Дейност

Ежегодно през Лабораторията по функционално изследване на дишането преминават пациентите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД и амбулаторни пациенти, нуждаещи се от цялостен функционален анализ на дишането.

Днес Лабораторията по функционално изследване на дишането е най-съвременната в страната. В нея се извършва анализ на всички групи функционални параметри на дишането, бронхопровокационни и бронходилататорни тестове, дифузионен капацитет и бодиплетизмография. Това дава възможност да се получи цялостна оценка на състоянието на дебитните и обемните възможности на белия дроб, както и да се прави оценка на газообмяната. Лабораторията е стандартизирана по световните стандарти за диагностика на функционалното изследване на дишането.

Използвани диагностични апарати: в началото на 60-те години – спирограф „Кирин-Самарджиев” и метабограф на Флайш; началото на 70-те години – пулмоанализатор на Годарт. От началото на 80-години – пневмоскрин и трансферскрин, и от края на 90-те години – MasterScreen Difussion.

През 2017 г. лабораторията беше оборудвана с най-съвременната ултразвукова система за пълна оценка на белодробните функционални показатели – Vintus BODY.

Осъвременяването на лабораторията позволява в катедрата да се извършва функционална диагностика на най-високо ниво, осигурява се участието на лабораторията и в най-изискващите прецизност клинични проучвания.

Ежегодно в Лабораторията по кръвно- газов анализ се изследват между 15 000 и 20 000 кръвни проби на пациенти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД и амбулаторни пациенти, нуждаещи се от цялостен функционален анализ на киселинно-алкалното равновесие.

В лабораторията в момента се прави кръвен анализ на кислородния и киселинно- алкалния статус на кръвта с deep-pictures анализ на кръвните проби. Получените резултати от тези анализи са от изключителна важност, особено при пациенти в критично състояние от Клиниката по акушерство и гинекология, Клиниката по педиатрия, Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, Клиниката по токсикология и др.

В лабораторията по кръвно-газов анализ през годините последователно се използват апаратите Astrup, ABL 1, 2 и 3, AVL 995 Нb, Nova Biomedical – 2 броя, оксихемометър на Radimeter и йонселективен анализатор на AVL. Понастоящем тази лаборатория използва газ анализатори от най-висок клас: АВL 5 и АВ1 835.

Началници
Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

Началник-лаборатория

Завършил „Медицина“ във Висш медицински институт - Пловдив, през 1978 г.

Признати специалности по: „Патофизиология“ (1984 г.). Кандидат на медицинските науки - ОНС „Доктор" (1987 г.). Доктор на медицинските науки (2005 г.).

През 1996 г. придобива научно звание „Доцент".

През 2006 г. придобива научно звание „Професор“. Член-кореспондент на БАН (2014 г.).

Магистър по специалност „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет - Пловдив, през 2013 г.

Специализирал в:

St. James’Hospital and Trinity College, University Dublin, Irland (1997 г). Clinical University Saint Luck, Bruxelles, Belgique (1994-1995 г.). INSERM, U 14, Vandoeuvre-les-Nancy, France (1992 г.).

Член на: Българското дружество по физиологични науки; Българското дружество по белодробни болести; European Society of Sleep Medicine; European Academy of Allergology and Clinical Immunology; Клуба на ректорите в Европа.

Таня Петрова

Таня Петрова

Старши медицински лаборант

Завършила специалност „Медицински лаборант“ със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2003 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2008 г.

От 2009 до 2014 г. работи като медицински лаборант в клинична лаборатория във Vestre Viken HF - Норвегия, като придобива допълнителна квалификация в кръвна банка RS - Hønefoss. Вписана е в регистъра на Асоциацията на медицинските специалисти в Норвегия - SAFH.

Екип

Проф. Д-р Благой Маринов, дм

Специалности: Доктор по медицина, Научно звание “Професор“.

Придобита клинична специалност: Патофизиология; Пулмология и фтизиатрия

Член на: Дружество за физиологични науки; Европейско респираторно общество (ERS); Българско дружество по белодробни болести.


Доц. д-р Кирил Васков Терзийски, дм

Придобита клинична специалност: “Патофизиология”; “Неврология”

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Придобива научно звание “Доцент”.

Член на: Дружество за физиологични науки; Европейско респираторно общество (ERS); ESRS; WASM.


Д-р Стоилка Колева Мандаджиева, дм

Придобити клинични специалноси: “Патофизиология”; “Клинична лаборатория”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Допълнителни квалификации: Завършила специалност “Здравен мениджмънт” със степен “магистър” в Медициснки университет – Пловдив.

Член на: Дружество за физиологични науки; Европейско респираторно общество (ERS); Българско дружество по белодробни болести.


Д-р Анелия Иванова Драганова, дм

Придобита клинична специалност: “Патофизиология”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”.

Член на: Дружество за физиологични науки; Европейско респираторно общество (ERS); Българско дружество по белодробни болести; ESRS; WASM.


Д-р Здравко Тарълов

Придобита клинична специалност: “Патофизиология”.


Д-р Тодор Димитров Георгиев

Член на: Европейско респираторно общество (ERS); Българско дружество по белодробни болести

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Лабораторията по функционално изследване на дишането е разкрита към Катедрата по патофизиология през 1958 г. от проф. д-р Иван Кирин.

В лабораторията са работили последователно проф. д-р Иван Кирин, проф. д-р Димитър Илучев, проф. д-р Стефан Костянев, доц. д-р Иван Янев, проф. д-р Благой Маринов.

Понастоящем лабораторията се ръководи от чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, и в нея работят проф. д-р Благой Маринов, дм; доц. д-р Кирил Терзийски, дм; д-р Стоилка Мандаджиева, дм; д-р Здравко Тарълов, дм; д-р Петър Димов, дм, и д-р Анна Христова.

Към тази лаборатория през 80-те години беше разкрит и Сектор по бодиплетизмография, с което се затвори цикълът на функционалната диагностика. Бодиплетизмографската лаборатория е напълно обновена през 2007 г. от проф. Стефан Костянев, дмн.

Лабораторията за изследване на нарушенията на дишането по време на сън към Университетската болница „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, беше създадена в края на януари 2008 г. Тя се ръководи от чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, лекар с богат опит в областта. В лабораторията работи екип от висококвалифицирани специалисти, посветили усилията си за издигане на грижата за болните на качествено ново ниво. Лабораторията е част

от функционално-диагностичен център, базиран на територията на Катедрата по патологична физиология. Това позволява комплексен подход при оценката на състоянието на пациента и прецизиране на показанията за терапия на сънната апнея. Звеното разполага с леглова база, която е напълно оборудвана със съвременна полисомнографска апаратура за регистриране и на най-дискретните отклонения по време на сън, както и с инфрачервена камера за непрекъснато и комфортно наблюдение на болния през цялата нощ.

Лабораторията по кръвно-газов анализ е разкрита към Катедрата по патофизиология през 1966 год. от проф. д-р Иван Кирин и проф. д-р Димитър Илучев, които са и нейни ръководители през годините до 2005 г.

В момента лабораторията се ръководи от чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, и в нея работят проф. д-р Благой Маринов, дм; доц. д-р Кирил Терзийски, дм; д-р Стоилка Мандаджиева, дм; д-р Здравко Тарълов, дм; д-р Петър Димов, дм и д-р Анна Христова.

В края на 1977 год. тя беше трансформирана в Диагностичен кръвно-газов център на Висш медицински институт с привличане към нея на кръвно-газовите анализатори на Клиниката по анестезиология, реанимация и интензивна терапия и Клиниката по акушерство и гинекология.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15а:

  • Лаборатория по КГА;
  • Лаборатория по ФИД.

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66:

  • Лаборатория по КГА – 2 етаж;
  • Лаборатория по ФИД – 11 етаж.

Лекарски кабинет – 032/20-06-26

База 1:

Лаборанти КГА – 032/60-22-66

Лаборанти ФИД – 032/20-06-22

База 2:

Лаборанти КГА – 032/60-27-29

www.pathophysiology.info

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

С голямо съжаление и тъга споделяме тъжната вест за загубата на нашия колега и приятел д-р Мануела Йончева, началник на Вътрешно-консултативни кабинети към УМБАЛ „Свети Георги“ -Пловдив Д-р Мануела Йончева...
Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се проведат в Отделението по фтизиатрия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив. Кампанията „Седмица на отворените врати” е от 25 до 29...
Предстои преместване на Клиниката по кардиология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. От Хирургичния блок на бул. Пещерско шосе 66 временно ще се приемат пациенти в Блок V на...