На служителите в отдел КИО са възложени дейности, свързани с комуникационната и информационната инфраструктура в болницата; дейности по внедряването, развитието и поддръжката на информационните системи, ползвани от клиничните, параклиничните и административните звена; нормалното функциониране на външни, вътрешни, мобилни, телефонни и компютърни комуникации; обезпечаване нормалното функциониране на свързаните с информационните и комуникационните технологии услуги в болницата.

Основни отговорности:

 1. Отговаря за нормалната експлоатация на компютърната и офис техника.
 2. Отговаря за наличната компютърна, офис и комуникационна техника.
 3. Съблюдава за спазване на правилата при употребата на компютърна, офис и комуникационна техника, за нуждите на болничните организационни единици.
 4. Отговаря за защита на личните данни (GDPR) в лечебното заведение.

Организационни отговорности:

 1. Осигурява професионална ИТ помощ на ръководителите на болничните звена по компетенция; практическа помощ на служителите при работа с техниката и информационните системи; системна помощ и решения на текущите ИТ проблеми на потребителите.
 2. Поддържа комуникация с външни организации, чиято дейност е свързана с ИТ средата и услугите в болницата.
 3. Отговаря за документалната кореспонденция с външни фирми по отношение на доставките, ремонта и нормалната работа на болничната техника и информационните системи.
 4. Координира разпределението на наличната компютърна техника с цел оптималното й натоварване.
 5. Съдейства на ръководството на болницата при управлението на компютърната, офис и комуникационна техника.
 6. Контролира и ръководи потока на компютърната техника в УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД – възникване на необходимост, заявяване, доставка, правилна експлоатация и извеждане от употреба.
 7. Изпълнява всички възложени от Изпълнителния директор и ръководството на болницата задачи, свързани с ИТ средата, услугите и комуникациите.
Контакти

Офис ръководител отдел – 032/60-21-20
КИО БАЗА 1 – 032/60-21-21
КИО БАЗА 2 – 032/60-21-22
Телефонен техник – 032/60-21-23

umbal sveti georgi plamen edtrev

Пламен Едрев

Ръководител на отдел „Компютърно и информационно обслужване”

Завършил “Математика”, специализация “Информатика” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 1995 г.

Завършил специалност “Киберсигурност” със степен магистър в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2022 г.