УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив търси да назначи:

1. Медицински лаборант в Клинична лаборатория;
2. Медицински лаборант в Лаборатория по микробиология;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
1. Извършва клинично-лабораторни или микробиологични изследвания.
2. Приема и обработва материали за лабораторни изследвания – кръв, урина, пунктати и др.
3. Подготвя необходимите прибори и съдове за вземане на биологични материали.
4. Взема периферна кръв, извършване на венозна пункция и вземане на кръв.
5. Попълва медицинската документация.
6. Регистрира в журнали и предава готовите резултати.

УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Седем-часов работен ден, работа на смени, по график.
2. Служителят ползва работно облекло и лични предпазни средства.
3. Възможност за участие в семинари и обучения за повишаване на квалификацията.
4. Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта.
5. Коректно отношение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ
1. Допълнителни начисления, съгласно КТ и КТД на дружеството.
2. Ваучери за храна.
3. Допълнителен платен годишен отпуск.
4. Застраховка „Живот и злополука”.
5. Застраховка „Професионална отговорност”.
6. Работно облекло и други.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Висше образование “професионален бакалавър” – Специалност “медицински лаборант”.
2. Членство в БАПЗГ.
3. Добра компютърна грамотност.
4. Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип.
5. Владеенето на английски език се счита за предимство.
6. Над 1 г. стаж по специалността се счита за предимство.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Автобиография на български език.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД осигурява пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите и пълна защита на личните ти данни според регулацията на ЕС и действащото българско законодателство.

Телефон: 032602854

Кандидатствайте по тази обява

Прикачете своята автобиография