На основание чл. 44, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив обявява предложение за места за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г. по клинични специалности, както следва:

1. „Лекар, специализант по клинична имунология” – 1 място за Лабораторията по клинична имунология;
2. „Лекар, специализант по клинична микробиология” – 1 място за Лабораторията по микробиология;
3. Специализант по Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози) – 1 място за Лабораторията по клинична имунология;
4. Специализант по Лабораторна микробиология (за лица с квалификация в областта на биологическите науки и биотехнологиите) – 1 място за Лабораторията по микробиология;
5. „Лекар, специализант по клинична алергология“ – 1 място за Отделението по професионални болести с дейност по кл. алергология;
6. „Лекар, специализант по клинична токсикология“ – 1 място за Клиниката по клинична токсикология;
7. „Лекар, специализант по детска гастроентерология“ – 1 място за Клиниката по педиатрия.

Лицата, които биха желали да кандидатстват за предложените специализантски места, заявяват това писмено в деловодството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД в срок до 10.04.2023 г.

1. Заявление в свободен текст;
2. Автобиография на български език;

Заемането на длъжността се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда чрез писмен изпит и събеседване. При одобрение на предложението от страна на Министерството на здравеопазването конкурсът ще бъде обявен в периода от 15 август до 10 септември 2023 г., а обучението на специализанта ще започне преди края на м. октомври 2023 г.

Необходими документи за допускане до конкурса са:

Копие от документ за самоличност;

Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация;

Удостоверение за членство на кандидата в съответната съсловна организация.

Свалете формуляр по образец