ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД,
ГР. ПЛОВДИВ ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО

„Главна цел и обществена мисия на болницата е оказване на висококвалифицирана стационарна, диагностично-лечебна и консултативна помощ при всички заболявания или застрашаващи живота състояния на гражданите“

Нашата основна цел е непрекъснато подобряване на дейността на Дружеството и задоволяване потребностите на пациентите и нашите партньори, провеждане на приложни научно-изследователски проучвания в основните клинико-диагностични, профилактични и медико-социални направления на медицината.

I. Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, Ръководството декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по качеството:
• Насоченост към клиента – Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания;
• Лидерство – Ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Система за управление на качеството;
• Приобщаване на персонала – Ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на Дружеството са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност Ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на Дружеството;
• Процесен подход – създаваните от Дружеството продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
• Подобряване – основна цел на Системата по качеството, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни мерки;
• Фактологичен подход при изработване на решения – системата за комуникации, управлението на документи и записи по качеството създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;
• Вземане на решения, основани на доказателства;
• Управление на взаимоотношенията;
• Взаимно изгодни отношения с доставчиците – основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, Дружеството избира за свои доставчици водещи производители и фирми-доставчици на съответните материали и оборудване.

II. Ръководството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД е насочило своите усилия към подобряване качеството на извършваните медицински услуги, ефективността и ефикасността на управляваните процеси, чрез обновяване и иновиране на материално-техническата база и осигуряване на модерна медицинска апаратура. Голяма част от средствата за постигане на заложените цели, болницата реализира чрез участието си в Европейски и други програми за финансиране.
Планирани инвестиции
Капиталови обекти – Строително-монтажна работа на инфраструктурата.
Инвестиции в ДМА:
1. Закупуване на апаратура и оборудване за изпълнение на клинични пътеки и привеждане на диагностично-лечебни структури в съотвествие с действащите медицински стандарти.
Ръководството на Лечебното заведение предвижда и изпълнение на редица текущи ремонти за подобряване условията на труд в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив.

III. Чрез постигане на основната цел – непрекъснато подобряване на качеството в дейността на Дружеството и задоволяване изискванията на пациентите/клиентите – ние гарантираме постигането и на допълнителните цели, които сме си поставили:
• Непрекъснато развитие и подобряване на СУК;
• Повишаване на качеството на изследванията и реализираните резултати;
• Систематично намаляване на обема на несъответстващия продукт;
• Удовлетворяване на изискванията на пациентите и партньорите ни по отношение на качеството;
• Създаване на условия за специализация и продължаващо обучение на персонала;
• Провеждане на приложни научно-изследователски проучвания в основните клинико-диагностични, профилактични и медико-социални направления на медицината;
• Изучаване и използване на постиженията на българската и световната медицинска наука в диагностичната и терапевтичната практика;
• Изучаване потреблението и прогнозиране на потребностите на населението по профили на стационарната медицинска и спешна помощ;
• Разработване и предлагане на методи, програми и модели за промоция на здравето и профилактика на социално значимите заболявания и усложненията при тях;
• Осигуряване на финансови ресурси за повишаване квалификацията и преквалификацията на персонала в болницата в рамките до 0,2% от годиният бюджет на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД;
• Осигуряване и поддържане на високо качество на здравни грижи и обслужване на консултирани и приети болни;
• Осигуряване на база и условия за клинично изпитване на нови лечебни продукти в клиниките и отделенията.
• Осигуряване на съвременна база и условия за клинично обучение за студенти, стажант лекари, докторанти и специализанти;
• Осъществяване на сътрудничество с български и чуждестранни научно-медицински институции и университетски болници;
• Организиране и провеждане на научно-медицински сесии и конференции и стимулиране на научното творчество в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив.
Ръководството на Дружеството гарантира, че:
• Организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството;
• Се задължава да полага грижи въведената Система за управление на качеството да функционира в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

 

СВАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ТУК