ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД, НА ДРУЖЕСТВАТА ОТ ГРУПАТА И НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД ЗА 2022 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ СЧЕТОВОДНИ И ОДИТОРСКИ СТАНДАРТИ ”

1.Наименование на възложителя:
Изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив;

2. Предмет на услугата:
„Извършване на финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, на дружествата от Групата и на консолидирания финансов отчет на УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД за 2022 година, съгласно приложимите счетоводни и одиторски стандарти”

3. Условия, на които следва да отговарят участниците:
Участниците следва да са регистрирани одитори – физически лица или одиторски дружества, вписани в регистъра на регистрираните одитори по чл.20 от ЗНФО.

4. Срок за подаване на офертите:
5 работни дни, а именно до: 15.11.2022 г., 16:00 часа;

5. Срок на валидност на офертите:
най-малко 60 дни;

6. Критерий за възлагане:
„Най-ниска предлагана цена“

7. Друга информация:
Документите, свързани с участието на участника във възлагането, се представят в Деловодството на УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, бул.“Пещерско шосе“ 66 в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва:

1.наименованието на кандидата/участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2.адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
3.наименованието на услугата;

В непрозрачната опакова се поставят:
1. Опис на документите.
Оферта, която включва:
– ценово предложение с предложена цена за изпълнение на всяка услуга поотделно за дружеството-майка УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД, ТМ „Свети Георги“ ЕООД, ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД, ЦТЗЗТЕХ „Свети Георги“ ДЗЗД и консолидирания отчет на Групата;
– документ за поет ангажимент от участника за изпълнение на услугата при спазване на условията на лечебното заведение: срок за извършване на одита не по-късно от 14 май 2023 година;
– декларация за срока на валидност на офертите;
– заверено копие от диплома на регистрирания одитор;

Максималната стойност:
Максималната стойност на поръчката е до 20 000 (Двадесет хиляди) лева с ДДС или крайна цена. Оферти, които надвишават посочената максимална стойност ще бъдат отстранени от участие в обявата.

 

Свалете обявата от тук!