О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (приета с ПМС №59 от 07.03.2003 г., обн. ДВ бр.25/18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/30.11.2012 г.)

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД
адрес: гр. Пловдив, п.к. 4002, р-н Западен, бул. “Пещерско шосе” № 6

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изграждане на автомивка в гр. Пловдив и изпълнение на един тръбен кладенец, водата от който ще се ползва за нуждите на бъдещата автомивка и за оросяване на зелени площи на УМБАЛ ”СВЕТИ ГЕОРГИ” в гр. Пловдив”

На площадка с местонахождение: имот ПИ 56784.510.249 по КККР на град Пловдив.

За контакти: Делчо Джукелов
тел: (+359) 886 608 995

На указаните координати е осигурен достъп до информацията по приложение 2 и се приемат писмени становища и мнения от всички заинтересовани лица до 18.07.2023 г.