Изготвят се документите, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на служителите, работните заплати, както и други документи по реда на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.

Контакти

Ръководител отдел – 032/60-28-33;
Икономисти, организация на труда – 032/60-29-61 и 032/60-28-38;
Личен състав – 032/60-29-37;
Специалист, здраве и безопасност при работа – 032/60-26-94.

umbal sveti georgi darina stoicheva

Дарина Стойчева

Ръководите на отдел „Управление на човешките ресурси”

Завършила „Публична и стопанска администрация” със специализация по „Стопанско управление” към Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград, образователно- квалификационна степен бакалавър, през 1999 г.

Завършила „Икономика и организация на труда” със специализация по „Управление на човешките ресурси” към Университет за национално и световно стопанство – София, образователно-квалификационна степен магистър, през 2007 г. Допълнителни квалификации:

„Здравен мениджмънт” – 2004 г.
„Управление на проекти” – 2006 г.
„Вътрешен одитор на системи за управление на качеството в съответствие с БДС ЕЛ/150 19011:2004 – 2008 г.