
КП 184. 1 - Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани;
КП 184.2 - Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани;
КП 204 - Периферни и черепномозъчни нерви/ екстракраниална част/ - опер. Лечение
КП 205 - Гръбначни и гръбначно-мозъчни интервенции;
КП 215 - Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник;.
КП.216 - Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става;
КП 217 - Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност;
КП 218 - Малки оперативни процедури на таза и долния крайник;
КП 219 - Артроскопски процедури в областта на скелетно- мускулната система;
КM 220 – Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;
КП 221 - Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;
КП 222 - Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник;
КП 223 - Малки оперативни процедури в областта на раменен пояс и горен крайник;
КП 224 - Оперативни заболявания на гръдния кош.

Дейност по КП за 2013 г.:
• Ср. брой легла - 70бр.;
• Леглодни - 21 407;
• Изпълн. в дни - 305,81;
• Изпълнение в % - 83,78%;
• Преминали болни – 3 436;
• Оборот на леглата - 49,08;
• Изписани - 3 338;
• Починали - 18;
• Болничен леталитет - 0,53%;
• Среден Престой - 6,23;
• Съвпадение на поликлинична с клинична диагноза - 100%;
• Съвпадение на предклинична и след клинична оперативна диагноза - 100%.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дм – Началник Клиника
Медицински университет – Пловдив – 1995 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: АО-Alumni-асоциацията за радиационно лечение на фрактурите; Spine Expert Group, обединяваща гръбначните експерти от балканските страни. Автор е на множество научни трудове, обхващащи почти всички области на опорно- двигателния апарат, от които по- голяма част са на латиница. Съавтор е на учебник по Обща медицина за общопрактикуващи лекари и учебник по ортопедия и травматология за студенти по медицина.

2. Д-р Стефан Димов
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

3. Д-р Петър Дамянов
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

4. Д-р Ангел Станчев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

5. Д-р Кети Токмакова
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА / Българска ортопедо- травматологична асоциация/

6. Д-р Румен Минчев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БОТА.

7. Д-р Крум Петров
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

8. Д-р Иван Чирпъков
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

9. Д-р Станислав Карамитев, дм
Медицински университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

10. Д-р Спас Кръстев
Медицински университет
Член на: БЛС, БОТА.

11. Д-р Неделчо Георгиев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

12. Д-р Панче Димитриев, дм
Медицински университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

13. Д-р Алберт Чифлигаров
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.

14. Д-р Огнян Енчев
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Ортопедия и Травматология.
Член на: БЛС, БОТА.
Медицински специалисти работещи в КОТ: Всички медицински специалисти работещи в КОТ притежават необходимите образование за заемане длъжността изпълнение медицинска сестра.
1. Старша медицинска сестра Иванка Арнаудова
2. Старша операционна медицинска сестра Маргарита Стоянова – Професионален бакалавър – специалност Медицинска сестра.

Рехабилитатори работещи в КОТ:
1. Нели Манева;
2. Стефка Ванчева;
3. Вера Баташка.

КОНТАКТИ:
Началник Клиника: 032/602-946;
Старша мед. сестра: 032/602-791
Канцелария: 032/602 -946;
Лекарски кабинети: 032/602-991; 032/602-947;

Най-горе

Клиника по очни болести

ИСТОРИЯ:
Клиниката по очни болести към ВМИ - Пловдив е създадена през 1946 г. Това е една от най-старите университетски очни клиники в България.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по очни болести към УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД Пловдив е разположена в източното крило на VІ-яетаж в Хирургичния блок на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД Пловдив, бул. ”Пещерско шосе” №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. КАТАРАКТА (помътняване на лещата, вътрешно перде): Съвременна, микроинцизионна, безшевна хирургия с ултразвук и лазер и имплантация на съвременна на вътреочна леща за корекция на късогледство, далекогледство и астигматизъм (мултифокална или монофокална с асферичен дизайн).
2. ГЛАУКОМА: Клиниката разполага с всички съвременни методи за ранна диагностика и лечение на първична, вторична и детска глаукома. В Клиниката се извършва съвременно лазерно и хирургично лечение на глаукома, включително с експрес-имплант.
3. РЕТИНА И СТЪКЛОВИДНО ТЯЛО: Клиниката разполага с уникална апаратура за диагностика и лечение на заболяванията на стъкловидното тяло и ретината. Извършва се микроинцизионна, безшевна хирургия на стъкловидно тяло и ретина, ендолазер и тампонада с газ или силиконово масло. Клиниката е уникално звено, където се извършва минимална хирургия на ретина и стъкловидно тяло по метода на проф. Линкоф и проф. Крайсиг. Клиниката е една от първите в страната, която въведе: интравитреално инжектиране на кортикостероиден имплант (Ozurdex) при венозни очни оклузии (тромбоза на венозните съдове на ретината); интравитреално приложение на VEGF-инхибитори (Lucentis, Eyelea и др.) при свързана с възрастта макулна дегенерация, оток на макулата при диабетна ретинопатия и др.
4. ТУМОРИ НА ОКОТО И ПРИДАТЪЦИТЕ (клепачи, слъзен апарат, конюнктива):Съвременна диагностика и хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на око и очни придатъци. При вътреочни тумори се прилага съвременно съхраняващо очната ябълка лечение, съвместно с Университетска Очна клиника – Есен, Германия. Прилагат се всички съвременни методи на пластична хирургия след отстраняване на тумори на клепачи и орбита.
5. ДЕТСКА ОФТАЛМОЛОГИЯ: Клиниката разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на ретинопатия на недоносеното , включително фундус-камера – RetCam – придобивка от инициативата „Българска Коледа”, лазерен индиректен офталмоскоп – също придобивка от инициативата „Българска Коледа”. Прилагат се всички известни методи за хирургично лечение на детско кривогледство и непроходими слъзни пътища.
6. ОЧЕН ТРАВМАТИЗЪМ: Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност. Извършват се оперативно отстраняване на вътреочно чуждо тяло посредством съвременна хирургия на ретина и стъкловидно тяло; съвременна реконструкция на преден и заден очен сегмент и др. манипулации.
7. ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОЧНАТА ПОВЪРХНОСТ И СРЕДНАТА ОБВИВКА НА ОКОТО (увея–иридоциклити, хориоретинити).

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ ЗА 2016 г. – общо 3245:
• хирургично лечение на вътрешно перде (катаракта) с имплантация на вътреочна леща;
• отлепване на ретината;
• перфоративни и неперфоративни травми на око с и без вътреочно чуждо тяло;
• вътрешен кръвоизлив при диабетна ретинопатия;
• тумори на окото и клепачите;
• съвременнни операции на глаукома, включително с експрес-имплант.
•консервативно лечение и диагноза при тъпи травми на око и придатъци, остри съдови инциденти, остър глаукомен пристъп и др.

ЛЕГЛОВА БАЗА – 40 легла

ОБОРУДВАНЕ:
• Съвременни комбинирани машини за факоемулсификация, предна и задна витректомия;
• Съвременна, безконтактна, оптична система за хирургия на ретина и стъкловидно тяло;
• Ендолазер;
• Nd:YAGлазер;
• Лазер за селективна трабекулопластика;
• Съвременни операционни микроскопи, снабдени с камера за фотодокументация;
• Японска ретиналнафундускамера;
• Оптичен кохерентен томограф (лазерен очен скенер);
• Съвременен компютърeн периметър Хъмфри-Филд-Аналайзер (HFA 720iCB 5.1.2.), производство на Carl Zeiss Meditec, Германия;
• Съвременен ехограф за око и орбита – А- и Б- ехография;
• Комбиниран апарат за измерване дебелина на роговица (пахиметрия) и изчисляване диоптъра на вътреочната леща;
• Автокераторефрактометри, включително и детски PlusoptixA09 с пълна окомплектовка;
• Ретинална камера RetCamShuttle за диагностика на ретинопатия при недоносени деца;
• Комплект лазерен индиректен офталмоскоп за лечение на ретинопатия на недоносените деца.

Университетска очна клиника към УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД - Пловдив работи по договор с НЗОК залечение на очни заболявания по всички клинични пътеки:

КП №131 Оперативно отстраняване на катаракта;
КП №133 Хирургично лечение на глаукома;
КП №134 Хирургични интервциени върху окото и придатъците му със среден обем и сложност;
КП №135 Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност;
КП №136 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност;
КП №137 Кератопластика;
КП №138 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми;
КП №139 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците;
КП №140 Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм, FEBO
Медицински университет – Пловдив – 1995 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание “Доцент“; Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 2000 г. Член на: Български лекарски съюз;
Българско научно дружество по офталмология; Зам. Председател на Българско глаукомно дружество от 2017г.; Съюз на очните лекари в България;
Европейско глаукомно общество; Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия; Eкзаминатор в EBO (European Board of Ophthalmology); Американска академия по офталмология;
Международни хирургични очни експедиции; Редакционен съвет – Международно дружество по клинична офталмология.

2. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм – FEBO - Началник Клиника

Медицински университет – Пловдив – 1984 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание “Професор”, Магистър; “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1993 г. Офталмология – 2011 г.
Член на: БДО – Българско Дружество по Офталмология; СОЛБ – дългогодишен Секретар и от май 2017 г. Председател на Съюза на очните лекари в България;
БЛС – Български Лекарски Съюз; НГА – Национална глаукомна асоциация; Почетен член на Румънското научно дружество на ретинолозите;
Eкзаминатор в EBO (European Board of Ophthalmology);
ASCRS - American Society of Cataract and Refractive Surgery;
EVER - European Association for Vision and Eye Research;
EURETINA- European Society of Retina Specialists;
DOG– Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft(Немско дружество по офталмология);
OOG - Ophthalmic Oncology Group; SEEInternational.
– Международна очна хирургична експедиция;
Editorial Board Member of the Society for Clinical Ophthalmology (SCO).

3. Проф. Д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм
Медицински университет – Пловдив – 1979 г.
Специалности: Доктор по медицина; Научно звание “Професор”; Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1984 г.
Член на: БЛС – Български Лекарски Съюз; НГА – Национална глаукомна асоциация;
СОЛБ – Съюз на очните лекари в България; БДО – Българско Дружество по Офталмология;
ESCRS – Европейско общество по катарактна и рефрактивна хирургия, EGS – EuropeanGlaucomaSociety;
AAO – Американска академия по офталмология; SEEInt. – Международна очна хирургична експедиция;
Редакционен съвет на “Български офталмологичен преглед” и “Реферативен журнал по офталмология”.

4. Д-р Десислава Николаева Колева-Георгиева, дм, FEBO
Медицински университет – Пловдив – 2001 г.
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Офталмология – 2006 г.; Очни болести – 2006 г.
Член на: Български лекарски съюз; Съюз на очните лекари в България (СОЛБ); Българско Дружество по Офталмология (БДО);
EURETINA – European Society of Retina Specialists; DOG – Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft; Диплома от EBO (European Board of Ophthalmology);
World Journal Ophthalmology (Beishing Publishing Group); Участие като рецензент към European Ophthalmic Review.

5. Д-р Васил Георгиев Маринов, дм
Медицински университет – Пловдив – 2003 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 2010 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

6. Д-р Весела Тодорова Миткова-Христова, дм
Медицински университет – Пловдив – 2002 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

7. Д-р Нина Станева Стоянова
Медицински Университет – Пловдив – 1999 г.
Специалности: Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Офталмология – 2006 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

8. Д-р Анета Христова Иванова
Медицински университет – Пловдив – 1981 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 1986 г.
Член на: Българско дружество по офталмология; Български лекарски съюз; Съюз на очните лекари в България;
European Society of Cataract and Refractive Surgery (ЕSCRS).
9. Д-р Теодора Димова Боева
Медицински университет – Пловдив – 1983 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 1993 г.
Член на: Българскилекарскисъюз; БългарскоДружествопоофталмология; Съюз на очните лекари в България;
SEE International – USA, Santa Barbara, California.

10. Д-р Ива Димитрова Тошева
Медицински университет – Пловдив – 1987 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1995 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по офталмология; Национална глаукомна асоциация;
Съюз на очните лекари в България; Международни хирургични очни експедиции.

11. Д-р Райчо Атанасов Андреев
Медицински университет – Пловдив – 1994 г.
Специалности: Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 1999 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по офталмология; Национална глаукомна асоциация;
Съюз на очните лекари в България; Международни хирургични очни експедиции; International society of refractive surgery /ISRS/.

12. Д-р Милена Запрянова Запрянова Медицински университет – Пловдив – 1997 г.
Придобити клинични специалности: Офталмология– 2004 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология; Съюз на очните лекари в България.

13. Д-р Владимир Ставрев Медицински университет – Пловдив – 2011 г.
Придобити клинични специалности: Очни болести – 2017г.
Редовен докторант към Катедра по офталмология при МУ – Пловдив и Клиника по очни болести при УМБАЛ „Св.Георги”ЕАД – Пловдив;
Член на:
Български лекарски съюз;
Българско дружество по офталмология

14. Д-р Ангел Атанасов
Медицински университет – Пловдив – 2015 г.
Редовен докторант към Катедра по офталмология при МУ – Пловдив и Клиника по очни болести при УМБАЛ „Св.Георги”ЕАД – Пловдив;
Член на:
Български лекарски съюз;
Българско дружество по офталмология

15. Д-р Силвия Крумова
Медицински университет – Пловдив – 2011 г.
Редовен докторант към Катедра по офталмология при МУ – Пловдив и Клиника по очни болести при УМБАЛ „Св.Георги”ЕАД – Пловдив;
Придобити клинични специалности: Очни болести – 2017 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология

16. Д-р Велин Стоянов
Медицински университет – Пловдив – 2013 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по офталмология

17. Д-р Никола Александров
Медицински университет – Пловдив – 2016 г.
Член на: Български лекарски съюз

18. Старша медицинска сестра- Янка Гевезова

КОНТАКТИ:
Началник клиника - 032/ 602951;
Технически изпълнител – 032/ 60 27 80;
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/60-29-08;
Старши мед. специалист - 032/60-22-31;
Манипулационна – 032/60-27-30; 032/60-20-14.


Начало

КЛИНИКА ПО ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

 

ИСТОРИЯ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Пневмология и фтизиатрия е създадена през 1945 г. Тя се намира във База 2 на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД - 10 етаж, източното крило, бул. „Пещерско шосе“ №66 гр. Пловдив. Разполага с 26 легла, снабдени с кислородни системи. Лекарският състав включва специалисти по вътрешни болести, пневмология, фтизиатрия и бронхология.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: Клиника по Пневмология и фтизиатрия разполага с възможност за диагностика и комплексно лечение, вкл. дихателна рехабилитация на възпалителни и бронхообструктивни заболявания, както и на плеврални изливи. Денонощно се осъществяват небулизации с различни медикаменти и лечение с антибактериални средства, антикоагуланти, кортикостероиди и бронходилататори. В клиниката се извършва целогодишно обучение на студенти, стажант-лекари, общопрактикуващи и специализиращи лекари по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.

Изпълняват се следните клинични пътеки:
КП № 59 БЕЛОДРОБЕН ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ БЕЗ ФИБРИНОЛИТИК;
КП № 90 ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ ОСТРА ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ;
КП № 91 БРОНХОПНЕВМОНИЯ И БРОНХИОЛИТ ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
КП № 92 БРОНХИАЛНА АСТМА:СРЕДНОТЕЖЪК И ТЕЖЪК ПРИСТЪП ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
КП № 94 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АЛЕРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
КП № 96 ГНОЙНО-ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА;
КП № 98 БРОНХОСКОПСКИ ПРОЦЕДУРИ-ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ,ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БРОНХО-БЕЛОДРОБНАТА СИСТЕМА;
КП № 99 ДЕКОМПЕНСИРАНА ХРОНИЧНА ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПРИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ;

ОБОРУДВАНЕ: Клиниката е оборудвана с нова фибробронхоскопска апаратура за диагностика на неопластични заболявания на белия дроб, извършвани от квалифицирани специалисти по бронхология. Разполага с възможности за функционална диагностика. В колаборация с другите клинични звена в болницата се диагностицират всички белодробни и алергични заболявания, туберкулоза, неоплазми.

Апаратура:
• Видеобронхоскоп- 1 бр.
• Фибробронхоскопи- 3 бр.
• Апарати за функционално изследване на дишането ФИД - 3 бр.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Владимир Ходжев, дм – Началник клиника
vhodzhev@pulmonology-plovdiv.info
Медицински Университет
Специалности: Научна степен „Доцент“; Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия".
Член на: Българското дружество по белодробни болести; Българско дружество по флебология;
European Respiratory Society; American Thoracic Society.

2. Д-р Георги Белев
gbelev@pulmonology-plovdiv.info
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия".

3. Д-р Филип Щерев
fshterev@pulmonology-plovdiv.info
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия".

4. Д-р Антония Гърова
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия".

5. Д-р Елена Ходжева
ehodzheva@pulmonology-plovdiv.info
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия".

6. Д-р Камелия Петрова
kpetrova@pulmonology-plovdiv.info
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия".

7. Д-р Роман Калинов
rkalinov@pulmonology-plovdiv.info
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия".

8. Д-р Росица Иванчева
rivancheva@pulmonology-plovdiv.info
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: "Вътрешни болести" и "Пневмология и фтизиатрия".

9. Д-р Галина Георгиева
ggeorgieva@pulmonology-plovdiv.info
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: "Пневмология и фтизиатрия".

10. Старша медицинска сестра Зорница Куртева

КОНТАКТИ:
Началник клиника – тел. /факс: 032/602-990;
Канцелария: 032/602-620;
Старша медицинска сестра: 032/602-796;
Визитиращи сестри: 032/602-799;
Дежурен лекар: 032/602-799;
Приемен кабинет: 032/602-658.


Начало

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по Детска хирургия е първото в България специализирано детско хирургическо отделение създаденa през 1952 г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Детска хирургия на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД се намира в База 2, с адрес: бул. „Пещерско шосе” 66, ет.10

ОСНИВНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката по Детска хирургия предлага планово хирургическо лечение на всички деца от 0 до 18 години.
Прием в условията на спешност се осъществява по всяко време на денонощието на хирургично болни деца до 10 годишна възраст.
Клиниката по Детска хирургия има международни контакти с известни световни центрове в областта на Детската хирургия. Наши специалисти са специализирали в САЩ -
Бостън – Harward Medical School, Сиатъл, Уинстън Салем, Питсбърг, Филаделфия – Children’s Hospital, Ню Йорк - Cornell Medical School, Портланд, Балтимор; Канада - Торонто, Монреал; Франция - Лил; Белгия - Брюксел; Холандия - Маастрихт; Русия – Москва, Санкт Петербург; Полша - Краков; Италия- Милано, Падуа, Флоренция и други. В Клиниката по Детска хирургия се обучават студенти от трети, четвърти и пети курс по медицина. Работи се и по международни програми за обмяна на студенти и преподаватели – TEMPUS, SOCRATES, ERASMUS.
Клиниката по Детска хирургия е републиканско консултативно звено за южна България, като оказва методична и консултативна дейност безотказно.
Леглова база:
30 легла в стационара и 8 легла в Отделение по детска анестезиология, реанимация и интензивно лечение (ОДАРИЛ).
Специфични дейности:
Клиниката по Детска хирургия оказва високо квалифицирана помощ при всички планови и спешни хирургични заболявания в детската възраст.
Приоритетни направления:
• Новорожденска хирургия в пълен обем;
• Гръдна и коремна хирургия;
• Лечение на вродени аномалии на външните полови органи /хипоспадия, еписпадия, задържан тестис, фимоза/;
• Колопроктология / вродена и придобита патология в пълен обем/;
• Лечение на съдови аномалии – хемангиоми, лимфангиоми, съдови малформации;
• Гнойно септична детска хирургия;
• Ехинококоза в детската възраст;
• Тумори в детската възраст.

ОБОРУДВАНЕ:
• ЕКГ апарат, Ендоскопска апаратура /лапароскоп, бронхоскоп/;
• Ехографски апарат;
• Съвременна анестезиологична апаратура;
• Мониторен контрол;
• Кувиози;
• Апаратура за изкуствена белодробна вентилация.

ЕКИП:
Лекари хирурзи:
1. Проф. д-р Пенка Стефанова, дм – Началник клиника от 2008 г.
Придобити научна степен/звание и специалност: Медицинска Академия - ВМИ-Пловдив: Магистър – лекар, специалност „Медицина“ (1983 г. )
Специалност „Хирургия“ (1989 г.);
Специалност „Детска хирургия“ (1991 г.);
Научнa степен „Доктор по медицина (1995 г.);
Европейски борд по Детска хирургия – UEMS (2008 г.)
Научно звание „Доцент по Детска хирургия“ (2009 г.)
Магистър – специалност “Здравен мениджмънт“ (2010г)
Научна степен „Професор по Детска хирургия“ (2014 г.);
Член на:
Световната асоциация по Детска хирургия (WAPS);
Европейската асоциация по Детска хирургия (EAPS);
Българската асоциация по Детска хирургия;
Българското Хирургическо дружество;
Съюз на учените в България (от 1998 г.);
ISSVA ( International society for study of vascular anomalies).
Републикански консултант по Детска хирургия

2. Проф. д-р Александър Йонков, дм
Придобити научна степен/звание и специалност:
Медицинска Академия - ВМИ-Пловдив: Магистър – лекар, специалност „Медицина“ (1984 г.)
специалност „Хирургия“ (1988 г.);
специалност „Детска хирургия“ (1991 г.);
Научнa степен „Доктор по медицина“ (2006 г.);
Научно звание „Доцент по Детска хирургия“ (2008 г.)
Научна степен "Професор по Детска хирургия" (2018 г.)
Член на: Българското хирургическо дружество,
Българското дружество по детска хирургия,
Европейската и Световна асоциация по детска хирургия,
Член на Съюза на учените в България.
Републикански консултант по Детска хирургия

3. Доц. д-р Евгений Мошеков, дм
Придобити научна степен/звание и специалност:
Медицинска Академия - ВМИ-Пловдив: Магистър – лекар, специалност „Медицина“ (1984г)
специалност „Хирургия“ (1994 г.);
специалност „Детска хирургия“ (1998 г.);
Научнa степен „Доктор по медицина“ (1991г.);
Научно звание „Доцент по Детска хирургия“ (2011г.)
Член на: Българското хирургическо дружество,
Българското дружество по детска хирургия,
Европейската и Световна асоциация по детска хирургия,
Член на Съюза на учените в България.
Републикански консултант по Детска хирургия

4. Д-р Данаил Митковски
Придобити научна степен/звание и специалност:
ВМИ-Пловдив: Магистър – лекар, специалност „Медицина“ (1990 г.)
Специалност „Хирургия“ (1995 г.);
Специалност „Детска хирургия“ (1998 г.)

5. Д-р Петър Ташев
Придобити научна степен/звание и специалност:
Медицинска Академия - ВМИ-Пловдив: Магистър – лекар, специалност „Медицина“ (1976 г.)
Специалност „Хирургия“ (1986 г.);
Специалност „Детска хирургия“ ( 2002 г.)

6. Д-р Васил Ташев
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-Пловдив: Магистър-лекар, специалност „Медицина“ ( 2002 г)
Специалност „Хирургия“ (2010 г.);
Специалност „Детска хирургия“ (2016 г.)

7. Д-р Мартин Симеонов
Придобити научна степен/звание и специалност:
Тракийски университет -МФ-Стара Загора: Магистър-лекар, специалност „Медицина“ (2007г)
Специалност „Детска хирургия“ (2014 г.)

8. Д-р Бисер Иванов
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-Пловдив: Магистър-лекар, специалност „Медицина“ ( 2009 г)
Научнa степен „Доктор по детска хирургия“ (2015г. );
Специалност „Детска хирургия“ (2018г.)

9. Д-р Димитър Дачев
Придобити научна степен/звание и специалност:
Тракийски университет -МФ-Стара Загора: Магистър-лекар, специалност „Медицина“ (2009г)
Специалност „Детска хирургия“ (2015 г.)

10. Д-р Момчил Ненов
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-София: Магистър-лекар специалност „Медицина“ (2001 г)
Специалност „Детска хирургия“ (2015 г.)

11. Д-р Иван Кирев- специализант /детска хирургия/
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-Пловдив: Магистър-лекар, специалност „Медицина“ (2013 г)

12. Д-р Стоян Лупанов - специализант /детска хирургия/
Придобити научна степен/звание и специалност:
Придобити научна степен/звание и специалност
МУ-Пловдив: Магистър-лекар специалност „Медицина“ (2013 г.)

Лекари-анестезиолози /ОДАРИЛ/
13. Д-р Стефан Лазаров
Придобити научна степен/звание и специалност:
Медицинска Академия - ВМИ-Пловдив: Магистър-лекар специалност „Медицина“ (1985 г.)
Специалност „Анестезиология и реанимация“ (1989 г.)

14. Д-р Таня Дилова
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-Пловдив: Магистър-лекар специалност „Медицина“ (2002 г)
Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ (2009 г.)

15. Д-р Мирослава Димитрова
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-Пловдив: Магистър-лекар специалност „Медицина“ (2004 г)
специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ (2009 г.)

16. Д-р Мария Ташева
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-Пловдив: Магистър-лекар специалност „Медицина“ (2006 г.)
Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ (2014 г.)

17. Д-р София Коларова
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-Пловдив: Магистър-лекар специалност „Медицина“ (2011 г.)
Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ (2017 г.)

18Д-р Владимир Илиев-специализант /по анестезиология/
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-Пловдив: Магистър-лекар специалност „Медицина“ (2012 г.)

19. Д-р Севилия Бозова – специализант /анестезиология/
Придобити научна степен/звание и специалност:
МУ-Пловдив: Магистър-лекар специалност „Медицина“ ( 2016 г.)

Медицински специалисти: 20. Старша медицинска сестра Надежда Камжалова

21. м.с. Елена Елинчева
Образование: Висше, професионален бакалавър – мед.сестра

22. м.с. Елена Тошкова
Образование: Висше, професионален бакалавър – мед.сестра

23. м.с. Елена Цветкова
Образование: Висше, професионален бакалавър – мед.сестра

24. м.с. Надежда Камжалова
Образование: МУ-Пловдив - Бакалавър „Управление на здравните грижи“- 2011г.
Магистър „Управление на здравните грижи“ – 2014 г.

25. м.с. Саша Горанова
Образование: Висше, професионален бакалавър – мед.сестра

26. м.с. Хрипсиме Ованесян
Образование: Висше, професионален бакалавър – мед.сестра

27. м.с. Иванка Иванова
Образование: Висше, професионален бакалавър – мед.сестра

28. м.с. Костадинка Герова
Образование: МУ-Пловдив - Бакалавър „мед.сестра“ - 2017г

29. м.с. Данка Ублекова
Образование: МУ-Пловдив - Бакалавър „Управление на здравните грижи“- 2012г.
Магистър „Управление на здравните грижи“ – 2014 г.

30. м.с. Таня Димитрова
Образование: Висше, професионален бакалавър – мед.сестра

31. м.с. Светла Иванова
Образование: МУ-Пловдив - Бакалавър „мед.сестра“ - 2015г.
Магистър „Управление на здравните грижи“ – 2017г.

32. м.с. Невена Кирилова
Образование: Висше, професионален бакалавър – мед.сестра
Свидетество за специалност „Анестезиология и интензивни грижи“ – 2007г.

33. м.с. Филиз Идриз
образование: МУ- Пловдив - Бакалавър „Акушерка“-2015г;

34. м.с. Вела Комитова
образование: Висше, професионален бакалавър – мед. Сестра;

35. м.с. Елена Петрова
образование: Висше, професионален бакалавър – детска мед. сестра;

36. м.с. Станка Паунова
образование: Висше, професионален бакалавър – детска мед. сестра;

37. м.с. Пламена Петкова
Образование: Тракийски университет - Стара Загора - Бакалавър „мед.сестра“- 2008г.
Пловдивски Университет ПХ - Магистър „Социален мениджмънт и предприемачество“ – 2011г.

38. м.секр. Илка Андонян
Образование: Висше, професионален бакалавър – мед.сестра

40. техн. секр. Веселина Янчева
образование: Висше – Професионален бакалавър „Бизнес администрация“ (2013)
Магистър „Мениджмънт и психология“ (2015)

41. техн. секр. Ангелина Попова
образование: Висше – Професионален бакалавър „Финанси“ (2013)
Магистър „Счетоводство и одит“ (2015)

КОНТАКТИ:
Началник клиника:032/602-977;
Канцелария:032/602-786;
Манипулационна:032/602-919;
ОДАРИЛ: 032/602-904;
Приемен кабинет: 032/602-648.


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ВКЛЮЧВА ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиника по Професионални болести е създадена от Проф. д-р Петър Миронов през 1966 г.
към Катедра по терапия на Вътрешните болести. В периода 1985 – 2007 г. неин ръководител е
Доц. д-р Станка Андонова, дмн, а от 2007 г. до 2009 г. се ръководи от Доц. д-р Никола Ананощев, дм. Отделението по професионални заболявания към Клиниката
е ръководено от Д-р Адриана Маджурова. От 2010 г. Отделение по Професионални болести с дейност по клинична алергология е структура на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив
с началник Доц. д-р Светлан Дерменджиев, дм.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделението е разположено в База 1 /Терапевтични клиники/ на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив, бул. ”В. Априлов” 15А.
Отделение по Професионални болести с дейност по клинична алергология е разположено на третия етаж, над Клиниката по Клинична токсикология.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Отделението е сертифицирано да извършва медицински дейности по две направления: професионални болести и клинична алергология
1. Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти с професионални и заболявания, на такива, които са в процедура за признаване или подлежат на преосвидетелстване от СТЕЛК по ПЗ и НЕЛК;
2. Отделението извършва диагностично-лечебна дейност по НРД с НЗОК /РЗОК/ по КП:41.1;
3. Диагностика, лечение и експертна оценка на пациенти по договор с Фонд „Условия на труд” към Министерството на Труда
и Социалната политика, съгласно Наредба №8/26 ноември 2007г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести;

ЛЕГЛОВА БАЗА: 12 легла.
Броят на хоспитализираните през 2018г. пациенти е 313. Към отделението са структурирани и функционират приемно-консултативен кабинет по професионални болести и приемно-консултативен алергологичен кабинет.

ОБОРУДВАНЕ:
• ЕКГ - CardimaxFX;
• Капиляроскоп;
• Динамометър;
• Палестезиометър;
• Реохидродермометър;
• Термометър електронен, иглен;
• Термометър стрелкови за нормална температура.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм.мзм - Началник Отделение

ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1988г.
Специалности: Магистър по медицина; Магистър по здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична токсикология; Клинична алергология;
Професионални болести.
Придобита през 2012 г. ОНС „Доктор”.
Ръководител Секция по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по Вътрешни болести, МУ – гр.Пловдив
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по алергология; Българско научно дружество по Професионални болести;EAACI; WAO; ICORD;
Член на специализирана комисия за работа с НЗОК за провеждане на заместителна терапия при пациенти с наследствени имунодефицитни състояния в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив;
Член на Националния експертен специализиран лекарски борд по „Клинична алергология”;
Председател на Българското научно дружество по професионални болести.
Участия в научни форуми и публикации, преподавателска дейност
Ежегоден участник в конгресите на EAACI.
Съавтор на ръководство по „Професионални нервни и алергични болести”.
Автор на програмата за акредитация по докторска програма „Имунопатология и алероглогия”.
Автор на учебната програма по „Клинична алергология” за студенти по специалност „Медицина” в МФ
Автор на програмата за акредитация по специалността „Токсикология на храните” в Медицински колеж
Съавтор на учебната програма по дисциплината „Професионални заболявания и токсикология” за студенти по специалност „Медицина” в МФ
Ръководител на лекционните курсове по „Професионални заболявания и токсикология”, „Клинична алергология” и „Токсикология на храните”
- Автор на ръководство по „Професионални нервни и алергични болести”.

2. Д-р Илия Ангелов Аролски
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1982г.
Специалности: Магистърска степен по медицина.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Професионални заболявания.Проведено обучение по:Палестезеометрия, реодермометрия, кожна термометрия, капиляроскопия, динамометрия, електрокардиография.
Асистент в Секция по Професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по Вътрешни болести - МУ - Пловдив
Член на: Български лекарски съюз; Българско научно дружество по професионални болест.

3. Д-р Велчо Христев Велев – специализант по Клинична алергология
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1997г.
Специалности: Магистърска степен по медицина.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести. ; Клинична алергология
Хоноруван асистент в Секция по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести, МУ-Пловдив

Член на: Български лекарски съюз.

4. Д-р Настя Костадинова Костадинова, лекар-специализант по клинична алергология
Член на БЛС
КОНТАКТИ:
Началник Отделение – 032/602 488; 0882 555 919
Канцелария –032/602 258;
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/602 572;
Старши мед. специалист - 032/602 472 ;
Манипулационна – 032/602 472.
Дежурен консултант: 0882 270 710
 

Начало

Отделение по Пластична и Краниофациална хирургия

ИСТОРИЯ:
Отделението по Пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца е основано през 1996 год. и е част от Катедрата по Пропедевтика на хирургическите болести и Клиниката по Детска Хирургия. Отделението е създадено благодарение на договор за сътрудничество и побратимяване с Университетската Клиника по Пластична хирургия в Лил, Франция, ръководена от професор Пелерен и за да спомогне развитието в България на съвременна пластична хирургия и в частност в МУ-Пловдив. Съществена заслуга, за това има тогавашният ръководител на Клиниката по Детска хирургия – доцент Никола Чаталбашев.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделението заема част от 4 етаж на сградата на База 2 /Хирургичен блок/на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ №66, източното крило на болницата. Разполага с една операционна зала, 4 стаи с 10 болнични легла и 4 бебешки кошари, като разчита на анестезиологичната помощ на детските анестезиолози от ОДАРИЛ. Организират се курсове и лекции, като има възможност за препредаване на операции в рапортната зала от типа „Life surgery”. Цялото отделение е оборудвано със собствена компютърна мрежа. Налице са 4 болнични стаи, които са изцяло реновирани и имат локална климатизация.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• Пластично – възстановителна и естетична хирургия;
• Лечение на лицеви аномалии;
• Краниофациална хирургия.
В Отделението се извършва съвременно хирургично лечение основано на най-добрите утвърдени световни практики. Доказателство за това са няколкото международни договора за сътрудничество (ЕUROCLEFT, EUROCRAN, SMILETRAIN, TFW, ERASMUS–SOCRATES с Университета Лил 2, Франция, Университета la Coruna, Испания). Научната и учебна дейности са свързани с обучение на специализанти, докторанти и студенти, участия в научно-изследователски проекти, в това число и международни. През годините Отделението се обособи като център за лечение на вродени лицеви аномалии, който лекува 80% от случаите в страната. Същевременно се развиват съвременни реконструктивни методи за лечение чрез васкуларизирани ламба, краниофациална, ортогнатична хирургия, както и цялата гама от естетични операции.

ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ - Клинични пътеки по НЗОК:
1. Пластично-Възстановителна хирургия:
• КП №180 - Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локалнаексцизия и биопсия;
• КП № 185 - Лечение на тумори на кожа и лигавици –злокачествени новообразувания;
• КП № 186 - Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния;
• КП №259 - Хирургично лечение в л.ч.о. с много голям обем и сложност;
• КП №260 - Хирургично лечение в л.ч.о. с голям обем на сложност;
• КП №261 - Хирургично лечение в л.ч.о. със среден обем на сложност;
• КП №265 - Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област;
• КП №284 - Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан;
• КП №285 - Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване.
2. Естетична хирургия:
• Операции на ушната мида – отопластика;
• Операция на нос –ринопластика;
• Операция на клепачи;
• Цервикофациален лифтинг (на лицето и шията);
• Лифтинг на челото;
• Увеличаване на бюста;
• Намаляване или повдигане на бюста;
• Гинекомастия;
• Липосукция и лазерна липолиза;
• Липофилинг – трансплантиране на мастни клетки;
• Абдоминопластика;
• Глутеални импланти.

НАУЧНА ДЕЙНОСТ:
1. Участия в научно-изследователски проекти:
От 2000 година Отделението участва в съвместни научни проекти с Университетската Клиника по Пластична хирургия в Лил, Франция, на тема лицеви аномалии, трансплантация на мастни клетки, а от 2012 г. се разработва нов проект за развитието на микрохирургията. През 2005 г. Отделението участва в европейски проект за причините за появата на цепнатини на устната и небцето – ЕВРОКРАН, а от 2011 г. - ЕВРОКЛРЕФТНЕТ. През 2010 г. стартира проект финансиран по програма на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката на тема „СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, РЕГИСТЪР И БАЗА ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ КОМПЛЕКСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ” През 2010 г. Участва и във втори проект финансиран по програма на Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката на тема - Кефалометрично изследване и 3D виртуално моделиране на лицето с цел конструиране и визуализиране на 3D лицева статистика и създаване на кефалофациални база данни. От 2011 г. – Отделението е основен партньор на БИС и СЕН за създаване на европейски стандарти за първи грижи и лечение на деца с лицеви аномалии.

2. Докторантски програми:
В Отделението са защитени няколко дисертационни труда –
2003 – „Клинико-анатомично проучване и приложение на васкуларизирани педикулизирани ламба при дефекти в областта на главата и гръдния кош”. Васкуларизирани ламба – Хр. Шипков – за получаване на научната степен “Доктор”. 2009 – „Мултидисциплинарно лечение на вродените лицеви аномалии” – Ю. Анастасов – за получаване на научната степен „Доктор на медицинските науки” 2009 г. - Автоложна мастна трансплантация - клинични и експериментални проучвания. Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор".
3. Специализации – дългосрочни специализации в Лил, Франция са имали всички лекари на щатно място в Отделението.

МЕЖДУНАРОДНИ КОНТАКТИ:
• От 2000 година има договор за сътрудничество и побратимяване между Университети и Болници в Лил, Франция, както и по програмата Еразъм. Обмяна по Еразъм има и с Университета Ла Коруня – Испания.
• От 2000 година има договор за сътрудничество между американската фондация – Смайл Трен, Асоциация АЛА (Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители) и Отделението. Чрез АЛА, Отделението по пластична и краниофациална хирургия осъществява различни международни контакти, партнира в проекти отнасящи се както до лечението така и до психологическия аспект на отглеждането на деца с лицеви аномалии.
• Transforming Faces Worldwide и European Cleft Organization финансират проекти за обучение на медицински специалисти за грижи и хранене на новородени с лицеви аномалии. Благодарение на тях и на английската организация CLAPA са издадени и множество книжки и брошури предназначени за родители, учители и акушер–гинеколози.
• Фондация TULIP финансира проект за изграждане на мрежа от обучени родители за взаимопомощ.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2013г. през отделението са преминали общо 660 пациенти.

ОБОРУДВАНЕ:
• Операционен микроскоп;
• Апарати за конвенционална и лазерна липолиза;
• Осцилиращи остетомни апарати;
• Краниотом;
• Стоматологичен стол;
• Дерматоми;
• Доплер и други.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн – Началник Отделение
Медицински университет – България /София/; Франция
Специалности: Доктор на медицинските науки; Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Хирургия;Пластично-възстановителна хирургия.
Член на: Франкофонското дружество за лицеви цепнатини от 2000 г. Диплома за преподаване по пластична хирургия във Франция „Мaître es sciences médicales” от 2002 г. Асоцииран член на европейското дружество по краниофациална хирургия от 2002 г. Член на Българското Дружество по Пластична хирургия и Изгаряния. Представител за България в Европейската мрежа ЕВРОКРАН от 2000 г.От 2012 г. е и председател на Българската Асоциация по Пластична, Реконструктивна и Естетична Хирургия (БАПРЕХ).

2. Д-р Костадин Гигов
Медицински Университет

3. Д-р Регина Хатър дм
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Хирургия

4. Д-р Радослав Симов
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Хирургична стоматология.

5. Старша медицинска сестра Недялка Сланинкова

КОНТАКТИ:
Началник отделение: 032/602-009;
Технически изпълнител: 032/602-935.

Начало

КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по Акушерство и гинекология е създадена през 1946г. на базата на съществуващото до тогава АГ отделение към бившата Държавна болница.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Акушерство и гинекология при УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД се намира в гр. Пловдив на бул. „Пещерско шосе” №66, ет. 3 на Хирургичен блок – База 2.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката по Акушерство и гинекология извършва:
1. Диагностично-лечебна дейност в пълен обем се извършват по всички клинични пътеки в областта на акушерството, гинекологията, онкологията, урогинекологията и неонатология.
2. Осъществява високо квалифицирана помощ при всички планови, спешни и неотложни състояния в акушерството, гинекологията и неонатологията във всички възрасти.
3. Клиниката извършва консултативна дейност на ниво УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД и на републиканско равнище чрез ЦСМП на всички здравни заведения в гр. Пловдив и Южна България.
4. Специализирана ултразвукова диагностика: 11 – 13 г.с.- за установяване аномалии на плода, 15-19г.с. (биохимичен скрининг с ехографска оценка на плода), 20 – 23г.с. – фетална морфология;
5. Раждане във вода;
6. Индивидуално ползване и раждане във ВИП родилна зала;
7. Диагностична и оперативна хистероскопия;
8. Диагностична и оперативна лапароскопия;
9. Интензивно лечение и проследяване на новородени деца.

ЛЕГЛОВАБАЗА – 131 легла.

ЕКИП:
1. Проф. д-р ЕКАТЕРИНА УЧИКОВА, дм – Началник Клиника
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Аушерство и гинекология, Европейската асоциация по контрацепция и репродуктивно здраве.
Ръководител на катедрата по Акушерство и гинекология- МУ – Пловдив.
Републикански консултант по акушерство и гинекология.

2. Проф. д-р ЕЛЕНА ДИМИТРАКОВА, дм - Началник Родилно Отделение
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

3. Проф. д-р МАЯ КРЪСТЕВА, дм – Началник Отделение Неонатология
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Педиатрия; Неонатология.
Член на: БЛС, Интернационалната неонатологична асоциация. Председател на Българската асоциация по неонатология.

4. Д-р ХРИСТИНА ИВАНЧЕВА – Началник Отделение Гинекология
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

5. Д-р КАМЕН ЯМАКОВ – акушер-гинеколог
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Акушерство и гинекология; Онкогинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

6. Д-р ВЕСЕЛИН КОЛАРОВ – акушер-гинеколог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

7. Д-р БОРИС КЕРЕЗИЕВ – акушер-гинеколог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.
Републикански консултант по акушерство и гинекология.

8. Д-р МАРИЯ ВАСИЛЕВА - акушер-гинеколог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

9. Д-р ВАСИЛКА ДИМИТРОВА - акушер-гинеколог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

10. Д-р ТОДОР СТАМЕНОВ - акушер-гинеколог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

11. Д-р ДИНКО ПОРЯЗОВ – акушер-гинеколог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

12. Д-р ЛЮБОМИРА КОТЕВА – акушер-гинеколог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

13. Д-р РАДОСЛАВ ТЕРЖУМАНОВ –акушер-гинеколог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Акушерство и гинекология.
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология.

14. Д-р НИКОЛЕТА ПАРАХУЛЕВА - акушер-гинеколог
Медицински Университет
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология, Европейската асоциация по контрацепция и репродуктивно здраве.

15. Д-р БОРИС СТОИЛОВ – акушер – гинеколог
Медицински Университет
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
16. Д-р МАГДАЛИНА ВЛАХОВА – лекар
Придобита клинична специалност: специализант
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология

17. Д-р МАГДАЛЕНА ИВАНОВА – акушер – гинеколог
Придобита клинична специалност: специализант
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология

18. Д-р ПОЛИНА ЗАХАРИЕВА – акушер – гинеколог
Придобита клинична специалност: специализант
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология

19. Д-р ЯНА МЕРДЖАНОВА – акушер – гинеколог
Придобита клинична специалност: специализант
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология

20. Д-р ГИТА ЯМАКОВА-ВЛАДОВА – акушер – гинеколог
Придобита клинична специалност: специализант
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология

21. Д-р КРУМ ВЛАДОВ – акушер – гинеколог
Придобита клинична специалност: специализант
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология

22. Д-р КАТЕРИНА ИВАНОВА– акушер – гинеколог
Придобита клинична специалност: специализант
Член на: БЛС, Българското дружество по Акушерство и гинекология

23. Д-р АНГЕЛИНА ГЕНОВА – неонатолог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Педиатрия.
Член на: БЛС.

24. Д-р РАЙНА СТОЯНОВА –неонатолог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Педиатрия.
Член на: БЛС.

25. Д-р ПЕНКА ПЕТЛЕШКОВА –неонатолог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Педиатрия, Неонатология.
Член на: БЛС.
26. Д-р СОФКА СЛАВОВА –неонатолог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Педиатрия, Неонатология.
Член на: БЛС.

28. Д-р АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА –неонатолог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Педиатрия, Неонатология.
Член на: БЛС.

ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ НЕОНАТОЛОГИЯ

29. Д-р ЕЛЕНА ЧЕПИШЕВА
Медицински Университет
Член на: БЛС.

30. Д-р ПЕТРАНА МУСЕНОВА
Медицински Университет
Член на: БЛС.

31. Д-р ДЕСИСЛАВА ГЕНЧЕВА
Медицински Университет
Член на: БЛС.

32.Д-р НЕВЕНА АНЕСТЕВА
Медицински Университет
Член на: БЛС.

33. Дора Мрянова – Старша акушерка

КОНТАКТИ:
Началник Клиника – 032/602 238
Канцелария – 032/602 826; 032/602 827;
Старши мед. специалист – 032/602 825.


Начало

КЛИНИКА ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

ИСТОРИЯ
Лъчелечение в лечебното заведение се провежда от 1965 г. Използван е апарат за дълбока рентгенова терапия, който по-късно е заменен от 2 телегаматерапевтични апарата. През 2005 г. е инсталирана модернизирана комплексна лъчетерапевтична апаратура за лъчелечение с мултимодален линеен ускорител. През 2011 г. бе пуснат в експлоатация и втори мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор, с което клиниката става водещ онкологичен център за извършването на високотехнологично перкутанно лъчелечение.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Лъчелечение се намира на територията на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД - База 1 на бул. „В. Априлов“ 15А. В нея са обособени сектори за провеждане на високотехнологично перкутанно лъчелечение, брахитерапия и нова сграда, в която е разположен Кибернож.
Клиниката разполага с висококвалифицирани специалисти и е оборудвана с модерна лъчетерапевтична и диагностична апаратура.
• Стационарът за лъчелечение разполага с 50 легла и 3 легла за дневен стационар.
• Консултациите и приема за лъчелечение на пациентите се осъществява в приемно- консултативен кабинет - амбулатория, кабинет № 28, тел. 032/60-23-30

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:


Лечебна дейност на Клиника лъчелечение:
Целта ни е да осигурим модерно лъчелечение на всички пациенти, като предоставим възможно най-доброто, навременно и висококачествено лечение на онкологично болните пациенти и подобрим качеството им на живот. Наличната съвременна апаратура позволява високотехнологично перкутанно лъчелечение на всички видове онкологични и някои неонкологични заболявания, чрез използване на лечебния ефект на йонизиращи лъчения (фотонни и електронни). Метаболитна брахитерапия се осъществява чрез орално приемане на радиоактивен йод 131. Този метод се използва за лечение при карцином на щитовидната жлеза, както и при хипертиреоидизъм. В КЛЛ се провежда едновременно лъчелечение с химиотерапия или т.н. съчетано лъчеление с помощта на квалифицирани специалисти от Клиника по медицинска онкология.

Планиране и провеждане на лъчелечението:
Планирането на лъчелечението представлява комплекс от медицински, физико-технически, биологични и организационни подготвителни мерки. Това e многоетапен процес, който включва: клинико-биологично планиране, анатомо-топографско планиране, дозиметрично планиране. Лъчелечението се извършва, отразява и контролира според стандартите за лъчелечение. Лекарят-лъчетерапевт следи за състоянието на пациента, който провежда лъчелечение. Всеки пациент получава пълни грижи от персонала по време на лечението. Проследяването на болните е част от лечебния процес за уточняване на изхода от лъчелечението.

Сградата за Кибернож е построена специално за тази апаратура. Кибернож е апарат за стереотактична роботизирана радиохирургия за лечение с изключителна точност до мм на неподвижни и подвижни доброкачествени и злокачествени Ту на ЦНС, бял дроб, черен дроб, простата с високи еднократни или многократни дози. Лъчелечението изисква специална подготовка на пациента. Специални изследвания в позицията, в която ще се прави лъчелечението и след това напасване на образите за по-добро определяне мястото и размерите на Ту, и изключително максимално запазване на критичните структури. Това включва и поставяне на видими маркери в подвижните органи с Ту, които ще се облъчват за постоянно следене по време на лъчелечението. Пациентът не задържа дишането и по време на лъчелечението е в пълен комфорт. В Клиниката се лекуват и пациенти с доброкачествени заболявания: костно-дегенеративни на опорно- двигателния апарат - коксартрози, гонартрози, шипове и др.

ОБОРУДВАНЕ:
1. Клиниката разполага с два лъчетерапевтични апарата за високотехнологично перкутанно лъчелечение:
• Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS MID с многолистов колиматор; номинални фотонни енергии - 6MV и 10MV, и 6 електронни енергии: 5, 7, 8, 10, 12 и 14MeV;
• Мултимодален линеен ускорител SIEMENS PRIMUS HE с номинални фотонни енергии - 6MV и 18MV, и 6 електронни енергии: 6, 9, 12, 15, 18 и 21MeV.
• Кибернож M6 на ACCURAY

Модерна съвремена апаратура за планиране на лъчелечението:
• Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIEMENS SOMATOM SPIRIT;
• Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIEMENS SOMATOM SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS20 open 4D;
• Две 3D-планиращи системи CMS XiO с висок клас алгоритми на изчисление на дозното разпределение;
• Система за управление на комплексна база данни LANTIS, гарантираща максимална сигурност и надежност, необходими за защита на пациента;
• Дозиметрична апаратура, необходима за оптимално и адекватно дозиметрично калибриране, осигуряване на качеството на лъчетерапевтичната апаратура и верифициране дозата на пациента.

ЕКИП:
В Клиника по Лъчелечение работи висококвалифициран екип от 6 лекари, 4 медицински физици, 12 рентгенови лаборанти, 10 медицински сестри и административен персонал. Всеки един от екипа играе съществена роля, като предоставя на пациентите най-всеобхватна възможна помощ. Персоналът от Клиника по Лъчелечение работи в тясно сътрудничество с лекари от други клиника, включително хирурзи , онколози, уролози, патолози и др.

д-р Мария Влайкова – Началник клиника

Старша медицинска сестра Анастасия Добрева

КОНТАКТИ:
Началник Клиника - 032 602 334;
Канцелария - 032 602 330;
Дежурна сестра - 032 602 333;
Медицински физици - 032 602 322;Начало

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Разположена е в блок №8, База 1, бул. “В. Априлов” №15а на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Клиниката има 12 легла и се състои от функционален сектор за интензивно-токсикологично лечение с 3 интензивно-реанимационни легла и терапевтичен токсологичен и токсо-алергологичен сектор с 9 легла.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
• Диагностика и лечение на остри отравяния от въздействие на отрови - лекарства, токсични газове, пестициди, органични разтворители, тежки метали, наркотици, биологични токсини (от инсекти, змии и растения), алкохол, битови препарати;
• Диагностика и лечение на тежки токсо-алергични състояния (ангиоедем, орален алергичен синдром, бронхоспазъм - астма, шок, генерализирана гигантска уртикария и съчетанията по между им);
• Детоксикация с класически и апаратни методи (плазмафереза);
• Съдебно-токсикологична експертиза за целите на досъдебното и съдебно производство;
• Лечението е чрез високо специализирана токсикологична и общо реанимационна дейност, включително и чрез апаратна дихателна вентилация и се извършва от състава на клиниката.

Работи се по клиничните пътеки № - 106, 107, 108, 109:
КП №106.1 Токсоалергични реакции при лица над 18 години
КП №106.2 Токсоалергични реакции при лица под 18 години
КП №107 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над и под 18 години
КП № 108 Фалоидно гъбно отравяне
КП № 108 Болест на Лайел

През консултативния кабинет на клиниката средногодишно преминават болни с остри отравяния и токсо-алергични реакции. В стационара се лекуват над около 650 болни годишно. Има възможност да се извършва и специализирана детоксикация срещу заплащане според ценоразписа на УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД. Може да се извършва терапевтична плазмафереза/карбохемоперфузия при токсикологични и други заболявания.

Специализирана апаратура:
• Респиратори - 3 бр.
• Aпарат за мини инвазивна детоксична фереза - 1 бр.
В Клиниката се обучават съвместно с МУ, гр. Пловдив:
• Студенти по медицина и фармация;
• Бакалаври по здравни грижи;
• Специализанти по клинична токсикология;
• Специализанти по вътрешни болести;
• Специализанти по обща медицина;
• Докторанти;
• Фармацевти.
Специалистите в клиниката са Републикански консултанти към Центъра за спешна помощ и експерти за целите на досъдебното и съдебно производство.
Клиниката по Клинична токсикология е акредитирана за срок от 5 години с Трето ниво на компетентност.
В клиниката са спазени изискванията на Стандарта по Клинична Токсикология.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм.мзм - Началник Отделение
ВМИ „Ив. П. Павлов” - гр. Пловдив – 1988г.
Специалности: Магистър по медицина; Магистър по здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична токсикология; Клинична алергология;
Професионални болести.
Придобита през 2012 г. ОНС „Доктор”.
Ръководител Секция по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по Вътрешни болести, МУ – гр.Пловдив
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по алергология; Българско научно дружество по Професионални болести;EAACI; WAO; ICORD;
Член на специализирана комисия за работа с НЗОК за провеждане на заместителна терапия при пациенти с наследствени имунодефицитни състояния в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив;
Член на Националния експертен специализиран лекарски борд по „Клинична алергология”;
Председател на Българското научно дружество по професионални болести.
Участия в научни форуми и публикации, преподавателска дейност
Ежегоден участник в конгресите на EAACI.
Съавтор на ръководство по „Професионални нервни и алергични болести”.
Автор на програмата за акредитация по докторска програма „Имунопатология и алероглогия”.
Автор на учебната програма по „Клинична алергология” за студенти по специалност „Медицина” в МФ
Автор на програмата за акредитация по специалността „Токсикология на храните” в Медицински колеж
Съавтор на учебната програма по дисциплината „Професионални заболявания и токсикология” за студенти по специалност „Медицина” в МФ
Ръководител на лекционните курсове по „Професионални заболявания и токсикология”, „Клинична алергология” и „Токсикология на храните”
- Автор на ръководство по „Професионални нервни и алергични болести”.

2. Д-р Саша Александрова Кръстева-Запрянова
Медицински Университет – 1974 г.
Придобити клинични специалности: Анестезиология и Реанимация – 1978 г.; Токсикология – 1993 г.
Член на: Български лекарски съюз; Републикански консултант по токсикология към ЦСМП

3. Д-р Мария Георгиева Пранчева-Кумчева
Медицински Университет – 1974 г.
Придобити клинични специалности: Анестезиология и Реанимация – 1979 г.; Токсикология – 1993 г.
Член на: Български лекарски съюз;

4. Д-р Стоилка Георгиева Туфкова, дм
Медицински Университет – 2000 г.
Специалност: Доктор по медицина – 2005 г
Придобита клинична специалност: Клинична токсикология – 2006 г.
Член на: Български лекарски съюз; Българско дружество по клинична токсикология; Републикански консултант по токсикология към ЦСМП.

5. Д-р Веселина Веселинова Низамова
Медицински Университет – 2003 г.
Придобита клинична специалност: Специалност по вътрешни болести – 2009 г.
Член на: Български лекарски съюз.

6. Д-р Мария Димитрова Мурджева – Манолова
Медицински Университет – 1996 г.
Придобита клинична специалност: Клинична токсикология – 2013 г.
Член на: Български лекарски съюз.

7. д-р Владимир Венелинов Божилов
Медицински Университет Пловдив 2005. Дисертация 2006.
Специалност: Спешна медицина -2014
Член на: Български лекарски съюз и GMC of Great Britain от 2011

8. д-р Михаил Светозаров Мазнев
Лекар специализант

9. Старша медицинска сестра Анета Павлова - Милчова

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602-244
Старша мед. сестра: 032/602-203
Лекарски кабинет: 032/602-406


Начало

КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по педиатрия е създадена през 1946 г. от проф. Иван Андреев на базата на съществуващото от 1932 г.
Детско отделение към Първостепенна държавна болница.
От създаването си тя е база и на Катедрата по педиатрия.
При създаването си в нея са се лекували деца от новородени до 14-годишна възраст от общопедиатрична и инфекциозна патология.
През 50-те години на 20 век от нея се отделя Клиниката по инфекциозни болести като причината е основно появата на стандарти за хигиенно-епидемиологична дейност при инфекциозните болести. През 80-те години се обособява отделение по неонатология. От 1983 г. до 1987 г. съществува единно детско интензивно отделение, което успешно и ефикасно лекува новородени и по-големи деца. Впоследствие интензивното отделение за новородени става част от Клиниката по акушерство и гинекология. От 2000 г.
към Клиниката е прибавен и Медико-генетичния център и който обаче отпада през 2014 г., след приемане стандарта по медицинска генетика, според който тази специалност
няма стационарна дейност..

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по педиатрия е ситуирана в две долепени и свързани отделни сгради в База I
/Tерапевтични клиники/ на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД - Пловдив, бул.”Васил Априлов” 15А.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката изпълнява лечебно-диагностична дейност от трето ниво на компетентност съгласно Медицински стандарт по „Педиатрия“.
Тя е предназначена да предоставя най-високо ниво на болнична педиатрична
помощ по всички профилни педиатрични специалности. От услугите й се възползват пациенти предимно
от Южна България. Основно предимство на клиниката е комплексният подход при лечение на пациентите,
който позволява своевременно безотказно ангажиране със случая на всички необходими разнородни
специалисти, работещи в клиниката, а при нужда – и специалисти от УМБАЛ „Св. Георги“ и други болници.

ОСНОВНИ СТРУКТУРИ:
Клиниката се състои от следните отделения и звена:
• Интензивно отделение с 6 легла. В него се извършва реанимация и съвременна интензивна терапия на пациенти от клиниката или преведени от други болници с живото заплашващи състояния - кома, остри отравяния, епилептичен статус, тежка дихателна, сърдечна, чернодробна и бъбречна недостатъчност и др. Осигурен е и анестезиолог за планови и спешни манипулации и образни изследвания.

Педиатрично отделение, разделено на следните функционални звена:
• Звено „ пулмология и алергология “ с 20 легла. В него се провежда адекватно лечение на деца с пневмония, бронхиална астма и други инфекциозни, алергични и вродени заболявания на дихателната система, които подлежат на болнично лечение.
Към звеното функционира и център за лечение на болни с муковисцидоза. Проследяват се и деца с хронична пневмония и тежки респираторни алергози.

• Звено „детска онкохематология“ с 22 легла. В него се провежда конвенционална химиотерапия при злокачествените хемопатии и солидни тумори, съобразена с европейските стандарти. Функционират мултидисциплинарни екипи за комплексни грижи при вродени анемии и коагулопати. Провежда се съвременно диагностично уточняване и заместително лечение при първични имунни дефицити. Към звеното функционират и трансфузионен център за болни с хронични хемолитични анемии, както и център за диспансеризация на деца с онкохематологични заболявания. Звеното е референтен център за страната на флоуцитометрично проследяване за минимална резидуална болест при остра лимфобластна левкемия при деца.

• Звено „детска неврология“ с 14 легла. Провежда се лечение и диагностика на всички неврологични заболявания в детска възраст- епилепсия, централни и периферни парези, нарушения в равновесието и други. Извършва се етиологично уточняване на детска церебрална парализа, вродени аномалии, изоставане в нервно-психическото развитие, интелектуален дефицит, аутизъм и други вродени и придобити заболявания, засягащи нервната система. Към звеното функционират кабинети по електроенцефалография, по електромиография,евокирани потенциали и по мозъчна ехография. То е водещ център за страната е по отношение отклонения в нервно-психическото развитие.

• Звено “ранна интердисциплинарна рехабилитация на нарушения в развитието и за промоция на менталното здраве в ранна детска възраст“ с 3 легла. Извършва се комплексна диагностика на деца с ДЦП и други моторни, речеви и поведенчески нарушения. Провежда се кинезитерапия по Войта и други методи. Психологическата и педагогическа терапия са по методите на Монтесори.

• Звено „детска ендокринология“ с 6 легла. Извършва модерно лечение и диагностика на деца с диабет, затлъстяване, заболявания на щитовидната и другите жлези с вътрешна секреция, на нарушения в растежа и половото развитие. Звеното е снабдено с апарат за 24-часово мониториране на нивото на кръвната захар. Провежда се ехографска диагностика на щитовидната жлеза. Към звеното е изграден и център за обучение на болни с диабет.

• Звено „детска гастроентерология и детска нефрология“ с 15 легла. Извършва диагностика и терапия на уроинфекции, гломерулонефрити, нефротичен синдром и други инфекциозни, вродени и имунни заболявания на отделителната система, както и на гастрити, дуоденити, язви, колити, хепатити и други заболявания на храносмилателната система в детска възраст. Освен това тук се диагностицират и лекуват и новородени с удължена жълтеница,хипотрофия, повръщане или хронична диария. Към звеното има кабинет по коремна ехография и кабинет по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия.

• Звено „кардиология и ревматология“ с 9 легла. Тук се изследват и лекуват деца с вродени сърдечни малформации, придобити заболявания на сърцето, ритъмни и проводни нарушения на сърцето, артрити и други вродени и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат. Към звеното съществува кабинет по електрокардиография и по ехокардиография. Извършва се и 24-часово мониториране на ЕКГ и артериално налягане.

Други структури:
• Кабинет по психология – извърша се диагностика и психологическа терапия с деца с когнитивни, емоционални и поведенчески нарушения.
• Детска кухня – осигурява диетично лечение на хоспитализираните деца.
• Клиниката е в непосредствена близост до Звено „Педиатрия“ към Отделение по Спешна медицина и до Отделението по образна диагностика за деца.

Клинични пътеки, по които клиниката работи през 2014г.:

ДЕЙНОСТИ:
Болнична дейност по договор с РЗОК:
Клиниката по педиатрия работи по всички педиатрични клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури съгласно Националния рамков договор с РЗОК. В клиниката се хоспитализират около 4500 деца. Общия брой хоспитализации е около 5500 годишно.

Друга болнична дейност
извършват се според компетенциите на клиниката и ценоразписа на УМБАЛ „Св. Георги“.

Специфични дейности:
В клиниката са създадени следните специализирани центрове:

• Трансфузионен център за болни с хронични хемолитични анемии;
• Център за диспасеризация на деца с онкохематологични заболявания;
• Диабетен център;
• Център за лечение на деца с муковисцидоза;
• Звено за интердисциплинарна диагностика и рехабилитация на нарушенията в нервно-психическото развите.
Амбулаторна дейност:
Клиниката няма договор с РЗОК за амбулаторна дейност!
В клиниката не се извършват планови амбулаторни прегледи. Такива могат да се провеждат по изключение и само след предварителна уговорка и заплащане съгласно ценоразписа на УМБАЛ „Св. Георги“.

ЛЕГЛОВА БАЗА: 102 легла (92 стандартни, 6 интензивни и 4 легла за краткосрочен престой)

ДЕНОНОЩНА ОСИГУРЕНОСТ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ:
Клиниката по педиатрия разполага денонощно с дежурен персонал от поне един специалист по педиатрия още двама други лекари и поне по една медицинска сестра на звено. Денонощно на разположение е републикански консултант – професор или доцент, както и детски кардиолог, извършващ ехокардиография.
ОБОРУДВАНЕ:
Клиниката е оборудвана с всичко необходимо за изпълнение на лечебно-диагностичната дейност по педиатрия и всички педиатрични профилни специалности:

• Интензивно отделение е обзаведено с апарати за изкуствено дишане, дефибрилатор, монитори за следене на
виталните функции, ЕЕГ, капхография, перфузори, инфузионни помпи, кувьози, апарат за фототерапия, подвижен рентгенов апарат и др.
• Звеното по детска пулмология разполага с апарат за измерване на външното дишане, апарати за подпомагане на кашлицата, апарати за инхалационна терапия.
• Звеното по детска онкохематология е обзаведено с модерни микроскопи, мултифункционален ехограф включително за изследване на стави и лимфни възли, цитоспин центропуфа. На разположение модерна и надеждна цитологична и биохимична лаборатория, както и два флоуциметъра. Болничните легла са оборудвани с перфузори, инфузомати и монитори. В звеното се поставят Hickmann- и порт-катетри;
• Звеното по детска неврология има пълен набор диагностични средства – висококачествен видео-електроенцефалограф,
апарати за електромиография и евокирани потенциали, ехоенцефалограф за образна и доплерова диагностика,
психолог за изследване на когнитивни функции, емоционални и поведенчески нарушения. То има достъп до модерна генетична и метаболитна диагностика;
• Звеното по детска ендокринология разполага с апарат за постоянно измерване на кръвната захар, ехограф за коремни органи и щитовидна жлеза, достъп до надеждна биохимична лаборатория и образна диагностика;
• Звеното по детска гастроентерология е оборудвано с модерни фиброгастроскопски и фиброколонскопси апарати и с апарат за анестезия, ехограф от най-висок клас.
• Звеното по детска кардиология разполага с надежден ехокардиограф и холтер-апарати за електрокардиограма и измерване на артериално налягане, ЕКГ апарати.
Клиниката е богато компютъризирана и разполага с електронен архив от 1995 г.

ЕКИП:

1.Проф. д-р Иван Ст. Иванов, дм – Началник клиника
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор”, Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска неврология.
Член на: БЛС, Българска педиатрична асоциация, Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, Европейско дружество по детска неврология, редакционната колегия на сп. Folia Medica и Pediatric Neurology.

В звено „Детска пулмология и алергология“:

2. Проф. Мирослава Бошева, дм (началник на звеното и ръководител на Катедрата по педиатрия медицинска генетика)
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия;
Член на:Българска педиатрична асоциация и Редколегията на списание „Наука пулмология“.

3.Д-р Нели Генкова-Янева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия.
Член на: Българска педиатрична асоциация, Българска асоциация по детска пулмология, European Cystic Fibrosis Sosiety.
Ръководител на Муковисцидозен център за Южна България.

4.Д-р Костадин И.Кетев
Медицински Университет - Пловдив
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пулмология и фтизиатрия.
Член на: Българска педиатрична асоциация.

Звено „Детска онкохематология“:

5.Доц. Мария И. Спасова, дм, началник на звеното
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина;_Научно звание “Доцент”; Магистър “Здравен мениджмънт”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, клинична детска онкология и хематология.
Член на: Българска педиатрична асоциация, Българско дружество по детска онкохаматология, SIOPE,
Европейска хематологична асоциация, Българска асоциация по клинична хематология.
6.Д-р Ангелина А. Стоянова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и клинична хематология.
Основател на съвременното онкохематологично звено на клиниката.
Член на: Българска педиатрична асоциация, Дружество по хематология и трансфузионна хематология, Основател на съвременното онкохематологично звено на клиниката.
Българско дружество по детска онкохематология, SIOPE, TIF, GOPH. 7.Д-р Иван Н. Мумджиев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и клинична хематология.
Член на: Българска педиатрична асоциация.
8.Д-р Лилия Р. Иванова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска онкохематология.
Член на: Българска педиатрична асоциация.
9. Д-р Хасан А. Бурнусузов, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности:Педиатрия.
Член на: Българска педиатрична асоциация, Българско дружество по детска онкохаматология, Българска асоциация по клинична имунология; I-BFM FLOW ALL MRD Network; Българско медицинско сдружение по хематология.

10. Весела К. Пачева – технически секретар на звеното по онкохематология.
Завършила ПУ „Паисий Хилендарски“
Специалности: молекулярна биология, Магистър биотехнологична микробиология.

11. Доц. Д-р Илиана Х. Пачева, дм (началник на звеното)
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска неврология.
Член на: Международното дружество по главоболие; Европейското дружество по детска неврология;
Българска педиатрична асоциация; Дружество по детска неврология и психология на развитието, Jonrnal of Antism and Epilepsy.

12. Д-р Маргарита В. Панова, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска неврология.
Член на: Европейското дружество по детска неврология;; Българско педиатрично асоциация;
Дружество по детска неврология и психология на развитието.

13. Д-р Иглика Г. Соткова-Иванова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Детска неврология.
Член на:Българска педиатрична асоциация, Дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, Европейско дружество по детска неврология.

14. Елена А. Тимова - психолог
ПУ ”Паисий Хилендарски”
Специалности: Магистър по приложна психология; Следдипломна квалификация по клинична невропсихология и детска клинична психология.

Звено “ранна интердисциплинарна рехабилитация на нарушения в развитието и за промоция на менталното здраве в ранна детска възраст“:
15. Д-р Ина Е. Генева, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска неврология.
Член на: Българскоa педиатричнa асоциация; Дружество по детска неврология и психология на развитието;
Асоциация по електромиография и евокирани потенциали; Европейско дружество по детска неврология.

16. Симеон И. Чуканов - педагог
ПУ ” Паисий Хилендарски”.
Специалности: Бакалавър по социална педагогика.
Следдипломна квалификация по Монтесори педагогика в Интернационална академия за развитие и рехабилитация в университета
„Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.

17. Елена А.Чуканова- педагог
ПУ ” Паисий Хилендарски”
Специалности: Магистър - педагог.
Следдипломна квалификация по Монтесори педагогика в Интернационална академия за развитие и рехабилитация
в университета „Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.

18. Светлана Д. Кръстанова - кинезитерапевт
НСА; ИСУЛ – София
Специалности: Бакалавър по кинезитерапия от НСА; Магистратура по медицинска физкултура в ИСУЛ – София. Следдипломна квалификация по Войта терапия в Интернационална академия за развитие и рехабилитация в университета „Людвиг Максимилиан”, Мюнхен.

Детска ендокринология:
19. Доц. Нарцис Н. Калева-Ходжева,дм(началник на звеното)
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Доцент”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска ендокринология.
Член на: Българската педиатрична асоциация; Дружеството по ендокринология; Българското сдружение на детските ендокринолози, ESPE, ISPAD.

20. Д-р Елена В. Василева-Калинчева
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска ендокринология.

21. Д-р Цветана А. Цветанова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, специализант по детска ендокринология.
Член на: Българската педиатрична асоциация; Българското сдружение на детските ендокринолози.

Детска гастроентерология и детска нефрология:

22. Д-р Дафина Г. Грозева (началник на звеното)
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, профилиран специалист по детска гастроентерология, фиброгастроскопия и коремна ехография.
Член на: Българската педиатрична асоциация;

23. Д-р Иван В. Янков, дм
Медицински Университет-Пловдив
Научни звания и академични длъжности: ОНС „Доктор“
Специалности: Педиатрия, детска гастроентерология
Член на: Българската педиатрична асоциация; Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене; Bul SPEGH
24. Д-р Петя П. Маркова
Медицински Университет-Пловдив
Специалности: Педиатрия, детска нефрология
Член на: Българската педиатрична асоциация; ESPN-Международна асоциация по детска нефрология
25. Д-р Любов А. Чочкова-Букова (началник на звеното) Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска ревмокардиология.
Член на: Българската педиатрична асоциация; Българско кардиологично дружество; Работна група по детска кардиология; Работна група по неинвазивна диагностика в кардиологията; PRINTO.

26. Д-р Василка Т. Джеджерова
Медицински Университет
Специалности: Магистърпо медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрияи детска ревмокардиология.
Член на: Българската педиатрична асоциация; Българско кардиологично дружество; PRINTO.

27. Д-р Анастасия И. Шишманова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска ревматология.
Член на: Българското педиатрично дружество; Члена Българското дружество по ревматология.

28. Д-р Надежда Г. Джелепова
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Педиатрия и детска кардиология.

Отделение по реанимация и интензивно лечение:

29. д-р Иванка Н. Паскалева, началник на звеното
Медицински университет - Пловдив
Специалности: Педиатрия и токсикология
Член на: Българската педиатрична асоциация; Българско дружество по токсикология.
30. Проф. Тоньо И. Шмилев, дм
Медицински Университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор”.
Придобити клинични специалности: Педиатрия, детска пневмология и фтизиатрия.
Член на: Българска педиатрична асоциация, Асоциация по детска пулмология; Редакционна колегия на сп.“Педиатрия“.

31. Д-р Димитър Н. Чаталбашев
Медицински Университет
Специалности: Магистър по медицина.
Придобити клинични специалности: Анестезиология и реанимация.
Член на: Дружество на анестезиолозите в България

Специалисти по здравни грижи:
В клиниката работят 53 специалисти по здравни грижи, които изпълняват функциите на медицински сестри или старши медицински сестри.
32. Калина А. Йочкова, старша медицинска сестра на клиниката.
Медицински университет - Пловдив
Специалности: Бакалавър по здравни грижи.
Член на: Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи/БАПЗГ/.
32. Старша медицинска сестра Ирина Георгиева Георгиева – старша сестра към Отделение по реанимация и интензивно лечение.
Медицински университет - Пловдив
Специалности: Магистър по управление на здравни грижи.
Член на: Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи/БАПЗГ/.

Други специалисти с висше образование:

34. Анелия Н. Петкова– кабинет по психология
Софийски университет
Специалности: Магистър по психология; специализации по диагностична и консултативна психология и психотерапия.
Член на: Българска асоциация по психология. Съдебен експерт и член на множество други експертни съвети.

35. Д-р Ирина Владимирова Атанасова – кабинет по хранене и диететика
Медицински университет
Специалист по хранене и диететика
Член на: Българско дружество по хранене и диететика

36. Елена Т. Петрова – секретарка на клиниката
ПМИ-Пловдив; ПУ“Паисий хилендарски“
Специалности: детска медицинска сестра, бакалавър по административен и здравен мениджмънт
Член на: Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи/БАПЗГ/.
37. Деница В. Иванова-Петрова – технически секретар
ПУ „Паисий Хилендарски“
Специалности: Бизнес математика

КОНТАКТИ:
Началник клиника: факс - 032/ 602-295
Канцелария: 032/ 602-247
Архив, епикризи: 032/602-586
Интензивно отделение: 032/ 602-255
ОРИЛ: 032/ 602-255
Детска пулмология и алергология: 032/602-248
Детска неврология: 032/602-251
Детска онкохематология: 032/602-252
Детска ендокринология: 032/602-253
Детска кардиология: 032/602-513
Детска гастроентерология и нефрология: 032/602-542
ЕЕГ, ЕМГ, евокирани потенциали: 032/602-468
Психолог: 032/602-546

Уважаеми пациенти, моля ползвате посочените телефони само при спешни случаи или за записване за планова хоспитализация в съответното звено като за целта се обаждате след 13:00 ч. За информация използвайте е-mail на клиниката:
klinikadetska@gmail.com или звънете на канцеларията на клиниката на телефон: 032/ 602-247Начало

КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиника по Гастроентерология и хепатология е създадена през 1993 г. С основаването завършва процеса на профилиране на Вътрешните клиники. Ръководител на клиниката от нейното създаване до 2002 г. е проф. д-р Иван Станчев, дмн. Понастоящем клиниката се ръководи от Николай Гогов Кръстев,дм,дмн.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Гастроентерология е разположена в База 2 (Хирургиченблок), ет. 9 на УМБАЛ„Св. Георги" ЕАД, с адрес - гр. Пловдив, бул. „Пещерскошосе" №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Клиниката се извършват следните диагностични и терапевтични манипулации,специфични за хепатогастроентерология:
• Гастроскопия, сполипектомия;
• Колоноскопия, сполипектомия;
• Абдоминалнаехография.
•Констрастна ехография;
•Перкутанна целенасочена чернодробна биопсия;
•Връзково лигиране на варици на хранопровода;
•Ендоскопска дилатация;
•Пункция и дренаж ма чернодробни абцеси;
Обслужват се болни насочени към Клиниката отличните лекари и специалистите, с направление за хоспитализация.
Леглова база: 32 легла.

Клиника по Гастроентерология обслужва болни по следните клинични пътеки към НЗОК:
КП № 68 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестиналния тракт;
КП № 69 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт;
КП № 70 Диагностика и лечение на болест на крон и улцерозен колит;
КП № 71 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво;
КП № 72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт;
КП № 73 Високоспециализирани интервенционни процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума;
КП № 74 Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума;
КП № 75 Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания(цироза);
КП № 76 Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания.

ЕКИП:
1. Доц. д-р Николай Кръстев – Началник клиника
МА-София – 1980 г.
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Доцент”.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Гастроентерология.
Член на Българската асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози. Член на дружеството по гастроентерология. Член на българската академия на науките и изкуствата.

2. Д-р Драгомир Геров
Медицински Университет, гр. Пловдив
Придобити клинични специалности: Гастроентерология

3. Д-р Симон Сариян
Медицински Университет, гр. Пловдив
Придобити клинични специалности: Гастроентерология

4. Д-р Байрие Исмаил
Медицински Университет, гр. Пловдив - 2012 г.
Придобити клинични специалности: Гастроентерология

5. Д-р Мая Ристеска
Медицински Университет
Специализант по гастроентерология;

6. Д-р Мария Джоклева-Павлова
Медицински Университет, гр. Пловдив
Специализант по гастроентерология

7. Д-р Божидар Дончев
Медицински Университет, гр. Пловдив
Специализант по гастроентерология

8. Д-р Петър Канев
Медицински Университет, гр. Пловдив
Специализант по гастроентерология

9. Д-р Даниела Семерджиева
Медицински Университет, гр. Пловдив
Специализант по гастроентерология

10. Д-р Милена Александрова
Медицински Университет, гр. Пловдив
Специализант по гастроентерология

11. Д-р Бетина Бойчева
Медицински Университет, гр. Пловдив
Специализант по гастроентерология

12. Старша медицинска сестра Петя Теофилова
Висше образование

КОНТАКТИ:
Канцелария - 032/60-27-90;
Старшамедицинскасестра - 032/60-23-07;
Лекарскикабинет - 032/60-23-46;
Манипулационна- 032/60-23-06;
Приеменкабинет№13 - 032/60-26-58.Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ


ИСТОРИЯ:
Отделение по Паразитология е формирано през 1988 г. и е единствено за територията на гр. Пловдив, Пловдивска и другите области на Южна България. Отделението работи съгласно изискванията на Медицински стандарт „Медицинска паразитология„ от 2002 г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Oтделение по Паразитология е ситуирано в Административния блок на Клиника по инфекциозни болести с адрес: гр. Пловдив – 4002, ул. „Пещерско шосе” №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. Осъществяване на високоспециализирана, квалифицирана, своeвременна и ефективна лабораторна диагностика на местни и тропически паразитози.
2. Оказване на високоспециализирана, квалифицирана и ефективна амбулаторно - консултативна и лечебна помощ на пациентите.
3. Осигуряване на високоспециализирана консултативно – диагностична, лечебна и методологична помощ.
4. Теоретично и практическо обучение по "Медицинска паразитология" и частта "Тропически паразитози" от дисциплината "Тропическа медицина" на съвременно ниво и съобразно изискванията на ЗВО на студентите по медицина МУ– Пловдив.
5. Провеждане на следдипломно обучение и квалификация в областта на медицинската паразитология (местна и тропическа, респ. екзотична патология) на лекари, специализиращи "Медицинска паразитология" и "Обща медицина" по определените за целта програми на МЗ.
6. Извършване на научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на паразитологията, вкл. извършване на изпитания на лекарства и медицински продукти в клинични и амбулаторни условия по установения ред.

Отделение по Паразитология хоспитализира и лекува пациенти по Клинични пътеки „Паразитози”. Извършва пълен набор от морфологични, културелни, серологични и санитарно-паразитологични изследвания.
Отделението има три функционално обособени звена:
1. Лабораторно - диагностичен сектор:
• Лаборатория за микроскопска диагностика със съответна апаратура;
• Лаборатория за културелна и серологична диагностика;
• Лаборатория за диагностика на тъканни паразитози;
• Манипулационна − приемна за биологични материали.
2. Амбулаторно-консултативен кабинет по паразитни и тропически болести /с манипулационна/.
3. Учебен сектор:
• Учебна зала - 1;
• Лекарски кабинет с библиотека.
Отделение по Паразитология покрива задължителния обем показатели, за извършване на специализирана: лечебно-диагностична, консултативна и диспансерна дейности в лечебните заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ - съгласно изискванията на Медицинския стандарт „Медицинска паразитология“ - за III ниво на компетентност.
Отделение по Паразитология при УМБАЛ „ Св. Георги“ ЕАД извършва:
• Хоспитализиране и лечение на болни с паразитози;
• Насочване за диспансеризация след преболедуване;
• Осигуряване на консултативна помощ на междуградско и междуобластно ниво;
• Контрол на паразитозите, съгл. Нормативни актове на МЗ;
• Пълния обем лабораторни изследвания, предвидени за профилираните лаборатории /морфодиагностична, културелна, серологична, санитарно-паразитологична/, като структури в звената за доболнична и болнична медицинска помощ от III ниво на компетентност.
Отделението разполага със задължителната лабораторна апаратура - за извършване на паразитологични изследвания – съгласно изискванията на Медицински стандарт „Медицинска паразитология“, както и изискванията за звено от болнична помощ с III ниво на компетентност.

ЕКИП:
1. Д-р Албена Масарлиева, мзм; Началник Отделение
Медицински Университет – 1988 г.
Специалности: 2013г. - магистър „Здравен мениджмънт”
Придобита клинична специалност: 1996 г. – специалност „Медицинска паразитология”

2. Д-р Красимира Енева, дм
Медицински Университет - 2003 г.
Придобита клинична специалност: 2010 г.- специалност „Медицинска паразитология”

3. 3. д-р Галя Попова - Даскалова, дм -лекар
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: 2017 г. специалност „Медицинска паразитология”

4. Кръстина Найденова – лаборант

5. Елена Кренчева- лаборант

Квалификацията на лекарския състав /всички с призната специалност/ и помощния персонал е висока и съобразена със спецификата на дейността в отделението.

КОНТАКТИ:
Началник отделение: 032/602-284;
Лабораторен сектор: 032/602-239.Начало

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА


ИСТОРИЯ:
Клиниката по Ендокринология и болести на обмяната е създадена през 1993 г. като специализирана клиника към Катедрата по Вътрешни болести и наследява Втора Вътрешна клиника, основана през 1946 г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Разположена е в База 1 на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, ул. „Васил Априлов” №15 А. Към нея функционират: приемно-консултативен кабинет; ехографски кабинет за изследване на щитовидна и паращитовидна жлези, вкл. извършване на тънкоиглена аспирационна биопсия; кабинет за измерване на костна плътност; кабинет за функционални изследвания; център за обучение на диабетно болни и обучаващи екипи.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД се явява основен център за лечебна, диагностична, консултативно-методична, профилактична, научно-изследователска и обучителна дейност по ендокринология. Мисията на Клиниката се изразява в осигуряване навременно, качествено и ефективно обслужване и проследяване на хоспитализирани болни с ендокринни заболявания с оглед подобряване продължителността и качеството им на живот.
Профил на дейностите:
• Диагностика, лечение, проследяване и профилактика на ендокринните заболявания;
• Внедряване и реализиране на иновативни високо-специализирани диагностични и лечебни методи и подходи при ендокринни заболявания;
• Спешна хоспитализация на пациенти с ендокринни заболявания; периодична спешна хоспитализация на пациенти с други вътрешни заболявания;
• Консултативна помощ в рамките на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, вкл. диагностично-консултативния блок;
• Лечебна и консултативно-методична ендокринологична помощ за гр. Пловдив и Южна България;
• Провеждане на клинични изпитвания на медикаменти при реализиране правилата на добрата клинична практика;
• Научна дейност – разработване на дисертационни теми и научно-изследователски проекти по проблеми, касаещи - захарен диабет, метаболитен синдром, затлъстяване, и инсулинова резистентност; заболявания на щитовидната жлеза,включително тиреоиден карцином; заболявания на паращитовидните жлези и калциево-фосфорния метаболизъм; репродуктивни нарушения, тумори на хипофизата и надбъбречните жлези, ендокринни хипертонии и пр.
• Преподавателска дейност - лекционен курс и практически занятия по вътрешни болести – раздел “Ендокринология и обмяна на веществата” на студенти от V курс "Медицина" на български и английски език, лекции и практически упражнения по ендокринология на студенти от ІІІ курс „Фармация”; лекционен курс по ендокринология на медицински сестри и акушерки за степен „Бакалавър”; обучение на стажант-лекари, чуждестранни студенти по програма „Еразъм”, специализиращи лекари по ендокринология и вътрешни болести; лекционни курсове за общопрактикуващи лекари, интернисти и ендокринолози по линия на СДК; индивидуално обучение за високоспециализирани дейности; обучение на пациенти със захарен диабет и на обучаващи диабетни екипи; повишаване квалификацията на районни специалисти-ендокринолози.
• Здравно-просветна дейност с помощта на средствата за масова информация.

Клиниката разполага с леглова база от 32 легла, вкл. стая за интензивно наблюдение и 4 допълнителни легла за амбулаторни процедури.
В Клиника се работи по всички ендокринни клинични пътеки в съответствие със стандарта по Ендокринология за звено от ІІІ ниво на компетентност - извършва се лечение на остри, обострени и хронични заболявания на ендокринната система с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури. През последните години средният брой хоспитализации за 1 календарна година надхвърля 1 600.

Клинични пътеки:
КП № 78 – Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет;
078.1 При лица над 18 г.;
КП № 79 – Заболявания на щитовидната жлеза;
КП № 80 - Диагностика и лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека ;
080.1 При лица над 18 г.;
КП № 82 – Диагностика на лица с метаболитни нарушения;
КП № 83 – Лечение на лица с метаболитни нарушения ;
АП №13 –- Инструментална диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
АП №14 –– Диагностика и определяне на терапевтично поведение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
АП №15 –- Диагностика и определяне на терапевтично поведение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево–фосфорната обмяна
АП №33 –– Парентерапна инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема
АП №38 –– Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2330

ОБОРУДВАНЕ:
1. Ехограф с доплер SONOACEx4
2. Професионален био-импедансен анализатор на телесен състав ВС-530.
3. Холтер за измерване на артериално налягане Ambulo 2400

С дейността си във времето на хоспитализация и проследяване в рамките на 1 месец след дехоспитализация, както и в рамките на регламентирани консултантски услуги в Клиниката изцяло се отстраняват, лекуват и/или периодично облекчават основни ендокринни нарушения, свързаните с тях усложнения и съпътстващи заболявания.

ЕКИП:
1. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, д.м. – Началник клиника
ВМИ, Медицинска Академия, София (1986 г.)
Специалности Научни степени и звания: Доктор по медицина (2003 г.); Научно звание „Професор“.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (1991 г.); Ендокринология и болести на обмяната (1993 г.); Обществено здраве и здравен мениджмънт (2011 г.) – МУ, София.
Член на: Научно Дружество по Ендокринология – Управителен съвет; Български Институт Метаболитен Синдром – Управителен съвет; Асоциация по Ендокринни Хипертонии /Алианс/ - Управителен Съвет; Съюз на Учените в България; Европейско Дружество по Ендокринология; Европейска Асоциация по Гинекологична Ендокринология; Международна група за обучение по диабет към Европейска Асоциация за Изучаване на Диабета; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 2300006133.

2. Д-р Мария Василева Павлова
Медицински университет, Пловдив (1980 г.)
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (1986 г.); Нефрология (1989 г.); Ендокринология и болести на обмяната (2001 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Европейска асоциация за изучаване на диабета; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700002265.

3. Доц. Боян Иванов Нончев, д.м.
Медицинки Университет, Пловдив (1999 г.)
Специалности Научни степени и звания Доктор по медицина (2006 г.). Научно звание „Доцент“.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (2007 г.); Ендокринология и болести на обмяната (2011 г.).Обществено здраве и здравен мениджмънт (2015 г.) – МУ, Пловдив. Придобита правоспособност по високоспециализирани дейности: Ехография на щитовидна жлеза и шийна област (2011г.) и Тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидна жлеза, лимфни възли и шийни структури (2012г.)
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Европейска тиреоидна асоциация Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700003925.

4. Д-р Димитър Александров Илиев
Медицински Университет, Пловдив (1990 г.)
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (2000 г.); Ендокринология и болести на обмяната (2003 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Европейска асоциация за изучаване на диабета. Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700001050.

5. Д-р Димитър Манолов Троев
Медински Университет, Пловдив (1990 г.)
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести (1995 г.); Ендокринология и болести на обмяната (1998 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Европейска асоциация за изучаване на диабета; Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700001120.

6. Д-р Павел Енчев Станчев
Медицински Университет, Пловдив (2006 г.)
Придобита клинична специалност: Ендокринология и болести на обмяната (2012 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 2800000712.
Асистент към МУ - Пловдив, 2015.

7. Д-р Мария Живкова Митева
Медицински Университет, Пловдив (2005 Г.) Придобита клинична специалност: Ендокринология и болести на обмяната (2014 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700004168.
Aсистент към МУ - Пловдив, 2016.

8. Д-р Антоанета Валентинова Аргатска, д.м.
Медицински Университет, Пловдив (2011 г.) Научни степени и звания: Доктор по медицина (2016 г.).
Придобита клинична специалност: Ендокринология и болести на обмяната (2017 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Европейска Тиреоидна Асоциация; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 0300001460.
Гл. асистент към МУ - Пловдив, 2016.

9. Д-р Сава Валентинов Петров, д.м. Медицински Университет, Пловдив
Научни степени и звания: Доктор по медицина (2017 г.).
Сертификат за ВСД ехография на щитовидна жлеза (2018 г.)
Придобита клинична специалност: Ендокринология и болести на обмяната (2017 г.).
Член на: Българско дружество по Ендокринология; Европейско дружество по Ендокринология; Европейска академия по Андрология; Съюз на учение в България; Регистриран в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700004687.

10. Д-р Пресияна Ванева Няголова, д.м.
Медицински Университет, Пловдив ( 2010 г.)
Научни степени и звания: Доктор по медицина (2016 г.).
Придобита клинична специалност: Ендокринология и болести на обмяната (2018 г.)
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1000000435.

11. Д-р Даниела Иванова Колева-Тютюнджиева, д.м.
Медицински Университет, Пловдив (2010 г.) Научни степени и звания: Доктор по медицина (2017 г.).
Придобита клинична специалност: Ендокринология и болести на обмяната (2018 г.)
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700004543.
Aсистент към МУ - Пловдив, 2016.

13. Д-р Петя Спасова Консулова, д.м. Медицински Университет, Пловдив (2009 г.)
Научни степени и звания: Доктор по медицина (2017 г.).
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700004501.
Aсистент към МУ - Пловдив, 2016.

14. Д-р Ангелина Димитрова Недялкова
Медицински Университет, Пловдив
Придобита клинична специалност: Ендокринология и болести на обмяната (2018 г.)
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700004902.

15. Павлина Костадинова Атанасова
Медицински Университет, Пловдив (2003 г.)
Придобита клинична специалност: Вътрешни болести (2009 г.); Ендокринология и болести на обмяната (2017 г.)
Член на: Българското дружество по Ендокринология; Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700003939.

15. Д-р Спаска Ангелова Начева
Медицински Университет, Пловдив (2016 г.) Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален
Идентификационен Номер (УИН) 1700005231.,Делегат на БЛС,
Член на: Българското дружество по Ендокринология

16. Д-р Елена Атанасова Бечева
Медицински Университет, Пловдив (2018 г.) Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален
Идентификационен Номер (УИН) 1700005507.

17. Д-р Мария Илкова Илиева – Герова
Медицински Университет, Пловдив (2012г.) Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален Идентификационен Номер (УИН) 1700004813; Член на: Българското дружество по Ендокринология;

18. Д-р Виктория Петкова Тодорова
Медицински Университет, Пловдив (2015г.) Регистрирана в Български Лекарски Съюз (БЛС) с Уникален
Идентификационен Номер (УИН) 1700005099;
Член на: Българското дружество по Ендокринология;

17. Старша медицинска сестра Меглена Ендрева

КОНТАКТИ:
Началник Клиника – 032/602-486;
Канцелария – 032/602-395;
Ст. мед сестра – 032/602-281;
Лекарски кабинет – 032/602-394; -356; -233
Дежурен лекар – 032/602-530;
Манипулационна – 032/602-493.


Начало

КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по Инфекциозни болести е основана през 1948г.и първият ръководител е проф. Б.Юруков. Структурното звено по паразитология е разкрито през 1955г. на територията на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, ръководено от проф. д-р Крум Атанасов.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Инфекциозни болести е разположена на: Бул. ,,Пещерско шосе” №66. Клиниката е „ павилионен” тип болница, с устройство съобразено с противоепидемичната дейност според действащите нормативни документи. Разполага с три терапевтични и един административен блок.
Терапевтичните блокове са обособени за лечение от Вирусни хепатити (първи блок), Чревни инфекции с диариен синдром (втори блок) и Общи инфекции (трети блок).
Обособен е сектор за лечение на болни със СПИН.
• Първи блок разполага с 22 стаи и 8 бокса.
• Втори блок разполага с 16 болнични стаи „полубокс” и 2 стаи за индивидуална изолация. На първия етаж на този блок е Отделение по интензивно лечение.
• Трети терапевтичен блок разполага с 26 бокса „Малцеров тип”(пълен бокс). Там е разположен и Приемно-диагностичния сектор, който включва три приемни кабинета и кабинет за тежко болни, всеки с отделен санитарен възел, за да се предотврати контакт между чакащите болни с различни инфекциозни заболявания.
Функционално са обособени сектори за сепариране на болните по пол, възраст (кърмачета, деца, възрастни) и според етиологичния агент на заболяването.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката осъществя ванепрекъснато денонощно спешно обслужване на амбулаторните пациенти и лежащо болни. Разполага с боксове за разделно настаняване на приетите болни, както и с VIP-боксове с ново оборудване срещу минимална такса. Значителните пространствени възможности и изразената сезонност на инфекциозните заболявания правят възможен функционалния обмен между различните отделения и осигуряват необходимия леглови фонд, освен в епидемична обстановка. В Клиника по Инфекциозни болести се лекуват: вирусни хепатити; менингити; менингоенцефалити; чревни инфекциозни болести с диариен синдром; заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги; покривни инфекции; контагиозни вирусни и бактериални заболявания; вирусни хеморагични трески; паразитози.

Клиничните пътеки по които работи Клиника по Инфекциозни болести са:
• КП №57 - остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразити менингити, менингоенцефалити и миелти при лица над 18 години;
• КП №57 – остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразити менингити, менингоенцефалити и миелти при лица под 18 години;
• КП №76 – токсично увреждане на черен дроб;
• КП №98 – остро протичащи чревни инфекциозни болести сдиаричен синдром, при лица над 18 години;
• КП №98 – остро протичащи чревни инфекциозни болести сдиаричен синдром, при лица под 18 години;
• КП №99 – инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години;
• КП №99- инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години;
• КП №100 – Остър вирусен хепатит А и Е;
• КП №101 – Остър вирусен хепатит В, С и Д;
• КП №102 –Паразитози;
• КП №103 – Покривни инфекции;
• КП №104 – Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения;
• КП №105 – Вирусни хеморагични трески;

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
През 2018 г в Клиника по Инфекциозни болести са хоспитализирани 2095 пациента.

ОБОРУДВАНЕ:
Клиниката е снабдена с апаратура за дихателна реанимация при деца и възрастни. Разполага с автоматизирана кислородна и вакуум-инсталация. Има всички условия за реанимация на застрашаващи живота състояния.
• Инфузионни помпи;
• Перфузори;
• Респиратори;
• Амбурезосцелатор;
• ЕКГ апарат;
• Монитори;
• Ехографски апарат.

ЕКИП:
1. Доц. Олиана Борисова Бойкинова, дм
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1982 г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 1988 г.

2. Проф. Радка Тодорова Комитова, дм
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1980 г.
Специалности: Образователна и научна степен „доктор”. – 2000 г.; Научно звание „доцент по инфекциозни болести” – 2006 г.; Магистратура по здравен мениджмънт – 2009 г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 1990 г.

3. Доц. Олиана Борисова Бойкинова, дм
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1983 г.
Специалности: Научна степен “Доктор” – 2008 г.

4. Д-р Иван Георгиев Балтаджиев, дм
Медицински Университет, гр. Пловдив – 2001 г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 2009 г.
Специалности: Научна степен “Доктор” – 2012 г.

5. Д-р Цветанка Иванова Казакова
Медицински Университет, гр.Плевен – 1984г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 1995г.

6. Д-р Вакрил Ангелов Николов
Медицински Университет, гр. Пловдив
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести.

7. Д-р Антонина Петкова Динева
Медицински Университет, гр. Пловдив - 1985г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести –1994г.

8. Д-р Христина Благоева Георгиева
Медицински Университет, гр. София – 1984г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести –1994г.
Член на: Българското дружество по Инфекциозни болести.

9. Д-р Атноанета Стойкова Гочева
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1987г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести –1995г.

10. Д-р Миглена Ангелова Божилова-Стефанова
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1987г.
Член на: Българското дружество по Инфекциозни болести.

11. Д-р Иван Петков Боев - Началник Отделение по Интензивно лечение
Медицински Университет, гр. Пловдив – 1984г.
Придобита клинична специалност: Инфекциозни болести – 1990 г.

12. Д-р Георги Петров Тодоров
Медицински Университет, гр. Пловдив - 1986г.
Придобити клинични специалности: Инфекциозни болести – 1997 г.; Вътрешни болести – 2002г.

13. Старша медицинска сестра Нина Асенова Бочева-Кодинова – Клиника по Инфекциозни болести
ПМИ „Д-р Мара Малеева-Живкова” с общ профил „Медицинска сестра” – 1980 г.
Медицински колеж - бакалавърска степен по специалност „Здравни грижи” и „Ръководител на здравни грижи и преподавател в Медицински колеж“ – 2004 г.

19. Старша медицинска сестра Йорданка Панова – Отделение по Интензивно лечение

КОНТАКТИ:
Канцелария 032/60 27 48
Ст. м.с. Бочева 032/60 28 51
СПИН кабинет 032/60 27 46
Проф. Стойчева 032/60 29 89
СИР 032/60 29 32
Лекари ІІ ри блок І етаж 032/60 27 43
ІІ ри блок ІІ етаж 032/60 29 88
Лекари ІІІ блок І етаж 032/60 27 41
ІІІ блок І етаж 032/60 29 33
ІІІ блок ІІ етаж 032/60 27 44


Начало
 

КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Медицинска Онкология е най-новата клинична структура на УМБАЛ –„ Свети Георги” ЕАД - функционира от 01.11.2008 г.. Създаването й позволява да се постигне комплексност на онкологичната помощ в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД (хирургична, химиотерапевтична и лъчетерапевтична). Разполага с приемно-консултативен сектор и Отделение по Клинична хематология с общо 35 легла. Намира се в База 1 /Терапевтични клиники/ на УМБАЛ „Св.Георги”ЕАДс адрес: бул. „В. Априлов“ №15 А, 4002гр. Пловдив

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Клиниката предлага съвременни възможности за диагностика и лечение на пациенти със солидни тумори и хематологични заболявания.

Клиника по Медицинска онкологияработи по договор с НЗОК по следните клинични пътеки:
• КП 251 Левкемии;
• КП 252 Лимфоми;
• КП 253 Хеморагичнидиатези. Анемии;
• КП 298 Системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години.

Клиника по Медицинска онкологияработи и по следните клинични процедури:
• КПр 05 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания;
• КПр 06 Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания;
• КПр 07 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия.

Клиниката по Медицинска онкология е успешно сертифицирана по ISO 9001: 2000. Тя осъществява своята дейност в няколко направления:
• Диагностично-лечебна – съвременна диагностика и терапия на малигнени заболявания (солидни тумори и онкохематологична патология) в атмосфера на психологически комфорт за пациентите.
През 2013г. в Клиниката по Медицинска онкология са осъществени 2780 хоспитализации на пациенти и 850 клинични процедури.
• Учебна дейност – обучение на студенти по клинична хематология и медицинска онкология; стажант-лекарипо вътрешни болести.
• Следдипломно обучение – единствен център в Южна България за специализация по медицинска онкология. Тематични модули за лекари, специализиращи обща медицина и вътрешни болести.
• Научнадейност –насоченост по проблемите на миелодиспластичните синдроми, хроничната лимфоцитна левкемия, хронични миелопролиферативни заболявания, нарушената хомеостаза на желязото, вторични злокачествени заболявания;
• Център за международни клинични проучвания.
Клиниката разполага с висококвалифициран екип от професионалисти ( 50% от лекарите имат по 3 специалности, свързани с профила на клиниката, 25% са с по две специалности и 25% са с една специалност. Двама от лекарите са с научна степен „Доктор по медицина” и един с научно звание „Професор”). Специалистите на Клиниката по Медицинска онкология имат важно участие в Общоболничния Онкологичен Комитет на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, който консултира клиничните структури на болницата, а по договор извършва консултативна дейност и за други Многопрофилни болници в областта. Клиниката осъществява консултативна и лечебна дейност по профил за пациенти от УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД и Южна България. Разполага с VIP стаи и предлага възможност за избор на индивидуален лечебен екип от пациента.

ЕКИП:

1. Доц. д-р Иванка Ненова-Чилова, дм
Завършила Медицински университет – Пловдив през 1982 г.
Признати специалности по:> Вътрешни болести (1992 г.); Клинична хематология (1995 г.); Медицинска онкология (2013 г.).
Доктор по медицина (1988 г.)
През 2016 г. придобива научно звание „Доцент“.

2. Д-р Мариана Вълчева
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Медицинска онкология.

3. Д-р Дора Тумбева
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология и Медицинска онкология.

4. Д-р Антоанета Георгиева
Медицински университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.

5. Д-р Милена Кьосева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Медицинска онкология.

6. Д-р Цветелина Пейчева
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Медицинска онкология.

7. Старша медицинска сестра: Галя Стефанова-Малкоджева

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602 880
Канцелария/Ст. м. с.: 032/602 879
Манипулационна: 032/602 877
Дежурен лекар: 032/602 878
Приемен кабинет: 032/602 875

E-mail:koh_plovdiv@abv.bgНачало

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

ИСТОРИЯ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по нервни болести е основана през 1946 г. и понастоящем е разположена на територията на База 2 - /Хирургичен блок/ на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД, намираща се на бул. “Пещерско шосе ” 66., Източно крило ет. 4 и 5. Клиниката се състои от две отделения. Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти (ет.4) и Отделение по обща неврология (ет.5).

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Основните дейности на клиниката са: диагностично-лечебна, консултативна, експертна, профилактична, научно-приложна и учебно-преподавателска.
Клиниката работи на непрекъснат спешен график 24 часа в денонощието, което осигурява непрекъснатост на диагностично-лечебния процес. Спешният прием на пациенти се осъществява чрез Отделението по Спешна медицина в Хирургическия блок - База 2 на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, а на планови пациенти от 09:00 ч. - 13:00 ч. в работни дни чрез приемно-консултатичния кабинет N:9,разположен на партерния етаж в Хирургичен блок.

Статут на клиниката:
Болнична помощ:
1. Диагностика и лечение на неврологичните заболявания, когато целите не са постигнати в условията на извънболнична помощ;
2. Диагностика и консултации, поискани за клинични случаи от лекари на други клинични звена на УМБАЛ „Свети Георги“ или от други лечебни заведения, в това число и републикански консултации;
3. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство.
Високоспециализираната експертна дейност се осъществява от Специализираните комисии към НЗОК и от Клиничните лаборатории за ВСД.

Учебна база и научно-изследователска дейност:
1. Клинично обучение на студенти по медицина 4 курс (българи и чуждоезиково обучение), стажант- лекари, студенти дентална медицина 5 курс, студенти фармацевти 5 курс, студенти рехабилитатори, медицински сестри и акушерки (Медицински колеж, МУ-Пловдив)
2. Клинично следдипломно обучение на специализанти (неврология, обща медицина, анестезиология, психиатрия, физиотерапия, детски болести, инфекциозни болести, ревматология), специалисти-невролози за придобиване на ВСД(Клинична ЕМГ и ЕЕГ) и докторанти по неврология.
3. Център за подготовка и развитие на преподавателски кадри.
Структура на клиниката:
1. Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти
2. Отделение по обща неврология
3. Национални диагностично-лечебни и експертни центрове към НЗОК
- Мултиплена склероза – 032/602 205
- Епилепсия – 032/602 279, 032/602 700
- Паркинсонизъм - 032/ 602 136, 032/602 497; 0882 212449
- Деменции – 032/602 497; 0882 210626
- Полиневропатии и други периферно-нервни заболявания – 032/602 282
4. Кабинети:
- клинична електромиография и транскраниална магнитна стимулация – 032/602 497
- клинична електроенцефалография – 032/602 282
- доплерова сонография – 032/602 282
- евокирани потенциали – 032/602 205
- клинична невропсихология – 032/602 497
- невроофталмология – 032/602 282
5. Приемно-консултативен кабинет - 032/ 602 659.

ЕКИП:

1. Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дмн – Началник Клиника и Началник Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти
Образование: Медицински Факултет, Медицински Университет – гр. Пловдив, 1993 г.
Придобита специалност: Нервни болести – 2000 г.
Научна степен: Доктор по медицина – 1999 г.; ОКС „Магистър” по „Здравен мениджмънт” – 2010 г.,
Доктор на науките – 2015 год.
Научни звания: „Доцент“ – 2012 г., „Професор” – 2016 г.; Член на Експерния съвет по нервни болести към МНЗ(2019 г.)

2. Доц. Д-р Екатерина Иванова Витева-Велкова, дм – Началник Отделение по Обща неврология
Образование: Медицински Факултет, Медицински Университет – гр. Пловдив, 2002 г.
Придобита специалност: Нервни болести – 2007 г.
Научна степен: Доктор по медицина – 2010 г.
Научно звание: Доцент – 2018 г.

3. Д-р Георги Светославов Славов, дм
Образование: Медицински университет – гр. Пловдив, 2011 г.
Придобита специалност: Нервни болести – 2017 г.
Научна степен: Доктор по медицина – 2016 г.; Научно звание: Доцент - 2019 г.

4.Д-р Веселина Стоянова Дошева
Медицински университет-Пловдив – 1984 г.
Придобита клинична специалност: Нервни болести – 1990 г.

5. Д-р Красимир Шукерски
Медицински университет-Пловдив – 2004 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 2010 г.

6. Д-р Мариета Валериева Пейчева
Медицински университет-Пловдив – 2005 г.
Придобита клинична специалност: Неврология – 2012 г.

7. Д-р Карамфил Митков Бахчеванов, дм
Образование: Медицински университет – гр. Пловдив, 2007 г.
Придобита специалност: Нервни болести – 2015 г.

8. Д-р Костадин Ангелов Чомпалов, дм
Образование: Медицински университет – гр. Пловдив, 2010 г.
Придобита клинична специалност: Нервни болести – 2017 г.

9. Старша медицинска сестра Мариана Борисова Кръстева
Медицински колеж, Медицински университет – Пловдив - Медицински специалист по Здравни грижи – 1979 г.
Факултет по Обществено здраве към МУ-Пловдив - Бакалавър по „Управление на здравните грижи” – 2009 г.Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕДНОДНЕВНА И МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ:
Еднодневната хирургия е създадена по проект на Световната и Европейската банка съвместно с Министерството на Здравеопазването заедно с Еднодневните хирургии в гр. София при ИСУЛ „Царица Йоана“ и в гр. Варна при МБАЛ „Св. Марина“. За първи път е отворила врати на 03 Декември 2007 г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Разположена е на първия етаж в източното крило на База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД намираща се на бул. „Пещерско шосе“ №66. Състои се от два сектора: предоперативен (приемен) и оперативен. Устройството, дейността и вътрешния ред са съобразени с изискванията на Медицинските стандарти по „ОБЩА ХИРУРГИЯ“ и „ГРЪДНА ХИРУРГИЯ“, както и с Медицински стандарт "АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ". Принципите на работа в Еднодневна и Миниинвазивна хирургия са подчинени на добрата медицинска практика за достъпност, своевременност и достатъчност, при опазване на строгата медицинска тайна и достойнството на нашите пациенти.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Отделение по Еднодневна и Миниинвазивна хирургия към Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение „Св. Георги” ЕАД извършва дейности съгласно посочените в Разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за лечебните заведения. В Отделение по Еднодневна и Миниинвазивна хирургия при УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД се лекуват пациенти в планов порядък и по спешност. Обемът на хирургическата дейност е от общо профилен до тясно специализиран: ендокринна, коремна, колоректална, гръдна и пластична хирургия. Наред с конвенционалните оперативни методи се извършват лапароскопски и високоспециализирани – мининвазивни и безкръвни операции. Операциите са с малка, средна, голяма и много-голяма сложност. Отделение по Еднодневна и Миниинвазивна хирургия е структура към Втора клиника по хирургия, която отговаря на Трето ниво на компетентност и е сертифицирано по Системата за управление на качеството – IS0:9001-2008. Легловата база се състой от 20 съвременни болнични легла разположени в 5 светли и приветливи стаи, оборудвани с климатици и телевизори.

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
В отделението се осъществява активно научно–преподавателска и изследователска дейност от професори и 2 асистента. Съчетаването и с добрата материална база, апаратурната обезпеченост и високооборотната лечебна дейност създава предпоставки за по-доброто обучение на студенти и специализанти. Нашите лекари вземат активно участват със собствени научни статии, съобщения и клинични материали на всички национални конгреси и конференции, както и на множество международни хирургични форуми. Редовно публикуват статии в списание „Хирургия”, „Фолиа-Медика“, както и в международни специализирани издания.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА И ЗАБОЛЯВАНИЯТА:
Отделение по Еднодневна и Миниинвазивна хирургия е водеща в своята област, като предлага най-високо качество на лечение на заболяванията на: гръдна стена, бял дроб, медиастинум, диафрагма, хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни канали, панкреас, щитовидната жлеза, млечна жлеза, лечение на всички видове хернии, туморни и онкологични заболявания.
Описания на заболявания и начините за тяхното лечение в отделението:
- Заболявания на щитовидната жлеза;
- Заболявания на млечната жлеза;
- Заболявания на гръдна стена;
- Заболявания на коремната стена;
- Хернии на предна коремна стена;
- Ингвинални хернии;
- Заболявания на жлъчния мехур;
- Остър апендицит.

В Отделение по Еднодневна и Миниинвазивна хирургия може да бъде извършено лечение по Клиничните пътеки или по Ценоразпис на медицинската помощ, медицинските услуги, допълнително поискани услуги и немедицински услуги в лечебното заведение, създаден и одобрен от Изпълнителен Директор на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД.
Клинични пътеки:

• КП №72 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
• КП №74 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
• КП №44 Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
• КП №175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
• КП №176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години
• КП №177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
• КП №178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години
• КП №179 Оперативни процедури върху апендикс
• КП №181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
• КП №182 Оперативни процедури при хернии
• КП №183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
• КП №184 Конвенционална холецистектомия
• КП №185 Лапароскопска холецистектомия
• КП №186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
• КП №187 Оперативни процедури върху черен дроб
• КП №188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
• КП №192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
• КП №193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
• КП №194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
• КП №197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
• КП №158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
• КП №198 Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани
• КП №199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания
• КП №199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици— доброкачествени новообразувания
• КП №201 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност
• КП №202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност
• КП №213 Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
• КП №215 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
• КП №223 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

ОБОРУДВАНЕ:
• Видеодуоденоскопска апаратура, Pentax;
• Лапароскопска апаратура, Olympus;
• Торакоскопска апаратура, Olympus;
• THUNDERBIRD, Olympus;
• Ултразвуков скалпел, Harmonic;
• Ултразвуков проктоскоп, Hal Dopler;
• Ехограф, Siemens;
• Рентгенов апарат - С рамо, Italray;
• Електронож за термоаблация, Cool Tip;
• Високофреквентен чернодробен термаблатор.

ЕКИП:
1. Д-р Димо Григоров - Началник отделение
ВМИ Пловдив - 1985 Придобита клинична специалност:"Общра и коремна хирургия" - 1992 г.
"Гръдна хирургия" - 1998 г.
"Здравен мениджмънт" - 2015 г.

2. Д-р Момчил Бацелов
ВМИ „Иван Петрович Павлов“ – 1973 г.
Придобита клинична специалност: „Обща хирургия“ – 1978 г.

3. Д-р Румен Ралинов Хаджийски
ВМИ „Иван Петрович Павлов“ - 1990г.
Придобита клинична специалност: „Обща хирургия“ – 1999 г.

4. Д-р Атанас Петков Петков
ВМИ „Иван Петрович Павлов“ - 2007г.
Придобита клинична специалност: „Обща хирургия“ – 2013 г.

5. Д-р Ивайло Бърдарски
ВМИ „Иван Петрович Павлов“ – 1998 г.
Придобита клинична специалност: „Обща хирургия“ – 2013 г.

6. Галя Вакрилова - Старша медицинска сестра

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/602 – 895;
Старши медицински специалист: 032/602 – 894;
Технически изпълнител: 032/602-897
Лекарски кабинет: 032/602 – 898;
Оперативен сектор: 032/602 – 860;
Приемен кабинет: 032/602 – 896.Начало

КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиниката по Нефрология е разкрита през 1989 година, като първата обособена специализирана клиника, профилирана за диагностика и лечение на бъбречни заболявания в рамките на МУ-Пловдив, включена по- късно в структурата на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД. Ръководител на клиниката от нейното създаване до 2012 г. е проф. д-р Д. Димитраков, д.м.н. От 2012 г. и понастоящем отделението по Нефрология се ръководи от д-р Димитър Николов д.м.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделението е разположено на втория етаж, сграда № 8 в база 1 на УМБАЛ „ Св. Георги” ЕАД, на бул. „В. Априлов“ № 15А. Разполага с 30 болнични легла, разположени в 15 болнични стаи, три от тях реновирани със самостоятелни санитарни възли. Отделението разполага с приемно-консултативен кабинет, функционален и биопсичен кабинет.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
В отделението се диагностират и лекуват всички гломерулни, тубулоинтерстициални и съдови бъбречни заболявания, бъбречно-каменна болест, вродени и наследствени нефропатии; бъбречно засягане при системни автоимунни заболявания и имунни васкулити, при диспротеинемии, при диабет и хипертония, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност във всички стадии. Извършва се пункционна бъбречна биопсия за диагностично уточняване на първични и вторични гломерулопатии. Приемат се пациенти от цялата страна в съответствие с утвърдения от НЗОК и Ръководството на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД ред. В отделението по Нефрология се лекуват болни по клинични пътеки, в съответствие със стандарт по Нефрология от трето ниво на компетентност.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:
КП № 84 - Остър тубулоинтерстициален нефрит; Хроничен тубулоинтерстициален нефрит;
КП № 85 - Хроничен нефритен синдром; Остър нефритен синдром;
КП №86.1 - Хипертоничен бъбрек с Хронична Бъбречна недостатъчност; Хипертоничен бъбрек без Хронична Бъбречна недостатъчност; Хроничен нефритен синдром; Нефрозен синдром; Диабетна нефропатия; Лупусна нефропатия; Амилоидоза; Рецидивираща и постоянна хематурия;
КП № 87.1 - Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години;
КП № 88.1 – Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години;

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
Основни направления:
Клинични и генетични изследвания за ранна диагностика на диабетната нефропатия;
Кардио-ренални промени при диабетната нефропатия;
Ранна диагностика на тубулоитерстициалните увреждания на бъбреците чрез съвременни биомаркери;
Тироидна дисфункция при хронично бъбречно заболявание;
Проучване върху патогенетичното лечение на гломерулните заболявания;
Приложение на Dopller ехографското изследване в нефрологията.

В отделението се провежда обучение на:
• Студенти от V–ти мед. курс по нефрология.
• Стажант лекарски стаж VI-тикурс;
• Следдипломно обучение по нефрология;
• Обучение по обща медицина;
• Специализиран курс по абдоминална ехография;
• Специализиран курс по Dopller ехография;
• Курс по пункционна бъбречна биопсия.

ОБОРУДВАНЕ:
• Три апарата за ултразвукова диагностика, два от които от висок клас с възможности за Доплер - диагностика на бъбречните съдове и пункционна бъбречна биопсия;;
• Зала с инструментариум за пункционна бъбречна биопсия;
• Монитор за ЕКГ, пулсова чистота, артериално налягане и пулс-оксиметър;
• Инфузомати;
• Дефибрилатор;
• Аспирационна помпа;
• ЕКГ апарати.

ЕКИП:
1.Доц. Д-р Димитър Георгиев Николов д.м. – Началник отделение
Специалност: Вътрешни болести и нефрология.

2. Д-р Дора Лозева Чаталбашева
Специалност: Вътрешни болести и нефрология.

3. Д-р Ина Стоянова Филипова
Специалност: Вътрешни болести и нефрология.

4. Д-р Гергана Василева Гинова - Нончева
Специалност: Вътрешни болести и нефрология.

5. Д-р Тодор Живкова Каназирски
Специалност: Вътрешни болести.
Специализант по нефрология.

6. Д-р Лидия Предарска
Специалност: Вътрешни болести.

7. Д-р Николай Руменов Димов
Специализант по нефрология.

8. Д-р Виолета Митковa Желева
Специализант по нефрология.

9. Д-р Бони Митков Шаров
Специализант по нефрология.

10. Старша медицинска сестраСтефка Узунова

КОНТАКТИ:
Началник отделение: 032/602046;
E-mail: doc_nikolov@abv.bg;
Канцелария: 032/602293;
Лекари: 032/602215 и 032/602492;
Ст.мед.сестра: 032/602582;
Мед. Сестри: 032/602495;
E-mial: nephrologia1989@gmail.comНачало

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ: Клиника по Клинична хематология води началото си от 1968 г., когато към Трета клиника по вътрешни болести се отделя сектор с 18 легла. Първите хематолози работили в сектора са д-р И. Балтов, д-р В. Кирова, д-р В. Вакрилов, д-р К. Пенчева, д-р И. Христова, д-р Жанет Грудева, д-р Ст. Горанов. През месец декември 1989 г. секцията се обособява като самостоятелна клиника към Първа катедра Вътрешни болести със 35 легла, с ръководител проф. д-р К. Атанасов, дмн. По-късно ръководители на Клиниката са проф. д-р И. Карастанев, дмн, проф. д-р И. Кърнолски, дмн, - проф. д-р Ст. Горанов, дмн, а от 2017 г. ръководител е проф. д-р Жанет Грудева – Попова,д.м.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по Клинична хематология е разположена на бул. „Васил Априлов” 15А - База 1 /Tерапевтични клиники/, блок 7, етаж 3 на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД. Състои се от 2 основни звена: приемно-консултативен блок, разположен в ДКЦ „Свети Георги” и клиничен стационар.

Приемно-консултативният блок се състои от:
• Приемно-консултативен кабинет;
• Регионален център за вродени коагулопатии и хемолитични анемии с кабинет и дневен стационар;
• Кабинет за диспансеризация на пациентите със заболявания на кръвта и кръвотворните органи;
• Дневен статионар за пациенти с малигнени хемопатии;
• Манипулационна.
Клиничното звено се състои от :
• Клиничен стационар с 50 легла;
• Сектор за хипо и аплазийни състояния с 10 легла;
• Сектор за стволовоклетъчна трансплантация с 4 бокса;
• Лабораторен блок за събиране, съхраняване и преливане на хемопоетични стволови клетки;
• Кабинет за костномозъчни биопсии;
• Кабинет за международни клинични проучвания;
• 2 манипулационни;
• 3 лекарски кабинета;
• Рапортна зала;
• Лекарски и сестрински дежурни стаи;
• Кабинети на началник клиника, гл. административен асистент, ст. мед сестра, канцелария и санитарни възли.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В клиниката се прилагат пълен обем от клинико-лабораторни дейности за диагностика, лечение, проследяване и регистрация на пациенти с доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания. Диагностиката на заболяванията на кръвта и кръвотворните органи се осъществява чрез всички конвенционални и най-съвременни методи.
• цитоморфологични изследвания на периферна кръв/ костен мозък/ лимфен възел/ мекотъканни лезии
(последните две в Катедра по патоанатомия);
• цитогенетично изследване на костен мозък и периферна кръв;
• цитохимия;
• молекулярно-генетичен анализ;
• фенотипизация;
• имунохистохимия на материал от лимфен възел (в Катедра по патоанатомия), костен мозък и слезка
• генетични и молекулярно-генетични методи;
• образна и ядрена (нуклеарна) диагностика;
• аспирационна биопсия на костен мозък (миелограма) ;
• трепанобиопсия на костен мозък;
• флоуцитометрична имунофенотипизация на периферна кръв;
• флоуцитометрична имунофенотипизация на костен мозък;
• електрофореза на хемоглобини (чрез частна лаборатория в гр. Пловдив) ;
• имуноелектрофореза, имунохимия на серум, търсене на имуноглобулинови нарушения, вкл. парапротеин;
• изследване на еритроцити при пациенти, суспектни за глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност;
• изследване на коагулацията, вкл. нива на инхибитори при хемофилици;

Лечението се извършва чрез конвенционални, високодозови и/или спасителни режими на лечение при пациенти с малигнени хемопатии Клиниката разполага с условия и квалифициран персонал за реанимация на пациентите след химиотерапия. В клиниката има обособено звено – регионален център за диагностициране, лечение и проследяване на пациенти с вродени коагулопатии и хемолитични анемии. Извършват се научни изследвания и се осигурява теоретично и практическо обучение по основните раздели на клиничната хематология за студенти по медицина, специализиращи вътрешни болести, обща медицина и Клинична хематология. Към клиниката функционира Клинична комисия по хематология, която осъществяват цялостна оценка на пациенти със злокачествени заболявания на кръвта и кръвотворните органи по отношение на окончателната диагноза, клиничния стадий, прогностична група и терапевтично стратегия в различните етапи от еволюцията на заболяването. В клиниката се осъществяват над 3 000 хоспитализации годишно, от екип с 11 лекари , със специалност Клинична хематология, 14 медицински специалисти и 9 санитари. Клиниката по Клинична хематология със своите структури, материално-техническа база, висок професионализъм и научен потенциал на своите кадри не само покрива изискванията за Трето ниво на компетентност, но е водещо специализирано хематологично звено от регионален и национален мащаб.

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:
Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ "Св. Георги", гр. Пловдив, предлага първокласна диагностика и лечение на доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания по следните направления:
(КП) № 241. Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания;
(КП) № 242. Диагностика и лечение на левкемии;
(КП) № 243. Диагностика и лечение на лимфоми;
(КП) № 244. Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии;
Амбулаторна процедура №06 Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания;
Амбулаторна процедура № 7. Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания;
Амбулаторна процедура № 8. Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия;
ОБОРУДВАНЕ:
Клиника по Клинична хематология разполага с високотехнологична апаратура за диагностика и лечение на пациентите:
• EКГ апарат;
• Ехографски апарат;
• Перфузор - 3 бр.;
• Инфузомат - 4 бр.;
• Камера CCD за микроскоп;
• Микроскоп Лаборлукс - 7 бр.;
• Холтер за топъл серум;
• Центрофуга екстактсепариране – плазмаекстрактор;
• Фризер-ракла Крайотек;
• Камина за разтваряне на цитостатици;
• Бенчтоп центрофуга Хетих;
• Устройство за термален трансфер.

ЕКИП: 1. Проф. д-р Жанет Грудева – Попова,д.м. - Началник клиника
Медицински университет
Специалности: Доктор по медицина, Научно звание „Професор“, Магистър по Икономика и Здравен мениджмънт.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология и Медицинска онкология.
Член на:
• 2010 – Project Management Institute (PMI)
• 2010 -American Society of Clinical Oncology (ASCO)
• 2009 -European Society of Medical Oncology (ESMO)
• 2004– European Hematology Association (EHA)
• 2001– American Society of Hematology (ASH)
• 2000 – Българскo Медицинско Сдружение по Хематология
• 1999– Balkan Union of Oncology
• 1985 – Съюз на учените в България
• Български лекарски съюз
Експерт към Министерството на Здравеопазването за оценка и акредитация на лечебни заведения.
Сертифициран вътрешен одитор по ISO 9001:2000
Заместник Директор ДЛД - База 1, УМБАЛ “Свети Георги”

2. Д-р Емил Анков Спасов
Медицински университет – Пловдив – 1990 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична хематология.
Член на: БЛС, Българскo медицинско дружество по клинична хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA) и American Society of Hematology (ASH). Член на българската лимфомна група към научното дружество по хематология.

3. Д-р Иванка Христова Христова
Медицински университет – Пловдив – 1974 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична хематология.
Член на: БЛС и Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

4. Д-р Веселина Стефанова Горанова–Маринова, дм
Медицински университет – Пловдив – 1999 г.
Специалности: Доктор по медицина, Магистър по Здравен мениджмънт – 2011 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести; Клинична хематология.
Член на: БЛС, Българскo медицинско дружество по клинична хематология, Европейска асоциация по хематология (EHA) и American Society of Hematology (ASH). От 2008 г. е рецензент за издателство Elsevier по проблемите на моноклоналните гамопатии.

5. Д-р Катя Николова Сотирова
Медицински университет – Пловдив – 1996 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.
Член на: Българската лимфомна група към научното дружество по хематология, БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

6. Д-р Пенчо Георгиев Георгиев
Медицински университет – Пловдив – 1999 г. със Златен Хипократ.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

7. Д-р Мария Александрова Димитрова
Медицински университет – Пловдив – 1987 г.
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология и допълнителна квалификация – абдоминална ехография.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

8. Д-р Катя Георгиева Сапунарова
Медицински университет – 1993 г.
Придобити клинични специалности: Детски болести - 1999 г.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология. Член на българската група по остри левкемии към научното дружество по хематология.

9. Д-р Виктория Викторова Бабачева-Бахчеванова
Медицински университет – Пловдив – 2007 г.
Придобити клинични специалности: Клинична хематологогия – 2014 г.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

10. Д-р Янко Георгиев Янков
Медицински университет – Пловдив – 2008 г.
Придобити клинични специалности: Клинична хематологогия –
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

11. Д-р Денка Иванова Костова
Медицински университет – Пловдив – 1975 г. във ВМИ
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична хематология.
Член на: БЛС, Българскo медицинско сдружение по клинична хематология.

12. Старша медицинска сестра Христина Георгиева
ПМИ – Пловдив през 1996 г.
Медицински университет – Пловдив – 2002 г.
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност "Психология" през 2005 г.

КОНТАКТИ:
Началник клиника - 032/602 481
Технически изпълнител - 032/602 596
Лекарски кабинети - 032/602 298
Дежурна сестра - 032/602 421
Приемен кабинет - 032/602 305
Сектор за вродени хемолитични анемии – 032/602 216

Уеб сайт на клиника по клинична хематология https://hematology-plovdiv.info/index.html

Начало

КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ

ИСТОРИЯ:
Клиника по Психиатрия е създадена през 1953 г. от Проф. К. Чолаков. Оттогава началник клиника са били Проф. Т. Ташев, Проф. В. Йончев, Проф. М. Роглев, Доц. Н. Машонов, Проф. Н. Маджирова. От 2008 г. клиниката е под ръководството на Проф. В. Акабалиев.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по Психиатрия е разположена в База 1 (Терапевтични клиники) на УМБАЛ “Св. Георги”, намираща се на бул. “Васил Априлов“ 15-А,етаж 1 на блок №15.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Клиниката поПсихиатрия работят висококвалифицирани специалисти - професор, доцент, асистенти, ординатори със специалност, клинични психолози, медицински специалисти и санитари. Разполага с 80 легла и се състои се от следните звена:
1. Стационар - 45 легла (мъжки и женски сектор);
2. Дневен стационар - 35 места;
> 4. Лаборатория по клинична психология.
В Клиниката се извършва диагностична, лечебна, експертна, научно-изследователска и учебна дейност в областта на психичните разстройства. Приоритетни за клиниката са пациенти с екзацербации на психотични и афективни разстройства, първични и диагностично сложни случаи, терапевтично резистентни състояния. Осъществява се психологична оценка и психологично консултиране. Провежда се комплексно и индивидуално лечение, като водеща е медикаментозната терапия по правилата за добра клинична практика. В клиниката пациентите се приемат и лекуват след подписване на информирано съгласие. Не се хоспитализират пациенти на задължително лечение, назначено от съда. Лекарите в клиниката участват в изготвянето на тройни и комплексни съдебно-психиатрични експертизи. От създаването си клиниката е база за обучение на студенти по медицина и стоматология, медицински сестри, специализанти по психиатрия, а в последните години и на лекари, специализиращи обща медицина. Научните интереси на лекарите и психолога в клиниката са в областта на психотичните и афективни разстройства, хронобиологията, сексуалните разстройства, самоубийството, детската психиатрия и деменциите.

ОБОРУДВАНЕ:
• ЕКГ;
• ЕКТ.
Клиниката разполага с необходимата за осъществяване на високоспециализирана диагностична и лечебна дейност апаратура. Като част от структурата на УМБАЛ „Св. Георги“, клиниката предоставя възможност за извършване на широка гама лабораторни и образни изследвания, между клинични консултации с различни медицински специалисти, психологична и социална помощ, спешна помощ.

ЕКИП:

1. Доц. д-р Стефан Попов, дм – Началник клиникаЗавършил „Медицина“ в Медицинска академия – София през 1979 г.
Признати специалности по: Неврология (1982 г.); Психиатрия (1985 г.)
Придобити клинични специалности: Психиатрия.
През 2015 г. придобива научно звание „Доцент“
Завършил специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” със степен магистър в Медицински университет - Пловдив през 2012 г.
Член на: Европейска асоциация по сексология; Световна асоциация за клинични проучвания; Българска психиатрична асоциация; Българска асоциация по семейно планиране.
Републикански консултант по психиатрия (от 2015 г.)

2.д-р Иво Митрев
Клинична специалност: Психиатрия
3. д-р Андриана Каканакова
Клинична специалност:Психиатрия
4. д-р Светлозар Георгиев

Клинична специалност:Психиатрия
5. д-р Младен Манатарков
Клинична специалност:Психиатрия
6. д-р Тодор Атанасов
Клинична специалност:Психиатрия
7. д-р Васил Котетаров
Клинична специалност:Психиатрия; Детска психиатрия.
8. д-р Станка Язова
Клинична специалност:Психиатрия
9. д-р Георги Алексиев
Клинична специалност:Психиатрия
10. д-р Валентина Майсторова
Клинична специалност:Психиатрия
11. д-р Златослав Арабаджиев, дм
Клинична специалност:Психиатрия
12. Старша медицинска сестра Мария Радева


КОНТАКТИ:
Началник Клиника – 032/60-25-57;
Канцелария – 032/60-22-87;
Старши мед. специалист - 032/60-24-34;
Лекарски кабинет /дежурен лекар/ - 032/60-23-08;
Манипулационна – 032/60-22-86.


Начало

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделение по Инвазивна кардиология е разположено в База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, която се намира на бул. „Пещерско шосе“№66., ет.8.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
В Отделението по Инвазивна кардиологиясе обслужват пациенти в планов и спешен порядък. Извършват се коронарни интервенции /инвазивни диагностични процедури – т. нар. цветна снимка на сърцето и интервенционални процедури/ на пациенти със стабилна и нестабилна стенокардия и първична ангиопластика на пациенти с остър миокарден инфаркт. Използваните съвременни методи позволяват диагностика и лечение до първите 6 часа след откриване на заболяването. При пациенти с периферно-съдови заболявания се извършват диагностични и лечебни /балонни_дилатации; имплантиране на стентове/ интервенции. Допълнителни диагностични възможности дава вътресъдовото ултразвуково изследване, което показва морфологията на атеросклеротичната плака. Отделението по инвазивна кардиология разполага с три ангиографски лаборатории, оборудвани с високотехнологична апаратура от последно поколение. Системата за наблюдение на физиологичните данни (ЕКГ, кръвно налягане, температура и др.) дава на лекуващия екип много прецизна и широко обхватна информация за състоянието на пациента и така подобрява значително грижата за него. В отделението се обучават студенти от Медицински университет, като се води_лекционен курс по кардиология и семинарни упражнения. Клиниката е база за специализация по вътрешни болести и кардиология.

Видове диагностични и терапевтични услуги:
• Неинвазивна диагностика на сърдечно-съдови заболявания; сърдечно-съдов тест с натоварване; 24-часово амбулаторно мониторванена кръвно налягане и ЕКГ; ЕхоКГтрансторакална и трансезофагиална; Ехографско изследване на периферни съдове;
• Инвазивни диагностични процедури, включващи лява и дясна сърдечна катетеризация, коронарни ангиографии, аортографии, ангиографии на перикардни съдове вкл. каротидографии, лява и дясна вентрикулаграфии, транссептална катетеризация;
• Интервенционални процедури: коронарна ангиопластика в съчетание с интракоронарно стениране на болни с ОМИ и планови пациенти; ангиопластика на периферни съдове, вкл. каротидни, ренални артерии; перкутанни процедури на аорта;
• Електрокардиостимулация — имплантиране на пейсмейкъри;
• Други видове диагностични процедури - Септална аблация при Хипертонична обструктивна кардиомиопатия. Телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни. Интрааортнабалоннаконтрапулсация. Перикардни пункции, Интрааортна балонна контрапулсация. Перикардни пункции;
• Имплантиране на вена кава филтър - при пациенти с БТЕ.
Екип от високоспециализирани лекари, медицински сестри и санитари се грижи денонощно за пациентите в отделението.
*TAVI - Транскатетърно имплантиране на аортна клапа
*IVUS (Интраваскуларен ултразвук)
* iFR, FFR интракоронарно изследване на функциолналния резерв

Клиничните пътеки по които работи отделението са:
КП №16 – Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение;
КП№17 - Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания;
КП№19.1 - Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на_антибрадикарден_пейсмейкър -еднокамерен или двукамерен;
КП№ 20 - Интервенционално лечение и свързани с него диагностични_катетеризации при сърдечно-съдови заболявания;
КП №25 – Диагностика и лечение на нестабилна форма на Ангина пекторис с инвазивно изследване;
КП №26 - Диагностика и лечение на нестабилна форма на Ангина пекторис с интервенционално лечение;
КП №28 - Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST-сегмент с интервенционално лечение;
КП №29 - Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация;
КП №30 - Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация
КП №31 - Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит;
КП №32 - Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда;
КП №33 - Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения;
КП №36 - Диагностика и лечение на Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик;
КП №37 - Диагностика и лечение на Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик.
КП №51 - Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза;

ОБОРУДВАНЕ:
Отделението разполага с високотехнологична апаратура от ново поколение:
• Три ангиографски апарата, като единият от тях е произведен през 2012 година по поръчка на УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД;
• Ехографски;
• ЕКГ апарати;
• Телеметрично мониторно наблюдение на сърдечно болни;
• Интрааортнабалоннаконтрапулсация;
• IVUS система за вътресъдов утразвук.

ЕКИП:

1. Д-р Мариян Маринов
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.

2. Д-р Гинчо Тонев –Началник отделение
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.

3. Д-р Иван Мануков
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.

4. Д-р Ценко Цветковски
Медицински Университет
Придобити клинични специалности: Вътрешни болести, кардиология и инвазивна кардиология.

5. Д-р Ирина Дееничина
Медицински Университет
Придобита клинична специалност:Анестезиология, интензивна терапия и реанимация, Кардиология, и Инвазивна кардиология..

6. Д-р Георги Горанов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиология и инвазивна кардиология.

7. Д-р Мариан Алексиев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност:Кардиология.

8. Д-р Емилия Милчева
Медицински Университет
Специализант по кардиология и Електрокардиостимулация.

9. Д-р Христо Мануков– кардиолог
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиология и Електрокардиостимулация.

10. Д-р Душко Шереметов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиология и Електрокардиостимулация.

11. Д-р Петър Николов, д. м.
Медицински Университет
Придобита клинична специалност:
Кардиология и Инвазивна кардиология.

12. Д-р Ервин Аптиш
Медицински Университет
Придобита клинична специалност:
Кардиология.

13. Д-р Красимир Джинсов
Медицински Университет
Специализант по кардиология.
14. Д-р Велина Докторова
Медицински Университет
Специализант по кардиология.

15. Д-р Адриан Хаджиев
Медицински Университет
Специализант по кардиология

16. Д-р Евгения Георгиева
Медицински Университет
Специализант по кардиология

1
7. Д-р Кемал Садък
Медицински Университет
Специализант по кардиология

18. Д-р Бюрхан Шериф
Медицински Университет
Специализант по кардиология

19. Д-р Мартина Хамайде
Медицински Университет
Специализант по кардиология

13. Старша медицинска сестра Дияна Копринкова

КОНТАКТИ:
Канцелария: 032/60-29-41;
Манипулационна: 032/60-29-25;
Приемен кабинет: 032/60-27-23.


Начало

Отделение ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

ИСТОРИЯ:
Отделение по Кардиохирургия е основано през 2002 г. от проф. д-р Генчо Начев, дмн, и е първата диагностично-лечебна структура по Кардиохирургия в България, разкрита извън гр. София. От създаването й до днес в отделението се практикува и развива високотехнологична медицина в пълен обем (с изключение само на трансплантационна дейност), като се прилагат стандартите на работа в най-добрите световни кардиохирургични центрове. Основната дейност на отделението е оперативното лечение на пациенти със сърдечносъдови заболявания. Осъществява се още учебна и преподавателска дейност. От м. Април 2021 г. д-р Камен Станев е началник отделение.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отделение по Кардиохирургия е разположено в База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, която се намира на бул. „Пещерско шосе“№66., ет.2.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
1. Оперативно-лечебни дейности:
• Аортокоронарен байпас в условия на ЕКК;
• Аортокоронарен байпас без ЕКК /ОРСАВ/;
• Аортно клапно протезиране;
• Митрално клапно протезиране;
• Митрална валвупластика;
• Трикуспидално клапно протезиране;
• Трикуспидалнавалвупластика;
• Дисекация на аортата I и II тип по Де Бейки;
• Хирургично лечение на аневризма на торакална аорта;
• Хирургия на аортен корен;
• Хирургия при белодробна тромбемболия /пулмонална тромемболектомия/;
• Перикардиектомия /хирургия при хроничен констриктивен перикардит/;
• Хирургично лечение на аневризми на лява сърдечна камера;
• Хирургично лечение на вродени сърдечни малформации при възрастни;
• Хирургично лечение на медиастинални и белодробни тумори, ангажиращи сърцето, аортата, клоновете на аортната дъга и големите вени в медиастинума.

2. Структура:
Отделение по Кардиохирургия има следните звена:
• Операционен сектор с три операционни зали; собствена стерилизацонна и пералня, обслужващи само клиниката;
• Реанимация с 12 реанимационни легла;
• Стационар за предоперативна подготвка и следоперативни грижи с 22 легла /5 от стаите са пригодени за интензивни грижи в случай на необходимост/.

3. Клинични пътеки:
• КП № 116 - Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условия на ЕКК. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години;
• КП № 119 - Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условията на ЕКК;
• КП № 120- Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение;
• КП № 121-Хирургично лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпоралнокръвообръщение, при лица над 18 години;
• КП № 213 - Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена;
• КП № 214- Разширени /големи/ операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация;
• КП № 182 - Оперативни процедури при хернии;
• КП № 183 - Оперативни процедури при хернии с инкарцерация;
• КП № 184 - Конвенционална холецистектомия.

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
Оперирани пациенти за 2018 г. – 827 бр.

ОБОРУДВАНЕ:
Отделението разполага с високотехнологична апаратура от ново поколение:
• Операционна - машини „сърце-бял дроб“ /ЕКК/, системи за хипо и хипертермия, вакуум регулатор, апарат за автохемотрансфузия от най-ново поколение анестезиологични апарати, дефибрилатори, монитори за следене на хемодинамични показатели, дефибрилаторни лъжици за директна дефибрилация, апарат за следене на мозъчната сатурация, възможност за използване на тъканно фибриново лепило, оптична система за работа с коронарни съдове, светлинна оптична система;
• Стационар - ехокардиограф с линеарна сонда и сонда за ТЕЕ, устройство за активна аспирация в 5 от стаите, временен електрокардиостимулатор – 3 бр., дефибрилатори, монитори;
• Реанимация - мониторна станция, фибробронхоскоп, подвижен рентгенов апарат, респиратори 10 бр., дефибрилатори 4 бр., временни РМ 8 бр.;
• Лаборатория - апаратура, която осигурява изработване на тестове от: биохимия, хематология, коагулация, кръвно-газов анализ, имунология;
• Напълно оборудван кабинет - велопътека, холтер за ЕКГ, холтер за кръвно налягане, ехокардиограф с линеарна сонда, превързочна количка за амбулаторни превръзки.

ЕКИП:
Началник отделение
1. Д-р Камен Станев
Медицински Университет
Придобити клиничнa специалност: Кардиохирургия; Обща хирургия.

2. Д-р Светослав Дарбоклиев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиохирургия.

3. Д-р Христо Рахман
Медицински Университет
Придобити клиничнa специалност: Кардиохирургия.

4. Д-р Тодор Гоновски
Медицински Университет
Придобити клиничнa специалност: Кардиохирургия.

5. Д-р Христо Стоев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиохирургия
Специализант по Кардиология.

6. Д-р Димитър Баташки
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиохирургия.

7. Д-р Валентина Чолакова
Медицински университет
Специализант по Кардиохирургия

8. Д-р Валентин Василиев
Медицински университет
Придобита клинична специалност: Кардиохирургия.

9. Д-р Рад Богоев
Медицински университет
Специализант по Кардиохирургия

10. Д-р Константин Димитров
Медицински университет
Специализант по Кардиохирургия

11. Д-р Димитър Йондов
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Анестезиология.

12. Д-р Екатерина Дърмонова
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Анестезиология.

13. Д-р Божидар Зафиров
Медицински Университет

14. Д-р Илия Янев
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Кардиология.

15. Д-р Динко Господинов
Медицински Университет
Специализант по Кардиология

16. Д-р Али Вехби
Медицински Университет
Специализант по Кардиология

17. Д-р Ваня Пенева
Медицински Университет
Придобита клинична специалност: Клинична лаборатория.

18. Старша медицинска сестра Елена Михайлова
Завършила специалност „Здравен мениджмънт" и „ Управление на здравни грижи“

КОНТАКТИ:
Канцелария: 032/60 28 12;
Стационар: 032/60 28 04;
Реанимация: 032/60 28 05.

e-mail: secretary_kh@abv.bg


Начало

КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

ИСТОРИЯ:
Анестезиологията и интензивното лечение е самостоятелна специалност и основен раздел от клиничната медицина,чийто обект са болните с живото-застрашаващи нарушения на основните жизнени функции и всички, подлежащи на оперативна интервенция. Началото на специализираното звено по Анестезиология и интнезвино лечение се поставя през 1968 год., когато към Катедрата по хирургически болести (Втора хирургия) към Медицински институт – Пловдив се създава Център за анестезиология и реанимация. През 1974 год. на 16 октомври – денят, на който през 1846 год. Уилиям Мортън прави първата успешна демонстрация на обща анестезия, Центърът се обособява в Клиника по Анестезиология, реанимация и интензивна терапия (КАРИТ) с ръководител доц. д-р Банко Воденичаров. От 1991 год. на базата на КАРИТ се създава Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивна терапия (понастоящем Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина) към Медицински университет – Пловдив. След пенсионирането на доц. д-р Б. Воденичаров, Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) се ръководи последователно от доц. д-р Панайот Николов, доц. д-р Султанка Попова-Бакърджиева, доц. д-р Маргарита Кадийска. Понастоящем началник КАИЛ е проф. д-р Чавдар Стефанов.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е разположена в База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, която се намира на бул. „Пещерско шосе“№66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
КАИЛ е част от структурите на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД и извършва определените от Стандарта по Анестезиология и интензивно лечение дейности “Анестезия”, “Кардиопулмоналнаресусцитация” и “Интензивно лечение”. Състои се от два сектора – Интензивен (ИС-КАИЛ) и Анестезиологичен (АС-КАИЛ). КАИЛ обезпечава анестезиологичната дейност в 12 хирургически клиники (преданестезионен преглед и подготовка на болните за анестезия, осъществяване на анестезия, следоперативно обезболяване и консултация в следоперативното лечение на болните по отношение на поддържане на нормална хомеостаза и основни жизнени функции), шокова зала, анестезия и седиране в рентгенов кабинет, ангиографски и кардиографски кабинети, гастроентерологичен кабинет, кардиологична и детска клиники. КАИЛ консултира болни в критично състояние във всички клиники на болницата, както и в Южна България.
Анестезиологичният персонал е разпределен на екипи – лекар – анестезиолог и анестезиологична сестра. Обслужват се 39 операционни маси. Ежегодно се извършват от 18 000 до 22 000 анестезии в хирургичните звена, както и около 1 100 седирания на пациенти за функционално-диагностични изследвания, канюлиране на централен венозен съд, консултации. КАИЛ участва в анестезиологично обезпечаване на всички оперативни интервенции, с изключение на тези в кардиохирургия, изгаряния и детска хирургия и в интензивното лечение на критични състояния в оперативната и неоперативна медицина, с изключение на детски болести и токсикология. Интензивниятсектор е от смесен тип и има 21 легла. В него се лекуват болни в следоперативния период с показания за интензивно лечение и наблюдение, пациенти със сепсис, с многоорганна функционална недостатъчност, нарушение на хомеостазата, комбинирана травма, черепно-мозъчна травма, неврологични случаи в кома, болни с пневмонии и остра дихателна недостатъчност. Средно годишно през интензивния сектор на КАИЛ преминават около 1000 пациента.Служители на Клиниката осигуряват лечебно-диагностичната, организационно-методичната и консултативна помощ на ОАИЛ-и за Южна България.
Кардиопулмонална ресусцитация се извършва както по всички звена на болницата при нужда, така също и в процеса налечебните дейности “Анестезия” и “Интензивно лечение”. Разработват се, прилагат се и постоянно се усъвършенстват протоколи за добра медицинска практика. Според единните държавни изисквания “Анестезиология и интензивно лечение” е основна дисциплина и според държавния план-програма се осъществява обучение на студентите-медици от МУ-Пловдив. През двата семестъра на учебната година се обучават по един поток медици съответно в четвърти и пети курс, като се провеждат по 30 часа лекции и упражнения. В същия обем се провежда факултативен курс по спешна медицина.По един семестър (по 30 часа лекции и 10 упражнения) се обучават медицински сестри и акушерки към Факултет по обществено здраве на МУ-Пловдив. По отделни план-програми се обучават всички стажантски групи на студенти – медици VI курс, специализанти по 4-годишна програма, както и такива за по-кратки периоди, специализиращи лекари от други клиники, от бърза медицинска помощ, студенти от медицинския колеж. В КАИЛ се разработват актуални теми от сферата на анестезиологията и интензивната медицина, като проведените научни изследвания се популяризират под формата на публикации в българската и чуждата научна периодика и доклади на национални и международни конгреси и симпозиуми. За повишаване на професионалната подготовка на кадрите допринасят богата на литература университетска библиотека, клиничните колегиуми, 24-часов интернет достъп. От създаването на катедрата, в нея са защитени 9 дисертации за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и една за научната степен „Доктор на медицинските науки“. Пред публична защита еедин дисертационен труд за степен „Доктор“. Служители на Клиниката участват активно в обществения живот на община Пловдив като провеждат курсове за обучение по кардио-пулмонална ресусцитация по училища и здравни заведения в региона.

ЕКИП: В КАИЛ на щат работят 40 лекари, от които 3 хабилитирани лица (професор и двама доценти), 2-ма лекари-специалисти със защитена докторска степен, 22 лекари със придобита специалност, а останалите са лекари без специалност в процес на придобиването й. Сестрите по щат са 50, от които 21 за интензивен сектор вкл. с една старша медицинска сестра и 29 анестезиологични сестри, вкл. с една старша медицинска сестра, 11 санитари.
Началник клиника – проф. д-р Чавдар Стефанов, дм
Старши медицински специалист на интензивен сектор – Галина Йовчева
Старши медицински специалист наанестезиологичен сектор – Елина Николова

КОНТАКТИ:
Началник клиника: 032/60 20 15;
Канцелария: 032/30 29 65;
Старши медицински специалист: 032/60 26 47; 032/60 23 92;
Лекари: 032/60 29 44; 032/60 20 19;
Хемодиализа: 032/60 28 28;
Дежурен консултант: 032/60 27 64.Начало

ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ

Изпълнява контролни, консултативни, организационни и методични функции по въпросите на болничната хигиена и епидемиология.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
ХЕО осъществява консултантски и методични функции относно:
• борбата с вътреболничните инфекции и острите заразни болести;
• правилата за асептика и антисептика;
• спазване противоепидемичен режим на работа;
• методите и начините на стерилизация;
• обеззаразяване на медицински инструментариум, специална медицинска апаратура и термолабилни медицински инструменти;
• избор на дезинфектанти и препарати за дезинсекция и дератизация и методи за приложението им;
• разработване режим на дезинфекция съобразно наличните дезинфектанти.

ЕКИП:
1. Доц. Д-р Димитър Шопов д.м , – Началник отдел
ВМИ Пловдив – 1986
ВТУ„Св.Св.Кирил и Методий" гр.Велико Търново - 2002 г.
Специалности:
07.10/2008 г. “доктор” по научна специалност: 03.01.53
“Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”
Придобити клинични специалности:
1.квалификация: медицина – магистър
2.квалификация: стопанско управление - магистър.
специализация:
призната специалност по обща хирургия 15.01.1992 г.
призната специалност по детска хирургия 18.06.1996 г
призната специалност по социална медицина и здравен мениджмънт 01.06.2012 г
2. Маринела Михайлова
3. Йовко Станилов инспектор обществено здраве
4. Росица Славчева медицински лаборант
5. Здравко Боянов дезинфектор
6. Атанас Баташки дезинфектор
7. Кольо Иванов дезинфектор
Начало

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

ИСТОРИЯ:
Нарасналите нужди от урологична помощ (планова и спешна) не са могли да бъдат задоволени от съществуващия урологичен сектор към Катедрата по факултетска хирургия с урология, основана от проф. Ст. Димитров, който я оглавява и чете лекции от 1946 г. до 1951г. Поради тази причина на 01.03.1967г. се създава самостоятелно клинично звено- Клиника по урология.Неин основател е проф. Пейо Мишев, тогава ръководител на катедрата по факултетска хирургия, а първи ръководител на клиниката е доц. Атанас Мурджев. Той ръководи клиниката от 1967г. до пенсионирането си през 1984 г. След него от края на 1984г. до края на септември 1986г. ръководител на клиниката е доц. Асен Маргаритов. От месец октомври 1986г. ръководител на клиниката е доц. Божидар Дичев, който се пенсионира през 1995 г. За кратко времеот пролетта на 1988г. до месец август същата година,ръководител на клиниката е проф. Петър Дееничин. От началото на 1991г. по време на ръководството на доц. Дичев клиниката се обособява катосамостоятелна Катедра по урология. От създаването си до тази година клиниката е в състава на общата катедра по специална хирургия или Вторахирургия на Медицински Университет-Пловдив. След пенсионирането на доц. Дичевпоради липса на хабилитирани лица катедрата по урология временно е със статут на клиника към катедрата по хирургически болести с ръководител проф. Франц Митов.След назначаването на доц. Тинко Златанов за редовен ръководител през м. юни 1995 г. в края на същата година катедрата по урология е отново самостоятелна. Доц. Златанов оглавява катедрата по урология до края на 1999г. От м. януари 2000г. до 2010 год. ръководител на катедрата и клиниката по урология е доц. Ангел Банчев.От м. октомври 2010 г. до настоящия момент – началник на клиниката е проф.д-р Иван Дечев, дм.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Клиника по урология е разположена на 9-ия етаж в База II /Хирургичен блок/ на УМБАЛ ”Св. Георги“ ЕАД – Пловдив, която се намира на бул. ”Пещерско шосе“ №66.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:
Учебно-преподавателска дейност - Клиника по урология е база на Катедрата по урология и обща медицина при Медицински Университет – Пловдив, която извършва обучение на:
• • Студенти от IV и V медицински курс. Преподаването на дисциплината урология е в два семестъра и се води от опитни преподаватели. Обучението включва основен лекционен курс (изнасян от проф. д-р Иван Дечев, дм) и практически упражнения. Има специализирани упражнения по уродинамика, конвенционална и инвазивна еходиагностика на урологичните заболявания, рентген-урологична диагностика и др. От 2016г. в катедрата се преподава и обща медицина на студенти - медици V курс на български и английски език;;
• • Проф. Иван Дечев, дм води лекционен курс за медици по урология и частично по обща медицина с преподаване на английски език;
• Стажант –лекари (VI медиценски курс);
• Клинични ординатори- под формата на 5 годишна клинична ординатура. Клиниката е за специализация по урология. Тук са получили професионалния си старт както специализанти от страната, така също и специализанти от Европа (Гърция) и Азия. В момента специализират 6 лекари и 3 докторанти;
• Общопрактикуващи лекари. Обучението включва лекционни и практически занятия по урология и обща медицина.;
• Индивидуални курсове за специалност по хирургия, акушерство и гинекология и обща медицина;
• Специализирани курсове за уролози и общопрактикуващо лекари.

Научната дейност - Акценти в научноизследователската дейност са:
• Нефролитиазата и нейните усложнения;
• Смущения в уродинамиката на долните пикочни пътища;
• Мъжки инфертилитет;
• Хирургичните аспекти на ериктилнатадисфункция;
• Онкоурология (туморите на тестиса, пикочния мехур и половия член).

Лечебна дейност -Лечебната дейност на клиниката е на съвременно ниво. В клиниката се извършват в пълен обем диагностика и лечение на всички видове урологични заболявания.
Въведени са много нови диагностични методи: доплерова и ехографска диагноза на острия скротум, трансректална биопсия на простата под ехографски контрол, мейпинг биопсия на пикочен мехур, трансректална ехография, уретерореноскопия с лазерна литотрипсия на конкременти в горните пикочни пътища, уродинамика на долните пикочни пътища, извънтелесно разбиване на бъбречни и уретерни камъни. Всички тези съвременни методи позволяват максимално точно и бързо да се постави диагнозата на различни урологични заболявания. В клиниката се лекува обикновено тежък контингент от болни , нуждаещи се от планови и спешни операции и тя е предпочитана за лечение не само от пациенти от региона, но и от цялата страна. Извършват се цистектомии със всички видове деривации на урината(вкл. ортотопичен пикочен мехур, една от най-сложната по обем операция в оперативната урология), ретроперитонеални лимфни дисекции, пластично- реконструктивни операции, радикална простатектомия при простатен карцином и др. Рутинна практика вече е трансуретралната хирургия- вътрешна уретротомия, трансуретралната-резекция на простатната жлеза при бенигнена простатна хиперплазия, резекции при заболявания на мехурната шийка, трансуретрални-резекции при повърхностни тумори на пикочния мехур, електорохидравличналитотрипсия при конкременти на пикочния мехур, уретерореноскопия с контактна литолиза и др.
Част от лекарския състав на клиниката има опит за лапароскопска хирургия, обученията за което са проведени в Европа и Япония. Медицинската дейност се отличава с високо качество и удовлетвореност на пациентите поради добрата организация на работата, високата квалификация на персонала и стриктно спазване на правилата за добра медицинска практика. Това широко разгърнато портфолио, изпълнявано от специалисти с висок професионален рейтинг, придава на клиниката статут на водеща в България структура и лечебно заведение на избор за Южна България.

Клинични пътеки:
Клиниката по Урология работи по 17 клинични пътеки, според НРД от КП 141 до КП 157 включително и две амбулаторни процедури-11 и 12.


КП
141 Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1
142 Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
143 Трансуретралнапростатектомия
144 Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения
145 Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища.
146 Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система
147 Оперативни процедури върху мъжка полова система
148 Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност
149 Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност
150 Оперативни процедури при инконтиненция на урината
151 Реконструктивни операции в урологията
152 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища
154 Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност
155 Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност
156 Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
157 Радикална простатектомия
Амб. процедура 11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
Амб.процедура 12 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпоралналитотрипсия

ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ:
За 2018 год. в Клиника по урология са преминали 3129 пациенти, от които 3066 са оперирани с преобладаване относителния дял на много големи и големи операции (оперативна активност - 97.99%).

ЛЕГЛОВА БАЗА: 45 легла.

ОБОРУДВАНЕ:
• Ехограф;
• Урокомпакт 6000 плюс( Buecm);
• Самостоятелен рентгенов кабинет с рентгеноурологична маса за конвенционална и инвазивна диагностика под рентгенов контрол с мобилен рентгенов апарат тип С- рамо;
• Богат набор от инструментариум за трансуретрална хирургия;
• Апарат за лазерна литотрипсия;
• Апарат за извънтелесно разбиване на бъбречни и уретерни камъни.


ЕКИП:
1. Д-р Маджид Наджи Кадим, дм
Медицински университет-главен асистент
Придобита клинична специалност: Урология.

2. Д-р Йордан Делчев Делчев
Медицински университет-асистент
Придобита клинична специалност: Урология.

3. Д-р Жан Радоев Читалов, дм
Медицински университет- главен асистент
Придобита клинична специалност: Урология.

4. Д-р Георги Рангелов Кошничарски, дм
Медицински университет-асистент
Придобита клинична специалност: Урология.

5. Д-р Стефан Атанасов Здравчев
Медицински университет-асистент
Придобити клинични специалности: Урология;Хирургия.

6. Д-р Иван Валериев Бакърджев, дм
Медицински университет- главен асистент
Придобита клинична специалност: Урология.

7. Д-р Илиана Илиева Пампорова
Придобита клинична специалност: Урология.

8. Д-р Вихрен Ангелов Пеев, дм
Придобита клинична специалност: Урология.

9. Д-р Петър Антонов Антонов- дм
Медицински университет- главен административен асистент
Придобита клинична специалност: Урология.

10. Д-р Димитър Тодоров Делков
Медицински университет- асистент
Придобита клинична специалност: Урология.

11. Д-р Иван Жеков Кьосев
Придобита клинична специалност: Урология.
.
12. Д-р Атанас Славчев Иванов
Медицински университет- асистент
Придобита клинична специалност: Урология.
.
13. Д-р Ивайло Стефанов Гецов
Придобита клинична специалност: лекар специализант по урология.
.
14. Д-р Тодор Иванов Горанов
Придобита клинична специалност: лекар специализант по урология.
.
15.Д-р Стоил Николаев Томов
Медицински университет- редовен докторант по урология
Придобита клинична специалност: лекар специализант по урология.
.
16. Д-р Димитър Божидаров Калинов
Придобита клинична специалност: лекар специализант по урология.
.
17. Д-р Стела Чавдарова Миланова
Придобита клинична специалност: лекар специализант по урология.
.
18. Д-р Мариан Запрянов - лекар

19. Старша медицинска сестра Калинка Караилиева

КОНТАКТИ:
Началник клиника - 032/ 60 27 82
Канцелария - 032/ 60 26 91
Ст. мед. сестра - 032/60 28 74
Лекарски кабинет - 032/ 60 29 14
І-ви сектор - 032/60 29 13
ІІ-ри сектор – 032/60 29 24
Рентген – 032/60 26 14
Операционна - 032/60 23 92
Амбулатория - 032/60 26 56
Литотриптер – 032/60 28 73
Дежурен лекар - 032/ 60 28 74


Начало

КЛИНИКА ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

История:

Клиниката е основана през 1971 г. с база в Стоматологичен факултет на ул. „Велико Търново” № 24, а през 1987 г. клиниката е ребазирана в база Хирургичен блок.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Клиниката по лицево-челюстна хирургия е базирана в Хирургичен блок на УМБАЛ ”Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив, с адрес бул. „Пещерско шосе“: №66.

СТРУКТУРА:

Клиниката по лицево-челюстна хирургия е основана през 1973г. Тя е специализирана за оказване на спешна планова медицинска помощ на населението от Южна България. Разположена е на 4 етаж в хирургични блок. Легловият фонд се състои от 24 легла + 2 за амбулаторни процедури. Болничните стаи са за двама пациенти и са оборудвани със санитарен възел, сигнализационна система, телевизия.

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ:

Медицинската дейност обхваща диагностика и лечението на хирургичните заболявания в лицево-челюстната област - травматология, септична хирургия, онкохирургия, реконструктивна хирургия, естетична хирургия. Клиниката е база за специализация по лицево-челюстна хирургия и обучение на студенти по медицина и стоматология от медицинския университет.
Клиниката е уникална в дейността си като:
- лечение и оперативни интервенции по повод фрактури на челюстни и лицеви кости;
- лечение и оперативни интервенции на слюнчени жлези – калкулоза, доброкачествени и злокачествени тумори;
- оперативно лечение на кисти на челюстите;
- оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на челюстите;
- оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на меките тъкани на лицето – база- и спиноцелуларни карциноми на кожата, включително и на устните, липоми, фиброми, папиломи;
- оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на в устна кухина, както и диагностика на различни заболявания на устната лигавица – левкоплакия, лихен планус, пемфигус, папиломи, фиброми;
- оперативно лечение за предпротетична хирургия – задълбочаване на вестибулум, екзостози, хипертрофирала лигавица и хиперплазия на лигавицата в устната кухина;
- пластично възстановяване при перфорация на максиларен синус, както и всякакви интервенции върху същия;
- лечение на абсцес и и флегмони в лицево-челюстната област;
- пластично изсичане на цикатрикси от проведени оперативни интервенции и травми;
- лечение на луксации и артрити на темпоромандибуларни стави.
В клиниката се работи по следните клинични пътеки:
КП № 136 - Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност;
КП № 137 - Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност;
КП № 225 - Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност;
КП № 226 - Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност;
КП № 227 - Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност;
КП № 228 - Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията;
КП № 229 - Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област;
КП № 230 - Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област;
КП № 231 - Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости;
КП № 236 - Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан;
КП № 237 - Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване;
Амбулаторна процедура № 18 - Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност.

ОБОРУДВАНЕ:

Клиниката е оборудвана с хирургичен инструментариум, електронож, коагулатор, лазер, осцилотом, апарати за обща анестезия, кислородни инсталации, остеотом за челюсти, Стоматологични юнити и т.н.

ЕКИП:

1.Проф. д-р Петя Печалова, дм – Началник клиника
Специалности:Магистър по дентална медицина; Магистър по медицина; Магистър по здравен мениджмънт.
Придобита клинична специалност: Лицево-челюстна хирургия; Орална хирургия
Започва работа през 1998 г. в клиниката по ЛЧХ на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД като ординатор. От 2000 г. е асистент и обучава студенти по дентална медицина и медицина. През 2011 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС „Доктор“. През 2014 г., след конкурс, е избрана за „Доцент“, а от 2018 г. е „професор“ към катедра „Орална хирургия“ на ФДМ, МУ – Пловдив. Обучава студенти на английски език. От 2020 година е началник на клиниката по лицево-челюстна хиругия. Автор и съавтор е на повече от 150 специализирани публикации, монографии и учебници, които са генерирали над 650 цитирания в световната литература.
2. доц. Боян Владимиров
Специалности: Магистър по Стоматология; Магистър по Медицина;
Придобита клинична специалност: Лицево-челюстна хирургия;
3. д-р Веселка Христамян
Специалности: Магистър по Стоматология; Магистър по Медицина;
Придобита клинична специалност: Орална хирургия; Лицево-челюстна хирургия;
4. д-р Георги Хараланов
Специалности: Магистър по Стоматология; Магистър по Медицина;
Придобита клинична специалност: Лицево-челюстна хирургия;
5. д-р Петко Петров
Специалности: Магистър по Стоматология;
Придобита клинична специалност: Орална хирургия;
6. д-р Райчо Грозев
Специалности: Магистър по Стоматология;
Придобита клинична специалност: Орална хирургия;
7. д-р Росен Цолов
Специалности: Магистър по Стоматология;
Придобита клинична специалност: Орална хирургия;
8. д-р Георги Петров
Специалности: Магистър по Стоматология; Магистър по Медицина;
9. д-р Борислав Янев
Специалности: Магистър по Стоматология;
Старша медицинска сестра Станимира Саламанова

КОНТАКТИ:

Канцелария: 032/ 602 016Начало