актуално » Конкурс за заемане на длъжностите

УНИВЕРСИТЕТСКА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„СВЕТИ ГЕОРГИ”ЕАД – ПЛОВДИВ


На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжностите:

1. Началник на Клиника по обща хирургия

2. Началник на Клиника по специална хирургия

3. Началник на Клиника по детска хирургия

4. Началник на Клиника по очни болести

5. Началник на Отделение по инвазивна кардиология


  Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Началник на клиника” са:
 • Да имат завършено висше образование по медицина;

 • Да са хабилитирани лица;

 • Да са с призната специалност по профила на клиниката;

 • Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса;

 • Да имат минимум 4 години стаж след придобиване на специалността.

  Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Началник на отделение” са:
 • Да имат завършено висше образование по медицина;

 • Да са с призната специалност по профила на отделението;

 • Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса;

 • Да имат минимум 4 години стаж след придобиване на специалността.

  Необходими документи за участие в обявените конкурси:
 • Заявление за участие в конкурса;

 • Ксерокопие от документ за самоличност;

 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;

 • Ксерокопие от документ за придобита специалност;

 • Ксерокопие от документ за дадено научно звание за позицията „Началник клиника”;

 • Документ удостоверяващ трудовия стаж по специалността;

 • Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;

 • Свидетелство за съдимост;

 • Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/отделението за срок от три години.

  Ред и начин за провеждане на конкурсите – събеседване с кандидатите по :
 • Представената програма за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/отделението;

 • Медицинската и икономическа ефективност от дейността на клиниката/отделението;

 • Развитие на научната дейност и обучение в клиниката/отделението;

  Оценка

  Комисията по провеждане на конкурса ще даде следните оценки на кандидатите:

 • оценка на разработената програма по шестобалната система

 • оценка от събеседването с кандидата по шестобалната система

 • средна оценка от цялостното представяне

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 7.30 ч. до 16 ч. до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява
в отдел „Човешки ресурси” на УМБАЛ „Св. Георги”ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№ 66.