Дейност

Клиниката по лъчелечение се помещава в две срещуположни сгради в База 1 на болницата (на бул. „Васил Априлов” №15А). Обособени са сектори за високотехнологично перкутанно лъчелечение, метаболитна брахитерапия и стереотактична радиохирургия.

Висококвалифицираният персонал на клиниката осигурява модерно лъчелечение, като предоставя навременно, комплексно и персонализирано лечение на своите пациенти. Членове на екипът владеят английски, немски, руски, турски и испански език, благодарение на което се оказва медицинска помощ и на чуждестранни пациенти. Наличната съвременна апаратура позволява високотехнологично перкутанно лъчелечение на всички видове онкологични и някои неонкологични заболявания чрез използване на лечебния ефект на йонизиращи лъчения (фотонни и електронни).

Метаболитна брахитерапия се осъществява чрез орално приемане на радиоактивен Йод-131. Този метод се използва за лечение при карцином на щитовидната жлеза, както и при хипертиреоидизъм. Също така се прилага и интравенозно Самарий-153 при пациенти с множество костни метастази.

В Клиниката по лъчелечение се провежда и едновременно лъчелечение с химиотерапия, или т. нар. съчетано лъчелечение, благодарение на което се постигат много по-добри резултати. Най-често се прилага при пациенти с глиобластом, тумори в областта на глава и шия, карцином на бял дроб, на шийката на матката, на ректум, на анус и др.

Планирането на лъчелечението представлява комплекс от медицински, физико-технически, биологични и организационни подготвителни мерки. Това е многоетапен процес, който включва: клинико-биологично, анатомо-топографско и дозиметрично планиране. Лъчелечението се извършва, отразява и контролира според стандартите за лъчелечение. Екип от лъчетерапевт, медицински физик, медицинска сестра и ретнгенов лаборант подготвя и следи за провеждане на терапията и състоянието на пациента.

От 2016 г. в клиниката се провежда и роботизирана стереотактична радиохирургия с единственият в страната Кибернож. Това е вид лъчелечение с изключителна прецизност за лечение на неподвижни и подвижни доброкачествени и злокачествени тумори на човешкото тяло – централна нервна система, бял дроб, черен дроб, простата, лимфни възли, както и единични костни метастази на гръбначен стълб. При този метод на лечение не е необходимо пациентът да задържа дишането, защото апаратът следи дихателния цикъл.

В Клиниката по лъчелечение се лекуват и пациенти с доброкачествени и костно-дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат – коксартрози, гонартрози, шипове и др.

Стационарът за лъчелечение разполага с 50 легла и 3 легла за метаболитна брахитерапия.

В клиниката се извършва активна научноизследователска дейност, включително в областта на лъчелечението с кибернож на мозъчните метастази.

Клиниката по лъчелечение е клинична база за обучение на специализанти и докторанти, както и на студенти по медицина III и V курс, дентална медицина и рентгенови лаборанти. Обучението се провежда на български и английски език. Извършва се и активна научноизследователска дейност

В Клиниката по лъчелечение работи висококвалифициран екип от седем лекари, четири медицински физици, десет рентгенови лаборанти, десет медицински сестри и административен персонал. Клиниката по лъчелечение работи в тясно сътрудничество с лекари от другите клиники и отделения, включително хирурзи, медицински онколози, педиатри, радиолози, нуклеарни медици и др.

АПАРАТУРА

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Свети Георги“ е съвременен високотехнологичен център, който разполага с три линейни ускорителя, благодарение на което се избира най-подходящата лъчетерапевтична техника за конкретният пациент.

  • В клиниката е разположена първата и единствената до този момент в страната система за напълно роботизирана стереотактична радиохирургия Cyberknife (Кибернож), на американската компания Accuray. Това е уникален за България ускорител за краниална и екстракраниална радиохирургия, който използва патентовани системи за проследяване на туморите (6D Skull, XsightSpine, Fiducials, Intempo), които липсват при всеки друг апарат в страната. Машината  проследява едновременно дишането на пациента и движението на тумора в реално време (Synchrony), като извършва своевременни корекции на отклонението в позицията на тялото на пациента по време на целия сеанс на лечение. Ефективността на лечението с Кибернож е сравнима с хирургичното лечение при  липса на съответните оперативни рискове. Йонизиращото лъчение се фокусира ясно и единствено върху тумора, без да засяга здрави органи и тъкани с точност по-малка от 1 мм.  За разлика от системата Гама нож (Gamma Knife), която е предназначена за извършване на радиохирургия само на мозъчни тумори, Киберножът може да съществява радиохирургия на тумори и лезии по цялото тяло.

 

  • Elekta Infinity е ново поколение дигитална платформа за лъчелечение, с колимираща система Agility за формиране на клинични лъчеви снопове с висока скорост на движение и изключителна точност на позициониране с оптична технология Rubicon. Апаратът използва всички съвременни техники за лъчелечение: модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), обемно модулирно ротационно лъчелечение (VMAT), образно насочено лъчелечение (IGRT), стереотактична радиохирургия в областта на мозъка (SRS), и тялото (SBRT). Използва две интегрирани системи за образно насочване и контролиране на лъчелечението – iView GT и XVI. Благодарение на тях се следи за позиционирането и положението на пациента преди, по време, и в края на всеки лъчетерапевтичен сеанс. Апаратът разполага и със система за контрол на дишането по време на лъчелечение Active Breathing Coordinator (ABS) – това е програма за асистирано задържане на дишането, която е свързана с линейния ускорител Elekta Infinity чрез модула Response (т.нар. gating interface). Тя осигурява възможност за лъчелечение само при задържане на дишането от страна на пациента, благодарение на което се концентрира цялата доза само в туморната формация и се запазва околната здрава тъкан.

 

  • Третият мултимодален линеен ускорител наличен в клиниката е SIЕMENS – PRIMUS MID с многолистов колиматор и с номинални фотонни енергии – 6MV и 10MV, както и 6 електронни енергии: 5, 7, 8, 10, 12 и 14MeV. Подходящ е за пациенти, които са показани за 3-Д конформално лъчелечение.

Клиниката е единствената в страната с два компютър томографа за анатомо-топографско планиране, благодарение на което се гарантира бърз и непрекъснат процес за подготовка за лъчелечение.

  • Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIЕMENS SOMATOM SPIRIT;
  • Компютър-томограф със станция за виртуална симулация SIЕMENS SOMATOM DEFINITION AS20 open 4D;

Апаратите са високо технологични и оборудвани с лазерни системи  LAP Laser за поставяне координатна система на пациента, специализиран медицински софтуер SingoVia за контуриране и имобилизиращи средства идентични с използваните на трите линейни ускорителя.

Линейните ускорители в клиниката са интегрирани с вътрешно болничната система MOSAIQ  и  компютърни планиращи системи за изчисление на дозата МONACO и MULTIPLAN. Системите за планиране използват алгоритъм за пресметяне Monte Carlo, който е “златен стандарт“ в изчисленията на дозата в лъчелечението.

Клиниката по лъчелечение е една от пионерите в лъчелечението в България и разполага с голям набор прецизна дозиметрична апаратура на PTW. Тя е необходима за оптимално и адекватно дозиметрично калибриране, осигуряване на качеството на лъчетерапевтичната апаратура и верифициране на дозата на пациента.

Началници
доц,. Попов 2024

Доц. д-р Веселин Попов, дм

Началник-клиника

Завършила специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив с отличен успех, през 2016

Придобити клинични специалности: „Лъчелечение" (2020 г.)

През 2002 г. придобива научно звание „Доцент".

Допълнителни квалификации:

Завършила специалност „Здравен мениджмънт“ със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2022 г.

Ръководител на Катедра по клинична онкология към МУ - Пловдив (от 2023 г.).

Член на Академичния съвет на МУ - Пловдив (от 2023 г.).

Член на Експертния съвет по медицинска специалност „Лъчелечение“ към Министерство на здравеопазването (от 2023 г.).

Отличия:
- Носител на награда на БЛС за лекар на годината в категория „Ти си нашето бъдеще“ (2018 г.)
- Сертификат и включване в алманаха „Лекарите, на които вярваме“ 2018/2019 г.
- Носител на награда „Дарзалас“ за принос в развитието на българската клинична онкология (2023 г).

Член на: European Society for Radiation Oncology (ESTRO); European Society for Medical Oncology (ESMO); European Society of Radiology (ESR); Гилдия на лъчетерапевтите и др.

Проведени международни обучения и стажове в Германия, Турция, Италия, Полша и Словакия.

Найме Юмер ст. мед. сестра КЛЛ

Найме Юмер

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра – общ профил“ към Медицински университет – Пловдив, през 2010 г.

Завършила специалност „Здравни грижи“ със степен магистър към Медицински университет – Пловдив, през 2013 г.

Екип

 

Д-р Теодор Жеков

Придобити клинични специалности: “Лъчелечение”.


Д-р Стефан Павлов

Придобити клинични специалности: “Лъчелечение”.


Д-р Гюлхан Сюлейман

Придобити клинични специалности: “Лъчелечение”.


Д-р Дора Тумбева

Придобити клинични специалност: “Вътрешни болести”; “Клинична хематология”; “Медицинска онкология”.


Д-р Александър Спасов

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Лъчелечение се провежда от 1965 г. Първото име на болничното звено, в което се провежда лъчелечение на пациенти с онкологични заболявания, е Радиоизотопен център. Първоначално в него се е осъществявала радиоизотопната диагностика и лъчелечението на болницата и Онкологичния диспансер. Негов създател е доц. Атанас Боздуганов. По-късно онкодиспансерът се отделя, а болничната база продължава да се използва като Клиника по лъчева терапия с изотопен център в рамките на клиничната структура. През 2016 г. структурата се разделя на Клиника по лъчелечение и Отделение по нуклеарна медицина, които днес функционират като самостоятелни звена.

Първоначално в Радиоизотопния център се използва апарат за дълбока рентгенова терапия. По-късно тази уредба е заменена от два телегаматерапевтични апарата. През 2005 г. за първи път в Пловдив е инсталирана комплексна лъчетерапевтична апаратура за лъчелечение с мултимодален линеен ускорител, а през 2011 г. е пуснат в експлоатация и втори мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор, с което клиниката става водещ онкологичен център за извършването на високотехнологично перкутанно лъчелечение. От 2016 г. е в експлоатация и единствената за България роботизирана система за стереотактич- на радиохирургия (Kибернож). През 2021 г. е заменен един от старите линейни ускорители с високотехнологичен ускорител Elekta Infinity.

Ръководители на структурата в годините до днес са били доц. д-р  Тервел Маровски, проф. д-р Любомир Григоров, проф. д-р Иван Узунов, проф. д-р Марианна Янева, д-р Мария Влайкова, доц д-р Веселин Попов

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15 А

Началник Клиника – 032 602 334;

Канцелария – 032 602 330;

Дежурна сестра – 032 602 333;

Медицински физици – 032 602 322;

Консултациите и приема за лъчелечение на пациентите се осъществява в приемно- консултативен кабинет – амбулатория, кабинет № 28, тел. 032/60-23-30

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

УМБАЛ „Свети Георги“ бе отличена с награда „Болница на годината“ по време на деветото издание на международния форум BALKAN MEDICAL AWARDS 2024. Престижният конкурс е част от международната платформа Global...
39-годишен турист от Русе е транспортиран днес с медицински хеликоптер до УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, след падане при преход в Стара планина. Инцидентът е станал вчера около 17.40 часа,...
Представители на Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив дариха днес висок клас апаратура на Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“. С помощта на иновативния безжичен ехограф с...