актуално » Обява

1. Цел на процедурата

С тази процедура се уреждат, условията и редът за обявяване на местата за специализации в клиниките/отделенията/лабораториите
по реда на Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването с професионално направление „медицина" и „здравни грижи"

2. Ред за обявяване

Местата за специализации се заявяват от началниците на структурните звена и се утвърждават от Изпълнителния директор целогодишно, според потребността на клиниките/отделенията/лабораториите, в следния ред: Началника на структурното звено изготвя доклад до Изпълнителния директор, с който заявява необходимостта от определен брой места за специализации, като се съобразява с наличните свободни щатни бройки за лекари и/или медицински специалисти, както и с финансовото състояние на клиниката/отделението/лабораторията с оглед изплащане на регламентираното възнаграждение по реда на Наредба №1; След одобрението на доклада се издава заповед на Изпълнителния директор, с която се отпуска или трансформира искания щат за „лекар, специализант по ….“, „медицинска сестра, специализант по ….“, „акушерка, специализант по ….“, „рехабилитатор, специализант по ….“; Свободното щатно място за специализант се обявява на сайта на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. В обявата се посочват необходимите документи за кандидатстване и сроковете за подаването им;
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив уведомява Министерството на здравеопазването за обявените позиции за специализанти, като се цитира: дата на обявата, срок за кандидатстване и лице за контакт. Данните подавани от лечебните заведения се обработват в електронен вид и се публикуват на сайта на Министерство на здравеопазването за сведение на желаещите да специализират; Кандидатите за специализация подават своите документи в Деловодството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив в указаните в обявата срокове;

3. Ред за одобряване на кандидатите за специализации

След изтичане на срока на обявата, Началника на отдел „УЧР“ предава на началниците на клиники/отделения/лаборатории документите на кандидатите за специализация; Началниците на структурни звена провеждат събеседване с кандидатите за заемане на обявените позиции на определена от тях дата; В случай, че има повече от един кандидат се прави класиране и се предлага одобрения кандидат за назначаване по трудов договор, чрез искане за назначаване до Изпълнителния директор. Допуска се Началника на структурното звено да назначи със своя вътрешна заповед комисия, която да проведе събеседването, да състави протокол за избора на кандидат и да го представи на Изпълнителния директор за одобрение.
След одобрение от Изпълнителния директор с избрания кандидат се сключва срочен трудов договор на основание чл. 68, ал.1 т.2 от Кодекса на труда на пълно работно време. Договорът е със срок до датата на придобиване на права на специалист,
но не по-късно от една година от допускането на специализанта до държавен изпит;
Структурата, в която е назначен специализантът, трябва да осъществява дейности по специалността, по която той се обучава;
Обучението за придобиване на клинична специалност започва от датата на постъпване на специализанта на работа.
Трудовото възнаграждение на специализанта, получавано за извършваната от него дейност е минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на
Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година. За 2017 г. за „лекар, специализант“ минималното възнаграждение е 950 лв., за „медицински специалист, специализант“ – 722 лв.

4. Практическо обучение по модули за специализанти, които се обучават в друго лечебно заведение

Условията и редът за провеждане на практическо обучение по модули и раздели на специализантите, за времето, за което се обучават в друго лечебно заведение, се определят в договор между базата за обучение на специализанта и УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.