УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив търси да назначи лекар-контрольор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
1. Осъществяване на контрол относно правилното оформяне на медицинската документация.
2. Проверява медицинската документация, изготвяна от служителите в лечебното заведение за съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила на лечебното заведение.
3. Извършва контрол по отношение на дадените предписания от външни контролни органи по време на предходни проверки.
4. Окомплектова преписки с цел предоставяне на информацията на външни контролни органи, институции и пациенти.

УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Осем-часов работен ден – от 07:30 до 16:00 часа, 5-дневна работна седмица – от понеделник до петък.
2. Възможност за участие в семинари и обучения за повишаване на квалификацията.
3. Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта.
4. Коректно отношение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ
1. Допълнителни начисления, съгласно КТ и КТД на дружеството.
2. Ваучери за храна.
3. Допълнителен платен годишен отпуск.
4. Застраховка „Живот и злополука”.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина.
2. Добра компютърна грамотност.
3. Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип.
4. Над 1 г. стаж по специалността се счита за предимство.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Автобиография на български език.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД осигурява пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите и пълна защита на личните ти данни според регулацията на ЕС и действащото българско законодателство.

Телефон: 032602854

Кандидатствайте по тази обява

Прикачете своята автобиография