Основната дейност на отдел „Снабдяване” е:

  • Осигурява необходимите хигиенни, канцеларски, офис консумативи, технически материали, постелъчно и операционно бельо, работно облекло, мебелно обурудване и обзавеждане.
  • Организиране, оптимизиране и контрол на дейността  по снабдяването и доставките  на стоково-материалните ценности за лечебното заведение;
  • Води отчетност за закупените стоки;
  • Следи за количеството, качеството, приемането и придвижването на доставките възложените му групи;
  • Контролира за спазване на реда и начина на приемане, предаване и отчитане на стоките и услугите;
  • Отговаря за ресурсното обезпечаване и поддържането на оптимални складови запаси от поверените му складове;
  • Изготвя отчети и справки към отдел “Анализ и контрол” – и отдел “Финансово-счетоводен”;
  • Изпълнява заявките за доставки и услуги от болничните звена.
Контакти

Началник отдел – 032/602 120; 0882909595
Домакин на склад – 032/602021
БАЗА 1 – 032/60-25-11
БАЗА 2 – 032/60-28-21
e-mail: zdravka05@abv.bg

umbal sveti georgi zdravka vasileva

Здравка Василева

Началник на отдел „Снабдяване”

Завършила „Стопанско управление” с образователно-квалификационна степен бакалавър във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” през 2003 г.

Завършила „Стопанско управление и бизнес администрация” със  степен магистър във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” през 2005 г.