Дейност

Клиника по пневмология и фтизиатрия разполага с възможност за диагностика и комплексно лечение на възпалителни и бронхообструктивни заболявания (астма и ХОББ) на пациенти с дихателна недостатъчност и белодробен тромбоемболизъм. Денонощно се осъществяват небулизации с различни медикаменти и лечение с антибактериални средства, антикоагуланти, кортикостероиди и бронходилататори. Клиниката е специализиран център за диагностика и лечение на пациенти с тежка астма и идиопатична белодробна фиброза. В клиниката се извършва целогодишно обучение на студенти, стажант-лекари, общопрактикуващи и специализиращи лекари по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.

Клиниката е оборудвана с нова фибробронхоскопска апаратура за диагностика на онкологични заболявания на белия дроб, извършвани от квалифицирани специалисти по бронхология. Разполага с възможности за функционална диагностика. В колаборация с другите клинични звена в болницата се диагностицират всички белодробни и алергични заболявания, туберкулоза, неоплазми.

Основните дейности, които осъществява Отделението по фтизиатрия, са: консултативна дейност, профилактика и лечение на латентна туберкулозна инфекция, диспансеризация, диагностика и лечение на болни от туберкулоза. Обект на дейността са рискови групи – контактни лица на болни от туберкулоза, лица, употребяващи интравенозни наркотици. Отделението по фтизиатрия работи по здравни програми, финансирани от Глобалния фонд към Световната здравна организация, и по национални програми за превенция и контрол на туберкулозата, финансирани от републиканския бюджет. Четири пъти годишно се провежда скрининг за туберкулоза сред населението от региона. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Към клиниката функционира звено “Функционално изследване на дишането”. В него се извършва анализ на всички групи функционални параметри на дишането, бронхопровокационни и бронходилататорни тестове, дифузионен капацитет и бодиплетизмография. Това дава възможност да се получи цялостна оценка на състоянието на дебитните и обемните възможности на белия дроб, както и да се прави оценка на газообмяната.

Клиниката по пневмология и фтизиатрия разполага с 68 легла – 28 легла в стационара на Отделението по пневмология и 40 легла в стационара на Отделението по фтизиатрия.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Началници
Доц. д-р Владимир Ходжев, дм

Доц. д-р Владимир Ходжев, дм

Началник-клиника

Завършил специалност „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Придобити клинични специалности: „Вътрешни болести" (1999 г.); „Пневмология и фтизиатрия" (2002 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина" (2002 г.).

През 2006 г. придобива научно звание „Доцент".

Член на: Българското дружество по белодробни болести; European Respiratory Society; American Thoracic Society. Председател на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести от 2017 г.

Зорница Куртева

Зорница Куртева

Старша медицинска сестра

Завършила специалност „Медицинска сестра“ ,през 2003 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи“ със степен "бакалавър" в Медицински университет - Пловдив, през
2011 г.

Завършила специалност „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж“ със степен "магистър" в Медицински университет - Пловдив, през 2016 г.

Екип

 

Д-р Елена Ходжева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1991 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (1999 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2003 г.).


Д-р Роман Калинов, дм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1996 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2004 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2011 г.).

Придобива ОНС “Доктор” (2018)


Д-р Росица Иванчева-Илиева, дм

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2001 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2008 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2012 г.).

Придобива ОНС “Доктор” (2013)


Д-р Галина Хендекова-Георгиева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2001 г.

Придобити клинични специалности: “Пневмология и фтизиатрия” (2012 г.).


Д-р Кериме Мехмед

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2014 г.

Придобити клинични специалности: “Пневмология и фтизиатрия” (2020 г.).


Д-р Пламена Жеглова

Придобити клинични специалности: “Пневмология и фтизиатрия”


Д-р Ирина Златарева

Завършила специалност “Медицина” в Тракийски университет – Стара Загора, през 2003 г.

Придобити клинични специалности: “Вътрешни болести” (2018 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2022 г.).


Д-р Даниел Харб
Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия“


Д-р Сибел Салим
Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия“


Д-р Ширак Сариян
Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.

Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия


Д-р Здравко Здравков
Лекар-специализант по „Пневмология и фтзиатрия

 

ЗВЕНО “ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО”


Проф. д-р Благой Маринов – Ръководител звено

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 1995 г.

Придобити клинични специалности: „Патофизиология“.

Придобива научно звание „Доцент“ (2015 г.)

Придобива научно звание „Професор“ (2016 г.)

Член на: Европейско респираторно общество (ERS); Американско торакално общество (ATS); Българско дружество по белодробни болести; Дружество за физиологични науки.


Доц. д-р Кирил Терзийски, дм

Придобита клинична специалност: “Патофизиология”; “Неврология”

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Придобива научно звание “Доцент”.

Член на: Дружество за физиологични науки; Европейско респираторно общество (ERS); ESRS; WASM.


Д-р Стоилка Мандаджиева, дм

Придобити клинични специалноси: “Патофизиология”; “Клинична лаборатория”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Допълнителни квалификации: Завършила специалност “Здравен мениджмънт” със степен “магистър” в Медициснки университет – Пловдив.

Член на: Дружество за физиологични науки; Европейско респираторно общество (ERS); Българско дружество по белодробни болести.


Д-р Анелия Драганова, дм

Придобита клинична специалност: “Патофизиология”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Член на: Дружество за физиологични науки; Европейско респираторно общество (ERS); Българско дружество по белодробни болести; ESRS; WASM.


Д-р Здравко Тарълов

Придобита клинична специалност: “Патофизиология”.


Д-р Тодор Димитров Георгиев

Член на: Европейско респираторно общество (ERS); Българско дружество по белодробни болести

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Клиниката по пневмология и фтизиатрия е наследник на Фтизиатричната клиника, създадена през 1945 г. в бившето Гръдно отделение на Държавна болница. Основател на клиниката и временен ръководител е проф. д-р Богоя Юруков. През 1952 г. клиниката е пребазирана на територията на Болницата по белодробни болести и Фтизиатричния диспансер, а през 2000 г. тя се завръща в базата на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, като Клиника по пневмология. През 2015 г. към нея се разкрива нова структурна единица – Отделение по фтизиатрия със специализирана лаборатория и консултативни кабинети за контрол на туберкулозата, и така тази дейност окончателно отново преминава към УМБАЛ „Свети Георги” – гр. Пловдив.

Ръководители на клиниката във времето са били проф. д-р Богоя Юруков, проф. д-р Асен Шопов, проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Георги Николов, проф. д-р Пенка Мандулова, доц. д-р Златка Янкова.

ЗВЕНО ПО ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО

Лабораторията по функционално изследване на дишането е разкрита към Катедрата по патофизиология през 1958 г. от проф. д-р Иван Кирин.

В лабораторията са работили последователно проф. д-р Иван Кирин, проф. д-р Димитър Илучев, проф. д-р Стефан Костянев, доц. д-р Иван Янев, проф. д-р Благой Маринов.

Към тази лаборатория през 80-те години беше разкрит и Сектор по бодиплетизмография, с което се затвори цикълът на функционалната диагностика. Бодиплетизмографската лаборатория е напълно обновена през 2007 г. от проф. Стефан Костянев, дмн.

Лабораторията за изследване на нарушенията на дишането по време на сън към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, беше създадена в края на януари 2008 г. Тя се ръководи от чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, лекар с богат опит в областта. Лабораторията е част от функционално-диагностичен център, базиран на територията на Катедрата по патологична физиология. Това позволява комплексен подход при оценката на състоянието на пациента и прецизиране на показанията за терапия на сънната апнея. Звеното разполага с леглова база, която е напълно оборудвана със съвременна полисомнографска апаратура за регистриране и на най-дискретните отклонения по време на сън, както и с инфрачервена камера за непрекъснато и комфортно наблюдение на болния през цялата нощ.

През 2023 г. лабораториятасе преструктурира като звено по “Функционално изследване на дишането” към Клиника по пневмология и фтизиатрия.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив – 10 етаж, източно крило, бул. „Пещерско шосе“ №66.

Началник клиника – тел. /факс: 032/602-990;

Канцелария: 032/602-620;

Старша медицинска сестра: 032/602-796;

Визитиращи сестри: 032/602-799;

Дежурен лекар: 032/602-799;

Приемен кабинет: 032/602-658.

e-mail: unihosp@unihosp.com
Звено “Функционално изслведване на дишането”

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15а:

Звено по ФИД – 032/20-06-22

 

Новини

УМБАЛ „Свети Георги“ бе отличена с награда „Болница на годината“ по време на деветото издание на международния форум BALKAN MEDICAL AWARDS 2024. Престижният конкурс е част от международната платформа Global...
39-годишен турист от Русе е транспортиран днес с медицински хеликоптер до УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, след падане при преход в Стара планина. Инцидентът е станал вчера около 17.40 часа,...
Представители на Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив дариха днес висок клас апаратура на Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“. С помощта на иновативния безжичен ехограф с...