Осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол  в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, с цел добро финансово управление, прозрачност и устойчивост. Анализ на дейността на структурните звена на лечебното заведение за оптимизиране на процесите при спазване на принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност. Осъществяване на контрол върху болничната документация за съответствие с нормативните изисквания. Разкриване, анализиране и оценка на рисковете, застрашаващи постигането на целите на лечебното заведение и предлагане на мерки за отстраняването им. Актуализиране на системата за финансово управление и контрол в съответствие с промените в нормативната уредба и за изпълнение на поставените цели и задачи.

Контакти

Началник отдел – 032/602 815
Финансови контрольори – 032/602 844
Лекари, контрольори – 032/602 835
Икономист, контрольор – 032/602 835
Икономически анализатор – 032/602 844

umbal sveti georgi diana stoeva

Диана Стоева

Началник на отдел „Анализ и контрол”

Завършила виеше образование по специалност „Химия” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Завършила Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, със степен „Магистър по икономика и финанси”. Специалист по банково дело – Институт за следдипломна квалификация при УНСС – София.

Умения и компетенции:

Експерт в областта на финансовия контрол. Лектор по въпросите, свързани с въвеждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол, вътрешния одит и оценка на риска в организациите от публичния сектор.