На основание чл.91 от КТ във връзка с чл.68, ал.7 от Закона за лечебните заведения УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

 1. Началник на Клиника по ортопедия и травматология;
 2. Началник на Клиника по урология;
 3. Началник на Клиника по клинична токсикология;
 4. Началник на Клиника по неврохирургия;
 5. Началник на Клиника по ендокринология и болести на обмяната;
 6. Началник на Клиника по съдова хирургия;
 7. Началник на Клиника по медицинска онкология;
 8. Началник на Клиника по лъчелечение;
 9. Началник на Отделение по кардиохирургия;
 10. Началник на Лаборатория по вирусология;
 11. Началник на Отделение по спешна медицина;
 12. Началник на Отделение по обща и клинична патология;
 13. Началник на Отделение по образна диагностика;
 14. Началник на Вътрешно-консултативни кабинети;
 15. Началник на Отделение по трансфузионна хематология;
 16. Началник на Клиника по детска хирургия;
 17. Началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение;
 18. Началник на Клинична лаборатория.

Изисквания към кандидатите:

 • Да имат завършено висше образование по медицина;
 • Да са хабилитирани лица за заемане на длъжността „Началник клиника“;
 • Да са с призната специалност по профила на клиниката/ отделението/ лабораторията / консултативни кабинети;
 • Да имат необходимия трудов стаж за заемане на длъжността, съгласно утвърдения медицински стандарт.

Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса;
 • Ксерокопие от документ за самоличност;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование по медицина;
 • Ксерокопие от документ за придобито научно звание за заемане на длъжността „Началник клиника“;
 • Ксерокопие от документ за придобита специалност;
 • Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца/;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Удостоверение за трудов стаж;
 • Програма за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/отделението/лабораторията/консултативните кабинети за срок от три години.

Ред и начин за провеждане на конкурса – събеседване с кандидатите по:

 •  Представената програма за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/ отделението/ лабораторията/ консултативни кабинети;
 •  Медицинската и икономическа ефективност от дейността на клиниката/ отделението/ лабораторията/ консултативни кабинети;
 • Развитие на научната дейност  и  обучение в клиниката/отделението/лабораторията /консултативни кабинети.

Оценка:

Комисията по провеждане на конкурсите ще оценява кандидатите, както следва:

 • оценка на разработената програма;
 • оценка от събеседването с кандидата;
 • средна оценка от цялостното представяне.

Писмени указания относно изготвяне на „Програмата за организацията на дейността, структурата и управлението на клиниката/отделението/лабораторията /консултативните кабинети“, включително данни за разработване се получават от отдел „УЧР” и „ФСО” на дружеството.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 7.30 ч. до 16 ч. до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява (07.05.2021 г.) в отдел „Човешки ресурси” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе”№ 66.