{left_menu}

структура » СТАЦИОНАРЕН БЛОК » Клиниката по Кардиология

Клиниката по Кардиология

Клиниката по Кардиология е наследник на терапевтичната клиника, която от 1953г. се намира на III етаж на терапевтичния блок- База 1. Дълги години е популярна с името III вътрешна клиника. От 2006 клиниката по Кардиология е преместена на 12ет. на Хирургическия блок- База 2. Завеждащ клиниката от основаването до 1953г. е проф. Б.Юруков, след това до 1969г ръководител е проф.П.Миронов. За периода 1969-1971г ръководител е доц.Л.Апостолов. Следващия ръководител на така наречената III вътрешна клиника е проф.Цв.Симеонов. От 1976г. до 1989г. ръководител на клиниката е проф.Кр.Атанасов, а след неговото пенсиониране ръководител на новосъздадената Кардиологична клиника става проф. Ат. Джурджев. От 2007г. началник на клиниката по Кардиология е проф. Ф. Николов. В настоящият момент клиниката разполага с общо 40 легла от които 10 интензивни. Структурата на клиниката се състои от Функционално отделение, Общо отделение и Интензивно отделение. От 1997 към клиниката се създава Инвазивно отделение с 30 легла.В клиниката са работели изтъкнати преподаватели и специалисти, като Доц. Т.Йовкова, д-р З.Гълъбов, д-р Н.Кичуков, д-р Д.Димитров, д-р Вакрилов, д-р Кирова, д-р Пенчева, д-р Балтов, д-р Кирилов, д-р Гюлев, проф. Карастанев, д-р Паница. В настоящият момент в клиниката работят 11 асистента и две хабилитирани лица- проф.Николов и доц.Токмакова. В клиниката се провежда обучение на студенти по медицина, медицински сестри, акушерки. Кардиологична клиника е база за обучение по Кардиология, където се провеждат и индивидуални курсове по специалността. Тук се провежда и чуждоезично обучение на студенти, като ежегодно участваме в международен обмен на студенти и преподаватели. Основни научни направления в клиниката са исхемичната болест на сърцето, артериалната хипертония, сърдечната недостатъчност и рехабилитация, дислипидемиите, коагулация и фибринолиза, функционлно изследване на сърдечно съдовата система.


През последната година през общото отделението и интензивен сектор са преминали над 1500 болни, а през инвазивно отделение близо 5000 болни. Основните клинични пътеки по които постъпват болните са остър коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, болести на перикарда, кардиомиопатии.


Началник на клиниката от 2007г. е проф. Федя Николов, д.м През 1990г печели конкурс за асистент в Кардиологична клиника на ВМИ Пловдив. През 1989г. защитена специалност Вътрешни болести, а през 1991г. специалност Кардиология. През 2010 г. магистратура по Здравен мениджмънт. През 2000г дисертация на тема “ Ранни и късни резултати при лечението с АСЕ инхибитори на ОМИ”. През 2003г. печели конкурс за доцент към клиниката по Кардиология на МУ Пловдив. Професор от 2011г. Има около 70 публикации в областта на миокардния инфаркт, артериалната хипертония, сърдечната недостатъчносн и дислипидемията. Цитиранията в международни източници са 489, а в български 16. Общият импакт фактор на статиите е 53, 84, а на цитиранията 63,68. Съавтор на шест учебника, и автор на две монографии. Под негово ръководство са 7 докторанта, като трима са преминали официална защита и един вътрешна. Преминал кратки курсове на обучение в гр.Есен Германия и гр.Минеаполис САЩ. Член на Управителния съвет на националното дружество по кардиология, член на дружеството по инвазивна кардиология, член на Европейското кардиологично дружество, Европейското дружество по Ехокардиография, Сърдечна недостатъчност, Артериална хипертония. Fellow ESC, Специалист по хипертония към Европейското дружество по хипертония.


Завеждащ отделение:

Доц. д-р Мария Петкова Токмакова е родена в гр. Пловдив през 1971г. Тя е завършила АЕГ - гр. Пловдив 1989г и МУ – Пловдив 1995г. Започва работа като докторант към секция Кардиология, I-ва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив през 1996г. През 2000г е асистент към същата секция, а през 2004г е повишена в главен асистент. Има придобити специалности по вътрешни болести през 2000г и кардиология през 2003г, както и образователна и научна степен „доктор” през 2000г и научно звание „доцент” по кардиология през 2008г. От м. Март, 2008г е началник отделение към Кардиологична клиника на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД – гр. Пловдив. През 2011г завършена магистратура по „здравен мениджмънт” към ФОЗ на МУ-Пловдив. Доц. Токмакова има специализации в чужбина, сред които: European Practicum on Clinical Exercise Testing, Balatonfured, Унгария; специализация в Кардиологична клиника, Hopital Beaujon, Клиши, Франция като степендиант на Европейското дружество по кардиология; едногодишна специализация по кардиология в Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Бостън, САЩ и др. Доц. Токмакова има множество участия в курсове за квалификация по кардиология и ехокардиография в САЩ и в практически курс по инвазивна диагностика и интервенционална кардиология към УМБАЛ “Св. Анна”, гр.София. Професионалната й квалификация по инвазивна кардиология е проведена към клиника по инвазивна кардиология на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив. Основните научни интереси на доц. Токмакова са в областта на: хронична сърдечна недостатъчност, кардиоваскуларен риск, патофизиология на дишането, функционален капацитет и сърдечна рехабилитация при болни с ХСН. Доц. Токмакова има над 25 участия в национални и международни научни конференции и конгреси, в част от които и като гост-лектор. Тя има 40 публикации с общ IF 33.687 и индивидуален IF 5.401, от които 18 са на английски език, а 7 - в чужбина, както и 2 участия в монографии, една от които публикувана в САЩ, а също и над 200 цитирания в различни международни публикации. Доц. Токмакова е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Българско дружество по интервенционална кардиология (БДИК), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.


Началник интензивно отделение:

Д-р Николай Атанасов,главен асистент, завършил медицина 1988г. Придобил специалност вътрешни болести 1994г, кардиология 1997г. Има над 20 публикации в областта на ИБС, сърдечната недостатъчност. Участвал е множество клинични проучвания. Преподава и на англоезичните студенти. Д-р Людмила Георгиева Владимирова - Китова е родена в гр. Пловдив през 1966г. Завършил е Медицински Университет – Пловдив 1990г. От 1991г. до 1998г. е специализант по вътрешни болести и кардиология. От 1998г. е главен асистент към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобити специалности по вътрешни болести през 1995г и кардиология през 1998г., както и образователна и научна степен „доктор” през 2007г. Основните научни интереси на д-р Владимирова - Китова са в областта на сърдечната недостатъчност, стабилната стенокардия, дислипидемиите, острия коронарен синдром, артериалната хипертония. Д-р Владимирова – Китова има 11 международни и 90 национални публикации. Монографии в областта на липидологията и превенция.


Д-р Владимирова - Китова е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.

Д-р Димо Василев. Специалист по кардиология и вътрешни болести. Завършва медицина 1983г, специалност вътрешни болести 1990, специалност кардиология 1992г.

Д-р Бистра Добрева Специалист по кардиология и вътрешни болести. Завършва медицина 1988г, специалност вътрешни болести 1992, специалност кардиология 1997г. Извършва всички неинвазивни методи- ехо Кг, Холтер Екг, стрес натоварвания, мониторване на АН.

Д-р Жанет Минева завършва с пълно отличие , дългогодишен специалист със специалности вътрешни болести и ревмокардиология.

Д-р Тони Димов дългогодишен специалист във Функционално отделeние. Специалности по вътрешни болести и кардиология.

Д-р Красимир Карастанев е роден в гр. Пловдив през 1959г. Завършил е ФЕГ - гр. Стара Загора 1978г и ВМИ – Пловдив 1986г. Започва работа като ординатор в гр. Пазарджик през 1986г. През 1988г работи като ординатор към Функционално отделение на ВМИ – Пловдив. От 1991г е асистент и главен асистент от 1994г към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобити специалности по вътрешни болести през 1991г и кардиология през 1993г.

Д-р Карастанев е специализирал кардиология и интензивна медицина във Франция, болница Некер, Париж през 1991г. Основните научни интереси на д-р Карастанев са в областта на острия коронарен синдром, хроничната сърдечна недостатъчност и аритмологията.

Д-р Карастанев има над 20 публикации и 3 участия в монографии.

Д-р Карастанев е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.


Д-р Николай Георгиев Здравков е роден в гр. Пловдив през 1962г. Завършил е АЕГ - гр. Пловдив 1981г и Comenius University Bratislava 1990г. Започва работа като ординатор в гр. Пазарджик през 1990г. От 1991г е асистент и главен асистент от 1998г към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобити специалности по вътрешни болести през 1995г и кардиология през 1998г. Д-р Здравков е специализирал кардиология в Япония и ехокардиография в Братислава. Основните научни интереси на д-р Здравков са в областта на острия коронарен синдром, хроничната сърдечна недостатъчност и аритмологията. Д-р Здравков има над 20 публикации и 1 участие в монография. Д-р Здравков е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ), Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology), Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC, Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC, Съюз на учените в България.


Д-р Петър Федев Николов е роден в гр. Пловдив през 1982г. Завършил е ЕГ „Пловдив” 1991г и МУ Пловдив 2007г с Хипократов медал. От 2008г. е докторант по Кардиология в клиника по Кардиология на УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив. От 2009г е асистент към секция Кардиология, Iва катедра по Вътрешни болести на МУ-Пловдив. Има придобита специалност по кардиология през 2012г. Основните научни интереси на д-р Николов са в областта на артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето и сърдечна недостатъчност. Д-р Николов има 6 публикации на чужд език и 4 публикации на български език. Д-р Николов е член на: Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ).


Д-р Димитър Иванов Василев е роден в гр. Пловдив през 1969г. Завършил е 1989 – Немска езикова гимназия, гр. Пазарджик 1989г. , Медицински Университет – Пловдив 1996г. Започва работа в Спешна медицинска помощ в гр. Пазарджик. От 1999г. до 2001г. – Интензивен сектор, МБАЛ – пещера, от 2002г. до 2006г. – GP, от 2006г. до 2007г. – Спешно приемно вътрешно отделение, УМБАЛ „Св.Георги” – Пловдив, от 2008г. - Интензивен сектор, клиника по Кардиология, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив. Д-р Василев участва в клинични проучвания: Ривароксабан; ENGAGE FA/48. Д-р Василев е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).


Д-р Калин Кръстев Кръстев е роден в гр. Пловдив през 1979г. Завършил е ГХП"Св.Св. Кирил и Методий” 1998г., Медицински Университет – Пловдив 2004г. Започва работа като ординатор в РИОКОЗ Пловдив 2005г. От 2006г. до 2007г. е асистент в катедра по Епидемиология на МУ Пловдив. От 2008г. е ординатор в УМБАЛ ”Св. Георги” - Пловдив, Кардиологична клиника. Д-р Кръстев има публикации в български и Международни списания в областта на кардиологичните заболявания. Участник е в международни проучвания за Ревматоиден артрит (15) – фаза IIa, IIб и III, Остеоартроза (1) – фаза II, Остеопороза (1) – фаза III, Подагра (1) – фаза II, III, Анкилозиращ спондилит (1) – фаза III. Д-р Кръстев е член на: Дружество на кардиолозите в България (ДКБ).


Медицински сестри:

Минка Христозова Денева

Елена Иванова Стоилова

Славка Гълъбова Дамянова

Павлина Желязкова Павлова

Мариана Анастасова Гогова

Ина Борисова Бакалова

Габриела Киркор Павлова

Виолета Николова Василева

Гюлтен Шериф Сали

Диана Тодорова Басмова

Златка Атанасова Кантарева

Ася Николова Георгиева

Анелия Радионова Нейчева

Росица Богданова Бухова

Красимира Борисова Врагова

Жасмина Димитрова Карагьозова


Технически секретари:

Добринка Илиева Мурджева

Галина Георгиева Кичева


Санитари:

Манола Божилова Хаджийска

Марийка Ангелова Топалова

Даниела Иванова Тамбурджийска

Димитрийка Любенова Бойчева

Христина Янкова Богоева

Атанаска Димитрова Кънева

Величка Димитрова Баримова

Марийка Димитрова Йорданова

Здравка Каменова Арамазова

Мелек Шабидин Делиюсеин

Бойка Петрова Тончева

Миневер Салиева Местанова


Клиниката по Кардиология разполага със съвременна апаратура:


а) съвременни образци апаратура за бърза диагностика: два ангиографски апарата със съответните зали и помощни помещения, балонна контрапулсаторна помпа, интракоронарен ултразвуков апарат, многоканални електрокардиографи, 2D и 3D ехокардиографи, Доплеров сонограф; б) съвременни технологични линии за лечение на: остър инфаркт (миокарден, субендокарден) с перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика или с фибринолиза; ритъмни нарушения - с дефибрилация, инплантация на временен или постоянен пейсмейкър, медикаментозно; кардиоген шок с целият арсенал от средства за кардиална ресусцитация и контрапулсатор. в) инсталации за кислород, вакуум , инфузионни помпи, електрически изводи и други, като облигатно стандартно изискване за материална логистика при лечението на сърдечно болни пациенти. г) мобилен апаратен и медикаментозен комплект за кардиопулмонална ресуситация изправността на който се проверява

Телефони за контакти:

Началник Кардиологична к-ка – тел. 23 - 54 Главен административен асистент – тел. 24 – 64 Старша мед.сестра – тел. 28 - 93 Интензивно отделение – тел. 25 – 77 Манипулационна – тел. 24 – 75 Канцелария – тел. 23 - 77

Назад