На основание чл. 10 от Вътрешни правила за провеждане на конкурси за членове на органи за управление на дъщерните дружества – публични предприятия към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив по Закона за публичните предприятия, се обявява резултата  от проведени конкурси, както следва:

I. КЛАСИРАНЕ

В Конкурс за избор на Управител на Диагностично-консултативен център „Свети Георги“ ЕООД, ЕИК: 115627433, обявен в изпълнение на Заповед № 1233/23.12.2021 г.

Комисията класира на първо място Доц. д-р Силвия Цветкова-Тричкова.

 

II. КЛАСИРАНЕ

В Конкурс за избор на Управител на Трудова медицина „Свети Георги“ ЕООД, ЕИК: 200276829,  обявен в изпълнение на Заповед № 1234/23.12.2021г.

Комисията класира на първо място Д-р Дорина Манахилова.

  

Председател на комисията:

Доц. Момчил Мавров – Зам.-директор „АИВ