Конкурс за избор на Управител на Трудова медицина “Свети Георги” ЕООД, ЕИК: 200276829, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66,

При следните условия:

I. Изисквания към кандидатите:
До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
1.1. да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
1.2. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, с придобита специалност „трудова медицина и с квалификация по здравен мениджмънт
1.3. да отговаря на изискванията по чл. 25б, ал.3 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд:
– Да не работят в Министерство на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика и техните контролни органи;
– Да не са загубили правоспособност по смисъла на Закона за здравето
– Да не са подписали договор с Националната здравоосигурителна каса и регистрирани в регионалните здравни инспекции
1.4. да имат най-малко 5 години професионален опит;
1.5. да са почтени и да имат добра репутация;
1.6. да не са поставени под запрещение;
1.7. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
1.8. да не са лишени от правото да заема съответната длъжност;
1.9. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.10. да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;
1.11. да не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
1.12. да отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;
1.13. да могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения.

II. Срок на договора и начин на определяне на месечното възнаграждение:
Договорът за възлагане на управлението с избрания кандидат се сключва за срок до 3 /три/ години. Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от ППЗПП.

III. Необходими документи за участие в конкурса
За участие в конкурса се подават документи, поставени в два отделни плика, както следва:

Плик № 1 – съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие и критериите за подбор:
1. Заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 1;
2. Автобиография;
3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, документ за придобита специалност „трудова медицина, документ за квалификация по здравен мениджмънт
4. Декларация, че отговаря на изискванията по чл. 25б, ал.3 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд по образец съгласно приложение № 1;
5. Нотариално заверено копие от трудова книжка или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
6. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП по образец – Приложение № 2;
7. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – Приложение № 3;
8. Данните, свързани със съдимостта на кандидатите, се установяват служебно по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

Забележка: Електронното служебно свидетелство за съдимост се издава за лица, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост се издава по общоустановения ред и следва да се представи от кандидата.

Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление.
Пликовете по т. 1 и т. 2 се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, който се надписва с позицията, за която се кандидатства и наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес, електронна поща и телефон за кореспонденция и връзка, и се завежда в деловодството на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, като приносителя се информира за входящия номер.

IV. Срок за подаване на документите за участие в конкурса
Документите за участие в конкурса се подават до ……….2021 г., 16:00 часа.

V. Начин на провеждане на конкурса
Конкурсът се провежда на три етапа:
• проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
• оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитие на предприятието и приноса на кандидата към неговото управление;
• събеседване с кандидатите (интервю).
Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите са:
1. Особености и характеристики на дейността на публичното предприятие;
2. Източници на финансиране и начини за стабилизиране/ подобряване на финансовото състояние на публичното предприятие;
3. Органи на управление на публичното предприятие – права и задължения.
По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагана при управлението на публичните предприятия и службите по трудова медицина.
След приключване на втория етап недопуснатите кандидатите до втори и трети етап от конкурса се уведомяват писмено, и се отправя покана към допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в която се определя денят и часът за провеждането му.
В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

VI. В срок до 10 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.
Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

Допълнителни документи за кандидатстване в zip файл  (НАТИСНИ ТУК ЗА ИНФОРМАЦИЯ!)