На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжността „Началник на Клиника по лицево-челюстна хирургия“.

Изисквания към кандидатите:

 • Да имат завършено висше образование по медицина;
 • Да са хабилитирани лица;
 • Да са с призната специалност по профила на клиниката;
 • Да имат необходимия трудов стаж за заемане на длъжността, съгласно утвърдения медицински стандарт.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Ксерокопие от документ за самоличност;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование по медицина;
 • Ксерокопие от документ за придобито научно звание;
 • Ксерокопие от документ за придобита специалност;
 • Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за трудов стаж;
 • Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката за срок от три години.

Ред и начин за провеждане на конкурса – събеседване с кандидатите по:

 •  Представената програма за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката;
 •  Медицинската и икономическа ефективност от дейността на клиниката;
 • Развитие на научната дейност  и  обучение в клиниката.

Оценка:

Комисията по провеждане на конкурсите ще оценява кандидатите, както следва:

 • оценка на разработената програма;
 • оценка от събеседването с кандидата;
 • средна оценка от цялостното представяне.

Писмени указания относно изготвяне на „Програмата за организацията на дейността, структурата и управлението на клиника“, включително данни за разработване се получават от отдел „УЧР” и „ФСО” на дружеството.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 7.30 ч. до 16 ч. до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява в отдел „Човешки ресурси” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№ 66.

Телефон: 032/602854