ОБЯВА

 На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, обявява  конкурс за заемане на длъжностите:

 1. „Началник на Клиника по психиатрия“
 2. „Началник на Клиника по ревматология“;
 3. „Началник на Отделение по диализно лечение“.

Изисквания към кандидатите:

 • Да имат завършено висше образование по медицина;
 • Да са с призната специалност по профила на клиниката/отделението;
 • Да са хабилитирани лица (за длъжността „Началник клиника“);
 • Да имат необходимия трудов стаж за заемане на длъжността, съгласно утвърдените медицински стандарти.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Ксерокопие от документ за самоличност;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование по медицина;
 • Ксерокопие от документ за придобита специалност;
 • Ксерокопие от документ за придобито научно звание (за длъжността „Началник клиника“);
 • Медицинско свидетелство (ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за трудов стаж;
 • Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/отделението за срок от три години.

 

Ред и начин за провеждане на конкурса – събеседване с кандидатите по :

 •  Представената програма за организацията на дейността, структурата и управлението на   клиниката/отделението;
 •  Медицинската и икономическа ефективност от дейността на клиниката/отделението;
 • Развитие на научната дейност  и  обучение в клиниката/отделението;

 

       Оценка

Комисията по провеждане на конкурсите ще оценява кандидатите по утвърдена методика, както следва:

 • оценка на разработената програма по 5-степенна скала;
 • оценка от събеседването с кандидата по 5-степенна скала;
 • крайна оценка от цялостното представяне.

Кандидати, оценката на които по реда на методиката е по-ниска от „добър 3,50“ не подлежат на класиране в конкурсната процедура.

 

Писмени указания относно изготвяне на „Програмата за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/отделението“, включително данни за разработване се получават от отделите „УЧР”, „ФСО” и „ФОС“ на дружеството.

 

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 7.30 ч. до 16 ч. до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява в отдел „Човешки ресурси” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” № 66.