ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

 1. Подпомага лекаря при оказването на медицинска помощ на пациентите.
 2. Извършва манипулации, лечебни процедури и организира диагностични изследвания на пациенти, назначени от лекаря.
 3. Следи за състоянието на пациентите в стационара.
 4. Асистира на лекаря при извършване на манипулации.
 5. Своевременно и пълно попълва медицинската документация по указания и назначение от лекаря.
 6. Попълва необходимата документация, свързана с работата с РЗОК/НЗОК.
 7. Следи наличностите и изписва лекарствени средства и консумативи, необходими за дейността.
 8. Осъществява контрол върху работата на санитарите.
 9. Осъществява текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания и следи за стерилността на ползваните при работа медицински инструменти.

УСЛОВИЯ НА ТРУД

 1. Седем-часов работен ден, работа на смени, по график.
 2. Служителят ползва работно облекло и лични предпазни средства.
 3. Възможност за участие в семинари и обучения за повишаване на квалификацията.
 4. Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта.
 5. Коректно отношение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ

 1. Допълнителни начисления, съгласно КТ и КТД на дружеството.
 2. Ваучери за храна.
 3. Допълнителен платен годишен отпуск.
 4. Застраховка „Живот и злополука”.
 5. Застраховка „Професионална отговорност”.
 6. Работно облекло и други.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” по здравни грижи с професионална квалификация „медицинска сестра”.
 2. Членство в съсловната организация – БАПЗГ.
 3. Добра компютърна грамотност.
 4. Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип.
 5. Над 1 г. стаж по специалността се счита за предимство.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Автобиография на български език.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД осигурява пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите и пълна защита на личните ти данни според регулацията на ЕС и действащото българско законодателство.

Телефон: 032602854

Кандидатствайте по тази обява

Прикачете своята автобиография