Дейност

Клиниката осъществява непрекъснато денонощно спешно обслужване на амбулаторните пациенти и лежащо болни. В Клиника по инфекциозни болести се лекуват пациенти с диагноза вирусни хепатити, менингити и менингоенцефалити, инфекциозни болести с диариен синдром, заболявания предавани чрез ухапване от членестоноги, покривни инфекции, контагиозни вирусни и бактериални заболявания, вирусни хеморагични трески, СПИН, паразитози.

Клиниката разполага с боксове за разделно настаняване на приетите болни. Значителните пространствени възможности и изразената сезонност на инфекциозните заболявания правят възможен функционалния обмен между различните отделения и осигуряват необходимия леглови фонд, освен в епидемична обстановка.

Клиниката разполага с три терапевтични и един административен блок. Терапевтичните блокове са обособени за лечение на вирусни хепатити (първи блок), чревни инфекции с диариен синдром (втори блок) и общи инфекции (трети блок).

Обособен е сектор за лечение на болни със СПИН.

Първи блок разполага с 22 стаи и 8 бокса. Втори блок разполага с 16 болнични стаи „полубокс” и 2 стаи за индивидуална изолация. На първия етаж на този блок е Отделението за интензивно лечение.

Трети терапевтичен блок разполага с 26 бокса „Малцеров тип” (пълен бокс).

Приемно-диагностичният сектор на клиниката включва три приемни кабинета, вкл. КОВИД и СПИН кабинт и такъв за тежко болни, всеки с отделен санитарен възел, за да се предотврати контакт между чакащите с различни инфекциозни заболявания пациенти.

Функционално са обособени сектори за сепариране на болните по пол, възраст (кърмачета, деца, възрастни) и според етиологичния агент на заболяването.

Клиниката е снабдена с апаратура за дихателна реанимация при деца и възрастни. Разполага с автоматизирана кислородна и вакуум инсталация. Има всички условия за реанимация на застрашаващи живота състояния. Осигурява 24-часова денонощна спешност и е водеща в диагностиката и терапията на инфекциозните, паразитните и тропическите болести.

Клиниката по инфекциозни болести е център за учебна и методична помощ за Южна България. Извършва активна научноизследователска дейност в областта на хепатологията, невроинфекции, чревни инфекциозни болести с диариен синдром, заболявания, предавани чрез ухапване от членостоноги, покривни инфекции, контагиозни вирусни и бактериални заболявания, вирусни хеморагични трески. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Клиниката е клинична база за обучение по инфекциозни болести и тропическа медицина на студенти по медицина, дентална медицина, медицинска сестра, акушерка, лаборанти и инспектори по здравни грижи. Обучението се извършва на български и английски език от 13 преподаватели, 6 асистенти и седем хабилитирани лица (четирима работят само към МУ, като 3-ма са на договор). В диагностично-лечебната структура се осъществява и специализация на лекари по инфекциозни болести, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор”.

Началници
Доц. д-р Олиана Бойкинова, дм

Доц. д-р Олиана Бойкинова, дм

Началник-клиника

 

Завършила специалност „Медицина" с отличие във Висш медицински институт - Пловдив, през 1983 г.

Придобити клинични специалност: „Инфекциозни болести" (1989 г.).

Придобива ОНС „Доктор по медицина" (2008 г.).

От 1994 г. е главен асистент в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицински университет – Пловдив.

Защитава дисертационен труд на тема „Клинични и епидемиологични проучвания на острата хепатит-С вирусна инфекция сред рискови групи”.

От 2003 г. до 2013 г. е началник-отделение по Общи инфекции към Клиниката по Инфекциозни болести, УМБАЛ “Свети Георги” - Пловдив.

От април 2020 г. е ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина в Медицински университет – Пловдив.

Членува в национални и международни организации. Участвала е в редица международни и национални научни форуми. Автор е на монография, съавтор в монографии и учебници, има над 90 публикации у нас и в чужбина.

Нина Бочева-Кодинова

Нина Бочева-Кодинова

Старша медицинска сестра

Завършила общ профил „Медицинска сестра" в Полувисш медицински институт „Д-р Мара Малеева-Живкова" - Пловдив, през 1980 г.

Завършила специалност „Ръководител на здравните грижи и преподавател" със степен „бакалавър" в Медицински колеж - Пловдив, през 2004 г.

Екип

Доц. Иван Георгиев Балтаджиев, дм

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2001 г.

Придобити клинични специалност: „Инфекциозни болести“ (2009 г.).

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2012 г.)

Член е на центъра за мониториране и лечение на хора живеещи с ХИВ (HIV) към Инфекциозна клиника.


 

Д-р Вакрил Ангелов Николов

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалност: „Инфекциозни болести“.


Д-р Антонина Петкова Динева

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1985 г.

Придобити клинични специалност: „Инфекциозни болести“ (1994 г.)

От 2007 г. е член на центъра за мониториране и лечение на хора живеещи с ХИВ (HIV) към Инфекциозна клиника.


Д-р Петя Костадинова Аргирова

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2015 г.

Придобити клинични специалност: „Инфекциозни болести“ (2020 г.)


 

 

Д-р Петър Георгиев Василев

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2015 г.

Придобити клинични специалност: „Инфекциозни болести“ (2020 г.)


Д-р Георги Тодоров

Придобити клинични специалност: „Инфекциозни болести“.


Д-р Таня Руменова Велянова

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – София, през 2011 г.

Придобити клинични специалност: „Инфекциозни болести“ (2020 г.)


Д-р Мирослава Василева Николова

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2020 г.

Лекар-специализант по инфекциозни болести от 2021 г.


Д-р Симона Димитрова Златанова

Завършила специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2018 г.

Лекар-специализант по инфекциозни болести от 2018 г.


Д-р Атанас Петров Атанасов

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по инфекциозни болести от 2019 г.


Д-р Виктория Костадинова Костадинова

Завършил специалност „Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2020 г.

Лекар-специализант по инфекциозни болести 2021 г.


Д-р Виктория Костадинова Трендафилова

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Ангел Евгениев Тодев

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Селахаттин Ахча

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Йордан Петков Кирев

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Таня Иванова Кирачена

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Лилия Бранимирова Теофилова

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Веселина Христова Кънова

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Йордан Бойков Мицкулев

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Хсан Али Акюрек

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Деря Джангюл

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Дора Илчева Кръстева

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Нели Руменова Райкова

Лекар-специализант по инфекциозни болести.


Д-р Жанет Събинова Савтова

Лекар-специализант по инфекциозни болести.

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по инфекциозни болести е основана през 1948 г. от първия и ръководител проф. Богоя Юруков. Структурното звено по паразитология е разкрито през 1955 г. на територията на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, ръководено от проф. д-р Крум Атанасов. През годините ръководители на клиниката са били проф. д-р Дойчин Братованов (1952-1963 г.), проф. д-р Борис Тасков (1963-1972 г.), проф д-р Стефан Йочев, дмн (1973-1993 г.), проф. д-р Генчо Генев, дмн (1995-1999 г.), ст.н.с. д-р Денка Алайозян, дм (1995-1999 г.), проф. д-р Недялка Попиванова, дм (2000-2007 г.), проф д-р Марияна Стойчева, дмн (2008-2017 г.), доц. д-р Андрей Петров (2017-2020 г.) От 2020 г. началник на клиниката е доц. д-р Олиана Бойкинова.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66

Канцелария 032/60 27 48

Ст. м.с. Бочева 032/60 28 51

СПИН кабинет 032/60 27 46

Доц. Бойкинова 032/60 27 41, 60 27 45

СИР 032/60 29 32

Лекари ІІ ри блок І етаж 032/60 26 05

ІІ ри блок ІІ етаж 032/60 29 88

Лекари ІІІ блок І етаж 032/60 27 41

ІІІ блок І етаж 032/60 29 33

ІІІ блок ІІ етаж 032/60 27 44

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...