Дейност

Клиника по нервни болести се явява основен център за диагностична, лечебна, консултативно-методична, профилактична, научноизследователска и обучителна дейност по нервни болести.
Мисията на клиниката се изразява в осигуряването на навременно, качествено и ефективно обслужване и проследяване на хоспитализираните болни с неврологични заболявания с оглед подобряването на продължителността и качеството им на живот.
Клиниката по нервни болести осигурява 24-часова денонощна спешност и разполага с приемно-консултативен кабинет, разположен в ДКЦ „Свети Георги” (База 2) и клиничен стационар.
Клиничният стационар разполага с Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти и Отделение по обща неврология. В Отделението за лечение на остри мозъчни инсулти са обособени Сектор за интензивно лечение с 6 легла и Съдов сектор с 8 легла. Отделението за лечение на остри мозъчни инсулти е модерна организационна единица с възможности за 24-часово мониториране на
жизнените показатели на пациентите и готовност за рутинно провеждане на интравенозна тромболиза при остри исхемични инсулти. Отделението по обща неврология разполага с 24 легла.
В Клиниката са обособени 8 клинични лаборатории, които разполагат с необходимата съвременна апаратура и богат методичен арсенал за провеждане на високоспециализирани изследвания, както на лежащи, така и на амбулаторни пациенти.
Клиниката по нервни болести е база за обучение по неврология на студенти по специалностите медицина, дентална медицина, фармация, рехабилитатор. Обучението се извършва на български и английски език. В Клиниката се провежда следдипломна специализация на лекари по
неврология и семейни лекари, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор”. За специалисти невролози се провеждат курсове за придобиване на правоспособност по Високо специализирани дейности – Клинична ЕМГ и ЕЕГ.
В Клиниката се извършва активна научноизследователска дейност по следните научни направления:

  • съдови заболявания на мозъка;
  • множествена склероза;
  • клинична неврофизиология;
  • епилепсия;
  • дегенеративни заболявания.

Клиниката е база за провеждане на международни клинични изпитвания, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.
Клиниката по нервни болести със своите материално-техническа база, висок професионализъм и научен потенциал на кадрите отговаря на изискванията за трето ниво на компетентност. Тя е водещо специализирано неврологично звено в национален мащаб.

Началници
Проф. д-р Пенка Атанасова

Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн

Началник-клиника

Завършила специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив, през 1993 г.

Придобити клинична специалности: „Нервни болести" (2000 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (1999 г.)

Придобива ОНС "Доктор на медицинските науки" (2015 г.).

През 2012 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2016 г. придобива научно звание „Професор“.

Допълнителни квалификации:

Завършила специалност „Здравен мениджмънт” в Медицински университет - Пловдив, през 2010 г.

Високо специализирани дейности: „Клинична ЕМГ“; „Евокирани потенциали“; „Клинична невропсихология“; „Клинична ЕЕГ“; „Репетитивна транскраниална магнитна стимулация“.

Началник на Отделението за лечение на остри мозъчни инсулти към клиниката.

Ръководител на Катедра по неврология и Заместник-председател на Общото събрание на Медицински Факултет към МУ-Пловдив. Автор на над 130 публикации в български и международни издания.

Член на: Експертния съвет по нервни болести; Управителния съвет на Асоциацията по клинична ЕМГ и ЕП; Научния комитет на Националния конгрес по неврология; Дружество „Деменции”; Българската асоциация за двигателни нарушения и МС; Българското дружество по главоболие и болка; Българската асоциация по невропротекция и невродегенерация; Международни научни организации - EAN, MDS, ESO, WSO.

Председател на Комисия за държавен изпит по нервни болести към МЗ.

Мариана Кръстева

Мариана Кръстева

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Здравни грижи“ в Медицински колеж - Пловдив, през 1979 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“ със степен "бакалавър" в Медицински университет през 2009 г.

Екип

Доц. д-р Екатерина Витева-Велкова, дм

Началник Отделение по обща неврология

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2002 г.

Придобита клинична специалност: Нервни болести (2007 г.)

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2010 г.)

Придобива ОНС “Доктор по медицински науки” (2019 г.)

През 2018 г. придобива научно звание „Доцент“.

Високо специализирани дейности: „Клинична ЕЕГ“; „Диагностичен ултразвук“; „Полисомнография“.


Доц. д-р Георги Славов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2011 г.

Придобити клинични специалности: “Нервни болести”  (2017 г.).

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2016 г.).

През 2019 г. придобива научно звание „Доцент“.

Високо специализирани дейности: „Евокирани потенциали“.


Д-р Красимир Шукерски

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2004 г.

Придобита клинична специалност: “Нервни болести” (2010 г.).

Високо специализирани дейности: „Клинична ЕЕГ“; „Диагностичен ултразвук“; „Клинична ЕМГ“.


Д-р Мариета Пейчева, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2005 г.

Придобити клинични специалности: “Нервни болести” (2012 г.).

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2016 г.).

Високо специализирани дейности: „Доплерова сонография“; „Клинична ЕЕГ“.


Д-р Костадин Чомпалов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2010 г.

Придобити клинични специалности: “Нервни болести” (2017 г.).

Придобива ОНС “Доктор по медицина” (2017 г.)

Високо специализирани дейности: „Клинична ЕМГ“; „Клинична невропсихология“.


Д-р Борислава Атанасова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2016 г.

Придобита ВСД „Клинична електромиография“

Придобити клинични специалности: “Нервни болести” (2021 г.)


Д-р Мирослава Христова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2016 г.

Придобита ВСД „Клинична електромиография“.

Придобити клинични специалности: “Нервни болести” (2022 г.).


Д-р Ерай Халил

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2018 г.

Придобити клинични специалности: “Нервни болести” (2023 г.).


Д-р Петър Василев

Лекар-специализант


Д-р Иван Ситников

Лекар-специализант


Д-р Виктор Гарабитов

Лекар-специализант


Д-р Себастиан Ангелов

Лекар-специализант


Д-р Габриела Ангелова

Лекар-специализант

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по нервни болести е основана през 1946 г. в рамките на общата Катедра по невропсихиатрия с ръководител проф. Кирил Чолаков. В началото са разкрити 17 болнични легла. Със създаване на Отделение по неврохирургия през 1948 г. броят им нараства на 50.

През 1950 г. в Клиниката по нервни болести е създадена първата в България ЕЕГ лаборатория (Врански и Кирков). През 1965 г. от проф. Стоян Байкушев е създадена електромиографска лаборатория, а от проф. Въко Митков – реоенцефалографска лаборатория. Впоследствие се създават специализирани кабинети по Доплерова сонография, евокирани потенциали, невропсихология, невроофталмология.

През 2024 г. в УМБАЛ “Свети Георги” е разкрит Високоспециализираният мозъчносъдов център. В него се лекуват всички мозъчносъдови заболявания, с акцент върху исхемичните инсулти. Болницата разполага с мултидисциплинарен екип и необходимата апаратура за прилагането на най-модерните терапии.

Следващото разширяване на клиничната база през 1953 г. позволява да се обособи самостоятелна Клиника по нервни болести с ръководител проф. Трайко Запрянов (до 1965 г.). Следващите във времето началници на Клиниката по нервни болести са: проф. Борис Тасков (1965-1967 г.), проф. Въко Митков, дмн (1967-1985 г.), проф. Стоян Байкушев, дмн (1985-1993 г.), проф. Екатерина Хаджипетрова (1993-2001 г.), проф. Захари Захариев, дмн (2001-2015 г.), проф. Мария Манова (2015-2018 г.).

Настоящ началник на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Свети Георги” е проф. д-р Пенка Атанасова, дмн, мзм.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив,бул. “Пещерско шосе ” №66,  ет. 4 и 5, източно крило. Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти е разположен на ет.4; Отделение по обща неврология е разположен на ет.5.

Началник Клиника – 032/602212
Технически изпълнител – 032/602137
Старши медицински специалист – 032/602483
Приемен кабинет – 032/602659
Планов прием на пациенти – 0886/676210

Дежурен лекар в Интензивен сектор към Отделение за лечение на остри мозъчни инсулти – 0882/270719

Национални диагностично-лечебни и експертни центрове към НЗОК:

– Множествена склероза – 032/602 205;

– Деменции – 032/602 497; 0882/ 210 626

– Епилепсия – 032/602 279, 032/602 700

– Паркинсонизъм – 032/ 602 136, 032/602 497; 0882 212449

– Полиневропатии и други периферно-нервни заболявания – 032/602 282.

Специализирани Комисии за изписване на медикаменти по протокол към НЗОК:

– Множествена склероза;

– Деменции;

– Епилепсия;

– Паркинсонова болест;

– Лечение с ботулинов токсин при пациенти с идиопатична дистония – 032/602 497;

– Лечение със Spinraza – 032/602 282.

Специализирани кабинети и лаборатории:

– Клинична електромиография и транскраниална магнитна стимулация – 032/602 497;

– Репетитивна транскраниална магнитна стимулация – 032/602 497;

– Клинична електроенцефалография – 032/602 700;

– Доплерова сонография – 032/602 282;

– Евокирани потенциали – 032/602 205;

– Клинична невропсихология – 032/602 497;

– Невроофталмология – 032/602 282.

e-mail: nervnaklinika@abv.bg

 

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...