Дейност

Първа клиника по хирургия разполага с модерно оборудване за високоспециализирана и отговаряща на стандартите по хирургия за III ниво на компетентност оперативна и стационарна хирургична помощ. Тя разполага с 60 легла, разпределени в няколко сектора, в които се провежда активно лечение на лица с всякакъв вид тежест и степен на заболявания от областта на плановата и спешната хирургия, стомашно-чревната хирургия, жлъчно-чернодробната хирургия, съвременно лечение на херниите на предна коремна стена, колопроктология, гнойно-септична хирургия и др. Денонощно на разположение на медицинския персонал са общо 3 манипулационни, 3 превързочни и 5 операционни зали. Клиниката се състои от предоперативен, реанимационен, колопроктология и гнойно-септичен сектор.

Лекарите с придобита специалност по хирургия притежават сертификати и могат самостоятелно да извършват лапароскопски и миниинвазивни операции.

Клиниката осигурява 24-часова денонощна спешност.

Основни характеристики на хирургичните дейности в клиниката са:

  1. Диагностика и лечение на всички планови и спешни хирургични заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ.
  2. С високотехнологична апаратура в петте съвременни операционни зали се извършват всички операции от областта на гастроинтестиналния тракт, дебелото и правото черво, жлъчно-чернодробната, панкреатична и ендокринна хирургия, модерно лечение на херниите на предната коремна стена, съвременно лечение на перианалните абсцеси и фистули, гнойно- септична хирургия и др.
  3. Диагностика и консултации по искане на лекари от други лечебни заведения, включително и в рамките на републикански консултации.
  4. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура.
  5. Учебно-преподавателска и научна дейност със студенти медици, стажант-лекари, специализанти, общопрактикуващи лекари и специалисти хирурзи.

Първа клиника по хирургия е клинична база за обучение по медицина на студенти III курс на български и английски език, студенти по международната програма „Еразъм” и световен студентски обмен, студенти от професионално направление „Здравни грижи”, стажант-лекари, докторанти по хирургия, следдипломно обучение на общопрактикуващи лекари, специализиращи лекари и продължително обучение на специалисти по хирургия. Основните принципи на обучение в клиниката са нагледност, активност и последователност, които се осъществяват посредством лекции, практически упражнения, демонстрации, семинари и дискусии.

В последните години в Първа клиника по хирургия се извършва значителна научна дейност. В клиниката се извършва активна научноизследователска дейност в областта на херниите на предната коремна стена, аноректалните абсцеси и фистули, диагностиката и лечението при перфоративните перитонити, съвременно лечение при лапаростомиите и др. Клиниката е база за провеждане на клинични проучвания на лекарствени продукти и медицински изделия, одобрени от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Началници
Проф. д-р Божидар Хаджиев, дм

Проф. д-р Божидар Хаджиев, дм

Началник-клиника

Завършил „Медицина" в Медицински университет - Пловдив, през 1978 г.

Призната специалност по: „Хирургия" (1985 г.).

Придобива ОНС "Доктор по медицина".

През 1989 г. придобива научно звание „Доцент“.

През 2011 г. придобива научно звание „Професор".

Допълнителни квалификации:

Член на Българското хирургично дружество, зам.-председател на Българското хирургично дружество, ръководител на секция „Пловдив“ на Българското хирургично дружество.

placeholder

Стефка Владикова

Старша медицинска сестра
Екип

Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Онкология”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”;

Придобива научно звание „Професор“;

Допълнителни квалификации:

Завършил специалнност “Здравен мениджмънт” със степен магистър в Медицински университет – Пловдив.


Доц. Джевдет Чакъров, дм

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.

Придобива ОНС “Доктор по медицина”;

Придобива научно звание „Доцент“;


Д-р Любомир Паунов

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Иван Вълков Иванов

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Онкология”.


Д-р Антон Тодоров

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Бойко Атанасов

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Видко Видев

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Фахд Жайдани

Придобити клинични специалности: “Хирургия”; “Онкология”.


Д-р Татяна Дерменджиева

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Георги Марков

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Веселин Маринов

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Велизар Хаджиминев

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Атанас Чолаков

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Даниела Донеска

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Александър Сарпанов

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Юксел Дуран

Придобити клинични специалности: “Хирургия”.


Д-р Благой Каламов

Придобита клинична специалност: “Хирургия”.


Д-р Димитър Хаджиев

Придобита клинична специалност: “Хирургия”.

Асистент към Медицински университет – Пловдив.


Д-р Павлина Асенова

Придобита клинична специалност: “Хирургия”.


Д-р Халим Юсеин

Лекар-специализант по хирургия.


Д-р Симеон Борилов

Лекар-специализант по хирургия.


Д-р Елена Хаджиева

Лекар-специализант по хирургия.

Докторант към Медицински университет – Пловдив


Д-р Карина Иванова

Лекар-специализант по хирургия.

Услуги

Вижте списък с услугите които предлагаме и ценоразписа към тях.

История

Първа клиника по хирургия е една от най-старите болнични структури и основно структуроопределящо звено в Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести, която е сформирана през 1946 г. Клиниката е наследила добрите традиции на едно от първите клинични звена в гр. Пловдив, като постепенно е доразвила в пълен обем и на съвременно ниво основни хирургични направления в своята дейност. През годините клиниката се е утвърдила като високоспециализирано хирургично звено, оказващо на високо ниво квалифицирана диагностично-лечебна, консултативна, учебна и научноизследователска дейност.

Началници на Първа клиника по хирургия от основаването до днес са били: проф. д-р Антон Червенаков (1946-1955 г.) – първи ръководител, висококвалифициран и всестранен хирург, отличен педагог и учен, допринесъл също много за развитието на урологията и анестезиологията у нас; проф. д-р Юрий Тошев (1955-1973 г.) – ерудиран хирург с всестранни знания, цигулар, републикански шампион по шахмат, но и гросмайстор в хирургията; проф. д-р Димитър Хаджиев, дм (1973-1980 г.) – един от първите хирурзи в клиниката, с голям принос към тясното профилиране на звената в катедрата и утвърждаването у нас на колопроктологията; доц. д-р Виолета Калчева, дм (1980-1985 г.); доц. д-р Алфред Капон, дм (1985-1988 г.); проф. д-р Иван Зънзов, дмн (1988-1991 г.); доц. д-р Иван Манчев, дм (1991-2001 г.); проф. д-р Божидар Хаджиев, дм (от 2001 г. до днес).

През клиниката са минали едни от най- добрите български хирурзи: проф. Лазар Хайдудов; проф. Стоян Попкиров; проф. Константин Стойчев; проф. Димитър Танков; проф. Васко Маринов; доц. Нисим Калев; доц. Любомир Пачеджиев; доц. Евгений Сакакушев; проф. Александър Чомаков; проф. Стефан Мандевски; проф. Атанас Атанасов; проф. Васил Анастасов; доц. Васил Паница; доц. Петко Недев; проф. Иван Трайков; проф. Илия Баташки, дм; проф. Борис Сакакушев, дм и доц. Джевдет Чакъров, дм.

В клиниката през различен период от време са работили и работят хирурзи с изключително висок професионализъм и авторитет: д-р Тодор Сивков; д-р Леон Анави; д-р Г. Крутилин; д-р Ю. Белмер; д-р Петър Шопов; д-р Г. Пунчев; д-р А. Пантева; д-р Г. Хайрабедян; д-р Костадин Гайтанджиев; д-р Мустафа Пашов, дм; д-р Петко Гайдаров; д-р Илия Апостолов; д-р Владимир Запрянов; д-р Георги Попов; д-р Мария Ташкова; д-р Деньо Мръвков; д-р Чавдар Атанасов; д-р Красимир Съев, дм; д-р Петър Петров; д-р Иван Иванов; д-р Антон Тодоров, дм; д-р Димитър Манчев; д-р Велин Карафезиев; д-р Крум Славов; д-р Видко Видев; д-р Хасан Хатър; д-р Елеан Зънзов; д-р Асен Златарев, дм; д-р Бойко Атанасов, дм; д-р Борис Боев, д-р Станчо Проданов; д-р Веселин Маринов; д-р Генади Странджев; д-р Васил Арменков; д-р Вълчо Петков; д-р Коста Щерев; д-р Стоян Стоянов; д-р Весела Йовчева; д-р Ваня Анастасова; д-р Красимир Янев; д-р Фахд Жайдани; д-р Татяна Дерменджиева; д-р Георги Марков; д-р Благой Каламов; д-р Димитър Хаджиев; д-р Александър Сарпанов; д-р Анастас Чолаков; д-р Елена Хаджиева; д-р Юксел Дуран; д-р Халим Юсеин; д-р Павлина Асенова; д-р Даниела Донеска и др.

Първа клиника по хирургия достойно е извървяла своя над 70-годишен път като стабилна и авторитетна болнична структура.

Контакти и местоположение

База II на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, ет. 7, бул. „Пещерско шосе“ 66.

Началник Клиника – 032/602-969

Старши мед. специалист – 032/602-846

Канцелария: 032/602-010

Операционна 2 етаж – 032/602-544

Операционна 7 етаж – 032/602-753

Предоперативен сектор – 032/602-923

Реанимационен сектор – 032/602-995

Сектор Колопроктология – 032/602 920

Лекарски кабинети:

д-р Марков; д-р Юсеин – 032/602-683

д-р Видев; д-р Хаджиев – 032/602-996

д-р Кандиларов; д-р Асенова – 032/602-964

проф. Сакакушев – 032/ 602-017

д-р Жайдани – 032/602-890

д-р Дерменджиева; д-р Каламов – 032/ 602 817

е-mail – firstsurgerysvgeorge@yahoo.com

e-mail: unihosp@unihosp.com

Новини

Откриха реновираната и подобрена Клиника по кардиология към най-голямата болница УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив. На официалната церемония по освещаването присъстваха изпълнителният директор на университетската болница проф. д-р Карен...
Върховният административен съд потвърди окончателно решението на Административен съд Пловдив в полза на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, отхвърляйки жалбата на Националната здравноосигурителна каса. Припомняме, че повод за делото...
Отделението по фтизиатрия към УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив организира безплатни прегледи по повод Световния ден за борба туберкулозата. Отворените врати за информираност и профилактика стартират от днес до...