На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив обявява конкурс за заемане на длъжностите:

      1. „Началник на Клиника по медицинска онкология“

      2. „Началник на Отделение по медицинска генетика“

      3. „Началник на Отделение по кардиохирургия“

 

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите:

 • Да имат завършено висше образование по медицина;
 • Да са с призната специалност по профила на клиниката/отделението;
 • Да са хабилитирани лица за позицията “Началник клиника”;
 • Да имат необходимия трудов стаж за заемане на длъжността, съгласно утвърдените медицински стандарти.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Ксерокопие от документ за самоличност;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование по медицина;
 • Ксерокопие от документ за придобита специалност;
 • Ксерокопие от документ за придобито научно звание за позицията “Началник клиника”;
 • Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за трудов стаж;
 • Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/отделението за срок от три години.

Ред и начин за провеждане на конкурса – събеседване с кандидатите по:

 • Представената програма за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/отделението;
 • Медицинската и икономическа ефективност от дейността на клиниката/отделението;
 • Развитие на научната дейност  и  обучение в клиниката/отделението.

Оценка:

Комисията по провеждане на конкурсите ще оценява кандидатите, както следва:

 • оценка на разработената програма;
 • оценка от събеседването с кандидата;
 • средна оценка от цялостното представяне.

Писмени указания относно изготвяне на „Програмата за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/отделението“, включително данни за разработване се получават от отделите „УЧР” и „ФСО” и “ФОС” на дружеството.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 7.30 ч. до 16 ч. до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява в отдел „Човешки ресурси” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№ 66.

Телефон: 032/602854