На основание чл. 91 от КТ и чл. 4, ал. 2 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

 1. Старша медицинска сестра на Клиника по анестезиология и интензивно лечение;
 2. Старша медицинска сестра на Клиника по детска хирургия;
 3. Старша медицинска сестра на Клиника по пневмология и фтизиатрия;
 4. Старша медицинска сестра на Клиника по кардиология;
 5. Старша медицинска сестра на Клиника по клинична хематология;
 6. Старша медицинска сестра на Клиника по педиатрия;
 7. Старша медицинска сестра на Клиника по педиатрия – ОАРИЛ;
 8. Старша медицинска сестра на Клиника по инфекциозни болести;
 9. Старша медицинска сестра на Клиника по гастроентерология;
 10. Старша медицинска сестра на Клиника по съдова хирургия;
 11. Старша медицинска сестра на Клиника по урология;
 12. Старша медицинска сестра на Клиника по психиатрия;
 13. Старша медицинска сестра на Клиника по ревматология;
 14. Старша медицинска сестра на Клиника по ендокринология и болести на обмяната;
 15. Старша медицинска сестра на Клиника по Лицево-челюстна хирургия;

Изисквания към кандидатите:

 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “Управление за здравните грижи”.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Ксерокопие от документ за самоличност;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование по специалността “Управление за здравните грижи”;
 • Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в клиниката за срок от три години;

Ред и начин за провеждане на конкурса – събеседване с кандидатите по:

 • Представената програма за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в клиниката;

Оценка:

Комисията по провеждане на конкурсите ще оценява кандидатите, както следва:

 • оценка на разработената програма;
 • оценка от събеседването с кандидата;
 • средна оценка от цялостното представяне.

Писмени указания относно изготвяне на Програмата за организацията на дейността, структурата и управлението на медицинските специалисти в клиниката се получават от отдел „УЧР” на дружеството.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 7.30 ч. до 16 ч. до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява (30.09.2022 г.) в отдел „Човешки ресурси” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№ 66.