актуално » ОбяваХАРТА НА ПАЦИЕНТА
НА УМБАЛ ”СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ


При постъпването си в УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД, всеки пациент трябва да е запознат с правата и задълженията, които следва да изпълнява.

Права на пациентите


1. Всеки пациент, потърсил здравна помощ, има право да му бъде оказане такава, независимо от неговия пол, възраст, език, произход, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването.

2. Като пациент всеки има право на зачитане на гражданските, политическите, социалните, културните и религиозните му права.

3. Всеки пациент има право на ясна и достъпна информация относно здравословното му състояние, характера и диагнозата на заболяването, целите, методите и естеството на евентуалното му лечение, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата.

4. Има право да се запознае с потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично- лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства, както и с риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

5. Пациентът има право на повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването.

6. Пациентът има право на здравна профилактика и рехабилитация.

7. Всеки пациент има право на сигурност и безопасност на диагностичните и лечебните процедури, провеждани по време на лечението му, на достъп до модерни методи за лечение.

8. Всеки пациент има право на защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние.

9. При хоспитализация пациентът има право на осигуряване от лечебното заведение на платени от него медицински изделия, когато същите не се заплащат от НЗОК или държавния бюджет.

10. Пациентът има право да получи информация за цената на всяка една медицинска услуга, манипулация, лечение и лекарствените продукти в извънболничната и болничната помощ.

11. Всеки пациент има право на предотвратяване на болката и страданието по време на лечението му, доколкото е възможно.

12. Всеки пациент има право на достъп до медицинската документация, свързана със здравословното му състояние.

13. При хоспитализация пациентът има право: да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация; да приема или да отказва посетители; да ползва услугите на психотерапевт, юрист и свещенослужител, на образование и достъп до занимания, отговарящи на неговите социални, религиозни и културни потребности.

14. Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента. Когато пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на медицински дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласие на негов родител или попечител. Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон.

15. Пациентът, съответно негов родител, настойник или попечител, може да откаже по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност, като отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето. Ако не е в състояние или откаже да удостовери писмено отказа, това се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел. В случаите, когато е налице отказ и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение. Пациентът може да оттегли отказа си по всяко време, като в този случай медицинските специалисти не носят отговорност за евентуалното забавяне на лечебно-диагностичния процес.

16. При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информираното съгласие се предоставя в писмена форма. В случаите, при които непосредствено е застрашен животът му и физическото или психичното му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие или е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител или друга институция, в случаите, когато законът го изисква, тези дейности могат да бъдат извършени в полза на здравето на пациента без писмено информирано съгласие.

17. При дехоспитализация пациентът има право да му бъде издадена епикриза в два екземпляра- за пациента и за лечебното заведение за първична извънболнична помощ, където лицето е регистрирано, с изключение на случаите на изчакване на резултати от проведени изследвания, касаещи потвърждаване на окончателната диагноза, в които епикризата се предоставя на пациента след получаване на резултата.

18.Пациентът, съответно неговият родител, настойник или попечител или упълномощено от тях лице има право да подава жалби и сигнали при нарушаване на правата му или при спорове, свързани с медицинското обслужване. Подаването на жалби или сигнали може да се извършва по пощата или на място, в деловодството на лечебното заведение, като анонимни жалби и сигнали не се разглеждат и проверяват. Устни оплаквания от медицинското обслужване и условията в стационара могат да се извършват пред съответния Началник клиника, отделение, лаборатория или пред Заместник-директорите по диагностично-лечебната дейност: за База1- бул. Васил Априлов №15 А; за База 2- бул. Пещерско шосе №66 и пред Главната медицинска сестра. Сигнали могат да се подават и до регионалната здравна инспекция.

Задължения на пациентите

Законът определя основните задължения, които всеки пациент и негов представител трябва да спазват.


Пациентите са длъжни:

1. Да се грижат за собственото си здраве;

2. Да не увреждат здравето на другите;

3. Да съдействат на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето им;

4. Да спазват установения ред в лечебното заведение;

5. Да се отнасят към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект;

6. Да споделят с лекаря всичко по повод и във връзка със заболяването си, без да крият информация, която може да има значение за установяване на обективното състояние, важна за диагностициране на заболяването и провеждане на лечението му.

7. Да спазват стриктно предписания режим и лечение.

8. При отказ от лечение пациентът е длъжен да попълни и подпише декларация, като носи отговорност за ненавременното прекратяване на лечението и рисковете за здравето си, които крие отказът от лечение.Назад