Списък на обществените услуги, предоставяни от УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив

 

 

 

Вид на обществените услуги

 

 

Административна услуга на организация, предоставяща обществени услуги

 

 

Правно основани е

 

Правоимащи лица, на които се предоставя услугата, документа или информацията

 

 

 

Необходими документи

 

 

 

Срок за изпълнение

Такса

Забележка:

 

“-” – услугата не се заплаща

 

“Неприложимо” – услугата не се предоставя от ЛЗ

1.Здравни услугиПисмено съобщение за раждане

Закон       за гражданска та регистрация

– чл.43

Длъжностното лице по гражданското състояниеПредоставя се служебноДо 3 дни след раждане
2.Здравни услугиПисмено съобщение за смърт

Закон       за гражданска та регистрация

– чл.55

Длъжностното лице по гражданското състояниеПредоставя се служебноСлед установяване на смъртта
3.Здравни услугиПриемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на детеСемеен кодекс чл.65

 

Длъжностното лице по гражданското състояние

Припознаването се извършва лично

с писмено заявление

До 3 дни след раждане10,00 лв.
4.Здравни услугиИздаване     на                      болничен                   лист лекуващите                    лекари/лекарите дентална медицина и ЛККот поНаредба за медицинска та експертиза – чл. 7Издава пациентсенаПредоставя се служебно

Дата                   на

дехоспитализация

/допуска се и на

по-късна дата, при поискване/

5.Здравни услугиИздаване на болничен лист от лекарите от центровете за спешна медицинска помощ

Наредба за медицинска та експертиза –

чл. 7

Издава пациентсенаНеприложимоНеприложимоНеприложимо
            

 

 

6.Здравни услугиИздаване на болничен лист от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота

Наредба за медицинска та експертиза –

чл. 7

Издава се на пациентНеприложимоНеприложимоНеприложимо
7.Здравни услугиИздаване на дубликат на болничен листНаредба за медицинска та експертиза – чл. 53Издава се на пациент

Писмено заявление,   а   за третите лица –

и документи, удостоверяващи правото на получаване на информацията

След заплащане на утвърдената такса

5,00 лв.

/без ДДС/

8.Здравни услугиИздаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи,                             удостоверения, свидетелства, експертизи и др.)

Закон       за

здравето    –

чл.           27

Национален рамков договор

На пациента, както и на трети лица при условията на чл. 28 от ЗЗПредоставя се служебно

Дата                          на

дехоспитализация

/допуска се и на по-късна дата, при поискване/

9.Здравни услугиИзготвяне на етапна епикриза

Наредба  №

49            от

18.10.2010

г.              за

основните изисквания, на       които трябва     да отговарят устройствот о,  дейността и вътрешният ред          на

лечебните

заведения за болнична

На пациент, за нуждите       на приемащото лечебно заведениеПредоставя се служебно

Дата                          на

превеждане

 

 

   помощ      и домовете за медико- социални грижи – чл. 23    
10.Здравни услугиИзготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи

Наредба  №

49            от

18.10.2010

г.              за

основните изисквания, на       които трябва     да отговарят устройствот о,  дейността и вътрешният ред          на

лечебните заведения за болнична помощ      и домовете за медико- социални грижи  –  чл.

24

На пациентПредоставя се служебно

Дата на изписване

/допуска се и на по-късна дата, в случай че се очаква резултат от изследване/

11.Здравни услугиИздаване на разрешение за кремация

Наредба  №

2              от

21.04.2011

г.              за

здравните изисквания към гробищни паркове

/гробища/ и погребванет о                и

пренасянет

Близки                 на починалияАкт за смърт, удостоверение за наследници, лична картаСлед установяване липсата на насилствена смърт

 

 

10лв.

 

 

   

о              на

покойници

– чл.20, ал.

1

    
12.Здравни услугиПредоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

Закона за

здравето – чл. 28б, ал. 1

На пациентЛична карта на пациента

1.                         Здравна информация –

ежедневно от лекуващ лекар

2.    Копия от мед. документи – след заплащане          на утвърдената такса

По т. 1                  –

 

 

По т. 2 17,00 лв.

за ИЗ 5,00 лв.

за мед. документ

/цените са без ДДС/

13.Здравни услугиЗапознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи

Закона за

здравето – чл. 28б, ал. 3

Наследници и роднини             по права     и             по съребрена линия                 до четвърта степен включителноУдостоверение за наследници, лична карта

1.                         Здравна информация – от лекуващ лекар

2.    Копия от мед. документи – след заплащане          на утвърдената такса

По т. 1                  –

 

 

По т. 2 17,00 лв.

за ИЗ

5,00 лв.

за мед. документ

/цените са без ДДС/

14.Здравни услугиИздаване на удостоверение за придобита                           квалификация                           за ръководител или изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от Национален център по заразни и паразитни болести

Наредба  №

1              от

05.01.2018

г.              за

условията и реда                 за извършване на дезинфекци и, дезинсекци и                                и

дератизаци

Предоставя се въз основа на обучение, Министерство то                    на

здравеопазван ето                      и

Министерство то                    на

земеделието,

НеприложимоНеприложимоНеприложимо

 

 

   

и – чл. 9, ал.

4

храните         и горите съвместно      с професионалн ите организации на извършващите

ДДД

   
15.Здравни услугиИздаване на експертно решение за потвърждаване или отхвърляне на професионалната                                болест                                от ТЕЛК/НЕЛКНаредба за медицинска та експертиза – чл. 60, ал. 1

Предоставя се от Териториални те     експертни лекарски комисии        и

НЕЛК          на

желаещия услугата

НеприложимоНеприложимоНеприложимо
16.Здравни услугиПреосвидетелстване на лица с професионални заболявания от ТЕЛК/НЕЛКНаредба за медицинска та експертиза – чл. 60, ал. 4Предоставя се от Териториални те експертни лекарски комисии и НЕЛК на желаещия услугатаНеприложимоНеприложимоНеприложимо
17.Здравни услугиИздаване на експертно решение за трайно намалена работоспособност и определяне на степента и вида на увреждане от ТЕЛК/НЕЛКНаредба за медицинска та експертиза – чл. 61

Предоставя се от Териториални те експертни

лекарски

НеприложимоНеприложимоНеприложимо

 

 

    комисии и НЕЛК на желаещия услугата   
18.Здравни услугиПреосвидетелстване на лица с експертно решението за трайно намалена работоспособност от ТЕЛК/НЕЛКНаредба за медицинска та експертиза – чл. 69 и чл. 71Предоставя се от Териториални те експертни лекарски комисии и НЕЛК на желаещия услугатаНеприложимоНеприложимоНеприложимо
19.Здравни услугиИздаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет

Закон                 за здравето

 

Наредба по чл.            147а,

ал.1          от

Закона                 за здравето

На    желаещия услугатаНеприложимоНеприложимоНеприложимо