Основната дейност на отдела е :

  • Организира и осъществява деловодната обработка посредством електронна информационна система;
  • Извършва архивиране и съхраняване на вътрешна и външна кореспонденция и документация;
  • Приема, завежда, пренасочва по компетентност входящата кореспонденция;
  • Извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
  • Извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния архив.
Контакти

032/60-29-79; 0884/187-520

e-mail: delovodstvo@unihosp.com

placeholder

Атанаска Гъркова

Ръководител на отдел „Деловодство”

Завършила „Счетоводство и контрол” с професионално- квалификационна степен „Магистър по икономика” във ВСУ „Черноризец Храбър” през 2012 г.