Дейност

В отделението се провежда високо-специализирана диагностична дейност с помощта на радиоактивни вещества, които се внасят инжекционно или през устата в тялото на пациента.  Разпределението им  се проследява и регистрира със специализирана хибридна апаратура – PET/CT скенер и SPECT/CT скенер.

ПОЗИТРОННО-ЕМИСИОННА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ – ПЕТ/КТ (PET/CT)

В хирургичния блок на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив (База 2) е разположен последно поколение позитронно-емисионен томограф (ПЕТ), комбиниран с компютърен томограф (КТ)  – ПЕТ/КТ, производство на фирмата „Siemens“.

ПЕТ сканирането е метод за локализиране на проблеми на клетъчно ниво с цел диагностика на сложни системни заболявания – онкологични, неврологични и др.

КТ сканирането е метод, който дава детайлна информация за всички органи и структури на тялото.

Комбинирането на двата метода (ПЕТ/КТ) повишава чувствителността и специфичността на изследванията, което позволява откриване на патологични лезии с много малко размери и избягва необходимостта от допълнителни, доуточняващи процедури. ПЕТ/КТ изследването е подходящо за диагностика, стадиране и проследяване ефекта от лечението при следните заболявания:

При онкологични заболявания

 1. Карцином на белия дроб:

– недребноклетъчен белодробен карцином: определяне стадия, доказване на рецидиви, планиране на лъчелечението, проследяване ефекта от лечението;

– при дребноклетъчен белодробен карцином – стадиране при кандидати за оперативно лечение; проследяване ефекта от лечението;

– диференциране на малигнени от бенигнени белодробни лезии.

 1. Карцином на гърдата

– стадиране (не се прилага за първична диагнозата, освен в случаите на локално – авансирал тумор за определяне степента на метастазиране и при пациентки с хиперденсни млечни жлези);

– проследяване на ефекта от лечение, рестадиране  при съмнение за прогресия и  доказване на рецидиви, планиране на лъчелечение.

 1. Лимфоми: Ходжкинов лимфом и Неходжкинови лимфоми

– стадиране, проследяване ефекта от лечение (след окончателно приключване на лечението, както и междинно в хода на системната терапия), рестадиране при съмнение за рецидив.

 1. Карциноми на гастроинтестиналния тракт – хранопровод, стомах, колон, ректум, черен дроб, панкреас, гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ):

– определяне на стадия, проследяване ефекта от лечение, рестадиране; доказване на   рецидиви.

 1. Малигнен меланом

– определяне на стадия при пациенти с висок риск;

– рестадиране, доказване на рецидиви, проследяване ефекта от лечение.

 1. Карциноми на главата и шията

– локализиране на първичен тумор при пациенти с цервикални метастази, стадиране или рестадиране при авансирал локорегионално тумор или съмнение за дисеминация;

– рестадиране и  доказване на рецидиви;

– оценка на ефекта от лечението 3-6 месеца след терапия при невъзможност за оценка с конвенционалните методи.

 1. Карцином на щитовидната жлеза

– при диференцираните карциноми – в случаите с отрицателен радиойодскен и   висок  тиреотлобулин или висок титър на антитела;

– анапластичен и медуларен карцином на щитовидната жлеза след лечение при съмнение за рецидив.

 1. Карцином на шийката на матката

– за стадиране (с изключение на пациенти в стадии ІА), рестадиране, оценка ефекта от терапията, оценка на остатъчни парааортални маси.

 1. Овариални карциноми и други злокачествени новообразувания на женските гениталии, нерешени с конвенционалните методи на изследване:

– рестадиране и оценка на ефекта от лечение.

 1. Мекотъканни и костни саркоми

– за първично стадиране, рестадиране, оценка ефекта от лечението.

 1. Урогенитални тумори

– тестиси, пенис, бъбреци, уретери, пикочен мехур:

рестадиране, оценка ефекта от лечение при авансирали тумори.

 1. Метастази от тумор с неизвестно първично огнище (НПО), за диагностициране на първичният тумор.
 2. Повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания

Всички случаи на повишен туморен маркер при проследяване на малигнени заболявания без локализация на причината от останалите образни изследвания:

– колоректален карцином, овариален карцином, карцином на млечната жлеза, карцином на шийката на матката, тироиден карцином , тумори на глава и шия, белодробен карцином, меланом и други.

Нуклеарно-медицинското изследване с ПЕТ/КТ е свързано с венозно инжектиране на малки дози глюкоза,  белязана с радиоактивен флуор (18F-FDG). Радиофармацевтикът  се инжектира венозно един час преди изследването, натрупва се на места с повишен глюкозен метаболизъм и се отделя с урината. Като правило повечето тумори се характеризират със силно повишен глюкозен метаболизъм, което позволява тяхното разграничаване от здравата тъкан.

1.ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕТ/КТ

– Необходимо е да ни представите две копия от следните документи (ако са налични) : Епикриза от последна химиотерапия, епикриза от последно проведено лъчелечение, епикриза от последно извършена оперативна интервенция, резултати от образни изследвания (скенер, магнитен резонанс, рентген и ехография), резултат от кръвни изследвания;

– Направление бланка 8А, амбулаторна процедура №36;

– Необходимо е да посочите адрес и телефон за връзка;

– Изследването се назначава 4 седмици след химиотерапия, 4-6 седмици след оперативни интервенции, 8-12 седмици след лъчелечение;

– Документите се разглеждат от специализирана комисия и при одобрение се назначава дата и час на изследването;

– При отказ от Ваша страна,  моля да ни информирате 2-3 дни предварително.

 1. КАК ПРЕМИНАВА ИНЗСЛЕДВАНЕТО ?

– Регистрация – Пациентите се викат на малки групи по предварително направен график;

– Осигуряване на периферен венозен път (поставяне на абокат);

– Престой в топла чакалня, до момента, в който ще бъдете поканени за инжектиране;

– Инжектиране на радиофармацевтика, според килограмите и вида на изследването;

– Престой в предварително оказаната Ви тиха, топла стая в легнало положение без да говорите след инжектирането – около 60 минути, необходими за натрупване на радиофармацевтика в тялото Ви;

– Продължителността на изследването е 20-30 минути, в зависимост от прилагания протокол и Вашата височина;

– Преди напускане на отделението се изчаква около 60 минути за намаляване на активността до допустимите нива на инжектирания Ви радоизотоп;

– Продължителността на цялата процедура е от 3 до 5 часа;

– Прибирането след изследването става само с личен транспорт.

 1. СЛЕД ИЗСЛЕДВАНЕТО

– Избягвайте контакт с бременни жени и млаки деца в продължение на 24 часа. За това време инжектираното радиоактивно вещество ще бъде изхвърлено от организма Ви;

– Непосредствено след изследването може да шофирате, да се храните, да се върнете към обичайния си начин на живот;

– Не се очакват странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик;

– Резултатът може да вземете лично или получите по куриер след 3-4 работни дни.

ЕДНОФОТОННА ЕМИСИОННА КОМПЩТЪРНА ТОМОГРАФИЯ СПЕКТ/КТ (SPECT/CT)

От месец Ноември 2020 г. Отделение нуклеарна медицина към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД –  Пловдив (База 1) е оборудвано с последно поколение хибриден SPECT/CT апарат на фирмата „Siemens“, модел „Symbia Intevo 6“, който е единствения по рода си за града и региона.

Новият SPECT/CT апарат позволява наслагване на образи с функционална (SPECT) и анатомична (СТ) информация за получаване на хибриден 3D образ. Този образ е функционално-морфологично изображение за функцията, топографията и структурата на изследвания орган или система.

Използването на SPECT/CТ апаратурата подобрява значително ранната диагностика, стадирането, рестадирането, както и подпомагането на последващия терапевтичен план на онкоболните пациенти. Тази съвременна хибридна диагностика е от основно значение за успешното им лечение.

Хибридния SPECT-CT апарат може да работи и само като гама-камера, като с него могат да се провеждат следните видове изследвания:

Конвенционални изследвания

– Перфузионна сцинтиграфия на белия дроб;

– Целотелесна костна сцинтиграфия;

– Сцинтиграфия на щитовидна жлеза;

– Сцинтиграфия на паращитовидна жлеза;

– Сцинтиграфия на слюнчени жлези;

– Динамична сцинтиграфия на бъбреци;

– Сцинтиграфия на тестиси;

– Сцинтиграфия на щитовидна жлеза и слюнчени жлези с MIBI;

– Сцинтиграфия на ГИТ за ектопична стомашна лигавица (Мекелов дивертикул);

– Целотелесна сцинтиграфия  с   диагностичен 131I.

Хибридни SPECT/CT изследвания:

– SPECT/CT на бели дробове;

– SPECT/CT на кости;

– SPECT/CT на паращитовидни жлези;

– SPECT/CT на щитовидна жлеза с 131I.

Основни насоки за прилагане на хибридните изследвания:

– За доказване на метастатично ангажиране на скелета от първични тумори на гърдата, простатата, белия дроб, бъбреци и др.;

– SPECT/CT на кости и стави е част от диагностичния алогоритъм при редица ревматологични заболявания в ортопедията и травматологията;

– SPECT/CT перфузионна сцинтиграфия на белите дробове е неинвазивен, бърз метод, с висока чувствителност и специфичност (95%) при диагностицирането на белодробната тромбоемболия и алтернатива на пулмоангиографията;

– За диагностика, стадиране, постоперативен контрол и терапия на невроендокринни тумори.

 1. ПЛАНИРАНЕ ЗА SPECT/CT – Записване за изследването може да направите на място или на посочените телефони.
 2. КАК ПРЕМИНАВА ИЗСЛЕДВАНЕТО?

– Регистрация – Пациентите се викат на малко групи по предварително направен график;

– Престой в топла чакалня, до момента, в който ще бъдете поканени за инжектиране;

– Инжектиране на радиофармацевтика;

– Време на натрупване на радиофармацевтика – определя се от вида на сцинтиграфското изследване;

– Продължителността на изследването е 20-30 минути, в зависимост от прилагания протокол и Вашата височина;

– Продължителността на цялата процедура е в рамките на деня, но варира в широки граници, в зависимост вида на сцинтиграфското изследване;

– Прибирането след изследването става само с личен транспорт.

 1. СЛЕД ИЗСЛЕДВАНЕТО

– Избягвайте контакт с бременни жени и млаки деца в продължение на 24 часа. За това време инжектираното радиоактивно вещество ще бъде изхвърлено от организма Ви;

– Непосредствено след изследването може да шофирате, да се храните, да се върнете към обичайния си начин на живот;

– Не се очакват странични ефекти от инжектирания радиофармацевтик;

– Резултатът получавате веднага след процедурата.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТВКА

За някой от провежданите изследвания е необходима предварителна подготовка, за която ще ви информираме при заплануване, след уточняване на диагностичната процедура.

Началници
Д-р Албена Ботушанова, дм

Д-р Албена Ботушанова, дм

Началник-отделение

Завършила медицина във Висш Медицински Институт - Пловдив през 1992 г

Придобити клинични специалности: „Радиобиология“ (1998 г.); „Нуклеарна Медицина“ (2003 г.)

ОНС „Доктор по медицина“ (2019 г.)

Завършила специалност „Здравен мениджмънт“ във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив (2018 г.)

Член на: БАР, СУБ, ESR

Допълнителна специализация: Обучение в Европейско училище за Нуклеарна медицина – Варна 2008 г. и Варна 2012 г. Обучение за работа с хибридна апаратура ПЕТ/СТ в гр. Ерланген, Германия, 2015г.

Деляна Канева

Деляна Канева

Старши медицински лаборант

Завършила специалност „Медицински лаборант" със степен професионален бакалавър в Медицински колеж - Пловдив, през 1999 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2019 г.

Завършила специалност „Управление на здравните грижи" със степен магистър в Медицински университет - Пловдив, през 2021 г.

Екип

Д-р Боряна Попова-Мърмърова

Завършила медицина във Висш медицински институт – Пловдив, през 1984 г.

Придобити клинични специалности: „Медицинска радиология“ (1991 г.)

Член на: БАР


Д-р Атанас Михов

Завършила медицина във Висш медицински институт – Пловдив, през 1985 г.

Придобити клинични специалности: „Нуклеарна медицина“ (1998 г.)

Член на: БАР


Д-р Никола Георгиев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2018 г.

Придобити клинични специалности: „Нуклеарна медицина“


Д-р Тино Петковски

Лекар-специализант

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив, през 2019 г.


Д-р Гергана Карапеткова

Лекар-специализант


Д-р Йордан Тдодоров

Лекар


Павлина Михайловаинжинер-физик

Завършил специалност „Ядрени физични методи и прибори“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Завършил специалност „Медицинска, радиационна физика и техника“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: Магистър – инженер-физик, специалност „Медицинска, радиационна физика и техника“.


Химик Първолета Йорданова – химик

Завършил специалност „Медицинска химия“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: Магистър – химик, специалност „Медицинска химия“


Инженер Пламен Михайлов

Завършил специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“  със степен бакалавър в Университет по хранителни технологии – Пловдив.

Завършил специалност „Медицинска радиационна физика и техника“ със степен магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски: – инженер-физик по медицинска радиационна физика и техника, специалност: „Медицинска радиационна физика и техника“.

Завършил курс по „Радиохимия“ в Медицински университет – Варна.

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Отделението по нуклеарна медицина в своята дейност е правоприемник на създадения през 1965 г. Радиоизотопен център. Тогава се открива лабораторията за радиоизотопна диагностика, а година по- късно се изгражда и Радиологичната клиника. Звеното е уникално и единственото в страната, обединяващо диагностика и лечение с източници на йонизиращи лъчения.

Новата структура е създадена в рамките на Висшия медицински институт – гр. Пловдив, от проф. Атанас Боздуганов, дмн (1926-1980), който е и първият ръководител на центъра до 1974 г. Роден е в гр. Русе, завършва медицина в гр. София през 1951 г. Основните насоки в научноизследователската му дейност са в областта на радиопротекцията, радиоизотоп- ната диагностика и радиотерапията.

В периода 1974-1983 г. ръководител на Радиоизотопния център е д-р Тервел Маровски, дм – ст.н.с. II степен (1923-1989 г.). Роден в гр. Пловдив, завършва Френския колеж в родния си град и медицина в гр. София през 1950 г. Има две признати специалности – „Рентгенология” и „Медицинска радиология”. Той е един от основателите на Отделението по лъчелечение към Онкологичния диспансер в гр. Пловдив. От 1960 г. е асистент към Катедрата по рентгенология и радиология на Висш медицински институт – Пловдив, а след създаването на Радиоизотопния център започва работа там. Научноизследователската му дейност е в областта на лъчелечението, радиоизотопната диагностика и радиобиология, отразена в редица учебници, монографии и публикации.

От 1983 г. до 1990 г. ръководител на звеното е проф. д-р Любомир Григоров, който същевременно е и ректор на Висшия медицински институт – Пловдив. В периода 1990-1999 г. центърът е оглавен от проф. д-р Иван Узунов. Роден е през 1931 г. в гр. Пловдив, където завършва и медицина през 1954 г. През 1965 г. постъпва като редовен аспирант в новосъздадения Радиоизотопен център. Има две признати специалности – „Рентгенология” и „Медицинска радиология”. Научните му интереси и активна преподавателска дейност са отразени в над 100 труда в областта на нуклеарната медицина и лъчелечението.

През 1999 г. Радиоизотопният център е преименуван на Клиника по лъчева терапия със сектор радиоизотопна диагностика и до 2016 г. се оглавява от проф. д-р Марианна Янева. Родена е в Пловдив, където завършва медицина със златен медал. Има защитени специалности по радиобиология, медицинска радиология и онкология. Специализира във водещи онкологични центрове в Европа, лектор на значими научни и образователни форуми, автор на многобройни монографии, учебници и научни публикации.

През 2016 г. въз основа на успешно изпълнен проект по Оперативна програма „Регионално развитие” на Европейския съюз като част от отделението е създадена новата лаборатория за позитронно-емисионна томография. От 2016 до 2020 г. Отделението по нуклеарна медицина е самостоятелна диагностична структура с ръководител д-р Мариана Маровска. От 2020 г. ръководител на звеното е Д-р Албена Ботушанова, дм.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15А, сцинтиграфски изследвания с Гама камера

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ №66, позитронно-емисионна компютърна томография (ПЕТ/КТ скенер)

БАЗА 1 (SPECT/CT скенер): 032/60 23 51; 0885/29 58 23

БАЗА 2 (ПЕТ/СТ): моб. телефон 0885/64 07 49

e-mail: petct.plovdiv@gmail.com

Новини

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи дарение от Световната здравна организация. То се изразява в бързи тестове за диагностика на различни инфекции, като хепатит B, HIV, урогенетални инфекции, ентеровируси,...
УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив участва в кампанията „Седмица на отворените врати” и организира безплатни прегледи за диагностика и лечение на туберкулоза. Инициативата ще се проведе от 17 до...
С официална церемония и водосвет бе открита изцяло ремонтираната Клиниката по урология към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. Обновяването е част от стратегическия план на ръководството за поетапна реновация...