Към УМБАЛ „Свети Георги” има звено, обособено за Болнична стерилизация и пране. Звеното е осигурено с необходимите за производствения процес ресурси:

  • база за развитие на дейността, която отговаря на хигиенните изисквания за провеждане на болнична стерилизация и пране в медицинската практика       
  • самостоятелна сграда с помещения,  съвременно оборудване, технически средства
  • човешки ресурс – пълният обхват  на дейностите по болнична стерилизация и пране  се извършват  от квалифициран  персонал.


Изискванията, свързани с протичане на процесите – стерилизация и пране, се базират на хигиенните разпоредби  по утвърдения в Наредба № 3 от 8.05.2013 г.  медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции и Наредба №12 от 16.11.2018г за здравните изисквания към болничните перални. Звеното включва:

1. Болнична стерилизационна

Осигурява стерилността на медицинските пособия и операционно бельо необходими за безопасността на пациентите при оказване на медицинска помощ, намаляване честотата на вътреболничните инфекции.  Използват се стандартизирани методи за стерилизация:

  • Стерилизация с влажна топлина /автоклавиране/ на термо и влагоустойчиви медицински изделия и текстил;
  • Химическа стерилизация с газ етиленоксид на термолабилни медицински изделия.


Секторът разполага със съвременна апаратура, задоволяваща потребностите на лечебните звена със стерилни материали 24 часа в денонощието. Има свободни мощности за стерилизация  и предоставя услугата  на външни клиенти. Предлага услуга за  професионално опаковане на медицински изделия в еднократна опаковка  с  комбинирано фолио. 

2. Болнична пералня

Осигурява лечебните звена с чисто и дезинфекцирано пране – постелъчен инвентар, работно облекло, завивки и др. текстилни изделия. Изпира и дезинфекцира операционно бельо. Освен със сектор за хигиенно пране, Болничната пералня  разполага  със  самостоятелен такъв за обработка и пране на рисково – инфекциозно пране. Има свободни мощности за изпиране на болнично пране и предоставя услугата на външни клиенти. Към услугата се предлага  и възможност  за събиране на замърсено  и доставка на чисто пране със собствен транспорт от и до клиента.

Контакти

Ръководител звено – 032/602 971
Работен салон – 032/602 607
Локална  автоклавна – 032/602 606
e-mail: magdelinapenkova@abv.bg

umbal sveti georgi magdalina penkova

Магделина Пенкова

Ръководител на “Стерилизация и пералня”

Завършила Медицински институт – Благоевград, с професионална квалификация „Медицинска сестра“ през 1977 г.

Завършила специализиран курс за профилирано обучение по швейцарски проект „Централна болнична стерилизация” в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София, с придобити I, II и III ст. за „Технически сътрудник и ръководител на структура за снабдяване със стерилни материали в лечебни заведения“ през 2004 г.