Основната дейност на отдела е свързана с обезпечаване договорните отношения на лечебното заведение с НЗОК, МЗ, доброволни здравноосигурителни дружества:

 • Подготовка на документи и сключване на договори;
 • Ежедневно електронно отчитане на болничната дейност по клинични пътеки, клинично процедури и амбулаторни процедури;
 • Отчитане и фактуриране на дейността;
 • Остойностяване на лечението на пациенти, чието лечение не се заплаща от здравноосигурителен фонд.


Медицинска статистика:

 • Ежемесечно, тримесечно, на полугодие и за година представяне на данни за качествените показатели за дейността на стационара, хирургичната активност, сложност на операциите, движението на болните и анализ на показателите;
 • Изготвят се други отчети за РЗИ като: леглови фонд, починали пациенти, суициди, дейност на ДКБ, инсулти, инфаркти, интоксикации, съвпадение на диагноза и др.


Социална дейност:

 • Обработка и изпращане на молби-декларации за заплащане лечението на пациенти от Агенция за социално подпомагане;
 • Контакти със социални служби за уреждане на отношения при изписване на пациенти без близки, чрез съпровождане на пациентите до домовете им или специализирани институции;
 • Извеждане на пациенти в безпомощно състояние от болницата и настаняване в подходяща за здравословното им състояние институция;
 • Изготвяне на писма до районния прокурор за извършване на служебни погребения на починали пациенти без близки;
 • Предоставяне на съобщения за смърт на пациенти без близки за издаване на смъртен акт в регламентирания от закона срок.
Контакти

Началник отдел – 032/602-814
Специалисти Здравен мениджмънт – 032/602-814
Специалисти Статистика – 032/602-927
e-mail – umbal.smio@abv.bg

umbal sveti georgi veselin kalinchev

Веселин Калинчев

Ръководител на “Финансиране, отчетност и статистика”

Магистър по икономика, специалност “Банково и застрахователно дело”, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1999 г.

Магистър по “Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Медицински университет – Пловдив, 2018 г.