Отдел „Управление на топлинни и електрически системи“ извършва следните дейности:

Организира правилната експлоатация на парно-отоплителната централа, климатична, вентилационна и хладилна техника в лечебното заведение.
Основни отговорности:

  • Организира и контролира правилната експлоатация на водогрейни, парни котли и когенератор, според изискванията на „Наредба за устройство и безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане“ и „Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите на природен газ;
  • Поддръжка и профилактика на климатичната, вентилационната и хладилна техника на територията на двете бази в лечебното заведение;
  • Отговаря за документалната кореспонденция с външните фирми за доставка на природен газ, топлоенергия, доставката на нова климатична и хладилна техника;
  • Изготвя технически спецификации за доставка на нова апаратура.

Ремонта и поддръжката на вътрешната електрическа мрежа и централните инсталации за медицински газове в лечебното заведение.
Основни отговорности:

  • Постоянна поддръжка и наблюдение на дизелови агрегати и UPS за осигуряване на непрекъснато захранване в интензивните отделения;
  • Обучава персонала за безопасна работа и правилна експлоатация на електрическите уреди и приборите за медицински газове – ротаметри,
    вакуум регулатори и др.;
  • Отговаря за документалната кореспонденция с външните фирми за доставка на течен кислород, ел. енергия, доставката на апаратура и ремонти;
  • Изготвя технически спецификации за доставка на ново оборудване.
Контакти

Началник отдел – 032/60-29-66; 0882 555 925
Главен енергетик – 032/60-26-22; 
e-mail: utes.umbal@abv.bg

dimitur goshev scaled

Инж. Димитър Гошев

Началник на отдел “Управление на топлинни и електрически системи

Завършил специалност „Медицинска електроника” в Технически университет – София, през 2012 г.