Дейност

Днес Клиниката по лъчелечение се помещава в две сгради в База 1 на болницата (на бул. „Васил Априлов” №15А), където са обособени сектори за високотехнологично перкутанно лъчелечение, брахитерапия и стереотактична радиохирургия.

Екипът на клиниката се стреми да осигурява модерно лъчелечение на всички пациенти, като предоставя възможно най-доброто, навременно и висококачествено лечение на онкологично болните пациенти и подобрява качеството им на живот. Наличната съвременна апаратура позволява високотехнологично перкутанно лъчелечение на всички видове онкологични и някои неонкологични заболявания чрез използване на лечебния ефект на йонизиращи лъчения (фотонни и електронни). Метаболитна брахитерапия се осъществява чрез орално приемане на радиоактивен йод 131. Този метод се използва за лечение при карцином на щитовидната жлеза, както и при хипертиреоидизъм.

В Клиниката по лъчелечение се провежда едновременно лъчелечение с химиотерапия, или т. нар. съчетано лъчелечение, с помощта на квалифицирани специалисти от Клиниката по медицинска онкология.

Планирането на лъчелечението представлява комплекс от медицински, физико-технически, биологични и организационни подготвителни мерки. Това е многоетапен процес, който включва: клинико-биологично, анатомо-топографско и дозиметрично планиране. Лъчелечението се извършва, отразява и контролира според стандартите за лъчелечение. Лекарят лъчетерапевт следи за състоянието на пациента, който провежда лъчелечение. Всеки пациент получава пълни грижи от персонала по време на лечението. Проследяването на болните е част от лечебния процес за уточняване на изхода от лъчелечението.

От близо 2 години в клиниката се провежда и радиохирургия с кибернож. Киберножът е апарат за стереотактична роботизирана радиохирургия с изключителна прецизност и точност на неподвижни и подвижни доброкачествени и злокачествени тумори на човешкото тяло – централна нервна система, бял дроб, черен дроб, простата, лимфни възли, както и единични костни метастази на гръбначен стълб с високи еднократни или многократни дози. Лъчелечението изисква специална подготовка на пациента. Специални изследвания в позицията, в която ще се прави лъчелечението, и след това напасване на образите за по-добро определяне на мястото и размерите на Ту и изключително максимално запазване на критичните структури. Това включва и поставяне на видими маркери в подвижните органи с Ту, които ще се облъчват, с постоянно следене по време на лъчелечението. Пациентът не задържа дишането и по време на лъчелечението е в пълен комфорт.

В Клиниката по лъчелечение се лекуват и пациенти с доброкачествени заболявания: костно-дегенеративни на опорно-двигателния апарат – коксартрози, гонартрози, шипове и др.

Стационарът за лъчелечение разполага с 48 легла и 3 легла за дневен стационар.

В клиниката се извършва активна научноизследователска дейност, включително в областта на лъчелечението с кибернож на мозъчните метастази.

Клиниката по лъчелечение е клинична база за обучение по лъчелечение на студенти по специалност медицина и рентгенови лаборанти.

Обучението се извършва на български и английски език.

В клиниката се извършва и обучение на лекари, специализиращи лъчелечение, както и по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор”.

В Клиниката по лъчелечение работи висококвалифициран екип от шестима лекари, четирима медицински физици, дванадесет рентгенови лаборанти, десет медицински сестри и административен персонал. Персоналът на Клиниката по лъчелечение работи в тясно сътрудничество с лекари от другите клиники и отделения, включително хирурзи, онколози, уролози, патолози и др.

АПАРАТУРА

Клиниката разполага с два лъчетерапевтични апарата за високотехнологично перкутанно лъчелечение:

  • Мултимодален линеен ускорител SIMENS PRIMUS MID с многолистов колиматор; номинални фотонни енергии – 6MV и 10MV, и 6 електронни енергии: 5, 7, 8, 10, 12 и 14MeV;
  • Мултимодален линеен ускорител SIMENS PRIMUS HE с номинални фотонни енергии – 6MV и 18MV, и 6 електронни енергии: 6, 9, 12, 15, 18 и 21MeV.
  • Кибернож – CyberKnife М6, ACCURAY.

Модерна съвремена апаратура за планиране на лъчелечението:

  • Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIMENS SOMATOM SPIRIT;
  • Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIMENS SOMATOM DEFINITION AS20 open 4D;
  • Две ЗD-планиращи системи CMS XiO с висок клас алгоритми на изчисление на дозното разпределение;
  • Система за управление на комплексна база данни LANTIS, гарантираща максимална сигурност и надеждност, необходими за защита на пациента;
  • Дозиметрична апаратура, необходима за оптимално и адекватно дозиметрично калибриране, осигуряване на качеството на лъчетерапевтичната апаратура и верифициране на дозата на пациента.
Началници
Д-р Мария Влайкова

Д-р Мария Влайкова

Началник-клиника

Завършила специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, през 1983 г.

Придобити клинични специалности: „Медицинска радиология" (1988 г.)

Допълнителни квалификации: Обучения за повишаване на квалификацията в Германия, Чехия, Турция.

Анастасия Добрева

Анастасия Добрева

Завършила специалност „Медицинска сестра - общ профил" в Институт за подготовка на здравни кадри със средно специално образование „Д-р Мара Малеева-Живкова" - Пловдив, през 1986 г.

Завършила специалност „Медицинска сестра" в Полувисш медицински институт „Д-р Мара Малеева-Живкова" - Пловдив, през 1995 г.

Завършила специалност „Здравни грижи" със степен "бакалавър" в Медицински университет - София, през 1999 г.

Екип

Доц. д-р Веселин Попов

Придобити клинични специалности: “Лъчелечение”.


Д-р Теодор Жеков

Придобити клинични специалности: “Лъчелечение”.


Д-р Стефан Павлов

Придобити клинични специалности: “Лъчелечение”.


Гюлхан Сюлейман

Придобити клинични специалности: “Лъчелечение”.

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Лъчелечение се провежда от 1965 г. Първото име на болничното звено, в което се провежда лъчева терапия на пациенти с онкологични заболявания, е Радиоизотопен център. Първоначално в него се е осъществявала радиоизотопната диагностика и лъчелечението на болницата и Онкологичния диспансер. Негов създател е доц. Атанас Боздуганов. По-късно он- кодиспансерът се отделя, а болничната база продължава да се използва като Клиника по лъчева терапия с изотопен център в рамките на клиничната структура. През 2016 г. структурата се разделя на Клиника по лъчелечение и Отделение по нуклеарна медицина, които днес функционират като самостоятелни звена.

Първоначално в Радиоизотопния център се използва апарат за дълбока рентгенова терапия. По-късно тази уредба е заменена от два телегаматерапевтич- ни апарата. През 2005 г. за първи път в Пловдив е инсталирана комплексна лъ- четерапевтична апаратура за лъчелечение с мултимодален линеен ускорител, а през 2011 г. е пуснат в експлоатация и втори мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор, с което клиниката

става водещ онкологичен център за извършването на високотехнологично перкутанно лъчелечение. От 2016 г. е в експлоатация и единствената за България роботизирана система за стереотактич- на радиохирургия (кибернож).

Ръководители на структурата в годините до днес са били доц. Тервел Маров- ски, проф. Любомир Григоров, проф. Иван Узунов, проф. Марианна Янева, д-р Мария Влайкова.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15 А

Началник Клиника – 032 602 334;

Канцелария – 032 602 330;

Дежурна сестра – 032 602 333;

Медицински физици – 032 602 322;

Консултациите и приема за лъчелечение на пациентите се осъществява в приемно- консултативен кабинет – амбулатория, кабинет № 28, тел. 032/60-23-30

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...