Дейност

Отделение по образна диагностика е самостоятелна структурна единица в рамките на УМБАЛ „Свети Георги”, чиято роля е осъществяването на висококачествена диагностично-терапевтична, учебно-преподавателска и научна дейност. От месец май 2018 г. към Отделението е обособено и специализирано звено по магнитно-резонансна томография.

Планово и денонощно по спешност се обслужват лежащо болни пациенти от всички звена на университетската болница, пациенти от други лечебни заведения за стационарно лечение, спешни пациенти от територията на цяла южна България, както и амбулаторни пациенти.
В отделението се извършват изследвания от образната диагностика, като:

– Конвенционална образна диагностика на костна система, дихателна система, стомашно-чревна система, сърдечносъдова система, пикочно-полова система, централна нервна система;

– Ултразвукова диагностика с уникална възможност за еластография и интервенционална диагностика и терапия;

– Мамография;

– Компютърна томография – конвенционална, съдова и интервенционална диагностика и терапия;

– Магнитно-резонансна томография на всички органи и системи.

В колаборация с други структурни звена на УМБАЛ „Свети Георги” се осъществяват дилатации и емболизации на кръвоносни съдове.

През 2014 г. въз основа на спечелен проект, финансиран по оперативна програма „Регионално развитие” на Европейските структурни фондове, отделението е оборудвано с най-съвременна апаратура: дигитален скопично-графичен апарат, дигитален мамограф, ултразвуков апарат с възможност за контраст-усилена ехография, както и със стратегически диагностични системи, като високоскоростен 64-срезов компютърен томограф и магнитно-резонансен томограф.

Отделението е оборудвано и осъществява дейност от най-високото трето ниво на компетентност според изискванията на медицинския стандарт „Образна диагностика”.

В Отделението по образна диагностика на УМБАЛ „Свети Георги” се извършва активна научноизследователска дейност в областта на неврорентгенологията, абдоминалната, мускуло-скелетната образна диагностика, образна диагностика на глава и шия, ангиологията, онкологията. Отделението е клинична база за обучение на студенти по специалност медицина, дентална медицина, фармация и рентгенови лаборанти, както и за специализация на лекари по Образна диагностика. Обучението е на български и английски език.

Извършва се и следдипломна специализация на лекари по магнитно-резонансна томография, компютърно-томографска диагностика, мамология и други.

Извършва се обучение на лекари, специализиращи „Образна диагностика”, както и обучение по докторска програма за получаване на образователна и научна степен „Доктор”.

Началници
Доц Д-р Николета Трайкова,д.м.

Проф. д-р Николета Трайкова, дм

Началник-отделение

Завършила специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив през 1994 г.

Придобити клинични специалности: Образна диагностика (2004 г.).

Придобита ОНС „Доктор по медицина“ (2002 г.)

Придобива научно звание "Доцент".

Придобива научно звание "Професор".

Допълнителни квалификации: Завършила специалност „Здравен мениджмънт“ със степен магистър в Медицински университет - Пловдив през 2010 г.

Член на: БАР,СУБ, ESR, ESNR, ESHNR, ISMRM, WFNS. Член на Академичен съвет при МУ- Пловдив, Колежански съвет при МК - Пловдив , Съвет за международно Сътрудничество при МУ-Пловдив, Комисия за провеждане на Държавни изпити за Специалност „Рентгенов лаборант”, Националната комисия за придобиване на специалност „Образна Диагностика“. Председател на Communication and External Affairs Committee към European Society of Radiology /ESR/, член на Изпълнителното Бюро на ESR, член на Изпълнителното Бюро на European School of Radiology към ESR, член на Изпълнителното Бюро на Balkan Society of Radiology /BSR/ , представител на България в
Education Committee към ESR, представител на България в European Union of Medical
Specialists UEMS/ Section of Radiology, лектор в European School of Radiology към ESR,
лектор и ментор към European Society of Head and Neck Radiology, Президент
Българския Конгрес по образна диагностика 2015 г., Президент на Програмния
комитет на Balkan Congress of Radiology 2017 и 2018 г., член на Научния Комитет на
European Congress of Radiology 2019, 2020, 2021.

Гергана Димова 2

Гергана Димова

Старши рентгенов лаборант I база

Завършила специалност „Рентгенов лаборант" в Медицински колеж - Пловдив през 1990 г.

Завършила специалност „Здравни грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив през 2006 г.

Завършила специалност „Консултативна психология“ със степен магистър в Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“ през 2010 г.

Светлана Георгиева

Светлана Георгиева

Старши рентгенов лаборант II база

Завършила специалност „Рентгенов лаборант" в Медицински колеж - Пловдив, през 1988 г. Завършила специалност „Здравни грижи" със степен бакалавър в Медицински университет - Пловдив, през 2007 г.

Завършила специалност „Публична администрация“ със степен магистър в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2010 г.

Екип

Д-р Александър Дичев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1987 г.

Придобита специалност по „Рентгенология“ (1993 г.)

Допълнителни квалификации:

Квалификационен курс по неврорадиология в Катедра по рентгенология в Медицинска академия – София през 1994 г., конвекционална диагностика, интервенционални специализирани методи, компютърна-томография. Ангиолог в Отделение по ангиология.

Член на: Българска академия по радиология; European Society of Radiology.


Д-р Даниела Манолова

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1989 г.

Придобити клинични специалности: “Образна диагностика” (1993 г.).

Член на: Българската асоциация по радиология; European Society of Radiology (ESR); , Европейско дружество по кардиоваскуларна радиология(ESCR).

Професионални интереси: Диагностика на заболяванията на млечната жлеза; Компютър томографска диагностика на сърце и коронарни артерии, магнитно резонансна образна диагностика.


Д-р Атанас Тодоров

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив през 1998 г.

Придобити клинични специалности: “Образна диагностика” (2012 г.).

Член на: Българската асоциация по радиология; European Society of Radiology (ESR).


Д-р Мариана Карамитева

Завършила специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Образна диагностика”.

Член на: БАР, ESR, Обща клинична онкологична комисия в лечебното заведение.

Професионални интереси: Хибридна образна диагностика: диагностика на онкологични заболявания.


Д-р Павлин Коцев

Завършил специалност “Медицина” в Медицински университет – Пловдив.

Придобити клинични специалности: “Образна диагностика”.

Член на: БАР, ESR, Българското дружество по неврорентгенология. Член на Болничната kомисия за установяване на мозъчна смърт.

Професионални интереси: магнитно резонансна образна диагностика; компютър томографска диагностика на аортна клапа и коронарни артерии.


Д-р Диана Димитрова – Попова

Ръководител Звено “Магнитно-резонансна томография”

Завършила специалност “Медицина” във Висш медицински институт-Пловдив, през 1984 г.

Придобита клинични специалности: “Образна диагностика” (1990 г.)

Специализации и квалификации:

MRI in MS: The clinical Relevance of brain atrophy, Барселона, Испания, 2012 г.;

MRI in MS-Будапеща ,Унгария, 2007 г.;

Курс. Neuro/ Musculoskeletal Radiology Дубровник,Хърватска, 2004 г.;

Курс State of the Art MRI Vienna, 2000 г., 2001 г. и 2002 г.;

Курсове магнитно-резонансна томография, Александровска болница, София, 1996 г. и 1997 г.;
Курсове компютърна томогрофия , Александровска болница, София, 1990г.;

Курс абдоминална ултразвукова диагностика – Александровска болница, София.;

Членство на: БАР – Българската асоциация по Радиология;Българско дружество по неврорентгенология; ESR – European Society of Radiology.

Клинични интереси: Неврорентгенология; Mускулоскелетна
система; Коремни органи.

Владее всички конвенционални и специализирани методи на образна диагностика.


Д-р Иван Попов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2011 г.

Придобита клинична специалност: “Образна диагностика” (2017 г.)

Допълнителни квалификации:
Проведени обучения по магнитнорезонансна образна диагностика; компютърна томография; инвазивна образна диагностика; абдоминална ултразвукова диагностика; мамографска и ултразвукова диагностика на млечна жлеза; ендоваскуларно лечение на мозъчни аневризми.

Член на: Българската асоциация по радиология; Българско дружество по интервенционална рентгенология; ESR – European Society of Radiology


Д-р Нели Атанасова

Завършила медицина в Медицински университет – Варна през 2014 г.

Придобита клинична специалност: “Образна диагностика” (2022 г.)

Член на: БАР, ESR, БЛС, Европейското дружество по кардиоваскуларна радиология /ESCR/.


Д-р Леман Хаджийска – Садък

Завършила медицина в Медицински университет – Пловдив през 2016 г.

Придобита клинична специалност: “Образна диагностика” (2021 г.)

Професионални интереси:
Образна диагностика на заболяванията на млечните жлези, Образна диагностика на заболяванията на сърдечно-съдовата система; Ултразвукова образна диагностика.
Член на: БЛС; БАР;ESR.


Д-р Севджан Метух-Дурмуш

Завършила медицина в Медицински университет – Пловдив през 2013 г.

Придобита клинична специалност: “Образна диагностика” (2021 г.)

Асистент в Катедра по образна диагностика към МУ-Пловдив от 2021 г.
Член на: БАР; ESR; БЛС.


Д-р Велина Теодосиева

Завършила медицина в Медицински университет – Пловдив през 2013 г.

Придобита клинична специалност: “Образна диагностика” (2022 г.)

Професионални интереси: ултразвукова диагностика, компютърна томография.

Член на: БАР, ESR, БЛС


Д-р Теодора Гогова

Завършила медицина в Тракийски университeт -Стара Загора, през 2011.

Придобита клинична специалност: “Образна диагностика”.

Проведени обучения в България и чужбина по компютърна томография, ехография и магнитно-резонансна томография. Интереси и опит в онкологичната Образна диагностика, гастро-ентерологичната рентгенология, детската рентгенология.

Член на онкокомисия към УМБАЛ  „Свети Георги„ – Пловдив

Член на болничната kомисия за установяване на мозъчна смърт.

Член на: Българската асоциация по Радиология (БАР), Европейско рентгенологично общество (ESR).


Д-р Александър Спасов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2013 г.

Придобита клинична специалност: “Образна диагностика” (2019 г.)

Проведени обучения по: компютърна томография; инвазивна образна диагностика; абдоминална ултразвукова диагностика.

Член на: Българската Асоциация по Радиология (БАР); Българско дружество по интервенционална рентгенология; Европейското Дружество по Радиология (ESR).


Д-р Ангел Иванов Балинов

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2019 г.

Лекар-специализант по “Образна диагностика”

Член на: БАР; ESR; БЛС.


Д-р Мирена Апостолова

Лекар-специализант по “Образна диагностика”


Д-р Александра Тодорова

Завършил медицина в Медицински университет – Пловдив през 2019 г.

Лекар-специализант по “Образна диагностика”.

Член на:, Българската Асоциация по Радиология (БАР) , Европейското Дружество по Радиология (ESR).


Д-р Атанас Краваев

Лекар-специализант по “Образна диагностика”


Д-р Петра Попова

Лекар-специализант по “Образна диагностика”


Д-р Дария Полендакова

Лекар-специализант по “Образна диагностика”


Д-р Ричард Хаджиев

Лекар-специализант по “Образна диагностика”

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

През 1947 г. към новосъздадения Медицински факултет на Пловдивския държавен университет „Паисий Хилендарски” се разкрива Катедра по рентгенология. По-късно – през 1964 г., катедрата се премества в новопостроената поликлинична база на Висшия медицински институт – Пловдив. С пускането в действие на хирургичния блок на държавната институтска болница през 1985 г. се създава втори филиал на рентгеновото отделение.
Днешното Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Свети Георги” е правоприемник на Клиниката по рентгенология, създадена след преобразуването на Висшия медицински институт – Пловдив, през 2000 г.
Първи ръководител на Катедра по рентгенология е проф. д-р Веселин Михайлов, който остава начело до 1955 г. След него последователно ръководители са били проф. Кирил Влахов (1955-1970 г.), проф. Господин Господинов (1971-1973 г.), проф. Иван Делов (1974-1994 г.), проф. Кичка Велкова (1994-2013 г.), д-р Анна Петрова (2013-2018 г.), д-р Александър Дичев (2018-2021 г.), а от 2021 година началник на Отделението по образна диагностика е Доц. д-р Николета Трайкова, дм.

Контакти и местоположение

База I на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Васил Априлов 15А;

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Регистратура БАЗА 1 – 032 602 414/ 0885 053441

Регистратура БАЗА 2 – 032 602 724/ 0885 053597

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

УМБАЛ „Свети Георги“ бе отличена с награда „Болница на годината“ по време на деветото издание на международния форум BALKAN MEDICAL AWARDS 2024. Престижният конкурс е част от международната платформа Global...
39-годишен турист от Русе е транспортиран днес с медицински хеликоптер до УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив, след падане при преход в Стара планина. Инцидентът е станал вчера около 17.40 часа,...
Представители на Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив дариха днес висок клас апаратура на Клиниката по детска хирургия на УМБАЛ „Свети Георги“. С помощта на иновативния безжичен ехограф с...