Дейност

Клиниката по ендокринология и болести на обмяната се явява основен център за лечебна, диагностична, консултативно-методична, профилактична, научноизследователска и обучителна дейност по ендокринология. Мисията на клиниката се изразява в осигуряването на навременно, качествено и ефективно обслужване и проследяване на хоспитализираните болни с ендокринни заболявания с оглед подобряването на продължителността и качеството им на живот.

В клиниката се извършва диагностика, лечение, проследяване и профилактика на ендокринните заболявания, внедряване и реализиране на иновативни високоспециализирани диагностични и лечебни методи и подходи при ендокринните заболявания, спешна хоспитализация на пациенти с ендокринни заболявания, периодична спешна хоспитализация на пациенти с други вътрешни заболявания, консултативна помощ, в рамките на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, лечебна и консултативно-методична ендокринологична помощ за гр. Пловдив и Южна България, провеждане на клинични изпитвания на медикаменти при реализиране на правилата на добрата клинична практика, научна дейност – разработване на дисертационни теми и научноизследователски проекти по проблеми, касаещи захарен диабет, метаболитен синдром, затлъстяване и инсулинова резистентност, заболявания на щитовидната жлеза, включително тиреоиден карцином, заболявания на паращитовидните жлези и калциево-фосфорния метаболизъм, гонадни и репродуктивни нарушения, заболявания на хипофизата и надбъбречните жлези, ендокринни хипертонии и др.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Към клиниката функционират: приемно-консултативен кабинет, ехографски кабинет за изследване на щитовидна и паращитовидна жлеза, включително извършване на тънкоиглена аспирационна биопсия; кабинет за функционални изследвания, център за обучение на диабетно болни и обучаващи екипи.

Академичният състав на клиниката осъществява провеждане на лекционни курсове и практически занятия по вътрешни болести – раздел „Ендокринология и обмяна на веществата” на студенти от V курс „Медицина” на български и английски език, лекции и практически упражнения по ендокринология на студенти от III курс „Фармация”, лекционен курс по ендокринология на медицински сестри и акушерки за степен „Бакалавър”, обучение на стажант-лекари, чуждестранни студенти по програма „Еразъм”, специализиращи лекари по ендокринология и вътрешни болести, лекционни курсове за общопрактикуващи лекари, интернисти и ендокринолози по линия на следдипломна квалификация, индивидуално обучение за високоспециализирани дейности, обучение на пациенти със захарен диабет и на обучаващи диабетни екипи, повишаване на квалификацията на районни специалисти ендокринолози.

Създадена е електронна база-данни, вкл. със снимков материал на пациенти с редки ендокринопатии, за целите на обучението.

Клиниката разполага с база от 34 легла, включително стая за интензивно наблюдение, и 4 допълнителни легла за амбулаторни процедури.

В клиниката се работи по всички ендокринни клинични пътеки в съответствие със стандарта по ендокринология за звено от III ниво на компетентност – извършва се лечение на остри, обострени и хронични заболявания на ендокринната система с комплицирано протичане и при които се предполагат инвазивни и интензивни диагностични и терапевтични процедури.

Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

През последните години средният брой хоспитализации за година надхвърля 1800.

С дейността си във времето на хоспитализация и проследяване в рамките на един месец след дехоспитализация, както и в рамките на регламентираните консултантски услуги, в клиниката изцяло се отстраняват, лекуват и/или периодично облекчават основни ендокринни нарушения, свързаните с тях усложнения и съпътстващи заболявания.

Началници
Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Проф. д-р Мария Орбецова, дм

Началник-клиника

Завършила специалност „Медицина" в Медицински университет - София, през 1986 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести“ (1990 г.); „Ендокринология и болести на обмяната" (1992 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2003 г.).

През 2005 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2013 г. придобива научно звание „Професор".

Зам.-декан по учебната дейност на Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив.

Допълнителни квалификации:

Завършила специалност „Обществено здравен и здравен мениджмънт" със степен "магистър" в Медицински унверситет - Пловдив, през 2011 г.

Клинична хомеопатия (2012 г.).

Професионална квалификация „Вътрешен одитор" на система за управление на качеството в съответствие с БДС ЕЛ/ 150 19011:2004-2008 г.

Професионална квалификация 1С5/24/8177 International Quality Systems Auditing - 2010 г.

Член на Управителния съвет на Българското дружество по ендокринология.

Член на Управителния съвет на Асоциацията по ендокринни хипертонии.

Член на: Българския институт „Метаболитен синдром"; Съюза на учените в България; Европейското дружество по ендокринология; Европейската асоциация за изучаване на диабета; Европейското дружество по гинекологична ендокринология; Европейската тиреоидна асоциация.

Главен редактор на сп. „Ендокринология".

Меглена Ендрева

Старша медицинска сестра
Екип

 

 

Д-р Димитър Александров Илиев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1990 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2000 г.); “Ендокринология и болести на обмяната” (2003 г.).

Член на: Българското дружество по ендокринология; Европейска асоциация за изучаване на диабета.


Д-р Димитър Манолов Троев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1990 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (1995 г.); “Ендокринология и болести на обмяната” (1998 г.).

Член на: Българското дружество по ендокринология; Европейска асоциация за изучаване на диабета.


Д-р Павел Енчев Станчев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2006 г.

Придобита клинична специалност: “Ендокринология и болести на обмяната” (2012 г.).

Член на: Българското дружество по ендокринология.


Д-р Мария Живкова Митева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2005 г.

Придобита клинична специалност: “Ендокринология и болести на обмяната” (2014 г.).

Член на: Българското дружество по ендокринология.


 

Д-р Сава Валентинов Петров, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобита клинична специалност: “Ендокринология и болести на обмяната: (2017 г.).

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2017 г.).

Допълнителни квалификации: Сертификат за ВСД ехография на щитовидна жлеза (2018 г.)

Член на: Българско дружество по ендокринология; Европейско дружество по ендокринология; Европейска академия по андрология; Съюз на учение в България.


 

Д-р Даниела Иванова Колева-Тютюнджиева, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2010 г.

Придобита клинична специалност: “Ендокринология и болести на обмяната” (2018 г.)

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2017 г.)

Член на: Българското дружество по ендокринология.


Д-р Петя Спасова Консулова, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2009 г.

Придобита клинична специалност: “Ендокринология и болести на обмяната”

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2017 г.).

Член на: Българското дружество по ендокринология.


 

Павлина Костадинова Атанасова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2003 г.

Придобита клинична специалност: “Вътрешни болести” (2009 г.); “Ендокринология и болести на обмяната” (2017 г.)

Член на: Българското дружество по Ендокринология.


Д-р Мария Илкова Илиева – Герова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2012 г.

Придобита клинична специалност: “Ендокринология и болести на обмяната”.

Член на: Българското дружество по ендокринология.


Д-р Спаска Ангелова Начева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2016 г.

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по ендокринология.


Д-р Елена Атанасова Бечева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2018 г.

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по ендокринология.


 

Д-р Виктория Петкова Тодорова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2015 г.

Лекар-специализант

Член на: Българското дружество по ендокринология.


Д-р Екатерина Бабаджанова

Лекар-специализант


Д-р Мирела Илиева

Лекар-специализант


Д-р Катица Заковска-Нанева

Лекар


Д-р Симона Ендрева

Лекар

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по ендокринология и болести на обмяната е създадена като специализирана клиника към Катедрата по вътрешни болести през 1993 г. Тя наследява Втора вътрешна клиника, основана през 1946 г. и ръководена до 1957 г. от проф. д-р Михаил Рашев.

Ръководител от 1957 г. до 1968 г. е проф. д-р Богоя Юруков, а след него – проф. д-р Константин Цонев (до 1985 г.) През 1968 г. се обособява Специализиран сектор по ендокринология към Катедрата по факултетска терапия, чийто ръководител става д-р Иван Динков. През 1994 г. проф. д-р Кръстьо Павлов поставя основите на сегашната Секция по ендокринология и болести на обмяната към Втора катедра по вътрешни болести. От 1994 г. до 2003 г. клиниката/секцията се оглавява от доц. д-р Симеон Симеонов. В клиниката са работили известни специалисти, като д-р Моис Мордохай, д-р Атанас Нотов, д-р Никола Антов, д-р Маргарита Райкова, д-р Стойчо Стойков, д-р Ховагим Ховагимов, д-р Здравка Черногорска, д-р Алекси Карич, д-р Никола Миронов, д-р Иван Динков, доц. Мария Карталева, д-р Иван Нончев. От 2005 г. ръководител на звеното е проф. д-р Мария Орбецова.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив, ул. „Васил Априлов” №15 А

Началник Клиника – 032/602-486;

Канцелария – 032/602-395;

Ст. мед сестра – 032/602-281;

Лекарски кабинет – 032/602-394; -356; -233

Дежурен лекар – 032/602-530;

Манипулационна – 032/602-493.

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатен скрининг за риска от туберкулоза от 20 до 24 март. Желаещите да се включат могат да го направят...
Безплатен биохимичен скрининг за бременни организират в Отделението по медицинска генетика на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Кръвните проби се взимат всеки работен ден между 8:00 и 11:30 часа...
С всяка година Клиника по педиатрия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив развива и подобрява обхвата на терапевтичните възможности за деца с редки болести от всички профилни педиатрични специалности....