Клиника по Онкология и Хематология (КОХ)
Име на здравно заведение: УМБАЛ Св.Георги ЕАД
Адрес на здравното заведение: бул. В. Априлов №15 А, 4002 гр. Пловдив

Контакти: тел.: 032/ 602 879 (878, 877, 875, 771)   
факс:
++359 32/ 602 880
E-mail: koh_plovdiv@abv.bg

 

СТРУКТУРА
Клиниката по Онкология и Хематология е най-новата клинична структура на УМБАЛ – функционира от 01.11.2008 г. Тя е създадена за лечение на пациенти със солидни тумори и малигнени хематологични заболявания. Разкриването й позволява да се постигне комплексност и адекватност на онкологичната помощ в УМБАЛ (хирургична, химиотерапевтична и лъчетерапевтична). Разполага с приемно-консултативен сектор и две отделения: по онкология и хематология с общо 30 легла.

ДЕЙНОСТ
Клиниката по Онкология и Хематология се сертифицира успешно по ISO 9001: 2000. Тя осъществява своята дейност в няколко направления:

  • Лечебна – съвременна диагностика и терапия на малигнени заболявания (солидни тумори и хематологичи малигноми) в атмосфера на психологически комфорт за пациентите
  • Учебна – обучение на студенти по клинична хематология; тематични модули за лекари, специализиращи „вътрешни болести” и „обща медицина”
  • Следипломно обучение – единствен център в Южна България за специализация по „медицинска онкология”
  • Научна– насоченост по проблемите на миелодиспластичните синдроми, хроничната лимфоцитна левкемия, нарушената хомеостаза на желязото, вторичните малигноми 
  • Център за международни клинични проучвания

Клиниката разполага с висококвалифициран екип от професионалисти (всички лекари имат по 2 специалности като двама от тях са с научна степен „доктор по медицина” и един с научно звание „доцент”). Специалистите на КОХ имат важно участие в Общоболничния Онкологичен Комитет на УМБАЛ, който консултира клиничните структури на болницата и по договор други МБАЛ в областта.

Клиниката осъществява консултативна и лечебна дейност по профил за пациенти от УМБАЛ и Южна България. Разполага с VIP стаи и предлага възможност за избор на индивидуален лечебен екип  от пациента.