Дейност

Лабораторията по клинична имунология към УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД осигурява широк спектър от достъпни, бързи, качествени и надеждни резултати от извършените лабораторни изследвания. Предмет на дейността са голям обем високоспециализирани имунологични изследвания и консултации, с които се подпомага лечебно-диагностичната дейност на УМБАЛ „Свети Георги” и на здравната система в региона и страната.

В лабораторията се приемат за изследване годишно около 7000 проби от пациенти, на които се правят 15 000 изследвания.

Лабораторията по клинична имунология се намира на 2-ри и 3-ти етаж на бл. 15 в База I на територията на УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” 15А и е обособена в следните диагностични сектори:

 • Сектор „Приемен”, с регистратура и манипулационна за вземане на биологични материали;
 • Сектор „Лабораторна и клинична имунология”;
 • Сектор „Флоуцитометрия”;
 • Сектор „Тъканни култури и имунофлуоресцентна микроскопия”;
 • Миялни стерилизационни, сервизни и складови помещения.

Предмет на имунологичните изследвания са:

 • Хуморални фактори – серумни IgM, IgG, IgA, СЗ и С4, С1 – естеразен инхибитор, криоглобулини, цитокини;
 • Клетъчни фактори – фагоцитна активност с NBT тест; флоуцитометрично-имунофенотипизиране на лимфоцити от кръв;
 • Aнтитела и антигени на вируси, бактерии и патогенни гъбички;

 

 • Aвтоантитела:
 • антинуклеарни (общи AHA, anti-dsDNA, anti-SS-А, anti-SS-В, anti-Sm, anti-RNP, anti-Scl-70, anti-Jo-l, anti-histone);
 • антимитохондриални (АМА, anti-М2), анти-гладкомускулни и анти-LKM;
 • антифосфолипидни – антикардиолипинови IgG, IgМ, анти-бета-2-гликопротеин IgG и IgМ;
 • антитироидни (ТРО, ТG, TRAB);
 • ревматоидни фактори (RF-IgM,RF-total anti-ССР);

 

 • Общи IgЕ;
 • Т-spot ТВ – INT-y базиран имунологичен тест за диагностика на туберкулоза.
 • Доказване на Аспергилен и Кандиден антигенен серум чрез ELISA;
 • Серологични проби за антистрептолизинов титър.

Лабораторията по клинична имунология разполага с цялото необходимо оборудване според Медицинския стандарт по Клинична имунология за трето ниво на компетентност.

Осигурява качеството на изследванията чрез прилагане на системен вътрешен и външен качествен контрол – участва два пъти годишно в Националната система за външна оценка на качеството на имунологичните изследвания, организирана от Българска асоциация по клинична имунология.

В лабораторията се консултират пациенти с първични и вторични имунни дефицити, както и с други имунни нарушения. Работи се с НЗОК за изписване на заместителна терапия в доболничната помощ при първични имунни дефицити и по амбулаторна процедура №27 – имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология.

Извършва се и активна научноизследователска дейност в областта на автоимунитета и автоантителата, инфекциозната имунология, първичните и вторичните имунни дефицити и имунологията на стреса. Лабораторията е клинична база за обучение по Клинична имунология на студенти по специалност “Медицина” и следдипломна специализация на лекари, специализиращи клинична имунология, гастроентерология и ревматология, както и обучение на докторската програма по имунология за получаване на образователна и научна степен „Доктор”. Обучението се извършва на български и английски език.

Началници
Доц. Бурнусузов

Доц. д-р Хасан Бурнусузов, дм

Началник-лаборатория

Завършил специалност "Медицина" в Медицински университет - Пловдив през 2007 г.

Придобити клинични специалности: "Детски болести" (2015 г.); "Клинична имунология" (2021 г.).

Придобива ОНС „Доктор по медицина“

През 2023 г. придобива научно завание "Доцент"

Член на: Българска педиатрична асоциация; Българско дружество по детска онкохематология; Българска асоциация по клинична имунология; I-BFM FLOW ALL MRD Network; Българско медицинско сдружение  по хематология.

Иванка Найденова

Иванка Найденова

Старши медицински лаборант

Завършила специалност „Медицинска лаборант“ със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 1991 г.

Завършила специалност „Управление на здравни грижи“ със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2013 г.

Екип

Проф. д-р Мариана Мурджева, дм

Завършила „Медицина“ в Медицински университет – Пловдив, през 1985 г.

Придобити клинични специалности по: „Микробиология“ (1991 г.); „Клинична имунология“ (2002 г.).

Доктор по медицина (1997 г.).

През 2001 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2012 г. придобива научно звание „Професор“.

Допълнителни квалификации: магистър по специалност „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет – Пловдив, през 2011 г.

Специализации в NIMR – Лондон, Semmelviews – Будапеща; Tubingen.

Член на: Съюза на учените в България (секция „Имунология“); Българската асоциация по клинична имунология; Балканската асоциация на имунологичните дружества; Българската асоциация по микробиология; Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести; Главен координатор на Експертния съвет по Клинична имунология.


Проф. д-р Христо Тасков, дмн, мзм

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1991 г.

Придобити клинични специалности: “Микробиология” (1983 г.); “Клинична имунология” (1994 г.).

Член на: Съюза на учените в България; Българско микологично дружество; Българската асоциация на микробиолозите; Балканската асоциация на имунологичните дружества; Българската асоциация по микробиология; Българска асоциация по клинична имунология.


Проф. Анастасия Михайлова – биолог

Завършила висше образование в Софийски университет “Климент Охридски” през 1975 г..

Придобити клинични специалности:  “Имунология” (2000 г.).

Член на: Българска асоциация по клинична имунология.


Д-р Петя Гарджева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1997 г.

Придобити клинични специалности: “Микробиология” (2002 г.).

Член на: Съюза на учените в България; Българска асоциация по клинична имунология.


Д-р Мария Ивановска

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2012 г.

Лекар-специализант

Член на: Българска асоциация по клинична имунология;  European Academy off Allergy and Clinical Immunology; European Psychoneurinmmunology Network.


Д-р Милен Христозов

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2017 г.

Лекар-специализант


Д-р Александра Балджиева

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 2018 г.

Лекар-специализант

Член на: Българска асоциация по клинична имунология
(БАКИ),


Д-р Радослав Ташев

Лекар-специализант


Биолог Дора Попова

Завършила специалност “Медицински лаборант” със степен професоинален бакалавър;

Завършила специалност “Биология” със степен магистър в – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2017 г.

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

През 1945 г. е създадена Катедра по микробиология с откриването на Медицински факултет в гр. Пловдив с ръководител проф. Б. Юруков, а впоследствие чл. кор. проф. д-р Елисей Янев. През 1957 г. разкрита Лаборатория по имунология на рака с методичен ръководител проф. д-р Б. Юруков и действителен ръководител д-р Спартак Хаджиев, впоследствие ръководител на катедрата от 1978 г. до 1989 г.  През 1985 г. започва да работи и Лаборатория по клинична имунология под ръководството на проф. д-р Ст. Златев.  . От 1989 г. до 1993 г. диагностичната микробиологична лаборатория  и катедрата се ръководят от доц. д-р Люба Костова, от 1993 г. до 2010 г. от доц. д-р Ирина Хайдушка, а от 2010 г. от проф. д-р Мариана Мурджева. В края на 2010 г. лабораторията е преименувана на Отделение по микробиология, вирусология и клинична имунология. В началото на 2014 г. отново е преименувана в Лаборатория по микробиология с регионална микробиологична лаборатория по туберкулоза, с дейност по вирусология и с дейност по клинична имунология. В края на 2014 г. лабораторията е разделена на три: Лаборатория по микробиология с дейност на регионална лаборатория по туберкулоза, Лаборатория по вирусология и Лаборатория по клинична имунология. През май 2021 г. Лабораторията по вирусология е преместена на територията на База 2, Клиника по инфекциозни болести.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ “Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А., бл. 15, ет. 2

Началник лаборатория: 032/200-730;

Лаборатория: 032/602-208.

e-mail: umbal_micro@abv.bg

Новини

  Отделението по пластично-възстановителна и естетична хирургия за деца към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение на специализирани инструменти, необходими за операциите на малките пациенти с лицеви аномалии....
Най-голямата болница у нас УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив увеличи заплатите на своите служители от 1 април. Това стана чрез анекс към Колективния трудов договор (КТД). От ръководството подчертаха,...
Клиниката по нервни болести към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив бе удостоена със сертификат “Diamond Status” за високите си постижения в лечението на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт. Това...