УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД търси да назначи рентгенов лаборант за работа с компютър-томограф в Клиника по лъчелечение.

УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. Работа по график.
2. Служителят ползва работно облекло и лични предпазни средства.
3. Възможност за участие в семинари и обучения за повишаване на квалификацията.
4. Работа във високомотивиран екип от професионалисти в областта.
5. Коректно отношение.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИДОБИВКИ
1. Допълнителни начисления, съгласно КТ и КТД на дружеството.
2. Ваучери за храна.
3. Допълнителен платен годишен отпуск.
4. Застраховка „Живот и злополука”.
5. Работно облекло и други.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „рентгенов лаборант”.
2. Членство в съсловната организация – БАПЗГ.
3. Добра компютърна грамотност.
4. Отговорност, прецизност, дискретност, умение за работа в екип.
5. Над 3 г. стаж по специалността в клиника/отделение за интензивно лечение.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Автобиография на български език.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД осигурява пълна конфиденциалност при разглеждането на кандидатурите и пълна защита на личните ти данни според регулацията на ЕС и действащото българско законодателство.

Телефон: 032602854

Кандидатствайте по тази обява

Прикачете своята автобиография