УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив търси да назначи лекар, специалист по анестезиология и интензивно лечение в Отделението по кардиохирургия

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност на пациентите, свързана с дейностите, съгласно медицинския стандарт „Анестезиология и интензивно лечение”, като прилага правилата за добра медицинска практика.

УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Работа на смени, по график.
2. Ползва работно облекло и лични предпазни средства.
3. Възможност за участие в семинари и обучения за повишаване на квалификацията.
4. Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта.
5. Коректно отношение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ
1. Допълнителни начисления, съгласно КТ и КТД на дружеството.
2. Ваучери за храна.
3. Допълнителен платен годишен отпуск.
4. Застраховка „Живот и злополука”.
5. Застраховка „Професионална отговорност”.
6. Работно облекло и други.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Висше медицинско образование, степен “магистър” с придобита специалност по
„Анестезиология и интензивно лечение”.
2. Членство в съсловната организация – БЛС.
3. Добра компютърна грамотност.
4. Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип.
5. Над 1 г. стаж по специалността се счита за предимство.
6. Владеенето на чужди езици се счита за предимство.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Автобиография на български език.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД осигурява пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите и пълна защита на личните ти данни според регулацията на ЕС и действащото българско законодателство.

Телефон: 032602854

Кандидатствайте по тази обява

Прикачете своята автобиография