УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив търси да назначи акушерка за Клиника по акушерство и гинекология.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
1. Съдейства и помага на лекаря, акушер-гинеколог при диагностицирането, лечението или
оказването на родилна и друга медицинска помощ на пациентки.
2. Извършва необходимите манипулации и организира диагностичните изследвания, назначени
от лекаря, акушер-гинеколог.
3. Попълва необходимата документация, свързана с работата с РЗОК/НЗОК.
4. Установява здравноосигурителния статус на пациентите и попълва нужните документи,
направления и др.
5. Следи за състоянието на бременните, родилките и дава консултации относно начина на
кърмене и необходимите грижи за новороденото.
6. Следи за състоянието на пациентки с извършени други акушеро-гинекологични интервенции.
7. Следи за наличие на необходимите лекарствени средства и консумативи за дейността на
клиниката и докладва при недостиг на същите.
8. Следи за спазване на хигиенните изисквания.

УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Работа на смени, по график.
2. Служителят ползва работно облекло и лични предпазни средства.
3. Възможност за участие в семинари и обучения за повишаване на квалификацията.
4. Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта.
5.Коректно отношение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ
1. Допълнителни начисления, съгласно КТ и КТД на дружеството.
2. Ваучери за храна.
3. Допълнителен платен годишен отпуск.
4. Застраховка „Живот и злополука”.
5. Застраховка „Професионална отговорност”.
6. Работно облекло и други.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” по здравни грижи
с професионална квалификация „акушерка”.
2. Членство в съсловната организация – БАПЗГ.
3. Добра компютърна грамотност.
4. Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип.
5. Над 1 г. стаж по специалността се счита за предимство.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Автобиография на български език.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД осигурява пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите и пълна защита на личните ти данни според регулацията на ЕС и действащото българско законодателство.

Телефон: 032602854

Кандидатствайте по тази обява

Прикачете своята автобиография