На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжността:

„Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина” – 2 места, за Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 15.09.2023 г. до 16.10.2023 г., вкл. като подадат в Деловодството на лечебното заведение следните документи:

  1. Формуляр за кандидатстване по образец;
  2. Копие от документ за самоличност;
  3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация „Магистър – Лекар“, вкл. приложението с оценките;
  4. Удостоверение за членство на кандидата в Българския лекарски съюз;
  5. Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.

Изброените документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и позицията, по която кандидатства. При приемане на документите в Деловодството, служителят записва върху плика входящия номер и датата  на получаването им.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда, чрез писмен изпит и събеседване. Конспектът за изпита е неразделна част към обявата.

Писменият изпит се провежда върху две теми от конспекта и е с продължителност 4 астрономически час. След проверка и оценяване на писмените работи се провежда събеседване, като кандидат с оценка под много добър 4,50 не се допуска до събеседване и отпада от класирането. Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране на кандидатите се изчислява на база следните оценки:

  • Средния успех от следването и от държавните изпити (А);
  • Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, ако са повече от една се изчислява средноаритметично (В);
  • Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – средноаритметично на оценките от писмения изпит и събеседването (С).

Балът се сформира по следната формула: А+В+3*С

Максималната оценка по всеки един от показателите е 6, а максималният бал, който може да получи всеки един кандидат е 30.

Трудовото правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място, с най-висок бал.

Обявата и конспект може да свалите от тук!

Свалете формуляр по образец