На основание чл. 17 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжността:

„Лекар, специализант по Неонатология” – 1 място за Отделението по неонатология към Клиниката по акушерство и гинекология.

Желаещите могат да кандидатстват по обявената позиция от 28.06.2023 г. до 28.07.2023 г., вкл. като подадат в Деловодството на лечебното заведение следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване по образец;
2. Копие от документ за самоличност;
3. Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация „Магистър – Лекар“, вкл. приложението с оценките;
4. Удостоверение за членство на кандидата в Българския лекарски съюз;
5. Удостоверение за владеене на български език и професионалната терминология на български език, издадено по реда на наредбата по чл. 186, ал. 3, т. 1 от Закона за здравето в случаите по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г.

Изброените документи следва да се представят в запечатан, непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и позицията, по която кандидатства. При приемане на документите в Деловодството, служителят записва върху плика входящия номер и датата на получаването им.

Заемането на длъжностите се извършва, след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда, чрез писмен изпит и събеседване. Конспектът за изпита е неразделна част към обявата.

Писменият изпит се провежда върху две теми от конспекта и е с продължителност 4 астрономически час. След проверка и оценяване на писмените работи се провежда събеседване, като кандидат с оценка под много добър 4,50 не се допуска до събеседване и отпада от класирането. Оценяването се извършва по шестобалната система.

Балът за класиране на кандидатите се изчислява на база следните оценки:
– Средния успех от следването и от държавните изпити (А);
– Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства, ако са повече от една се изчислява средноаритметично (В);
– Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – средноаритметично на оценките от писмения изпит и събеседването (С).
Балът се сформира по следната формула: А+В+3*С
Максималният бал, която може да получи всеки един кандидат е 30.
Трудовото правоотношение възниква с кандидата класиран на първо място, с най-висок бал.

Свали обявата и конспект от тук!

Протокол от проведения конкyрс

Свалете формуляр по образец