Отдел ПОАП осъществява юридическото обслужване на лечебното заведение и отговаря за договорните и други юридически отношения с външни лица и органи, както и за вътрешните нормативни актове. Осъществява процесуално представителство на лечебното заведение;

Отдел ПОАП администрира и поддържа регистри на всички договори, сключвани от УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, в това число договори за обществени поръчки и други възмездни сделки, дарения, договори за услуги с лечебни заведение, договори за наеми и заеми за послужване, застраховки, граждански договори с външни лица, с изключение на трудовите договори и договорите със специализанти.

Наред с изложените до момента функции, Отдел ПОАП представлява звено по смисъла на чл. 245 от Закона за обществените поръчки и отговаря за цикъла на обществените поръчки на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. Извършва планирането на обществените поръчки и обобщаването на потребностите на звената на лечебното заведение от доставки, услуги и строителство. Администрира възлагането на обществените поръчки чрез изготвяне на документации и индивидуални административни актове на изпълнителния директор на лечебното заведение, свързани с възлагането на обществени поръчки. Осъществява пряко участие в оценителните комисии, съхранението на досиетата на поръчките, поддържането на профила на купувача на болницата, осъществяването на всички изискуеми публикации на актове и информация, свързана с обществените поръчки и други.

Отдел ПОАП организира провеждането на търгове и конкурси по реда на Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, взема пряко участие в тръжните и конкурсните комисии и отговаря за сключването на договори за наем от лечебното заведение.

Отдел ПОАП отговаря за имотните отношения на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, предоставя становища и справки и организира юридическите действия на лечебното заведение, свързани със стопанисването на поземлените имоти.

Служителите на отдел ПОАП участват в редица вътрешни комисии и работни групи на лечебното заведение.

Контакти

Началник отдел – 032/602-930;
Юристи – 032/602-930;
Обществени поръчки – 032/602-849.

umbal sveti georgi tencho vasilev

Тенчо Василев

Главен юрисконсулт, началник на „Правно обслужване и административни процедури”

Завършил специалност „Педагогика” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2003 г.

Завършил специалност „Право” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” през 2004 г.