ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: Отдел „Радиационен контрол“ отговаря за условията и реда за осигуряване на радиационна защита на лицата работещи с източници на йонизиращи лъчения, както и за изискванията към уредби използващи източници на йонизиращи лъчения в ЛЗ:

  • Организира  и окомплектова  необходими документи за издаване и подновяване  на Лицензии за работа с източници на йонизиращо лъчение;
  • Организира издаването на Експертни заключения за медицинска пригодност на служителите работещи в среда на йонизиращи лъчения;
  • Организира зачисляването на служители в курсове за придобиване на Удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ ,  и следи за тяхната актуалност.
  • Осъществява своевременни контакти  между клиники и отделения в ЛЗ и контролните органи ( АЯР, РЗИ и НЦРРЗ);
  • Отделът контролира индивидуалните дози на служителите, които са професионално заети с ИЙЛ;
Контакти

Телефон – 032/60-29-75

umbal sveti georgi inzh georgi dobrev

Инж. Георги Добрев

Организатор на „Радиационен контрол”

Завършил специалности „Електроника” и „Компютърни системи и технологии” в Технически колеж „Джон Атанасов” – Пловдив, през 2006 г.

Завършил магистърска степен по специалност „Компютърни системи и технологии” в Технически университет – Габрово, през 2010 г.

Завършил магистърска степен по специалност „Медицинска радиационна физика и техника” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ , през 2020 г.