актуално » Проект със средства от безвъзмездната помощ от Японското правителство

Официално закриване на проект, финансиран с японска безвъзмездна помощ за структурни реформи

На 6 декември, петък, ще е официалното приключване на проект за оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия с финансиране от японска безвъзмездна помощ за структурни реформи. Благодарение на финансовата помощ УМБАЛ „Свети Георги“ вече разполага с операционна зала с иновативна апаратура за лапароскопска хирургия. Внедряването на специализираната техника позволи на специалистите по обща, гръдно-коремна, жлъчно-чернодробна и АГ хирургия да прилагат съвременни методи, които значително скъсяват следоперативния престой, позволяват по-качествено изпълнение на интервенциите и намаляват тяхното времетраене.

Модернизацията на оборудването помогна Университетска болница „Свети Георги“ да продължи да поддържа най-високото трето ниво на компетентност и да покрива европейските стандарти за предоставяне на достъпна, висококачествена и висококвалифицирана здравна помощ.

За официалното откриване на залата за миниинвазивна и ендоскопска хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ на 6 декември ще пристигнат Негово Превъзходителство посланикът на Япония в Република България Г-н Такаши Коидзуми и Заместник-министърът на Министерството на Икономиката и енергетиката г-н Красин Димитров. Те заедно с изпълнителния директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД проф. д-р Карен Джамбазов, дм, ще прережат лентата на новата операционна зала.Official closing of the project, financed by the Japanese grant for structure reforms

The official closing of the project, providing equipment for surgery room for mini-invasive and endoscopic surgery, financed by Japanese grant for structure reforms will take place on 6-th of December. Thanks to this grant University Hospital “Saint George” has been provided with a surgery room, with innovative equipment for laparoscopic surgery. The implementation of those innovative methods and technique would allow thoraco-abdominal and hepatobiliary surgeons and obstetricians to provide new surgery methods, which will considerably shorten the post-surgery period, allowing high-quality interventions.

The modernization of the equipment helped the University hospital “Saint George” to keep maintaining the highest level of competence and to cover the EU standards to provide accessible, high-quality and accomplished health services.

The official opening ceremony of the new surgery room will be visited by His Excellency The Ambassador if Japan in Bulgaria Mr. Takashi Kodziumi and The Deputy Minister of Economics and Energy matters Mr. Krasin Dimitrov. Together with the Managing Director of the hospital, they will officially open the new surgery room.Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги” ЕАД

, гр. Пловдив сключи Договор за реализация на проект финансиран по Донорската програма на Японското правителство на 12 юли 2012 г. Проектът JP-63 „Оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия” е на стойност 205 449,14 лв., като до 200 хил. лева от тях ще бъдат представени безвъзмездно по програма на Японското правителство за подкрепа на структурната реформа у нас.

Проектът има за цел да повиши качеството на живот чрез повишаване качеството на медицинските услуги, предоставяни от УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, чрез доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия.

Модернизацията на оборудването, използвано в хирургическите отделения на болницата ще допринесе за предоставяне на достъпна, висококачествена и висококвалифицирана медицинска помощ - медицинска помощ в обхват, качество и обем, които трябва да задоволяват потребностите от болнична помощ и високоспециализирани хирургични дейности на населението от Южен Централен Еврорегион; медицинска помощ, която е насочена към снижаване на смъртността и повишаване качеството на живот на населението на Област Пловдив и региона на Южна България.

Конкретната цел на проекта е доставка на оборудване за зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия. Внедряването на специализираното оборудване ще позволи на специалистите от «Обща хирургия”, „Гръдно-коремна хирургия”, „Жлъчно-чернодробна хирургия” и „Акушерство и гинекология” да прилагат съвременни хирургични методи, които скъсяват чувствително постоперативния престой, позволяват по-качествено изпълнение на интервенциите и скъсяват тяхното времетраене. В резултат ще са необходими по-малко средства за лечение на пациентите, а като цяло за обществото ще се получи по-ниска социална цена на хирургичното лечение с оглед предотвратяване на усложнения, които могат да влошат качеството на живот на оперираните болни. Очаква се проектът да бъде реализиран през месец юни 2013 г.University multiprofile hospital for active treatment "Sveti Georgi", Plovdiv, has signed a Contract for the realisation of a project, funded by the Goverment of Japan on 12-th of July 2012. The project called JP-62 “Installation of equipment for mini-invasive and endoscopic surgery” valued 205 449, 12 BGL. 200 000 BGL will be provided by the Government of Japan to support the structural reforms in Bulgaria.

The project aims to advance the level of life and improve the quality of medical services, provided in Hospital “Sveti Georgi”. The access to more qualified medical services in the hospital will be provided in the Surgery words by the modernization of the equipment. Therefore high-specialized surgery services will be delivered to the patients from South and Central Euro region, aimed to reduce the mortality level as well as increasing the level of life of the population of the Region of Plovdiv and the whole South Bulgarian region. The most specific aim of the project is the supplement of equipment for mini-invasive and endoscopic surgery. The implementation of the mentioned will allow the surgeons to put through modern methods of treatment, shortening the postoperative period and continuance of operations and increasing the quality of interventions.

As a result less financial sources will be used for the treatment of the patients and thus the whole price of the surgery and postoperative complications will be reduced. The project is expected to be finished in June 2013.