На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра“

Изисквания към кандидатите:

 • Да имат завършено висше образование към Медицински университет с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по „Управление на здравните грижи“.
 • Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса;
 • Да имат минимум 3 години стаж след придобиване на специалността.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Ксерокопие от документ за самоличност;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование и квалификация;
 • Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за трудов стаж;
 • Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив за срок от три години.

Ред и начин за провеждане на конкурса – събеседване с кандидатите по :

 •  Представената програма за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти;
 • Управление, оптимизация и развитие на основните дейности свързани с медицинските специалисти и помощния персонал в лечебното заведение;
 •  Обучение и развитие на медицинските специалисти и помощния персонал в лечебното заведение.

Оценка

Комисията по провеждане на конкурсите ще оценява кандидатите, както следва:

 • оценка на разработената програма;
 • оценка от събеседването с кандидата;
 • средна оценка от цялостното представяне.

Писмени указания относно изготвяне на „Програмата за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив“, включително данни за разработване се получават от отдел „УЧР” на дружеството.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 7.30 ч. до 16 ч. до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява (07.05.2021 г.) в отдел „Човешки ресурси” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№ 66.